Personalepolitik for Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Køge Kommune"

Transkript

1 Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft for medarbejdere og ledere at kunne udøve sit fag og løse sine opgaver bedst muligt. Det er nærværet i kontakten med borgerne, de faglige udfordringer, samværet med kollegerne og det at opleve succesen ved at lykkes, nogle gange med det næsten umulige, der giver arbejdet mening og skaber den drivkraft, som i dagligdagen giver arbejdsglæde og energi. Personalepolitisk vision Køge Kommune vil som en attraktiv arbejdsplads kunne fastholde og tiltrække medarbejdere med stærke faglige og menneskelige kompetencer. Helt overordnet er det som ansat i Køge Kommune opgaven at arbejde for, at borgerne får mulighed for et godt liv og gode udfoldelsesmuligheder i kommunen. Køge Kommunes samlede personalepolitiske vision skal værne om den drivkraft og arbejdsglæde, som dagligt kommer til udtryk på kommunens arbejdspladser. Visionen skal være med til at sikre, at vi fortsat udvikler vores arbejdsplads, hvilket bl.a. er en forudsætning for, at vi fortsat kan opfylde både borgeres og politikeres forventninger til service og opgaveløsning. Samtidig sætter visionen retning for, at ansattes forventninger til Køge Kommune som arbejdsplads kan opfyldes. Køge Kommunes personalepolitiske vision udtrykker dermed ambitionen for Køge Kommune som arbejdsplads. Køge Kommunes personalepolitiske vision Køge Kommune er kendt for udviklende og attraktive arbejdspladser med høj faglighed, åbent samarbejde og god ledelse. Vi vil til stadighed være ambitiøse i vores mål og give plads til udvikling. Samarbejde, dialog og mangfoldighed er bærende for det gode arbejdsmiljø, og ledelse praktiseres i overensstemmelse med god offentlig ledelse. Ansatte fortæller kolleger, familie og venner om Køge Kommune som en god arbejdsplads, og Køge Kommune kan ansætte kvalificerede medarbejdere i alle stillinger. Den personalepolitiske vision konkretiseres i 3 bærende principper om høj faglighed, åbent samarbejde og god ledelse. Principperne fremstår meget tydeligt som en forudsætning for, at drivkraften kan gro og dermed, at der kan skabes forudsætningerne for levering af service, et godt liv og gode udfoldelsesmuligheder. Side 1/12

2 De tre principper foldes ud i tre selvstændige politikker, nemlig en medarbejderpolitik som skal skabe rammen for, at fagligheden kan udfolde sig, MED-aftalen som indeholder værdier, principper og aftale om samarbejde, og lederpolitikken som beskriver rammerne for ledelse i Køge Kommune. Den samlede personalepolitik for Køge Kommune Den personalepolitiske vision understøttes af medarbejderpolitikken, MED-aftalen og lederpolitikken. Dermed ses de som 3 elementer, der til sammen beskriver den samlede personalepolitik for Køge Kommune. Personalepolitik Personalepolitisk vision Medarbejderpolitik Medarbejdere og ledere MED-aftalen Samarbejde Lederpolitik Ledere Side 2/12

3 Medarbejderpolitik for Køge Kommune Medarbejderpolitikken skal Synliggøre internt og eksternt de krav, der stilles, samt de muligheder, der tilbydes medarbejdere i Køge Kommune Og dermed understøtte udviklingen af en attraktiv og faglig kompetent arbejdsplads i Køge Kommune, herunder: Understøtte mulighederne for at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede medarbejdere Understøtte samarbejdet, arbejdsmiljøet og arbejdsglæden på arbejdspladserne i kommunen Forord til medarbejderpolitikken Hovedudvalget har udvalgt 5 indsatsområder for de kommende år: 1. Rekruttering og ansættelse 2. Udvikling og uddannelse 3. Sundhed (den sunde arbejdsplads) 4. Fastholdelse (den gode arbejdsplads) 5. Intern information og kommunikation I det efterfølgende beskrives delpolitikker for de enkelte indsatsområder. I hver delpolitik beskrives indledningsvist de strategiske forhold, der danner baggrund for delpolitikkerne og dermed vores indsatser. Medarbejderpolitikkens implementering hen i mod opfyldelsen af den personalepolitiske vision afhænger af, om vi bliver i stand til at føre medarbejderpolitikken ud i livet i vores daglige adfærd og handlinger. Vi har alle et medansvar for at gøre medarbejderpolitikken til virkelighed. Medarbejderpolitikken er langsigtet, så der skal udarbejdes handleplaner for udmøntning af medarbejderpolitikken i organisationen. Samtidig skal der beskrives en proces for den løbende evaluering af medarbejderpolitikken. Side 3/12

4 1. Delpolitik for Rekruttering og ansættelse Køge Kommune ønsker til stadighed at sikre høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. For at Køge Kommune kan leve op til sine målsætninger, er det vigtigt, at vi fortsat kan rekruttere medarbejdere til kommunens arbejdspladser - i alle sektorer i kommunen. Det kræver en synlig indsats i forhold til et konstant fokus på udviklingen af Køge Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Køge Kommune er en vækstkommune med mange transportforbindelser for medarbejderne. Vi har mange spændende jobs og udfordringer at byde på, men vi er præget af en skærpet konkurrencesituation på arbejdsmarkedet forstærket af en faldende tilgang af studerende inden for de velfærdsproducerende områder. Samtidig er der en skæv aldersfordeling blandt mange af faggrupperne i Køge Kommune, som betyder, at en del medarbejdere går på pension i de kommende år. Vi ønsker at sætte fokus på at kunne rekruttere de rette medarbejdere til de rette stillinger til rette tid, fordi Det bedste match mellem medarbejder og job giver en kompetent opgaveløsning En hurtig genbesættelse af ledige stillinger giver kontinuitet i opgaveløsningen og et godt arbejdsklima 1.1 Vi sørger for en struktureret og informativ introduktion af nye medarbejdere Vi ser det som en fælles opgave for leder, medarbejdere og den nyansatte, at den nyansatte bliver en succes i jobbet Vi har som mål, at den nyansatte føler sig vel modtaget og godt introduceret Vi evaluerer introduktion af nyansatte gennem opfølgningssamtaler Vi introducerer nyansatte ledere særskilt til kravene i lederjobbet Side 4/12

5 1.2 Vi arbejder aktivt med at tiltrække kvalificerede ansøgere Vi arbejder aktivt med at fortælle internt og eksternt om Køge Kommune som en attraktiv og mangfoldig arbejdsplads Vi annoncerer professionelt og målrettet Vi prioriterer, at ansættelsesforløbet er en god oplevelse for hver enkelt ansøger Vi tilbyder ansættelsesvilkår, der matcher marked, kompetencer og forventninger Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om elevpladser, studiejobs, praktikordninger m.m. 1.3 Når vi ansætter ansætter vi de rigtige Vi har fokus på job- og kompetencekrav i forbindelse med ansættelser Vi arbejder struktureret med vurdering af ansøgeres faglige og menneskelige kompetencer Vi sikrer bedst muligt match mellem organisationen, jobbet og ansøgerne Vi har fokus på, at forskellighed og mangfoldighed skaber udvikling og bedre opgaveløsning Vi ønsker at fremme ligestilling i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere Side 5/12

6 2. Delpolitik for Udvikling og uddannelse Der løses i kommunerne i disse år andre og mere komplekse opgaver end tidligere, hvilket forventes fortsat at være en udviklingstendens i kommunerne. mange medarbejdere i Køge Kommune oplever ændringer i deres opgaver samt andre samarbejdsflader internt og eksternt og dermed ændringer i kompetencekrav. Der er derfor et løbende behov for fokus på sammenhæng mellem de enkelte medarbejderes kompetencer i forhold til de opgaver, der skal løses både på kort og lang sigt. Borgere og politikere har til stadighed forventninger om kompetent service og konkurrencedygtig kvalitet i kommunens ydelser. Medarbejderne har samtidig forventninger om et attraktivt og varierende arbejde med gode muligheder for udvikling og dermed gode muligheder for den enkelte i forhold til at bevare sin markedsværdi. Vi ønsker at arbejde strategisk med kompetenceudvikling, fordi En kvalificeret medarbejderstab skaber kvalitet i opgaveløsningen Overensstemmelse mellem organisationens og den enkeltes behov og ønsker til kompetenceudvikling giver den bedste anvendelse af ressourcerne Muligheder for job- og kompetenceudvikling sikrer fastholdelse af kvalificerede og motiverede medarbejdere 2.1 Vi forankrer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling strategisk Vi har fokus på prioritering af ressourcer til kompetenceudvikling MUS er et udviklingsværktøj og skal gennemføres for alle medarbejdere én gang om året evt. kombineret med GRUS Vi tilstræber, at MUS/GRUS tager udgangspunkt i både overordnede mål for enheden - der omsættes til mål for kompetenceudvikling - samt medarbejdernes ønsker til job- og kompetenceudvikling Vi sikrer, at alle medarbejdere har mål og en udviklingsplan for deres kompetenceudvikling (enten i form af en fælles plan på enhedsniveau eller en individuel plan) Vi sørger for, at medarbejderne løbende kvalificeres i forhold til ændrede mål og krav (i overensstemmelse med udviklingen af arbejdspladsernes opgaver) Vi tilstræber, at medarbejdernes kvalifikationer løbende bedst muligt matcher kravene på arbejdsmarkedet og de opgaver, organisationen skal løse Vi følger op på, om den enkelte medarbejder når sine udviklingsmål (blandt andet gennem MUS) Side 6/12

7 2.2 Vi synliggør, at kompetenceudvikling er et fælles ansvar Vi ser det som den enkelte medarbejders ansvar at have fokus på sin egen faglige og personlige udvikling vi forventer derfor, at alle medarbejdere efter behov griber de muligheder, der er for efteruddannelse og kompetenceudvikling Vi ser det som lederens ansvar at understøtte og prioritere medarbejdernes kompetenceudvikling Vi opfordrer medarbejderne til at udarbejde egne udviklingsplaner (i samarbejde med lederen) Vi sikrer en fælles forståelse for og prioritering af kompetenceudvikling i enheden Vi sørger for en løbende evaluering af MUS-systemet i Hovedudvalget 2.3 Vi fremmer faglig udvikling og læring på forskellige måder Vi har fokus på høj faglighed og læring på jobbet med henblik på at sikre Udviklingen af stærke faglige miljøer og kompetencer til både drift og udvikling af organisationens kerneopgaver Fokus på vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af fag og sektorer, afdelinger og institutioner Fokus på at omsætte ny viden til praksis Vi har fokus på og anerkender forskellige læringsformer, herunder efter behov Kollegial supervision og sparring Mentorordninger og følordninger Praktikordninger Jobbytte og jobrotation Kurser og uddannelse Side 7/12

8 3. Delpolitik for Sundhed Køge Kommune ønsker at kunne leve op til de øgede krav til kvalitet, produktivitet og service samtidig med, at arbejdsmiljøet udvikles og forbedres. Arbejdspladsen har stor indflydelse på medarbejdernes sundhedstilstand og kan medvirke til at øge medarbejdernes ressourcer og velbefindende. Når arbejdsmiljøet rummer et udviklende arbejde med indflydelse, passende krav, høj grad af meningsfuldhed og forudsigelighed samt social og faglig støtte, bidrager det positivt til medarbejdernes sundhed. For Køge Kommune er et godt arbejdsmiljø en central brik til at skabe motivation og involvering i arbejdspladsen til gavn for opgaveløsningen og kommunens borgere. Samtidig ved vi, at der findes arbejdsmiljømæssige udfordringer i Køge Kommune, der har negativ indflydelse på medarbejdernes sundhed. Vi er opmærksomme på, at Køge Kommune som arbejdsgiver har ansvaret med hensyn til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdspladsen er også med til at påvirke medarbejdernes vaner og normer i forhold til sundhed. I Køge Kommune betyder sundhedsfremme på arbejdspladsen derfor både, at vi systematisk forbedrer arbejdsmiljøet, og at vi skaber rammer, som gør det nemmere at træffe sunde valg på arbejdet. Vi prioriterer arbejdsmiljø og sundhedsfremme i Køge Kommune, fordi Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne smitter positivt af på de borgere, vi yder service overfor Understøttelse af medarbejdernes sunde valg øger medarbejdernes sundhed 3.1 Vi vil være kendetegnet af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og et godt socialt miljø, hvor arbejdsglæden og engagementet fremmes gennem medindflydelse og medbestemmelse Vi bakker op om og støtter aktiviteter, der kan være med til at skabe gode relationer såvel fagligt som socialt Vi arbejder systematisk for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø i Køge Kommune og: Vi har en tydelig arbejdsmiljødagsorden i alle led af MED-organisationen Vi arbejder forebyggende og systematisk med at reducere arbejdsbetinget sygefravær Vi forebygger arbejdsulykker Vi forebygger arbejdsbetinget stress Vi udarbejder arbejdspladsvurderinger og trivselsmålinger Side 8/12

9 3.2 Vi vil arbejde for, at sundhedsfremme i Køge Kommune både er for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed Vi støtter arbejdspladskulturer, hvor medarbejdere og ledere tager ansvar for egen sundhed og medansvar for arbejdspladsens understøttelse af sundhed Vi skaber rammer, der gør det muligt at foretage sunde valg f.eks. i forhold til kost og fysisk aktivitet Vi har det grundlæggende princip, at arbejde, alkohol og andre rusmidler ikke hører sammen Vi er opmærksomme på, at sundhedsordninger og livsstilstilbud har betydning for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere 3.3 Vi vil sikre, at der tages hånd om medarbejdere, der eksempelvis på grund af sygdom periodevist ikke trives på arbejdspladsen Vi arbejder for at forebygge, at medarbejderes arbejdsevne forringes Vi søger at støtte medarbejdere, der i en periode har nedsat arbejdsevne Side 9/12

10 4. Delpolitik for Fastholdelse (den gode arbejdsplads) Hyppige jobskift er en del af normen i store dele af arbejdsstyrken. Køge Kommune har således relativt stor personaleudskiftning med naturlig sektorvis variation. Jobskifte inden for de første års ansættelse er ressourcekrævende og arbejdsmiljømæssigt belastende, ligesom opsigelser kan betyde, at serviceniveau og opgaveløsning forringes. Tilførsel af nye kræfter kan medvirke til ny inspiration, der er værdifuld i kombination med erfaring, men personaleomsætningen skal finde en balance, der matcher organisationens udvikling. Fastholdelse drejer sig basalt set om at skabe gode vilkår på arbejdspladsen og om at tage hensyn til den enkelte medarbejder. Det er navnlig vilkår som indflydelse, godt kollegialt miljø, meningsfuldhed, forudsigelighed i jobbet, anerkendelse og passende krav, der tilsammen og hver for sig bidrager til gode arbejdsvilkår, hvor medarbejderne ønsker at blive. Sammenholdt med rekrutteringsudfordringerne i de kommende år peger meget i retning af, at der skal gøres noget særligt for at fastholde de medarbejdere, Køge Kommune har. Vi vil fastholde medarbejderne, fordi En stabil medarbejderstyrke medvirker til at give en god service for borgerne Høj grad af fastholdelse medvirker til at gøre Køge Kommune kendt som en god arbejdsplads til gavn for såvel fastholdelse som rekruttering 4.1 Vi sikrer jobudvikling for medarbejderne i Køge Kommune gennem intern rekruttering og fleksibel arbejdsorganisering Vi slår ledige stillinger op internt Vi har fokus på intern karriereudvikling Vi aftaler intern og ekstern jobbytte og jobrotation, hvor det er muligt og nyttigt for den enkeltes udvikling Vi har løbende fokus på at udvikle attraktive og udviklende jobs 4.2 Vi søger at fastholde medarbejdere i alle perioder af arbejdslivet Vi sikrer en god balance mellem arbejde og privatliv Vi gør en særlig indsats for at fastholde seniorer Vi sikrer muligheder for orlov / frihed uden løn, når det er foreneligt med kommunens opgaveløsning, medarbejderens faglige og personlige udvikling, eller der er tale om særlige familiesituationer Vi har fokus på mulighederne for flex- og skånejobs Vi har en gennemskuelig lønpolitik Vi undersøger muligheder for anden beskæftigelse inden evt. afskedigelse, der har strukturelle eller økonomiske årsager Vi anerkender, at fastholdelse ikke altid er den bedste løsning for medarbejderen og / eller arbejdspladsen Side 10/12

11 4.3 Vi søger at tage individuelle hensyn med henblik på at fastholde medarbejdere Vi sikrer mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet (inden for mulighedernes rammer) Vi arbejder for, at den enkelte medarbejder i sin MUS drøfter udviklingsmuligheder koblet til karriereønsker og generel livssituation og eventuelle konkrete forhold, der har betydning for arbejdssituationen Vi skaber arbejdspladser, der bakker op om og giver plads til mangfoldighed og forskellighed Vi fremmer integration og ligestilling ved at skabe gode og fleksible rammer for, at alle medarbejdere uanset køn, alder, handicap eller kulturel og etnisk baggrund behandles ligeværdigt 4.4 Vi støtter og anerkender den ekstraordinære indsats Vi har fokus på ledelse, der motiverer og støtter medarbejdere i arbejdet Vi udvikler løbende attraktive ansættelsesvilkår f.eks. via lønpolitik, personalegoder og udviklingsmuligheder for den enkelte 4.5 Vi følger systematisk op på fratrædelser Vi har særligt fokus på at få viden om årsagen til fratræden fra medarbejdere, der søger væk Side 11/12

12 5. Delpolitik for Intern information og kommunikation Udarbejdelsen af delpolitik for dette indsatsområde afventer afklaring af sammenhæng til udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi for Køge Kommune, idet delpolitik for Intern information og kommunikation bl.a. skal være styret af mål og vision for den interne del af kommunikationsstrategien. Side 12/12

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden Personalepolitik Februar 2008 Personalepolitik for Sibirisk Gran. Det Biovidenskabelige Fakultet Visualisering af personalepolitikken 2 Personalepolitikken vejen til attraktive job Personalepolitisk vision

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder 1 Sygdomspolitik Sygdomspolitikken skal være med til at afdække arbejdsrelateret sygdom. Desuden skal sygdomspolitikken angive, hvordan institutionen håndterer konkret sygefravær. Dermed får man mulighed

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt Forord Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

HR-strategi Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2019 Foto: Grafik af Danmarks Statistik

HR-strategi Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2019 Foto: Grafik af Danmarks Statistik HR-strategi 2022 HR-strategi 2022 HR-strategi 2022 Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2019 Foto: Grafik af Danmarks Statistik Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/hrstrategi ISBN: 978-87-501-2328-6

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Forord 02 Forord Pagineringstekst Kære alle i Metropol Så er den her Metropols Personalepolitik! Vi er stolte af, at vi nu har en personalepolitik,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

HR-strategi Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 Foto: Colourbox

HR-strategi Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 Foto: Colourbox HR-strategi 2020 HR-strategi 2020 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 Foto: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/hrstrategi ISBN: 978-87-501-2298-2 Adresse: Danmarks Statistik

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN

Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN Indholdsfortegnelse Indflydelse... 2 Indflydelse på eget arbejde... 2 Intern kommunikation... 2 SU... 2 Tillidsrepræsentanter... 2 Arbejdsmiljørepræsentanter...

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG Generelle henvendelse om Statens personale- og kan ske til: eller Personalestyrelsen

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere