Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014"

Transkript

1 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014 Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit Uddannelsen Praktiske oplysninger Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Trin 2 af social- og sundhedsuddannelsen. Til uddannelsen er tilknyttet to tværfagligt sammensatte underviserteams, to uddannelsesvejledere og en sekretær. Undervisningen finder sted på Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg N Praktikken finder sted i regionen og i kommunerne. Såvel regionen som kommunen kan være ansættende myndighed. De enkelte praktiksteder tilrettelægger praktikken forskelligt, hvilket vil fremgå af det udarbejdede uddannelsesmateriale. Uddannelsesmaterialet kan også findes på Didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningen er tilrettelagt med henblik på, at eleven får mulighed for: - at lære på forskellige måder og - at træne og udvikle såvel faglige som personlige kompetencer. I undervisningen kan der være 4 forskellige læringsrum: Klasseværelset Orden Studierum Distance Tavle undervisning Værkstedet Nærhed Projekt- og gruppearbejde Klasse diskussion Studierum Kaos Klasseværelset Kilde: frit efter Carsten N. Jensen, Voksnes læringsrum Kap. 13, s.199 1

2 Den lodrette linje viser to forskellige undervisningsprincipper: - Orden med høj lærerstyring, hvor det faglige materiale er planlagt på forhånd. - Kaos..hvor eleverne selv finder emner og problemafgrænser. Den vandrette linje illustrerer forholdet mellem lærer og elev. - Distance faget er i forgrund. - Nærhed..elevens personlige og faglige kompetencer er i forgrund. De 4 forskellige læringsrum skal i samspil med hinanden hjælpe og støtte eleven i at nå de mange forskelligartede personlige og faglige kompetencer. De 4 læringsrum: Ved tavleundervisning formidles teori og oplæg, hvor både underviseren og elever kan præsentere et specifikt fagindhold. Det vil typisk være situationer, hvor alle elever får den samme gennemgang i samme form. Ved klassediskussionen forventes det, at eleven aktivt indgår i meningsudveksling og erfaringsdeling, og dermed bidrager til fælles læring. Værkstedet/ praksisrum betragtes som et øverum, hvor teoretisk læring omsættes til praksis. Her er det muligt at forholde sig kritisk til egen og andres praksis og gennem øvelse og refleksion udvikle såvel faglige som personlige kompetencer. Underviseren fungerer som instruktør og/eller vejleder og understøtter elevens læring ved at give feedback. I projekt- og i gruppearbejde arbejder eleven selvstændigt eller sammen med andre. Eleven fordyber sig i et emneområde, som enten er valgfrit eller bestemt af underviseren. Eleven får mulighed for at øve sine kompetencer i videnssøgning, bearbejdning, refleksion og samarbejde. Underviseren er medansvarlig og understøttende i elevens læreproces og eleven kan bruge underviseren som vejleder i forhold til arbejdsprocessen og det faglige indhold. Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurderingen foretages af uddannelsesvejlederen med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - tidligere gennemført forløb, - anden uddannelse, - vurdering af reelle kompetencer, - særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: - fritagelse for eksamen og/eller for undervisning, 2

3 - ændringer i praktikperioder, - fag på højere niveau - særlig støtte, f.eks. IT rygsæk, mentor, lektiecafe Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb. Personlige kompetencer Jf. Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen af 30.juni 2009, skal eleven gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: 1. Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. 3. Forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. 4. Evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. 5. Indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 6. Nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser. 7. Evnen til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. 8. Færdigheder i at være aktiv søgende, spørgende og kritisk samt evne til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. 9. Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen læringsog udviklingsproces. Kompetencemål Kompetencemålene herunder stammer fra uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 163 af 07/03/2008). Kompetencemålene nr. 1-6 gælder for trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen, og er derfor ikke medtaget i nedenstående. Kompetencemålene for trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen er, at eleven kan: 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 3

4 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. 10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsformer og selvbestemmelsesret 12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkelt personer og grupper med sigt på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, 15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgere i at anvende tilbudene, 16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, Praktikmål Praktikmålene herunder stammer fra Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen af 30.juni Det er målet, at eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, B. selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed, 4

5 C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundhedsog sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, D. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik, F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration, G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og socialog sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere, I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation, J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere, K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed, L. indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren, M. selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen, N. arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen, 5

6 O. selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet. Undervisningen Social- og sundhedsassistentuddannelsens varighed er 20 måneder. Skoleundervisningen Skoleundervisningen består af 32 ugers teori fordelt således: - Områdefag: - Pædagogik med psykologi 4 uger - Kultur- og aktivitets fag 3 uger - Medicinsk fag 4 uger - Social- og samfundsfag 4 uger - Sundheds- og sygepleje 6 uger - Grundfag - Dansk 2 uger - Naturfag 4 uger - Engelsk 2 uger - Valgfag 1 uge; - Der udbydes en uges valgfag i skoleperiode 1 og 2. - Valgfri specialefag 2 gange 1 uge. Der udbydes mindst 2 af følgende fag: - Social pædagogik. - Folkesundheds- og sundhedsfremme. - Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. - Ledelse og organisation. - Rehabilitering. Undervisningen er organiseret i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i centrale temaer og tilrettelægges, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder, samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Uddannelsen er opdelt i 3 hovedtemaer ét tema i hver af de første 3 skoleperiode. Tema 1 Tema 2 Tema 3 At arbejde med relationer At arbejde med mennesker og mennesker med nedsatte funktionsmuligheder At arbejde selvstændigt i en kompleks og foranderlig verden 6

7 I 3.skoleperiode afholdes prøve i enten naturfag eller dansk. I 4. skoleperiode afholdes prøve i et af områdefagene og der afholdes afsluttende prøve. Skole- praktikplan Kompetence-vurdering SKOLE PERIODE 1 Ca. 14 uger Somatisk praktik Ca. 15 uger SKOLE PERIODE 2 Ca. 9 uger Psykiatrisk praktik Ca. 15 uger SKOLE PERIODE 3 Ca. 4 uger Tema 1 Tema 2 Tema 3 3 dages praksis fællesskab på skolen 3 dages praksis fællesskab på skolen Prøve i grundfag Kommunal praktik Ca. 15 uger 3 dages praksis fællesskab på skolen SKOLE PERIODE 4 Ca. 3 uger Prøve i områdefa g. Afsluttend e prøve Formål med vekselvirkningen mellem skole og praktik i uddannelsen Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse er tilrettelagt således: - at uddannelsen for eleven udgør en meningsfuld helhed, der stimulerer lyst og interesse for uddannelsen og dermed elevens kommende erhvervsfunktion, - at vekselvirkningen styrker elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger ved hjælp af bl.a. elevens personlige og faglige læringsmål forud for hvert skole- og praktikforløb. Sammenhæng mellem skole og praktik I begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb, skal eleven i samarbejde med praktikvejleder/kontaktlærer formulere faglige og personlige læringsmål for den kommende periode. Målene skal følge elevens uddannelsesbog, så de kan anvendes som samarbejdsredskab mellem eleven, underviserne og praktikvejlederne. Praktikuddannelsen Giver eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden og færdigheder. Elevens praktikuddannelse består af længerevarende forløb, hvor eleven dels får forskellige og varierede erfaringer med patienter og borger med sociale, psykiske og 7

8 somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder samt kendskab til de samlede regionale, kommunale og private servicetilbud. Elevens ansættelsessted, som enten kan være regionen eller en kommune, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen. For at skabe helhed i uddannelsen, er der vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Der er bl.a.3 praksisfællesskabsdage i hver praktikperiode, hvor eleven møder på skolen. Dagene giver mulighed for fælles refleksioner over praksiserfaringer, med hovedvægten på elevrollen. Bedømmelsesplan I slutning af hver skoleperiode udarbejdes en skolevejledning til den enkelte elev. I skolevejledningen indgår lærernes vurdering af elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Her vil eleven få indblik i det aktuelle faglige niveau set i forhold til de beskrevne mål for hvert tema. Elevens personlige kompetencer bliver vurderet fra begynderniveau i 1. skoleperiode over rutineret niveau i 2. skoleperiode til avanceret niveau på 3. og 4. skoleperiode. På begynder niveau forventes at eleven: - Arbejder med enkeltheder. - Udviser nysgerrighed, motivation og parathed til at lære. - Har lyst at udvikle sin evne til samarbejde og fælles opgaveløsning. - Tager aktiv del i læringsmiljøet. - Har en positiv indstilling til sin uddannelse. - Udvikler selvindsigt. - Selvstændigt tager ansvar for sin egen læring. På rutineret niveau forventes at eleven: - Arbejder med at kombinere enkeltheder til større sammenhænge. - Udviser initiativ. - Har vilje til at rumme forskelligheder. - Er omstillingsparat i forhold til opgaveløsning. - Opdager sammenhæng mellem selvindsigt og relationer. - Udviser selvstændighed i samarbejdsrelationer. - Er bevidst om egne grænser. På avanceret niveau forventes at eleven: - Kan kombinere kendte enkeltheder i nye sammenhænge. - Kan prioritere og målrette opgaveløsningen. - Selvstændigt og i samarbejde med andre kan indsamle, prioritere og bearbejde. - Tager ansvar for sin del af samarbejdsrelationer. - Har kendskab til hvad eleven kan, må og skal. Eleven får i samarbejde med kontaktlæreren mulighed for at afdække og udarbejde en plan for de områder, der kræver en særlig indsats. 8

9 Hensigten er at inspirere og motivere eleven til yderligere læring. I slutningen af 2. skoleperiode afgives de endelige standpunktsbedømmelser i grundfagene. I slutningen af 3. skoleperiode afgives de endelige standpunktsbedømmelser i områdefagene. Prøver I starten af 3. skoleperiode er der prøve i dansk eller naturfag. 3 uger før prøven, trækkes der lod om det enkelte hold skal til prøve i dansk eller naturfag. Resultatet kan findes på skolens hjemmeside. Naturfag Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i naturfag. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt indenfor naturfag, svarende til målene for faget. Prøven er mundtlig og individuel. Prøven tager udgangspunkt i en case, som er udfærdiget af skolen. Casen stilles af læren tidligst fem arbejdsdage før prøvens afholdelse. Ud fra casen udarbejder eleven en disposition. Dispositionen danner ramme for elevens oplæg. Prøven afvikles efter følgende tidsramme: Dag 1: udlevering af case. Vejledning/studiedag Dag 2: vejledning/studiedag Dag 3: vejledning/studiedag Dag 4: Prøve/studiedag Dag 5: Prøve/studiedag Med baggrund i casen skal eleven: I. Identificere og uddrage områder som hører ind under naturfag. II. Redegøreforrelevanteteorieriforholdhertil. Denmundtligeprøve: Der afsættes 30 minutter pr. elev. Prøven tager sit udgangspunkt i elevens oplæg, der har en varighed af ca. 10 minutter. Efter oplægget vil eksaminator og evt. censor stille uddybende spørgsmål til casen. Selve eksaminationen afsluttes efter 20 minutter. Der afsættes herefter 10 minutter til votering og karakterafgivelse. Eksaminator: en af uddannelsens naturfagsundervisere. Censor: Udpeges af skolen eller undervisningsministeriet. Dansk Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer, jf. BEK 1272 af 16/11/2010. Danskprøven tager udgangspunkt i en tekstsamling og ændres efter hver eksamen. Danskprøven består af forberedelse og eksamen. Eksamen er mundtlig og individuel og tager udgangspunkt i en tekstsamling med et fælles tema, der knytter sig til social- og sundhedsområdet. 9

10 Tekstsamlingen består af to-fem tekster. Skolen udarbejder fem-syv delopgaver til tekstsamlingen. Eleven skal forholde sig til teksterne ud fra delopgaverne. Mindst en af disse delopgaver åbner mulighed for, at eleven inddrager tekster fra sin portfolio. Forberedelsesdagen elevens forberedelsestid Eleverne får udleveret tekster og delopgaver ved starten af forberedelsesdagen. Datoen for forberedelsesdagen fastsættes lokalt af skolen. Eleven arbejder på skolen med alle sættets opgaver i seks-otte timer. Vejledning og hjælpemidler under forberedelsen Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladt for eleven under forberedelsen. Eleven må samtale med andre elever om løsning og besvarelse af opgaverne. Under prøveforløbet må skolens medarbejdere ikke yde faglig vejledning til eleven. Support Skolen stiller på forberedelsesdagen support til rådighed i tidsrummet mellem Support kan være behjælpelig ved brug af computer, printer, kopimaskine, bibliotek, samt evt. andre faciliteter og materialer. Eksamen Tidligst på prøvens anden dag bliver eleven eksamineret i de opgaver, som eleven har forberedt. Censors opgaver under eksaminationen Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Censors opgaver følger i øvrigt bestemmelser i gældende bekendtgørelser. Tidsrammen Til eksamen afsættes der 30 minutter pr. elev inkl. vurdering. Områdefag I starten af 4. skoleperiode er der prøve i et af de fem områdefag 3 uger før prøven trækkes der lod om, hvilket fag det enkelte hold skal til prøve i. Der afgives standpunktskarakter i alle områdefag, inden områdefagsprøven. Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i det udtrukne områdefag. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt indenfor det udtrukne områdefag svarende til målene for faget. Prøven tager udgangspunkt i en case/situationsbeskrivelse, som er udfærdiget af skolen. 10

11 Prøven afvikles efter følgende tidsramme: Dag 1: udlevering af case og vejledning Dag 2: vejledning/studiedag Dag 3: Prøve/studiedag Dag 4: Prøve/ studiedag Prøven er mundtlig og individuel. Eksaminator er en af skolens områdefagsundervisere. Censor udpeges af skolen eller af undervisningsministeriet. Afsluttende prøve 4. skoleperiode afsluttes med at eleverne alene eller i grupper udarbejder et skriftligt projekt, der har karakter af en synopse. Formålet er at vurdere om eleven har opnået tilstrækkelig viden og færdigheder som social- og sundhedsassistent indenfor følgende overordnede kompetenceområder: - Praktisk og personlig hjælp. - Omsorgs- og sygeplejeopgaver. - Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. - Koordination, vejledning og undervisning. - Aktivitet og rehabilitering. Form: - Projektet tager udgangspunkt i emner inden for social- og sundhedsassistentens erhvervsfaglige kompetenceområde. - Projektet skal udarbejdes efter skolens vejledning og skal følge de tekniske retningslinier. Tidsramme: Dag 1: Dag 1-4: Dag 4: Introduktion til afsluttende prøve og projekt. Etablering af grupper og valg af emner. Udarbejdelse af projekt med mulighed for vejleding. Projektet i form af en synopse afleveres i 3 eksemplarer senest kl Dag 4,5,6: Forberedelse til afsluttende prøve. Dag 7: Afsluttende prøve. Prøven er individuel og mundtlig. Synopsen danner udgangspunkt for eksaminationen, men karakterfastsættelsen sker på baggrund af elevens mundtlige præstation holdt op mod de overordnede kompetenceområder. Eksaminator: En af uddannelsens undervisere. 11

12 Censor: Har sit daglige arbejde i praktikområdet og udpeges af skolen eller beskikkes af undervisningsministeriet. Bedømmelse i praktikken I praktikforløbene planlægges kontinuerlig evaluering, opsamling og vurdering. Efter hver af de 3 praktikperioder afgives en praktikerklæring, der skal være godkendt, før eleven kan fortsætte uddannelsesforløbet. Eksamensregler Der henvises til skolens eksamensreglement. Læringsaktiviteter Beskrivelserne som vedrører læringsaktiviteterne er direkte rettet til eleven. Læringsmetoder I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige læringsmetoder. Det kan eksempelvis være: - Tavleundervisning. - Klassedialog. - Gruppearbejde af kortere eller længere varighed. - Problembaseret læring. - Story line. - Projekt. - Patient forløb. - Den løsnings orienterede arbejdsmetode. - Eksperimenterende læring / forsøg. Det enkelte praktiksted har beskrevet læringselementer for målopfyldelse i henholdsvis 1., 2., og 3. praktikperiode i deres uddannelsesmateriale. Eksempler på læringsmetoder i praktikken: - Vejledning og rådgivning. - Før-under-efter vejledning. - Skriftlig og mundtlig refleksion. - Træning via afdelingens / områdets IT-systemer. - Logbog. - Vejledningsøvelse. - Undervisning. - Samtaler. - Litteratur.. - Evaluering Elevens arbejdstid 12

13 Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning, svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Weekendarbejde, aften- og natarbejde samt arbejde på helligdage skal påregnes, jf. overenskomsten. Læringselementer I nedenstående oversigt kan du se hvilke læringselementer, der indgår i de 3 hovedtemaer. 13

14 Tema 1 At arbejde med mennesker / mennesker med nedsatte funktionsmuligheder Herkandufåoverblikover,hvadduskalarbejdemediskoleperiode1. Sundheds og sygepleje Grundlæggende sundheds og sygepleje. Sundhed,trivselog sygdom. Sundhedsfremme ogsygdomsforebyggelse. Menneskets indflydelsepåeget liv. Livskvalitet. Ernæringsrigtig kost. Kulturog aktivitetsfag Rammerfor oplevelserog aktivitetermed udgangspunkti generelleoglokale aktivitetstilbud. Etstimulerende miljøsbetydning foratarbejde sundhedsfremmende. Menneskets ressourcer. Engodfysisk formsbetydning formenneskets velbefindende. Kropsbevidsthed. Levevilkår/kultur. Respekt. Medicinske områdefag Lægemiddellære Medicinadministration. Sanser. Observation. Symptomer, årsager,plejeog behandlingaf somatiske sygdomme. Menneskets opbygningog funktion. Forebyggelseog behandlingaf infektioner. Social og samfundsfag Samfundetspolitiske, økonomiskeog socialestruktur. Demokratiske rettigheder. Socialog sundhedspolitikog politiske målsætninger. Relevantelove. Ansvarog kompetence. ITog dokumentationsog styringsværktøjer. Regionale, kommunaleog privateservicetilbud. Indsamle,bearbejde ogvurderedata. Pædagogikmed psykologi Menneskers normaleog psykosociale udvikling. Fysiskehandicap. Refleksion. Relationer. Kommunikationog konfliktdæmpende adfærd. Trivselog samarbejde. Pædagogiske principperfor tilrettelæggelseaf læringsmuligheder. Naturfag Dansk Engelsk Kostberegning, næringsstofkemi ogenergibegreb Blodets sammensætning Væskerstryk. Ergonomi muskelarbejde. Mikrobiologi. Herunder epidemi eksponentiel udvikling, beskyttelseog forebyggelse. Molaritetsbegreb. Osmoseog diffusion. (kolloid osmotisktryk) Metodisk analyse, vurdering og perspektivering af forskellige teksttyper Refleksion over sprogets brug og funktion i forskellige sammenhænge Betydningen af et varieret, klart og nuanceret sprog. Sproglige normer i forskellige sammenhænge Skriftlige afleveringers formål, målgruppe, valg af virkemidler og sproglige form og indhold Komplekse tekster Forstå, kommentere og forholde dig til engelske tekster Udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk 14

15 Tema 2 At arbejde med relationer Herkandufåoverblikover,hvadduskalarbejdemediskoleperiode2. Sundheds- og sygepleje Kultur og aktivitetsfag Medicinske områdefag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Naturfag Dansk Engelsk Grundlæggende sundheds- og sygepleje. Miljøets betydning for sundhed og trivsel. Miljøpolitik. Sundhedsfremme nde aktiviteter. Forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed, sygdom og livskvalitet. Stimulerende miljøer. Menneskets psykiske velbefindende. Rehabilitering. Aktiviteter. Lægemiddellære Symptomer, årsager, pleje og behandling af psykiske sygdomme. Hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme. Arbejdsmiljø. Ansvar og kompetence. Kommunale og private servicetilbud. Konflikter og voldsforebyggelse. Relevante love. Koordinering, undervisning, vejledning, støtte og rådgivning. Psykiske lidelsers påvirkning af borgere og pårørende. Psykiske og sociale handicap. Mellemmenneskeli ge relationer og at forstå sig selv. Mundtlig og skriftlig formidling. Nervesystemet. Medicinberegning. Øret og øjets opbygning. Lyd og lysbølger. Syre/base balance i kroppen Herunder ph Begrebet. Metodisk analyse, vurdering og perspektivering af forskellige teksttyper Refleksion over sprogets brug og funktion i forskellige sammenhænge Betydningen af et varieret, klart og nuanceret sprog. Sproglige normer i forskellige sammenhænge Forstå, kommentere og forholde dig til engelske tekster Udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk Opgave / valgfrit emne. Træne voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd. Skriftlige afleveringers formål, målgruppe, valg af virkemidler og sproglige form og indhold Komplekse tekster 15

16 Tema 3 At arbejde selvstændigt i en kompleks og foranderlig verden Herkandufåoverblikover,hvadduskalarbejdemediskoleperiode3. Sundheds ogsygepleje Kulturogaktivitetsfag Medicinske Selvstændigtatkunne vurdere,tilrettelægge, udføre,formidleog evalueregrundlæggende sundheds ogsygepleje. Tageudgangspunktidet enkeltemenneskesbehov forrespektfuldomsorg, pleje,støtteogvejledning. Iværksætteaktiviteter medudgangspunkti menneskersforskellige levevilkårogkulturelle baggrund medhenblikpåindividuel behovstilfredsstillelse. Skaberammerder udfordrerfantasi, kreativitetogden æstetiskesansog tilgodeserindividualitet, integritetog selvbestemmelse. Iværksætte gruppeaktiviteter. områdefag Medicinadministra tion. Medudgangspunkti helhedsindtrykketaf borgerenssituation atkunnevurdereog redegørefor observationer, symptomer,plejeog behandling. Social og samfundsfag Levevilkår, livsformer,kulturelle ogreligiøse baggrunde. Relevantelove. Ansvarog kompetence. Kommunale servicetilbud. Pædagogikmedpsykologi Medudgangspunkti pædagogiskeprincipper koordinere,undervise,vejlede ogrådgiveborgere,pårørende, kollegerogelever. Denprofessionelle kommunikationsbetydningi mellemmenneskelige relationer. Principperforledelseog samarbejde. Mundtligogskriftlig formidlingmedhenblikpå dokumentation. Dansk/Naturfag Afrunding / klargøring til eksamen. 16

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 16. april 2008. Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Orden. Kaos. Kilde: frit efter Carsten N. Jensen, Voksnes læringsrum Kap. 13, s.199

Orden. Kaos. Kilde: frit efter Carsten N. Jensen, Voksnes læringsrum Kap. 13, s.199 Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit 18. september 2014 2 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Pædagogisk assistentuddannelse. Til uddannelsen er tilknyttet et tværfagligt sammensat underviserteam,

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen, version 02

Hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen, version 02 Hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen, version 02 Generel information om skolen Indledning 24.september 2010 Indledning Med henvisning til gældende lovgivning, bekendtgørelser og uddannelsesordningen

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere