Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,"

Transkript

1 Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse kan en arbejdsgiver sammen med den sygemeldte og Jobcentret opnå kortere sygefraværsperioder. Ved rettidig indsats kan en fraværsperiode måske helt undgås. Fraværs- og fastholdelsespolitik Fastholdelseskonsulenterne kan også være behjælpelige med at udarbejde en fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom. Det skaber tryghed og er med til at nedbringe fraværet. Kontakt Jobcentret. Jo før jo bedre. Kontakt fastholdelseskonsulenterne Hvis din virksomhed står i en situation, hvor der er risiko for at miste en medarbejder pga. sygdom, findes der en række muligheder for at fastholde vedkommende. Hos Jobcenter Ringkøbing-Skjern har vi ansat tre fastholdelseskonsulenter, der kan rådgive og vejlede virksomheder og medarbejdere omkring mulighederne for at bibeholde jobbet i disse situationer. Indholdsfortegnelse Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning 2 Personlig assistance (arbejde) 2 Personlig assistance (uddannelse) 3 Isbrydeordning 3 Delvis syge- eller raskmelding 4 Virksomhedsrevalidering 5 Mentorordning 6 56-aftale 6 Oversigt over fastholdelsesordninger 7 Derfor skal du bruge Jobcentret 7 fordele Ved at kontakte kommunens fastholdelseskonsulenter, så snart en medarbejder bliver ramt af længerevarende sygdom, sikres en hurtig indsats. Jobcentret kan deltage i rundbordssamtaler og give råd og vejledning om mulige assistance- og tilskudsordninger. Jobcentret kan sørge for, at medarbejderen kommer i arbejdsprøvning eller revalidering, hvis han ikke længere kan varetage sine arbejdsopgaver. eksempel En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, der rådgiver om mulighederne for virksomhedsrevalidering, fordi tømreren ikke vil kunne klare sit sædvanlige arbejde fremover. Fastholdelseskonsulenterne laver en aftale med en anden virksomhed, hvor tømreren i en periode skal prøve et nyt fag, der ikke er så hård for ryggen. Det undersøges ligeledes, om der skal iværksættes uddannelse eller opkvalificering. sådan gør du Kontakt fastholdelseskonsulenterne så snart en medarbejder får et handicap eller længerevarende sygdom: Hans Jørgensen eller Joan Uhre Dejgaard eller Jane Permin (ved fleksjob) eller Jobcenter Ringkøbing-Skjern. Finderupsvej Skjern. Tlf

2 Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber Har en af dine medarbejdere helbredsmæssige problemer? Ringkøbing-Skjern Kommune kan yde tilskud til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, hvis en borger har brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet. Det kan f.eks. være tilskud til værktøj, specialstole, mindre arbejdsmaskiner til personligt brug, installation af ramper eller kortvarige kurser. Sådan søger du: Udfyld blanketten Bevilling af hjælpemidler / AF82. Blanketten kan hentes på eller fås ved henvendelse til Jobcentret. Det er vigtigt at angive en begrundelse for medarbejderens behov. Send blanketten til Jobcenter Ringkøbing-Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern. Vedlæg dokumentation for funktionsnedsættelse fra læge, speciallæge eller lignende. Støtte til særlige redskaber eller arbejdspladsindretning kan hjælpe til fastholdelse på arbejdspladsen, og det kan samtidig medvirke til færre helbredsproblemer og sygemeldinger. Jobcentret kan bevilge arbejdsredskaber enten som eje eller som udlån. Hanne har et hørehandicap og arbejder som taxa chauffør. Hun er bevilget et bluetoothanlæg, som er monteret i hendes taxa. Det betyder, at hun nu er kompenseret i forhold til opkald fra taxacentralen samt i forbindelse med samtaler med passagerer. Hun kan herefter passe sit arbejde på ordinære vilkår. Personlig assistance (arbejde) Personlig assistance er til personer, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver. Det er en hjælp, der skal være med til at sikre, at erhvervsaktive personer med handicap eller funktionsbegrænsning får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. for at få tilskud skal udgiften være en nødvendig følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgå som et tilbud om vejledning og opkvalificering personen med handicap selv skal kunne udføre det fagligt indholdsmæssige i jobbet arbejdsopgaverne ikke må være uforenelige med personens handicap/ funktionsbegrænsning Det betyder, at en person med f.eks. nedsat syn eller hørelse, bevægelseshandicap eller ordblindhed kan kompenseres for sit handicap med en personlig assistent, som assisterer med konkrete, praktiske arbejdsopgaver. Jobcentret kan bevilge en personlig assistent, der kan hjælpe personen i op til 20 timer pr. uge. Virksomheden kan vælge enten at ansætte en udefra kommende person eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Ordningen indebærer bl.a.: praktisk bistand, f.eks. til tunge løft sekretærbistand tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning) støtte ved psykiske begrænsninger Eksempler Pernille er sekretær i en større virksomhed. Hun har et hørehandicap og får tolkebistand i forbindelse med møder og kurser på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at: funktionsnedsættelsen skal være varig den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager lønrefusion Mohammed er tømrer. Han er ordblind og får assistance til at udfylde arbejdssedler og til renskrivning efter indtaling på diktafon. side 2

3 Personlig assistance (uddannelse) Personlig assistance til efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med handicap får samme uddannelsesmuligheder som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får tilskud til personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. Vær opmærksom på at: funktionsnedsættelsen skal være varig det er en betingelse, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning jf. sektoransvarsprincippet tilskud kan gives både til undervisningstimer og forberedelse det er en betingelse, at den uddannelsesinstitution, personen tilmeldes, ikke har mulighed for at yde støtte til personlig assistance Det betyder, at en person med f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, ordblindhed, psykisk eller fysisk funktionsbegrænsning kan kompenseres for sit handicap med en personlig assistent, som assisterer i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Følgende er omfattet af ordningen: lønmodtagere og selvstændige med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv Den personlige assistent skal hjælpe med at udføre de praktiske ting, som personen med handicap ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre i forbindelse med uddannelsen. Jobcentret kan bevilge en personlig assistent, der kan hjælpe personen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde ydes tilskud i op til 37 timer pr. uge. Ordningen indebærer bl.a.: sekretærbistand tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning) at fungere som øjne og ører Isbryderordning Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldet Isbryderordningen, skal gøre det nemmere for handicappede at komme i job og få den første erhvervserfaring. Virksomheden får en nyuddannet medarbejder med et attraktivt løntilskud og får mulighed for at danne sig et reelt indtryk af, hvordan den nye medarbejder indgår i det daglige arbejde på virksomheden. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til. Ordningen indebærer bl.a.: Tilskud til løn op til 12 måneder Der optjenes ikke timer under ansættelsen Isbryderen skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed Isbryderen skal påbegynde ansættelsen inden uddannelsen er 2 år gammel Eksempler Karen, der sidder i kørestol på grund af muskelsvind, er nyuddannet korrespondent. Hun er blevet ansat ved hjælp af Isbryderordningen i en stor international virksomhed. Frank har en alvorlig synsnedsættelse. Han blev uddannet økonom og ansat ved hjælp af Isbryderordningen i en revisionsvirksomhed. Han er siden blevet ansat i en ordinær stilling i samme virksomhed og får personlig assistance til bl.a. oplæsning af post. side 3

4 Delvis syge- eller raskmelding Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan hjælpe med at fastholde en medarbejder, der på grund af længerevarende sygdom eller behandling kun kan arbejde delvist. Der er mulighed for, at medarbejderen i en periode er delvist syge- eller raskmeldt, hvor arbejdsgiveren kan få refusion for de timer, medarbejderen ikke arbejder. En delvis sygemelding bruges til medarbejdere, der på grund af ambulante behandlinger og lignende ofte er væk fra arbejdet. Ordningen kan også bruges til medarbejdere, der på trods af sygemelding kan arbejde på nedsat tid. Ved en delvis sygemelding får arbejdsgiveren færre udgifter i forbindelse med en medarbejders sygdom. Medarbejderen bevarer tilknytningen til arbejdspladsen og kan bruge sine kompetencer i sygdomsperioden. En delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter en længere sygeperiode er klar til at vende tilbage til arbejdet men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Formålet med en aftale om delvis raskmelding er at sikre den sygemeldte en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. der ved indgåelse af en aftale om delvis raskmelding så vidt muligt laves en plan for en fuld genoptagelse af jobbet Ordningen kan bl.a. bruges hvis: en medarbejder, som har været fuldtids sygemeldt, kun kan genoptage arbejdet delvist (delvis raskmelding) en medarbejder på grund af sygdom kun kan udføre sit arbejde delvist (delvis sygemelding) en medarbejder ofte er fraværende på grund af ambulante behandlinger eller lignende (delvis sygemelding) Sådan søger du refusion: Ved en medarbejders sygefravær skal anmeldelse af fraværet ske elektronisk til medarbejderens hjemkommune via Katrine, der er marketingmedarbejder i en mindre virksomhed, har været involveret i en trafikulykke, hvor hun bl.a. har fået trykket sine ribben og brækket benet. Hun kan på trods af ulykken sagtens arbejde på halvtid. Sammen med sin arbejdsgiver og jobcentret aftaler hun en delvis sygemelding. Vær opmærksom på: der som hovedregel først kan ydes sygedagpenge eller sygedagpengerefusion efter 30 dages fravær. Hvis det drejer sig om en ansat i fleksjob, eller hvis der er indgået en 56 aftale, kan der dog ydes refusion fra første fraværsdag side 4

5 Virksomhedsrevalidering Virksomhedsrevalidering gives til borgere, der på grund af funktionsnedsættelse ikke længere kan varetage deres job. Ordningen muliggør, at borgere med begrænset arbejdsevne kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Kan bevilges til borgere der: ikke modtager social pension har en begrænsning i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke er fyldt 65 år gennem arbejdsprøvning, optræning eller oplæring kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår Virksomhedsrevalidering er optræning eller oplæring, der kan foregå hos både offentlige og private virksomheder. Det indeholder en bred vifte af tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskudsjob og uddannelsesforløb. Hensigten er, at en borger efter endt virksomhedsrevalidering igen er i stand til at være selvforsørgende. Ved hjælp af virksomhedsrevalidering kan en virksomhed f.eks. fastholde en medarbejder, der på grund af en funktionsnedsættelse ikke længere er i stand til at varetage sin hidtidige jobfunktion. Vær opmærksom på: at der inden etableringen af virksomhedsrevalidering skal forelægge lægelig dokumentation for funktionsnedsættelsen løntilskuddets størrelse fastsættes efter en konkret vurdering af medarbejderens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. En 32 årig tømrer bliver sygemeldt pga. en diskusprolaps. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, der rådgiver om mulighederne for virksomhedsrevalidering, da tømreren ikke vil kunne klare sit sædvanlige arbejde fremover. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt arbejdet som bygningskonstruktør er et alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør. side 5

6 Mentorordning For at lette introduktionen og oplæringen af en medarbejder i en ny funktion i virksomheden kan Jobcentret yde støtte til en mentor. Ved en mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion, oplæring og støtte i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til dette. Fordelen ved ordningen er, at virksomheden kan yde en ekstra indsats i forhold til at få introduceret en medarbejder til arbejdsopgaverne uden ekstra omkostninger for virksomheden. Ved at benytte sig af mentorordningen kan virksomheden medvirke til, at en person fastholdes i job. Vær opmærksom på at: tilskuddet til en mentorordning består i enten frikøb af en nuværende medarbejder i en periode eller honorar til en ekstern konsulent mentoren skal være afgørende for, at medarbejderen kan fastholdes i ansættelsen den frikøbte medarbejder må ikke udføre sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor Jobcentret skal godkende mentorordningen Mehmet har gennem længere tid stået udenfor arbejdsmarkedet af forskellige årsager og har fået tilbud om et job med løntilskud på et lager. Han har dog brug for noget ekstra oplæring for at kunne varetage jobbet. Sammen med Jobcentret aftaler virksomheden, at en af medarbejderne bliver frikøbt som mentor til at oplære Mehmet i den nye stilling. 56 aftale Hvis en borger har en kronisk lidelse, som giver øget sygefravær, kan der indgås en 56 aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager. En 56 aftale kan indgås, hvis medarbejderen i nuværende arbejdsforhold har haft 10 sygedage indenfor det sidste år på grund af samme lidelse. Aftalen kan også indgås, hvis én får stillet en diagnose, som forventes at give øget fravær. En 56 aftale betyder, at en arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis en medarbejder har en sygedag/-periode på grund af den diagnose, der er anført i 56 aftalen. Hvis medarbejderen efter endt sygemelding stadig skal gå til behandling, kan der indgås en 56 aftale, når behandlinger inklusiv transporttid, udgør mere end fire timer pr. uge af arbejdstiden. Derved vil arbejdsgiverens udgifter ved drypvis sygdom mindskes, og medarbejderen vil bevare en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen under sin sygdom. Hvis medarbejderen inden ansættelsen ved, at han skal i behandling på et allerede aftalt tidspunkt, kan der også indgås en aftale, som dækker denne sygeperiode. Vær opmærksom på at aftalen: forudsætter dokumentation for, at der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom. indgås mellem arbejdsgiver og medarbejder er knyttet til det enkelte arbejdsforhold og gælder i op til to år kun omfatter fravær på grund af den sygdom, der er baggrund for indgåelse af aftalen skal godkendes af Jobcentret Tommy, der er nyrepatient, arbejder i en stor shippingvirksomhed. På grund af sin sygdom har Tommy et stort fravær, bl.a. når han skal i dialyse. Sammen med sin arbejdsgiver indgår Tommy en 56 aftale, så arbejdsgiveren kan få refusion fra første fraværsdag. Det giver stor tryghed i ansættelsen for begge parter. side 6

7 Fastholdelsesordninger - oversigt Arbejdsredskaber/arbejdspladsindretning - hvis en borger har brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet Delvis raskmelding - hvis en borger på trods af sygdom gradvist kan vende tilbage til arbejdet Personlig assistance - hvis en borger har brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver eller efteruddannelse Virksomhedsrevalidering - hvis en borger har brug for uddannelse eller oplæring i nye arbejdsfunktioner pga sygdom. Isbryderordning - job med løntilskud for nyuddannede med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mentorordning - hvis en borger har brug for ekstra oplæring og introduktion på arbejdspladsen Delvis sygemelding - hvis en borger på trods af sygdom kan arbejde deltids 56-aftale - hvis en borger har øget fravær på grund af en kronisk eller kritisk sygdom Derfor skal du bruge Jobcentret Du får hjælp til at fastholde dine medarbejdere og deres kompetencer Du får mulighed for at gribe tidligt ind ved sygdom eller anden personlig belastning, der på sigt kan medføre tab af arbejdskraft Jobcentret vejleder om hjælpemidler og arbejdspladsindretning Jobcentret kan medvirke til, at din medarbejder afprøves i forskellige arbejdsfunktioner Jobcentret kan afklare medarbejderen til eventuel revalidering Jobcentret rådgiver og gennemfører rund bordssamtaler Jobcentret kan i visse tilfælde yde støtte til, at din medarbejder ansættes i fleksjob Læs mere På kan du læse mere om lovgivningen og de kompenserende ordninger. 12/14 side 7

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Grundlag for al handicapindsats

Grundlag for al handicapindsats Dagens temaer: Grundprincipper & centrale begreber for dansk indsats Lovgrundlag & oversigt over kompenserende muligheder Hjælpemidler Personlig assistance Isbryderordningen Fortrinsadgang Mentor Grundlag

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger

Fast Track og kompenserende ordninger Fast Track og kompenserende ordninger Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE Hvis du som arbejdsgiver

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Odder Kommune arbejder efter en 1-4-14 model, som indebærer, at der skal være kontakt mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder på første fraværsdag og herefter senest på

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00 til 21.30 Kulturmaskinen i Lokale Petersen, Farvergården 7, 1. sal, 5000 Odense Relevant lovgivning ift. voksne autister og

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Præsentation til Handicaprådet. Peter Sidelmann, Jobchef Social, Job, og sundhed

Præsentation til Handicaprådet. Peter Sidelmann, Jobchef Social, Job, og sundhed Præsentation til Handicaprådet Peter Sidelmann, Jobchef Social, Job, og sundhed Politiske målsætninger - Sociale indsatser på voksenområdet Målsætninger: Fokus på borgerens samlede livssituation. Sammenhæng

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler på jobbet Indslusning og fastholdelse Der findes forskellige muligheder for at støtte personer med et handicap, som enten

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

US AARH GUIDE TIL OPFØLGNING PÅ SYGEFRAVÆR

US AARH GUIDE TIL OPFØLGNING PÅ SYGEFRAVÆR US AARH GUIDE TIL OPFØLGNING PÅ SYGEFRAVÆR Revideret 1. november 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sygemelding... 3 Ved hyppigt eller atypisk sygefravær... 3 Ved langvarigt sygefravær... 3 Afholdelse

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018 Opdateret september 2018 Opkvalificering af ny medarbejder Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde de rigtige tilbud om kompetenceudvikling. I dette dokument kan du få et overblik

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/ Partnerskabsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Jobcenter Gladsaxe J. nr. 15.04.10P20 1 1. Indledning Denne partnerskabsaftale er indgået mellem Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver og Jobcenter Gladsaxe. Aftalen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere