BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner"

Transkript

1 BILAG 1: Orientering om De Statslige Vandplaner 1 Hørsholm kommune er en del af Vandplan Øresund: 1.1 Vandplan Øresund Se kort 1. Vandplanen dækker ca. 800 km2 og berører 17 kommuner: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Allerød, Egedal, Furesø, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Gentofte, Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør kommuner Næringsstoffer Vandplanen fastsætter følgende mål for området: Der skal reduceres med ca. 29 tons kvælstof, en reduktion på cirka 2 procent i forhold til i dag, og ca. 3,7 ton fosfor. Reduktionen af kvælstof sker primært af hensyn til Øresund, mens reduktionen af fosfor primært sker af hensyn til de 54 søer i området. For at nå målet anbefaler planen, at der udlægges ca. 50 ha fosfor-ådale (svarende til en fosfor-effekt på 487 kg) ud af i alt ha på landsplan Punktkilder Spildevandsproblemer skal løses både i forhold til store regnvejrsmængder og beboelser, der ikke er kloakeret. Der bør sættes indsats ind på 2 renseanlæg, ca. 160 regnbetingede udløb og ca. 35 ejendomme uden for byerne Vandløb Ca. 60 km ud af områdets i alt ca. 250 km vandløb skal forbedres for at få et bedre dyre og planteliv. Indsatsen omfatter ophør af eller ændret vedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger og anden restaurering af vandløbene. Desuden bør der skabes passage ved 17 spærringer Grundvand Indvinding af vand i området påvirker ca. 23 km vandløb samt 2 søer. Der er behov for flytning af kildepladser svarende til ca. 0,2 mio. m3, svarende til 1 procent af den nuværende indvinding. Vandindvindingens påvirkning af vandområderne udgør en vis problemstilling i Hovedopland Øresund, ligesom den gør det i Køge Bugt og Roskilde Fjord/Isefjord, idet vandforsyningen til Storkøbenhavn i vid udstrækning hentes fra disse tre hovedoplande. Under høringen skal dialogen, særligt med kommunerne, kvalificere indsatsen, så der senere kan træffes en politisk beslutning om den endelige indsats, specielt på vandindvindingsområdet og spildevandsområdet. Side 1 af 1

2 1.2.4 Kystområder Se kort 7 Udledninger og stoftransport i øvrigt til Øresund er ikke omfattet af Vandplanen i denne planperiode. Dette skyldes manglende faglig viden indenfor området. Det forventes at der bliver udpeget indsatser på området i kommende planperioder idet miljøtilstanden i Øresund ikke lever op til krav Omkostninger De samlede årlige omkostninger for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram er af Miljøministeriet opgjort til ca. 20 mio. kr./år, heraf 17 mio. kr./år til spildevandsindsatsen. 2 Overordnet gennemgang af hvad der skal ske i de enkelte indsatsområder i Hørsholm Kommune 2.1 Vandløb Se kort 3,4,5, Mål for vandløb Vandløbskvaliteten vurderes på den kemiske tilstand - ud fra vandrammedirektivets liste over prioriterede stoffer den fysiske tilstand, som vurdering ud fra fysiske forhold som bredde, dybde, vandhastighed m.m. i åen og opgøres efter Dansk Fysisk Indeks og den økologiske tilstand, som vurderes ud fra smådyrsfaunaen DVFI (dansk vandfauna indeks). DVFI måles i intervallet fra 1-7, hvor den højeste værdi repræsenterer den bedste vandkvalitet. Den økologiske tilstand anses for god, hvis DVFI er 5 eller 6. For langt de fleste vandløb i kommunen er kravet om en god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5. Indsatsen på vandløbsområdet omfatter alle de målsatte vandløb. Det vil være behov for at reducere næringsbelastningen fra de overløbsbygværker som udleder til de vandløb som ikke lever op til målsætningen. Derudover kan følgende foranstaltninger gennemføres for yderligere at reducere næringsstofbelastningen af vandløbet. 10 meter randzone langs vandløb i landzonen. (Der er ikke bestemmelser i loven om randzone ved vandløb i byzone. I regulativerne er der bestemmelser om randzone i byzone som regel 1 meter samt arbejdsbælte på 5 meter). Reduktion eller ophør af vandløbsvedligeholdelse dog skal der være passage for vandet, hvor det er nødvendigt. Fjernelse af faunaspærringer Vandløbsrestaureringer (slyngning, udlægning af gydebanker o.s.v.) Åbning af rørlagte vandløb Begrænsning af vandindvinding Side 2 af 2

3 Forbedret spildevandsrensning, etablering af bassiner og lukning af overløb Reduktion af udledning af pesticider Regulering af okkerpåvirkning Indsats overfor vandløb Miljøcenter Roskilde anbefaler følgende indsatser til sikring af mål opfyldelse for kommunens vandløb. Usserød Å: Fjernelse af 3 spærringer/etablering af tre faunapassager ved de tre damme og etablering af omløbsstryg, d.v.s. etablering af almindelige vandløb uden om dammene, så fisk frit kan svømme op og ned ad åen. Gedevadsrenden (løber ud i Usserød Å): Åbning af et rørlagt stykke øst for motorvejen Fjernelse af en spærring Reduceret/ophør af vedligeholdelse. Tidsfristen for opnåelse af god vandkvalitet er forlænget i vandplanen, da Miljøcentret mangler oplysninger om åen. Blårenden/Puemoserenden (løber ud i Usserød Å): Fjernelse af spærring. Tidsfristen for opnåelse af god vandkvalitet er forlænget i vandplanen, da Miljøcentret mangler oplysninger om åen. Øvrige målsatte vandløb : Ud over dette er der følgende målsatte vandløb i Hørsholm Kommune: Marens rende Degnebækken Bolbrorenden Flakvad rende med to sidetilløb Bækrenden I disse vandløb skal der være opnået god vandkvalitet i Kommunens foreløbige status Der er allerede etableret skånsom og reduceret vedligeholdelse af alle målsatte vandløb i kommunen. Der er tillige igangsat et måleprogram til måling af DVFI i Resultaterne fra disse målinger skal sendes til Miljøcentret i forbindelse med forhøringen. Det fremgår ikke helt klart hvilke spærringer ved Gedevandsrenden og Puemoserenden, der er tale om, så dette skal afklares. Umiddelbart kunne spærringerne være almindelige stiovergange, som muligvis kan ændres til fx broer, hvilket medfører en helt klar forbedring af faunapassagen i vandløbet. Side 3 af 3

4 De foreslåede tiltag fra Miljøcentret ligger fint i tråd med de planer, der allerede er sendt til Miljøcentret i forbindelse med idefasen med udgangspunkt i de EU-krav, vi skal leve op til. Da Usserød Å har sit udspring i Sjælsø er vandkvaliteten i åen meget påvirket af vandkvaliteten i søen. Med etableringen af omløbsstrygene er der reel mulighed for forbedring af vandkvaliteten i åen, da der bliver direkte fiskeadgang fra Øresund. Vedrørende vandkvalitet generelt i vandløbene er der igangsat måleprogram til måling af DVFI i Målingerne blev foretaget i alle amtets kontrolpunkter. Der blev tillige etableret nogle få ekstra kontrolpunkter, hvor det skønnedes, at det var nødvendigt for at have overblik over vandkvaliteten. Målingerne viste, at faunaen i Usserød å er præget af robuste grupper og indekset ligger på 4, Miljømålet er 5. For at underbygge undersøgelserne skal der laves DFI fysisk indeks. Dette påregnes iværksat i Økonomi: Ved Usserød Å er der vejgennemføringer ved de spærringer, der skal fjernes. Det betyder, at indsatsen er relativt kompliceret og relativt dyr. I forbindelse med udarbejdelse af kommunens svar til Miljøcentrets idefase til vand- og naturplaner blev følgende priser estimeret for faunapassagerne. Stampedammen: Fabriksdammen: Mølledammen: I alt 1.5 mio. kr. 2.2 mio. kr 5.6 mio. kr. 9.3 mio. kr. Tiltagene på Gedevadsrenden og på Puemoserenden undersøges p.t. nærmere med hensyn til muligheder og priser. Alle udgifter i forbindelse med disse anlægsudførsler må forventes afholdt af kommunen. Side 4 af 4

5 2.2 Søer Se kort Mål for søer Miljømålet for god økologisk tilstand i søer er i denne vandplan sat ud fra klorofyl-a koncentrationen i søerne. Grænseværdien afhænger af søtypen. I Hørsholm har vi kalkrige og lavvandede søer i disse søer skal klorofyl-a koncentrationen ligge under 25 µg/l. Der er 4 målsatte søer i kommunen, disse kan ses på kort 6. For alle andre søer > 100 m 2 i kommunen gælder det, at de skal opnå god økologisk tilstand. Der vil typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Den generelle bestemmelse om, at der skal etableres 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrknings frie randzoner langs vandløb og bredden af søer > 100 m 2 vil medvirke til dette. Desuden kan følgende foranstaltninger gennemføres for yderligere at reducere belastningen: Reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer gennem Videregående rensning med fosforfjernelse af spildevand fra ejendomme i oplandet Afskæring af regnbetingede udledninger Afskæring af dræntilløb fra højere liggende områder Foranstaltninger til reduktion af næringsstrømmen fra dyrkede arealer Fjerne eller reducere andeopdræt til jagtformål Ophøre med fiskeudsætninger Reguleringen af disse forhold sker gennem bestemmelserne i sektorlovgivningen (naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven m.v.) Indsats overfor søer Indsatsen starter med at reducere spildevands belastningen fra renseanlæg, fælleskloakker og regnvandsbetingede udledninger til søerne. Der er vedtaget flere virkemidler relateret til restaurering af søer: Landbrugsrelaterede virkemidler såsom 10 meters randzoner rundt om søer som er dyrknings og sprøjtefrit. Forskellige former for sø restaurering, som fremmer og/eller sikre ligevægtstilstand efter en belastningsreduktion. Dette kan være biomanipulation, fosforfældning eller iltning. Miljøcenter Roskilde anbefaler følgende indsatser til sikring af mål opfyldelse for kommunens større søer. Sjælsø Sjælsøs nuværende økologiske tilstand er moderat. Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 687 kg/år, hvilket er muligt med de allerede vedtagne virkemidler. For at opnå målopfyldelsen kan det Side 5 af 5

6 desuden være nødvendigt med en indsats overfor den interne belastning f.eks. i form af kemisk fældning af fosfor i sedimentet. Det er vurderet at der forekommer en intern belastning i søen, men datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere hvilken restaureringsmetode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre til mål opfyldelse. Derfor er der udskydelse af tidsfristen for mål opfyldelse i 2015 for Sjælsø af tekniske årsager, manglende viden. Se kort 7. Slotssøen og Springdam Opfylder målet i dag. Fosforniveauet er dog for højt til at understøtte de meget lave klorofylværdier. Det kan derfor blive nødvendigt at reducere fosforbelastningerne til søen yderligere for at sikre, at den gode tilstand bliver stabil. Tiltag: Reducere fosfortilførslen fra fælleskloak og separate regnvandsudledninger. Ubberød Dam Søen opfylder sin målsætning i dag. Klorofylværdierne understøttes af fosfor niveauet. Kommunens foreløbige status Der er iværksat undersøgelsesprogrammer for overnævnte søer og resultaterne fra disse målinger kan måske ændre på om søerne opfylder målene i dag, især Slotssøen har været påvirket af alger her i sommer. Hvis det ikke er nok at reducere fosfor tilførslen til søerne kan en eller anden form for sø-restaurering komme på tale i alle søerne Økonomi I vandplanens virkemiddel katalog ses følgende bud på priser for: Biomanipulation ca kr./ha Iltning ca kr/ha/år Fosfor-fældning ca kr/ha Sø-størrelser Sjælsø er 293 ha. Springdam 2,0 ha Ubberød Dam 4,4 ha Slots Søen 7,0 ha Hvis det bliver aktuelt med en af ovenstående sø-restaureringer på Sjælsø vil det blive i et samarbejde med Allerød og Rudersdal Kommuner og derfor vil Hørsholm Kommunes andel kun blive en tredjedel af ovenstående priser. Side 6 af 6

7 2.3 Spildevand Se kort 2. Indsatsen overfor spildevand rettes mod kommunens overløbsbygværker. I fælleskloakerede områder løber regnvand og spildevand i samme ledninger, og når det regner kraftigt kan kloaksystemet ikke rumme al spildevandet. Det bevirker, at opblandet regnvand og spildevand udledes via overløbsbygværker til recipienter såsom åer og søer. Spildevandet indeholder bl.a. organisk stof, som forbruger ilt ved nedbrydning i vandmiljøet og på den måde forringer miljøkvaliteten. Det indeholder ydermere store mængder fosfor og kvælstof, som efterfølgende giver algeopblomstringer og medfører andre eutrofieringsproblemer. Løsningsmulighederne kan være: etablering af forsinkelsesbassiner (også kaldet sparebassiner) til at tilbageholde spildevandet, så det efter regnvejret kan ledes tilbage til kloaksystemet og renseanlægget bedre udnyttelse af kapaciteten i kloaksystemet vha. styring af spildevandet i kloakken (begrænset potentiale) afkobling af regnvand fra kloakken, f.eks. ved reduktion af afstrømning fra befæstet areal samt at fælleskloakering laves om til separatkloakering (meget dyr og besværlig løsning pga. det store gravearbejde) Indsats overfor spildevand: Miljøcenter Roskilde anbefaler, at der gøres en indsats ved alle overløbsbygværker, der aflaster til recipienter, der ikke lever op til målsætningen. Desuden anbefales også en indsats ved alle bygværker, der aflaster til Øresund, selvom Øresund ikke er omfattet af vandplanerne i denne omgang. Dette giver en liste med 36 overløbsbygværker, hvor der skal gøres en indsats. Se nedenfor hvad denne indsats kan indebære. Anbefalingen er baseret på data fra Hørsholm Kommune spildevandsplan , hvor der er foretaget modelberegninger over udledningerne fra alle overløbsbygværker Kommunens foreløbige status: Miljø vurderer, at de brugte data ikke er ajour med de reelle forhold. Data skal derfor ajourføres, dels via indsamling af reelle måledata og dels ved nye modelberegninger. Bl.a. overvejes det at foreslå, at overløb direkte til Øresund ikke omfattes af yderligere tiltag, eftersom Øresund som recipient ikke er medtaget i vandplanerne i denne omgang. Samtidig overvejes det, at inddrage andre overløbsbygværker til Slotsdammen og søer i opland, eftersom Miljø vurderer, at Slotsdammen ikke lever op til målsætningen. Det kan allerede nu siges, at en lang række af overløbsbygværkerne i Miljøcenterets liste har minimal udledning, bl.a. fordi en række tiltag allerede er gennemført. Desuden er der allerede planlagt tiltag overfor en række overløbsbygværker. Grundlaget for indsatsen skal derfor revideres og ajourføres, hvilket vil fremgå af høringssvaret til forhøringen. Se en beskrivelse af processen Side 7 af 7

8 omkring denne ajourførelse nedenfor Økonomi: By og Landskabsstyrelsen forslag til indsats: Etablering af forsinkelsesbassin til tilbageholdelse af de første 5 mm regn, også kaldet first flush. Den del indeholder mest spildevand, det efterfølgende overløb er så fortyndet at det mest består af regnvand bassinet vil derfor tilbageholde ca. 75% af det organiske stof. By og Landskabsstyrelsen angiver en standardpris for bassiner på kr./m 3 til etablering og 80 kr./m 3 i årlig drift. Miljø vurderer at disse tal er lavt sat fra statens side, og at etableringsog driftsudgiften typisk vil ligge væsentligt højere. Hørsholm Vand er enig i denne vurdering. Kommunens foreløbige status: Et groft overslag baseret på de foreløbige tal og By og Landskabsstyrelsens standard giver en samlet etableringsudgift på ca. 37 mio. kr. for 19 bassiner. Bassiner eller andre løsninger forestås af Hørsholm Vand ApS, der betaler for etablering og drift. Forsyningsselskabet har mulighed for at kræve udgifterne ind igen via takstforhøjelse på afledningsbidrag, uden at det kommer i konflikt med prisloft-politikken (da miljøgavnlige tiltag er undtaget fra begrænsningerne på takstforhøjelse). Der er ingen direkte udgifter for kommunen i forbindelse med tiltag overfor overløbsbygværker. Arbejdsproces: Hørsholm Vand ApS vil gennemgå deres egne data for målte udløb og foretage nye beregninger for udledninger baseret på deres opdaterede kloakkort. Dette arbejde er iværksat, men må påregnes at tage flere måneder. På baggrund af de opdaterede data ajourføres og prioriteres listen af overløbsbygværker, og der kan lægges en nøjere plan for tiltag. Tiltagene (ud over de allerede planlagte) kan tidligst iværksættes fra Det skyldes, at Hørsholm Vand ApS af lov hensyn skal budgettere anlægsudgifter mindst 8 måneder før kalenderårets begyndelse, og vandplanerne kan tidligst ventes endeligt vedtaget i starten af Grundvand Grundvandsforekomsterne i og omkring Hørsholm Kommune har en god tilstand, både kemisk og forholdet mellem forbrug af grundvand og dannelse af nyt. Vandplanen vurderer, at der ikke er et indsatsbehov i den grundvandsforekomst som vi hører til. Det sagt, så bliver den almene vandforsyning påvirket via leverandøren Nordvand. Nogle af de områder som Nordvand indvinder vand i bliver berørt af Vandplan og det må formodes, at der vil ske en omfordeling af indvindingerne, og dermed kan et ønske om øget indvinding i vores område opstå. Vandplanen kan evt. også påvirke den pris Nordvand kan levere vand til. Side 8 af 8

9 3 Hvor er vi nu Miljøafdelingen indgiver et svar på forhøringen inden d. 11 marts. Svaret vil udelukkende indeholde rettelser til datagrundlaget for planen. Evt. bemærkninger omkring prioritering, overholdelse af tidsfrister for målsætning mv. kræver både længere sagsbehandlingstid og ofte også politisk stillingtagen. Det vil derfor være noget kommunen formulerer som indsigelser i den offentlige høringsfase. Den offentlige høringsfase forventes at starte sommeren 2010 og er på 6 måneder. Den endelige vandplan forventes klar 1. halvår Fra de endelige planer foreligger, har kommunen 6 måneder til at udarbejde handleplaner for udmøntning af vandplanen, de skal efter endt høring være vedtaget senest 1 år efter vandplanerne er klar. Side 9 af 9

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense.

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense. N9: Vandrammedirektivet og søerne Sådan opnås miljømålene for søerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Plantekongres 2011 13. Januar 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har aftalt, at Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) i perioden

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Indhold. Miljøudvalget

Indhold. Miljøudvalget Miljøudvalget 17.03.2011 Sag nr. 14, bilag 2 Gladsaxe Kommunes høringssvar til Forslag til Vandplan 2010-1015 for: Hovedvandsopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Hovedvandsopland 2.3 Øresund Hovedvandsopland

Læs mere

Til Naturstyrelsen September 2013

Til Naturstyrelsen September 2013 Til Naturstyrelsen September 2013 Høringssvar til de statslige vandplaner fra Svendborg Kommune Staten har på ny sendt forslag til de statslige vandplaner i offentlig høring i perioden fra den 17. juni

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Spørgsmål nr. 48. Svar

Spørgsmål nr. 48. Svar Spørgsmål nr. 48 Vil ministeren redegøre for overløbs relative betydning for eutrofiering af kystnære farvande og dermed for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet sammenlignet med landbruget og øvrige

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR GENERELLE OMRÅDE HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Formand for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit. Mødeleder Rune Munch Christensen, Hørsholm Kommune

Formand for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit. Mødeleder Rune Munch Christensen, Hørsholm Kommune Side 1 august 2019 Formand for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit Mødeleder Rune Munch Christensen, Hørsholm Kommune Side 2 august 2019 Fremtidens kloaksystem Klimatilpasning og forbedring af vandmiljøet

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Fosforfældning, bassiner, vådområder? Temadag SDU, 7. juni 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne Lyngby-Taarbæk Kommunes har nedenstående bemærkninger til Vandplan Hovedopland 2.3. Øresund og de to forslag til Natura 2000-planer 2009-2015 Natura

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider (Udkast til)høringssvar Vandplan 2013. 1 Indledning Høringssvaret fra Ringsted Kommune er behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 18. november 2013. Efter at Natur- og Miljøklagenævnet fandt de statslige

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Biologiske vandløbsundersøgelser

Biologiske vandløbsundersøgelser Biologiske vandløbsundersøgelser Et redskab til at målrette indsatsen over for forringet vandløbskvalitet Eva Marcus EMAR@orbicon.dk Christian Ammitsøe CHA@vandcenter.dk Præmisser Vandplanen (vandområdeplanen)

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2.

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2. Havelse : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING AF USSERØD Å-SYSTEMET

AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING AF USSERØD Å-SYSTEMET Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166070 AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

Vand- og Naturplaner / Vådområder

Vand- og Naturplaner / Vådområder Vand- og Naturplaner / Vådområder ATV Vintermøde 2010 Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon Leif Hansen ATV Vintermøde 2010 Lars Kaalund Orbicon Leif Hansen 23. marts 2010 1 Workshop Kort status Oplæg til

Læs mere

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser Punkt 3. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser 2014-5159 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der udarbejdes en ny spildevandsplan,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 Vandstande, miljø samt myndigheds- og offentlighedsproces Torben S. Bojsen. Orbicon A/S. Reguleringstiltag til sikring mod oversvømmelse 29.

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune

Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune Formål Det er Rudersdal Kommunes mål, at vandløb og søer beliggende i kommunen skal være et godt levested for dyr og planter ved løbende forbedring af vandkvaliteten

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold

Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold Nikolaj Kruse Christensen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 29-05-2018 ATV Jord og Grundvand Dagsorden 1. Lidt om Aarhus og vandet 2.

Læs mere

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering Hillerød Kommune Februar 2013 SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering PROJEKT Miljøvurdering Hillerød Kommune Projekt nr. 207424 Dokument nr. 126299615 Version 1 Forslag til spildevandsplan og miljøvurderingen

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats 2012-2015 KL s temadag om politisk styring af vand- og naturindsatsen 13. April 2012 i Vejle Ved Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf. 3370-3241

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. juni 2016 Sagsid 16/7150 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1o Oksvang, Esbjerg Jorder. - Forsinkelsesbassin på

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune

Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune Natur Søer - Vandløb Gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune 29.03.2015 1 Effekten af anstrengelserne Reduktion af udledt spildevand Bedre recipientkvalitet Bedre badevand Reduktion af

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og sammenfatning...

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan Byrådet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 16-6-2015 Sagsnr. 09.00.06-K04-1-15 Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode Næstved Kommune Vandhandleplan andhandleplan Første vandplanperiode 2009-2015 Kolofon Titel: Næstved Kommune Vandhandleplan Undertitel: Første vandplanperiode 2009-2015 År: 2015 Udgave: 1. udgave Udarbejdet:

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan 2009-2012 vedr. separering

Læs mere

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten.

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-K04-1-15 Sagsbehandler Niels Rauff 20.4.2015 Indstillingsnotat Åben overskrift Overskrift Høring af udkast til vandområdeplaner for 2015-21 Beslutningstema Udvalget for Teknik,

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT Til Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Fra Kristina Møberg Hansen Sag 155.07.011 Dato 17. januar 2008 Projektleder

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2012-2015 Herlev Kommune, Herlev Rådhus, november 2012. Vandhandleplan 2012-2015 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Planlægningen er sket i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Kortmateriale

Læs mere

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Kollelev Mose. Vandets veje og tilstand MARTS 2018

Kollelev Mose. Vandets veje og tilstand MARTS 2018 Kollelev Mose Vandets veje og tilstand MARTS 2018 Disposition Historik og vandsystem Restaureringsforsøg Nuværende tilstand Åkanderne Bredzonen 2 Historik Søerne opstået ved tørveog lergravning i 1800-tallet

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vejle 18. januar 2011 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Proces frem mod de endelige planer Forhøring Offentlig høring G.V. 2.0

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere