Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfattende helhedsvurdering Mål og resultatmål Nationalt fastsatte mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 % - målsætningen Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Kompetencedækning Inklusion Skolebestyrelsens udtalelse... 36

3 1. Indledning Denne kvalitetsrapport omhandler skoleåret , hvor folkeskolereformen trådte i kraft. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. I Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som er politisk godkendt i november 2013, præciseres det, hvad vi i Faaborg-Midtfyn Kommune vil kendes på i forhold til folkeskolereformen, og hvad det konkret betyder i praksis. Dokumentet giver de enkelte skoler et grundlag, hvor på de kan beskrive deres lokale udmøntning ud fra. Reformen i sin fulde udstrækning kommer til at tage tid og kræver gradvis implementering, men Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune er et gennemarbejdet svar på, hvordan vi med den nye folkeskolereform kan gøre en god folkeskole bedre. Derfor er der også lavet en aftale for 2016 på skoleområdet, som handler om Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune og indsatserne i aftalen er følgende: Elevernes progression Skolerne skal dokumentere og følge op på den enkelte elevs progression i dansk, matematik og trivsel, så de nationale målsætninger nås. Realisering af Rammer og retning for udmøntningen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn kommune Skolerne udarbejder en flerårig prioriteret handleplan, som skal beskrive, hvornår og hvordan temaerne i Rammer og retning for udmøntningen af folkeskolereformen i Faaborg- Midtfyn Kommune realiseres. Synlige læringsmål og pædagogisk ledelse skal dog påbegyndes i Indikatorer Opvækst og Læring er ved at revidere skolevæsenets kvalitetsstyringskoncept, herunder kvalitetssamtalerne, således at det i højere grad vil sikre en detaljeret opfølgning på mål og indikatorer i folkeskolereformen og Rammer og retning for udmøntningen af folkeskolereformen i Faaborg- Midtfyn Kommune. Dette har bl.a. medført, at der er blevet indført fokussamtaler ved siden af kvalitetssamtaler, hvor udvalgte emner drøftes grundigere. I 2015 er det læsning, pædagogisk læringscenter og inklusion, som der afholdes fokussamtaler om. Desuden er Opvækst og Læring i dialog med eksterne parter om udvikling af nye IT løsninger, som kan være med til at generer de ønskede data er på en ukompliceret måde. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt forslag for de op følgende initiativer. Denne kvalitetsrapport er den anden efter folkeskolereformen ikrafttræden , og hvor flere af måltallene blev indført, se kapitel 3. Derfor er det svært at vurdere effekten af reformen på nuværende tidspunkt. Men i de kommende kvalitetsrapporter, blive tydeligere om kommunen, når de nationale måltal. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

4 2. Sammenfattende helhedsvurdering Med udgangspunkt i dataene fra afsnit 4-10 i rapporten, som sammenholdes med de nye nationale måltal, er hovedresultaterne for Faaborg-Midtfyn kommunes skolevæsen: Kompetencedækningsmål 89,4% alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence (tidligere linjefag). Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune har indfriet det nationale mål for 2016, som siger, at kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 procent i 2018 og kommunen er godt på vej til at indfri måltallet for Der har været en stigning fra , hvor tallet var 89,1%. Inklusionsmål Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, skal ifølge de nationale måltal øges fra 94,4 pct. til 96,0 pct. i Allerede i opfyldte kommunen det nationale måltal for området, og i ligger kommunen med 96,30 % lidt over måltallet. I følge de nationale måltal skal andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasse prøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod I var der 11 % af alle elever i Faaborg-Midtfyn Kommune der fik under 2. I er tallet reduceret til 7 %, så det går den rigtige vej. Elevernes trivsel skal stige år for år jf. de nationale måltal. De nationale målinger har været gennemført en gang, derfor kan der ikke konkluderes noget på nuværende tidspunkt på udviklingen. Dette forventes at komme med i næste kvalitetsrapport. Trivselsmålingen viser samlet at elevernes trivsel i kommune ligger på landsgennemsnittet. De fleste af skolerne har på baggrund af den nationale trivselsmåling, valgt at gennemføre en ekstra undersøgelse ved hjælp af klassetrivsel.dk, for at få et endnu mere nuanceret billede af elevernes trivsel. Efterfølgende er resultaterne drøftet på trivselsmøder med alle teams omkring de enkelte klasser for at sikre den rette opfølgning. Faglige måltal: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test jf. de nationale måltal. Måltallet er indført fra skoleåret og fremad. Status er, at pt. er det få skoler, som lever op til måltallene på udvalgte klassetrin og fag. Se mere side 7. Udviklingen i andelen af de allerdygtigste elever i dansk på kommunalniveau er faldende undtagen 8. årgang, hvor andelen er uændret. I matematik er andelen af de allerdygtigste stigende på 3. årgang, men faldende på 6. årgang. Mål for EUD-reformen Ifølge de nationale måltal skal flere elever vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Andelen af elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er 26,4 % i 2012 og 23,2% i 2013, hvor landsgennemsnittet er ca. 20 % i 2012 og 18,8% i Det er de nyeste tal, der er tilgængelig i LIS (UVM) Mål for ungdomsuddannelse 95 procent af en ungdomsårgang skal 6 år efter de har forladt folkeskolen i 2015 have gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015 i henhold til de nationale mål. Det betyder at de første valide tal på området, vil være tilgængelig i 2021.

5 Den aktuelle status (d ) på de elever som afsluttede 9. klasse på en folkeskole i Faaborg-Midtfyn kommune juni 2014, viser at ca. 90 % af de unge er i gang med en ungdomsuddannelse. Ca. 8 % af de unge er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, som f.eks. produktionsskole, VUC-HF og praktik. Ca. 2 % er på offentlig forsørgelse. Den var statussen, at de elever som afsluttede 9. klasse på en folkeskole i Faaborg-Midtfyn kommune juni 2013, viser at ca. 91 % af de unge er i gang med en ungdomsuddannelse. Ca. 4 % af de unge er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, som f.eks. produktionsskole, VUC-HF. Ca. 5 % er i gang med noget andet, såsom arbejde, ved at lave omvalg eller offentlig forsørgelse. Opgørelsen er ændret lidt fra 2015 til 2016, således at unge, der er i praktik/job i 2016 medregnes under forbedrende og udviklende aktivitet. Afgangsprøverne (ingen nationale måltal) Brobyskolerne og Broskolen ligger et stykke over det forventede karaktergennemsnit i en 3- årige periode, når de socioøkonomiske referencer medregnes. Carl Nielsen-Skolen ligger lidt over det forventede resultat. Faaborg Sundskole, Tingagerskolen og Toftegårdsskolen ligger skiftevis over og under det forventede resultat, når de socioøkonomiske referencer medregnes. Nordagerskolens karaktergennemsnit ligger under det forventede, når de socioøkonomiske referencer medregnes; dog ses der en positiv udvikling fra til og særlig i har skolen haft en markant fremgang. I har gennemsnitskaraktererne for dansk ligget lidt under landsgennemsnittet og i matematik ligger Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på landsgennemsnittet. Se mere afsnit 7. Opfølgning på ovenstående: Opvækst og Læring er ved at videreudvikle på kvalitetsstyringskonceptet, som skal være med til at støtte op om realiseringen af folkeskolereformens indhold og måltal i kommunen. Et centralt omdrejningspunkt er kvalitetssamtaler og fokussamtaler. Kvalitetssamtalen er en årlig formel og overordnet opfølgningssamtale om skolens arbejde med faglige mål og pædagogisk ledelse. Hertil vil der være øget vægt på resultater og vurdering af disse. Dette skal støtte op om en realisering af folkeskolereformen i kommunen. P.t. er Opvækst og Læring i gang med at afholde samtaler med hver skole og dette arbejde forventes færdigt i februar og marts Samtalerne bygger på data fra kvalitetsrapporten og hvordan det kan blive muligt for den enkelte skole at leve op til måltallene. Konklusionerne på samtalerne vil blive forelagt Børne- og uddannelsesudvalget i foråret Desuden er en af de faglige aftaler for 2016 på undervisningsområdet: Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne, uanset deres baggrund, skal lære mere, end de gør i dag, og at både elever og medarbejdere trives. Følgende måltal indføres o Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test. o Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

6 o Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. o Elevernes trivsel skal øges. Intentionen bag reformen er at flytte fokus fra processer og tidslogikker og mod elevernes læring; fokus flytter sig fra, hvad vi gør, til hvad der kommer ud af det, vi gør / fokus flyttes fra, hvad der undervises i og hvordan, til hvad eleverne rent faktisk lærer. I forbindelse med aftalen om realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn kommune er der udarbejdet delaftaler, som skal understøtte, at intentionerne og målsætningerne i folkeskolereformen nås. Delaftalerne er: Fremtidens læringscenter Implementering af den kommunale læsestrategi Implementering af Google Crome-pc ere i undervisningen Synlige læringsmål, pædagogisk ledelse og udvalgt tema fra folkeskolereformen

7 3. Mål og resultatmål 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen, herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik, samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse (behandles i afsnit 7-9 i rapporten De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: Nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Måltal: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. På sigt skal alle elever kunne det samme i 8. kl., som de kan i 9. kl. i dag. Andre mål for eller med betydning for folkeskolen: Inklusionsmål Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges fra 94,4 % til 96,0 % i Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses prøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen. Kompetencedækning Kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 % i I 2018 drøftes det resterende løft til 95 % under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Mål for EUD-reformen Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mål for ungdomsuddannelse 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.

8 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4.1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Der er særlige regler i forbindelse med offentliggørelse af de nationale test i kvalitetsrapporten. For at kunne offentliggøre, om mindst 80 % af eleverne er gode til at læse og regne i de nationale test, må kommunen offentliggøre, hvorvidt resultatmålene for kommunen eller skolen er indfriet eller ej. Dog ikke, hvor langt man er fra målet. Det centrale er i den forbindelse, at det ikke må være muligt at rangordne skoler eller kommuner på baggrund af testresultater. Følgende skoler har i og indfriet mindst 80 % målsætningen. Dansk/læsning Dansk/læsning klasse Carl Nielsen-Skolen, Horne Skole, Brahesminde skole, Faaborg Sundskole, Toftegårdsskolen 4. klasse Horne Skole, Svanninge Skole Brahesminde skole 6. klasse 1 Broskolen 8. klasse 2 Brobyskolerne Broskolen, Faaborg Sundskole, Toftegårdsskolen Matematik Matematik klasse Brahesminde Skole afd. Svanninge, Carl Nielsen- Skolen 6. klasse 3 Brobyskolerne, Broskolen, Toftegårdsskolen Broskolen, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke

9 4.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Nedenstående skema viser udviklingen i andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik. Skemaet siger ikke noget om andelen af de allerdygtigste elever, men kun udviklingen/progression i andelen fra Udviklingen i andelen af allerdygtigste elever i Dansk/læsning fra til Stigende Uændret Faldende Det Kommunale gennemsnit 2. klasse Espe Skole, Tre Ege Skolen 4. klasse Brahesminde Skole afd. Horne, Bøgebjergskolen, Faaborg Sundskole, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen 6. klasse 4 Faaborg Sundskole, Toftegårdsskolen 8. klasse 5 Broskolen, Carl Nielsen- Skolen, Faaborg Sundskole, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Carl Nielsen-Skolen, Bøgebjergskolen, Faaborg Sundskole Brobyskolerne, Espe Skole Carl Nielsen-Skolen Brahesminde Skole, Brobyskolerne, Broskolen, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Brahesminde Skole afd. Svanninge, Broskolen, Carl Nielsen- Skolen, Nordagerskolen, Tre Ege Skolen Brobyskolerne, Broskolen, Nordagerskolen, Tingagerskolen Brobyskolerne Faldende Faldende Faldende Uændret Udviklingen/progressionen i andelen af allerdygtigste elever i matematik fra til Stigende Uændret Faldende 3. klasse Brahesminde Skole, Svanninge afd., Broskolen, Carl Nielsen-Skolen, Espe Skole, Faaborg Sundskole, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen, Tre Ege Skolen, Faaborg Sundskole 6. klasse 6 Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Brahesminde Skole Horne afd., Bøgebjergskolen, Nordagerskolen Broskolen Brobyskolerne Brobyskolerne, Carl Nielsen-Skolen, Nordagerskolen Stigende Faldende klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke

10 5. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 5.1. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Udviklingen i andelen af dårlige læseresultater fra til Stigende Uændret Faldende Det Kommunale gennemsnit 2. klasse Brahesminde Skole Svanninge afd., Brobyskolerne, Bøgebjergskolen, Faaborg Sundskole 4. klasse Brahesminde Skole Svanninge afd.,brobyskolerne, Espe Skole, Faaborg Sundskole, Tre Ege Skolen 6. klasse 7 Broskolen, Carl Nielsen- Skolen, Faaborg Sundskole, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen 8. klasse 8 Broskolen, Carl Nielsen- Skolen, Faaborg Sundskole Tre Ege Skolen Brahesminde Skole Horne afd., Broskolen Brahesminde Skole Horne afd., Broskolen, Carl Nielsen- Skolen, Espe Skole, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Bøgebjergskolen, Carl Nielsen- Skolen, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Brobyskolerne Brobyskolerne, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen Stigende Stigende Stigende Uændret Udviklingen/reduktionen i andelen af dårlige matematikresultater fra til Stigende Uændret Faldende 3. klasse Broskolen, Bøgebjergskolen, Tre Ege Skolen, Faldende 6. klasse 9 Brobyskolerne, Carl Nielsen-Skolen, Toftegårdsskolen, klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke klasse skoler indgår ikke Brahesminde Skole, Brobyskolerne, Carl Nielsen- Skolen, Espe Skole, Faaborg Sundskole, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen, Broskolen, Faaborg Sundskole, Nordagerskolen, Tingagerskolen, Faldende

11 6. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 6.1. Elevernes trivsel skal øges Fra skoleåret skal alle skoler hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling, og i foråret 2015 blev der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om elevtrivsel. Læseguide til skemaerne i afsnit 6.1: Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i klasse. Indikatorberegning Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Skemaerne viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit. Derudover viser skemaerne fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire grupper: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren. Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Indikatoren Faglig trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Indikatoren Støtte og inspiration i undervisningen består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Indikatoren Ro og orden indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. Indikatorerne på kommune- og skoleniveau er obligatoriske i kvalitetsrapporten. De fleste af skolerne har på baggrund af den nationale trivselsmåling, valgt at gennemføre en ekstra undersøgelse ved hjælp af klassetrivsel.dk, for at få et endnu mere nuanceret billede af elevernes trivsel. Efterfølgende er resultaterne drøftet på trivselsmøder med alle teams omkring de enkelte klasser for at sikre den rette opfølgning.

12 Trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr indikator, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr køn, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr år, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

13 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr køn, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Faaborg- Midtfyn, 2014/2015

14 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr år, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr køn, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

15 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr institution, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, fordeling pr år, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

16 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, fordeling pr køn, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, fordeling pr institution, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

17 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, fordeling pr år, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, fordeling pr køn, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

18 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Faaborg-Midtfyn, 2014/2015

19 7. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 10 Figuren viser den enkelte folkeskoles opnåede karaktergennemsnit i bundne prøvefag samlet og hvor, de socioøkonomiske referencer er medregnet. Det drejer sig om 9. klassens afgangsprøver i Faaborg-Midtfyn Kommune i skoleårene , og Brobyskolerne, Broskolen og Carl Nielsen-Skolen karaktergennemsnit har i den 3-årige periode ligget lidt over det forventede resultat, når de socioøkonomiske referencer medregnes. Faaborg Sundskole, Tingagerskolen, Toftegårdsskolen og Nordagerskolen ligger skiftevis over og under det forventede resultat, når de socioøkonomiske referencer medregnes. Bemærkning til skemaet: Ud over undervisningens kvalitet er der andre faktorer, som påvirker karaktergennemsnittet. Det kan f.eks. være elevernes socioøkonomiske baggrund, skolens inklusionsgrad, andelen af elever, der indstilles til afgangsprøve, andelen af 2-sprogede og andelen af distriktets elever, som går i friskole. Afgrænsninger i tabellen (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetrin: 9. klasse) (Prøveform: Bundne prøvefag) Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis denne har mindst fire karakterer. Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Note 4: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre.

20 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn (I bilag A fremgår karaktererne for alle fag fra den enkelte skole). Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

21 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Faaborg- Midtfyn Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 13 Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

22 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole og køn, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 14 Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 15 Søjlerne viser karaktergennemsnittet for dansk ved 9. klassens afgangsprøve i perioden , og I denne periode har karakterne ligget lidt under landsgennemsnittet. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Dansk) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

23 Karaktergennemsnit i dansk pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 16 Ud af ovenstående søjler kan man se, at drengene ved afgangsprøven i 2015 lå lige unde gennemsnittet, og at pigerne ligger lidt under landsgennemsnittet for piger. Søjlerne viser også at pigerne score noget højere karakter i gennemsnit end drengene. Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 17 Afbildningen viser, at Broskolens 9. klasse ved afgangskarakter i dansk i ligger et stykke over landsgennemsnittet med et snit på 7.3. Brobyskolerne og Nordagerskolen ligger på eller lidt over landsgennemsnittet. Tingagerskolen, Toftegårdsskolen, Carl Nielsen-Skolen og Faaborg Sundskole ligger under lands- og kommunegennemsnittet. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Dansk) (Institution: Alle) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Dansk) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

24 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole og køn, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn Figuren viser, at det er pigerne fra Brobyskolerne, som har fået det højeste karaktergennemsnit på 8,3 i kommunen, og at det er drengene fra Broskolen, som har fået det højeste karaktergennemsnit for drenge på 6,7. Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 18 Figuren viser karaktergennemsnittet i matematik for 9. klassens afgangsprøve i Faaborg-Midtfyn over en 3-årig periode. Kommunens gennemsnit på 7,1 ligger på landsgennemsnittet i og 6,5 i I lå gennemsnittet på 6,0 for kommunen, som er under landsgennemsnittet i denne periode. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Matematik) (Institution: Alle) Datakilde: Styrelsen for It og Læring

25 Karaktergennemsnit i matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 19 Afbildningen oven for viser, at drengenes karaktergennemsnit i matematik ved 9. klasses afgangsprøve er på niveau med landsgennemsnittet, som er på 7,2. Pigernes gennemsnit er lavere end drengenes og på landsgennemsnittet for piger. Pigernes gennemsnit er 6,9 i skoleåret Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 20 Søjlerne ovenfor viser, at Broskolens 9. klasse, havde et karaktergennemsnit på 8,4 ved afgangsprøven i Det er højere end landsgennemsnittet på 7,1. Nordagerskolen, Carl Nielsen- Skolen og Brobyskolerne ligger over landsgennemsnittet, mens Tingagerskolen, Faaborg Sundskole og Toftegårdsskolen ligger under lands- og kommunegennemsnittet. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Matematik) (Institution: Alle) Datakilde: Styrelsen for It og Læring Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Matematik) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

26 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole og køn, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 21 Figuren viser, at drengene på Broskolen fik det højeste snit på 8,7 i kommunen, og pigerne fra Brobyskolerne fik det højeste snit for pigerne på 8,5. Carl Nielsen-Skolen har den største forskel på karaktergennemsnittet mellem piger og drenge. Forskellen er på 2,1. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Prøveform: Bundne prøvefag) (Klassetrin: 9. klasse) (Fag: Matematik) Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

27 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn i skoleåret , og Figuren ovenfor viser, hvor mange af de unge, som har fået mindst karakteren 2 i både dansk og matematik i gennemsnit ved 9. klassens afgangsprøve. Det har betydning, hvis en elev ønsker at starte på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse. I vil ca. 7 % af eleverne ikke kunne starte direkte på en erhvervsuddannelse, hvis ikke de har en praktikplads. Det svarer til at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på landsgennemsnittet. Tallene er ikke korrigeret for, at der er en del opholdssteder med intern skole i kommunen, hvor eleverne herfra går til prøve på den lokale folkeskole. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte) (Klassetrin: 9. klasse) (Institution: Alle) Note 1: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 2 i dansk og matematik, er højere end i det, der vises her - skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, og de kan ikke fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

28 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Faaborg-Midtfyn i skoleåret Figuren viser andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik, fordelt på de enkelte folkeskoler gældende for 9. klassens afgangsprøve i skoleåret Carl Nielsen Skolen, Broskolen, Nordagerskolen og Brobyskolerne ligger over lands- og kommunegennemsnittet i andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik. Tingagerskolen, Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole ligger til gengæld under lands- og kommunegennemsnittet. Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, pr. skole og køn, 9. klasse, Faaborg- Midtfyn i skoleåret Figuren viser andelen af elever med mindst karakteren 2 i både dansk og matematik fordelt på folkeskoler og efter køn, ved 9. klassens afgangsprøve i skoleåret Der er ikke noget bestemt mønster i, om det er flest drenge eller piger, som får mindst 2. På Carl Nielsen-Skolen får alle mindst 2 i både dansk og matematik, hvorimod det på Faaborg Sundskole er 85,7 %. For pigernes vedkommende får 100 % på Nordagerskolen og Broskolen mindst 2 i både dansk og matematik, mens det på Carl Nielsen-Skolen er 78,9 %.

29 - Den aktuelle status (d ) på de elever som afsluttede 9. klasse på en folkeskole i Faaborg-Midtfyn kommune juni 2014, viser at ca. 90 % af de unge er i gang med en ungdomsuddannelse. Ca. 8 % af de unge er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, som f.eks. produktionsskole, VUC-HF og praktik. Ca. 2 % er på offentlig forsørgelse. Den var statussen, at de elever som afsluttede 9. klasse på en folkeskole i Faaborg- Midtfyn kommune juni 2013, viser at ca. 91 % af de unge er i gang med en ungdomsuddannelse. Ca. 4 % af de unge er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, som f.eks. produktionsskole, VUC-HF. Ca. 5 % er i gang med noget andet, såsom arbejde, ved at lave omvalg eller offentlig forsørgelse. Opgørelsen er ændret lidt fra 2015 til 2016, således at unge, der er i praktik/job i 2016 medregnes under forbedrende og udviklende aktivitet. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Faaborg-Midtfyn 23 Ovenstående figur viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter afslutningen fra 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens gennemsnit (31,3 %) ligger langt under landsgennemsnittet (ca. 43 %) for, hvor mange elever, som starter direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Dette er et fald på 5,1 % point fra sidste år. Mange af eleverne vælger at tage 10. klasse efter 9. klasse på enten en folkeskole, en friskole eller efterskole. Afgrænsninger i figuren År: (2012, 2013, 2014) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Fra-Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetrin: 9. klasse) (Fra-Institution: Alle) Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

30 Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Faaborg-Midtfyn 24 Figuren viser, at der procentvis er flest elever fra Toftegårdsskolen, Broskolen og Nordagerskolen, som går direkte videre i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. På Carl Nielsen-Skolen, Faaborg Sundskole og Brobyskolerne er der procentvis flest elever fra 9. klasse, som tager 10. klasse med, inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Faaborg-Midtfyn 25 (Tallene stemmer ikke overens med kommunens egne tal. Se side 29 øverst for kommunens tal) Figuren viser andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, fordelt på de enkelte folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er Broskolen (92,1 %) sammen med Nordagerskolen (91,9 %), som har den højeste andel af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse efter de forlod 9. klasse i Den laveste andel er Carl Nielsen-Skolen med 75 % og Brobyskolerne på 86 %. Afgrænsninger i figuren (År: 2014) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Fra-Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetrin: 9. klasse) (Fra-Institution: Alle) Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre Afgrænsninger i figuren (År:2013) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Fra-Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetrin: 9. klasse) (Fra-Institution: Alle)

31 Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Faaborg- Midtfyn 26 Figuren viser, hvor stor en andel af elever, som fastholdes i en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har forladt folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune. I var 96,5 % af eleverne fortsat på en ungdomsuddannelse, som er lidt over landsgennemsnittet. Det er en stigning på 3,1 % point fra , hvor 93,4 % af eleverne blev i en ungdomsuddannelse 9 måneder, efter de forlod folkeskolen. Afgrænsninger i figuren Skoleår: ( , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder) Klassetrin: 9. klasse, 10. klasse) Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Note 2: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

32 10.1. Kompetencedækning Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Faaborg-Midtfyn 27 Figuren viser andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioderne fra , og ,4 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) inden for det fag, de underviser i. Tallet er faldet fra , hvor tallet var på 89,1 %. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune har indfriet det nationale mål for 2016, som siger, at kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 procent i Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) (Kommune: Faaborg-Midtfyn) (Institutionstype: Folkeskoler) (Klassetrin: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse) (Fag: Dansk, engelsk, tysk (tilbudsfag), fransk (tilbudsfag), kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, madkundskab, matematik, fysik/kemi, geografi, biologi, natur/teknik) (Institution: Alle) Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring

33 Figuren nedenfor beskriver andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenhold med landsgennemsnittet. Ifølge figuren har kommunen en særlig udfordring i fagene samfundsfag, kristendomskundskab og madkundskab.

34 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole, Faaborg-Midtfyn Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet 28 Andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning på landsplan er stigende fra 95,0 % i til 95,2 % i I forhold til det nationale måltal for 2015, som er på 96 %, går det den rigtige vej. Afgrænsninger i figuren (Skoleår: , , ) ((Kommune (institutionsbeliggenhed):alle)) (Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder) (Institution: Alle) (Kommune (bopæl): Alle) Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

35 Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Faaborg-Midtfyn / / /2015 Ovenstående figur viser andelen af elever, som modtager undervisning i den almene undervisning i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden , og Allerede i opfyldte kommunen det nationale måltal for området, som er 96 % i 2015, og i ligger kommunen med 96,3 % lidt over måltallet. Indikatoren beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i f.eks. i specialklasser i forhold til det samlede antal elever.

36 11. Skolebestyrelsens udtalelse Espe Skoles Skolebestyrelse har besluttet, at de ikke ønsker at komme med kommentarer til Kvalitetsrapporten. Med venlig hilsen Vibeke Kryssing Tingberg Munck Skoleleder Espe Skole Bestyrelsen på Tre Ege har ingen kommentarer til kvalitetsrapporten. Venlig hilsen Hanne Rygaard Skoleleder Tre Ege Skolen Da vi har forstået, at det meste af rapportens indhold er bestemt af Børne-Unge ministeriet, har skolebestyrelsen ingen bemærkningen til det forelagte. Pbv. John Jakobsen Skoleleder Carl Nielsen-Skolen Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapporten Det er ikke lykkedes for Tingagerskolens Skolebestyrelse ved et fælles møde at behandle udtalelsen. Udtalelsen er på baggrund af korrespondance via mail. Skolebestyrelsen vil ved kommende møde drøfte indholdet af Kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen anser kvalitetsrapporten for et godt redskab og værktøj til at se tegn af egne indsatser samtidig med en sammenligning til andre skoler Vi har følgende bemærkninger: Kvalitetsrapporten er på baggrund af skoleåret Et år med implementering af ny og omfattende skolereform og nye arbejdstidsregler for lærerne. En så omfattende forandring kræver tid og tid til implementering, før resultaterne viser sit fulde udbytte. Der går faktisk 10 år før elever, der startede skolegangen i 2014, forlader skolen, og først her kan vi se den fulde effekt af implementering af skolereformen. Elevernes faglige standpunkt skal hæves. Det er med tilfredshed at konstatere, at Tingagerskolen har stigende andel af de allerdygtigste elever i kategorierne: 4. kl. dansk, 8. kl. dansk, 3. kl. matematik og 6. kl. matematik. Samtidig skal vi se disse forbedringer i et længerevarende perspektiv og ikke kun et udtryk for ét enkelt års gode resultater.

37 Mindske betydningen af social baggrund. Det er med tilfredshed at konstatere, at Tingagerskolen har faldende antal i andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund. Det ses i kategorierne: 2. kl. dansk, 4. kl. dansk, 8. kl. dansk, 3. kl. matematik og 6. kl. matematik. Elevernes trivsel skal øges. Det bliver interessant at følge de kommende resultater, og de indsatser som skolen gør for at forbedre elevernes trivsel. Vi er optaget af begge forhold: et godt sted at lære er et godt sted at være eller et godt sted at være er et godt sted at lære Vi kan med tilfredshed konstatere, at vi som skole og Kommune allerede opfylder målsætning vedr. inklusion og kompetencedækning På vegne af skolebestyrelsen Anette Poulsen SKB-formand Bjarne Nielsen skoleder D Skolebestyrelsen har debatteret årets kvalitetsrapport. Brobyskolerne har udarbejdet en vision/målsætninger Her er målene, at 1) Brobyskolerne leverer faglige resultater, der placerer skolen blandt de bedste 10% i landet. (indregnet socioøkonomiske faktorer) 2) Forældrene oplever sig som væsentlige medspillere i organisationens hverdag og udvikling 3) Trivselsmålinger viser, at Brobyskolerne placerer sig over landsgennemsnittet 4) For hvert år øges andelen af børn fra skoledistriktet, der går på Brobyskolerne Kommentarer til KV2014/15 På Brobyskolernes vegne kan det ses, at skolens elever generelt endnu ikke klarer sig gennemsnitligt i de nationale tests. Her skinner de socioøkonomiske faktorer igennem. Dette har skolens ledelse og personale et kontinuerligt fokus på, således tendensen forventes at ændre sig de kommende år. Det er yderst glædeligt, at Brobyskolernes elever ved afgangsprøver præsterer særdeles godt ud fra karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference. Ligeledes er der et kontinuerligt fokus på trivslen blandt eleverne. På baggrund af den nationale trivselsmåling, valgte vi at gennemføre en klassetrivsel.dk for at få et endnu mere nuanceret billede af elevernes trivsel. Efterfølgende denne undersøgelse gennemføres der trivselsmøder med alle teams omkring de enkelte klasser for at sikre den rette opfølgning. Sammenfattende ses det, at vi er på vej i den rigtige retning, men vi er endnu ikke i mål i forhold til skolens egne målsætninger. Målsætninger, der naturligvis er udarbejdet på baggrund af de overordnede målsætninger i folkeskolereformen. På vegne af skolebestyrelsen v. Brobyskolerne Per Kristensen Formand

38 BILAG A Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference Afgrænsninger i tabellerne i bilag A Skoleår: , , Kommune: Institutionstype: Klassetrin: Prøveform: Faaborg-Midtfyn Folkeskoler 9. klasse Bundne prøvefag Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer. Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Note 4: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre

Eksisterende mål, effektindikatorer samt resultater. Fremtidens skole i FMK

Eksisterende mål, effektindikatorer samt resultater. Fremtidens skole i FMK Eksisterende mål, effektindikatorer samt resultater Fremtidens skole i FMK Nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole Indholdsfortegnelse Kort om Holbæk By Skole... 2 Indledning... 3 Resultatoplysninger... 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse... 3 Socioøkonomisk reference, 9. klasse... 4 Andel elever med 2

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2018 Kvalitetsrapport 2018 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2018 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Resen Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5 Skoleåret

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere