Projekt. Træning som Hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Træning som Hjælp"

Transkript

1 Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion... 5 Metode... 5 Samarbejdsmodel i projektet... 6 Leverancer... 6 Resultater... 7 Evaluering af de økonomiske mål:... 7 Registrering af visitation / timeforbrug til praktisk hjælp Registrering af visitation / timeforbrug til personlig pleje... 8 Sammenfatning... 8 Økonomisk beregning... 9 Evaluering af samarbejdsmodellen i projektet Erfaringer med anvendelse af forretningsgangsbeskrivelserne Erfaringer med kompetenceudviklingen Borger rettet evaluering Konklusion og Perspektivering

3 Resume Center for Ældre og handicap i Fredensborg kommune har i 2011 gennemført projektet Træning som Hjælp Projektet har været økonomisk støttet af Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Formålet med projektet har været at udvikle, afprøve og evaluere en model for samspil mellem den ældre borger og kommunen om en rehabilitering, der indeholder fastholdelse og styrkelse af de fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingende svækkelse udskydes. Udover borgerne har kompetenceudvikling af SSH og SSA medarbejderne også været en del af målsætningen i projektet. Målgruppen har været alle nye borgere, der søger om praktisk hjælp eller personlig pleje. Derudover er der i projektperioden tilføjet en ny målgruppe af re visiterede borgere. I alt 82 borgere er tilbudt træningsforløb og er afsluttet i projektet. Projektets resultater på borgerniveau Der har været særdeles gode resultater i projektet. Der har igennem træning af borgere og undervisning af SSH og SSA personale været muligt at reducere borgerens visitation til praktisk hjælp og personlig pleje. Hos de helt nye borgere ses de bedste resultater: 61 % i gruppen der har søgt praktisk hjælp er afsluttet helt uden hjælp og 33 % i gruppen der har søgt om personlig pleje er afsluttet helt uden hjælp og derudover er 23 % afsluttet med mindre hjælp, typisk 1 visitationspakke. Hos borgerne i re visitationsgruppen er resultaterne: 32 % i gruppen for re visitation af praktisk hjælp er afsluttet uden hjælp og 20 % i gruppen for re visitation af personlig pleje er afsluttet uden hjælp. De første økonomiske beregninger over udgifter og besparelser viser samlet set, at projektet i perioden marts 2011 februar 2012 har reduceret kommunens udgifter til praktisk hjælp og personlig pleje med kr Borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse med selv at kunne varetage den personlige pleje så som at kunne bade alene og tage strømper på, hvorimod det opleves mindre positivt selv at skulle klare de praktiske rengørings opgaver. Projektets resultater på organisationsniveau Projektet har sat gang i en god proces hos personalet i plejen, hvor det handler om at udvikle nye arbejdsmetoder. Det har også vist sig, at det er det personlige møde imellem medarbejderne, der har altafgørende betydning for formidling af viden og udvikling af kompetencer. Derudover har projektet sat gang i interessen for begrebet Hjemmerehabilitering. Det har vist sig, at det virker at have fokus på aktiv hjælp i forhold til SSH og SSA medarbejderens tilgang til borgere med en øget opmærksomhed på inddragelse af borgerens egne ressourcer. Pr. d. 1.februar 2012 er der ansat en ny ergoterapeut, der sammen med SSH og SSA medarbejderne fremover skal varetage og udvikle hjemmerehabilitering i Fredensborg kommune. 3

4 Baggrund I de kommende år står kommunen overfor en stor stigning af ældre borgere over 80 år. Fortsætter vores nuværende service uændret, vil udgifterne stige voldsomt. Andelen af de erhvervsaktive falder, alene på grund af alder og det vil være en udfordring, at skaffe hænder nok. For at imødekomme denne udfordring, har Center for Ældre og Handicap i Fredensborg Kommune i 2011 valgt at iværksætte projektet Træning som hjælp Hensigten er at se på den måde, hvorpå opgaverne løses i dag og tænke i nye baner. Projektet er økonomisk støttet af Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Målet er øget samarbejde med den ældre og integration af deres ressourcer og ønsker i forbindelse med anmodning om hjælp. Ældre borgere er fysisk friske længere, mange har dyrket motion og været aktive hele deres liv og med det fokus forventer vi, at borgerne fortsat ønsker at tager ansvar for eget liv og klare sig selv bedst muligt, så længe som muligt. I projektet tilbydes borgerne et træningsforløb før hjælpen eventuelt iværksættes, for derigennem at styrke evnen til at kunne klare sig selv på en værdig måde. Derudover vil medarbejdernes kompetence udvikles. I grunduddannelsen som Social- og sundhedshjælpere (SSH) og Social- og sundhedsassistenter (SSA) indgår begreberne omsorg/egenomsorg og fokus på borgernes ressourcer som en del af den faglige tænkning. I hverdagen kan travlhed og krav om effektivitet opleves som en hindring for at anvende den viden, som SSH og SSA har med sig. Det kan være lettere at gøre tingene for borgeren frem for at vente på, at borgeren evt. ved hjælp af guidning klarer opgaverne selv, og hermed træner samtidig med, at hverdagens gøremål bliver løst. I projektet vil der være fokus på kompetenceudvikling af SSH og SSA, hvor de overordnede mål vil være at inddrage borgeren mest muligt i forbindelse med den hjælp, der ydes. Formål Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere en model for samspil i mellem borgere og medarbejdere om en rehabilitering, der indeholder fastholdelse og styrkelse af de fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingende og sygdomsrelaterede svækkelse udskydes. Borgeren kan derigennem opnå højere selvstændighed og tidspunktet for, hvornår behovet for kompenserende hjælp og personlig pleje forsinkes. Projektet har et økonomisk, et borger rettet og et medarbejder rettet sigte. Økonomiske mål At nedsætte timeforbruget til pleje og praktisk hjælp. Borger rettede mål At fastholde og styrke borgers fysiske, sociale og kognitive evner til at klare hverdagen. Medarbejder rettede mål At SSH og SSA opnår nye metoder, redskaber og holdninger til at arbejde sammen med borgeren om at fastholde borgerens fysiske, sociale og kognitive niveau. 4

5 Succeskriterier 40 % af de borgere, der afsluttes efter træningsforløbet er blevet selvhjulpne og har ikke behov for hjælp. 40 % af de borgere, der afsluttes efter træningsforløbet, men som stadig har behov for hjælp, har behov for mindre hjælp end først efterspurgt. Borgere der deltager i projektet oplever et øget funktionsniveau De SSH og SSA der deltager i projektet, opnår en øget viden om hvordan borgerens fysiske, sociale og kognitive evner fastholdes og eller øges. Målgruppe Alle nye hjemmeboende borgere, der hører til Benediktehjemmet, Øresundshjemmet, Lystholm og Mergeltoften som søger om og vurderes at være berettiget til varig og midlertidig praktisk hjælp. Alle nye hjemmeboende borgere, der hører til Benediktehjemmet, Øresundshjemmet, Lystholm, og Mergeltoften som søger om og vurderes at være berettiget til varig og midlertidig hjælp til personlig pleje. I denne gruppe kan der både være borgere der modtager praktisk hjælp og der kan være borgere der ikke modtager praktisk hjælp. Uddannede SSH og SSA i pleje- og aktivitetscentrene i Fredensborg Kommune. Af de 5 plejecentre, der er i Fredensborg Kommune er Benediktehjemmet, Øresundshjemmet, Lystholm og Mergeltoften udvalgt til at deltage i projektet. På de nævnte centre udpeges ressourcepersoner. Eksklusion Alle borgere, der bevilliges midlertidig hjælp indenfor diagnosegrupperne: Hoftealloplastik, rygoperation, håndleds frakturer og øvrige diagnoser, hvor der er tidsbegrænset restriktioner ordineret af lægen. Borgere, der på grund af misbrug, demens eller psykisk sygdom ikke kan samarbejde. Borgere, der modtager praktisk hjælp som aflastning for eksempel på grund af syg ægtefælle. Terminale borgere. Metode Når borgeren ansøger kommunen om hjælp, vil visitator tilbyde en af følgende træningspakker, før der tages stilling til en endelig visitation til praktisk eller personlig hjælp. Træningspakke 1 tilbydes til nye borgere, der søger om praktisk hjælp. En ergoterapeut foretager et hjemmebesøg hvor borgerens funktioner og behov afdækkes. Sammen med borgeren laves der mål og en handleplan. Træningen foregår i hjemmet og i nærmiljøet. Træningen kan tilbydes op til 2 gange om ugen i op til 3 måneder. 5

6 Træningspakke 2 tilbydes til nye borgere, der søger om personlig pleje. En ergoterapeut foretager et hjemmebesøg hvor borgerens funktioner og behov afdækkes. Sammen med borgeren laves der mål og en handleplan. Træningen foregår i hjemmet sammen med SSH eller SSA medarbejderen. Træningen aftales individuelt og kan tilbydes i op til 3 måneder. Under træningsforløbet tilrettelægges det således, at ansvaret for træningen undervejs overgår til SSH eller SSA medarbejderen og terapeuten fungerer som konsulent. Efter afsluttet træningsforløb revurderes borgerens behov for hjælp. Borgeren vil få visiteret den nødvendige hjælp, hvis målet med træningen ikke er opnået, herunder et tilstrækkeligt funktionsniveau. Samarbejdsmodel i projektet Visitator Projektlederen Ergoterapeut Borgere i Træningspakke 1+ 2 Øresundshjemmet, Mergeltoften, Gruppelederen Benediktehjemmet, Lystholm Gruppelederen Ergoterapeut SSH + SSA Borgere i Træningspakke 2 Ergoterapeut SSH + SSA Borgere i Træningspakke 2 Leverancer Mere detaljerede forretningsgangsbeskrivelser ses i den oprindelige projektbeskrivelse og er ikke taget med i denne rapport. 6

7 Resultater Evaluering af de økonomiske mål: I alt 93 borgere har været henvist til projektet. 11 borgere er endnu ikke afsluttet ved projektperiodens udløb og er overført til fortsat træning i Resultatet af træningsforløbet hos de resterende afsluttede 82 borgere ses i det følgende. Borgerens visiterede tid til praktisk hjælp eller personlig pleje er registreret ved træningens begyndelse og ved træningens afslutning. Resultatet eller den visiterede tid ved træningsforløbets afslutning ses i nedenstående diagram. Det skal bemærkes at visitationen undervejs i projektperioden begynder at re visitere en udvalgt borgergruppe. Denne procedure af re visitation er ikke med i projektbeskrivelse. Visitationen henviser også disse borgere til træning i projektet og resultaterne er opgjort særskilt. Registrering af visitation / timeforbrug til praktisk hjælp. 28 afsluttede borgere i gruppen: praktisk hjælp Afsluttet uden hjælp meldte sig ud Afsluttet med hjælp udgået Tallene angiver antal borgere fortløbende. Ud af de 28 afsluttede borgere er: 17 borgere eller 61 % afsluttet uden hjælp, heraf har 3 borgere meldt sig ud af projektet, da de selv ønsker at betale den praktiske hjælp. 10 borgere eller 36 % er efter træning afsluttet med en visitation til praktisk hjælp. 1 borger er udgået pga. sygdom. 19 afsluttede borgere i gruppen: re visitation af praktisk hjælp Afsluttet uden hjælp Uændret hjælp Tallene angiver antal borgere fortløbende. Ud af de 19 afsluttede borgere er 6 borgere eller 32 % er afsluttet uden hjælp. 13 borgere eller 68 % er efter træning fortsat med den visiterede hjælp. 7

8 Registrering af visitation / timeforbrug til personlig pleje. 30 afsluttede borgere i gruppen: personlig pleje Afsluttet uden hjælp Afsluttet med mindre hjælp Uændret hjælp Udgået Tallene angiver antal borgere fortløbende. Ud af 30 afsluttede borgere er 10 borgere eller 33 % afsluttet uden hjælp og 7 borgere eller 23 % er afsluttet med mindre hjælp fortrinsvis 1 visitations pakke. 7 borgere er efter træning afsluttet med en visitation til personlig pleje 6 borgere er udgået pga. sygdom og indlæggelse 5 borgere i gruppen: re visitation af personlig pleje Uændret hjælp uden hjælp Tallene angiver antal borgere fortløbende. Ud af 5 afsluttede borgere er 4 borgere afsluttet med den samme hjælp og 1 borger er afsluttet uden hjælp. Sammenfatning Der er opnået særdeles gode resultater hos de borgere, der har været med i projektet. Især hos de helt nye borgere ses de bedste resultater. 61 % i gruppen der har søgt praktisk hjælp er afsluttet helt uden hjælp og 33 % i gruppen der har søgt om personlig pleje er afsluttet helt uden hjælp og derudover Er 23 % afsluttet med mindre hjælp, typisk 1 visitationspakke. Hos borgerne i re visitationsgruppen er resultaterne noget mindre idet 32 % i gruppen for re visitation af praktisk hjælp er afsluttet uden hjælp og 20 % i gruppen for re visitation af personlig pleje er afsluttet uden hjælp. 8

9 Disse resultater er helt sammenlignelige med resultater fra andre kommuner og beskrives blandt andet også i notat fra Dansk Sundhedsinstitut vedrørende Hverdagsrehabilitering i Fredericia. 1 Økonomisk beregning De involverede borgere, der er afsluttet uden eller med mindre visiteret hjælp efter træning i projektet, er gennemgået igen d. 1. marts 2012 med henblik på at undersøge, hvorvidt de forsat klarer sig på samme niveau som efter den afsluttede træningsperiode. Resultatet er, at alle disse borgerne i projektet forsat klarer sig uden hjælp. De første økonomiske beregninger med baggrund i visitationspakkernes pris viser, at der er sparet udgifter til praktisk hjælp og personlig pleje på kr. Beregningerne er opgjort i perioden marts 2011 februar 2012 og ses i nedenstående tabel: Antal borgere Besparelse i t.kr. Udgift Praktisk hjælp Personlig pleje Samlet -359 bruttobesparelse Personaleudgift 84* 2012 Nettobesparelse -275 (besparelse personaleudgift) * Udgiften til projektterapeut og overhead var i 2011 økonomisk støttet af puljemidler fra Socialministeriet og derfor ikke medtaget. Udgiften i de 2 første måneder i 2012 er beregnet til kr. 1 Rapport fra Dansk Sundhedsinstitut Fra pleje og omsorg til rehabilitering af Pia Kjellberg, Rikke Ibsen og Jacob Kjellberg. september

10 Evaluering af samarbejdsmodellen i projektet Erfaringer med anvendelse af forretningsgangsbeskrivelserne. Beskrivelsen af erfaringerne er et resumé af projektgruppens mødereferater og logbog. Der bliver i begyndelsen af år 2011 nedsat en projektgruppe, der består af projektleder, visitator, 2 ergoterapeuter og 2 SSH eller SSA medarbejdere fra hvert Plejecenter. Pga. kommunens struktur med 5 plejecentre og de dertil transportmæssige udfordringer især for ergoterapeuterne, bliver det derudover besluttet, at begrænse projektet til distrikterne, der hører under Benediktehjemmet og Øresundshjemmet Projektbeskrivelsen inklusive forretningsgangbeskrivelser bliver udarbejdet af projektleder i samarbejde med de involverede parter. Overordnet har udfordringerne med at arbejde projektorienteret og efter forretningsgangsbeskrivelser været domineret af at arbejde i en organisation med mange driftsopgaver, hvor daglige, planlagte og akutte opgaver altid vil fylde meget. Derudover bliver der implementeret en nyt EDB system i projektperioden og denne opgave indtager meget hurtigt førstepladsen. Det tager tid for alle at lære systemet at kende og denne implementeringsperiode påvirker alle arbejdsgange i projektet. På baggrund af dette får projektet en lang opstartsfase, og det går langsomt med at rekruttere borgere til projektet. Vi udvider derfor optageområdet i april 2011 til også at omfatte Lystholm og i september til også at omfatte Mergeltoften. I denne forbindelse bliver projektgruppen udvidet til også at omfatte SSH og SSA medarbejdere fra Lystholm og Mergeltoften. Projektgruppen mødes 8 gange i løbet af året og udvikler sig undervejs til at være en erfar gruppe, hvor der udveksles erfaringer og justeres på samarbejdsprocedurerne. Der er undervejs skrevet referat af møderne og ført log bog over de løbende udfordringer. Vi oplever, at det er en stor organisation, hvor vi sidder langt fra hinanden og hvor vi er afhængige af hinanden. Det får derfor stor betydning for borgerens projekt forløb, hvis en medarbejder i processen for eksempel overser et journalnotat eller en henvisnings procedure. Vi oplever også, at det personlige møde er altafgørende for udvikling og implementering af nye arbejdsgange. Der etableres derfor faste møder dels imellem ergoterapeuterne og visitationen og dels imellem ergoterapeuterne og medarbejderne i plejegrupperne. I løbet af året justeres og indlæres alle procedurerne i projektet og især i de sidste måneder har samarbejdet fungeret helt optimalt efter forretningsgangbeskrivelsen. Denne erfaring er også beskrevet i rapport fra pleje og omsorg til rehabilitering hvor det fremhæves der hvor arbejdet med hverdagsrehabilitering for alvor lykkes, er i de tilfælde hvor der etableres et tæt tværfagligt samarbejde i veldefinerede teams 2 2 Rapport fra Dansk Sundhedsinstitut Fra pleje og omsorg til rehabilitering af Pia Kjellberg, Rikke Ibsen og Jacob Kjellberg. september

11 Erfaringer med kompetenceudviklingen Beskrivelsen af erfaringerne med kompetenceudviklingen er et resumé af projektgruppens mødereferater og logbog. Det har vist sig at være en lang proces at implementere nye redskaber og arbejdsmetoder hos SSH og SSA medarbejderen. En varierende tilstrømning af borgere har været medvirkende årsag til, at den enkelte SSH og SSA medarbejder har haft kontakt med et begrænset antal borgere og derfor ikke har haft mange chancer til at indarbejde nye tankegange og rutiner. Også her har det vist sig, at det er det personlige møde imellem ergoterapeut, SSH og SSA medarbejderen, der har altafgørende betydning Der har været afholdt 8 planlagte møder i projektgruppen i løbet af året. Indholdet i møderne har været erfaringsudveksling og undervisning med dialog om, hvordan vi udfører aktiv hjælp. Der har været undervisning afholdt af forskellige ergoterapeuter. I forbindelse med møder i projektgruppen kan der i referaterne ses, at der har været god dialog og viden deling omkring emnet aktiv hjælp. Alle har bidraget med eksempler fra træningsforløb med projekt borgere og der har været en stor overførselsværdi til borger uden for projektet, idet det ofte er blevet nævnt, at sådan kan vi også gøre hos andre borgere. I forbindelse med træningsforløb af borgere i gruppen med personlig pleje har der været udført sidemandsoplæring af SSH og SSA medarbejderen sammen med ergoterapeuten i borgerens eget hjem. Her har ergoterapeuten, SSH og SSA medarbejderen oplevet, at have stor gavn af at mødes omkring den aktuelle opgave i borgerens hjem. Dog har det indimellem været vanskeligt at etablere kontakten til hinanden. Samarbejdet omkring borgeren er blevet påvirket af, at SSH og SSA medarbejderens faste køreliste og dermed tilknytning til projektborgeren er blevet ændret af organisatoriske grunde som for eksempel sygdom hos kollegaer. Da det også her er en oplevelse af, at det er det personlige møde i mellem medarbejderne der fremmer samarbejdet og indlæring af nye vaner, er der i projektperiodens slutfase etableret faste mødedage en eller to gange om måneden i hver enkelt ude gruppe sammen med ergoterapeuterne. På disse møder gennemgås de aktuelle projektborgere, der opstår generel dialog om aktiv hjælp og der skabes overførsel til ikke relaterede projektborgere. Borger rettet evaluering Den borger rettede evaluering er udarbejdet for at få en viden om, hvorledes borgeren oplever og vurderer indsatsen i Træning som Hjælp Der er foretaget telefon opkald til 12 tilfældigt udvalgte borgere i gruppen, der indenfor de sidste 6 måneder er afsluttet uden hjælp. Ud af de 12 borgere, har det været mulig at foretage interview med 8 borgere, der alle har været positive overfor at tale om deres oplevelser. De resterende 4 borgere har ikke været hjemme. Der er udarbejdet vejledende spørgsmål indenfor følgende temaer: 1. Information om indhold i projekt Træning som hjælp 2. Indhold i selve træningsforløbet. 3. Efter afslutning af træningsforløbet. 11

12 I forhold til spørgsmål under tema 1: Fik du tilstrækkelig information om indholdet i Træning som Hjælp? Giver alle borgere udtryk for at de modtog tilstrækkelig information om ergoterapeutens og plejens besøg og formål. Overordnet har de ikke helt forstået, at de var en del af et projekt. I forhold til spørgsmål under tema 2 og 3 blev følgende stillet: Hvordan oplevede du den vejledning og træning, som du fik? Oplever du, at du kan klare flere ting i hverdagen? Er du blevet mere fysisk aktiv Følgende citater indenfor gruppen Praktisk Hjælp giver udtryk for borgernes oplevelser: Herre 66 år: Det er svært at blive gammel. Jeg vil helst være fri for at støvsuge, men det går, jeg klarer det Herre 82 år: Nu har jeg gjort rent i mange år og oplevede ikke at en ergoterapeut kunne lære mig så meget nyt Jeg ønskede hjælp, da jeg er blevet gammel og har ondt i ryggen Jeg kan godt, men det går på bedste beskub Kvinde 88 år: Lige et øjeblik støvsugeren larmer i baggrunden og slukkes, for at samtale kan fortsætte. Jeg fik ikke så meget ud af det, andet end at jeg godt kunne se, at jeg ikke kunne få gjort rent Det går jo også indtil videre, men det er jo også det, at man jo godt vil holde en vis standard Herre 75 år: Jeg klarer det, selvom det gør ondt Jeg tager lidt af gangen, det nytter jo ikke at sidde i sofaen jeg er også begyndt at gå til træning i et Fitness center Følgende citater indenfor gruppen Personlig Pleje Kvinde 76 år: Jeg vil gerne gøre så meget som muligt, det er fint at kunne selv Kvinde 84 år: Det er glimrende at kunne selv, nu går jeg i bad 2 3 gange om ugen og jeg synes, det går så fint Nu bruger jeg næsten aldrig hverken rollator eller stok indendørs. Herre 75 år: Det er rart at være fri for at være afhængig af fremmende, jeg er morgenmand og vil gerne i gang tidligt, før skulle jeg sidde og vente på at få strømper på Det er alle tiders at kunne selv Kvinde 85 år: Man vil jo gerne kunne selv Det går fint med at bade også hårvasken klarer jeg, det er bare svært at få tørret håret og at få det til at sidde som det plejer 12

13 Sammenfattende ser det ud til, at borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse med selv at kunne varetage den personlige pleje så som at kunne bade alene og tage strømper på. Hvorimod det opleves mindre positivt selv at skulle klare de praktiske rengørings opgaver. Disse resultater er forenelige med andre kommuners resultater. I forhold til borgerens funktionsniveau har ergoterapeuterne arbejdet med afprøvning af forskellige modeller eller test af borgerens fysiske og kognitive niveau og det har ikke har været muligt at lave en samlet evaluering. Konklusion og Perspektivering 82 borgere har i løbet af 2011 deltaget i Træning som Hjælp og projektet har i høj grad levet op til sin målsætning. Hos de helt nye borgere ses de bedste resultater. 61 % i gruppen der har søgt praktisk hjælp er afsluttet helt uden hjælp og 33 % i gruppen der har søgt om personlig pleje er afsluttet helt uden hjælp og 23 % er afsluttet med mindre hjælp, typisk 1 visitationspakke. Hos borgerne i re visitationsgruppen er resultaterne noget mindre idet 32 % i gruppen for re visitation af praktisk hjælp er afsluttet uden hjælp og 20 % i gruppen for re visitation af personlig pleje er afsluttet uden hjælp. De første økonomiske beregninger over udgifter og besparelser viser samlet set, at projektet i perioden marts 2011 februar 2012 har reduceret kommunens udgifter til praktisk hjælp og personlig pleje med kr Borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse med selv at kunne varetage den personlige pleje så som at kunne bade alene og tage strømper på. Hvorimod det opleves mindre positivt selv at skulle klare de praktiske rengørings opgaver. I forhold til borgerens funktionsniveau har ergoterapeuterne arbejdet med udvikling af forskellige modeller, eller test af borgerens fysiske og kognitive niveau og der er etableret et erfaringsniveau, der arbejdes videre med i Projektet har sat gang i en god proces, hvor det handler om at udvikle nye arbejdsmetoder. Det har også vist sig, at det er det personlige møde imellem medarbejderne, der har altafgørende betydning for formidling og udvikling af kompetencer. Derudover har projektet sat gang i interessen for begrebet Hjemmerehabilitering. Det har vist sig, at det virker at have fokus på aktiv hjælp i forhold til SSH og SSA medarbejdernes tilgang til borgere med en øget opmærksomhed på inddragelse af borgerens egne ressourcer. 13

14 Der er ansat en ny ergoterapeut til fortsat at varetage opgaven og det anbefales, at vi fremover skal have fokus på Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse i tilbuddet træning som Hjælp Fortsat evaluering af borgerens oplevelse af tilbuddet. Udarbejdelse af model for målbare test af borgerens fysiske og kognitive niveau. Opfølgning af de involverede borgere visitation 3, 6 og 12 måneder efter afslutning i projektet Fortsat fokus på kompetenceudvikling af alle faggrupper. Løbende registrering og udarbejdelse af en økonomisk model, der kan følge antallet af nye borgere, som afsluttes uden eller med mindre hjælp. Etablering af Træning som Hjælp på plejecentrene med henblik på at styrke og fastholde beboernes funktionsniveau. 14

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017.

Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. Kortlægning af tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune, januar 2017. 1 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 77 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk Baggrund Forebyggelsesrådet i Fredensborg

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sygeplejersker i rehabilitering

Sygeplejersker i rehabilitering Sygeplejersker i rehabilitering Oplæg på KORA temadag d. 4.3.2013 Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef Afdeling for Evaluering og Innovation 1 Slagplan Baggrund + udviklingen i Danmark 4 nyere

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Visitationen: Hanne Rasmussen Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Program: Oplæg Spørgerunde myndighed Spørgerunde

Læs mere

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 Kontrakt bilag F Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 1 Lovgivning 83a» 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Projekt tidlig og målrettet indsats

Projekt tidlig og målrettet indsats Projekt tidlig og målrettet indsats Rapport. Ringsted Kommune September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Præsentation af mål og succeskriterier s. 5 Resultater. s. 6 Konklusion... s. 10 Bilag:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering. Indholdsfortegnelse

Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering. Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse Projektbaggrund... 3 Projektformål... 3 Målgruppen... 4 Succeskriterier... 5 Organisering i projektperioden... 5 Flowdiagram over et hverdagsrehabiliterings

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering Notat udarbejdet til Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? Demensfagkoordinator Karin Svendsen og udviklingskonsulent Birgitte Højlund FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 REHABILITERING: HVIDBOGENS definition passer

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis 10. maj 2011 Workshop 2 Hverdagsrehabilitering i praksis Midlertidig indsats Kører i hele kommunen Dækker alle ydelser Ca. 45-50 borgere i gang Hverdagsrehabilitering Fast gruppe fra 1. februar 2010 12

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Foreløbige konklusioner fra DSI organisationsevaluering 9. juni 2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder, ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Pleje- og sundhedschef: Lone V. Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktisk- og

Læs mere

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering Projekt 1 Formål Den 1.maj 2014 startede projektet. Formålet med projektet var at øge tilgang af borgere til kommunens tilbud om hverdagsrehabilitering. Der blev i 2013 henvist 3 borgere til hverdagsrehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06. Projekt Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.2010 Et godt Hverdagsliv Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Evaluering af arbejdet med Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Oplæg på konference i Lillehammer v/ Pia Kürstein Kjellberg Analyse

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Trænende Hjemmehjælp. Fra kompensation

Trænende Hjemmehjælp. Fra kompensation Trænende Hjemmehjælp Fra kompensation 1 Til aktivitet og deltagelse 2 Opgaven At udbrede den rehabiliterende tilgang til alle borgere i Fredericia Kommune, der modtager kommunal pleje og praktisk bistand

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Foreløbige konklusioner fra DSI organisationsevaluering 14. april 2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder, ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Leder af Visitationen: Hanne Rasmussen Program: Oplæg Spørgerunde myndighed Spørgerunde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere