Kommuneprojekterne. Samlet kommune dokumentation til MedCom styregruppemøde torsdag d. 22. juni 2006 omfattende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneprojekterne. Samlet kommune dokumentation til MedCom styregruppemøde torsdag d. 22. juni 2006 omfattende:"

Transkript

1 Kommuneprojekterne Samlet kommune dokumentation til MedCom styregruppemøde torsdag d. 22. juni 2006 omfattende: - status på de 3 kommuneprojektlinier med indstillinger og tidsplan for genoptræningsplan - opdateret version af PID om kommuneprojektlinier - LÆ-blanket projektbeskrivelse

2 Status kommune projekter MedCom V /DSL MedCom V kommune projekter omfatter 3 projektlinier: 1. Udbredelse af eksisterende kommunikation - herunder kommune-sygehus og kommune-lægepraksis kommunikation, samt sundhedscentre og apoteker 2. Udvikling og implementering af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner - herunder afklaring af teknologisk tilgang/udveksling af elektroniske genoptræningsdata 3. Pilot projekt for LÆ blanket med ny WS teknik De 3 projektlinier gennemføres i praksis som 3 selvstændige projektlinier med etablering af de relevante arbejdsgrupper under hver projektlinie, da indhold og arbejdskadence vil være vidt forskellige. Kommunikationsveje/teknologi valg MedComs kommunikationsstandarder indenfor kommune området bør stilles til rådighed både i xml og edifact format, dette er specielt gældende indenfor projektlinien udbredelse af eksisterende kommunikation. MedComs standard for Den Gode webservice stilles til rådighed. I projektlinien udvikling af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner skal valg af udvekslingsscenarier fastlægges i de enkelte pilotprojekter herunder om webservice baseret udveksling af genoptræningsplaner skal implementeres. De nye regioner vil fra årsskiftet stå i en situation, hvor flere forskellige PAS- og EPJ systemer på sygehus side er i drift indenfor den enkelte region, dette scenario har indflydelse på hvilken teknologi strategi den enkelte region vil vælge i forhold til elektronisk udveksling af genoptræningsdata/planer. Samtidig skal valg af teknologi harmonere med det kliniske personales arbejdsgang, herunder skal der tages højde for hvilke IT-systemer terapeuter, læger og evt. plejepersonale anvender på både sygehus side og på kommunal side. Papir og blyant og sekretær bistand anvendes stadigvæk på flere sygehus af terapeuter samtidig med PAS og kontorprogrammer, nogen steder anvendes EPJ. Den sundhedsfaglige gruppe rapporterede på sit første møde, at brug af EOJ-systemer på kommunal side er på meget forskellige brugerniveauer blandt terapeuter og at EOJ-systemerne primært er udviklet til plejepersonale. Scenarier for forskellige teknologivalg for udveksling/adgang til genoptræningsplaner bør beskrives, da både eksisterende IT-systemer, kliniske arbejdsgange, udvekslingsteknologier og kommunikations behov på kort og lang sigt kan have indflydelse på valg af udvekslings-/adgangs teknologi. MedCom udarbejder udkast for scenarier for udveksling/adgang til elektronisk genoptræninsgplan. Samtidig vil en kortlægning af arbejdsgange blive udført i samarbejde med sundhedsfaglig gruppe for genoptræningsplaner. I LÆ-blanket projektet arbejdes der udelukkende med webservice og en standard for dynamisk blanket. 2

3 Sundhedsaftaler De kommende regioner og de nye kommuner skal til at indgå sundhedsaftaler, hvor sikring af samordning og sammenhæng for patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer kommuner og regioner skal understøttes. MedCom kan understøtte elektronisk udveksling af information mellem kommune og region ved at stille kommunikations standarder til rådighed. De 3 MedCom kommune projektlinier rummer hver især mulighed for at understøtte kommunikation mellem det kliniske personale omkring sammenhængende borger/patient forløb. Specielt kan de eksisterende standarder anvendes mellem sygehuse, kommuner, sundhedscentre, lægepraksis og apoteker, da leverandørerne har implementeret standarderne/meddelelserne i deres IT-systemer. Eksisterende kommune standarder kan direkte understøtte de 3-4 første områder i sundhedsaftalerne: Standarder sygehus-hjemmepleje Advis (indl./udskr. og indl.svar) Korrespondance Plejerapport i korrespondance format Varsling om færdigbehandling Indlæggelses plejerapport Udskrivnings plejerapport (år 2006 Genoptræningsplan) Standarder hjemmepleje-lægepraksis Korrespondance Receptfornyelse begrænset udbredelse(pem) Hjemmeplejestatus begrænset udbredelse (år 2006 Genoptræningsplan) Der er 6 områder som er obligatoriske at behandle i de kommende sundhedsaftaler: 1. Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter* 2. Indlæggelsesforløb* 3. Træningsområdet* 4. Hjælpemiddelområdet* 5. Forebyggelse og sundhedsfremme; herunder patient rettet forebyggelse** 6. Indsatsen for mennesker med sindslidelser** Oversigten til højre viser, hvilke muligheder der findes for at anvende de forskellige kommunestandarder mellem sundhedsvæsnets parter. Opdeling på niveauer afspejler at et fælles ambitions niveau omkring elektronisk kommunikation mellem sundhedsparterne er en forudsætning for, at standarderne kan komme på et anvendelses niveau, hvor det sundhedsfaglige personale på tværs af sektor, fag og systemer grænser oplever gevinster. *kan understøttes af eksisterende kommunikationsstandarder ** kommunikations behovet ikke kendt, kræver kortlægning MedCom modtager forespørgsler om kommunerne kan modtage henvisninger, dette harmoner med at nogle kommuner efterspørger modtagelse af elektronisk henvisning i sundhedscentre, samtidig efterspørger flere kommune områder (social- og arbejdsmarkeds området, sundhedscentre og evt. ældreområdet) at kunne modtage elektronisk udskrivningsbrev/epikrise. 3

4 Status for de 3 kommune projektlinier: 1. Fortsat udbredelse af kommune-sygehus og kommune-lægepraksis kommunikation 2 mindre arbejdsgrupper etableres i løbet af sommeren 2006 i en tidsbegrænset periode, da der er kommet konkrete forespørgsler til standarder indenfor disse arbejdsgruppers område. En tidligere plan om at kunne etablere en stor arbejdsgruppe for sygehus-kommunelægepraksis kommunikation er ikke operationel i praksis, det foreslås derfor at arbejde med ad hoc arbejdsgrupper indenfor udbredelse af eksisterende kommunikation, evt. kombineret med koordinerende fælles møder og/eller workshop møder. a. Ad hoc arbejdsgruppe for konsolidering af MedComs standarder for plejerapporter indenfor sygehus-kommune området har sit første møde fredag d. 9. juni 2006 b. Ad hoc arbejdsgruppe for praksislæge-hjemmepleje området er ved at blive sammensat Omkring sundhedscentre har MedCom i samarbejde med FynCom kontakt til et par sundhedscentre, hvor elektroniske kommunikations muligheder sammenholdes med ønsker og behov, der er bl.a. efterspørgsel på at kommunerne kan modtage henvisninger, epikriser, medicindata og genoptræningsplaner. 2. Udvikling og implementering af standard for kliniske data i genoptræningsplaner Udvikling af kommunikations standard for genoptræningsplan år Januar-april Maj - august August - oktober Oktober - december Data Indsamling + Etablering af arbejdsgruppe Sundhedsfaglig definition af data indhold Dokumentation af standard Teknisk pilot implementering Tekniske scenarier for udveksling Pilot test hos kommuner og amter/regioner Reference gruppe Sundhedsfaglig gruppe Udbredelse alle kommuner og sygehus Teknisk gruppe Pilot gruppe Arbejdsgrupper: a. Sundhedsfaglig arbejdsgruppe holdt sit møde tirsdag d. 30. maj 2006, mødet var konstruktivt, en fælles opfattelse af genoptræningsplaner som kommunikations standard blev skitseret, samt de forskellige anvendelses lag blev fremført. En fælles arbejdsplan og arbejdsplan for næste møde mandag d. 26. juni 2006 blev aftalt. b. Opstart på dannelse af teknisk gruppe vil blive påbegyndt på et kommuneleverandørmøde onsdag d. 21. juni c. Referencegruppe holdt sit møde fredag d. 2. juni 2006 en fælles forståelse for en kommunikations standards opgave blev opnået. Samtidig blev fælles opfattelse af at ICF som rammeværktøj vedtaget, da ICF i sin eksisterende version ikke kan fungere som entydigt klassifikationssystem. d. Pilot gruppe etableres i sensommeren 2006, sundhedsfaglig gruppe har fået skriftlig vejledning omkring deltagelse i pilotprojekt. Kommunikationsveje/teknologi valg er kort diskuteret med sundhedsfaglig gruppe, da flere medlemmer havde interesse for området. Gruppen havde gode input omkring terapeuters brug af ITsystemer, det blev synligt at en konkret kortlægning af hvorledes en genoptræninsgplan udfyldes og formidles er nødvendigt. 4

5 3. Status LÆ-blanket projektet Henning Voss, 10. maj 2006 Formålet med LÆ-blanket projektet er at implementere elektronisk kommunikation af LÆ blanketter mellem lægepraksis og kommuner. Kommunikationen skal foregå via MedComs Den Dynamiske Blanket (DDB) og MedComs Den Gode WebService (DGWS). Status er, at der frem til sommerferien pågår de sidste tilretninger af dokumentationen for DDB og DGWS. Dokumentationen skal præsenteres for projektets deltagere på et møde den 23/6. Sideløbende pågår udarbejdelsen af en projektplan, som ligeledes præsenteres den 23/6. Projektet forventes således at blive inddelt i tre hovedfaser: 1. April 06 Juni 06: Endelig teknisk afklaring af Den gode web-service og Den dynamiske blanket 2. Juli 06 Marts 07: Pilottest af standarderne i forbindelse med LÆ-blanketter i 2-3 lægesystemer. 3. April December 07: Implementering af standarderne i de øvrige lægesystemer. Indstillinger At anvende ad hoc arbejdsgrupper indenfor projektlinien udbredelse af eksisterende kommunikation frem for en enkel sygehus-kommune-lægepraksis arbejdsgruppe i kombination med koordinerende fælles møder eller workshop møder. At tekniske scenarier for udveksling/adgang til elektroniske genoptræningsdata kortlægges og beskrives for at sikre at sundhedsvæsnets aktører tilbydes relevante teknologiske løsninger, samt sikre at teknologiske valg understøtter behovet for at gøre elektroniske genoptræningsplaner tilgængelige primo At det igangsatte arbejde i arbejdsgrupper indenfor kommune projektlinierne godkendes og fortsætter efter tidligere godkendt overordnede projektplan 5

6 Tidsplan for genoptræningsplan 6

7 Oversigt MedCom V kommuneprojekter MedCom V kommune projekter Eksisterende kommunikation: Ældreområdet, lægepraksis, sygehuse, apoteker, sundhedscentre (+ simpel advis til socialområdet) Standard for kliniske data i genoptræningsplaner: Kommuner, sygehuse, lægepraksis LÆ-blanket via webservice: Socialforvaltning/området og lægepraksis Konsolidering plejerapporter Følgegruppe Sygehus- Kommune Reference gruppe Sundheds faglig gruppe Pilot gruppe Følgegruppe Kommune- Lægepraksis Teknisk gruppe WebService makropilot Pilot test gruppe

8 Opdateret version af PID om kommuneprojektlinier 8

9 Kommune projekter under MedCom V Maj 2006/DSL På MedComs styregruppemøde d. 2. februar 2006 blev 3 kommune projekt spor under MedCom V i tidsperioden år aftalt, det drejer sig om følgende projektlinier: 4. Fortsat udbredelse af kommune-sygehus og kommune-lægepraksis kommunikation - herunder sundhedscentre og apoteker 5. Udvikling og implementering af standard for genoptræningsplaner 6. Pilot projekt for LÆ blanket med ny WS teknik De 3 projektlinier i praksis gennemføres som 3 selvstændige projektlinier med etablering af de relevante arbejdsgrupper under hver projektlinie, da indhold og arbejdskadence vil være vidt forskellig. Kommunikationsveje MedComs kommunikationsstandarder indenfor kommune området bør stille til rådighed både i xml og edifact format, samt med udgangspunkt i MedComs standard for Den Gode webservice. I LÆblanket projektet arbejdes der udelukkende med webservice og en standard for dynamisk blanket, standard for genoptræningsplan forventes stillet til rådighed som webservice, en indtastningsløsning via webside kan være en mulig overgangsløsning eller evt. forsendelse via korrespondance meddelelsen. Indholdet i de 3 projektlinier beskrives kort i nedenstående: 3. Fortsat udbredelse af kommune-sygehus og kommune-lægepraksis kommunikation En følgegruppe eller flere mindre ad hoc arbejdsgrupper som kan varetage opgaver omkring fortsat optimering og udbredelse af eksisterende standarder indenfor både sygehuskommune og hjemmepleje-lægepraksis kommunikationen. Følgegruppe/arbejdsgrupper kan deltage i etablering og implementering af elektronisk kommunikation til apoteker og sundhedscentre, samt evt. deltage parallelt i kommune delprojektet for udvikling af standard for kliniske data i genoptræningsplaner. 2 arbejdsgrupper etableres i løbet af sommeren 2006 i en tidsbegrænset periode (3-4 måneder). En arbejdsgruppe omkring konsolidering af MedComs standarder for plejerapporter indenfor sygehus-kommune området. En anden arbejdsgruppe for praksislæge-hjemmepleje området vil foretage vurdering og konsolidering af MedComs standarder indenfor lægepraksis-hjemmepleje. Standarder sygehus-hjemmepleje Advis (indl./udskr. og indl.svar) Korrespondance Plejerapport i korrespondance format Varsling om færdigbehandling Indlæggelses rapport Udskrivnings rapport (år 2006 Genoptræningsplan) Standarder hjemmepleje-lægepraksis Korrespondance Receptfornyelse begrænset udbredelse(pem) Hjemmeplejestatus begrænset udbredelse (år 2006 Genoptræningsplan) 9

10 2. Udvikling og implementering af standard for kliniske data i genoptræningsplaner Genoptræning og rehabilitering kommer i forbindelse med gennemførslen af strukturreformen til at foregå et tæt samspil mellem kommune og sygehus, samt med orientering til lægepraksis, da kommunerne overtager ansvaret på den ikke specialiserede træning. En effektiv måde at formidle træningsdata vil være at formidle data elektronisk i overlevering situationen mellem kommune og sygehus, MedCom udvikler en standard til udveksling af kliniske data i en genoptræningsplan i løbet af år Standard for kliniske data i genoptræningsplaner skal kunne formidle de relevante kliniske data i overleveringssituationen mellem sygehus området og primærsektor området. Genoptræning foregår indenfor flere forskellige lægefaglige specialer, hvorfor en standard for kliniske data i genoptræningsplaner bør kunne rumme både generelle/fælles data og eventuelle specialiserede data, en sundhedsfaglig arbejdsgruppe vil beskrive relevante kliniske data. Faser for udviklingen af standard for genoptræningsplaner: a. udvikling af selve standarden for genoptræningsplaner b. pilottest i afgrænset pilotgruppe c. pilotimplementering hos samtlige relevante leverandører d. udbredelse Arbejdsgrupper: e. en sundhedsfaglig arbejdsgruppe og en teknisk gruppe til udvikling af selve standarden for kliniske data i genoptræningsplaner f. en referencegruppe for udvikling af standard for genoptræningsplaner g. en arbejdsgruppe bestående af pilotdeltager og pilotleverandører i pilottesten h. en arbejdsgruppe med brugerrepræsentanter og arbejdsgruppe med leverandør repræsentation i pilotimplementering hos samtlige relevante leverandører Den kommende implementering af strukturreformen i praksis og den nye sundhedsfaglige opgavedeling mellem kommune og sygehus indenfor gentræningsforløb er stadigvæk under planlægning og specificering. Flere centrale spørgsmål skal bearbejdes under udvikling af en standard genoptræningsplaner, det drejer sig om: a. hvilken type data er relevante for henholdsvis det kommunale myndigheds området og udfører niveau b. hvilken type data er relevante på regionsområdet og for det kliniske niveau på sygehusene c. hvorledes skal disse data struktureres d. hvorledes håndteres forskellige brug af klassifikationssystemer og begreber Spørgsmålene er relevante for både klinikere, myndighedsområder og centrale interessenter, disse bør derfor have mulighed for at følge udviklingen af standard for kliniske data i genoptræningsplaner. I den sundhedsfaglige arbejdsgruppe vil det kliniske personale være repræsenteret på bruger niveau fra det kommunale, praksislæge og sygehus området, mens myndighedsområder, centrale interessenter og kliniske organisationsrepræsentanter vil blive repræsenteret i en referencegruppe. Den sundhedsfaglige gruppe holder sit første møde d.30. maj 2006, referencegruppen holder sit første møde d. 2. juni

11 Mål for udvikling af standard for kliniske data i genoptræningsplaner: - at udvikle en standard for kliniske data i genoptræningsplaner som kan anvendes på tværs af lægefaglige specialer og på tværs af sektorer indenfor sundhedsvæsnet - at en pilotversion af standard for kliniske data i genoptræningsplaner er pilottestet inden udgangen af år at en pilotimplementering i år 2007 som minimum omfatter 3 regioner og 3 kommuner Tidsplan: april-september 2006: beskrivelse og dokumentation af standard for genoptræningsplaner august-oktober 2006: teknisk gennemgang af standard for genoptræningsplaner, samt teknisk setup for udvekslings scenarier oktober-december 2006: pilot test og pilot implementering december 2006: opsamling pilot erfaringer år 2007: udbredelse 3. Pilot projekt for LÆ blanket med ny WS teknik Lægeblanketter (LÆ-blanketter) omfatter en række attester, der udfyldes af praktiserende læger til brug i den kommunale sagsbehandling, for eksempel i forbindelse med førtidspensionering og sygedagpenge. Formålet med LÆ-blanket projektet er at etablere en elektronisk kommunikation af disse blanketter. Fordelen herved er blandt andet, at kommunen modtager data elektronisk og undgår derved genindtastning. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter skulle oprindeligt have været idriftsat november Projektet er imidlertid blevet forsinket af flere grunde. Fra lægeleverandørside blev således rejst ønske om udvikling af en fælles måde at kommunikere blanketter på i sundhedssektoren. Af denne grund har MedCom i samarbejde med en række leverandører og blanketudbydere udarbejdet et forslag til Den gode web-service og Den dynamiske blanket, der tilsammen vil gøre det muligt for såvel blanketafsendere som blanketmodtagere at kunne udveksle mange forskellige blanketter ved brug af disse to standarder. Hensigten i LÆ-blanket projektet er i første fase at pilotteste de to standarder med LÆ-blanketter som case i 2-3 lægesystemer for herefter at konsolidere standarderne. I anden fase er der formålet at få implementeret standarderne i de øvrige lægesystemer. Tidsplanen ser således ud som følger: Januar 06 Juni 06: Endelig teknisk afklaring af Den gode web-service og Den dynamiske blanket samt udarbejdelse af LÆ-blanket standarder i pilotprojektet Maj 06 Marts 07: Første fase: Pilottest af standarderne i forbindelse med LÆ-blanketter i 2-3 lægesystemer. April December 07: Anden fase: Implementering af standarderne i de øvrige lægesystemer. 11

12 Oversigt MedCom V kommuneprojekter MedCom V kommune projekter Eksisterende kommunikation: Ældreområdet, lægepraksis, sygehuse, apoteker, sundhedscentre (+ simpel advis til socialområdet) Standard for kliniske data i genoptræningsplaner: Kommuner, sygehuse, lægepraksis LÆ-blanket via webservice: Socialforvaltning/området og lægepraksis Følgegruppe Sygehus- Kommune Reference gruppe Sundheds faglig gruppe Pilot gruppe Følgegruppe Kommune- Lægepraksis Teknisk gruppe WebService makropilot Pilot test gruppe 12

13 Henning Voss Projektplan v /06/2006 Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet) Indhold 1. Formål og metode 2. Baggrund for LÆ projektet 3. Den tekniske løsning 4. Projektets faser og tidsplan 5. Projektets organisering 6. Budget 7. Forankring efter projektperioden 8. Baggrunden for udvælgelsen af blanketter 9. Beskrivelse af den papirbaserede sagsgang 10. Gevinster ved elektronisk forsendelse af LÆ blanketter Bilag A: De udvalgte blanketter Bilag B: Eksempel på elektronisk LÆ-blanket i lægesystem 1. Formål og metode Formål: Sandsynligvis beslutter MedComs styregruppe på styregruppemødet den 4. juni 2006 at igangsætte implementeringen af elektronisk kommunikation af LÆ blanketter mellem lægepraksis og kommuner (herefter LÆ projektet). Metode: Endvidere besluttede MedComs styregruppe, at kommunikationen skal foregå via MedComs Den Dynamiske Blanket (DDB) og MedComs Den Gode WebService (DGWS). 2. Baggrund LÆ projektet Indenfor mange områder i den kommunale sagsbehandling, bl.a. vedrørende førtidspension og sygedagpenge, foregår der skriftlig kommunikation i form af forskellige blanketter - de såkaldte LÆ-blanketter. Kommunikationen sker primært mellem kommunen og de praktiserende læger, men også mellem kommunen og speciallæger på såvel sygehus som i privatpraksis. De benyttede blanketter er standardiserede, og denne standardisering foregår i lægeforeningens attestudvalg, hvor der er repræsentation fra de praktiserende læger samt Kommunernes 13

14 Landsforening. Elektroniske udgaver af disse blanketter indgår som en naturlig del af lægernes praksissystemer, men forsendelsen er ikke elektronisk i dag. 97% af de praktiserende læger har i dag elektronisk patientjournal. Sagsgangen i forbindelse med LÆ-blanketterne består af to dele: 1) Anmodning fra kommunen med ønske om udfyldelse af en attest 2) Svar til kommunen i form af den udfyldte blanket 3) Afregning Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter skulle oprindeligt have været idriftsat november Projektet blev imidlertid forsinket af flere grunde. Fra lægeleverandørside blev således rejst ønske om udvikling af en fælles måde at kommunikere blanketter på i sundhedssektoren. Af denne grund har MedCom i samarbejde med en række leverandører og blanketudbydere i løbet af MedCom IV perioden udarbejdet et forslag til DDB og DGWS, der tilsammen vil gøre det muligt for såvel blanketafsendere som blanketmodtagere at kunne udveksle mange forskellige blanketter ved brug af disse to standarder. 3. Den tekniske løsning Den tekniske løsning i LÆ blanket projektet bygger på DGWS og DDB. Den Gode WebService (DGWS) Er en SOAP webservice kuvert der fastlægger en fælles måde at autorisere, signere og kommunikere webservices mellem sundhedssektorens parter. Gør det muligt for klientsystemer at kommunikere med forskellige webservice udbydere alene ved at ændre adressen på udbyderen. Gør det muligt for webservices udbydere at kommunikere med mange klientsystemer - uden først at skulle træffe aftale med hvert enkelt klientsystem. Gør det mulig for klientsystemer at kommunikere autorisationsoplysninger og digital signatur (OCES) som en integreret del af eget IT system. Gør det muligt at kommunikere personhenførbare sundhedsoplysninger på en sikker og fleksibel måde. Gør det muligt for en webservice udbyder at vælge mellem seks forskellige sikkerhedsniveauer til kommunikation af personhenførbare sundhedsoplysninger. Gør det muligt at kommunikere ved brug af både VPN kryptering på det lukkede sundhedsdatanet og med SSL kryptering på det åbne Internet. Dokumentationen for DGWS kan downloades her: XX Yderligere information om DGWS kan fås hos IT-ingeniør Jacob Glasdam, MedCom, jag@healthtelematics.dk. Den Dynamiske Blanket (DDB) Gør det muligt for blanketudbydere løbende at indføre nye blanketter og nye versioner - og for klientsystemerne at behandle blanketterne integreret uden at IT systemet først skal tilrettes til de nye blanketter. Gør det muligt for blanketudbydere at styre den grafiske fremvisning af blanketter i 14

15 klientsystemerne - og for klientsystemerne at printe blanketten uden at skulle tilrette sit system først. Gør det muligt for klientsystemer gradvist at integrere stadig flere blanketdata i takt med at flere blanketudbydere bruger samme indtastningsfelter Gør det muligt effektivt at indsamle kvalitets- og aktivitets data og efterbehandle de indsamlede data maskinelt Kan også anvendes til ikke-blanketbaseret kommunikation, f.eks. til indberetning af en større datamængde. Dokumentationen for DDB kan downloades her: XX MedCom har udviklet et online værktøj til at konstruere DDB-baserede blanketter og til at vise, hvordan en DDB-baseret blanket kommer til at se ud. Værktøjet findes her: XX Yderligere information om DDB og online værktøjet kan fås hos IT-ingeniør Jacob Glasdam, MedCom, jag@health-telematics.dk. Figur 1 Beskrivelse af teknisk løsning Kommune ANMODNING 1 4a 4b Blanketserver 2a 2b SVAR 3 Lægepraksis Jævnfør figur 1 er der følgende faser i et typisk elektronisk LÆ anmodning/svar forløb: 15

16 Anmodning: 1. Kommunen initierer anmodningen ved at lave et DGWS-kald til blanketserveren indeholdende en DDB-baseret anmodningsblanket (eks. LÆ121). Applikationen, der laver DGWS-kaldet er enten kommunes ESDH-system i de tilfælde hvor ESDH-systemet har lavet en integration baseret på DGWS og DDB, eller alternativt en webportal fra Kommune Information (KI), som kommunen kan tilgå online og som så sørger for at sende den udfyldte DDB-baserede anmondningsblanket til blanketserveren via et DGWSkald. I en overgangsfase vil ikke alle lægesystemer kunne kommunikere LÆ-blanketter elektronisk og kommunens medarbejdere kan ikke holde styr på, hvilke læger der kan og hvilke læger der ikke kan kommunikere blanketterne elektronisk. Derfor skal blanketserveren kunne håndtere begge situationer: I tilfælde af at lægen ikke kan kommunikere elektronisk, udfylder kommunens medarbejder anmodningsblanketten som beskrevet ovenfor og blanketserveren giver medarbejderen besked om at blanketten skal fremsendes til lægen med posten og når lægen har udfyldt LÆ blanketten, sender lægen den med posten retur til kommunen. I tilfælde af, at lægen godt kan kommunikere LÆblanketter elektronisk, følges nedenstående fremgangsmåde. 2. A) Blanketserveren sender notifikations til lægen/lægesystemet 1 om, at der på blanketserveren venter en blanket på udfyldelse. B)Lægesystemet laver et DGWS-kald og modtager fra blanketserveren hhv. den udfyldte anmodningsblanket (eks. LÆ121) og en tom 2 returblanket (eks. LÆ125). Hvis nødvendigt møder patienten herefter op til konsultation mhp. undersøgelser der er nødvendige for at blanketten kan udfyldes. Svar: 3. Lægesystemet lægger evt. automatisk oplysninger, der allerede findes i journalen (diagnoser mv.) ind i den DDB-baserede blanket. Herefter godkender lægen de oplysninger der automatisk er udfyldt af lægesystemet, tilføjer de resterende oplysninger der evt. måtte være og initierer, at lægesystemet via et DGWS-kald sender den udfyldte blanket op på blanket serveren. 4. Blanketserveren sender notifikations til kommunen 3 om, at der på blanketserveren ligger udfyldt returblanket fra en læge. Kommunen afhenter den udfyldte returblanket hos blanketserveren ved at initiere et DGWS-kald. Applikationen, der laver DGWS-kaldet er igen enten kommunes ESDH-system eller alternativt webportalen fra KI se pkt Projektets faser og tidsplan LÆ projektet i MedCom V inddeles i tre faser: 4. Ápril06 Juni 06: Endelig teknisk afklaring af Den gode web-service og Den dynamiske blanket 1 en bør være både læsbar for mennesker og maskiner, således at der er to alternativer for lægesystemet: Maskinaflæsning: Lægesystemet læser selv en og igangsætter automatisk DGWS-kaldet (pkt. 3). Menneske-aflæsning: Lægen læser en og igangsætter manuelt DGWS-kaldet i lægesystemet. Der er faktisk også en tredje mulighed som lægesystemet kan vælge: Der modtages ingen notifikation og i stedet laver lægesystemet automatisk eks. én gang om dagen et DGWS-kald for at se, om der er nogen nye blanketter. 2 Helt tom er den ikke, idet stamdata fra anmodningsblanketten - eksempelvis patientens navn og cpr. vil være udfyldt allerede. 3 Igen skal notifikationen være både maskin- og menneskeligt læsbar jf. fodnote XX. Dvs. det er enten ESDH systemet eller kommunens sagsbehandler, der modtager notifikationen. 16

17 5. Juli 06 Marts 07: Pilottest af standarderne i forbindelse med LÆ-blanketter i 2-3 lægesystemer. 6. April December 07: Implementering af standarderne i de øvrige lægesystemer. 5. Projektets organisering Fase 1 teknisk afklaring Den tekniske afklaring og færdigskrivelse af dokumentationen har primært været varetaget af følgende personen: Jørgen Granborg, A-data Martin Holmgaard Rasmussen, Kommuneinformation Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Fase 2 Pilot implementering Følgende blanketter indgår i pilot fasen (fase 2) af LÆ-blanket projektet: 4 LÆ125 Statusattest (samt anmodning om samme LÆ121) LÆ145 Generel helbredsattest (samt anmodning om samme LÆ141) LÆ205 Uarbejdsdygtighed (samt anmodning om samme LÆ201) LÆ215 Socialmedicinsk opfølgning (samt anmodning om samme LÆ211) Figuren nedenfor viser organiseringen af LÆ projektet i fase 2. 4 Jævnfør i øvrigt afsnit 8 nedenfor vedr. baggrunden for udvælgelsen af disse fire LÆ-blanketter. 17

18 Pilot gruppe (Leverandører & kommune projektledere) Leverandør gruppe Kommuneinformation Lægesysem lev. A Lægesystem lev. B (Lægesystem lev. C) Kommune ESDH lev. Kommune projektleder gruppe: KI KL Århus Odense Lokale projektgrupper Projektlederen fra kommune Kommunale Lokale projektgrupper sagsbehandlere Én-to Projektlederen læger med sys. fra A Én-to kommune Lokale læger projektgrupper med sys. B (Én-to Kommunale Projektlederen læger med sys. fra C) sagsbehandlere kommune En-to Kommunale læger med sys. A sagsbehandlere E t l d A Fase 3 - Udbredelse I udbredelsesfasen skal alle resterende lægesystemleverandører samt alle andre kommuner inddrages. Der vil derfor blive etableret en udbredelsesgruppe bestående af lægesystem leverandører, KI samt relevante ESDH leverandører. Når løsningen er implementeret blandt en flerhed af lægesystem leverandører, skal de rette personer i landets kommuner opfordres til at påbegynde elektronisk kommunikation af LÆ blanketter. 18

19 6. Budget og forretningsmodel Budgettet omfatter udvikling, pilotafprøvning og udbredelse af de fire udvalgte blanketter. Hertil kommer forslag om reservepulje til nye blanketprojekter, udover de fire udvalgte blanketter. BUDGET - LÆ PROJEKTET MEDCOM V Pilotprojektgruppe DDB og DGWS dokumentation og værktøjer Testfunktion blanketserverleverandør ESDH-leverandør lægesystemleverandører Evaluering/tilretning Udbredelsesgruppe Udbredelsesaftaler, alle relevante leverandører Informationsindsats Samlet 4 blanketter (pilot+udbredelse) Reservepulje*) Samlet, inkl. reservepulje *) Efter konkret beslutning i MedComs styregruppe Der er udarbejdet udkast til en aftale i projektperioden mellem Kommuneinformation og lægesystemerne om dækning af forsendelsesomkostningerne mellem praksis og Blanketserveren. Prisen pr. blanket er sat til kr. 2,50 op til et samlet beløb på kr Forankring efter projektperioden Blanketserver Som i alle MedCom-projekter bliver der tale om en relativt beskeden medfinansiering til deltagerne fra MedComs side. Resten skal man som leverandør selv satse, med henblik på at opdyrke et nyt forretningsområde - i dette tilfælde blanketserver til sundhedssektoren. Til gengæld vil MedCom markedsføre muligheden for elektronisk udveksling af blanketter i forhold til lægepraksis, kommuner, sygehuse og speciallægepraksis. Alle standarder og kommunikationsveje er efter afprøvning i pilotprojektet åbne for alle interesserede leverandører. Der kan derfor opstå en konkurrencesituation på markedet for blanketservere efter pilotprojektet. Den part, der tager initiativ til anmodning om blanket (i dette tilfælde den enkelte kommune) kan vælge mellem blanketservere på markedet. Lægesystemleverandører Ikke alle lægesystemleverandører kan deltage i pilotprojektet. Efter velgennemført pilotprojekt gennemføres udbredelsesprojekt, startende med implementering af XML-standarder til de 4 udvalgte blanketter. 19

20 ESDH-leverandører Der er i dag flere leverandører på ESDH-markedet. Kun én forventes at deltage i pilotprojektet. Efter velgennemført pilotprojekt gennemføres udbredelsesprojekt, startende med implementering af XML-standarder til de 4 udvalgte blanketter. Implementering af nye/andre blanketter Øvrige LÆ-blanketter og andre for kommuner, lægepraksis og sygehuse relevante sundhedsblanketter udvikles i egne projekter, efter konkret beslutning i MedComs styregruppe eller på blanketserverleverandørers eget initiativ. Vedligehold af eksisterende elektroniske blanketter/standarder Ved udvikling af EDI- og XML-standarder påtager MedCom sig opgaver i forbindelse med vedligehold af disse, fx som følge af ændret aftalegrundlag. Der bør i den politiske fastlæggelse af indholdsmæssige ændringer tages højde for tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af tilretninger i de omfattede IT-systemer. Hertil kommer, at der i en overgangsperiode vil være behov for parallelle papirbaserede løsninger, da ikke alle kommuner og læger vil overgå til elektronisk kommunikation samtidig. 8. Baggrunden for udvælgelsen af bestemte blanketter Anvendelsen af blanketter på sundhedsområdet er hyppig og kompleks. I forhold til det konkrete projekt er dels valgt at afgrænse projektet til LÆ-blanketter med tilhørende anmodningsblanketter, mellem almen lægepraksis og kommunernes sygedagpengekontorer. Dels er de konkrete blanketter til afprøvningen udvalgt efter hyppighed og kompleksitetsgrad. Valget af blanketter er således forsøgt tilrettelagt på en sådan måde, at der efter en praktisk afprøvning af konceptet vil være mulighed for at skalere løsningen til at omfatte såvel flere blanketter mellem almen lægepraksis og kommunerne, blanketter mellem kommuner og andre parter i sundhedssektoren (fx sygehuse/speciallægepraksis) som blanketter mellem almen lægepraksis og andre (fx Lægemiddelstyrelsen). Følgende blanketter indgår i pilot fasen (fase 2) af LÆ-blanket projektet:: LÆ125 Statusattest (samt anmodning om samme LÆ121) LÆ145 Generel helbredsattest (samt anmodning om samme LÆ141) LÆ205 Uarbejdsdygtighed (samt anmodning om samme LÆ201) LÆ215 Socialmedicinsk opfølgning (samt anmodning om samme LÆ211) Anvendelsen af de enkelte blanketter varierer fra kommune til kommune. Da der ikke findes landsdækkende statistikker for anvendelsen af LÆ-blanketterne, er der foretaget et skøn over, hvor hyppigt de udvalgte blanketter anvendes på landsplan, på baggrund af faktiske tal fra Århus og Odense kommuner. Statusattester (LÆ121/LÆ125) er en simpel og relativt hyppigt anvendt blanket. På årsbasis rekvireres skønsmæssigt mere end statusattester på landsplan. 20

21 Den generelle helbredsattest (LÆ141/LÆ145) er mere kompleks og anvendes sjældnere. På årsbasis rekvireres skønsmæssigt mere end generelle helbredsattester på landsplan. Attest vedr. uarbejdsdygtighed (LÆ201/LÆ205) anvendes meget i kommunernes dagpengeadministration. På landsplan rekvireres skønsmæssigt mere end attester vedr. uarbejdsdygtighed om året. Attest vedr. socialmedicinsk opfølgning (LÆ211/LÆ215) anvendes skønsmæssigt mere end gange årligt på landsplan. 9. Beskrivelse af den papirbaserede sagsgang De udvalgte blanketter er alle karakteriseret ved at omfatte en anmodningsblanket, blanketten med lægens oplysninger samt evt. et afregningsbilag, der ligger til grund for kommunens udbetaling af honorar til lægen. Der er forskel på håndteringen af anmodningsblanketter, hvorimod lægens besvarelse, modtagelse i kommunen og evt. afregningsbilag håndteres ens for de fire valgte blanketter. Tidsfrister for lægens besvarelse af anmodningen er fastsat aftalemæssigt. Rykkerprocedurer i forbindelse med manglende besvarelse af anmodning om LÆ-blanket håndteres i dag forskelligt fra kommune til kommune - og fra sag til sag. Mange kommuner anvender i dag Sags- og Advissystemet fra KMD (herefter S&A) til markering af rekvirerede/modtagne papirbaserede LÆ-blanketter. En række lægesystemer har allerede i dag LÆ-blanketterne liggende i elektronisk form, med mulighed for genbrug af allerede elektronisk registrerede oplysninger. Eksempel er vist i bilag B. Nedenfor gives et overblik over den nuværende papirbaserede sagsgang for de udvalgte blanketter. Uddybende beskrivelse blanket for blanket findes i bilag A. 21

22 Titel og formål Kommunens anmodning Borgeren Lægens besvarelse Modtagelse i kommunen Afregning Statusattest LÆ121/125 LÆ121 er anmodning om LÆ125. LÆ125 Statusattesten er et relevant resumé af sygdomsforløb med vurdering af helbredsforholdene i relation til kommunens sagsbehandling. Generel helbredsattest LÆ141/145 LÆ141 er anmodning om LÆ145. LÆ145 Generel helbredsattest anvendes, når kommunen har behov for en omfattende helbredsundersøgelse, der omhandler såvel fysiske som psykiske forhold samt lægens vurdering i forhold til det aktuelle problem. Manuel udfyldelse af anmodningsblanket. Sendes pr. post, sammen med svarblanket og afregningsbilag. Angives i sagen og/eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt. Alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag. Manuel udfyldelse af anmodningsblanket. Sendes pr. post, sammen med svarblanket og afregningsbilag. Angives i sagen og/eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt. Alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag. Brev sendes til borgeren Indkaldes ikke specielt i forbindelse med statusattest. Lægen formodes at have aktuelt kendskab til patienten. Borgeren bestiller tid til konsultation hos egen læge. Håndteres ensartet for de fire valgte blanketter Udfærdiges på baggrund af patientjournal og evt. objektiv undersøgelse. Enten manuelt med delvis genindtastning, eller egen blanket på laserprinter. Elektronisk kopi gemmes Relevante dele af patientjournal medsendes evt. i kopi. Afregningsbilag medsendes. Håndteres ensartet for de fire valgte blanketter Via postsortering til sagsbehandler. Manuel journalisering. Markering i sagen og/eller sagsstyringssystem (fx S&A), at der foreligger en attest / lægesag på borgeren.. Håndteres ensartet for de fire valgte blanketter Afregningsbilag bogføres manuelt. Rekvirerende sagsbehandler godkender lægens besvarelse og attesterer udbetalingen. Lægens honorar går til udbetaling Attest vedr. uarbejdsdygtighed LÆ201/205 LÆ201 er anmodning om LÆ205. LÆ205 Attest vedr. uarbejdsdygtighed anvendes ved kortere sygefravær, hvor behandlende læge skal give oplysninger om aktuelle sygdom/ulykkestilfælde. Anmeldelse fra fx arbejdsgiver. Kommunen kontakter borger/ sender LÆ201 pr. post, sammen med LÆ205 og afregningsbilag til borger. Angives i sagen og/eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt. Alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag Borger modtager henvendelse fra kommunen. Udfærdigelse af attest kræver som hovedregel fremmøde hos lægen. Borger medbringer blanketter + afregningsbilag til lægen. Attest vedr. socialmedicinsk opfølgning LÆ211/215 LÆ211 er en anmodning om LÆ215. LÆ 215 Attest vedrørende socialmedicinsk opfølgning kan anvendes i alle typer sager, hvor der er behov for belysning af socialmedicinske problemstillinger i relation til erhvervsfunktion Kommunen kontakter borger/ sender LÆ211 pr. post, sammen med LÆ215 og afregningsbilag til borger. Angives i sagen og/eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt. Alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag Borger modtager henvendelse fra kommunen. Udfærdigelse af attest kræver altid fremmøde hos lægen. Borger medbringer blanketter + afregningsbilag til lægen. 22

23 10. Gevinster ved elektronisk forsendelse Generelt må det betragtes som en gevinst for både borgere, kommuner og læger at påbegynde elektronisk udveksling af LÆ-blanketter, idet IT-anvendelse til informationssøgning og kommunikation i forvejen er en del af hverdagen for alle parter. Hertil kommer potentialet i at udvide den elektroniske løsning til at omfatte stadig flere blanketter. Generelt er det en forudsætning for at opnå de fulde gevinster ved elektronisk overførsel af anmodninger og attester, at der findes elektroniske journalsystemer hos både kommune og læge. For at opnå de fulde gevinster ved den elektroniske udveksling, forudsættes det specifikt, at - Anmodningen i alle tilfælde sendes elektronisk direkte til lægesystemet. I de tilfælde, hvor borgeren skal bestille tid til konsultation og hidtil har medbragt den uudfyldte attest til lægen, tages den elektronisk fremsendte anmodning kun i brug af lægen ved patientens faktiske fremmøde. Borgeren informeres naturligvis på samme niveau som tidligere. - Det papirbaserede afregningsbilag erstattes af betalingsoplysninger afgivet i forbindelse med lægens besvarelse, der således lægges til grund for udbetaling af honorar. Sagens fælles identifikation er altid borgerens cpr.nr. Kommunens afregningssystem indeholder ét eller flere kontonumre, der skal bruges til kontering af udgiften. Afregningsbeløbet bestemmes af blankettens nummer. Lægesystemet indeholder lægens individuelle modtageroplysninger i forbindelse med afregning (CVR, SE-nr., giro-nr., eller bankoplysninger samt datooplysninger). Etablering af en elektronisk løsning til udveksling af anmodninger, svar og afregning erstatter imidlertid ikke umiddelbart papirbaseret kommunikation i de situationer, hvor anmodning og/eller lægens besvarelse ledsages af eksempelvis uddybende materiale om sociale forhold fra kommunen og/eller udskrivningsbreve eller lignende fra lægen. Sådanne papirbaserede dokumenter vil fortsat skulle forsendes og lagres manuelt, alternativt skannes og lagres elektronisk. Kommunens anmodning Kommunen informerer/indkalder (afhængig af attesttype) borgeren og sender elektronisk anmodning til lægens journalsystem. Kommunen genbruger fuldautomatisk allerede elektronisk registrerede oplysninger i den elektroniske anmodning, herunder borgeroplysninger, modtagende læge og stamoplysninger om rekvirerende kommune. Desuden mulighed for genbrug af journaltekst ( drag and drop ). Kommunen opbevarer anmodningen elektronisk og sikrer, at information om at anmodningsattest er fremsendt, er tilgængelig på tværs af fagforvaltninger, med oplysninger om: - dato - attesttype - navn på rekvirerende afdeling/sagsbehandler - borgers cpr-nr. 23

24 Lægens besvarelse Lægen udfylder svarattesten elektronisk ved genbrug af: - oplysninger fra den af kommunen fremsendte anmodning (fx kommuneoplysninger) - allerede registrerede oplysninger (fx diagnoser) - journaltekst ( drag and drop ) Lægen sender elektronisk svar, inkl. betalingsoplysninger til brug for kommunens udbetaling af honorar, til kommunens ESDH-system. Kopi af såvel kommunens anmodning som lægens svar lagres fuldautomatisk i lægens elektroniske patientjournal. Modtagelse i kommunen Læges elektroniske svar modtages i kommunens ESDH-system og lagres fuldautomatisk til brug for den videre sagsbehandling. Sagsstyringssystemet (fx S&A) adviseres elektronisk om, at svarattest er modtaget, af hensyn til andre relevante fagforvaltninger i kommunen. Betalingsoplysninger genbruges i økonomisystem i forbindelse med udbetaling af lægens honorar. Gevinster for borgeren - optimering af sagsbehandlingsprocessen mellem de involverede parter - minimering af dobbeltrekvireringer - bedre konsultationsforløb, da anmodning er kendt af lægen i forvejen - sikrer imod bortkomne attester Gevinster for kommunen - Portobesparelse - Genbrug af data med heraf følgende tidsbesparelse og forbedret datakvalitet - Eliminering af postsortering - Eliminering af dobbeltjournalisering - Større datasikkerhed - Bedre overblik - Optimering af sagsbehandlingsprocessen mellem de involverede parter - Minimering af dobbeltrekvirering - Lettelse af afregningsprocedure - Bedre statistikgrundlag Gevinster for lægen - Portobesparelse (svar og afregningsbilag) - Genbrug af data/lettere journalisering (findes allerede i dag i mange lægesystemer, hvor LÆ-blanketter ligger som skabeloner, jf. bilag B) - Eliminering af manuel håndtering af blanket/afregningsbilag - Større datasikkerhed - Bedre overblik - Optimering af sagsbehandlingsprocessen mellem de involverede parter - Minimering af dobbeltrekvirering - Bedre tilrettelæggelse af konsultationer, da anmodning er kendt i forvejen 24

25 Bilag A: De udvalgte blanketter 25

26 26

27 A.1 Statusattest (LÆ125/LÆ121) Formål LÆ121 er en anmodning om, at lægen udfærdiger attest LÆ125 Statusattest. LÆ125 - Statusattesten er et relevant resumé af sygdomsforløb med vurdering af helbredsforholdene i relation til kommunens sagsbehandling. Blanketten anvendes, når lægen formodes at have et aktuelt kendskab til patienten, dvs. har haft kontakt med patienten inden for ½-1 år alt efter sagens karakter. Kommunens anmodning Kommunen skal kort redegøre for borgerens situation, hvad de lægelige oplysninger skal bruges til, og hvilke helbredsmæssige forhold, der ønskes vurderet. Det hjælper lægen til at målrette sin besvarelse, hvis kommunen formulerer nogle få konkrete spørgsmål. Anmodningsblanketten skal altid indeholde: Oplysninger om årsag til indhentning af oplysningerne. Oplysning om lovhjemmel og/eller samtykke. Angivelse af hvortil svaret skal sendes. Det bør tilstræbes, at borgerens/patientens helbredsmæssige klager er anført. Anmodningsattesten udfyldes manuelt, og kommunen kan udfylde adressefeltet på LÆ125 (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift). LÆ121 sendes pr. post til borgerens behandlende læge (almen læge, speciallæge, sygehuslæge), sammen med LÆ125 Statusattest og afregningsbilag. Kommunen angiver i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt, alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag. Lægens besvarelse Lægen udfærdiger attesten på grundlag af patientjournal og kendskab til patienten i øvrigt. Patienten bliver ikke indkaldt specielt i forbindelse med LÆ125. LÆ125 bør indeholde en kort beskrivelse af den aktuelle sygdom samt eventuelle andre relevante sygdomme (sygehistorie, diagnoser og igangværende behandling). LÆ125 bør desuden indeholde en vurdering af helbredsforholdenes betydning for sagen herunder også en prognose for patientens helbredssituation. 27

28 Lægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang. Kopi af relevante dele af journalen herunder relevante laboratorieprøver og røntgenundersøgelser kan eventuelt medsendes. Herudover kan lægen besvare enkelte konkrete spørgsmål, som kommunen måtte have fremført i LÆ121 Anmodning om statusattest. Lægen har normalt pligt til at udfærdige denne attest. Hvis lægen skønner, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, skal lægen ikke udfærdige attesten, men gøre kommunen opmærksom herpå ved at returnere blanketten med kryds i returfeltet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis lægen ikke har set patienten inden for det sidste halve til hele år alt efter sygdommens karakter. Lægen udfylder statusattesten. Enten manuelt på den fremsendte blanket, med delvis genindtastning af allerede registrerede oplysninger, eller laver egen blanket på laserprinter, med delvis genindtastning. Lægen gemmer elektronisk kopi af blanketten i journalsystem, printer den udfyldte blanket ud og sender pr. post til kommunen, sammen med stemplet afregningsbilag. Modtagelse i kommunen Via kommunens postsortering modtages attesten af relevant sagsbehandler. Attesten journaliseres manuelt, og det markeres i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at der forligger en attest på den pågældende borger. Dette af hensyn til kommunens overblik på tværs af fagforvaltninger, da det ellers kan forekomme, at flere fagforvaltninger rekvirerer samme attest. Afregningsbilag bogføres manuelt og lægens honorar går til udbetaling. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 A.2 Generel helbredsattest (LÆ145/LÆ141) Formål LÆ141 er en anmodning til den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ145 Generel helbredsattest. Attesten anvendes, når kommunen har behov for en omfattende helbredsundersøgelse, der omhandler såvel fysiske som psykiske forhold samt lægens vurdering i forhold til det aktuelle problem. Den objektive undersøgelse kan målrettes bestemte lidelser efter konkret oplæg fra kommunen. Blanketten kan kun anvendes i almen praksis. Kommunens anmodning Kommunen skal kort redegøre for borgerens situation, hvad de lægelige oplysninger skal bruges til og hvilke helbredsmæssige forhold, der ønskes vurderet. Det hjælper lægen til at målrette sin besvarelse, hvis kommunen formulerer konkrete spørgsmål. Anmodningsblanketten skal altid indeholde Oplysning om årsag til indhentning af oplysningerne. Oplysning om lovhjemmel og/eller samtykke. Angivelse af hvortil svaret skal sendes. Det bør tilstræbes, at borgerens/patientens helbredsmæssige klager er anført. Anmodningsattesten udfyldes manuelt. LÆ141 sendes pr. post til borgerens praktiserende læge, sammen med LÆ145 Generel helbredsattest og afregningsbilag. Kommunen angiver i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt, alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag. Kommunen sender brev til borgeren, der bestiller tid hos lægen. Lægens besvarelse Borgeren konsulterer lægen. Det er lægens opgave at give en beskrivelse af patientens helbredsproblemer og deres relation til patientens nuværende og fremtidige arbejdsevne i en så deltaljeret og konkret grad, at kommunens lægekonsulent og sagsbehandlere har mulighed for selvstændigt at tage stilling til attestens konklusioner og forslag. Der bør derfor være mest mulig dokumentation i form af objektive undersøgelser, svar på blodprøver mv. Hvis lægen skønner, at der er behov for supplerende undersøgelser, skal kommunen underrettes herom. Der kan foretages supplerende undersøgelser, som har et potentielt behandlende eller diagnosticerende sigte, men ikke undersøgelser, som alene anvendes med det formål at dokumentere en i forvejen kendt helbredstilstand. Supplerende undersøgelser foretages uden omkostninger for den attestudstedende læge. Det forventede indhold fremgår af ledeteksten til attestens 10 punkter. I punkt 7 har lægen mulighed for at komme med forslag til socialmedicinske behandlingsmuligheder. Det skal understreges, at lægen i attesten kun afgiver en udtalelse om erhvervsevnen ledsaget af et forslag til socialmedicinsk behandling, mens det er kommunens forvaltning, der træffer afgørelse om, hvilken social ydelse patienten skal tilbydes. 34

35 Lægen udfylder attesten. Enten manuelt på den fremsendte blanket, med genindtastning af allerede registrerede oplysninger, eller laver egen blanket på laserprinter, med delvis genindtastning. Lægen gemmer elektronisk kopi af blanketten i journalsystem, printer den udfyldte blanket ud og sender pr. post til kommunen, sammen med stemplet afregningsbilag. Modtagelse i kommunen Via kommunens postsortering modtages attesten af relevant sagsbehandler. Attesten journaliseres manuelt, og det markeres i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at der forligger en attest på den pågældende borger. Dette af hensyn til kommunens overblik på tværs af fagforvaltninger, da det ellers kan forekomme, at flere fagforvaltninger rekvirerer samme attest. Afregningsbilag bogføres manuelt, og lægens honorar går til udbetaling. 35

36 36

37 37

38 A.3 Attest vedr. uarbejdsdygtighed (LÆ205/LÆ201) Formål LÆ201 - Anmodning om attest vedr. uarbejdsdygtighed anvendes normalt hvor sygdommens varighed forventes at blive af kortere varighed. Den behandlende læge kan på LÆ205 attestere, om fraværet skyldes uarbejdsdygtighed pga. sygdom/ulykke. LÆ205 anvendes i sygedagpengesager ved kommunens vurdering af, om betingelserne i Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel for udbetaling af sygedagpenge er opfyldt. LÆ205 anvendes ved kortere sygefravær, hvor behandlende læge skal give oplysninger om aktuelle sygdom/ulykkestilfælde. Hensigten med LÆ205 er, at kommunen skal kunne vurdere, om betingelserne for modtagelse af syge- og barselsdagpenge er opfyldt. Hensigten er ikke at dokumentere uarbejdsdygtighed overfor arbejdsgiveren. Kommunens anmodning Kommunen modtager anmeldelse fra fx arbejdsgiver og kontakter/sender LÆ201 til borgeren. Der bør normalt ikke sættes frist, der er kortere end d.d. + 6 hverdage. LÆ205 og afregningsbilag vedlægges. Anmodningsblanketten skal altid indeholde: Oplysninger om årsag til indhentning af oplysningerne. Oplysning om lovhjemmel og/eller samtykke. Angivelse af hvortil svaret skal sendes. Kommunen udfylder på LÆ205 feltet 1. fraværsdag, øverste felt med forvaltningens adresse (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift) og patientoplysninger. Kommunen angiver i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt, alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag Lægens besvarelse Udfærdigelse af attesten kræver som hovedregel, at patienten møder hos lægen. Patienten medbringer både LÆ201 og LÆ205 til lægen. Lægen skal på attesten altid angive den diagnose, der er relevant for sygefraværet. (Kommunen skal på grundlag af oplysningerne tage stilling til, om patienten er uarbejdsdygtig i lovens forstand). Lægen skal bl.a. vurdere, hvor langt sygefraværet forventes at blive, men skal ikke sondre mellem, om uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom eller ulykke. Attesten kan i modsætning til Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udfærdiges, selv om lægen ikke har set patienten i det aktuelle sygdomsforløb. Det skal blot fremgå af attesten, f.eks. under supplerende oplysninger. Det er op til kommunen, hvilken vægt den vil lægge på attesten i den aktuelle dagpengesag. 38

39 Hverken sygemelding til arbejdspladsen (Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed) eller lægelig attestation på LÆ205 giver patienten ret til dagpenge. Det er i alle tilfælde kommunen, der træffer afgørelsen på grundlag af de lægelige oplysninger og oplysninger fra patienten, arbejdsgiver, A- kasse etc. Lægen udfylder attesten. Enten manuelt på den fremsendte blanket, med genindtastning af allerede registrerede oplysninger, eller laver egen blanket på laserprinter, med delvis genindtastning. Lægen gemmer elektronisk kopi af blanketten i journalsystem, printer den udfyldte blanket ud og sender pr. post til kommunen, sammen med stemplet afregningsbilag. Modtagelse i kommunen Via kommunens postsortering modtages attesten af relevant sagsbehandler. Attesten journaliseres manuelt, og det markeres i sagsstyringssystemet (fx S&A), at der forligger en attest på den pågældende borger. Dette af hensyn til kommunens overblik på tværs af fagforvaltninger, da det ellers kan forekomme, at flere fagforvaltninger rekvirerer samme attest. Afregningsbilag bogføres manuelt, og lægens honorar går til udbetaling. 39

40 40

41 41

42 A.4 Attest vedr. socialmedicinsk opfølgning (LÆ215/LÆ211) Formål LÆ211 er en anmodning om, at borgeren søger læge for at få udfyldt LÆ215 Attest vedrørende socialmedicinsk opfølgning. Attesten kan anvendes i alle typer sager, hvor der er behov for belysning af socialmedicinske problemstillinger i relation til erhvervsfunktion. Det vil typisk være tilfældet i sygedagpenge- og kontanthjælpssager. Attesten anvendes normalt, hvor sygdommen forventes at blive af længere varighed og i tilfælde, hvor andre indhentede oplysninger giver formodning om, at vedkommendes helbredssituation i det hele taget kan få mere end blot forbigående indflydelse på fremtidig erhvervsevne. Kommunens anmodning Kommunen sender LÆ211 til borgeren. Der bør normalt ikke sættes frist, der er kortere end d.d. + 6 hverdage. LÆ215 og afregningsbilag vedlægges. Anmodningsblanketten skal altid indeholde: Oplysninger om årsag til indhentning af oplysningerne. Oplysning om lovhjemmel og/eller samtykke. Angivelse af hvortil svaret skal sendes. Det bør tilstræbes, at borgerens/patientens helbredsmæssige klager er anført. Kommunen udfylder på LÆ215 feltet 1. fraværsdag og eventuelt øverste felt med forvaltningens adresse (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift) og patientoplysninger. Kommunen angiver i sagen og eller sagsstyringssystemet (fx S&A), at anmodning om attest er fremsendt, alternativt alene en markering af, at der forefindes en lægesag Lægens besvarelse Udfærdigelse af attesten kræver, at borgeren møder hos lægen. Borgeren medbringer både LÆ211 og LÆ215 til lægen. 1. Diagnose Afsnittet giver mulighed for oplysninger om eventuelle kroniske sygdomme, der ikke nødvendigvis vedrører den aktuelle sygemelding, men kan have en væsentlig betydning i relation til social- og sundhedsforvaltningens vurdering af vedkommendes eventuelle behov for støtte. 2. Undersøgelse/behandling Der ønskes et præcist billede af, hvilke behandlingsaktiviteter der er iværksat, og hvilke undersøgelser og/eller behandlinger vedkommende venter på, og hvor behandlingen eller undersøgelsen skal foregå. På grundlag af disse oplysninger kan kommunen tage stilling til uarbejdsdygtighedens omfang og afgøre, hvornår eventuelle sociale foranstaltninger skal sættes ind. 3. Vurdering af erhvervsfunktion Lægen skønner, om lægelig behandling er tilstrækkelig, eller om revalidering eller lignende er nødvendig, for at genetablere erhvervsfunktionen. Lægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang. 42

43 Desuden skal lægen give en uddybende helbredsmæssig begrundelse for nedsættelsen af erhvervsevnen. Hensigten med den del af punktet er, at attestudstedende læge nærmere skal begrunde erhvervsevnenedsættelsen (uarbejdsdygtigheden). Udfyldelse af rubrikken forudsætter, at læge og patient har en drøftelse af, hvilke arbejdsfunktioner patienten skal udføre, og hvilke af disse der volder vanskeligheder. Lægen udfylder attesten. Enten manuelt på den fremsendte blanket, med genindtastning af allerede registrerede oplysninger, eller laver egen blanket på laserprinter, med delvis genindtastning. Lægen gemmer elektronisk kopi af blanketten i journalsystem, printer den udfyldte blanket ud og sender pr. post til kommunen, sammen med stemplet afregningsbilag. Modtagelse i kommunen Via kommunens postsortering modtages attesten af relevant sagsbehandler. Attesten journaliseres manuelt, og det markeres i sagsstyringssystemet (fx S&A), at der forligger en attest på den pågældende borger. Dette af hensyn til kommunens overblik på tværs af fagforvaltninger, da det ellers kan forekomme, at flere fagforvaltninger rekvirerer samme attest. Afregningsbilag bogføres manuelt, og lægens honorar går til udbetaling. 43

44 Bilag B: Eksempler på elektroniske LÆ-blanketter i lægesystem 44

45 45

46 46

47 47

Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet)

Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet) Henning Voss Projektplan v.0.5 26/06/2006 Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet) Indhold 1. Formål og metode 2. Baggrund for LÆ projektet

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet)

Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet) Henning Voss Projektplan v.1.3 09/03/2007 Projektplan for: Elektronisk udveksling af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner (LÆ projektet) Indhold 1. Formål og metode 2. Baggrund for LÆ projektet

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008.

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008. Odense februar 2008 FORSLAG TIL Samarbejdsaftale SIP Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren LÆ-blanketter FMK-Fælles Medicin Kort Aftaleparter: Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik-

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik- Baggrund Sundhedstelematik MedCom FynCom (- International afd.) Kommunikations standarder i edi/xml format Pilotprojekter implementering Udbredelse Projekter Kommuneprojekter i FynCom og MedCom Collaboration

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Gevinstpotentialer. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner. MedCom 7-projekter . Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Indstillinger 17-11-2008 4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november 2008 Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Status på arbejdet med det nationale program for telemedicin

Læs mere

Status DAP projekter. 20. december 2018

Status DAP projekter. 20. december 2018 Status DAP projekter 20. december 2018 2 Status Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse Aktiviteter nu og i næste periode A-data har sat nyansat projektleder (dog med titel som kundechef) på begge

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren

Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren 8. februar 2008/Ib Johansen-Lars Hulbæk 1. Baggrund De praktiserende læger har via MedComs udbredelsesprojekter og EDI standarder

Læs mere

Mandag, den 23. april 2007

Mandag, den 23. april 2007 Mandag, den 23. april 2007 IT-strategi for tværsektoriel kommunikation i Region Syddanmark mellem sygehuse, kommuner og almen Kick off læger møde for IT-strategi for Chefkonsulent tværsektoriel Tove Lehrmann

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde September

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 185130 Dato: 28. september 2016 Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Referat fra 8. LÆ-blanketmøde

Referat fra 8. LÆ-blanketmøde Dato: 26.06.08 Vor ref.: RIV Referat fra 8. LÆ-blanketmøde Dato: Fredag den 20. juni 2008 Sted: Deltagere: MedCom Bente Ørum, Esbjerg Kommune Dorthe Juul Andersen, Odense Kommune Mette Elisabeth Olsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Status på NetForvaltning Sundhed

Status på NetForvaltning Sundhed Status på NetForvaltning Sundhed Ideen bag NetForvaltning Sundhed 1 Kommuneinformation er ansvarlig for et elektronisk posthus (databroker) som forskellige systemer kan kommunikere med. Posthuset anvender

Læs mere

MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet

MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet Forslag om fremadrettet fokus på: Nationale fælles krav Teknisk infrastruktur Nationale portaler Klinisk infrastruktur Nationalt Patient

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 546717 Dato: 20-02-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

11. april 2012 Dorthe S. Lassen

11. april 2012 Dorthe S. Lassen Dorthe Skou Lassen 11. april 2012 Dorthe S. Lassen Notat: overvejelser omkring kommunal e-kommunikation med sundhedsvæsnet og den interne udvikling af e-kommunikation i den enkelte kommune Kommunerne varetager

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt MedCom hjemmepleje-sygehus projekt 2010-2011 Understøttelse af sundhedsaftaler Patient plejeforløb - informations flow H O S P I T A L Indlæggelses advis Indlæggelsessvar Indlæggelsesrapport Korrespondance

Læs mere

1. møde i følgegruppen for misbrugsområdet. Mandag den 23. april 2018

1. møde i følgegruppen for misbrugsområdet. Mandag den 23. april 2018 1 1. møde i følgegruppen for misbrugsområdet Mandag den 23. april 2018 Agenda Velkomst og kort præsentationsrunde v. Poul Erik Kristensen, KL Baggrund for mødet: Projekt i MedCom11 arbejdsprogram v. Karina

Læs mere

Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC)

Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) KOMMISSORIUM Basisinformation Titel Dato + version Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) 21-09-2018 + version 1.0 (MedCom)

Læs mere

Primærsektorens leverandørforum

Primærsektorens leverandørforum Status arbejdsplan 2011-2012 Sentinel 2011-2012 De sidste systemer arbejder på færdiggørelse / godkendelse af teknisk del har tilbudt / oprettet et samarbejdsudvalg med DAK-E Stadig tekniske udfordringer

Læs mere

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd NOTAT Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd Den 13. december 2007 Jnr 09.06.00 A09 Sagsid 000185087 Indledning Der stilles i dag i stigende krav til,

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts Tove Lehrmann, programleder

IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts Tove Lehrmann, programleder IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts 2016 Tove Lehrmann, programleder Agenda: MedCom10 projekter Opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Patientrapporterede

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 010212/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst 10 november 2006 Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1707143 Dok. nr.: 525271 Dato: 19-01-2018 Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet afholdes

Læs mere

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Samlet projekt med mål på kort og lang sigt implementeret via flere tiltag = Program 2 Understøttelse af elektronisk kommunikation

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 7. møde i styregruppen for MedCom VI

Dagsorden og indstillinger for 7. møde i styregruppen for MedCom VI Styregruppen for MedCom Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Tlf. +45 7226 9000 Fax. +45 7226 9001 E-mail sum@sum.dk Hjemmeside www.sum.dk Dagsorden og indstillinger for 7. møde i styregruppen for

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI Styregruppen for MedCom Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI Der indkaldes hermed til 6. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 28.maj 2009 kl. 10-13. Mødet afholdes

Læs mere

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? 28-05-2007 HBJ Baggrund...2 Svensk National Patientoversigt...3 Dansk National Patient Indeks (NPI)...5 Forslag...7

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Dashboard B Implementering af MedCom standarder (1. kvartal kvartal 2015)

Dashboard B Implementering af MedCom standarder (1. kvartal kvartal 2015) Dashboard B Implementering af MedCom standarder (1. kvartal 214 1. kvartal 215) Meddelelsesbaseret kommunikation via MedCom-standarder I henhold til Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22.

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. Kommunernes muligheder for at IT- understøtte sammenhængende, tværsektorielle patientforløb og borgerservice E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. oktober 2009 1 Hvor står vi? 2 Hvad er sammenhæng? Sammenhæng

Læs mere

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Dette er et statusnotat om MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet, som er udarbejdet juli 2017, i forbindelse med at MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Proces: Godkendt december 2015 opdateret september 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere