Når en medarbejder bliver syg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når en medarbejder bliver syg"

Transkript

1 Når en medarbejder bliver syg

2 Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten er i korte vendinger at beskrive, hvordan et typisk sagsforløb er, og hvilke redskaber vi bruger, så vi i samarbejde med virksomheder kan fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Ved en fælles indsats er der mulighed for at få medarbejderen tilbage så hurtigt som muligt. Opfordrer derfor din medarbejder til at bevare kontakten til jer under et sygdomsforløb. Det mindsker risikoen for, at forløbet bliver langvarigt, og at medarbejderen eventuelt mister kontakten til arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger i høj grad arbejdskraft i disse år, men da ledigheden er meget lav, er det vigtigt, at man formår at fastholde de medarbejdere, man ansætter. Vi har værktøjerne til at hjælpe virksomheder og medarbejdere til at finde den rigtige løsning. Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats hjælper. Virksomheder kan derfor med fordel inddrage Jobcenteret så hurtigt som muligt, når man får en fornemmelse af, at medarbejderen er i risiko for at være sygemeldt i længere tid. Sygedagpenge er en kortvarig ydelse baseret på borgerens egen sygdom. Som udgangspunkt bevilliges der kun sygedagpenge op til 52 uger. Det er derfor afgørende, at vi hurtigt arbejder sammen om at finde nogle holdbare løsninger for den sygemeldte medarbejder.

3 Pjecens indhold: En tidlig indsats hjælper Kontakt Jobcenter Esbjerg hurtigst muligt, hvis I har brug for hjælp til en sygemeldt medarbejder. En sygedagpengesags vej gennem systemet Den aktive sygemeldte borger Hvordan fastholde en syg medarbejder? - Støttemuligheder for virksomhederne Jobcenter Esbjerg hjælper gerne med den forebyggende indsats Brug Det Lokale Beskæftigelsesråds projektkonsulenter - få lavet eller revideret jeres sygefraværspolitikker Partnerskabsaftaler

4 En sygedagpengesags gang gennem systemet I forbindelse med en borgers længerevarende sygemelding er både Social Myndighed og Jobcenter Esbjerg ved Esbjerg Kommune involveret. Det er således Social Myndighed, der modtager anmeldelsen om sygdom fra virksomhederne, ligesom det er Social Myndighed, der udbetaler sygedagpenge og refusion vedrørende sygedagpengesager. Esbjerg kommune Social Myndighed Figuren beskriver hovedtræk i sagsgangen. Variationer kan forekomme. Uger Borgeren sygemelder sig hos arbejdsgiver Borgeren tilsendes et oplysningsskema som sendes retur til kommunen Seneste frist for virksomhedernes indberetning til Esbjerg Kommune. Bemærk anden frist i evt. forsikringsaftaler Sagsbehandling videregives til Jobcenter Esbjerg Afdeling: Jobafklaring Social Myndighed er i hele perioden ansvarlig for udbetaling af sygedagpenge/refusion Fraværet anmeldes enten via den landsdækkende digitale løsning på eller pr. papirblanket (DP201 eller DP200A)

5 Jobcenter Esbjerg modtager efter ca. 6-8 uger sagen, og herefter er det vores opgave at iværksætte en plan for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. I planen indgår tilbud om rundbordssamtale, afklaringsforløb til den sygemeldte og en række støtte- og fastholdelsesmuligheder til virksomheder. Dem kan man læse om i det følgende. Jobcenter Esbjerg Jobafklaring Figuren beskriver hovedtræk i sagsgangen. Variationer kan forekomme. Jobcenter Esbjerg modtager sagen til videre sagsbehandling Sygedagpenge stopper som hovedregel Uger Borgeren indkaldes til info-møde og 1. opfølgningssamtale Rundbordssamtale. Borgerens sag følges herefter op hver 4. eller 8. uge afhængig af borger og sygdom. I samme periode indkaldes borgeren til jobafklarende forløb og herefter til individuelle tilbud

6 Den aktive sygemeldte Når Jobcenter Esbjerg modtager en sygedagpengesag, igangsættes en række aktiviteter, som følger de bestemmelser, der er i sygedagpengelovgivningen. Baseret på den sygemeldtes og eventuelle lægelige oplysninger, indplaceres man i tre forskellige kategorier afhængig af, hvor tæt den sygdomsramte er på at vende tilbage til arbejdspladsen. Disse kategorier er bestemmende for, hvad vi umiddelbart sætter i gang, herunder hvor ofte vi er i kontakt med den sygemeldte og med arbejdspladsen. Faktaboks: Sygedagpengelovgivningens kategorier. 1. Sager, hvor den sygemeldte er tæt på at vende tilbage til arbejdsmarkedet 2. Sager, hvor der er en vis risiko for længerevarende sygdom 3. Sager, der forventes at være længerevarende, herunder livstruende sygdomme Som sygemeldt er man ikke nødvendigvis sengeliggende. Derfor iværksætter vi hurtigst muligt en plan for at få borgeren i gang igen, selvfølgelig tilpasset de nødvendige skånebehov. Det kan f.eks. dreje sig om afklaringsforløb og kurser med motion, men det kan også dreje sig om, at vi i samarbejde med virksomheden søger at fastholde medarbejderen.

7 Hvordan fastholde en syg medarbejder? - Støttemuligheder for virksomhederne Hvis en medarbejder er sygemeldt enten med en midlertidig eller kronisk lidelse, kan Jobcenter Esbjerg umiddelbart støtte ved at bevillige enten en delvis syge/ raskmelding eller en såkaldt 56-aftale. Delvis syge/raskmelding 56-aftale En delvis sygemelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den bruges f.eks. hvis den sygemeldte har brug for behandlinger i en periode. En 56-aftale bruges, hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse, der giver en del fravær (mindst 10 dage om året). En delvis raskmelding bruges, når medarbejderen i en kortere periode vender tilbage til arbejdet på nedsat tid. Det sker efter aftale med Jobcenter Esbjerg. Aftalen betyder, at virksomheden ikke skal betale fra 1. fraværsdag, når medarbejderen er fraværende. Afhængig af overenskomst modtager medarbejderen eller arbejdsgiver sygedagpenge som kompensation.

8 Det kan også tænkes, at medarbejderen ikke umiddelbart kan vende tilbage til sin gamle arbejdsfunktion - i hvert fald ikke uden støtte og hjælp. Som virksomhed har I mulighed for at tage initiativ til eller deltage i en såkaldt rundbordssamtale, hvor hensigten er at afklare, hvad der skal til for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Udgangspunktet er, at jeres virksomhed er en vigtig aktør, når uheld eller sygdom rammer en medarbejder. Ved aktivt at gå ind og hjælpe en god medarbejder og kollega, opnår virksomheden, at medarbejderens viden bliver hos jer, ligesom jeres medarbejder bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Rundbordssamtalen Afhængig af sygdommens karakter kan fl ere forskellige parter deltage i en rundbordssamtale. Foruden medarbejderen kan det være ledelsesrepræsentanter, tillidsvalgte, en kommunal sagsbehandler, personens egen læge, fagforening o.l. Alle de nævnte parter kan tage initiativ til at iværksætte en rundbordssamtale. Formålet er at fi nde en fælles aftale om det videre forløb for medarbejderen - f.eks. muligheder for at fi nde mindre belastende arbejde på virksomheden, oplæring til nyt arbejde, investeringer i redskaber, indretning af arbejdspladsen, mulighed for personlig assistance mv.

9

10 Jobcenter Esbjerg kan bidrage med en række støttemuligheder, som kan bruges til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen: Redskaber og indretning af arbejdspladsen Personlig assistance Som virksomhed kan man få hjælp til at afklare, om redskaber og arbejdspladsindretninger kan afhjælpe en medarbejders begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan ligeledes søges om tilskud til at dække udgifterne. Dog dækkes ikke udgifter, der generelt er nødvendige i virksomheden, eller er almindelige arbejdsmiljøkrav. En kronisk lidelse eller et handicap kan betyde, at der er visse arbejdsopgaver, en medarbejder ikke kan udføre. En virksomhed kan få støtte til, at der ansættes en personlig assistent (en kollega eller en person udefra). Mentor Omplacering i virksomheden Jobcenter Esbjerg kan bevillige, at medarbejderen afprøves i en anden arbejdsfunktion, mens der stadig udbetales sygedagpenge. Er der behov for en længerevarende opkvalifi cering/uddannelse i virksomheden, kan der etableres et løntilskudsjob i oplæringsperioden. En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer en medarbejder, der skal have en ny arbejdsfunktion pga. helbredsproblemer. Virksomheden kan søge Jobcenter Esbjerg om at afholde de udgifter, der rækker ud over virksomhedens almindelige forpligtelse til at oplære en medarbejder.

11 Når ovennævnte støtteforanstaltninger er udtømte, vil vi afprøve andre arbejdsfunktioner i andre virksomheder i en virksomhedspraktik, evt. som et led i en revalidering. Revalidering kan f.eks. bestå af optræning til andre erhverv, opkvalificerende kurser eller decideret omskoling. Vi samarbejder med en lang række arbejdspladser om at afprøve sygdomsramte i nye arbejdsfunktioner, og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I vil bidrage til at hjælpe andre borgere med arbejdsprøvninger/virksomhedspraktikker. Først i det øjeblik alle muligheder for ordinær beskæftigelse er udtømte, afdækker vi, om borgeren kan tilkendes et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. Et fleksjob kræver, at personen har en varig begrænsning i arbejdsevnen på minimum 50%. Det vurderes grundigt på baggrund af lægelige oplysninger og en række arbejdsprøvninger. Et fleksjob giver den sygemeldte mulighed for at arbejde så meget, som skånebehovet åbner mulighed for - f.eks. en kortere arbejdsdag eller med begrænsninger i arbejdsfunktionen. Er fleksjobbet den rigtige løsning, vil man blive ansat på normale overenskomstmæssige vilkår på mindsteløn, mens arbejdsgiveren modtager et tilskud til lønnen. Tilskuddets størrelse er bestemt af begrænsningerne i medarbejderens arbejdsevne.

12 Jobcenter Esbjerg hjælper gerne med den forebyggende indsats Jobcenter Esbjerg hjælper gerne virksomheder med den forebyggende indsats. Det sker ud fra devisen, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Har man en medarbejder, der er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid, vil vi gerne træde til for at hjælpe med at forebygge. Udgangspunktet er, at der indledes med en rundbordssamtale. Afhængig af problemstillingen besluttes det i fællesskab, hvilke parter der er relevante at inddrage i samtalen. På mødet får vi i fællesskab afdækket mulighederne for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen, før det ender med en langvarig sygemelding - herunder hvorvidt ovennævnte støtteforanstaltninger som delvis syge- og raskmelding, omplacering, mentor, personlig assistance, 56-aftale mv. kan anvendes.

13 Brug Det Lokale Beskæftigelsesråds projektkonsulenter - få lavet eller revideret jeres sygefraværspolitikker I Esbjerg og Fanø kommuner har Det Lokale Beskæftigelsesråd ansat projektkonsulenter, der gratis tilbyder en række ydelser i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Foruden at drive et virksomhedsnetværk for virksomheder, der arbejder inden for forebyggelse, fastholdelse og integration, tilbyder vi bl.a.: Rådgivning, sparring og medvirken omkring udformning af sygefraværspolitikker Projektkonsulenterne fungerer som procesrådgivere og sparringspartnere i forhold til, hvorledes sygefraværspolitikker kan bygges op. Vi hjælper gerne både A og B-siden med at få en dialog om, hvordan sygefraværsproblematikken kan gribes an i jeres virksomhed. Kurser i at indføre trivsels- og rundbordssamtaler i virksomheden Ved kurser i trivsels- og rundbordssamtaler igangsættes en proces, hvor I sammen (A og B-side) finder en fælles forståelse af, hvorledes trivsels- og rundbordssamtaler kan implementeres i jeres virksomhed, og hvilke værdier sygefraværspolitikken kan bygge på. LBR s projektkonsulenter kan kontaktes ved Jobcenter Esbjerg: , eller find vore mailadresser direkte på LBR s hjemmeside:

14 Partnerskabsaftaler En partnerskabsaftale er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og Jobcenter Esbjerg, hvor det overordnede mål er rekruttering af arbejdskraft og integration af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Partnerskabsaftaler er frivillige forpligtende samarbejdsaftaler, der beskriver det fælles mål, hvad der samarbejdes om, og hvem der gør hvad og hvornår. Formålet med partnerskabsaftalen er at: Virksomheden i højere grad selv kan tilrettelægge en målrettet og fleksibel indsats for ledige eller sygemeldte borgere. Afhængig af partnerskabsaftalens udformning kan virksomheden modtage refusion på faktisk afholdte udgifter til mentor, administration og vejlednings- og opkvalificeringsforløb Borgeren får vedvarende beskæftigelse på virksomheden eller en anden ind placering på arbejdsmarkedet, eksempelvis via virksomhedens netværk.

15 Hvem tager sig af hvad i Esbjerg Kommune: Jobcenter Esbjerg Social Myndighed Sagsbehandling af sager vedr.: Sygedagpenge Revalideringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Visitation til pension Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp mv Befordring Ledighedsydelse Personlige tillæg Du er velkommen til at kontakte: Jobcenter Esbjerg Jobafklaring Skolebakken Esbjerg Ø Esbjerg Kommune Social Myndighed Sct. Knuds Allé Bramming De nævnte adresser er kontaktadresser. Al post sendes til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Mærket: Relevant afdeling

16 Tilbage ordinært arbejde nye opgaver særlige vilkår Rundbordssamtale afklaringsforløb afprøvning motion forebyggelse fastholdelse Syg informationsmøde opfølgningssamtaler På vej tilbage Pjecen er udgivet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i samarbejde med Jobcenter Esbjerg

17 Når en medarbejder bliver syg - Ny sygedagpengelovgivning giver ændringer i Jobcenter Esbjergs informationsmateriale til virksomheder. Indledning Det Lokale Beskæftigelsesråd udgav i sommeren 2008 pjecen Når en medarbejder bliver syg til arbejdsgivere. Den fortæller i korte træk om den typiske sagsgang i Esbjerg Kommune og Jobcenter Esbjerg, ligesom den fokuserer på, hvilke initiativer jobcentret kan bidrage med, når virksomheder har en medarbejder, der skal fastholdes på arbejdspladsen. Med ny sygedagpengelovgivning, hvis sidste fase implementeres pr. 4. januar 2010, er der behov for en række ændringer i pjecens indhold. Ændringerne er på disse sider gengivet i korte træk. En sygedagpengesags vej gennem systemet Med ny sygedagpengelovgivning vil Esbjerg Kommunes kontakt til virksomheder og borgere ændre sig, specielt i forhold til tidsperspektivet. Sagsgang: Anmeldelse af sygdom modtages af Borgerservice i Borger & Arbejdsmarked. Herfra er man i hele sygedagpengeforløbet ansvarlig for udbetaling af sygedagpenge eller refusion herfor. Det fremgår af nedenstående figur:

18 Umiddelbart herefter overtager Jobcenter Esbjerg (Jobafklaring) sagen, idet man herfra er ansvarlig for opfølgningen af den sygemeldtes sag og ansvarlig for kontakten til arbejdsgiver med henblik på at finde en løsning på fastholdelse af den sygemeldte på arbejdsmarkedet. Jobafklaring skal inden udgangen af uge 8 afholde 1. opfølgningssamtale med borgeren og skal i forbindelse hermed tage kontakt til arbejdsgiver for at lave en rundbordssamtale. Formålet er i samarbejde med nærmeste leder og / eller HR at etablere en plan for at fastholde medarbejderen. I planen arbejder man primært med mulighed for at etablere en delvis raskmelding, sekundært en virksomhedspraktik hos arbejdsgiver, hvis borgeren ikke har arbejdsevne nok til at vende gradvist tilbage med løn for de timer, der udføres på virksomheden. Under en virksomhedspraktik fortsætter sygedagpengene uændret. Er disse løsninger ikke mulige, skal borgeren som alternativ tilbydes aktiviteter via Jobcentret - som udgangspunkt 10 timer pr. uge. Jobcentret vil følge op på sygedagpengesagen hver 4. uge eller hver 3. måned afhængig af sygdomsforløbet. Den typiske sagsgang i Jobcenteret efter 4. januar 2010 er vist her: Redskaber til fastholdelse I pjecen kan man læse nærmere om de forskellige redskaber, som Jobcenter Esbjerg kan bidrage med i forbindelse med fastholdelse af en medarbejder. Det drejer sig om: Delvis sygemelding/raskmelding 56-aftale Redskaber og indretning af arbejdspladsen Omplacering i virksomheden Personlig assistance Mentorordning

19 Med ny lovgivning vil især en delvis raskmelding eller en virksomhedspraktik som led i arbejdsfastholdelse have første prioritet, idet dette øger den sygemeldtes chance for at komme tilbage i arbejde. Delvis raskmelding Ved hver opfølgningssamtale (første gang efter 8 ugers sygdom) skal kommunen vurdere, om den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejdet I forlængelse heraf tager kommunen kontakt til arbejdspladsen og indgår i en dialog om arbejdspladsens muligheder for, at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage Tidspunkt for raskmelding skal så vidt muligt fastlægges Ved en delvis raskmelding betaler arbejdsgiver løn for det antal timer, medarbejderen er på arbejde. Afhængig af overenskomst modtager medarbejderen eller virksomheden sygedagpenge som kompensation for de resterende timer Virksomhedspraktik Kommunen kan tilbyde den sygemeldte om at komme i virksomhedspraktik på sin arbejdsplads Det kan være et middel til at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen i tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage Den sygemeldte kan medvirke til at løse mindre opgaver og deltage i det kollegiale fællesskab Afhængig af overenskomst modtager den sygemeldte eller arbejdsgiveren sygedagpenge som kompensation

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Odder Kommune arbejder efter en 1-4-14 model, som indebærer, at der skal være kontakt mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder på første fraværsdag og herefter senest på

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Hjælp til syge medarbejdere

Hjælp til syge medarbejdere Opdateret december 2017 Hjælp til syge medarbejdere og virksomheden Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde arbejdskraft. I dette dokument kan du få overblik over, hvilke

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8 1 / 8 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn-

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 11. juni 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden

1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden 1.1 Borgeren henvender sig til en medarbejder i sygedagpengeafdelingen 1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden 1.2 Udbetalingsenheden modtager dagpengeskema 1.3 Udbetalingsenheden modtager

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere