Strategi og Uddelingspolitik. Et stærkt erhvervsliv Et stærkt Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og Uddelingspolitik. Et stærkt erhvervsliv Et stærkt Danmark"

Transkript

1 Strategi og Uddelingspolitik Et stærkt erhvervsliv Et stærkt Danmark

2 Industriens Fonds mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt. Vi styrker virksomheders værditilvækst og jobskabelse til gavn for Danmark.

3 Et konkurrencedygtigt erhvervsliv Side 5 Læs om Fondens mission og arbejde med at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Størst mulig impact Side 6 Læs om Fondens otte impactprincipper, der sikrer, at igangsatte projekter skaber maksimal effekt på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Konkurrenceevnetemaer Side 7 Fonden har udpeget fire temaer som værende afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Læs om dem her. Industriens Fonds værdiskabelse Side 16 Læs om Fondens arbejde med projekter, evaluering og kommunikation.

4 Et konkurrencedygtigt erhvervsliv Målgruppen er alle danske virksomheder. Særligt i fokus er SMV er og iværksættere med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser. På tværs af alle Industriens Fonds indsatsområder arbejder vi på at styrke viden, kompetencer og innovation i dansk erhvervsliv. Viden er en grundlæggende drivkraft for vækst. Vi arbejder med at skabe og bringe ny viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. kompetencer er en forudsætning for at kunne drive og udvikle vækst. Vi arbejder med at sikre, at virksomheder har adgang til medarbejdere, der har den nødvendige viden og kompetencer til skabe vækst i den enkelte virksomhed. Innovation er en drivkraft for nytænkning. Innovation giver adgang til nye markeder. Vi arbejder for at styrke SMV erne og iværksætternes innovationskraft. 5

5 1 01 konkurrenceevne Frem dansk erhvervslivs konkurrence evne til gavn for Danmark ved at styrke viden, kompetencer og innovation katalyserende Samskab løsninger og skab synergi, dialog, samarbejde og partner skaber på tværs af projekter og aktører. Skab ejerskab og et fair, transparent og tillidsfuldt klima og brug hinandens viden, erfaringer og kompetencer. 7 Impact diversitet Bring alt talent i spil. Skab værdi ved at give plads til forskellige holdninger og ideer. bæredygtigt Adressér globale udfordringer. Arbejd for at virksomheder kan realisere forretningspotentialet i løsninger, som er økonomisk, socialt, etisk, miljø- og klimamæssigt holdbare og i overensstemmelse med FN s Verdensmål proaktivt Forstå og vær på forkant med udviklingen. Fasthold relevans gennem løbende tilpasning. Vær risikovillig og tag kalkulerede risici. størst mulig impact I Industriens Fond er vi optaget af, at alle vores aktiviteter og projektbevillinger opnår størst mulig impact og udbredelse. Vi følger otte guidende impactprincipper, som ved efterlevelse sikrer, at projekter skaber maksimal effekt på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Principperne udgør en rettesnor for vores dialog med nye og eksisterende initiativer. Det overordnede og centrale princip er konkurrenceevne. De øvrige principper udtrykker forhold, der er væsentlige for at opnå maksimal effekt af en indsats ambitiøst Sæt barren højt, tænk nyt og globalt. Udnyt styrkepositioner og find de bedste løsninger, der kan komme mange til gavn. virksomhedsrelevant Forstå virksomhedernes muligheder og udfordringer. Støt virksomhederne i at udnytte muligheder. Skab virksomhedsnære forandringer. Afhjælp begrænsninger og indfri behov. anvendt Bring resultater og viden i anvendelse hos SMV er og iværk sættere. 6

6 Konkurrenceevnetemaer Kompetencer viden innovation Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vi vurderer, er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Inden for hvert konkurrenceevnetema arbejder vi med at realisere en mission. Danske virksomheder skal være førende i: internationalisering nye teknologier Mission Fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne bæredygtig produktion cybersikkerhed At producere bæredygtigt og samtidig skabe vækst. At arbejde forretningsmæssigt med cybersikkerhed. At anvende nye teknologier. At have et internationalt mindset i alle led af forretningen. 7

7 bæredygtig produktion

8 Bæredygtig produktion Inden for bæredygtig produktion har Industriens Fond særligt fokus på: Industriens Fonds vision er, at Danmark har verdens mest bæredygtige produktionssektor. Industriens Fond er en ledende aktør i at realisere denne vision med afsæt i Fondens filantropiske virke. Vores mission er at gøre bæredygtig produktion til en konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. At skabe og udbrede ny viden, så produktionsvirksomheder kan minimere deres klima- og miljøaftryk og producere bæredygtigt. At sikre tilstedeværelsen af de nødvendige kompetencer til at accelerere den bæredygtige omstilling. Traditionel industriel produktion udleder giftstoffer, drivhus - gasser og affald og forbruger store mængder energi og ressourcer. Den udvikling skal vendes for klodens og menneskehedens skyld. Der er grund til at gå i gang, for dansk konkurrencekraft og bære dygtighed hænger tæt sammen. Kunder vil i stigende grad stille krav til produkter og produktionsprocessers miljøog klima påvirkning. Regulering vil ramme forurenende virksomheder hårdt på pengepungen. Talenter vil opsøge job i virksomheder, der hviler på bæredygtige formål. Og virksomheder, der leverer løsninger på verdens globale klima- og miljøudfordringer, vil se ind i store vækstmarkeder. Men alt for få virksomheder i den danske produktionssektor kan i dag betragtes som værende bæredygtige. Det kræver et radikalt gearskifte at få deres produkter, processer og forretningsmodeller gjort cirkulære og grønne. Samtidig skal virksomhederne være klar med dokumentation og data, når kunder, medarbejdere og de offentlige myndigheder efterspørger hand - linger og klare strategier for bæredygtighed. Hvis virksomhederne lykkes, kan de til gengæld skabe mere værdi for kunder, tiltrække talent og reducere omkostninger. Det styrker virksomhedernes konkurrenceevne. At styrke innovation og iværksætteri til gavn for en bæredygtig produktion. Danmark er en pionernation inden for grøn energi og miljøteknologi, hvilket tjener os godt i form af vækst og arbejdspladser. Mange danske iværksættere er tillige optagede af at levere løs - ninger til den grønne omstilling. 9

9 Cybersikkerhed

10 Cybersikkerhed Inden for cybersikkerhed har Industriens Fond særligt fokus på: Industriens Fonds vision er, at danske virksomheder er førende i at udvikle og anvende ansvarlige og sikre digitale løsninger. Industriens Fond er en ledende aktør i at realisere denne vision med afsæt i Fondens filantropiske virke. Vores mission er at gøre cybersikkerhed til en konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. At skabe og udbrede viden om cybersikkerhed i danske virksomheder. At øge virksomhedernes adgang til kompetencer inden for cybersikkerhed. At styrke innovation og iværksætteri inden for cyber sikkerhed. Flere og flere virksomheder uanset størrelse bliver mødt med krav om sikker og ansvarlig datahåndtering fra både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Hvis virksomheder kan vise kunder og forbrugere, at de har styr på cybersikkerhed både internt og i deres produkter og services, vil de kunne vende det til en konkurrenceevnefordel. På den måde er cybersikkerhed ikke kun et spørgsmål om at sikre egen virksomhed mod trusler fra it-kriminelle. Cybersikkerhed udgør også en vækst- og markedsmulighed. For at få en bid af det voksende markedspotentiale, er der brug for at styrke den danske cyber sikkerhedsindustri og væksten blandt cyberiværksættere. Samtidig bør alle danske virksomheder indtænke et højt digitalt sikkerhedsniveau i deres produkter og services og derigennem styrke deres konkurrenceevne. 11

11 Nye teknologier

12 Nye teknologier Inden for nye teknologier har Industriens Fond særligt fokus på: Industriens Fonds vision er, at danske virksomheder er blandt verdens førende i intelligent såvel som ansvarlig udvikling og anvendelse af nye teknologier. Med afsæt i Fondens filantropiske virke er Industriens Fond en ledende aktør i at realisere denne vision. Vores mission er at gøre danske virksomheder i stand til at styrke deres forretning ved at bringe avancerede teknologier i anvendelse. At styrke virksomheders viden om nye teknologiers anvendelsesområder og om, hvordan de forretningsmæssige potentialer realiseres. At styrke virksomhederne i at være innovative med afsæt i nye teknologier. At sikre, der er verdensførende techøkosystemer i Danmark. Fra trykpressen og dampmaskinen til smart phones og selv - kørende biler. Historien er fyldt med eksempler på teknologier, der radikalt, og ofte på kort tid, har vendt op og ned på alt. I de kommende årtier står vi som borgere, samfund og virksomheder på dørtærsklen til større teknologiske forandringer end nogensinde før. Omvæltningerne bliver særligt radikale dér, hvor nye teknologier møder de store globale megatrends. Det er eksempelvis nye fermenteringsteknologier, der kan afhjælpe fødevaremangel og sundhedsudfordringer. Det er nye teknologier, der skal sikre os løsninger på klima- og miljøforandringer. Når teknologierne først får fat, viser erfaringen, at forandringerne sker eksponentielt. Virksomheder, som ikke har blik for omvæltningerne, risikerer bogstavelig talt at blive sat fra bestillingen. Desværre er mange danske virksomheder udfordret med at tage nye teknologier til sig og i at omsætte dem til vækst og værdi. Det gælder med kunstig intelligens, bioteknologier, nye produktionsteknologier og meget andet. Skal dansk erhvervsliv forblive konkurrencedygtigt, er der vedvarende behov for at løfte digitaliseringsgraden og teknologianvendelsen i de enkelte virksomheder. Samtidig skal teknologi og ansvarlighed gå hånd i hånd. Den danske tradition for at udvikle etiske og bæredygtige løsninger er et aktiv i en verden, hvor eksempelvis digitale teknologier i stigende grad er genstand for både misbrug og en stigende skepsis. Ansvarlig teknologianvendelse må og skal fortsat være en dansk styrkeposition. 13

13 internationalisering

14 Internationalisering Inden for internationalisering har Industriens Fond særligt fokus på: Industriens Fonds vision er, at danske virksomheder skaber værdi og øger markedsandele gennem internationalt samarbejde. Industriens Fond er en ledende aktør i at realisere denne vision med afsæt i Fondens filantropiske virke. Vores mission er at styrke danske virksomheders internationale profil og optimere deres evne til at opsøge kunder og samarbejdspartnere globalt. At sikre en dynamisk viden- og kompetence udveksling mellem dansk erhvervsliv og internationale vidensmiljøer. At styrke danske SMV ers og iværksætteres eksport. At sikre, at danske virksomheder bringer innovative løsninger i spil på globale udfordringer. Som en lille åben økonomi er Danmark og dansk erhvervsliv glo - bale i deres forretningsudvikling og opdyrkning af nye markeder. Danmarks markedsandele på de globale markeder er dog faldende i takt med, at konkurrencen på de globale markeder tager til. Hvis vi skal fastholde og udbygge vores position i den stigende globale konkurrence, skal vi fortsat være i stand til at forny os og indgå i de globale værdikæder og samarbejdsrelationer. Der ligger store vækstmuligheder foran os. Nye typer af markeder opstår i kølvandet på urbanisering, klima- og miljøudfordringer og demografiske forandringer. Danske virksomheder skal gøre en aktiv indsats for at bringe deres løsninger ud i verden. Det kræver, at selvsamme virksomheder opsøger internationale samarbejdspartnere og orienterer sig mod nye geografiske markeder. Og det kræver, at virksomhederne er aktive i arbejdet med at tiltrække talenter, ny viden og teknologier fra internationale vidensmiljøer. Alt sammen for at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. 15

15 Industriens Fonds værdiskabelse Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at vi arbejder aktivt med at realisere vores mission om at fremme dansk erhvervslivs konkurrence evne. Vi påtager os lederskab for større samfunds mæssige forandringsprocesser til gavn for den enkelte virksomhed og det samlede danske erhvervsliv. Målt på bæredygtig produktion, cybersikkerhed, internationalt udsyn og evnen til at tage nye teknologier i anvendelse skal danske virksomheder være blandt de førende i verden. Inden for hvert konkurrenceevnetema arbejder vi med at realisere vores vision ved at samle de relevante aktører og give dem mulighed for at skabe forandringerne i fællesskab. Som filantroper er vi optagede af at støtte, hvor andre ikke gør det. Samtidigt ønsker vi at sikre, at den viden, der udvikles, stilles til rådighed for alle og derved bliver til almen gavn for mange. Vi arbejder proaktivt med at bringe projekternes viden og resultater ud til vores målgruppe, så der kan skabes positive forandringer for dansk erhvervsliv. Vi sætter dagsordner. Vi prioriterer kommunikation og formidling for at sikre, at vores målgruppe får kendskab til den viden og de kompetencer, der er udviklet. Viden og kompetencer, der kan bringes i anvendelse i dansk erhvervsliv og derved bidrage til styrke den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Vores ambition er at bidrage til at spille alle aktører gode og forløse den synergi, der opstår, når alle orienterer sig strategisk i samme retning. Heri ligger der også en ambition om at bringe international viden til Danmark. Den økonomiske uddelingsramme for Industriens Fond fastlægges årligt af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer afgørelser om hvilke projekter og programmer, der bevilliges. Den tilser også, at arbejdet tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser og Fondens fundats. Vi er en åben organisation, der er opsøgende over for inspiration og ideer fra forskellige kilder. Vi har dialog med vores ansøgere og samarbejder med dem om at udvikle det bedst mulige projekt. Nogle gange kommer ideen til det gode projekt udefra. Andre gange tager vi selv initiativ til at samle aktører omkring realiseringen af en projektidé. Til hver en tid er vi optagede af at bidrage med indsigt og erfaring, så vi skaber det bedst mulige projekt. 16

16 Evaluering I Industriens Fond arbejder vi med evaluering som et middel til at styrke målopfyldelse og impact. Fondens impact principper udgør en naturlig ramme for evaluering før, under og efter en aktivitet er bevilliget. Vi lægger vægt på evaluering ud fra en læringsmæssig tilgang. En forudsætning for at kunne dele viden er forståelse for, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Og det kræver, at den samlede aktørkreds høster indsigt om resultater og kausalsammenhænge undervejs i projektforløbet. Alle bevillingsmodtagere skal udarbejde en evalueringsstrategi, hvori de beskriver, hvordan de vil dokumentere og forholde sig til projektets kortog langsigtede effekt. Bevillingsmodtager får stillet en række redskaber til rådighed for at udarbejde en evalueringsstrategi, ligesom vi samarbejder med professionelle evaluatorer, der kan bistå bevillingsmodtager med evaluering. Evaluering og målopfyldelse er tillige en metode til at følge op på fremdrift i rela tion til økonomi, milepæle og leverancer. Derved sikres det, at en indsats forbliver relevant for målgruppen i takt med, at verden udvikler sig. 17

17 Formidling og kommunikation Vi arbejder målrettet for, at projektejere kommunikerer deres resultater og erfaringer fra projektet. Vi vil nemlig sikre, at den viden og de redskaber, projekterne skaber, udbredes og bliver bragt i anvendelse hos dansk erhvervsliv. Uanset om et projekts grundhypotese viser sig at holde stik eller ej, stiller vi krav til projekterne om et konstant og kreativt fokus på formidling og kommunikation. Den viden, vores projekter skaber, indfrier kun sit potentiale, hvis den bliver formidlet i det rette omfang til de rette modtagere af de rette kanaler. Derfor stiller vi høje krav til både vores egen og de enkelte projekters kommunikation. Alle bevillingsmodtagere skal levere en detaljeret plan for, hvordan de vil gribe kommunikationsindsatsen an, og hvilke budskaber de er afsendere på. Vi engagerer os og giver sparring og rådgivning omkring kommunikationsplaner. 18

18 1898 Industriens Fonds virke har været centreret omkring erhvervsfremme og dermed styrkelse af konkurrenceevnen i mere end 100 år. Da industrialiseringen tog fart og blev mere udbredt omkring år 1900, var kapitalfremskaffelse til etablering af bygninger og produktionsanlæg én af de største barrierer for vækst og udvikling. Driftige erhvervsfolk etablerede derfor i 1898 Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Dermed var der skabt mulighed for belåning af ejendomme og driftsmidler, hvorved den nødvendige finansiering til dansk erhvervsliv og særligt industrien blev tilvejebragt. I 2009 valgte Industriens Fond at sælge realkreditvirksom heden til Nykredit. Det skabte et formuegrundlag, som igennem traditionel formuepleje er vokset betydeligt, og som er fundamentet for Fondens nuværende filantropiske virke. Industriens Fond er en af de største private erhvervsfremmeaktører i Danmark med årlige uddelinger på 250 mio. kr. Med dette udgangspunkt ser vi nu frem mod 2030, hvor vores fokus på bæredygtig produk tion, cybersikkerhed, internationalisering og anvendelse af nye teknologier skal medvirke til at fastholde Danmarks position som en af verdens mest konkurrencedygtige nationer

19 Frederiksgade København K Danmark industriensfond.dk

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi Forstå og forme fremtiden Udviklingsstrategi 2019-2022 Hvorfor har vi en udviklingsstrategi for koncernen? EFKMs strategiske fokus på udvikling skal sikre, at vi som en effektiv koncern er gearet til fremtiden.

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

MUDP handlingsplan for december 2018

MUDP handlingsplan for december 2018 MUDP handlingsplan for 2019 20.december 2018 Bestyrelsen for det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) udstikker i denne handlingsplan rammerne for indsatsen i 2019. MUDP handlingsplanen

Læs mere

Entreprenørskab i uddannelserne

Entreprenørskab i uddannelserne Entreprenørskab i uddannelserne Informationsmøde 9. marts 2016 Vision Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens 77 b

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens 77 b INDUSTRIENS FOND CVR. 14536175 Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens 77 b Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Bilag 2.2.3: One-pagers for hvert af de tværgående indsatsområder

Bilag 2.2.3: One-pagers for hvert af de tværgående indsatsområder 14. juni 2019 Sag 2018-17921 Bilag 2.2.3: One-pagers for hvert af de tværgående indsatsområder Introduktion til notatet One-pagers for de tværgående indsatsområder har til formål at give en indholdsmæssig

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017

Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017 Leder Leder Vi kan være godt tilfredse med 2017 Der var meget at glæde sig over i det forgangne år. Fødevare- og landbrugspakken slog for alvor igennem i forbindelse med årets høst. PSO-afgiften er under

Læs mere

én branche én stemme

én branche én stemme én branche én stemme Centrale fokusområder for vindindustrien i Danmark 1 Én branche - én stemme Den danske vindindustri har en særlig historie. På mindre end 40 år har virksomheder i Danmark som de første

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Uddelingspolitik. formål om at virke for samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Uddelingspolitik. formål om at virke for samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Fo t o: Ch ris Ho lte r Uddelingspolitik Formålet med Tuborgfondets uddelingspolitik (2018) er at informere ansøgere og andre samarbejdspartnere om fondets værdier, arbejdsmetoder og prioriterede indsatsområder.

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Bilag : Indsats vedr. innovationssamarbejder

Bilag : Indsats vedr. innovationssamarbejder 13. september 2019 Sag 2018-17922 Bilag 3.3.1.2: Indsats vedr. innovationssamarbejder Udfordring Innovation er en central drivkraft for virksomheders vækst, udvikling og konkurrenceevne. Danske virksomheder

Læs mere

Stærke virksomheder i et stærkt samfund

Stærke virksomheder i et stærkt samfund Stærke virksomheder i et stærkt samfund D É T A R B E J D E R D I FO R D É T A R BEJ D ER D I FO R Stærke virksomheder i et stærkt samfund Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste

Læs mere

FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING

FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING Præsentation ved Danske Vandværkers konference: Regulering af drikkevandet på Christiansborg den 21. februar 2018 KENDER I FRI? BRANCHEORGANISATION

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi

DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi 2017-2018 1 FORORD Danmarks bedste medlemsservice er titlen på Dansk Byggeris nye strategi. Grunden til, at vi har valgt netop den titel, er fordi,

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk 12 H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V DIRaadgiverne@di.dk +45 3377 4601 raadgiverne.di.dk Dansk Industris branchefællesskab for rådgivervirksomheder Følg på LinkedIn Følg på Twitter Bestil s

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet INDHOLD AFTALENS PARTER... 2 PRÆAMBEL... 2 AFTALENS INDHOLD... 3 Fremtidens turisme... 3 Innovation, vækst og ny teknologi... 3 Landbrug

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen 21.3.2019 A8-0156/153 153 Betragtning 5 (5) Fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed afhænger af, at der eksisterer blomstrende og modstandsdygtige kulturelle og kreative sektorer, som er i stand

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang! ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at

Læs mere

Velfærds Partnerskab folder_oplæg_4sidet.indd 1 02/03/

Velfærds Partnerskab folder_oplæg_4sidet.indd 1 02/03/ VelfærdsPartnerskab Nye løsninger på velfærdsområdet Fremtidens udfordring Samfundet står over for en global udfordring. Den demografiske udvikling betyder, at der er færre hænder til at løse stadig flere

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Strategi for Dansk Design Center

Strategi for Dansk Design Center Designanvendelse Strategi for Dansk Design Center 2019-2021 Side 1 Forord Forord De næste 40 år I 2018 fejrer Dansk Design Center sit 40 års jubilæum. Vi har gennem hele vores historie arbejdet for at

Læs mere

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik Indkøb i Aalborg Forsyning Udbuds- og Indkøbspolitik UD T S KA Indhold Forord... 3 Formål og indhold... 5 Samfundsansvar og FN s Verdensmål... 7 Effektivitet og innovation... 9 Samarbejde og kommunikation...

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN Projekttitel Co-Creation Aalborg Samlet Score 21 Projektperiode Medio 2019 31. december 2021 Om initiativet Co-Creation Aalborg er en ny indsats, der skal facilitere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet NATIONAL VÆKSTPOLITIK Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet Danmark som vækstnation Gode rammevilkår Det skal være attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at investere i Danmark

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Vision Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og smv er går hånd i hånd med et af Danmarks mest innovative videns miljøer - og et af de aller bedste handelsmiljøer.

Læs mere

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKED VÆKSTOMRÅDER SAMMENHÆNG Oktober 2018 Forord sammen skaber vi en attraktiv region I går det godt. De fleste virksomheder

Læs mere

Smart Greater Copenhagen

Smart Greater Copenhagen Smart Greater Copenhagen Vision for fremtidens "Smart Greater Copenhagen" Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en sikker og etisk måde

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

Vi har alle et medansvar. HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling

Vi har alle et medansvar. HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling Vi har alle et medansvar HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling I HUMI arbejder vi aktivt med at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden. Vi har i januar 2019 gennemført

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv Erhverv 1 Udgangspunkt for handlingsplanen Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030. Vi har fortsat Nordjyllands

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune 2017-2020 1 Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at fastholde og udvikle Jammerbugt

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvorfor er ejerleder-agendaen vigtig? Thomas Hofman-Bang Adm. direktør Industriens Fond

Hvorfor er ejerleder-agendaen vigtig? Thomas Hofman-Bang Adm. direktør Industriens Fond Hvorfor er ejerleder-agendaen vigtig? Thomas Hofman-Bang Adm. direktør Industriens Fond SMV spiller en hovedrolle af Danmarks virksomheder er små og mellemstore virksomheder. af omsætningen i danske virksomheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

MUDP 2018 og den nye kemiindsats

MUDP 2018 og den nye kemiindsats MUDP 2018 og den nye kemiindsats Virksomheders erfaring med substitution 11. april 2018 Henrik Søren Larsen Kontorchef, Kemikalier Hvorfor og hvornår? Forebygge skader på mennesker og miljø under brug

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4527 Projektnavn Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Læs mere

Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik

Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 J.nr. 2017-179 Hvad er god dataetik? Når man taler om ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi, italesættes ofte værdier

Læs mere

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI INTRO HVEM KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ELITEUDDANNELSE FOR FREMTIDENS LANDMAND. Eksklusivt bachelormodul med fokus på forretningsudvikling og innovation

ELITEUDDANNELSE FOR FREMTIDENS LANDMAND. Eksklusivt bachelormodul med fokus på forretningsudvikling og innovation ELITEUDDANNELSE FOR FREMTIDENS LANDMAND Eksklusivt bachelormodul med fokus på forretningsudvikling og innovation Pilotprojekt udarbejdet af VIA University College og SEGES for Miljø- & Fødevareministeriet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere