PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune

2 FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne. Det er dejligt! Kolleger, der trives, er et godt tegn på, at både arbejdsmiljøet, samarbejdet, den faglige kvalitet og effektiviteten i arbejdet har gode vilkår. Måske kigger du lige nu i personalepolitikken, fordi du søger job her eller er nyansat. I så fald håber vi, at du allerede har mærket lidt af atmosfæren i vores organisation i form af en professionel og imødekommende ansættelsesproces. Det er vores ambition, at alle efter ansættelsen oplever arbejdspladsen som et sted, hvor arbejdsmiljøet er i orden, hvor samarbejdet er godt, hvor der er muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt, hvor problemer håndteres på en god måde, og hvor vi gør, hvad vi kan, for at beholde vores gode medarbejdere. Det er også vores ambition, at alle, både ledere og medarbejdere bidrager til at skabe den gode kultur kulturen, hvor værdierne kan mærkes i hverdagen. Ud over fællesskabet med kollegerne er vi også en del af et større fællesskab, der omfatter borgerne, som bor i kommunen. Ved fælles indsats gør vi Skanderborg Kommune til et godt sted at bo og at arbejde. På de næste sider kan du læse mere om værdierne og temaerne i personalepolitikken. Og personalepolitikken i praksis den bliver skabt dér, hvor du arbejder, af ledere og medarbejdere sammen på den enkelte arbejdsplads. De bilag, der understøtter personalepolitikken, findes på Kommunaldirektør Lisbeth Binderup formand i hovedmed-udvalget Bent Eriksen næstformand i hovedmed-udvalget 1

3 Personalepolitikken bygger på de kommunale værdier ÅBENHED betyder blandt andet, at dialog er vores arbejdsmetode vi lægger vægt på videndeling, involvering og kommunikation vi sammen med borgeren skaber merværdi MOD betyder blandt andet, at vi handler ud fra værdier frem for regler vi insisterer på albuerum til hver enkelt medarbejder og arbejdsplads vi prioriterer udvikling og fornyelse, og vi accepterer risici FÆLLESSKAB betyder blandt andet, at vi er loyale over for trufne beslutninger den gode arbejdsplads er et fælles ansvar alle bidrager med gensidig respekt og tillid til det lille og store fællesskab MANGFOLDIGHED betyder blandt andet, at din og min forskellighed er fællesskabets styrke vi anerkender at fælles mål kan nås på flere måder vi giver plads til kreativitet ENGAGEMENT betyder blandt andet, at vi involverer os i det faglige og sociale liv på arbejdspladsen vi udvikler vores kompetencer og er åbne over for nye ideer vi optimerer vore ressourcer ud fra til den økonomiske virkelighed ORDENTLIGHED betyder blandt andet, at vi behandler hinanden og hver enkelt kollega med respekt vi er loyale og har tillid til, at andre også er det vi løser konflikter, når de opstår 2

4 PERSONALEPOLITIKKENS TEMAER SAMARBEJDE OG DIALOG Dialog og involvering giver bedre beslutninger Samarbejde og dialog skaber en effektiv arbejdsgang MED-systemet bruges aktivt til udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere REKRUTTERING Rekruttering og ansættelse håndteres professionelt Ansættelser sker med respekt og i samarbejde Nye kollegaer modtages og introduceres ordentligt UDVIKLING OG UDDANNELSE Kompetenceudvikling er et gensidigt ansvar Tryghed ligger i livslang kompetenceudvikling Ledelsesudvikling vægtes højt i Skanderborg Kommune. ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED Et sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for medarbejdertrivsel Medarbejdertrivsel er en forudsætning for et lavt sygefravær og sikre arbejdspladser Vi arbejder forebyggende og systematisk med sikkerhed FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Vi vil gerne beholde vores gode medarbejdere Vi tager et socialt ansvar Alle fratrædelser sker på en værdig og respektfuld måde 3

5 SAMARBEJDE OG DIALOG Dialog og involvering giver bedre beslutninger I Skanderborg Kommune baserer ledelse sig på værdier frem for regler. Som leder forventes du at gå forrest som en tydelig rollemodel, der skaber en værdibaseret kultur på arbejdspladsen. Ledelsesformen skal være anerkendende og invitere til, at alle kan udtrykke deres meninger åbent og ordentligt. Den gode arbejdsplads er et fælles ansvar. Engagerede medarbejdere er en forudsætning for god kvalitet, og den enkelte medarbejders engagement udspringer af motivation og lyst til at gøre en forskel og yde sit bedste. Derfor lægger vi vægt på, at du har indflydelse på egen arbejdssituation og mulighed for at bidrage til udviklingen inden for dit eget fagområde. Du har som medarbejder et medansvar for at tage stilling, og bidrage til, at beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag. Samarbejde og dialog er en grundlæggende arbejdsform i Skanderborg Kommune. Det betyder, at beslutninger træffes efter inddragelse af relevante medarbejdere, og at grundlaget for beslutninger lægges åbent frem. Vi prioriterer den interne kommunikation højt, både den der foregår ad formelle kanaler og den, som sker mere uformelt. Samarbejde og dialog skaber en effektiv arbejdsgang Vi har kerneydelsen i centrum i vores arbejde. Samarbejde og dialog bidrager til fælles værdier og fælles mål. Det fremmer helhedstænkningen og en koordineret indsats. Når du som medarbejder kan se dine egne opgaver ind i helheden, har du bedre muligheder for at tage ansvar for og gøre opmærksom på forhold, der kunne fungere bedre. Vi ønsker at fremme en kultur, hvor det for hver enkelt leder og medarbejder er helt naturligt at tage ansvar for opgaven og bidrage til helheden. Forandringer og udvikling er en del af hverdagen. Vores egen læring, ny lovgivning, teknologi og nye samspil med borgere og virksomheder betyder, at vi løbende må overveje justeringer i organisering og opgavefordeling. Samarbejde og dialog sikrer åbenhed og inddragelse omkring nødvendige justeringer MED-systemet bruges aktivt til udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere Den lokale MEDaftale fastlægger de formelle rammer for din medindflydelse og medbestemmelse som ansat i Skanderborg Kommune. Du har ret til at søge medindflydelse og medbestemmelse, når der træffes strategiske beslutninger om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der vedrører os alle. Det forventes, at ledere og medarbejdere aktivt bruger MED-systemets forskellige dialogfora. Den lokale MED-aftale kan findes som bilag til Personalepolitikken. Det er din leders ansvar, at planlægge og gennemføre en årlig udviklingssamtale. Samtalen skal blandt andet sikre, at du har indflydelse på din egen arbejdssituation samt får mulighed for faglig og personlig udvikling med henblik på opfyldelse af organisationens mål. LokalMED-udvalgene på den enkelte arbejdsplads fastlægger formen på udviklingssamtalerne. I forlængelse af samtalen udarbejdes der en udviklingsplan. Der er udarbejdet værktøjer til brug for afvikling af udviklingssamtaler og kompetenceafklaring som bilag til personalepolitikken. Du kan finde bilagene på og intranettet under XXXX. 4

6 REKRUTTERING Rekruttering og ansættelse håndteres professionelt Det er afgørende for Skanderborg Kommune, at vi kan tiltrække kvalificerede ledere og medarbejdere. Derfor arbejder vi strategisk med rekruttering. Når vi søger nye medarbejdere er det vigtigt, at alle ansøgere oplever at være del af en god og professionel rekrutteringsproces også selv om det ikke fører til ansættelse. Alle rekrutteringer sker med respekt og i et tæt samarbejde på arbejdspladsen og med fokus på at ansætte den bedste til stillingen. Ved rekruttering af nye medarbejdere tager vi afsæt i, at det er mennesker vi søger mere end blot arbejdskraft. Herunder ligger også det samfundsmæssige sociale ansvar at favne mennesker med arbejdsmæssige udfordringer på arbejdspladsen, uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Til at understøtte professionelle rekrutteringsforløb er der en række værktøjer og gode råd, som du kan læse i bilag til personalepolitikken på og intranettet under XXXX. Ansættelser sker med respekt og i samarbejde Alle ansøgere skal have en respektfuld behandling i rekrutteringsprocessen, og opleve at de har været en del af et godt forløb. Der er udformet en vejledning til brug for ansættelsesprocessen på og intranettet under XXXX. Det er lederens opgave at sætte sig ind i vejledningen, og dermed skabe den bedste forudsætning for et godt ansættelsesforløb. Vejledningen kan findes som bilag til Personalepolitikken. Nye kolleger modtages og introduceres ordentligt Som nyansat skal du føle sig velkommen fra din første arbejdsdag, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye arbejdsplads. Det er den enkelte arbejdsplads, der sørger for at nye medarbejdere bliver introduceret. Læs mere i bilag til personalepolitikken på og intranettet under XXXX. 5

7 UDVIKLING OG UDDANNELSE Kompetenceudvikling er et gensidigt ansvar Den enkelte ansattes samspil med borgerne har stor betydning for Skanderborg Kommune. Det er derfor væsentligt, at du er kompetent og engagerer dig selv og andre i udvikling af arbejdspladsen. Ledere og medarbejdere tager i fællesskab ansvar for en styrket kompetenceudvikling, der både sikrer arbejdspladsens behov og dine behov for individuel og faglig udvikling. Et væsentligt element i medarbejderudviklingen er medarbejderudviklingssamtalen, hvor en fortsat og systematisk kompetenceudvikling sikres. Læs mere om udviklingssamtaler under afsnittet om Samarbejde og dialog på og intranettet under XXXX. Tryghed ligger i livslang kompetenceudvikling Du skal som medarbejder og leder opleve, at din ansættelse i Skanderborg Kommune kvalificerer dig yderligere også til det øvrige arbejdsmarked og dermed giver dig mulighed for at få et fortsat spændende erhvervsaktivt liv. Den enkelte skal opleve trygheden ved at blive opfattet som en attraktiv medarbejder. Ledelsesudvikling vægtes højt i Skanderborg Kommune. Ledelse er ikke en ret til at bestemme over andre, men en forpligtelse til at få andre med sig og skabe motivation og engagement. Ledelse er ikke kun noget, man udøver på licens fra topledelsen. Ledelse er i lige så høj grad noget, der efterspørges af enhver medarbejder. God ledelse, godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde er næsten synonymer. HeartCoreLedelse er fælles betegnelse for ledelsesudvikling i Skanderborg Kommune. Navnet signalerer en dobbelthed Heart henviser til ledelsesforståelsens blødere sider. Hjertet er et vigtigt symbol på, at al ledelse helt fundamental handler om gode relationer og god kommunikation mellem mennesker. Foruden alt det bløde giver HeartCore associationer til noget lidt hårdere og mere konsekvens, der f.eks. indebærer, at alle ledere i de kommende år skal arbejde med at effektivisere. Udvikling af lederrollen sker gennem projekt stærk ledelse i Skanderborg Kommune og med inspiration fra den Offentlige Leadership Pipeline. Formålet er at få afstemt forventninger til lederrollen i forhold til opgaveløsning og ansvar samt at udvikle et fælles sprog om ledelse, som går igennem alle aktiviteter og organisatoriske støtteprocesser, der er rettet mod ledelse, f.eks. lederudvikling, udviklingssamtaler, lederevaluering, ledertalentudvikling og ledernetværk. Læs mere i bilag til personalepolitikken og intranettet under XXXX. 6

8 ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED Et sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for medarbejdertrivsel Vi skaber rammer, der gør det muligt at træffe sunde valg. Skanderborg Kommunes sundhedspolitik udgør grundlaget for sundhedsarbejdet. Sundhedspolitikken fremgår af bilag til personalepolitikken på og intranettet under XXXX. Som ansat tilbydes du en række sundhedsfremmende aktiviteter, f.eks. tilbud om rygestopkurser og motionstilbud. Lovgivningen forbyder at der ryges på matrikler, hvor børn under 18 år opholder sig. Dette respekterer Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune ønsker generelt at mindske passiv rygning. Alkohol og misbrug er ikke foreneligt med arbejdet. Arbejdspladsen har pligt til at støtte medarbejdere med misbrugsproblemer. Medarbejdertrivsel er en forudsætning for et lavt sygefravær og sikre arbejdspladser Vi vil have et lavt sygefravær. Derfor er et godt arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag vigtig. Hvis uheldet rammer hvad enten det sker ved en arbejdsskade, alvorlig, længerevarende eller kronisk sygdom er en tidlig, målrettet og individuel indsats vigtig. Vi arbejder forebyggende og systematisk med sikkerhed Vi vil skabe gode arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Både når det gælder det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø hviler indsatsen på to hovedprincipper: Forebyggelse og dokumentation. Vi ønsker i størst muligt omfang at forebygge fysiske og psykiske arbejdsmiljøskader, og sikkerhedsarbejdet har høj prioritet. Men vi ved også, at medarbejdere i nogle jobfunktioner har højere hyppighed af arbejdsskader og jobrelateret sygdom mv. end gennemsnittet. Det er et vigtigt indsatsområde at sikre bedst mulig tryghed for medarbejdere med forhøjede arbejdsskaderisici og at tænke forebyggelse ind i alle arbejdssituationer. Vi tager hånd om ansatte, der kommer i en krisesituation, eller hvis arbejdsevne er nedsat eller truet. Der er mulighed for at yde akut psykologisk krisehjælp til ansatte. Hvis det ikke er muligt at fastholde en sygemeldt medarbejder på almindelige vilkår, undersøges muligheden for job på særlige vilkår. Arbejdspladsvurdering, trivselsmålinger, sygefraværsstatisk og arbejdsskadestatistik er vigtige dokumentationsgrundlag for at arbejde systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet. Den viden, der udspringer heraf, bruger vi til at sætte mål og følge op. 7

9 FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Vi vil gerne beholde vores gode medarbejdere Det er naturligt, at der løbende sker en vis afgang af medarbejdere til jobs andre steder. Vi ønsker en god balance mellem medarbejdere, der skal være hos os i længere tid og medarbejdere, der skal videre i et andet job. Dette gør vi ved at etablere gode rammer omkring den enkelte medarbejder og derved skabe et godt arbejdsmiljø. Herved fremmer vi vigtige parametre som stabilitet og kontinuitet. Vi vægter fleksibilitet højt og ønsker at skabe de bedste betingelser for en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ved beslutning om orlov og tjenestefrihed - med og uden løn - tages der udgangspunkt i den enkelte ansattes situation og arbejdspladsens behov. Løn og arbejdsforhold aftales som hovedregel lokalt med respekt for kollektive aftaler. Din løn skal afspejle dine kompetencer og funktioner. Vi tager et socialt ansvar Alle har noget at bidrage med uanset køn, alder, uddannelse, etnicitet, arbejdsevne og erhvervserfaring. Mangfoldighed er en styrke. Vi har en etisk forpligtigelse til at være en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads og derfor skaber vi plads til at ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Vi påtager os et socialt ansvar og tilbyder forskellige jobordninger tilpasset medarbejdere med særlig behov. Alle fratrædelser sker på en værdig og respektfuld måde Når en medarbejder fratræder sin stilling i Skanderborg Kommune, skal dette ske værdigt og med respekt for den enkelte medarbejder uanset om fratrædelsen sker på initiativ fra kommunen eller medarbejderen. Det er den enkelte arbejdsplads, der både rekrutterer og fratræder medarbejdere. Den enkelte arbejdsplads indgår i det større fællesskab Skanderborg Kommune - og har dermed en forpligtelse til at hjælpe medarbejdere videre, der er blevet i overskud. Det er vigtigt, at vi fungerer som en samlet arbejdsplads, hvor vi er åbne overfor omplacering, kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Når en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere bliver i overskud på en arbejdsplads, kan løsningen i nogle situationer være omskoling eller omplacering til en ny arbejdsplads i kommunen. Det handler om at skabe sammenhæng mellem det lille og store fællesskab og her har lederne en central rolle. I de situationer, hvor det ikke lykkes at fastholde medarbejderen tilbydes optagelse i jobbanken. Til at understøtte værdige og respektfulde fratrædelser er der en række værktøjer og gode råd, som du kan læse i bilag til personalepolitikken på og intranettet under XXXX. 8

10 BILAG PÅ og intranettet under XXXX. På en række områder er der udarbejdet supplerende materiale i form af vejledninger, informationspjecer samt rådgivnings- eller inspirationsmateriale. Disse er ikke en del af personalepolitikken, men har til formål at give støtte til de enkelte arbejdspladser på områder, som har tilknytning til personalepolitikken. Der er endvidere truffet politisk beslutning om fælles regler og/eller politikker på visse områder, som ligeledes har nær tilknytning til personalepolitikken. Oversigt over bilag til Personalepolitik i Skanderborg Kommune Samarbejde og dialog Lokal MED-aftale for Skanderborg Kommune Medarbejderudviklingssamtaler Rekruttering Rekruttering og introduktion af nyansatte Udvikling og uddannelse Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sundhed Skanderborg Kommunes rygepolitik Skanderborg Kommunes sundhedspolitik Sygefraværshåndtering Akut psykologisk krisehjælp Fastholdelse og fratrædelse Ansøgt og uansøgt fratrædelse Øvrige bilag Befordrings- og rejsegodtgørelse Administration af deltidsansattes ret til fuldtidsbeskæftigelse Gaver og jubilæumsgratialer mv. Tavshedspligt og ytringsfrihed Medarbejderordninger 9

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder 1 Sygdomspolitik Sygdomspolitikken skal være med til at afdække arbejdsrelateret sygdom. Desuden skal sygdomspolitikken angive, hvordan institutionen håndterer konkret sygefravær. Dermed får man mulighed

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Kommunikation Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 27. februar 2008 Sagsnummer 2007021344A Arbejdsmiljø- og stresspolitik i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG Generelle henvendelse om Statens personale- og kan ske til: eller Personalestyrelsen

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Forord 02 Forord Pagineringstekst Kære alle i Metropol Så er den her Metropols Personalepolitik! Vi er stolte af, at vi nu har en personalepolitik,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning PUS Personlige Udviklings Samtaler Vejledning Velkommen til PUS I 2007 indførte vi i Fredensborg Kommune personlige udviklingssamtaler, som en vigtig del af det, at være ansat i Fredensborg Kommune, med

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere