Ny forbindelse over Randers Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny forbindelse over Randers Fjord"

Transkript

1 Ny forbindelse over Randers Fjord Fase 1 rapport VVM Syddjurs, Norddjurs, Randers Kommune

2 Indhold 1. Indledning Metode Mulige alternativer Samlet konklusion Planlægningsmæssige forhold Fra E45 nord for Borup til Udbyhøjvej; Alternativ Fra E45 via Nordskellet til Udbyhøjvej; Alternativ Ringboulevardens forlængelse nord om Dronningborg skov; Alternativ Ringboulevardens forlængelse syd om Dronningborg skov; Alternativ Krydsning af Fjorden ved Dronningborg; Alternativ Krydsning af Fjorden ved DAKA; Alternativ Krydsning af Fjorden øst for Assentoft; Alternativ Udbygning ved Randers Bro; Alternativ Udbygning af den kollektive trafik; Alternativ Trafikberegninger Alternativ 0 Basis Fra E45 via Nordskellet til Det nordlige hængsel; Alternativ Fra Ringboulevarden nord om Dronningborg skov til Det nordlige hængsel; Alternativ Kombilinjen; Alternativ Krydsning af Fjorden ved Dronningborg; Alternativ 5 og 5T Alternativ 5T Østbrolinjen II

3 Fase 1 rapport 3 Indledning Syddjurs, Norddjurs, og Randers Kommuner samarbejder om etableringen af en ny vejforbindelse over Randers Fjord. Det tidligere Århus Amt igangsatte VVM-arbejdet i 2006, og Randers Kommune overtager denne rolle som ansvarlig myndighed. Baggrund Der har i en lang årrække været planer om en ny forbindelse over Randers Fjord. Den gældende regionplan indeholder en oversigt over vejprojekter med en tidshorisont på ud over 20 år, på denne findes bl.a. Østbrolinjen, som forbinder Clausholmvej med Ringboulevarden. Det aktuelle projekt som kommunerne har foreslået går længere øst på, mellem Assentoft/Romalt og Tjærby. Målsætningen for projektet er: at forbedre Djurslands adgang til Randers, at lede den regionale trafik uden om Randers by, og derved afhjælpe trængselsproblemerne i Randers, at forbedre adgangen til Kattegat-ruterne og Tirstrup Lufthavn fra området nord for Randers Fjord, at bringe sammenhæng i det overordnede vejnet, understøtte udviklingen også i de mindre byer, der ikke ligger i nær tilknytning til E45, og fremme bosætningspotentialet uden for de større byområder. Dette skal ske ved at forbindelsen sikrer tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige trafik over Randers Fjord nedbringer transporttiderne på tværs af fjorden, nedbringer transporttiderne mellem Randers og Djursland aflaster Randers Bro leder den regionale trafik uden om de centrale dele af Randers. I juli og August 2006 var idéskitsen i offentlig høring. Denne fase 1. rapport beskriver resultaterne af det indledende arbejde, som skal lede frem til en VVM redegørelse. Rapporten beskriver de indledende undersøgelser som projektgruppen har gennemført på baggrund af bl.a. offentlighedsfasens resultater. De indkomne alternative forslag vurderes i forhold til ovennævnte målsætninger, i forhold til de trafikale konsekvenser i øvrigt og i forhold til de byudviklingsmæssige konsekvenser.

4 4 Fase 1 rapport 2

5 Fase 1 rapport 5 Metode Undersøgelsesarbejdet er tilrettelagt i 2 faser, hvor: Fase 1 er en sammenlignende vurdering af alle foreliggende alternativer en krydsning af fjorden ved Assentoft /Tjærby. Fase 2 er en tilbundsgående redegørelse for det valgte alternativs påvirkning af omgivelserne. Hvis flere alternativer på baggrund af fase 1 forekommer ligeværdige, vil flere alternativer kunne gå videre til fase 2. Formålet med fasedelingen er at foretage undersøgelserne i en rækkefølge, så de forhold, der vil være afgørende for valg af alternativ, undersøges først. På denne måde kan feltet af alternativer indskrænkes, uden at alle undersøges til bunds for alt. Fase 1 I fase 1 bearbejdes de indkomne forslag til alternative udformninger, da en del af forslagene kun er beskrevet idé- eller skitsemæssigt. Formålet er at give en tilstrækkelig viden om de enkelte forslag til at vælge hvilke løsninger der skal arbejdes videre med i VVM-redegørelsen. På baggrund af bl.a. planovervejelser om specielt byudvikling og trafikberegningr optimeres de indkomne forslag til alternativer. Mange forslag bygger på samme idé, og er derfor behandlet som et alternativ. Alternativerne underkastes en gennemgang og overordnet vurdering af de forhold, der indgår i VVM-undersøgelsen. I kapitel 5 er alternativerne beskrevet for så vidt angår følgende forhold: Beskrivelse af projektet. Forhold til byudvikling og planlægning Påvirkning af omgivelserne herunder visuelle forhold, støj og fysiske barrierer. Mulige tilvalg. I kapitel 6 beskrives de trafikale konsekvenser af forslagene. Fase 2 På baggrund af fase 1 foretages en sammenfattende vurdering af, hvilke alternativer, der bør fravælges, og hvilket, der bør behandles tilbundsgående med henblik på til sin tid at kunne offentliggøres som kommunernes forslag. Hvis flere forslag forekommer ligeværdige efter fase 1, kan der blive tale om, at flere alternativer går videre til fase 2. Indstilling om valg af alternativ forelægges Randers Byråd. Fase 2 vil omfatte en mere detaljeret og tilbundsgående undersøgelse og beskrivelse af den/de valgte alternativers virkninger på omgivelserne. Fase 2 ventes afsluttet primo 2008.

6 6 Fase 1 rapport Forudsætninger Vejdirektoratet har tidligere udarbejdet foreløbige anlægsoverslag over henholdsvis en bro og tunnelløsning ved en krydsning ved DAKA, med opkobling til Det nordlige hængsel og Hadsundvej / Ringboulevarden-krydset. Det har tjent som udgangspunkt for det videre arbejde indtil nu. 3 Der er ligeledes udarbejdet en foreløbig rapport om de geotekniske forhold omkring den oprindeligt foreslåede linjeføring. Fase 1 rapporten forholder sig ikke til disse forudsætninger. Men da det på baggrund af fase 1 rapporten anbefales at arbejde videre med en ændret løsning nord for Udbyhøjvej i forhold til tidligere, og da det videre VVM-arbejde vil give et mere præcist overblik over jordbundsforld, linjeføring etc., vil forudsætningerne for at give mere præcise anlægsoverslag over projektets gennemførelse blive etableret i forbindelse med dette arbejde. Samtlige alternativer er beregnet i Randers Kommunes trafikmodel i programmet VISUM. Trafikmodellen er grundlæggende udviklet af Cowi i I 2006 blev modellen relanceret som en sammenlægning af de gamle trafikmodeller for Århus Amt og Randers Kommune. Resultaterne af beregningerne vurderes derfor at være pålidelige, selv om de kan afvige fra tidligere gennemførte modelkørsler og beregningr foretaget i forbindelse med dels etablering af en ny fjordforbindelse og dels etablering af det nordlige hængsel. Dette skyldes bl.a., at trafikfordelingen er en anelse anderledes end tidligere modeller. Det er dog opfattelsen, at den nye model repræsenterer det bedste beregningsgrundlag, og det bemærkes i den forbindelse, at Cowi har stået for de tidligere beregninger i de ældre modeller. Der er lagt vægt på at præsentere den beregnede ÅDT, belastningsgrader, andelen af tung trafik samt andelen af regional kontra lokal trafik på selve broforbindelserne og aflastningen af de eksisterende broforbindelser i beregningerne. Det er en forudsætning for beregningerne, at det nordlige hængsel, som er planlagt, opkobles ved Clausholmvej. De viste beregninger er foretaget for år Det bemærkes at beregningsresultaterne for eksempelvis den samlede fjordkrydsende trafik kan afvige minimalt alternativerne imellem. Dette skyldes afrundinger i selve beregningsprocessen samt trafik, der i modellen krydser fjorden flere gange.

7 Fase 1 rapport 7 Mulige alternativer I debatoplægget til idéfasen var der beskrevet to muligheder, begge med krydsning af fjorden mellem Romalt og Assentoft som henholdsvis en lavbro med svingfunktion eller en tunnelløsning. I idéfasen var der først og fremmest debat om: der skulle vælges en bro eller tunnelløsning, den eksakte linjeføring af den del af tilslutningsvejen, der gik nord om Dronningborg (Ringboulevardens forlængelse), samt hvorvidt krydsningen af Randers Fjord skulle være i idéoplæggets tracé, i den hidtil planlagte Østbrolinjes tracé, eller øst for Assentoft i et helt tredje tracé. På baggrund af idéfasen er de foreliggende løsningsforslag optimeret til følgende 9 alternativer. 1. E45 nord om Borup - Hadsundvej nord for Jomfruløkken Udbyhøjvej 2. Nordskellet - Hadsundvej nord for Jomfruløkken Udbyhøjvej 3. Ringboulevardens forlængelse nord om Dronningborg Skov - Udbyhøjvej 4. Ringboulevardens forlængelse syd om Dronningborg skov i den kommuneplanlagte trace - Udbyhøjvej 5. Krydsning af fjorden ved Dronningborg i den oprindeligt planlagte trace 6. Krydsning af fjorden ved DAKA, under eller over fjorden. 7. Krydsning af fjorden øst for Assentoft, under eller over fjorden. 8. Udbygning af Randers Bro 9. Udbygning af Kollektiv Trafik mv. Kapitel 5, der vurderer de planlægningsmæssige konsekvenser, er opdelt således at linjeføringerne henholdsvis nord og syd for Udbyhøjvej beskrives hver for sig. Alternativerne syd for og nord Udbyhøjvej kan således kombineres. Den bynære krydsning gennem Dronningborg er dog en undtagelse, og beskrives i sin helhed. I Kapitel 6 beskrives de trafikale konsekvenser af alternativerne i sin helhed. Der er ikke foretaget en selvstændig trafikberegning for linjeføringen nord om Borup, da trafikmønstrene ligner alternativ 2. Der er heller ikke foretaget trafikberegning for linjeføringen øst om Assentoft, da denne linjeføring udelukkes alene som følge af planlægningsovervejelserne. Trafikberegningerne beregner alternativerne således: 0 Basis (nuværende vejnet i Randers, med etablering af det nordlige hængsel) 2+6 Nordskellet - Udbyhøjvej Det nordlige hængsel 2H+6 Nordskellet - Udbyhøjvej Det nordlige hængsel, + etablering af ny havn med tilkobling til forbindelsen 3+6 Ringboulevarden Udbyhøjvej Det nordlige hængsel. (dækker linjeføringerne syd for Dronningborg skov, idéskitsens forslag gennem Dronningborg skov, og nord om Dronningborg Skov) Alternativ 2 kombineret med en stikvej til Ringboulevarden. 5 Krydsning af fjorden ved Dronningborg, 5T Krydsning af fjorden ved Dronningborg, kombineret med Ringboulevardens forlængelse syd om Dronningborg skov.

8 4

9 Fase 1 rapport 9 Samlet konklusion Samlet set anbefales det, at der i VVM-arbejdets 2. fase arbejdes videre med en linjeføring fra Hadsundvej nord for Jomfruløkken, via krydset Udbyhøjvej / Gimmingvej, med krydsning af fjorden ved DAKA til det nordlige hængsel. Det anbefales endvidere at både en løsning over og under fjorden indgår som ligeværdige alternativer. Den anbefalede linjeføring adskiller sig fra den oprindeligt udsendte idéskitse ved, at strækningen Hadsundvej Udbyhøjvej føres nord om byen i stedet for at begynde i krydset Ringboulevarden / Hadsundvej. Fra Udbyhøjvej til det nordlige hængsel følges idéskitsens forløb stort set, idet opkoblingen til det nordlige hængsel føres længere mod øst. Den anbefalede linjeføring kaldes i denne rapport alternativ 2+6, og fremgår af afsnittene 5.2, 5.6 og 6.2 Alternativ 1 Alternativet beskriver muligheden for at videreføre den ny krydsning af fjorden helt til E45, nord for den nuværende afkørsel 40. Som for alternativ 2, så er alternativ 1 af størst regional betydning både på kort og lang sigt, men lider af nogle svagheder i forhold til alternativ 2. Vejstrækningen imellem Hobrovej og E45 overflødig i overskuelig fremtid, idet Nordskellet udfører samme trafikale opgave. Vejstrækningen imellem Mariagervej og Hadsundvej adskiller sig kun lidt fra alternativ 2, og der gælder de samme planlægningsmæssige og trafikale forhold. Samlet set vurderes alternativ 1 ikke som en optimal løsning, og det anbefales ikke at arbejde videre med alternativet i VVM-redegørelsen. Alternativ 2+6, 3+6, og 4+6 De fire alternativer er alle variationer af det samme tema en etablering af en ny forbindelse over Randers Fjord imellem Romalt og Assentoft. Tilslutningen syd for fjorden er ens (alternativ 6), mens der er forskellige tilslutninger det eksisterende vejnet nord for fjorden. Alle øger betydningen af det nordlige hængsel en smule og alle resulterer i en fornuftig tilkobling til nordbyen. Alternativ (kombilinjen) er dog trafikalt set ikke hensigtsmæssig, idet trafikken nord for fjorden opsplittes på to veje uden at dette giver anledning til en væsentligt større udnyttelse af disse eller fjordforbindelsen. Alternativ betragtes derfor som værende uinteressant at arbejde videre med. Alternativ 2+6 er mere regionalt orienteret, og vil kunne fungere som en ydre ringvej på lang sigt. Vejstrækningen imellem Mariagervej og Hadsundvej kan ikke betragtes som en integreret del af selve etableringen af en ny fjordforbindelse. Såfremt strækningen ikke etableres,

10 10 Fase 1 rapport vil trafikken på selve den nye fjordforbindelse stige med ca. 10%, iforhold til beregningens resultater som de er skitseret i afsnit 6.2. Ligeledes vil udnyttelsen af det nordlige hængsel øges yderligere. Dette kan virke paradoksalt, men forklaringen er, at den nye forbindelse vil være den mest attraktive vej forbi Randers for et større opland, hvorved trafikken i stedet anvender ruten via det nordlige hængsel og den nye fjordforbindelse. Alternativ 2 friholder eksisterende landsbyer for trafik, støjpåvirkningerne af eksisterende boligområder og landsbyer holdes på et absolut minimum, og barrierer for byudviklingen i det nordlige og østlige Randers er minimal. Samtidig afskæres de rekreative områder ved Dronningborg ikke fra byen. Områderne omkring Lem, Mejlby, Gimming og Harridslev samt mellem Dronningborg og den nye vej får et potentiale som fremtidige byvækstområder Alt i alt er alternativ 2+6 den mest langtidssikrede løsning. Alternativ 2+6 betragtes dermed som værende interessant at arbejde videre med. Det kan dog ikke anbefales at etablere vejstrækningen imellem Hobrovej og Mariagervej i beregningsperioden. En beslutning om at etablere strækningen imellem Mariagervej og Hadsundvej er i højere grad er et lokalt planlægningsanliggende, og anbefales ikke medtaget i den videre vvm-proces. Alternativ 3+6 er en anelse mindre regionalt orienteret, men vil stadig kunne fungere som en ydre ringvej - særligt i kraft af den direkte kobling til Ringboulevarden, som er af ganske stor betydning for det overordnede vejnets sammenhæng. Alternativet giver marginalt den mindste aflastning af Randers Bro og vil ligeledes afvikle marginalt mindre trafik på selve fjordforbindelsen end alternativ 2+6. I forhold til idéskitsen skåner alternativ 3 naturområderne ved Dronningborg, og der skabes ikke nye barrierer for byudviklingen. Imidlertid skønnes alternativet at have en potentielt større støjpåvirkning af nogle boligområder end alternativ 2. Selvom alternativ 3+6 er interessant at arbejde videre med i et rent trafikalt perspektiv, så anbefales det at alternativet fravælges i VVM-arbejdet, da det i højere grad skaber trafikale og støjmæssige gener for Dronningborgområdet end alternativ 2. Samtidig er der ingen særlige trafikale gevinster i forhold til alternativ 2. den oprindelige idéskitse lider af samme svagheder som alternativ 3 A, samtidig med at konsekvenserne for de rekreative områder er større. Alternativ 4 (den allerede planlagte forlængelse af Ringboulevarden) går fra Rundkørslen ved Hadsundvej / Ringboulevarden, nord om V13, syd om Dronningborg Skov og idrætscentret, og til krydset Udbyhøjvej / Thorupsdalsvej. Alternativ 4 adskiller sig fra den udsendte idéskitse, ved at Dronningborg skov ikke gennemskæres, men at linjeføringen i stedet følger den oprindeligt planlagte trace. De bynære rekreative områder ved Dronningborg skånes i forhold til idéskitsen, men alternativet lider under en række problemer i forhold til andre alternativer. Først og fremmest øges støjbelastningen af eksisterende boligområder unødigt, de rekreative områder i Dronningborg afskæres fra byen, fremtidige byomdannelsesmuligheder på

11 Fase 1 rapport 11 erhvervsarealer i Dronningborg forringes og nye byudviklingsområder vil blive placeret på ydersiden af vejens linjeføring. Da alternativet ingen positive trafikale effekter har i forhold til alternativ 1, 2 og 3, anbefales det at alternativ 4 fravælges i VVM-arbejdet. Alternativ 5 og 5T Alternativ 5 og 5T er også variationer af det samme tema, hvor der etableres en ny fjordforbindelse i den kommuneplanlagte østbros tracé. Begge alternativer udmærker sig i nærværende analyse ved at de aflaster de eksisterende fjordforbindelser og især Randers Bro markant bedre end de øvrige alternativer. Dermed aflastes bykernen også mere end for de øvrige alternativers vedkommende. Imidlertid kan alternativerne ikke på nogen måde siges at kunne fredeliggøre bykernen, idet trafikken her stadig vil være ganske stor. Imidlertid lider begge alternativer af, at der vil være en tilsvarende forøgelse af trafikken på Clausholmvej i syd og på Toldbodgade samt enten Dronningborg Boulevard eller forbindelsen til Ringboulevardens forlængelse i nord. Samlet set vil begge alternativer belaste nogle boligområder ganske væsentligt, ligesom den større belastning af Toldbodgade kan være medvirkende til at øge barrieren imellem byen og fjorden. Den øgede trafikmængde ved krydset på Udbyhøjvej midt i Dronningborg medfører at områderne nordøst for dette bliver mindre attraktive som byudviklingsområder, og de rekreative områder i Dronningborg afskæres fra byen. For alternativ 5T gælder endvidere, at en forlængelse af Ringboulevarden helt til Udbyhøjvej er uhensigtsmæssig, idet Udbyhøjvej allerede kan udfylde den trafikale opgave. Alternativ 5 og 5T kan derfor trafikalt set være gode løsninger til at aflaste bykernen, men vurderingen er, at omkostningerne ved at trafikbelaste eksisterende boligområder kan være ganske store. Alternativ 5 og 5T betragtes dermed som værende uinteressante at arbejde videre med. Alternativ 7 Alternativ 7 adskiller sig fra de øvrige alternativer ved at krydse fjorden nord /øst for Assentoft. Der er ikke lavet trafikberegninger for alternativet, da det alene af planlægningsmæssige grunde er særdeles uhensigtsmæssigt at gennemføre. Samtidig er det den faglige vurdering at den trafikale betydning er ganske begrænset. Alternativet går i kanten af foreslåede golfbane øst for Assentoft. Alternativet går gennem et af kommunens væsentligste boligudbygningsområder, med en samlet rummelighed på boliger. Byudviklingen er påbegyndt på nuværende tidspunkt. Der må alt andet lige forventes en tydelig støjpåvirkning af de lokale boligområder, afhængig af de reelle trafikmængder. Vejen udgør en barriere mellem byen og de rekreative områder mod øst. Det anbefales derfor at alternativet fravælges.

12 12 Fase 1 rapport Alternativ 8 Alternativ 8 adskiller sig fra de øvrige alternativer ved at fokusere på mulighederne for at øge trafikkapaciteten ved og omkring Randers Bro Der er indkommet en række forslag der behandles under ét. Fælles for forslagene er at de i større eller mindre udstrækning kan bidrage til at forbedre adgangen til Randers. Der er også i nogen udstrækning tale om at adgangen til Kattegatruterne og lufthavnen forbedres, men ikke i tilnærmelsesvist samme omfang som linjeføringen nord om byen, og stort set kun for selve Randers by. Kvaliteten af en trafikal løsning på Randers Bro er høj grad afhængig af Randers Bro aflastes for trafik der ikke har mål i Randers Centrum, og kvaliteten i den lokale løsning er afhængig af at der etableres en selvstændig løsning på afviklingen af den regionale trafik. Det anbefales at udbygning af infrastrukturen tæt ved Randers Bro ikke medtages i VVMarbejdet. Da disse ikke flytter trafik ud af byen, ikke fjerner trafik fra bynære områder og kun i begrænset omfang øger sammenhængskraften på tværs af fjorden. Alternativ 9 Et alternativ omhandlede mulighederne for at øge den kollektive trafik. Flere tiltag indgår allerede i dag i Randers Kommunes strategiske planlægning. Fælles for de mulige tiltag er at den direkte betydning for sammenhængen over fjorden er begrænset, - især i forhold til Djursland. Det anbefales at alternativet ikke medtages i VVM-arbejdet for forbindelsen over fjorden. Nøgletal Tabel 1 viser en opgørelse over aflastningen af de eksisterende fjordforbindelser fordelt efter alternativ. Alternativerne 2+6, 3+6 og ligger alle på sammenlignelige niveauer. Alternativerne 5 og 5T skiller sig ud ved at aflaste især Randers Bro væsentligt bedre. Alternativ Motorvejsbroen Randers Bro Samlet aflastning (-6%) (-11%) 8% (-6%) (-10%) 8% (-6%) (-11%) 9% (-6%) (-19%) 13% 5T (-8%) (-21%) 15% Tabel 1. Aflastning af eksisterende fjordforbindelser fordelt efter alternativ. Fælles for alle alternativer er, at der ikke fjernes meget store mængder trafik fra de eksisterende fjordforbindelser. Med den nuværende udformning af byen, de regionale og nationale trafikmønstre kan det derfor være svært at opnå en større aflastning ved etablering af en ny fjordforbindelse, medmindre denne erstatter eksempelvis Randers Bro.

13 Fase 1 rapport 13 Tabel 2 viser en opgørelse over de regionale (og nationale) trafikmængder på den nye fjordforbindelse fordelt efter alternativ. Alternativ 2+6 vil i forhold til trafikmængden på selve forbindelsen afvikle den største andel regional og nationalt trafik (ca. 36%), mens alternativ 5T vil afvikle den største mængde (ca pr/døgn) og den største andel af den samlede fjordkrydsende, regionale og nationale trafik (ca. 9,5%). Alternativ Total trafik Regional trafik Andel af samlet regional trafik (36%) 7,3 % (35%) 6,8 % (35%) 7,3 % (26%) 8,5 % 5T (26%) 9,5 % Tabel 2. Regionale trafikmængder på den nye fjordforbindelse fordelt efter alternativ. Fælles for alle alternativer er, at den regionale og nationale trafik, der færdes ad den nye fjordforbindelse, fjernes fra bykernen og dermed i stor udstrækning fra Randers Bro.

14 14 Fase 1 rapport 5

15 Fase 1 rapport 15 Planlægningsmæssige forhold I dette kapitel er de udvalgte alternativer belyst for så vidt angår beskrivelse af projektet, trafikale konsekvenser, forhold til byudvikling og eksisterende boligområder, visuelle forhold mv. Formålet er at skabe et tilstrækkeligt grundlag til at vælge hvilke alternativer der skal indgå i VVM-redegørelsen. Kapitlet opdeles således, at linjeføringerne henholdsvis nord og syd for Udbyhøjvej beskrives hver for sig. Alle alternativerne har det tilfælles, at de krydser Udbyhøjvej hvor Gimmingvej i dag krydser Udbyhøjvej. Alternativerne syd for og nord Udbyhøjvej kan således kombineres. Den bynære krydsning gennem Dronningborg er dog en undtagelse og beskrives i sin helhed.

16 16 Fase 1 rapport 5.1 Fra E45 nord for Borup til Udbyhøjvej; Alternativ 1

17 Fase 1 rapport 17 Alternativet beskriver muligheden for at videreføre den ny krydsning af fjorden helt til E45, nord for den nuværende afkørsel 40. Alternativet adskiller sig fra den oprindelige idéskitse ved at den foreslåede nye forbindelsesvej udvides til en ringvej nord om Randers. Alternativet forudsætter endvidere at der etableres en ny afkørsel mellem den nuværende afkørsel 40 og afkørsel 39 på E45. Vurderingen af Alternativ 1 er: Samlet set vurderes alternativ 1 ikke som en optimal løsning, og det anbefales ikke at arbejde videre med alternativet i VVM-redegørelsen. Strækningen E45 Mariagervej har for lidt trafik til at blive etableret, og belaster Borup med trafik gennem byen eller lige nord for byen. Strækningen Mariagervej Hadsundvej er ikke nødvendig for forbindelsen over fjorden og anbefales fravalgt i den videre planlægning af denne. Strækningen Hadsundvej Udbyhøjvej, der har samme forløb som alternativ 2, anses som en naturlig del af fjordkrydsningen. Alternativet indebærer at: De eksisterende landsbyer kan friholdes for trafik, hvis den nordlige del af vejen forlægges nord om Borup. Støjgenerne for eksisterende boligområder og landsbyer holdes på et absolut minimum. Dele af Borup ligger dog relativ tæt på vejen. Arealerne mellem Dronningborg og den nye vej får et potentiale som fremtidige byvækstområder. især arealet nord for Dronningborg idrætscenter. Der skabes ikke nye barrierer for byudviklingen i det nordlige og østlige Randers. Især områderne omkring Lem, Mejlby, Gimming og Harridslev opnår et øget potentiale for byudvikling. De rekreative områder ved Dronningborg afskæres ikke fra byen. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold E45 - Mariagervej Det indkomne alternative forslag tilsluttes E45 ved Borupvej. Alternativet følger Borupvej frem til Mariagervej. Dette indebærer at trafikken går gennem landsbyen Borup. Trafikberegningerne - se afsnit 6.2 viser, at en ny vejforbindelse mellem E45 og Mariagervej ikke vil have tilstrækkelig trafikal betydning til at vejen bør anlægges i beregningsperioden. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vejen går gennem Borup. Af hensyn til landsbyen kunne en mulig løsning være at etablere en tilslutning til motorvejen nord om Borup. Det må påregnes at denne løsning fordyrer projektet, og vejen vil fortsat gå relativt tæt på landsbyen, med mulig støjpåvirkning til følge. Endvidere vurderes det, at opkoblingen til E45 er uhensigtsmæssig, da der kun vil blive 2 km til afkørsel Randers N. Samlet set vurderes denne linjeføring hverken på det korte eller lange sigte at være attraktiv i forhold til alternativ 2 som beskrives i afsnit 5.2, da den trafikale betydning af dette alternativ vurderes at være mindre end alternativ 2, samtidig med at anlægget fordyres, og konsekvenserne for specielt Borup er uhensigtsmæssige.

18 18 Fase 1 rapport Mariagervej - Hadsundvej Strækningen fra Mariagervej til Hadsundvej, vurderes i trafikberegningen at have nogen trafikal betydning. Dens betydning for krydsningen af fjorden er mindre, og derfor ikke en forudsætning for dette projekt. se afsnit 6.2. Denne vejstrækning er således i højere grad at betragte som en del af en samlet ringvej omkring Randers, end der er tale om en del af fjordkrydsningen. Den naturlige linjeføring er fra Mariagervej ved Borup-vejskrydset, syd om flyvepladsen, med krydsning af Højsletvej ca. på midten. Hadsundvej rammes 300 m syd for Højsletvej/ Lem-vej-krydset. Med denne linjeføring skabes der tilstrækkelig afstand til Lem til at sikre byen mod støj, samtidigt skabes der mulighed for en mindre byudvikling. I forhold til den tilsvarende strækning i alternativ 2 har denne linjeføring samme konsekvenser for byudvikling, støj mv. Hadsundvej - Udbyhøjvej Denne del af strækningen følge samme linjeføring som alternativ 2. Strækningen fra Hadsundvej til Udbyhøjvej bør følge den nordlige grænse af N15, som følge Hadsund-banestien, og krydse forgreningen af N15, hvor den er smallest. På denne måde sikres, at landskabet påvirkes mindst muligt og terrænet følges. Strækningen videreføres med tilstrækkelig afstand til Gimming, således at støjpåvirkningerne af landsbyen holdes på et absolut minimum. Linjeføringen krydser Udbyhøjvej ved Gimmingvej. Den foreslåede linjeføring indebærer, at arealerne mellem Dronningborg og den nye vej får et potentiale som fremtidige byvækstområder især arealet nord for Dronningborg idrætscenter. Samtidig er barriererne for byudviklingen ved Dronningborg minimal, da den følger allerede eksisterende skel i landskabet på store dele af strækningen, og de rekreative områder ved Dronningborg afskæres ikke fra byen. Især områderne omkring Lem, Mejlby, Gimming og Harridslev får et større fremtidigt potentiale for byudvikling, som følge af den enklere opkobling til det overordnede vejnet.

19 Fase 1 rapport Fra E45 via Nordskellet til Udbyhøjvej; Alternativ 2

20 20 Fase 1 rapport Alternativet adskiller sig fra den oprindelige idéskitse ved, at den foreslåede nye forbindelsesvej udvides til en ringvej nord om Randers, ligesom det gælder for alternativ 1. Alternativet adskiller sig fra alternativ 1 ved, at tilslutningen til E45 sker via Nordskellet og Hobrovej. Derefter føres vejen frem til Højsletvej / Mariagervej-krydset og følger Højsletvej på halvdelen af denne. Fra Hadsundvej følges næsten samme linjeføring som i alternativ 1 frem til Udbyhøjvej. Alternativet lever i højere grad op til målsætningerne i debatoplægget om at lede den regionale trafik uden om bynære områder, end den oprindelige idéskitse. Vurderingen af Alternativ 2 er: Samlet set anbefales den del af alternativ 2 der går fra Hadsundvej til Udbyhøjvej i VVMarbejdet. Strækningen E45 Mariagervej har for lidt trafik til at blive etableret i beregningsperioden. Den anbefales fravalgt i VVM-arbejdet. Strækningen Mariagervej Hadsundvej er ikke nødvendig for forbindelsen over fjorden og anbefales fravalgt i VVM-arbejdet. Strækningen Hadsundvej Udbyhøjvej, der har samme forløb som alternativ 1, anses som en del af en fjordkrydsningen, og anbefales i VVM-arbejdet. Alternativet indebærer at: De eksisterende landsbyer friholdes for trafik. Støjgenerne for eksisterende boligområder og landsbyer holdes på et absolut minimum. Arealerne mellem Dronningborg og den nye vej får et potentiale som fremtidige byvækstområder især arealet nord for Dronningborg idrætscenter. Der skabes ikke nye barrierer for byudviklingen i det nordlige og østlige Randers. Især områderne omkring Lem, Mejlby, Gimming og Harridslev opnår et øget potentiale for byudvikling. De rekreative områder ved Dronningborg afskæres ikke fra byen. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Hobrovej - Mariagervej Trafikberegningerne se afsnit 6.2 viser at en ny vejforbindelse mellem E45 og Mariagervej ikke vil have tilstrækkelig trafikal betydning til, at vejen bør anlægges indenfor planlægningshorisonten. Derfor anbefales det ikke at medtage strækningen i det videre VVM-arbejde. Imidlertid kan strækningen på langt sigt være en naturlig del af et samlet ringvejssystem nord om Randers. Det vil derfor være fornuftigt at vurdere alternativ 2 i infrastrukturplanen for Randers, og eventuelt reservere linjeføringen i kommuneplanen. På strækningen fra Hobrovej til Mariagervej går linjeføringen i den sydlige del af skovrejsningsområde N12. Opkoblingen til henholdsvist Nordskellet og Mariagervej er relativ ukompliceret, da vejen munder ud i eksisterende kryds. Da strækningen følger randen af det nuværende byområde og Skovrejsningsområdet N12, skabes der ikke nye barrierer for byudviklingen. Vejen kan blive en barriere for en rekreativ udnyttelse af det fremtidige skovområde. Dette er en problemstilling, der i givet fald skal håndteres i planlægningen af denne vejstrækning. Linjeføringen indebærer at det mulige byvækstområde på nordsiden af Nordskellet kan gives en mere klar afgrænsning mod nord.

21 Fase 1 rapport 21 Mariagervej - Hadsundvej Strækningen fra Mariagervej til Hadsundvej, vurderes i trafikberegningen at have nogen trafikal betydning. Hvorimod dens betydning for krydsningen af fjorden er mindre. - se afsnit 6.2. Denne vejstrækning er således i højere grad at betragte som en del af en samlet ringvej omkring Randers, end der er tale om en forudsætning for fjordkrydsningen. På det tidspunkt hvor etableringen af denne del af vejstrækningen måtte blive relevant, kan man imødese at de miljømæssige forhold muligvis har ændret sig så meget, at der skal foretages en fornyet VVM-vurdering. Af denne grund kan det ikke anbefales at medtage denne del i VVM-vurderingen. Imidlertid kan strækningen på langt sigt være en naturlig del af et samlet ringvejssystem nord om Randers. Det vil derfor være fornuftigt at vurdere alternativ 2 i infrastrukturplanen for Randers, og eventuelt reservere linjeføringen i kommuneplanen. Strækningen er relativt ukompliceret at etablere. Den rekreative anvendelse af N29 (det tidligere øvelsesterræn) kan påvirkes i den nordligste del, som følge af den øgede støjpåvirkning i vejens nærområde. Idet strækningen dels følger Højsletvej, dels går gennem landbrugsområde L23, er der ingen støjpåvirkninger af nuværende byområder, og der skabes ikke nye barrierer for byens udvikling. Hadsundvej Udbyhøjvej Denne del af strækningen følger næsten samme linjeføring som alternativ 1. Samlet set vurderes denne linjeføring at være den mest optimale ud fra debatoplæggets målsætninger for forbindelsen. Det anbefales derfor at linjeføringen indgår i det videre VVMarbejde. Strækningen fra Hadsundvej til Udbyhøjvej bør følge den nordlige grænse af N15, som følge Hadsund-banestien, og krydse forgreningen af N15, hvor den er smallest. På denne måde sikres, at landskabet påvirkes mindst muligt og terrænet følges. Strækningen videreføres med tilstrækkelig afstand til Gimming til, at støjpåvirkningerne af landsbyen holdes på et absolut minimum. Linjeføringen krydser Udbyhøjvej ved Gimmingvej. Den foreslåede linjeføring indebærer, at arealerne mellem Dronningborg og den nye vej får et potentiale som fremtidige byvækstområder især arealet nord for Dronningborg idrætscenter. Samtidig er barriererne for byudviklingen ved Dronningborg minimal, da den følger allerede eksisterende skel i landskabet på store dele af strækningen, og de rekreative områder ved Dronningborg afskæres ikke fra byen. Især områderne omkring Lem, Mejlby, Gimming og Harridslev får et større fremtidigt potentiale for byudvikling, som følge af den enklere opkobling til det overordnede vejnet.

22 22 Fase 1 rapport 5.3 Ringboulevardens forlængelse nord om Dronningborg skov; Alternativ 3

23 Fase 1 rapport 23 Alternativ 3 går fra Rundkørslen ved Hadsundvej / Ringboulevarden, gennem N15 nord for Dronningborg Skov og til krydset Udbyhøjvej / Gimmingvej. Alternativet adskiller sig fra den udsendte idéskitse, ved at Dronningborg skov ikke gennemskæres, men at vejen i stedet føres lige nord om skoven.. Den øvrige del af linjeføringen følger idéskitsen. Vurderingen af Alternativ 3 er: Det anbefales at alternativet fravælges i VVM-arbejdet, da det potentielt skaber større støjmæssige gener for dele af Dronningborgområdet end alternativ 2, og begrænser byudviklingsmulighederne på lang sigt. Samtidig er der ingen særlige trafikale gevinster i forhold til alternativ 2. Alternativet indebærer at: Naturområder skånes i forhold til idéskitsen. Boligområderne B28 og V16 må alt andet lige forventes at blive påvirket af støj. Især områderne omkring Gimming og Harridslev opnår et øget potentiale for byudvikling. De rekreative områder ved Dronningborg afskæres ikke fra byen. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Alternativet indebærer, at Ringboulevardens forlænges til Udbyhøjvej, og at Randers nuværende ringvejssystem afsluttes. Alternativet indebærer at de væsentligste rekreative områder ved Dronningborg ikke afskæres fra byen. Alternativet indebærer også, at vejen føres tilstrækkelig langt uden om byen, til at potentielle støjpåvikrninger minimeres i boligområderne V13, V75 og B82 - set i forhold til idéskitsen og alternativ 4 (den oprindeligt regionplanlagte linjeføring). Set i forhold til alternativ 1 og 2 må der alt andet lige forventes en øget støjpåvirkning af B28 og V16. Man må forvente at etablering af støjdæmpende foranstaltninger for B28, V13 og V16 skal overvejes. Alternativet skaber arealer der er svært udnyttelig til byudviklingsformål vest for Dronningborg skov, selv om der ikke på nuværende tidspunkt er planlagt byudvikling i området. I forhold til alternativ 1 og 2 begrænses også mulighederne for byudvikling nord for Dronningborg idrætscenter, Lem og Mejlby Især områderne omkring Gimming og Harridslev får et større fremtidigt potentiale for byudvikling, som følge af den enkle opkobling til det overordnede vejnet. I forhold til Gimming bliver byudviklingspotentialet en smule større end ved alternativ 1 og 2.

24 24 Fase 1 rapport 5.4 Ringboulevardens forlængelse syd om Dronningborg skov; Alternativ 4

25 Fase 1 rapport 25 Alternativ 4 går fra Rundkørslen ved Hadsundvej / Ringboulevarden, nord om V13, syd om Dronningborg Skov og idrætscentret, og til krydset Udbyhøjvej / Thorupdalsvej. Alternativ 4 adskiller sig fra den udsendte idéskitse, ved at Dronningborg skov ikke gennemskæres, men at linjeføringen i stedet følger den oprindeligt planlagte trace. Vurderingen af Alternativ 4 er: Det anbefales at alternativet fravælges i VVM-arbejdet, da det i højere grad skaber trafikale og støjmæssige gener for Dronningborgområdet end andre alternativer. Samtidig er der ingen trafikale gevinster i forhold til alternativ 1, 2 eller 3. Alternativet indebærer at: Naturområder skånes i forhold til idéskitsen. Boligområderne B28, B82, V13, V16 og V75 kan blive påvirket af støj. Eventuelle byomdannelsesmuligheder på E12 (Agco) forringes væsentligt i forhold til øvrige alternativer. Vejen vil skabe et ophold mellem det nuværende Dronningborg og eventuelle fremtidige boligområder. Især områderne omkring Gimming og Harridslev opnår et øget potentiale for byudvikling. Vejen udgør en barriere mellem byen og de rekreative områder. Vejen udgør en barriere mellem byen og Dronningborg idrætscenter. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Alternativet indebærer, at den planlagte Ringboulevard i Randers færdiggøres. Alternativet indebærer at Ringboulevarden placeres mellem Dronningborg og Dronningborg skov. Det vil kræve særlige foranstaltninger at sikre bydelens adgang til de rekreative områder, først og fremmest Dronningborg skov, f.eks. via tunneller eller gangbroer. Det samme gælder adgangen til Dronningborg idrætscenter, som i høj grad vil blive påvirket af trafikken. Man må forvente at støjdæmpende foranstaltninger for B28, V13 og V16 skal overvejes. Der er ikke aktuelt planlagt byudvikling I Dronningborgområdet nord for den planlagte linjeføring, men den skitserede linjeføring vil indebære at byudviklings-mulighederne nord for Udbyhøjvej kan blive påvirket. Især områderne omkring Gimming og Harridslev får et større fremtidigt potentiale for byudvikling, som følge af den enkle opkobling til det overordnede vejnet. I forhold til Gimming bliver byudviklingspotentialet en smule større end ved alternativ 1 og 2. Hvis det på et tidspunkt bliver relevant at byomdanne områderne ved Agco skal der tages særlige hensyn til støjpåvirkning, hvilket alt andet lige vil reducere antallet af boliger. Samtidig bliver sammenhængen med de rekreative områder problematisk.

26 26 Fase 1 rapport 5.5 Krydsning af Fjorden ved Dronningborg; Alternativ 5

27 Fase 1 rapport 27 Alternativ 5 adskiller sig fra den udsendte idéskitse ved at krydsningen af fjorden sker i den i forvejen regionplanlagte linjeføring ved Dronningborg. Alternativer indebærer at Ringboulevarden føres syd om Dronningborg skov, og forbindes via stikvejen til Udbyhøjvej. Dette beskrives i afsnit 5.4. Vurderingen af Alternativ 5 er: Det anbefales at alternativet fravælges i VVM-arbejdet. Alternativet er først og fremmest at betragte som en lokal vejforbindelse, og det skaber trafikale og støjmæssige gener for de bynære områder. Alternativet indebærer at: relativ lille belastning af naturområder Den øgede trafikmængde ved krydset på Udbyhøjvej midt i Dronningborg medfører at områderne nordøst for dette bliver mindre attraktive som byudviklingsområder. Alternativet skaber trafikale og støjmæssige gener for de bynære områder. Der flyttes ikke trafik fra bynære områder. Specielt Toldbodgade og Clausholmsvej belastes med tung trafik Naturområder skånes i forhold til idéskitsen. Boligområderne B28, B82, BE4, BE6, BE47, K9, V4, V8, V12, V13, V16, V50 og V75 må i større eller mindre grad forventes at blive påvirket af støj. R44 påvirkes af støj Eventuelle byomdannelsesmuligheder på E12 (Agco) forringes væsentligt i forhold til øvrige alternativer. Vejen vil skabe et ophold mellem det nuværende Dronningborg og eventuelle fremtidige boligområder. Især områderne omkring Gimming og Harridslev opnår et øget potentiale for byudvikling. Byudvikling I Harridslev, Gimming og Dronningborg Øst vil øge det trafikale pres specielt i krydset på Udbyhøjvej midt i Dronningborg. Vejen udgør en barriere mellem byen og de rekreative områder. Vejen udgør en barriere mellem byen og Dronningborg idrætscenter. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Alternativet indebærer, at den planlagte Ringboulevard i Randers færdiggøres. Trafikberegningen viser, at alternativet er den af de belyste linjeføringer der giver den største aflastning af Randers Bro. Alternativet indebærer imidlertid også at den regionale trafik uden direkte ærinde i Randers centrum fortsat ledes gennem tætte byområder, og at trafikken blot flyttes til andre byområder. Som for alternativ 4 gælder at Ringboulevarden placeres mellem Dronningborg og Dronningborg Skov. Det vil kræve særlige foranstaltninger at sikre bydelens adgang til de rekreative om-råder, først og fremmest Dronningborg skov, f.eks. via tunneller eller gangbroer. Det samme gælder adgangen til Dronningborg idrætscenter, som i høj grad vil blive påvirket af trafikken. Endvidere indebærer alternativet, at der etableres veje gennem det bynære rekreative område R44, syd for Dronningborg skov.

28 28 Fase 1 rapport Der må påregnes at der skal udføres støjdæmpende foranstaltninger i større eller mindre grad i en del af områderne B28, B82, BE4, BE6, BE47, K9, V4, V8, V12, V13, V16, V50 og V75. Som for alternativ 4 vil den skitserede linjeføring indebære at byudviklings-mulighederne nord for Udbyhøjvej kan blive påvirket. Især områderne omkring Gimming, Harridslev og Det østlige Dronningborg herunder Agco - får et større potentiale for byudvikling. Imidlertid betyder byudvikling i disse områder at det trafikale pres på det centrale Dronningborg øges. Dette sætter en grænse for byudviklingsmulighederne. Byudviklingsmulighederne understøttes også ved andre linjeføringer, uden samme negative konsekvenser for det centrale Dronningborg. Hvis det på et tidspunkt bliver relevant at byomdanne områderne ved Agco skal der tages særlige hensyn til støjpåvirkning, hvilket alt andet lige vil reducere antallet af boliger. Samtidig bliver sammenhængen med de rekreative områder problematisk. Da Toldbodgade forventes at få en markant stigning i trafikmængde, ikke mindst hvad angår den tunge trafik øges barrieren mellem by og fjord. Dette strider mod Byrådets vision om at bringe bedre sammenhæng mellem byen og fjorden. Da traceen har været reserveret gennem mange år, er selve anlægget af vejen relativ ukompliceret syd for fjorden. Syd for fjorden vil linjeføringen ikke få større konsekvenser for byudviklingen, idet boligområderne i det væsentligste er udbyggede. Kun få eksisterende boligområder i Kristrup vil blive belastede af den øgede trafikmængde.

29 Fase 1 rapport Krydsning af Fjorden ved DAKA; Alternativ 6 N30 V75 N17 BE31 L10 N16 L10 T16 N24 N25 2I.1 L11 V40 L11 N18 N19

30 30 Fase 1 rapport Denne krydsning kaldes her alternativ 6 indgår som en del af den oprindelige idéskitse, og som forlængelse af alternativerne 1, 2, 3 og 4. Strækning går fra krydset Gimmingvej / Udbyhøjvej i en bue, hvor Tjærbyvej krydses midt mellem Vestrup og Tjærby. Fjorden krydses parallelt med højspændingsledningerne, lige vest for DAKA. Herfra fortsætter den mod syd ca. midt mellem Romalt og Assentoft, følger kanten af råstofindvindingsområdet syd for Grenåvej til Det nordlige hængsel. Vurderingen af linjeføringen er: Det anbefales at idéskitsens forløb fra Udbyhøjvej medtages i VVM-arbejdet, med den ændring at den sydligste del af vejen drejes længere mod øst. Det anbefales at VVM-redegørelsen både belyser en bro- og en tunnelløsning. Linjeføringen indebærer at: Byudviklingspotentialet nord for fjorden øges. Skaber en afgrænsning for Dronningborgs byudviklingsmuligheder. Vejen vil krydse et meget særpræget landskab. Konflikter mellem naturområder og de landskabelige interesser ved krydsningen af fjorden bliver mindst mulige - specielt set i forhold til alternativ 6. Der skabes ikke nye barrierer for byudvikling. Støjpåvirkningen af eksisterende boligområder og landsbyer holdes på et minimum. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Nord for fjorden bør vejen følge den vestlige grænse af naturområdet N17. Linjeføringen ligger mellem Assentoft og Romalt, i umiddelbar nærhed af DAKA. DAKAs placering og højspændingsledningen indebærer at byudvikling i det nære naboområde til den skitserede linjeføring umuliggøres i dag. Vejen bør anlægges parallelt med højspændingsledningerne fra Tjærbyvej til lidt nord for Grenåvej. Syd for Grenåvej bør vejen flyttes mod øst, i forhold til idéskitsen, således at vejen ligger i kanten af skovrejsnings og råstofindvindingsområdet. Den præcise udformning og linjeføring afhænger dels af landskabet, dels af opkoblingen til Grenåvej og det nordlige hængsel. Da den skitserede linjeføring følger de eksisterende barrierer, påvirker vejen således ikke byudviklingsmulighederne i området, da boligudbygning i området allerede i dag er urealistisk. Alt efter linjeføringens præcise beliggenhed og højde over jorden kan der blive tale om støjpåvirkning af boligområder og nærområdet i øvrigt, hvis ikke der laves støjreducerende foranstaltninger, især hvis de våde enge i området genoprettes. Dette bør indgå i VVM-arbejdet. I dag er de to byer forbundet via stisystem. Biltrafikken mellem byerne foregår via Grenåvej, hvilket er en klar barriere. Den infrastrukturelle sammenhæng mellem de to byer bør overvejes i forbindelse med VVM-processen, og den almindelige planlægning.

31 Fase 1 rapport 31 Linjeføringen gennemskærer et fjordlandskabet med udstrakte forlandsarealer afgrænset af markante og delvis skovklædte dalsider. Specielt for nordsiden er der en fin udsigt over fjordlandskabet, hvilket indebærer at vejen vil blive synlig i landskabet, uanset hvor fjorden krydses. Det må forventes at der skal etableres faunapassager i forbindelse med vejen. Det vurderes at den skitserede linjeføring alt andet lige vil give den mindste landskabelige påvirkning, da det er den kortest mulig passage af fjorden uden for de bynære områder, og der samtidig er store tekniske anlæg i umiddelbar nærhed. Uanset om der etableres en bro eller en tunnel vil påvirkningen af landskabet være tydelig. Der er ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt grundlag til at fravælge henholdsvis bro eller tunnel-løsningen. Det bør indgå i VVM-arbejdet, at de miljømæssige konsekvenser af begge løsninger skal belyses som ligeværdige alternativer.

32 32 Fase 1 rapport 5.7 Krydsning af Fjorden øst for Assentoft; Alternativ 7

33 Fase 1 rapport 33 Alternativ 7 går fra krydset Gimmingvej / Udbyhøjvej mod sydøst, krydser fjorden nord for Assentoft, passerer øst om udbygningsområderne i Assentoft og kobles på gl. Grenåvej ved den nyetablerede rundkørsel i Drastrup. Alternativet adskiller sig fra den udsendte idéskitse ved at krydsningen af fjorden sker umiddelbart øst for Assentoft ved Drastrup. Da alternativerne 1, 2, 3 og 4 (nord for Udbyhøjvej) alle munder ud i krydset Udbyhøjvej / Gimmingvej, kan alternativ 7 kombineres med disse. Vurderingen af Alternativ 7 er: Det anbefales at alternativet fravælges i VVM-arbejdet, da det går tværs gennem et af kommunens større byudviklingsområder - og gennem et område med væsentlige rekreative interesser. Den trafikale betydning er marginal. Alternativet indebærer at: Alternativet går i kanten af foreslåede golfbane øst for Assentoft. Alternativet går gennem boligområde 2B.11, og følger den østlige side af område 2B.10. Alternativet gennemskærer et byudviklingsområde på ca. 17 ha. Der må forventes en støjpåvirkning af de lokale boligområder. Vejen udgør en barriere mellem byen og de rekreative områder mod øst. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Alternativet indebærer at forbindelsen skærer gennem boligområde 2B.11, og følger den østlige side af område 2B.10. Det vurderes at op mod 50 boliger får beliggenhed lige op til vejen, uden mulighed for væsentlig støjdæmpning. Det påvirkede antal boliger er langt større. Yderligere byudvikling i området kompliceres. Hvis vejen opnår en trafikal betydning, må der påregnes udgifter til støjdæmpning. Det samlede mulige antal boliger i byudviklingsområdet vurderes at være boliger, som forholdene er i dag. Alternativ 7 vil medføre at dette antal nedbringes væsentligt. Vejen vil ligge på kanten af den planlagte golfbane og Dybdalen, der er en markant dalsænkning og et vigtigt rekreativt område. Alternativet gennemskærer et fjordlandskab med udstrakte forlandsarealer afgrænset af markante og delvis skovklædte dalsider. Specielt for nordsiden er der en fin udsigt over fjordlandskabet, hvilket indebærer at vejen vil blive synlig i landskabet, uanset hvor fjorden krydses. Det må forventes at der skal etableres faunapassager i forbindelse med vejen. Det vurderes at den skitserede lineføring vil påvirke landskabet i højere grad idéskitsens forslag, da en relativ stor del af vejen vil ligge i selve ådalen, i et område hvor ådalen er relativ bred.

34 34 Fase 1 rapport Den trafikale betydning af forbindelse vurderes at være marginal som følge af at afstanden til E45. Derved lever alternativet ikke op til målsætningen om at lette adgangen til E45 for landområderne. Det har været overvejet om alternativet i stedet kunne flyttes øst for golfbanen. Dette vurderes ikke at være en realistisk løsning af flere grunde: Nord for fjorden vil vejen komme tæt på Vestrup, hvis den skal gives et naturligt forløb. Der skal etableres vejforbindelse fra Ebeltoftvej til Grenåvej over Ammelhede. Den trafikale betydning af forbindelse vurderes at blive marginal som følge af at afstanden til E45. Den samlede vejstrækning forlænges væsentligt i forhold de andre løsninger, med en væsentlig fordyrelse til følge. 5.8 Udbygning ved Randers Bro; Alternativ 8 Der er indkommet et antal forskellige forslag til at øge trafikkapaciteten ved Randers Bro. De behandles her under ét. Udvidelse af broen med 1 bane ekstra i hver side Etablering af en stor rundkørsel Etablering af 1 ny bro ind over pieren Etablering af 1 ny bro vest for Randers bro Vurderingen af alternativerne er: Det anbefales at udbygning af infrastrukturen tæt ved Randers Bro ikke medtages i VVMarbejdet. Da disse løsninger er at betragte som lokale trafikale tiltag. Vurdering af de planlægningsmæssige forhold Fælles for alternativerne er at de i større eller mindre udstrækning kan bidrage til at forbedre adgangen til Randers. Der er også i nogen udstrækning tale om at adgangen til Kattegat-ruterne og lufthavnen forbedres, men ikke i tilnærmelsesvist samme omfang som linjeføringen nord om byen, og stort set kun for selve Randers by. Forslagene bør indgå i infrastrukturplanen, der er under udarbejdelse. En trafikal løsning på Randers Bro er høj grad afhængig af Randers Bro aflastes for trafik der ikke har mål i Randers Centrum, og kvaliteten i den lokale løsning er afhængig af at der etableres en selvstændig løsning på afviklingen af den regionale trafik. Selv om Randers Bro i nogle af modellerne aflastes, og i andre får øget kapacitet, så medvirker løsningen ikke til at lede den regionale trafik uden om byområderne, tværtimod vil en øget kapacitet på det indre ringvejssystem i sig selv betyde at de trafikale barrierer i byen øges. Udbygningen af Randers bro, eller etablering af en ny bro ved siden af den gamle, er nødvendige tiltag for at løse kapacitetsproblemerne ved Randers Bro, og for at skabe mulighed for at bringe sammenhæng mellem byen og åen/fjorden. For at få optimal effekt af en forbedret infrastruktur i centrum, er det imidlertid vigtigt at den trafik der ikke skal til centrum af Randers i videst mulig omfang flyttes fra det indre ringvejssystem i Randers. Alternativerne har først og fremmest relevans for den lokale trafik til og fra Randers centrum. Den grundlæggende problemstilling: at den regionale trafik skal flyttes fra de bynære områder løses ikke.

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

10. Udviklingsudvalget Anlæg

10. Udviklingsudvalget Anlæg 10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet.

Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet. Bilag 3: Uddybende notat om evt. ny vej fra Viborgvej til Søftenvej. Side 1 af 5 Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet. Trafikken

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Tillæg 30 til Kommuneplan Landsbyafgrænsning i Tjærby. Status: Vedtaget

Tillæg 30 til Kommuneplan Landsbyafgrænsning i Tjærby. Status: Vedtaget Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 1. april 2019 Høringsperiode start: 1. april 2019 Høringsperiode slut: 29. april 2019 Vedtagelsesdato:

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

Infrastrukturplan for Randers Kommune

Infrastrukturplan for Randers Kommune Infrastrukturplan for Randers Kommune 2008 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Indledning 5 Stor vækst i trafikken 5 En plan for fremtiden 6 Målsætninger

Læs mere

Vedlagt sendes brev med bilag i forbindelse med den offentlige høring om Nord-Syd vejen.

Vedlagt sendes brev med bilag i forbindelse med den offentlige høring om Nord-Syd vejen. From: Sent: 27 Feb 2017 17:57:32 +0100 To: Hanne Henriksen;Henrik Scharling Bernberg Cc: 'Ole Jensen' Subject: Nord-Syd vejen vest om Nimtofte. Forslag i forbindelse med VVM og kommuneplantillæg Attachments:

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Vækst i vejtrafikken i hovedstadsområdet 1990-2008 Stigende pendling

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018

Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 Borgerbevægelsen vil fremsætte en indsigelse mod at placeringen af en motorvej i Egholmlinjen indgår som en del af Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan.

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026- A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN-2017-06124

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Nedenfor er der redegjort for mulighederne for at etablere en ny vejstruktur,

Læs mere

Opsamling på idéfasen og fastlæggelse af indholdet af en kommende VVM-undersøgelse af en udvidelse af Viborgvej til fire spor.

Opsamling på idéfasen og fastlæggelse af indholdet af en kommende VVM-undersøgelse af en udvidelse af Viborgvej til fire spor. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. maj 2016 VVM for udvidelse af Viborgvej til fire spor Opsamling på idéfasen og fastlæggelse af indholdet af en kommende VVM-undersøgelse

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015 VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST 27. august 2015 PROGRAM Velkomst Baggrund : Trafik og vækst i Silkeborg Hvad er en VVM Forarbejder Kommuneplan Forslag til linjeføringer Naturhensyn

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 BOLIGOMRÅDE VED RISHØJGÅRD, HOLBÆK vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg

Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg Status: Udkast Offentliggørelse af forslag start: Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikraftrædelsesdato: Baggrund

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Supplerende indstilling

Supplerende indstilling Dato 27. marts 2019 Dokument 18/18248-11 Side 1/6 Supplerende indstilling Nærværende indstilling supplerer Vejdirektoratets indstilling af 18. december, idet gennemgang af høringssvar på enkelte punkter

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Baggrund Det er forudsat i lovbemærkningerne til lov nr. 765 af 26/02/14 om anlæg af letbane

Læs mere

UNDERSØGELSE AF NY MIDTJYSK MOTORVEJ FRA GIVE, VEST OG ØST OM BILLUND TIL HADERSLEV NORD

UNDERSØGELSE AF NY MIDTJYSK MOTORVEJ FRA GIVE, VEST OG ØST OM BILLUND TIL HADERSLEV NORD Til Billund Kommune Dato 12. Juli 2017 UNDERSØGELSE AF NY MIDTJYSK MOTORVEJ FRA GIVE, VEST OG ØST OM BILLUND TIL HADERSLEV NORD UNDERSØGELSE AF NY MIDTJYSK MOTORVEJ FRA GIVE, VEST OG ØST OM BILLUND TIL

Læs mere

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21.

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21. Forslag Dagsorden 19.00 Velkomst v/marie Stærke 19.05 Gennemgang af Forslag til Kommuneplan 2017 19.45 Pause 20.00 Spørgsmål og diskussion 21.00 Afrunding Kommuneplan 2017 Kommuneplanen er bindende for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej Forundersøgelse af sydlig Ring 5 Fra Køge til Frederikssundsvej Baggrund og proces Politisk opdrag Kommissorium og teknikerudvalg Hvad er en forundersøgelse Første led i planlægning af en vejforbindelse

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019 Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene Sammenfattende redegørelse Februar 2019 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlig høring af planforslagene... 3 2.1

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2013 kommer i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2013 til og med den 17. april 2013.

Forslag til kommuneplan 2013 kommer i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2013 til og med den 17. april 2013. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Stadsarkitektens kontor Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. september 2012 Udfærdiget af: Henri Amsler Vedrørende: Ønsker til byudvikling Kommuneplan 2013 Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager

Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager Bilag 5 16. januar 2007 Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager Indledning Dette notat indeholder en vurdering af de trafikale konsekvenser af et scenarium

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2 ALSFYNBROEN ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VURDERING AF STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD 1 Formål

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene:

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene: Bilag 1 NOTAT Projekt Modelberegninger IRMA grunden Kunde Rødovre kommune Notat nr. 1 Dato 17-06-18 Til Fra Hans Georg Hybschmann RAHH & CM 1. Indledning Rødovre kommune har i samarbejde med Orbicon ønsket

Læs mere

Byrådscentret Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014

Byrådscentret Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret 03-04-2014 Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014 AB Morelhaven udtrykker bekymring vedr. forslaget, på to områder: 1. Udpegning af område til større

Læs mere

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat 6. marts 2018 Notat Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej Projekt nr.: 230555 Version 2 Revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af CVI Godkendt af MAM 1 Indledning formål Niras har på foranledning

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Borgerrepræsentationen skal godkende forslag til lokalplan og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005 med tilhørende miljøvurdering til offentliggørelse. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere