Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune"

Transkript

1 Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

2 Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar Mange brikker er faldet på plads, men der kommer fortsat ændringer og nye udfordringer. Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource, og det er derfor vigtigt at vi har en personalepolitik som kan være med til at sikre at udfordringerne og arbejdsopgaverne håndteres med engagement og kvalitet. Visioner er nødvendige, for at vi kan holde samme fokus. Det er vigtigt, at vi ikke forbliver i de højere luftlag, men også er konkrete. Derfor er jeg glad for, at personalepolitikken også angiver konkrete forslag til, hvad vi skal fokusere på og hvilke handlinger, der skal til. Med personalepolitikken, håber jeg, at vi har givet virksomhederne i Varde Kommune et godt arbejdsgrundlag. Med venlig hilsen Gylling Haahr Borgmester 1

3 Indledning Personalepolitisk vision Varde Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er sammenhæng mellem opgaver, vilkår og medarbejderressourcer. Vi sikrer fastholdelse af Varde Kommunes vigtigste ressource de ansatte blandt andet gennem kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø. Vi er en flad organisation med en høj grad af medinddragelse i dagligdagen gennem et velfungerende MED-system. Beslutninger træffes så decentralt som muligt gennem dialogbaseret aftalestyring. Det betyder, at den enkelte virksomhedsleder har en udstrakt grad af kompetence over sin egen økonomi. Medarbejderne oplever Varde Kommune som en arbejdsplads, hvor de trives og kan se deres fremtid. Rammer Personalepolitikken angiver den overordnede retning for ledere og medarbejdere i Varde Kommune. Arbejdspladsen Varde Kommune er én organisation og skal ses som en helhed. Den overordnede politik gælder alle ansatte. samtidig skal den have betydning for den adfærd, der udvises. Dette gælder for alle kommunens afdelinger og institutioner. Det er i vid udstrækning op til de enkelte afdelinger og institutioner at konkretisere og gennemføre de overordnede målsætninger Værktøjskassen Udover den overordnede personalepolitik er der på nogle områder udarbejdet delpolitikker, retningslinjer og inspirationsmateriale, som den enkelte afdeling eller institution kan bruge efter behov. Dette materiale udvikler, supplerer og tilretter vi løbende, og derfor findes det kun elektronisk. Alt materialet finder du på Intraforum under Værktøjskassen. Ikrafttræden Den overordnede personalepolitik er aftalt med Hoved MEDudvalget og godkendt i Byrådet den 2. december Ifølge bilag 9 i Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse` skal den overordnede personalepolitik evalueres af Hoved MED-udvalget hvert år. Varde Kommune er en værdibaseret organisation, og derfor er personalepolitikken kortfattet. Kommunens værdier skal have indvirkning på beslutninger, der træffes og ageres på, og 2

4 Fastholdelse og rekruttering Varde Kommune er i stand til at fasteholde den vigtigste ressource - vores medarbejdere. Varde Kommune tiltrækker kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Både medarbejdere og ansøgere kender Varde Kommune som den kompetente, engagerende, udviklende og udfordrende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, et hav af muligheder, plads til fyrtårne samt plads til den enkelte. Vi ønsker medarbejdere som: Er kompetente - har et højt fagligt niveau og kan anvende det i opgaverne. Er engagerende - viser engagement og engagerer kolleger og borgere i løsninger. Er udviklende udvikler egne opgaver og opgaveløsninger og ønsker afvekslende jobs med mulighed for udvikling. Er udfordrende tør undre sig højt, og tør prøve nye veje. Mødet med Varde Kommune opleves positivt, ordentligt og værdigt både i ansøgningsfasen, ved samtalen, ved introduktion på arbejdspladsen samt i det videre forløb. Varde Kommune er kendt for at være en arbejdsplads, der har fokus på både forebyggelse og sundhed. Nedsætte ansættelsesudvalg med deltagelse af både leder- og medarbejderrepræsentanter. Holde hvad vi lover, når vi ansætter nye medarbejdere. Kommunikationen i annoncer er troværdig, genkendelig og fængende. Være synlig og tilstede - på eksempelvis uddannelsesinstitutioner, i medierne og ved aktiviteter i lokalområdet. Skabe opmærksomhed om Varde Kommune som arbejdsplads. Sørge for et godt introduktionsforløb og følge op på nye medarbejderes trivsel og forventninger. Tilbyde ansatte personalegoder, plads til et familieliv, og at arbejde hjemmefra, hvor dette er muligt. Intern rekruttering Medarbejdere i Varde Kommune skal have mulighed for avancement eller jobskifte inden for egne rækker. Vi udvikler og uddanner potentielle ledere. Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor mange forskellige fagområder er repræsenteret, og det kan være nødvendigt at lave en særlig indsats i forhold til rekruttering til bestemte fagområder. 3

5 Kompetenceudvikling Vi skaber arbejdsglæde via interessante og afvekslende jobs med mulighed for udvikling af både opgaver, job og medarbejder. Varde Kommune arbejder målrettet med kompetenceudvikling. Det betyder, at medarbejderne er klædt på til - og på forkant med - de udfordringer, de møder i jobbet, så opgaven løses bedst muligt. Varde kommune giver mulighed for karriereudvikling. Vi tager ledelse alvorligt og sikrer udvikling af nuværende ledere og kommende ledere. Vi forventer, at den enkelte medarbejder tager ansvar for egen kompetenceudvikling, og at den enkelte leder motiverer til udvikling og uddannelse Kompetenceudvikling skal medvirke til at sikre et meningsfuldt, begribeligt og håndterbart arbejdsliv. Rammer Ved kompetencer forstår vi både faglige, personlige og sociale kompetencer. Det er vigtigt at medarbejderen er kompetent i bred forstand. Kompetenceudvikling i Varde Kommune er både individuelle kurser og efteruddannelse, men det er også nye opgaver/udvikling af opgaverne, indflydelse på eget arbejde, tværfagligt samarbejde, sparring/coaching, fælles uddannelse og praktikophold, videndeling, sidemandsoplæring samt deltagelse i netværk. Der opstilles årlige udviklingsmål for den enkelte eller for grupper af medarbejdere. Tage udgangspunkt i såvel arbejdspladsens som medarbejderens interesser ved individuel kompetenceudvikling. Tage fælles ansvar for at integrere og anvende ny viden i hverdagen. Give lederen af afdelingen eller institutionen ansvar for at sikre, at de rette kompetencer er til stede for at løse arbejdsopgaverne samt at sikre systematik i kompetenceudviklingen. Vedligeholde og udvikle medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet blandt andet ved at prioritere kompetencegivende kurser eller efteruddannelse. Ledelsesudvikling Vi udvikler ledernes kompetence til at varetage ledelsesopgaven, og vi sigter mod at lederen af afdelingen eller institutionen skal have en kompetencegivende lederuddannelse. Lederudviklingssamtalerne i Varde Kommune tager afsæt i, om lederen lever op til målene for aftalestyringen, personalepolitikken og ledelsesgrundlaget. Vi gennemfører ledelsesevalueringer hvert 3. år for ledere med personaleansvar. Udviklingssamtalen Udviklingssamtalen er et afgørende element i samarbejdet og udviklingen i Varde Kommune. Udviklingssamtalen er obligatorisk for både medarbejdere og ledere. Formålet med samtalen er at drøfte fremtidig opgaveløsning, de gensidige forventninger samt udvikling og uddannelse i forhold til den enkelte. Desuden drøftes emner vedrørende medarbejderens behov og trivsel. Vi giver plads til udvikling af lokale metoder, men alle fastansatte skal mindst én gang årligt deltage i en gensidigt velforberedt udviklingssamtale med nærmeste leder, der munder ud i opstilling af udviklingspunkter i en kompetenceudviklingsplan. Anvendelsen af medarbejderudviklingssamtalerne evalueres hvert andet år af Hoved MEDudvalget. 4

6 Arbejdsmiljø Varde Kommune sikrer et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i alle afdelinger og institutioner. Vi skaber trivsel, mindsker belastning og forebygger arbejdsrelateret fravær. Vi arbejder løbende på at skabe overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og de ressourcer, der er til rådighed. Kommunens fysiske rammer lever som minimum op til lovgivningen og forbedres eller udvikles, hvis de ikke gør det. Varde Kommune har et velfungerende MED-system, der skaber rammerne for at kunne arbejde aktivt med arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed. Varde Kommune har en veluddannet og velfungerende arbejdsmiljøorganisation, der bidrager til at medarbejderne arbejder under sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige forhold. Varde Kommunes ledere håndterer vanskelige situationer og samtaler for derved at undgå, at der sker fysisk eller psykisk belastning af medarbejderne. Indsatsen skal opfattes som en helhed og tager derfor udgangspunkt i den til en hver tid gældende overordnede plan for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Arbejdsmiljølovgivningen opfyldes af alle Varde Kommunes og arbejdssteder. De enkelte afdelinger og institutioner følger op på resultaterne af arbejdspladsvurderinger, og samtidig følges der op centralt. Sådan afdækkes områder/fag, hvor der skal gøres en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Have fokus på trivsel og sundhed i organisationen, og har valgt at opprioritere trivselsmålinger i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, så de sker hvert andet år. Have fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø i arbejdspladsvurderingen. Have fokus på balancen mellem arbejdsliv og fritid. Vi søger at være fleksible og tilrettelægge arbejdet, så vi tager hensyn til individuelle behov. Lave tiltag og projekter for at sikre og forbedre arbejdsmiljøet. Eksempler kan være rygestopkurser, uddannelse af trivselsvejledere, grøn rengøring, voldsforebyggelse. Både ledelse og medarbejdere tager fælles ansvar for arbejdsmiljøet. 5

7 Trivselsfremme og forebyggelse af stress Varde Kommune forebygger stress og fremmer trivslen blandt medarbejderne gennem stressforebyggende og trivselsfremmende indsatser. Stress kan defineres som den reaktion, der opstår, når kravene og udfordringerne i jobbet ikke stemmer overens med personens personlige ressourcer. Ved stressforebyggende indsatser forstår vi målrettede indsatser mod specifikke hændelser, der udløser stress. Trivsel på arbejdspladsen har gode vilkår, når vi oplever, at der er balance mellem ressourcer og de krav, der stilles. Trivsel fremmes også af positive forventninger til, at vi enten selv kan håndtere hverdagens udfordringer, eller at vores kolleger og ledere kan hjælpe os. I Varde Kommune forstår vi trivselsfremmende indsatser som aktiviteter eller handlinger, der har til hensigt at medvirke til de ansattes oplevelse af trivsel, som eksempelvis overskud og arbejdsglæde. I Varde Kommune er stressforebyggelse og trivselsfremme et fælles ansvar og medansvar blandt alle ansatte. Varde kommune tager ansvar for at for at skabe betingelserne for et godt arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere og kompetente ledere. Ledelsen tager ansvar for trivselsfremme og stressforebyggelse; herunder tager ledelsen hånd om medarbejdere, der mistrives eller udviser tegn på stress. Den enkelte ansatte er opmærksom på egne og andres grænser og trivsel, og de ansatte tager ansvar og medansvar for at bidrage aktivt til en kultur, hvor trivselen fremmes og stress forebygges. Forebyggelse af mobning I Varde kommune accepteres mobning ikke vi ønsker en god og sund arbejdsplads, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Der er tale om mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kolleger eller fra en leders side. Det er mobning, når den enkeltes grænser overskrides og man går fra godmodige drillerier til mere ondskabsfulde drillerier. Der er forskellige sider af en sag, men det vil være ofrets oplevelse i situationen, der afgør, hvorvidt en situation opfattes som mobning. Hvis du oplever mobning af kolleger eller selv er offer for mobning, skal du henvende dig til nærmeste leder. Hvis mobningen indbefatter nærmeste leder, skal man gå til dennes leder, alternativt gå til TR, der vil bringe sagen videre. Lederen er forpligtet til at tage henvendelsen alvorligt og handle herpå. 6

8 Rummelighed Vi er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, som tilpasser forholdene, så der tages hensyn til den enkelte medarbejder. Forskellighed i holdninger, baggrunde og livserfaring giver dynamik og skaber mulighed for udvikling. Vi skaber åbenhed og forståelse for fordelene ved en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, både blandt medarbejdere og borgere. Være åbne for inddragelse af nye kolleger, der ikke umiddelbart passer ind i det homogene billede af en dansk arbejdsplads. Søge at fastholde egne medarbejdere, der trods forebyggelse bliver nedslidte fysisk eller psykisk. Være indstillet på, i en periode, at give medarbejderne rum til at håndtere personlige omvæltninger og til fravær af familiemæssige årsager. Påtage et socialt ansvar. Vi arbejder aktivt for at give plads til de medarbejdere, der har svært ved at leve op til arbejdsmarkedets mangeartede krav. Dette sker i respekt for kravene til kvalitet og opgaver på den enkelte arbejdsplads. Vise forståelse for og accept af forskelligheden i den enkelte situation, i forhold til kollegaer og borgere. Håndtere afskedigelser på en ordentlig måde. 7

9 Sundhedsfremme og forebyggelse Varde Kommune arbejder for sund, livskvalitet livet igennem og for at det sunde valg skal være det lette valg. Sundhed betragtes i Varde Kommune som mere og andet end træning, sund kost og lavt fravær. Sundhed handler også om livskvalitet, udfoldelsesmuligheder, uddannelse, arbejdsmiljø og den enkeltes opfattelse af det gode liv. Varde kommunes arbejdspladser har fokus på forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Det gøres først og fremmest ved at arbejde med KRAMfaktorerne: Kost Rygning Alkohol Motion Sikre forebyggelses- og sundhedsfremmeaktiviteter i hverdagen. Den enkelte medarbejder har medansvar for at fremme egen sundhed og trivsel. Sikre medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed via arbejdsmiljøarbejdet. Give medarbejderne mulighed for at vælge sund kost i hverdagen på de arbejdspladser, hvor der er kantine. Være en røgfri arbejdsplads, hvor medarbejdere ikke udsættes for passiv rygning. Tage hånd om en medarbejder/kollega med misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Skabe mulighed for at medarbejdere i Varde Kommune kan gøre brug af motionstiltag og deltage i motionsarrangementer. Iværksætte sundhedsfremmende tiltag for medarbejdere, der er særligt udsatte. Sikre, at det sunde valg bliver det lette valg i alle kommunale sammenhænge 8

10 Sygefravær Sygefravær kan udspringe både fra arbejds- og privatlivet. I Varde Kommune ser vi på det hele menneske og håndterer sygefraværet uanset årsagen. Vi tilrettelægger arbejdet og arbejdspladsen på en måde, så vi forebygger fravær, og sikrer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi arbejder med sygefravær både før, under og efter det forekommer. Alle har et medansvar for, at en sygefraværsperiode bliver så kortvarig som mulig. Kontakte medarbejderen efter 3 dages fravær, for derved at drage omsorg for den enkelte og optimere planlægningen på den enkelte arbejdsplads. Der ved længerevarende fravær sker en løbende kontakt mellem den enkelte arbejdsplads og medarbejderen. Arbejde aktivt sammen med den enkelte medarbejder for fastholdelse til arbejdspladsen, eller eventuelt en omplacering af medarbejderen. Lave særlige aftaler ved tilbagevenden til arbejdspladsen, når det er nødvendigt, under hensyn til både medarbejderen og arbejdspladsen. Klæde lederne på til at håndtere, tage ansvar for og drage omsorg i de enkelte tilfælde. Fokusere på udviklingen af fravær, ved udarbejdelse af fraværsstatistikker til de enkelte afdelinger og institutioner samt til direktionen. Give den enkelte virksomhed ansvar for at skabe dialog om fravær på arbejdspladsen. Der etableres motionstilbud til medarbejdere, der er særligt udsatte for enten nedslidning i forbindelse med arbejdet eller for at udvikle en kronisk sygdom eller livsstilssygdom. 9

11 Livsfase og senioraftaler I Varde Kommune følger vi medarbejderne i hele arbejdslivet. Vi tager hånd om og højde for de behov og muligheder, der kommer som følge af medarbejdernes forskellige faser i livet. Varde Kommune arbejder for fastholdelse af medarbejderne. Vi tilpasser jobfunktion eller arbejdsforhold til den enkelte medarbejder og dennes livsfase. Vi tilbyder senioraftaler til medarbejderne. Derved sikres medarbejderen en god overgang til den 3. alder samtidig med, at kommunen fastholder viden og erfaring. Den enkelte medarbejders behov for at skabe sammenhæng i arbejds- og privatliv drøftes i udviklingssamtalerne. Give lederne viden om hvordan og hvornår, der kan indgås en aftale. Sikre at det stadig er udviklende og udfordrende at gå på arbejde, selvom der sker en tilpasning af arbejdsforholdene. Tilbyde individuelle aftaler til medarbejdere, som ønsker en ændring i arbejdsforholdene. Enhver aftale indgås under hensyntagen til både medarbejderens, kollegaers og virksomhedens behov 10

12 VK 0214 CADA

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Kommunikation Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 27. februar 2008 Sagsnummer 2007021344A Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder 1 Sygdomspolitik Sygdomspolitikken skal være med til at afdække arbejdsrelateret sygdom. Desuden skal sygdomspolitikken angive, hvordan institutionen håndterer konkret sygefravær. Dermed får man mulighed

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik. College

Personalepolitik. College Personalepolitik College KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. Personalepolitik Forståelse giver nye kræfter... 4 Ansættelse... 7 Sundhed,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

ORDENTLIG VÆRDISKABENDE STÆRK

ORDENTLIG VÆRDISKABENDE STÆRK Personale politik 1 i Varde Kommune ORDENTLIG VÆRDISKABENDE STÆRK Ordentlig Vi i Varde Kommune møder hinanden og borgerne med tillid og åbne ører. Vi bidrager med vores faglighed, menneskelighed og forskellighed

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S Som lærere og børnehaveklasseledere (fremover samlet lærerne) bruger vi en væsentlig del af vores tid og vores liv på arbejdet. Arbejdet bør derfor være sundt, udviklende og motiverende. Det giver

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den f0rste overordnede persona lepolitik i Varde

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Forord 02 Forord Pagineringstekst Kære alle i Metropol Så er den her Metropols Personalepolitik! Vi er stolte af, at vi nu har en personalepolitik,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere