KVALITETSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSRAPPORT"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan 1.1 Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne 1.2 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk om matematik skal stige år for år 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 2.1 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 3.1 Trivselsundersøgelse 3.2 Fravær 4. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen 4.1 Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske referencer fra 2010/2011 til 2012/ Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik 6. Folkeskolen skal understøtte 95%-målsætningen 7. Øvrige indikatorer 7.1 Kompetencedækning 7.2 Inklusion 5. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning 6. Skolebestyrelsernes udtalelse

3 Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af de nationale og kommunale mål for skolevæsnet med tilhørende resultatmål. Med skolereformen kom et særlig stærkt fokus på skolernes resultater, kvalitetsrapportens bekendtgørelse understøtter fokus på resultater. Alle resultater for hele landet og for Tønder Kommune er gengivet fra Undervisningsministeriets nye datavarehus LIS. LIS er endnu ikke fuldt opdateret, der kan derfor være mangelfulde resultater og variation i årstallene for de konkrete resultater. Kvalitetsrapporten for 2013/2014 er første udgave på baggrund af ny bekendtgørelse og anvendelse af LIS, rapporten opfattes derfor som år 0. Der vil derfor i indeværende rapport ikke blive redegjort for effekten af opfølgende initiativer. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

4 Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne fokuserer på Tønder Kommunes status i forhold til de nationale mål og resultatmål for folkeskolen: Alle elever skal blive så dygtige som de kan: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test: Læse: - På landsplan er målet om 80 % gode læsere endnu ikke opnået. - I Tønder Kommune er målet opnået for de yngste elever. - For de ældste elever er målet endnu ikke opnået, gruppen af gode læsere i de ældste klasser er mindre end gruppen er på landsplan. - For de mellemste elever er målet endnu ikke opnået, gruppens størrelse svinger over de seneste 3-år, men ligger generelt meget tæt på gruppen på landsplan. Regne: - På landsplan er målet om 80 % elever, der er gode til at regne ikke opnået. Det gælder også for Tønder Kommune. - For både de yngste og de ældste elever følger gruppen af elever, der er gode til at regne generelt størrelsen af gruppen på landsplan med mindre udsving de seneste 3-år. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år: - Andelen af de allerdygtigste læsere i Tønder Kommune er væsentligt større end andelen af gruppen på landsplan. - Gruppen af de allerdygtigste læsere har i Tønder Kommune generelt været stigende de sidste 3 år - Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Tønder Kommune er væsentligt mindre end andelen af gruppen på landsplan - Gruppen af de allerdygtigste elever i matematik er blevet mindre og mindre for de yngste elever i Tønder Kommune og har ligget stabilt for de ældste elever de sidste 3 år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i faglige resultater - Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i de yngste klasser er i Tønder Kommune væsentligt mindre end gruppen er på landsplan

5 - Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i de ældste klasser er i Tønder Kommune større end gruppen er på landsplan - Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er i Tønder Kommune større end gruppen er på landsplan - Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de ældste klasser er i Tønder Kommune steget de sidste 3 år og er nu større end gruppen er på landsplan - Der er behov for opmærksomhed på elevernes faglige niveau i matematik. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem viden for professionel viden og praksis - Elevfraværet er ca. 5,6 % - og helt identisk med landsgennemsnittet. - Fraværet er højest blandt elever i Tønder 10, Tønder Overbygningsskole og Skærbæk Distriktsskole - Kommunalt og på landsplan er tendensen, at fraværet i de ældste klasser er højere end i de yngste klasser Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen - Gennemsnittet ved afgangsprøverne i 2013/2014 var 6,0. På landsplan var gennemsnittet 6,7. De sidste 3 år har eleverne i kommunen ligget på 6,0-6,1 i gennemsnit. - En oversigt over karaktergennemsnit fra 2011/ /2014 renset for socioøkonomiske faktorer viser, at eleverne på tværs af skolevæsnet og på 3 af de 4 skoler scorer meget tæt på det forventede resultat. Skærbæk Distriktsskole scorer de seneste 2 år bemærkelsesværdigt under det forventede resultat. - Der er behov for opmærksomhed i forhold til elevernes faglige niveau i matematik. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik - 96,1% af kommunens elever deltager i afgangsprøverne på landsplan er det 94 % - 84,6 % af eleverne opnåede mindst karakteren 2 i dansk og matematik i 2013/2014. På landsplan var det ca. 88 %

6 - På Tønder Overbygningsskole er gruppen af drenge, der score mindst 2 i dansk eller matematik større end pigegruppen - På Løgumkloster Distriktsskole er forskellen mellem drenge og piger, der scorer mindst 2 i dansk og matematik bemærkelsesværdig stor. I pigegruppen scorer 93,8 % mindst 2 i dansk og matematik, hos drengene udgør gruppen 61,9% Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen - Undervisningsministeriets profiltal for 2013 viser, at 94 % af en årgang i Tønder Kommune forventes af have mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen målopfyldelse i forhold til 95%-målsætningen beregnes i forhold til profiltallene - 3 måneder efter afsluttet 9.klasse er 30 % af eleverne i Tønder Kommune påbegyndt en ungdomsuddannelse på landsplan er det 42 %. I Tønder Kommune er der en stærk tradition for, at eleverne tager 10. klasse på efterskole eller i folkeskolen måneder efter afsluttet 9.klasse er 90 % af eleverne i Tønder Kommune i gang med en ungdomsuddannelse på landsplan er det 88 % - 6 år efter endt 9.klasse har 78 % af en årgang i Tønder Kommune en ungdomsuddannelse på landsplan er det også 78 %. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning - Der har været indbragt 3 klager til Klagenævnet for Specialundervisning. - I 2 af de 3 sager har Tønder Kommune givet en andet tilbud til eleven inden for den mulige behandlingsperiode, hvorefter klagerne er frafaldet. - I 1 af de 3 sag har Tønder Kommune fået medhold i sagen.

7 Øvrige indikatorer: Kompetencedækning: o o 72,8 % af undervisningen læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. På landsplan er det 80 % Udsvingene i kompetencedækning indeholder en dækningsprocent på Tønder10 med 86,6 % og på Filial Møgeltønder med 36,8% o Fysik/kemi, sløjd og musik har en dækning på over 90 % o Kristendom, historie og natur/teknologi har dækning på eller under 50 % Inklusion: o o 93,7 % af kommunens elever undervises inden for almenområdet. På landsplan er det 96,1 % 96,1 % af kommunens elever går til afgangsprøve. På landsplan er det ca. 94 %

8 Sammenfattende helhedsvurdering De sidste års indsats på læseområdet har båret frugt. Uddannelse af læsevejledere og skolernes strukturerede, målrettede arbejde medvirker til, at kommunens yngste elever læser godt og allerede opfylder den nationale målsætning. For de ældste elever er der fortsat behov for at fokusere på elevernes læsning. I matematik viser resultaterne, at der i det samlede skolevæsen er behov for en indsats på alle klassetrin. Kommunens samlede scorer i de Nationale Test og afgangsprøvekaraktererne fra de sidste 3 år viser, at eleverne generelt scorer under det forventede, at gruppen af yngste elever med dårlige resultater i matematik er større end gruppen på landsplan. Der er behov for uddannelse af matematikvejledere. Målrettet brug af matematikvejledere vil kunne være med til at øge det faglige niveau i matematik, ligesom der helt generelt skal gøres en solid og målrettet indsats på skolerne for at hæve det faglige niveau i matematik. Toftlund Distriktsskole viser en positiv udvikling i elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen. Skolen har over de sidste 3 år øget afgangsprøvekaraktererne og placerer sig nu med kommunens højeste gennemsnit ved afgangsprøven. Skærbæk Distriktsskole har kommunens laveste gennemsnit for afgangsprøverne i maj 2014, hvilket fortsætter et mønster fra de seneste år. Karaktererne ligger væsentligt under den socioøkonomiske reference, der scores dermed væsentligt under forventet. Skolens resultater i Nationale Test ligger inden for den forventede scorer. Set i det lys er afgangsprøvekaraktererne også bemærkelsesværdige. Der er behov for en fokuseret indsats med henblik på at løfte det faglige niveau i overbygningen på Skærbæk Distriktsskole. På Løgumkloster Distriktsskole klarer overbygningseleverne sig generelt godt i afgangsprøverne. Når elevernes resultater deles op i køn, scorer pigerne væsentligt bedre end drengene. 93,8% af pigerne scorer mindst 2 i dansk og matematik. For drengenes vedkommende drejer sig om 61,9%. Forskellen er bemærkelsesværdig og der skal igangsættes indsatser i den sammenhæng. En årrække har der i kommunen været stærk fokus på 95%-målsætningen om unge i ungdomsuddannelse og 96%-målsætningen om inklusion. Det stærke fokus har båret frugt og viser god udvikling inden for begge målsætningsområder. Næsten alle unge mennesker får en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune. Ligesom inklusionsarbejdet udvikler sig flot. I Tønder Kommune går 98% af eleverne til prøve efter 9. klasse, hvilket viser, at den fælles opmærksomhed på vigtigheden i at kunne aflægge prøve er slået igennem på skolerne en indsats der peger ind i både 95%- og 96%-målsætningen. Der er et tydeligt behov for kompetenceudvikling blandt lærerne. Dels er det en nødvendig i forhold til målene om linjefagsdækning i skolereformen og dels er det nødvendigt for at kunne opfylde skolereformens resultatmål. Der er meget stor spredning i linjefagsdækningen i skolevæsnet. På en filial læses 1 ud af 3 af en linjefagsuddannet lærer, på den anden filial læses 9 ud af 10 timer af en linjefagsuddannet læ-

9 rer. Den store spredning giver eleverne i skolevæsnet meget forskellige vilkår og muligheder i undervisningen.

10 Mål og resultater Nationalt fastsatte mål og resultatmål Som følge af folkeskolereformen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Målene er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål 95 % målsætningen for unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og 96 %- målsætningen for inklusion er vægtige målsætninger i Tønder Kommune. De 2 målsætninger behandles som delområder af de lovpligtige områder i Kvalitetsrapporten.

11 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, følges op via resultater i de nationale test i læsning og matematik. Alle kommunale resultater i de nationale test er tavshedsbelagt og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Kommunale resultater i de nationale test vil alene blive omtalt i brede vendinger Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Oversigt 1 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til at læse. Om resultaterne for Tønder Kommune kan generelt siges, at gruppen af gode læsere hos de yngste elever for hele den 3-årige periode er større end gruppen er på landsplan, og at det nationale mål for gruppen er opnået. For de ældste elever er gruppen mindre for hele perioden, mens den for de mellemste elever svinger henover perioden, men generelt ligger gruppen meget tæt på gruppen på landsplan. Oversigt 1

12 Oversigt 2 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til at matematik. Om resultaterne for Tønder Kommune kan generelt siges, at gruppen af elever, der er gode til matematik både blandt de yngste og de ældste elever ligger lige under gruppernes størrelse på landsplan. Oversigt Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Oversigt 3 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i læsning på landsplan. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt større, end gruppen er på landsplan på alle klassetrin.

13 Oversigt 3 Oversigt 4 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i matematik i hele landet. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt mindre, end gruppen er på landsplan. Oversigt 4

14 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Målet om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal måles i andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test. Målet er, at denne andel skal reduceres år for år. Oversigt 5 viser, hvor stor gruppen af elever med dårlige resultater i læsning er på landsplan. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af dårlige læsere på de yngste klassetrin er væsentlig mindre end landsgennemsnittet, mens gruppen af dårlige læsere i de ældste klasser er større end landsgennemsnittet. Oversigt 5 Oversigt 6 i matematik er udarbejdet på samme måde som oversigten for læsning. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er større end gruppen er i hele landet. Gruppen af elever med dårlige resultater i matematik er henover de seneste 3 år steget i Tønder Kommune og ligger nu over landsgennemsnittet.

15 Oversigt 6 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Det nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges. Trivsel måles dels gennem en landsdækkende trivselsmåling udarbejdet af DCUM (Dansk Center for Undervisnings- Miljø) og som et overblik over elevernes fravær. DCUMs undersøgelse er endnu ikke udarbejdet. Oversigterne 7 og 8 over elevernes fravær de sidste 3 år viser: - at elevfraværet i Tønder Kommune er identisk med landsgennemsnittet - at elevfraværet er mindst hos de yngste elever og stigende blandt de ældste tilsvarende ses på landsplan - at der har været lovligt fravær lavere end landsgennemsnittet - at fraværet på grund af sygdom ligger stabilt, og at det i 12/13 og 13/14 ligger en smule over landsgennemsnittet - at ulovligt fravær er steget fra 12/13 til 13/14, og at det i 13/14 ligger en smule over landsgennemsnittet - at Tønder10, Skærbæk Distriktsskole og Tønder Overbygningsskole har fravær over landsgennemsnittet øvrige skoler ligger under landsgennemsnittet

16 Oversigt 7 Oversigt 8

17 4. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Afgangsprøvekarakterer i hele skolevæsnet Tønder Kommune har i den seneste 3-årsperiode ligget under landsgennemsnittet i afgangsprøvekaraktererne. Det gælder for såvel det samlede skolevæsen som hver enkelt af de 4 folkeskole. Landsgennemsnittet er 6,7 for prøveterminen maj/juni Det kommunal gennemsnit for den prøvetermin er 6,0. Tønder Overbygnignsskole og Toftlund Distriktsskole ligger begge over det kommunale gennemsnit, mens Skærbæk Distriktsskole og Løgumkloster Distriktsskole ligger under. Oversigt 9 Oversigt 10

18 4.1 Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske reference (2011/ /2014) Afgangskaraktererne behandlet i forhold til den socioøkonomiske reference viser, i hvor høj grad den enkelte skole formår at løfte elevernes faglige niveau i forhold til det, som forventes af den enkelte skole på baggrund af elevgruppens sammensætning. I Tønder Kommune ses det generelt, at eleverne forventes at få lavere afgangsprøvekarakterer end landsgennemsnittet, når de socioøkonomiske faktorer sættes i spil. Oversigt 11: Løgumkloster Distriktsskole opnår afgangskarakterer på det forventede niveau i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Karakterafvigelsen er ganske lille blot 0,1 i positiv retning. Oversigt 11

19 Oversigt 12: Skærbæk Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der svinger bemærkelsesværdigt over perioden. I 2010/2011 scorede elever 0,3 under det forventede, i 2011/2012 scorede eleverne 0,2 over det forventede, i 2012/2013 scorede eleverne 0,5 under det forventede og i 2013/2014 scorer eleverne 0,6 under det forventede. Oversigt 12

20 Oversigt 13: Toftlund Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2011/2012 og 2012/2013 lå lige under det forventede resultat, mens karaktererne i 2013/2014 lå over det forventede resultat. Oversigt 13

21 Oversigt 14: Tønder Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2011/2012 og 2012/2013 lå lige over det forventede resultat, mens karaktererne i 2013/2014 ligger under det forventede resultat.t Oversigt 14 Det gælder for alle skoler i Tønder Kommune, at udsvingene i forhold til de forventede gennemsnitsresultater generelt ligger inden for det område, som opfattes som en statistisk usikkerhed. I Tønder Kommune ses såvel positive som negative afvigelser i forhold til de forventede resultater. Over den 3-årige periode ligger Løgumkloster meget stabilt, Toftlund er inde i en positiv udvikling, Skærbæk har store udsving, der peger i retning af karakterer under det forventede resultat, mens Tønder det seneste år for første gang scorer under det forventede. I forhold til en sammenligning mellem resultaterne i nationale test og afgangsprøvekaraktererne viser det sig, at der inden for matematik generelt er udfordringer i hele skolevæsnet. En fælles indsats inden for matematik vil sætte fokus på elevernes faglige udvikling.

22 5. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik For at gøre det muligt, at alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik, er det en forudsætning, at alle elever deltager i de afsluttende prøver. I Tønder Kommune aflægger flere elever prøve end gennemsnittet på landsplan. På Toftlund Distriktsskole deltager 100 % af eleverne i folkeskolens afgangsprøver. Skærbæk Distriktsskole ligger lavest i kommunen 84 % af drengene, mens 95 % af pigerne aflægger prøve. På landsplan aflægger 94 % af alle elever afgangsprøve, mens det i Tønder Kommune er 98 % af alle elever. Oversigt 15 På landsplan afslutter ca. 88 % af eleverne 9.klasse med mindst 2 i både dansk og matematik. For Tønder Kommune er der set et lille fald i gruppen af elever, der afslutter 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik i 2011/2012 afsluttede 86 % med mindst 2 i dansk og matematik, i 2013/2014 udgjorde gruppen 84,6 %.

23 Oversigt 16 På kommunens skoler viser det sig, at den største del af gruppen af elever, der forlader skolen med mindre end 2 i dansk og matematik udgøres af drenge. Kun på Tønder Overbygningsskole er drengene i mindretal i den gruppe. I Toftlund og Skærbæk er gruppen af piger, der scorer mindst 2 i dansk og matematik mere end 10% større end drengegruppen. I Løgumkloster er forskellen over 30 % mellem piger og drenge. Oversigt 17

24 6. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.- målsætningen Målsætningen om, at 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse er dels gældende for hele landet og dels en målsætning med særlig fokus Tønder Kommune. Tidligere lå fokus på opnåelse af de 95 %. Med skolereformen er der også sat fokus på andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, fastholdelse i ungdomsuddannelse og endelige fuldførelse af ungdomsuddannelsen. Oversigt 18 viser, at andelen af elever, der efter 9.klasse går direkte til ungdomsuddannelse i Tønder Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Traditionen i kommunen er, at eleverne enten tager 10.klasse på efterskole eller i det kommunale 10.-klassetilbud. På landsplan begynder ca. 42 % i ungdomsuddannelse umiddelbart efter i 9. klasse, i Tønder er det ca. 30%. Oversigt 18 På landsplan er ca. 88 % i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt 9. klasse. I Tønder Kommune er det ca. 90 %.

25 Oversigt 19 6 år efter at være gået ud af 9.klasse forventes 78 % af eleverne på landsplan at have gennemført en ungdomsuddannelse. Tønder Kommune følger her landsgennemsnittet. Oversigt 20

26 Undervisningsministeriets nyeste profiltal for 2013 viser, at det forventes, at 94 % af unge, der begynder en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune, forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen. 7. Øvrige indikatorer Undervisningsministeriet har besluttet, at kompetencedækning i undervisningen og inklusion er de områder, der ud over de lovpligtige områder særligt skal beskrives i kvalitetsrapporterne de kommende år Kompetencedækning Kompetencedækning er et udtryk for stor en procentdel af undervisningen, der læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. Landsgennemsnittet i kompetencedækning er på 80 %, i skoleåret 2013/2014 var kompetencedækningen i Tønder Kommune på 72,8 %. Oversigt 21 På skoleniveau svinger kompetencedækningen mellem at være over landsgennemsnittet og være væsentligt under. Udsvingene bliver endnu større, når kompetencedækningen beregnes pr. filial. Her ligger Tønder10 væsentlig over landsgennemsnittet med 86,6 %, mens Filial Møgeltønder har en dækning på 36,8 %.

27 Oversigt Inklusion Tønder Kommune arbejder frem mod opfyldelse af målsætningen for hele landet om, at 96 % af alle elever, skal modtage deres undervisning inden for almenområdet. På landsplan undervises 95,2 % af eleverne i 2013/2014 inden for almenområdet. Oversigt 23

28 Udviklingen i Tønder Kommune over de sidste 3 år viser en positiv udvikling, således at der nu undervises 93,7 % af eleverne inden for almen området i kommunen. Oversigt 24 8.Klager til Klagenævnet for Specialundervisning I skoleåret 2013/2014 har der været indbragt 3 klager til Klagenævnet for Specialundervisning på baggrund af de undervisningsmæssige tilbud, Tønder Kommune har givet til elever inden for det specialiserede område. I 2 sager har Tønder Kommune givet en andet tilbud til eleven inden for den mulige behandlingsperiode, hvorefter klagerne er frafaldet. I 1 sag har Tønder Kommune fået medhold i sagen.

29 Skolebestyrelsens udtalelse

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering

1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering Kvalitetsrapport 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017)

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Tidsplan: Direktionen FI Høring Direktionen FI ØK Byrådet 24. Sep 25. sep oktober 30. oktober 6. november 12. december 19. december 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2016/2017 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: Februar 2018 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Brændgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Læringssamtale med X Skole

Læringssamtale med X Skole Læringssamtale med X Skole - Dagsorden Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 10.30 12.30. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, 2. sal, lokale A233 Deltagere: Skoleleder Xxxx, pædagogisk leder Xxxxx,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 1 Indhold Indledning Distriktsskolen generelt o Beskrivelse af skolens mål og visioner samt evt. lokale indsatser Resultatsoplysninger (karaktergennemsnit og

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Afsender af udtalelse Indhold i udtalelser Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole bemærker, at

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Styring og Koordinering Skole, Kultur og Fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Efteruddannelsesindsats...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere