Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter."

Transkript

1 Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014

2 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Redaktion: Vandplaner & Havmiljø Naturstyrelsen ISBN: Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2014 Må citeres med kildeangivelse 2

3 Indhold 1. Indledning Høringsnotatets opbygning og indhold Vandløb Resumé Miljømål Virkemidler og indsatsprogram Fjernelse af spærringer Åbning af rørlagte vandløb Kystvande Resumé Søer Resumé Sø-restaurering Spildevand Resumé Virkemidler og indsatsprogram Grundvand Resumé Særlige emner Resumé Andre forhold

4 1. Indledning Forslag til vandplaner for Danmarks i alt 23 hovedvandoplande var i 6 måneders offentlig høring fra 21. juni Efter udløbet af høringsfristen var der indkommet ca høringssvar. På baggrund af bl.a. behandlingen af de indkomne høringssvar er der gennemført justeringer af vandplanerne. Disse justeringer medførte, at der i perioden 30. juni 26. august 2014 blev gennemført en supplerende høring over ændringer i vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram. I den forbindelse indkom der ca. 320 høringssvar. Naturstyrelsen har udarbejdet et generelt høringsnotat med resuméer af og kommentarer til de synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter. Det drejer sig fx om bemærkninger til høringsprocessen, miljømålene for vandområderne, det faglige grundlag for vandplanerne, virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser. Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende høring og oplysninger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og miljømålsloven, som høringerne er gennemført på baggrund af. Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 lokale høringsnotater ét for hvert hovedvandopland. I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar fra begge de to høringer, som er af lokal og stedspecifik karakter i tilknytning til vandområderne i hovedvandopland 1.14 Storebælt. Høringssvarene er kommenteret, og det oplyses hvor relevant, om og hvordan høringssvarene har haft indflydelse på udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner. Samtlige høringsnotater findes på Naturstyrelsens hjemmeside ( 1.1 Høringsnotatets opbygning og indhold Høringsnotatet er opbygget således, at indkomne høringssvar i relation til den forslåede vandløbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter følger kapitler om høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis kystvande, søer, spildevand og grundvand. I det afsluttende kapitel 7 behandles høringssvar om Særlige emner. Under hvert kapitel resumeres og kommenteres først de høringssvar, der indkom under den 6 måneders offentlige høring, dernæst de høringssvar, der indkom under den supplerende høring. 4

5 Som nævnt omhandler notatet kun høringssvar af lokal og stedspecifik karakter. For så vidt angår høringssvar af mere overordnet og generel karakter henvises der i dette notat til det generelle høringsnotat. 5

6 2. Vandløb 2.1 Resumé Der er i høringsfasen fra 21. juni 23. december 2013 modtaget høringssvar vedrørende vandløbene i oplandet til Storebælt (1.14). Høringssvarene omhandler: Miljømål Fjernelse af spærringer Åbning af rørlagte vandløb 2.2 Miljømål Høringssvarene er modtaget fra Nyborg Vandløbslaug og 3 enkeltpersoner. Nyborg Vandløbslaug og 3 enkeltpersoner ønsker målsætningen lempet på i alt 5 vandløb/vandløbsstrækninger. Naturstyrelsen har på baggrund af en revurdering af målsætningerne for de pågældende vandløbsstrækninger ikke fundet anledning til at ændre på målsætningerne. Det er Naturstyrelsens vurdering, at de ikke følger retningslinjerne for udpegning af stærkt modificerede eller kunstige vandløb. 2.3 Virkemidler og indsatsprogram Fjernelse af spærringer Høringssvarene er modtaget fra 5 enkeltpersoner. Kulturhistoriske hensyn 3 enkeltpersoner ønsker opstemningsforholdene bevaret ved de fredede vandmøller Sulkendrup Mølle og Lille Mølle i Ørbæk Å. Ved etablering af faunapassage i Ørbæk Å skal Naturstyrelsen understrege, at der her skal findes en løsning, der tager helt særlige hensyn til de kulturhistoriske interesser. Dette indebærer, at der ved både Sulkendrup Mølle og Lille Mølle skal sikres rigelig vandføring til daglig drift af turbine/møllehjul og møllesøer bevares i deres oprindelige form. Kontinuitetsløsningen skal således prioritere bevaring af vandkraftens kulturarv samtidig med, at passageforholdene søges forbedret. 6

7 Overkørsler registreret som spærring En enkeltperson gør opmærksom på, at 2 spærringer, som skal fjernes, fungerer som overkørsler, hvorfor de ikke kan fjernes. Der findes tekniske løsninger til både at sikre overkørslen bevaret og sikre passage i vandløbet. Fjernelse af spærringer bør ske under hensyntagen til eksisterende overkørsler. Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er kommunen, som har ansvaret for udarbejdelse af de konkrete projektforslag. Spærring ikke registreret En enkeltperson gør opmærksom på en spærring, som ikke fremgår af Miljøgis. : Naturstyrelsen har efter en nærmere vurdering tilføjet spærringen som en rørlægning til vandplanens datagrundlag. Der tilføjes dog ikke en indsats overfor denne spærring/rørlægning i indeværende periode. -ooo- Der er endvidere kommet høringssvar under den supplerende høring om emnet: Nyborg Kommune mener, at man skal opretholde indsatskravet på en konkret spærring, idet spærringen ligger på et højt målsat vandløb og vurderes til at være relativt ukompliceret at gennemføre, da en løsning kun i mindre omfang vil berøre landbrugsjord og haver. Naturstyrelsen kan oplyse, at spærringsindsatsen bortfalder, da den ligger på en strækning, der udgår af planlægningen. Indsatserne, som er faldet bort, kan stadig gennemføres, selvom der ikke er krav om dette i første generation af vandplaner. Kommunen skal være opmærksom på, at tilsagn til vandløbsrestaureringsprojekter, der er givet under den gældende bekendtgørelse vedr. tilskud til vandløbsrestaurering, er gældende uanset, om indsatserne ikke vil indgå i de endelige vandplaner for første planperiode. Som følge af dette kan kommunerne gennemføre de forundersøgelser eller realiseringsprojekter, som kommunerne allerede har fået tilsagn til. Kommunerne kan desuden forvente, at ansøgninger om tilskud til henholdsvis forundersøgelser eller realiseringsprojekter vedr. vandløbsrestaurering, som er indsendt i forbindelse med den seneste ansøgningsrunde, bliver behandlet som hidtil. Hvis der blandt de indsatser, som kommunerne har fået tilsagn til, er indsatser, som ikke vil indgå i de endelige vandplaner for første planperiode, og som kommunerne vurderer ikke bør gennemføres, f.eks. fordi det vurderes, at der ikke kan skabes målopfyldelse, kan kommunen vælge at trække ansøgningen tilbage. 7

8 2.3.2 Åbning af rørlagte vandløb Der er modtaget et enkelt høringssvar, som omhandler genåbning af rørlagte vandløb. Høringssvaret er modtaget fra en enkeltperson. I høringssvaret forslås det, at der ved eventuel genåbning af den pågældende rørlagte vandløbsstrækning etableres et andet forløb end det, der fremgår af Miljøgis. Vandløbsforløbet forslås herved flyttet, så udløb sker i et andet vandløb. Naturstyrelsen vurderer, at rørlægning udgør en væsentlig spærring. For at sikre målopfyldelse vil det derfor være hensigtsmæssigt, at genåbningsindsatsen opretholdes. Forløbet af den genåbnede strækning behøver dog ikke at følge det forløb, som er vist på Miljøgis. En forundersøgelse må vise, hvordan genåbning af denne strækning kan realiseres. Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er kommunen, som har ansvaret for udarbejdelse af de konkrete projektforslag. -ooo- Der er endvidere kommet høringssvar under den supplerende høring til emnet: Kerteminde Kommune har erfaret, at åbning af det rørlagte vandløbsstræk i Vejlbækken er taget ud. Vandløbet kan være sommerudtørrende, men der er i Vejlbækken en opgang af havørreder der gyder i vandløbet. Vandløbet har god fysisk variation på strækningen fra Vejlbæksvej til udløbet. Der er lavet forundersøgelse på åbning af røret, og der har været en tæt dialog med lodsejeren Kerteminde Forsyning, der ikke er modstander af projektet. Kerteminde Kommune har indsendt anmodning om realisering af projektet, projektet er dermed godt på vej til at blive fuldført, hvis ansøgningen om realisering imødekommes. På baggrund af disse forhold mener Kerteminde Kommune, at man bør gennemføre åbningen af røret. Naturstyrelsen kan oplyse, at hovedparten af de genåbningsindsatser, som er udtaget af første generations vandplaner, primært skyldes, at den samlede strækning af vandløb, der nu indgår i vandplanforslagene, er reduceret fra ca km til ca km. Baggrunden herfor er, at afgrænsningen af vandløb i basisanalysen for anden planperiode også lægges til grund for mål og indsatser i de vandplaner, der skal gælde i første planperiode. De ca km vandløb udgøres af de vandløb, som enten har et oplands større end 10 km 2 eller skønnes at have en naturværdi, så de bør omfattes af vandplanlægningen af hensyn til opfyldelse af Vandrammedirektivets mål og formål. 8

9 Indsatserne, som er faldet bort, kan stadig gennemføres, selvom der ikke er krav om dette i første generation af vandplaner. Kommunen skal være opmærksom på, at tilsagn til vandløbsrestaureringsprojekter, der er givet under den gældende bekendtgørelse vedr. tilskud til vandløbsrestaurering, er gældende uanset, om indsatserne ikke vil indgå i de endelige vandplaner for første planperiode. Som følge af dette kan kommunerne gennemføre de forundersøgelser eller realiseringsprojekter, som kommunerne allerede har fået tilsagn til. Kommunerne kan desuden forvente, at ansøgninger om tilskud til henholdsvis forundersøgelser eller realiseringsprojekter vedr. vandløbsrestaurering, som er indsendt i forbindelse med den seneste ansøgningsrunde, bliver behandlet som hidtil. Hvis der blandt de indsatser, som kommunerne har fået tilsagn til, er indsatser, som ikke vil indgå i de endelige vandplaner for første planperiode, og som kommunerne vurderer ikke bør gennemføres, f.eks. fordi det vurderes, at der ikke kan skabes målopfyldelse, kan kommunen vælge at trække ansøgningen tilbage. 9

10 3. Kystvande 3.1 Resumé Der er ikke modtaget høringssvar omhandlede kystvande til hovedvandopland Storebælt (1.14). 10

11 4. Søer 4.1 Resumé Der er modtaget høringssvar omhandlede søer til hovedvandopland Storebælt (1.14). Høringssvarene omhandler: Sø-restaurering Sø-restaurering Der er modtaget høringssvar fra en forening: Patriotisk Selskab. Patriotisk Selskab skriver, at ejeren af Vomme Sø stiller spørgsmålstegn ved effekten af fosforfældningen og er grundlæggende imod en kemisk behandling af søen, da den anses for at kunne være farlig for fisk. Ejeren foreslår en alternativ form for restaurering bestående i at oppumpe fosforholdigt bundvand. Patriotisk Selskab skriver endvidere, at ejeren af Vomme Sø er imod, at det af vandplanen fremgår, at der ikke må ske udsætning af ænder i søen, og mener, at det er uproportionalt, da der forekommer en langt større belastning fra naturligt forekommende gæs ved søen. Ejeren har årligt en nettoindtjening på kr. på andeopdrættet, hvilket vil blive krævet erstattet fuldt ud, hvis et krav om stop for udsætning fastholdes. Med de opstillede kriterier for gennemførelse af aluminiumfældning, vurderes denne metode at være effektiv og ufarlig, også for fisk. Det er ikke dokumenteret, at den af ejeren foreslåede metode i sig selv vil kunne føre til målopfyldelse, og den vil derfor ikke være tilstrækkelig som virkemiddel i vandplanen. Forundersøgelsen gennemføres af Kerteminde Kommune. Vurdering af belastningen af søerne fra andeudsætning og evt. naturligt forekommende fugle skal indgå i den forundersøgelse, som kommunen skal gennemføre inden sørestaurering iværksættes. Her forventes det muligt at vurdere, hvor stor en belastning fra andeopdræt der er plads til, hvis søen skal nå målopfyldelse efter restaureringen. Der er ikke i vandplanerne indregnet en evt. erstatning for reduktion af andeopdræt, og hvis målopfyldelse forudsætter en reduktion af andeopdrættet, som er større end ejeren kan acceptere, udsættes restaureringen indtil det er afklaret, hvordan den nødvendige reduktion af belastningen kan gennemføres. Der er ikke i vandplanen et særligt krav til ophør af andeudsætning i Vomme Sø, men inden en restaurering gennemføres skal det sikres, at belastningen med næringsstoffer, herunder fra andeopdræt, er lav nok til, at målopfyldelse kan nås. 11

12 5. Spildevand 5.1 Resumé Der er modtaget høringssvar omhandlede spildevand til hovedvandopland Storebælt (1.14). Høringssvarene omhandler: Virkemidler og indsatsprogram 5.2 Virkemidler og indsatsprogram Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Nyborg, Odense og Langeland. Nyborg Kommune ønsker, at indsatsen overfor overløbsbygværk 1V+1C+1 (Ullerslev) og overløbsbygværk 1E/EU1F01U0 grundet allerede gennemførte tiltag udelades af vandplanen. Nyborg, Odense og Langeland kommuner har bemærkninger til mulighederne for at gennemføre spildevandsindsatserne inden for tidsfristen. Se vedrørende de to overløbsbygværker nedenfor. I relation til Nyborg, Odense og Langeland kommuners bemærkninger til tidsfristen for gennemførelsen af spildevandsindsatserne henvises der til Naturstyrelsens overordnede høringsnotat. -0O0- Der er endvidere kommet høringssvar under den supplerende høring til emnet: Nyborg Kommune anmoder om, at Naturstyrelsen genovervejer kommunens tidligere indsendte høringssvar om at fjerne bygværk ved Fasanvej i Ullerslev og bygværk ved Bondemosen i Ullerslev fra vandplanens indsatsprogram, da de ifølge Nyborg Kommune er udbygget med tilstrækkeligt bassinvolumen. Langeland Kommune har bemærkninger til bortfald af spildevandsindsatser. 12

13 I forslag til Vandplan Storebælt (1.14) er der for Nyborg Kommune anført et indsatsbehov for punktkilden overløbsbygværk EU1F01U0 ved Bondemosen. I vandplanen er bygværkets udledning til Bondemoserenden anført med nr. 1E. Der eksisterer i dag et sparebassin ved udløbet. Nyborg Kommune har overfor Naturstyrelsen dokumenteret ved beregninger og målinger på stedet, at bassinet opfylder vandplanens retningslinje 7 om, at der i fælleskloakerede kloaksystemer som udgangspunkt bør etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en årlig afledning på 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Da Bondemoserenden desuden ikke længere er omfattet af vandplanen, er kravet om en indsats overfor det regnbetingede udløb nu udtaget af vandplanen. I relation til indsatsbehovet for punktkilden overløbsbygværk E022F01F med udledning til Ullerslevgrøften anført med nr. 1V+1C+1, eksisterer der i dag et rørbassin. Nyborg Kommune har ligeledes her overfor NST dokumenteret ved beregninger og målinger på stedet, at bassinet opfylder vandplanens retningslinje 7 om, at der i fælleskloakerede kloaksystemer som udgangspunkt bør etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en årlig afledning på 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Da Ullerslevgrøften desuden ikke længere er omfattet af vandplanen, er kravet om en indsats overfor det regnbetingede udløb nu udtaget af vandplanen. I relation til Langeland Kommunes bemærkninger til bortfald af spildevandsindsatser henvises der til Naturstyrelsens overordnede høringsnotat 13

14 6. Grundvand 6.1 Resumé Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende grundvand til hovedvandopland Storebælt (1.14). 14

15 7. Særlige emner 7.1 Resumé Der er modtaget høringssvar omhandlede særlig emner til hovedvandopland Storebælt (1.14). 7.2 Andre forhold Høringssvar er modtaget fra 1 enkeltperson. En lodsejer bemærker, at en specifik mark er fredet. Dette fremgår ikke af WebGIS-kortet på visningen omhandlende fredede områder. Denne fejl bedes rettet. Naturstyrelsen bemærker, at det pågældende areal oprindeligt var foreslået fredet, men blev udtaget undervejs i processen, hvorfor arealet ikke indgår i den endelige fredning. 15

16 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan

Læs mere

Redaktion: Vandplaner & Havmiljø Naturstyrelsen ISBN:

Redaktion: Vandplaner & Havmiljø Naturstyrelsen ISBN: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( )

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( ) NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4201-00579 Ref. kfh/aspet Den 30. juni 2014 Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015) 1. Indledning Dette notat indeholder en

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Til Naturstyrelsen September 2013

Til Naturstyrelsen September 2013 Til Naturstyrelsen September 2013 Høringssvar til de statslige vandplaner fra Svendborg Kommune Staten har på ny sendt forslag til de statslige vandplaner i offentlig høring i perioden fra den 17. juni

Læs mere

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten.

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-K04-1-15 Sagsbehandler Niels Rauff 20.4.2015 Indstillingsnotat Åben overskrift Overskrift Høring af udkast til vandområdeplaner for 2015-21 Beslutningstema Udvalget for Teknik,

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR GENERELLE OMRÅDE HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense.

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense. N9: Vandrammedirektivet og søerne Sådan opnås miljømålene for søerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Plantekongres 2011 13. Januar 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.14 Storebælt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets

Læs mere

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode Næstved Kommune Vandhandleplan andhandleplan Første vandplanperiode 2009-2015 Kolofon Titel: Næstved Kommune Vandhandleplan Undertitel: Første vandplanperiode 2009-2015 År: 2015 Udgave: 1. udgave Udarbejdet:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N216 Saltum Bjerge

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N216 Saltum Bjerge NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01061 Ref. katka Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N216 Saltum Bjerge Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan

Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan 2010-15. I det følgende gives et kort resume af de enkelte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger og til sidst i bilaget

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider (Udkast til)høringssvar Vandplan 2013. 1 Indledning Høringssvaret fra Ringsted Kommune er behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 18. november 2013. Efter at Natur- og Miljøklagenævnet fandt de statslige

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning.

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. NOTAT Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. I lovforslaget beskrives at formålet er: at indføre et nyt koncept for vandplanlægning, der skal sikre en smidigere, enklere

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping:

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: 1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: Kravet står i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter ( 5 og bilag 1, se

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Fosforfældning, bassiner, vådområder? Temadag SDU, 7. juni 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Høringsnotat. Juni 2016

Høringsnotat. Juni 2016 Høringsnotat Udkast til vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter Resumé og kommentering af høringssvar vedrørende specifikke forhold for vandområdeplanen for Sjælland Juni 2016 Titel: Høringsnotat.

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner

BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner 1 Hørsholm kommune er en del af Vandplan Øresund: 1.1 Vandplan Øresund Se kort 1. Vandplanen dækker ca. 800 km2 og berører 17 kommuner: Halsnæs, Gribskov,

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Hvidbog. Gribskov Kommunes vandløbsrestaureringsforslag, vandplan 1.

Hvidbog. Gribskov Kommunes vandløbsrestaureringsforslag, vandplan 1. Hvidbog. Gribskov Kommunes vandløbsrestaureringsforslag, vandplan 1. Dette notat er en gennemgang af høringssvar til vandløbsrestaureringsforslag i forbindelse med vandplan 1 - indsatserne i Gribskov Kommune

Læs mere

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan Byrådet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 16-6-2015 Sagsnr. 09.00.06-K04-1-15 Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Vand- og Naturplaner / Vådområder

Vand- og Naturplaner / Vådområder Vand- og Naturplaner / Vådområder ATV Vintermøde 2010 Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon Leif Hansen ATV Vintermøde 2010 Lars Kaalund Orbicon Leif Hansen 23. marts 2010 1 Workshop Kort status Oplæg til

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere