Grenå Forbrændingsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenå Forbrændingsanlæg"

Transkript

1 Grenå Forbrændingsanlæg Fremtidigt ejerskab og drift Skolebakken 7, 1. tv Århus C Telefon: Fax: CVR:

2 1. Indledning Politiske aftaler og valg af organisationsform Udskillelse af Grenå Forbrændingsanlæg Lovlig overdragelse Lovlig selskabsdannelse Myndighedsgodkendelser Konsekvenser for Norddjurs Kommune Konsekvenser for Grenå Varmeværk Amba Konsekvenser for Reno Djurs I/S Konsekvenser for medarbejderne Praktisk gennemførelse Anbefaling /12

3 1. Indledning Norddjurs Kommune er eneejer af Grenå Forbrændingsanlæg, der i dag drives som en del af den kommunale forvaltning. Grenå Forbrændingsanlæg brænder affald af for Reno Djurs I/S og leverer varme til Grenå Varmeværk Amba. Der er ingen elproduktion på anlægget. Advokatfirmaet Energi og Miljø har i august 2007 udarbejde en redegørelse vedrørende de muligheder og konsekvenser, der er forbundet med forskellige fremtidige modeller for drift af Grenå Forbrændingsanlæg. Følgende modeller blev behandlet: Vederlagsfri overdragelse til Grenå Varmeværk Amba Indskud i Reno Djurs I/S Udskillelse til et kommunalt ejet aktieselskab og eventuelt placeret i et holdingselskab med et kommunalt vand- og spildevandsaktieselskab Salg til højstbydende Redegørelsen opregner konsekvenserne af de forskellige organisationsmodeller i forhold til den fremtidige drift af affaldsbehandlingsanlægget. Påvirkningen af Norddjurs Kommunes økonomi, herunder potentiel modregning i bloktilskud, skattemæssige konsekvenser m.m. belyses ligeledes. Der henvises til redegørelsen i dens helhed for detaljerede beskrivelser. Efter redegørelsens behandling på et temamøde i kommunalbestyrelsen, Norddjurs Kommune den 2. oktober 2007, har Norddjurs Kommunes forvaltning besluttet at arbejde videre mod et løsningsforslag, der muliggør, at den fremtidige drift af forbrændingsanlægget kan udøves under indflydelse af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S og eventuelt med disse to selskaber som ejer af Grenå Forbrændingsanlæg. En sådan model vil tilgodese, at Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S, som hidtidige væsentlige aktører, tildeles afgørende indflydelse på anlæggets fremtidige drift. Norddjurs Kommune har sammen med Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S udarbejdet denne redegørelse, der beskriver en udskillelse af Grenå Forbrændingsanlæg til enten et selvstændigt aktieselskab, hvor aktierne ejes af henholdsvis Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S med 50 % til hver part eller til et interessentskab med henholdsvis Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S som interessenter. 3/12

4 2. Politiske aftaler og valg af organisationsform Aktuelt foreligger der ikke lovkrav om, at kommuner skal udskille kommunale forbrændingsanlæg til aktieselskaber eller kommunale fællesskaber. Kommende EU lovgivning og den aktuelle omorganisering af andre forsyningsområder medfører imidlertid, at affaldssektoren har politisk bevågenhed. Ifølge politisk aftale for affaldssektoren af 21. juni 2007 vil der i økonomisk henseende blive stillet en række krav til affaldsforbrændingsanlæggene. Endvidere vil der efter 2010, hvor EU s nye affaldsrammedirektiv forligger i endelig udgave, eventuelt blive stillet yderligere krav til affaldsforbrændingsanlæggene, herunder om selskabsmæssig udskillelse. De politiske aftaler om affaldssektoren indeholder ikke noget krav om, at kommunerne skal afstå affaldsforbrændingsanlæg. Kommuner må således fortsat og forventelig også i fremtiden eje forbrændingsanlæg direkte eller indirekte via et selskab. Ifølge regeringens lovprogram vil der allerede i indeværende folketingsår slutningen af marts - blive stillet forslag om, at affaldsforbrændingsanlæg i økonomisk henseende skal behandles, som om de var udskilt i selvstændige aktieselskaber. Det indebærer, at regnskabsmæssigt skal driften af forbrændingsanlæg adskilles fra øvrige aktiviteter, der skal udarbejdes åbningsbalance og aflægges regnskab efter årsregnskabsloven for affaldsforbrændingsanlæggene. Endvidere skal ydelser, der udveksles mellem de regnskabsopdelte enheder, ske på markedsvilkår, hvilket skal bekræftes ved en revisorattest. 3. Udskillelse af Grenå Forbrændingsanlæg Udskillelse af Grenå Forbrændingsanlæg til Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba kan gennemføres ved, at Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba etablerer en selvstændig juridisk enhed, for eksempel et interessentskab eller aktieselskab. Selskabet køber herefter Grenå Forbrændingsanlæg af Norddjurs Kommune til en værdi, der modsvares af restgælden i anlægget. Udskillelse af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af RenoDjurs I/S og Grenå Varmevæk Amba vil være en fremtidssikret løsning i forhold til de lovgivningsinitiativer, der forventes på affaldsområdet. En udskillelse vil blandt andet betyde, at der udarbejdes åbningsbalance for anlægget, samt at årsregnskabslovens regnskabsprincipper fremover vil finde anvendelse. Hvis udskillelsen sker til et aktieselskab vil udskillelsen forudskikke eventuelle fremtidige selskabskrav. 4/12

5 Udskillelsen af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab, der ejes af henholdsvis Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba indebærer, at Norddjurs Kommune overdrager ejendomsretten til forbrændingsanlægget til de tilknyttede brugere. Varmeforbrugerne er ejer af Grenå Varmeværk Amba. Affaldsproducenterne dvs. borgerne i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er ikke direkte ejer af Reno Djurs I/S. Imidlertid antages det, at fælleskommunale affaldsselskaber som Reno Djurs I/S må betragtes som en specialkommune, hvor der ikke kan overføres midler fra det takstfinansierede affaldsområde til det skattefinansierede område. Hermed bliver forbrugerne indirekte ejer af Reno Djurs I/S. Det skal dog nævnes, at der inden for andre forsyningsområder såsom el, varme og vand er blevet fastsat særlige lovbestemmelser, der forudsætter at kommuner også inden for det skattefinansierede område kan disponere over værdier skabt inden for det takstfiansierede område. Som eksempel kan nævnes lov om kommunernes salg af vand- og spildevandforsyninger, populær betegnet stoploven. Bestemmelserne foreskriver samtidig, at hvis en kommune inden for det skattefinansierede område disponerer over midler fra det takstfiansierede område, beskattes kommunen i form af modregning i bloktilskuddet med 40 eller 60 %. Fordelen ved at lade de tilknyttede brugere overtage ejendomsretten til forbrændingsanlægget er, at forbrændingsanlæggets drift og eventuelle videre udbygning kan ske ud fra brugernes ønske. I det følgende undersøges: Hvorvidt Norddjurs Kommune lovligt kan overdrage Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab, uden andet vederlag end restgælden i anlægget og med henholdsvis Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S som ejer af selskabet. Hvorvidt overdragelsen kræver myndighedsgodkendelser ud over godkendelse i Norddjurs Kommunes byråd. Hvilke konsekvenser overdragelsen har for Norddjurs Kommune, herunder kommunalbestyrelsens fremtidige indflydelse på anlæggets drift og Norddjurs Kommunes økonomi. Hvilke konsekvenser overdragelsen har for Grenå Varmeværk Amba henholdsvis Reno Djurs I/S både for selskabernes økonomi, løbende aftaler og vedtægtsmæssige forhold. Hvilke konsekvenser overdragelsen har for medarbejderne på Grenå Forbrændingsanlæg. 5/12

6 3.1 Lovlig overdragelse Lovgivningen indeholder, i modsætning til hvad der gælder for deponeringsanlæg, ikke noget krav om, at forbrændingsanlæg skal være offentligt ejet. Private, herunder Grenå Varmeværk Amba kan således godt såvel drive som eje offentlige forbrændingsanlæg. Inden for kommunalretten findes en grundsætning om, at kommuner skal handle økonomisk forsvarligt. Norddjurs Kommunes overdragelse af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S til en værdi, der modsvarer restgælden i anlægget, kan, hvis anlægget har en højere markedsmæssig værdi, anses som økonomisk uforsvarligt. Norddjurs Kommune har ikke, ved henvendelse til Dong Energy A/S eller andre, afprøvet markedsværdien på Grenå Forbrændingsanlæg, herunder om markedsværdien er højere end restgælden på anlægget. Imidlertid er driften af Grenå Forbrændingsanlæg baseret på et hvile i sig selv princip, hvorfor en køber af anlægget ikke vil have mulighed for at kunne få forrentet en eventuel investering ud over restgælden via et overskud på driften. Samlet må det antages, at restgælden på Grenå Forbrændingsanlæg rimeligvis modsvarer markedsværdien. Selvom markedsværdien på Grenå Forbrændingsanlæg måtte anses som højere end restgælden i Grenå Forbrændingsanlæg, foreligger der dels en administrativ praksis dels en lovpraksis der anerkender, at kommuner kan overdrage forsyningsaktiver til de tilknyttede brugere. I praksis har kommuner uden indgreb fra statsforvaltningen (tidligere statsamterne) vederlagsfrit overdraget aktiver til de tilknyttede forbrugere. Baggrunden for, at kommunernes vederlagsfri overdragelse af forsyningsvirksomhed har været accepteret af de kommunale tilsynsmyndigheder er formentlig, at den kommunale forsyningsvirksomhed som følge af hvile i sig selv princippet ikke bidrager til den kommunale økonomi. Det er endvidere forudsat i lovgivningen, at kommuner lovligt kan overdrage aktiver opbygget via forbrugernes betalinger efter hvile i sig selv princippet vederlagsfrit til de tilknyttede forbrugere. Varmeforsyningslovens 23 l, stk. 4 fastslår, at en kommunes vederlagsfrie overdragelse til selvejende institutioner udløser modregning i kommunens bloktilskud svarende til markedsværdien af de overdragne aktiver, men bestemmelsen indeholder ingen regler om modregning i bloktilskud ved vederlagsfri overdragelse til forbrugerne. Lov om kommuners salg af vand- og spildevandforsyninger populært betegnet stoploven - indeholder en 6/12

7 angivelse af, at kommuner vederlagsfrit kan overdrage kommunal vandforsyning til de tilknyttede forbrugere: Vederlagsfri overdragelse af en forsyning til forbrugerne udløser som udgangspunkt ikke modregning. Dette skyldes, at en overdragelse til forbrugerne må forudsætte at forbrugerne faktisk bliver ejere typisk gennem et andelsselskab (a.m.b.a.). Etablerer forbrugerne en fond eller selvejende institution, vil forbrugerne reelt ikke være ejere og overdragelsen vil derfor være omfattet af bestemmelsen. Grenå Varmeværk Amba aftager i dag varmen fra Grenå Forbrændingsanlæg. Grenå Varmeværk Amba har ved betaling af en omkostningsbestemt varmepris i vidt omfang betalt omkostningerne ved såvel etablering som drift af Grenå Forbrændingsanlæg. Reno Djurs I/S varetager aktuelt affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland, driver genbrugsstationer samt behandlingsanlægget i Glatved, der modtager de fleste typer affald. Kompetencen og ansvaret for varetagelsen af disse opgaver er med Statsamtets (nu Statsforvaltningens) godkendelse overladt til bestyrelsen for det fælleskommunale selskab. Norddjurs og Syddjurs Kommuner er interessenter i selskabet. Reno Djurs I/S har indgået aftale, der løber til 2013, med Grenå Forbrændingsanlæg om levering af forbrændingsegnet affald til behandling på anlægget. Reno Djurs I/S udgør ud fra specialkommune betragtningen de tilknyttede affaldsforbrugere. Imidlertid har der som nævnt i de senere år været en tendens i forsyningslovgivningen til at ophæve specialkommunen. Ophævelsen udformes som en forudsat ret for kommunerne til at disponere over takstfinansierede aktiver inden for den skattefinansierede del af kommunens økonomi, når blot kommunen betale en skat i form af modregning i kommunens bloktilskud. Hvis specialkommunen ophæves udgør Reno Djurs I/S ikke længere de tilknyttede forbrugere men derimod henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Ved overdragelse af Grenå Forbrændingsanlæg til Reno Djurs I/S overdrager Norddjurs Kommune hermed reelt delvis et aktiv til Syddjurs Kommune. Aktuelt foreligger der ikke forslag om at ophæve specialkommunemodellen for affaldsområdet, således at en kommune inden for det skattefinansierede område kan disponere over aktiver finansieret over affaldstaksterne. 7/12

8 Samlet er det således min vurdering, at Norddjurs Kommune lovligt kan overdrage Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba til en værdi, der modsvarer restgælden i anlægget. Det gælder også selvom Grenå Forbrændingsanlæg måtte have en markedsværdi, der overstiger restgælden i anlægget. 3.2 Lovlig selskabsdannelse Driften af Grenå Forbrændingsanlæg i et selskab med henholdsvis Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba som ejer, skal ske inden for de rammer, der gælder i henholdsvis varmeforsyningslov og kommunalretten. Endvidere skal der i henholdsvis vedtægterne for Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba være grundlag for, at de to selskaber kan deltage i et selskab, der driver Grenå Forbrændingsanlæg. Spørgsmålet om den vedtægtsmæssige hjemmel behandles nedenfor i afsnit 3.5 og 3.6. Grenå Varmeværk Amba er en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed underlagt varmeforsyningslovens regler. Varmeforsyningsloven indeholder bestemmelser om selskabsmæssig adskillelse i visse situationer. Ingen af disse bestemmelser er til hinder for at Grenå Varmeværk Amba, der driver varmedistribution og varmetransmission, ejer andel i et forbrændingsanlæg, der producerer varme. Varmeforsyningsloven indeholder heller ikke krav om, at selskabet skal organiseres i en bestemt form. Loven udelukker således ikke, at selskabet, der driver Grenå Forbrændingsanlæg, organiseres som et interessentskab frem for et aktieselskab. Det er i den forbindelse dog en forudsætning, at varmetransmissionsledningen, der er placeret på Grenå Forbrændingsanlæg, overdrages til Grenå Varmeværk Amba. Et interessentskab vil således ikke kunne eje en varmetransmissionsledning, jf. varmeforsyningslovens 23 f. Reno Djurs I/S er som et kommunalt fællesskab underlagt kommunalrettens begrænsninger både hvad angår de opgaver interessentskabet kan deltage i, og de organisationsformer selskabet kan anvende. Affaldsforbrænding er en lovlig kommunal aktivitet som Reno Djurs I/S efter kommunalfuldmagten kan deltage i. Affaldsbortskaffelse er såvel i praksis som lov en lovlig kommunal opgave. Deltagelse i et selskab med en privat part om løsning af en lovlig kommunal aktivitet er endvidere lovligt efter kommunalfuldmagten. I lov om kommunale erhvervsvirksomheder er der en række særlige regler om kommunal deltagelse i selskaber. Loven fastslår, at en kommune ikke indirekte via et kommunalt fællesskab kan deltage i et aktie- 8/12

9 selskab. Loven gælder imidlertid alene, hvor kommuner deltager i aktiviteter, der efter kommunalfuldmagten ikke er lovlige aktiviteter, men som lov om kommunal erhvervsvirksomhed giver kommunen lov til at deltage i. Det er først og fremmest salg af tjenesteydelser og produkter baseret på kommunal viden eller forarbejdning af kommunal viden. Lov om kommunal erhvervsvirksomhed er således en udvidelse af kommunalfuldmagten, men ophæver ikke kommunalfuldmagten. Det vil sige, at Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune efter kommunalfuldmagten lovligt kan deltage indirekte i et aktieselskab samme med en privat, der udøver en lovlig kommunal opgave. Samlet er det min vurdering, at Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba lovligt efter varmeforsyningslov og kommunalfuldmagt kan deltage i såvel et interessentskab som aktieselskab der ejer og driver Grenå Forbrændingsanlæg. 3.3 Myndighedsgodkendelser Udskillelsen af Grenå Forbrændingsanlæg kræver ingen generel myndighedsgodkendelse. Kommunestyrelsesloven indeholder ikke krav om, at kommuners overdragelse af aktiver skal godkendes af statsforvaltningen. Ligesom miljøbeskyttelsesloven ikke indeholder krav om, at overdragelse af forbrændingsanlæg kræver myndighedsgodkendelse. Reno Djurs I/S er som et kommunalt fællesskab underlagt kommunestyrelsesloven. Kommunestyrelseslovens 60 fastslår, at statsforvaltningen skal godkende forpligtende samarbejder mellem kommuner og ændringer i samarbejder mellem kommune. Reno Djurs I/S deltagelse i et selskab sammen med andre end kommuner og kommunale fællesskaber vil på baggrund af en udtalelse fra Indenrigsministeriet ikke udløse krav om Statsforvaltningens godkendelse: Et fælleskommunalt affaldsselskab ønskede at deltage som andelshaver i et andelsselskab, der havde til formål at etablere fælles løsningsmodeller omkring transport, deponering, genanvendelse og udvikling af rensningsprocesser vedrørende restprodukter fra røggasrensning. Samarbejdet var etableret efter henstilling fra Miljøstyrelsen om at etablere frivillige løsningsmodeller. Af samarbejdsaftale og vedtægter fremgik, at andelshaverne udover det indbetalte indskud var forpligtet til at indbetale yderligere indskud, hvis der viste sig behov for supplerende kapital, ligesom andelshaverne under visse betingelser hæftede for betalingskrav udover indskuddet. Andelsselskabet bestod udover af kommuner og fælleskommunale selskaber af to elselskaber. Indenrigsministeriet udtalte, at styrelseslovens 60 ikke fandt anvendelse, da andelsselskabet havde andre deltagere end kommuner og kommunale fællesskaber. Derimod var en godkendelse efter lånebekendtgørelsen påkrævet som følge af 9/12

10 pligten til eventuel indbetaling af yderligere indskud. Tilsynsrådet godkendte herefter det fælleskommunale selskabs indtræden i andelsselskabet på nærmere fastsatte vilkår. Selvom Statsforvaltningen ikke efter kommunestyrelseslovens 60 skal godkende Reno Djurs I/S deltagelse i et selskab med Grenå Varmeværk Amba, indebærer lånebekendtgørelsens 10, at en godkendelse vil kunne være påkrævet efter disse regler, hvis Reno Djurs I/S skal indbetale yderligere indskud i selskabet herunder påtage sig en hæftelse. Da selskabet skal overtage restgælden på værket må det antages, at Reno Djurs I/S vil skulle påtage sig en hæftelse i forhold til selskabet. I så fald vil Statsforvaltningens godkendelse være påkrævet efter lånebekendtgørelsens 10. Samlet er det min vurdering, at der alene skal indhentes Statsforvaltningens godkendelse, hvis Reno Djurs I/S skal foretage indskud i selskabet eller påtage sig en hæftelse, jf. lånebekendtgørelsen 10. Uanset om Statsforvaltningens godkendelse er påkrævet, er det min anbefaling, at Statsforvaltningens forudgående udtalelse indhentes forud for Norddjurs Kommunes overdragelse af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba. 3.4 Konsekvenser for Norddjurs Kommune Udskillelsen af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S indebærer, at kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune mister indflydelsen på driften af anlægget. Fremover vil det være bestyrelsen i det selskab, der ejer forbrændingsanlægget, der har ansvaret og indflydelsen på driften af anlægget. Hvis Norddjurs Kommune forsat ønsker en vis indflydelse på driften af forbrændingsanlægget, ud over den indflydelse kommunen har via deltagelse i Reno Djurs I/S, er det muligt at udforme vedtægterne således, at Norddjurs Kommune fortsat udpeger et eller flere bestyrelsesmedlemmer til selskabet. Udskillelsen af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S har nogle konsekvenser for kommunens økonomi. For det første medfører udskillelsen, at kommunen ikke længere vil være direkte ejer af anlægget. Kommunen vil dog fortsat, via interessentskabsandelen i Reno Djurs I/S, have andel i anlægget. For det andet medfører udskillelsen, at mellemregningskontoen på 17,1 mio. kr. vil skulle indfries, idet Norddjurs Kommune ikke længere driver virksomhed med affaldsforbrænding. Selskabet, der overtager forbræn- 10/12

11 dingsanlægget, må således optage et lån for at indfri mellemregningskontoen. Det beløb Norddjurs Kommune modtager skal kommunen enten bruge til ekstraordinært afdrag på de bagvedliggende kommunale lån eller deponere. Det skal i tilknytning til omtalen af de økonomiske konsekvenser af udskillelsen nævnes, at udskillelsen ikke har konsekvenser for Norddjurs Kommunes bloktilskud. De særlige regler i varmeforsyningslovens 23 l og elforsyningslovens 37 om modregning i bloktilskud omfatter ikke varmeproduktionsanlæg. Det skal endvidere nævnes, at udskillelsen heller ikke har skattemæssige konsekvenser forudsat, at det i selskabets vedtægter bestemmes, at indtægterne bortset fra forrentning af en eventuel indskudskapital alene anvendes til værkets formål. 3.5 Konsekvenser for Grenå Varmeværk Amba AFSNITTET UDARBEJDES AF GRENÅ VARMEVÆRK AMBA OG OMTALER FØLGENDE: Vedtægter Varmeaftale Prisloft Forkøbsret til varmetransmissionsledning Driftsaftale om drift af forbrændingsanlægget 3.6 Konsekvenser for Reno Djurs I/S AFSNITTET UDARBEJDES AF RENO DJURS I/S OG OMTALER FØLGENDE: Vedtægter Aftale EU-udbud Økonomi 3.7 Konsekvenser for medarbejderne Konsekvensen for medarbejderne på Grenå Forbrændingsanlæg at anlægget udskilles til et selskab ejet af Reno Djurs I/S og Grenå Varmeværk Amba er, at medarbejderne får ny arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan enten være selskabet eller alternativt placeres medarbejderne enten hos Grenå Varmeværk Amba eller Reno Djurs I/S, der herefter varetager driften af anlægget. Medarbejderne har som følge af virksomhedsoverdragelsesloven pligt til at tage ansættelse i det nye selskab eller i den enhed, hvori de overflyttes. Modsvarende hertil har medarbejderne efter bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven en beskyttelse mod afskedigelse og ret til ansættelse på uændrede vilkår. 11/12

12 Hvis der er tjenestemandsansatte blandt medarbejderne på Grenå Forbrændingsanlæg vil disse fortsat skulle være ansat i kommunen, medmindre den pågældende medarbejder opgiver sin tjenestemandstatus. Tjenestemændene kan udlånes af kommunen til selskabet. Medarbejderne vil have ret til at bevare den gældende kommunale overenskomst i resten af overenskomstens løbetid. Når gældende overenskomst er udløbet vil en ny overenskomst kunne være såvel en privat overenskomst som en offentlig overenskomst. 3.8 Praktisk gennemførelse Udskillelsen af Grenå Forbrændingsanlæg til et selskab ejet af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S vil rent praktisk skulle gennemføres på følgende vis: Vedtagelse i Norddjurs Kommunes byråd om at kommunen ønsker at overdrage anlægget til et selskab ejet af Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S Vedtagelse i bestyrelserne for Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S om at selskaberne ønsker at deltage i et selskab, der ejer og driver Grenå Forbrændingsanlæg Eventuelle ændringer i vedtægterne for Grenå Varmeværk Amba og Reno Djurs I/S Valg af selskabsform for den fremtidige drift Værdiansættelse af forbrændingsanlægget Åbningsbalance for forbrændingsanlægget Norddjurs Kommunes salg af grund og Grenå Forbrændingsanlæg til selskabet til Grenå Forbrændingsanlæg, alternativt indgåelse af lejeaftale Vedtægter for selskabet Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse og stiftelse af selskabet Eventuel driftsaftale 4. Anbefaling UDFORMES I SAMRÅD MED RENO DJURS I/S OG GRENÅ VARMEVÆRK AMBA 12/12

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 05-10004 ID nr. 143 Grenaa Forbrændingsanlæg A/S Tids- og handleplan 1. december Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Stiftelse

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 1 Samarbejder og fusion i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Juridiske overvejelser ved øget samarbejde og fusion

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser 1 Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Hvad er en fusion? Juridiske rammer og overvejelser ved

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a Bilag Konsekvenser af kommunal selskabsdannelse Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Konsekvenser

Læs mere

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 J.nr.. 030200-0004 mko/lf ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com København Århus

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse. vedrørende Omdannelse af FAKS. version 24. juni 2012. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D

Bilag 2. Redegørelse. vedrørende Omdannelse af FAKS. version 24. juni 2012. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 8 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Glatved Vandværk AquaDjurs Auning Varmeværk Grenaa & Anholt vandforsyning Grenaa Varmeværk NRGi Reno Djurs Vivild Varmeværk Ørsted Fjernvarmeværk

Læs mere

Agenda. PwC Advokatfirmaet Energi og Miljø. March

Agenda. PwC Advokatfirmaet Energi og Miljø. March AVV Agenda 1. Anbefaling 2. Regeringens forsyningsstrategi 3. Om AVV 4. AVV selskabsgøres 5. AVV sælges 6. AVV i produktionsfællesskab med Hjørring Varmeforsyning 2 1. Anbefaling 3 Anbefaling Anbefaling

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Svar på spørgsmål vedrørende forbrugerejede forsyningsselskaber Spørgsmål fra Svend Erik Jørgensen (V) er angivet nedenfor efterfulgt

Læs mere

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163149 DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ 1. INDLEDNING I

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr.

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d j. nr. 01-03-02 Tlf. : 36 92 83 19 Mobil: 30 98 83 18 paa@energiogmiljo.dk 26. august 2007 Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning Skolebakken 7, 1. tv.

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Gældende pr. 30. juni 2010 Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S 1. Navn/selskabsform/interessenter/hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Modtagestation Vendsyssel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Side 1 af 7 Bilag Politik for et aktivt ejerskab POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER...

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Vedtægter. for. Østdeponi

Vedtægter. for. Østdeponi dato sagsnr reference xx Vedtægter for Østdeponi Version 28.08.2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den xx 1. Navn, hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østdeponi (i det følgende Selskabet). 1.2 Selskabet er stiftet

Læs mere

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven December 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Notat vedr. den fremtidige drift af gadebelysningen

Notat vedr. den fremtidige drift af gadebelysningen Notat vedr. den fremtidige drift af gadebelysningen Baggrund for notatet I foråret 2006 arbejdede de fire kommuner i den kommende Norddjurs Kommune sammen om at etablere et kommunalt ejet aktieselskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Baggrundsnotat Ophørsaftalen

Baggrundsnotat Ophørsaftalen Aarhus 11. maj 2016 Kristian Raun Larsen T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0014 phe/rfj/jhp Baggrundsnotat Ophørsaftalen 1. Indledning Formålet med notatet er at redegøre for indholdet

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til.

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til. Miljøstyrelsen Jord & Affald Strandgade 29 1401 København K!"#$%&$$$$ '(#$%&$$)) ***" " + " )",--$ Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER... 2 3. KOMMUNENS STYRINGSREDSKABER... 2 4. KOMMUNENS ROLLER... 2 4.1 HVEM VARETAGER EJERROLLEN...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11799 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune Side 1 Version af 9. oktober 2013 med opdaterede beløb GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At [X], der pt.

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren. Advokat Line Markert 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren. Advokat Line Markert 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren Advokat Line Markert 17. juni 2010 Affaldssektorens organisering i dag Regulatoriske rammer for affaldssektoren Organisatoriske overvejelser side 2 Kommunernes

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

E N M E R E E F F E K T I V VA N D S E K T O R

E N M E R E E F F E K T I V VA N D S E K T O R EN MERE EFFEKTIV VANDSEKTOR - Kommunernes etablering af vand- og spildevandsselskaber i 2008 INDHOLD Side 3 4 5 6 Forord Vand - hvem gør hvad Takstkompetencen der blev væk Kommunalpolitiske overvejelser

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Guldborgsund Kommune handler i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger antenneforsyningerne og derefter overfører salgsprovenuet

Læs mere