AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007

2 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i henhold til Bekendtgørelse om humanistiske uddannelser på universiteterne (Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 1995). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Studienævnet for Nordisk Sprog og Litteratur. 2. Den humanistiske kandidatuddannelse skal på grundlag af en bacheloruddannelse udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske og metodiske kvalifikationer samt deres selvstændighed. 3. Uddannelsens mål er at udvikle de studerendes kundskaber, metoder og færdigheder i nordisk sprog og litteratur. I kandidatuddannelsen tilegner de studerende sig et omfattende kendskab til udvalgte fagområder og udvikler evne til at gennemføre selvstændig videnskabelig bearbejdelse af faglige problemstillinger. Uddannelsen danner grundlag for den 3-årige ph.d.-uddannelse, ligesom den giver de fornødne kvalifikationer til at formidle faget og varetage funktioner i uddannelsessektoren (herunder i kombination med et sidefag kompetence til at undervise i gymnasium / hf), i andre offentlige institutioner samt i private virksomheder. Kapitel 2: Uddannelsesstruktur og adgangskrav 4. Kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur er normeret til 2 årsværk og består af følgende fire linjer: linje A, der består af 2 årsværk inden for kandidatfaget, linje B, der består af 1 årsværk inden for kandidatfaget kombineret med 1 årsværk uden for kandidatfaget, eller med 1 årsværk af perspektiverende karakter inden for grundfaget, linje C, der består af 1½ årsværk inden for kandidatfaget kombineret med ½ årsværk uden for kandidatfaget, linje D, der består af ½ årsværk (specialet) inden for kandidatfaget kombineret med et af fakultetets gymnasie-sidefag uden for kandidatfaget. 5. Forudsætning for optagelse på kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur er en bestået bacheloruddannelse hvori der som grundfag indgår mindst 2 års studier af nordisk sprog og litteratur.

3 På linje A kan endvidere optages bachelorer med to års studier i Litteraturhistorie kombineret med en suppleringsuddannelse i nordisk sprog og litteratur, hvori disciplinerne Sprog I, Sprog II, Kultur- og mediekundskab, Overblik over nordisk litteraturhistorie og Norsk eller Svensk indgår. 6. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med 2 års studier i nordisk sprog og litteratur kombineret med 1 års studier i et andet fag. 7. Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 3 års studier i nordisk sprog og litteratur. 8. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur kombineret med et tilvalg af et årsværk inden for et gymnasiefag. 9. Adgangskravet til kandidatuddannelsens D-linje er en bestået bacheloruddannelse med 3 års studier i nordisk sprog og litteratur. Kapitel 3: Eksaminer 10. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 11. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet for Nordisk Sprog og Litteratur kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 12. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer udpeget blandt instituttets faste lærere. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 13. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7- trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. 14. Prøver der aflægges som fri hjemmeopgave, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Ved aktiv forstås at man deltager i de aktiviteter der er forbundet med undervisningen (almindelig forberedelse, skriftlige eller mundtlige oplæg, timereferater, skriveøvelser etc. Ved regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer i hvert af kursets semestre. Ved

4 4 tilfredsstillende forstås at man har opnået det niveau der er nødvendigt for at bestå eksamen. Skønner underviseren at en studerende har ydet en indsats der ikke er tilfredsstillende, må den studerende vælge en af de andre eksamensformer. 15. Ved fri prøve forstås at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 16. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende. 17. Bedømmelsen af en prøve skal ved sommereksamen foreligge senest 1. juli, ved vintereksamen senest 1. februar. Ved sommereksamen afholdes sygeeksamen inden udgangen af august måned, ved vintereksamen efter regler fastsat af studienævnet. 18. Prøver der er bestået ved andre fag (herunder også Tværfag) eller ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, kan efter studienævnets individuelle vurdering godskrives som dele af uddannelserne. Sådanne uddannelseselementer skal indholdsmæssigt harmonere med helheden og niveauet i kandidatuddannelsen. Ved godskrivning af eksaminer bestået i udlandet overføres disse med karakteren bestået, med mindre andet er aftalt mellem de involverede institutioner. 19. Årsværkspoint markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats, som er sat til 60 point per år. 20. Aarhus Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset oplyser indehaverens navn og angiver: 1) den betegnelse som uddannelsen giver ret til, 2) de faglige discipliner der er aflagt prøve i, 3) de opnåede bedømmelser, 4) de på anden vis dokumenterede uddannelseselementer, 5) den andel af uddannelsen som den enkelte faglige disciplin udgør, 6) meritoverførte prøver, 7) eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et andet sprog end dansk, samt 8) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk. Samlet bevis for en humanistisk uddannelse der er gennemført ved flere institutioner, udstedes af den institution hvor den sidste del af uddannelsen er gennemført. Til studerende der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Aarhus Universitet bevis for beståede dele af uddannelsen.

5 21. Ved opgivelser til eksamen defineres en normalside som 1850 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 vers drama, episk eller lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller dobbelt. En spillefilm af normal længde tæller som 200 normalsider. 22. I skriftlige opgaver defineres en normalside som 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). Kun brødteksten og noter tælles med. 23. Eksamenssproget er dansk, jf. 25. Efter ansøgning til studienævnet mindst 2 måneder før eksamens afholdelse kan der dog bevilges gæstestuderende og andre ret til at aflægge enkelte eksaminer på norsk eller svensk. 24. Studienævnet for Nordisk Sprog og Litteratur kan dispensere fra de regler i studieordningen der alene er fastsat af studienævnet. Kapitel 4: Generelle eksamensfordringer 25. Der stilles følgende generelle krav til eksaminanden:! Eksaminanden skal skrive et klart, forståeligt og korrekt dansk. Eksaminanden må beherske den officielle danske retskrivning. Selv indholdsmæssigt forsvarlige opgavebesvarelser kan blive underkendt hvis de skæmmes groft af sproglige fejl. Det samme gælder ved mundtlig eksamen. Ved bedømmelsen tages der ikke kun hensyn til en opgaves indholdsmæssige kvaliteter, men også til den studerendes formidlingsevner.! Eksaminanden skal leve op til krav om videnskabelig disciplin og redelighed (argumentation, dokumentation, korrekt gengivelse af citater, korrekte henvisninger og litteraturlister m.v.).! Eksaminanden skal have en grundlæggende viden om det felt der prøves i, og skal kunne bruge det til at udbygge de kundskaber i og det overblik over nordisk sprog og litteratur der er tilvejebragt i bacheloruddannelsen.! Eksaminanden skal kunne bearbejde og fremstille det stof der prøves i. Kendskab til forskningstraditionen er således ofte en nødvendig, men aldrig en tilstrækkelig betingelse for at bestå en prøve. At en opgave indeholder fejlfri, men alment tilgængelige data, er normalt ikke nok til at opfylde kravene.! Eksaminanden skal selvstændigt kunne reflektere over sin egen og andres videnskabelige fremgangsmåde ud fra centrale litteratur- eller sprogvidenskabelige teoridannelser.

6 6 Kapitel 5: Undervisnings- og arbejdsformer 26. Kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur er baseret på selvstudium støttet af individuel og kollektiv vejledning og af den undervisning, som instituttet udbyder. Undervisningen har som hovedregel form af holdundervisning hvori der indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra såvel undervisere som deltagere. Men der kan også benyttes forelæsninger, øvelser og seminarer. I kandidatuddannelsen indgår der ikke obligatoriske kurser eller emner, og de udbudte emner vil ofte være knyttet til igangværende, endnu ikke afsluttede forskningsprojekter, som ikke blot præsenterer en faglig tradition, men også søger ny viden. Derfor forventes der af de studerende en aktiv og selvstændig tilrettelæggelse af studiet, både hvad angår sammensætningen af det samlede uddannelsesforløb og hvad angår indsatsen på holdene. Kapitel 6: Særlige studieforudsætninger 27. Det forventes at den studerende har læsefærdighed i engelsk og mindst et andet moderne fremmedsprog. Kapitel 7: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 28. A-linjen (4 semestre) prøvensnavn censur vægtning bedømmelse Emne A1 ekstern 20 7-trinsskala Emne A2 intern 20 7-trinsskala Emne A3 ekstern 20 7-trinsskala Emne B1 intern 10 bestået/ikke bestået Emne B2 intern 10 bestået/ikke bestået Emne B3 intern 10 bestået/ikke bestået Speciale ekstern 30 7-trinsskala Se 48 for en undtagelse vedr. bedømmelse af B-fag. 29. Prøverne kan aflægges i valgfri rækkefølge. 30. Prøver i op til 60 point kan efter individuel ansøgning til studienævnet aflægges uden for instituttet. Emner som er fagrelevante, men som falder uden for forskningsområdet Nordisk Sprog og Litteratur, kan højst indgå i kandidatuddannelsen med en vægt på 30 point.

7 31. B-linjen (2 semestre) prøvens navn censur vægtning bedømmelse Emne A3 ekstern 20 7-trinsskala Emne B3 intern 10 bestået/ikke bestået Speciale ekstern 30 7-trinsskala I B-linjen indgår endvidere 1 årsværks studier i andre fag / fagområder eller 1 årsværks studier af perspektiverende karakter i nordisk sprog og litteratur. 32. Det perspektiverende år (2 semestre) prøvens navn censur vægtning bedømmelse Modul I intern 30 bestået/ikke bestået Modul II ekstern 30 7-trinsskala Årsværket tilrettelægges i samarbejde med en faglærer og skal godkendes af studienævnet. 33. Prøverne kan aflægges i valgfri rækkefølge. 34. Prøver i op til 30 point kan efter individuel ansøgning til studienævnet aflægges uden for instituttet. 35. C-linjen (3 semestre) prøvens navn censur vægtning bedømmelse Emne A1 ekstern 20 7-trinsskala Emne A2 intern 20 7-trinsskala Emne B1 intern 10 bestået/ikke bestået Emne B2 intern 10 bestået/ikke bestået Speciale ekstern 30 7-trinsskala I C-linjen indgår endvidere ½ års studier i et andet sidefag end Nordisk Sprog og Litteratur. 36. Prøverne kan aflægges i valgfri rækkefølge. 37. Prøver i op til 30 point kan efter individuel ansøgning til studienævnet aflægges uden for instituttet. 38. D-linjen (ét semester) prøvens navn censur vægtning bedømmelse Speciale ekstern 30 7-trinsskala

8 8 I D-linjen indgår endvidere 1½ års studier i et andet sidefag end Nordisk Sprog og Litteratur. 39. Prøverne kan aflægges i valgfri rækkefølge. 40. Reglerne for de enkelte prøver er opstillet nedenfor, således at der skelnes mellem faglige mål (de indholdsmæssige krav ved prøven) og eksamensbestemmelser (retningslinier for prøvens afholdelse og bedømmelse). Kapitel 8: Undervisning 41. Da prøvernes rækkefølge er valgfri og deres indhold er afhængigt af instituttets skiftende undervisningsplaner, kan der ikke fastlægges nogen normalstudieplan. Kapitel 9: Uddannelsens enkelte discipliner og prøver 42. Der skelnes mellem A-emner og B-emner samt specialet. 43. A-emner Disciplinbeskrivelse Et A-emne svarer til 2 semestres undervisning a 3 ugentlige timer. Emnerne er skiftende. Prøve i A-emner aflægges normalt i tilknytning til de af instituttet udbudte undervisningsemner. men den kan også med studienævnets godkendelse aflægges i form af selvstuderede emner eller fagrelevante ekstrafaglige tilvalg, herunder tværfag og kurser afholdt ved andre danske og udenlandske universiteter. I A-emner anlægges typisk en overordnet og sammenfattende betragtning. Ofte vil en historisk, metodisk eller teoretisk perspektivering indgå som et organisk element. Faglige mål Der prøves i centrale indholdsmæssige, teoretiske og metodiske spørgsmål. Der lægges vægt på overblik og på selvstændig, kritisk og metodisk indsigt. Pensum fastsættes efter studienævnets retningslinjer af faglæreren. Opgivelsernes vejledende omfang: 1200 normalsider, der repræsenterer mindst 10 værker. Eksamensbestemmelser Den studerende kan vælge mellem følgende eksamensformer: a: under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen en fri skriftlig hjemmeopgave.

9 b: en kombineret fri skriftlig og mundtlig prøve. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i eksaminandens skriftlige oplæg. Den skriftlige og den mundtlige prøve vægter lige meget. c: en bunden skriftlig hjemmeopgave d: en bunden skriftlig 6-timers prøve under tilsyn e: en bunden mundtlig prøve f: under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen en fri mundtlig prøve Studienævnet kan ved enkelte forløb på grund af disciplinens karakter på forhånd indskrænke de nævnte valgmuligheder (i fag som Mundtlig fremstilling kan en mundtlig prøve gøres obligatorisk, ved forelæsningsrækker kan det skønnes at betingelserne for frie opgaver ikke er til stede etc.). Prøveform: Individuel prøve. Ved a, b og c kan den skriftlige opgave udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige del af prøven ved b er dog individuel, og opgavens medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes. Forberedelsestid ved b: Til den mundtlige prøve er der ingen forberedelse. Den mundtlige del finder sted ca. 14 dage efter afleveringsfristen for den skriftlige opgave. Ved e: 30 minutter. Varighed ved b: Den mundtlige prøve 30 minutter inklusive censur. Ved c: der gives en måned til besvarelsen. Ved d: 6 timer. Ved e: 30 minutter inklusive censur. Ved f. mellem 30 og 60 minutter inkl. censur. Omfang af a og c: Højst 25 sider per deltager. Ved b: en skriftlig opgave på ca. 15 sider. Censur: Emne A1: ekstern, 7-trinsskalaen Emne A2: intern, 7-trinsskalaen Emne A3: ekstern, 7-trinsskalaen Vægtning: 20 point. 44. B-emner Disciplinbeskrivelse Et B-emne svarer til 1 semesters undervisning med 3 ugentlige timer. Emnerne er skiftende. Prøve i B-emner aflægges normalt i tilknytning til de af instituttet udbudte

10 10 undervisningsemner. Men den kan også med studienævnets godkendelse aflægges i form af selvstuderede emner eller fagrelevante meritfag, herunder tværfag og kurser afholdt ved andre danske og udenlandske universiteter. B-emner vil typisk have karakter af detailstudium der samler sig om analyse af og fordybelse i afgrænsede problemstillinger inden for et relativt snævert og på forhånd specificeret fagligt område. Faglige mål Der prøves i centrale indholdsmæssige og metodiske spørgsmål. Pensum fastsættes efter studienævnets retningslinjer af faglæreren. Opgivelsernes vejledende omfang: Mindst 600 normalsider, der repræsenterer mindst 5 værker. Eksamensbestemmelser Den studerende kan vælge mellem følgende eksamensformer: a: under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen en fri skriftlig hjemmeopgave b: en bunden skriftlig hjemmeopgave c: under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen en fri mundtlig prøve d: en bunden mundtlig prøve e: som en rapport over et praktikophold. En sådan rapport skal være på mindst 12 sider og omfatte en beskrivelse af arbejdsstedet og af de funktioner som er udført. Opgaven skal endvidere indeholde en udførlig redegørelse for den faglige relevans i praktikopholdet. Hvis arbejdsstedet kan dokumentere, at praktikopholdet har omfattet mere end 200 arbejdstimer, kan rapporten indskrænkes til 9 sider, og redegørelsen for den faglige relevans kan gøres mindre udførlig. Før et sådant praktikophold indledes, skal der foreligge en aftale med en eksaminator, og såvel denne aftale som opholdets karakter skal være godkendt af studienævnet. Rapporten tilmeldes som en normal opgave til eksamenstilmeldingen. Prøveform: Individuel prøve. Ved a og b kan den skriftlige opgave udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes. Forberedelsestid ved d: 30 minutter. Varighed ved b: Der gives en måned til besvarelsen. Ved c og d: 30 minutter inklusive censur. Omfang af a og b: Højst 15 sider per deltager.

11 Censur: Intern, bestået/ikke bestået. Vægtning: 10 point. 45. Det perspektiverende år (Modul I og II) Beskrivelse Det perspektiverende år omfatter to forskningsmoduler inden for fagområdet nordisk sprog og litteratur. Det perspektiverende år kan fx omfatte dybtgående studier af en bestemt litterær periode, litteraturteorier, sproghistorie, moderne dansk sprog, lingvistiske teorier eller medieteorier. Faglige mål Formålet med modulerne er at sætte den studerende i stand til at arbejde med faglige problemstillinger på et sådant niveau at resultatet bliver et skriftligt og eller et mundtligt arbejde i publikationsfærdig form. Alternativt kan et modul bestå af et halvt års studier ved en anden forskningsinstitution med en relevant og fagligt uddybende tilgang. Modulerne kan være en forberedelse til et ph.d.-projekt. Eksamensbestemmelser Modulernes indhold og prøveform fastlægges i samarbejde med den faglige vejleder og godkendes af studienævnet. Prøveform: individuel prøve. Censur: Modul I: intern, bestået/ikke bestået. Modul II: ekstern, 7-trinsskala. Studienævnet kan bevilge at der anvendes intern censur ved delprøver i Modul II. Vægtning: 30 point. 46. Specialeafhandling Beskrivelse Specialet er en større selvstændig afhandling der skal dokumentere den studerendes færdighed i at arbejde videnskabeligt med et afgrænset fagligt emne. Eksamensbestemmelser Specialet er en fri skriftlig hjemmeopgave. Opgavens emne skal godkendes af eksaminator. Specialet kan afleveres uden for de ordinære eksamensterminer, men afleveringen skal varsles senest en måned i forvejen.

12 12 Prøveform: individuel. Specialet kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle specialets dele, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Omfang: sider per person. Censur: ekstern, 7-trinsskalaen. Censor og eksaminator udarbejder i fællesskab en skriftlig udtalelse, der samtidig med karakteren skal foreligge senest to måneder efter den fastsatte afleveringsdato. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. For en afhandling der er belønnet med guldmedalje ved et dansk universitet, gives karakteren 12. Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 47. Ordningen træder i kraft Prøver aflagt i henhold til studieordningen for overbygningsuddannelsen kan meritoverføres til kandidatuddannelsen på følgende måde Overbygningsuddannelsen A-fag B-fag Speciale Kandidatuddannelsen A-emner B-emner Speciale Studerende der overføres fra 1985-bekendtgørelsen, skal aflægge ét B-fag som gradueret, forudsat at de overfører to ugraduerede A-fag fra den forrige bekendtgørelse. Meritoverførsel forudsætter altid individuel ansøgning. GODKENDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTETSRÅD AUGUST Ikrafttræden 1. september Ændring af 5, 43 og 44 godkendt af Det Humanistiske Fakultetsråd august Ikrafttræden 1. september Ændring af 46 godkendt af Dekanen august Ikrafttræden 1. september Ændring af 46 godkendt af Dekanen august Ikrafttræden 1. september 2004.

13 13 Ophævelse af 5, stk. 2 godkendt af Dekanen januar Ikrafttræden 1. februar Ændring af 13, 16, 28, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45 og 46 godkendt af Dekanen marts Ikrafttræden 1. september 2007.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B August 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret juli 2007 1 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I T Y S K September 1998 Senest revideret juni 2007 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I September 2003 Senest revideret august 2007 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E September 1998 Senest revideret september 2007 1-årig suppleringsuddannelse i Billedanalyse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B September 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1 : FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B September 1997 Senest revideret januar 2005 2 KAPITEL 1 : FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E U R O P A S T U D I E R. September 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E U R O P A S T U D I E R. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E U R O P A S T U D I E R September 2001 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Europastudier

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I N S K. September 1998

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I N S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I N S K September 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I U N G A R S K. September 1998

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I U N G A R S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I U N G A R S K September 1998 Senest revideret september 1998 Kapitel I: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1996 Senest revideret april 2007 2 Kandidatuddannelsen i Historie Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K November 2002 Senest revideret september 2003 Faglig supplering i fransk Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E September 1996 Senest revideret september 2007 2 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE A) I T Y S K September 1997 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M O D E R N E G R Æ S K S P R O G O G K U L T U R. September 2003

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M O D E R N E G R Æ S K S P R O G O G K U L T U R. September 2003 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M O D E R N E G R Æ S K S P R O G O G K U L T U R September 2003 Senest revideret juli 2007 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E September 2001 Senest revideret august 2007 STUDIEORDNING FOR MAGISTERKONFERENSUDDANNELSEN I

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 Sidefagsuddannelsen i Historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I September 1999 Senest revideret oktober 2006 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R E T O R I K. September 2004

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R E T O R I K. September 2004 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R E T O R I K September 2004 Senest revideret september 2004 1-årig suppleringsuddannelse i Retorik ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K September 2000 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K Ø N, K O M M U N I K A T I O N O G K U L T U R. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K Ø N, K O M M U N I K A T I O N O G K U L T U R. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K Ø N, K O M M U N I K A T I O N O G K U L T U R September 2001 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S September 2001 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R September 2002 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i Multimedier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret august 2004 Bachelor-uddannelsen i Historie Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I D R A M A T U R G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I D R A M A T U R G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I D R A M A T U R G I September 1996 Senest revideret september 2007 Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I DRAMATURGI

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N. September 2005

Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N. September 2005 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N September 2005 Senest revideret august 2007 1 STUDIEORDNING FOR

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S September 2001 Senest revideret september 2001 Kapitel

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B September 2000 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I DESIGN OG DESIGNPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I DESIGN OG DESIGNPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I DESIGN OG DESIGNPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1996 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret august 2004 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I L I N G V I S T I K September 1998 Senest revideret august 2004 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Lingvistik

Læs mere

Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N. September 2005

Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N. September 2005 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for M A S T E R U D D A N N E L S E I I N T E R N E T K O M M U N I K A T I O N September 2005 Senest revideret juni 2005 1 STUDIEORDNING FOR

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R September 2002 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1 Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret marts 2007 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1995 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S P A N S K. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S P A N S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S P A N S K September 1997 Senest revideret juni 2007 Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I SPANSK Kapitel 1 Kandidatuddannelsens

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i et slavisk sprog ved

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I N D I E N S K U N D S K A B. Februar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I N D I E N S K U N D S K A B. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I N D I E N S K U N D S K A B Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS L I T T E R A T U R H I S T O R I E. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS L I T T E R A T U R H I S T O R I E. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS L I T T E R A T U R H I S T O R I E September 1998 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET . Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere