Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL I SUNDBYØSTERHALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej København S Kontortid: Tirsdag kl Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Det reviderede regnskab og budgetforslag for året 1998 til godkendelse 4. Forslag til behandling: A: Andel 76, Susanne Borch: 1. Lys opsættes i gården ved kældergennemgangene. 2. Ved ansættelse af gårdmand: Sørge for, at det er en med varmemestercertifikat. B: Andel 63, Pia Giacobbe: 1. Ved indflytning i lejlighed betales ikke for eventuel behandling af gulve. Uanset typen af behandling. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne: 1. Næstformand: Afg. Sv. Å. Andersen Andel Kasserer: Afg. Else Hermansen Andel suppleant: Afg. Ove Kjærgaard Andel Suppleant: Afg. Frank Fridlund Andel Valg af revisor. 7. Valg af gårdmiljøudvalg. 8. Eventuelt. Formanden bød velkommen og oplyste, at der var fremmødt 30 stemmeberettigede samt henstillede, at man ventede med at ryge til pauserne. Punkt 1: Til dirigent valgtes andel 96, Arne Hendriksen, der konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse, oplæste dagsordenen og nedsatte følgende stemmeudvalg: Andel 75 Peter Ågård, Andel 94 Ove Kjærgaard Andel 129 Anne- Marie Høeg Punkt 2: Formanden aflagde beretning, hvis fulde ordlyd var som følger: Andelsboligforeningen har i det forløbne år mistet følgende andelshavere: Andel 65 Hr. John Juul Carlsen Andel 142 Fru Gerda Jensen

2 ÆRET VÆRE DERES MINDE NYE ANDELSHAVERE Vi har siden sidste generalforsamling indtil nu haft 12 andelsskift. Heraf er følgende nye andelshavere: Andel 1 Andreas Kajø Andel 32 Kirsten van Prooijen Andel 157 Jannie Fuchs De nye andelshavere ønskes velkommen i andelsboligforeningen. NYE LOVE Sidste år blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor en lang række forslag til de nye love blev behandlet, da der ikke på den ordinære generalforsamling var nok fremmødte til at få disse ændringer vedtaget. Herefter forestod et stort arbejde med at få den nye lovtekst opsat og færdigbehandlet, så lovene kunne indsendes til godkendelse i Københavns magistrat. Først herefter kunne de videresendes til Boligministeriet, der - som tidligere meddelt i cirkulære af efter lang tid oplyste, at man ikke længere ønskede at godkende vore vedtægter. Først derefter kunne vi få de nye love trykt og heftet i deres nuværende udformning. Alle andelshavere har fået udleveret et eksemplar af de nye love, som vi håber vil være gældende i vor andelsboligforening i mange år fremover, da det som nævnt er et stort arbejde at lave nye love - dyrt er det også. FORESPØRGSEL Vi har haft en forespørgsel omkring vedtægterne 13 stk. 6 ang. betydningen af ordet SAMLEVER Det har vi så forelagt vores advokat Jerry Osbak, som meddeler, at udtrykket samlever sædvanligvis betyder to, der lever papirløst sammen som mand og hustru - altså uden at være det. TØRREPLADS I den lille gård er halvdelen af de nye tørrestativer blevet sænket 10 cm, da nogle af vore andelshavere ikke kunne nå tøjsnorene. Så kom ikke og sig, vi her intet gør for de små i samfundet. BEBOERRUM Køkkenet i beboerrummet er blevet malet af et par andelshavere, der som tak for indsatsen lånte rummet vederlagsfrit til en fest. Der er i øvrigt indkøbt nye stole og et par nye borde og i den nærmeste fremtid vil der blive købt flere borde af samme slags. De gamle borde er utroligt tunge at flytte rundt med. Desuden har flere andelshavere forespurgt, om der ikke kan lyddæmpes - både af hensyn til akustikken i rummet og støjen. Samt investeres i et musikanlæg, som kun kan skrues op til en bestemt styrke. Vi undersøger det. POSTVÆSNET I opgangene 8, 22 og 34 har postvæsnet opsat stregkoder. Det er et lille mærke, der sidder på væggen, som benyttes til at tjekke postbudets tider med. TOILETTILSKUD

3 Ejendommen giver stadig et tilskud på 800,- kr. til udskiftning af gamle toiletter med cisterne på væggen, men der skal - som tidligere oplyst - i hvert enkelt tilfælde rettes henvendelse til kontoret, INDEN man foretager udskiftningen, hvis man ønsker dette tilskud. Man kan risikere, at der allerede een gang er givet tilskud og derfor selv bliver nødt til at betale hele beløbet. Der gives kun tilskud til et vandbesparende toilet. BØRNEHAVEN Der er blevet klaget over, at børn fra børnehaven legede i gården, hvorefter børnehavens ledelse fik besked på ikke at komme i gården med børnene. Det er et stort ønske fra børnehavens side at få adgang til gården i et par timer om formiddagen eller eftermiddagen. Dette emne har været oppe at vende i 1973, hvor der fra den daværende bestyrelses side blev givet tilladelse til, at børnene måtte lege i gården under behørigt opsyn. Der findes intet nedskrevet om emnet senere, men fra børnehavens side er der igen ytret ønske om adgang til gården. SOKKEL Soklen i gården er igen repareret og tjæret. Ved nr. 16 og 20 til gaden blev murværket ved nedgangene til cykelkældrene repareret, da der var opstået store revner, hvor gelænderet er fastgjort. Det var nødvendigt at skifte en del sten ud. Granitsoklen er også repareret. TAGET Et stormvejr forårsagede, at en del tagvinduer blæste op og mange blev knust, men taget led kun mindre skade. I årets løb er taget understrøget, hvor det har været nødvendigt.. Endvidere er tagrenderne rensede og løse nedløbsrør fastgjort. Mange har sikkert bemærket, at der i den seneste tid har været sat et stillads op ved nr. 20. Det skyldes, at skotrenden skulle repareres, idet den var blevet utæt. Der skulle ligeledes skiftes nogle tegl på stedet. BUSKADSER Buskadserne i gården er ryddet for gamle trærødder samt snebærbuske, som efterhånden havde bredt sig overalt. I bedene er nyplantet stedsegrønne planter - nævnt i flæng taks, tuja, kristtorn, laurbær, liguster, - og herudover hvide og blå syrener samt jasmin. I den store gård havde nogle andelshavere på en del buske opsat sedler, hvor man protesterede mod fjernelsen af buskene, som man mente var bevaringsværdige, og de havde fuldstændig ret, for netop de pågældende buske skulle ikke fjernes - kun snebærrene. Mens vi er ved gården - der er indkøbt 2 nye sæt borde og bænke. Desuden er anskaffet vandslange og - vogn. ROTTER Der er i nogle tilfælde set rotter ved nr. 34 på gaden. Ifølge skadedyrsbekæmpelsen skyldes det, at der er gravet op ved kloakerne i Den gule By. OPGANGENE Hovedtrapperne er hovedrengjorte og vinduerne pudset. Det har atter været nødvendigt at bede flere andelshavere fjerne forskellige effekter fra opgange og kælderhalse - ligesom mange stadig stiller deres cykler i kældergangene, så de står i vejen, når andre skal ind i deres eget cykelrum. Vi opfordrer endnu en gang: Stil venligst cyklerne ind i rummene - ALLE har et cykelkælderrum.

4 CYKELSKURET I GÅRDEN Der er børn, der leger på taget af cykelskuret ved skralderummet ved nr. 50. Fastlocktaget kan ikke holde til, at børnene opholder sig på taget og af samme grund har det været nødvendigt at udskifte flere af pladerne. Derfor henstilles det til forældrene at sørge for, at børnene ikke færdes hverken på dette tag eller de øvrige skurtage. GÅRDBELYSNING Der er opsat et lysarmatur ved nr med bevægelsesføler, således at der kun er lys, når nogen kommer i nærheden. GRILL Nogle andelshavere har gjort opmærksom på, at der er nogen, som forlader en varm grill i gården - selv om der løber små børn rundt. Tænk venligst på dette fremover - det kan afstedkomme ulykker og brand. Derfor gå aldrig fra en tændt grill! AVISER Det har været nødvendigt at anskaffe yderligere 2 aviscontainere, da det slet ikke var nok med de 4, vi havde. TRAPPELYS Der har været en del tilfælde, hvor lyset på trapperne har brændt konstant. Det skyldes de nye automater i opgangene. De steder, hvor der er nye tændkontakter, sker det, at folk slår på kontakten i stedet for at trykke. Dette må man ikke. Der skal blot trykkes helt normalt ellers slukker lyset ikke igen. OPSLAGSTAVLERNE i opgangene er ikke beregnet til opslag af mere eller mindre privat karakter - såsom reklamer o.l. HAVERNE Som sædvanligt har det også i år været nødvendigt, at give mange andelshavere besked på at ordne deres have. HÆRVÆRK Heller ikke i år slap vi for hærværk nytårsnat. Begge de pansrede vinduer i kælderdøren mellem 48 og 50 blev sparket itu og fyrværkeri affyret i kældergangen. FORTOV Der køres stadigvæk ind i indhakket med biler, når folk flytter. Det betyder, at fliserne knækker - og udgift for vor boligforening. Vi bad kommunen om at udbedre fortovet langs Smyrnavej, men det blev kun til en nødtørftig reparation - grundet pengemangel. Der er således kun udskiftet 22 fliser, hvilket langtfra er nok, men vi er blevet lovet at komme i betragtning i Vi har fået fortovet på Grækenlandsvej istandsat, da det er vort bord. Der er lagt nye fliser og asfalten er rettet op, ligesom kantstenen, der næsten var væltet, er rettet op - så det fremstår pænt og nydeligt. GRAFITTI

5 Vi fik fjernet grafitti på muren og dørene på Grækenlandsvej - men desværre er der allerede igen nogen, der har malet på muren. I indeværende uge er der malet på døren til kontoret, på ruden samt døren til beboerrummet. VARMECENTRALEN Her har vi fået monteret nyt elektrolyseanlæg i varmtvandsbeholderne, hvilket bevirker mindre slam i beholderne, idet elektroderne kun er aktive, når der er forbrug, hvorimod det gamle system kørte hele tiden. Vi kan nu måle vort varmtvandsforbrug. FALDSTAMMER Alle køkkenfaldstammer er blevet renset med motorsplit. GULVAFHØVLING Der har været flere uheldige tilfælde, når folk selv har afhøvlet deres gulve. Sømhovederne i gulvet har ikke har været dykket inden afhøvlingen, ligesom der i flere tilfælde har været tale om, at selve afhøvlingen ikke er udført ordentligt, hvilket giver problemer ved andelsskift. Flere afhøvlinger af samme gulv er en meget dårlig ide, da gulvet svækkes. HUSDYR Det har været nødvendigt for bestyrelsen at rette henvendelse til andelshavere, der havde en hund boende. Der var naturligvis indløbet klager over hunden. Der måtte flere henvendelser til, fra bestyrelsens side, før hunden blev fjernet, skønt det tydeligt står i vore vedtægter, at der ikke må holdes hverken hund eller kat. JUBILÆUM Efter en vellykket reception fredag 8/8, hvor mange gæster var mødt op for at lykønske os på dagen, fejrede Andelsboligforeningen Amagerbro sit 75 års jubilæum lørdag 9/8 med en fest i gården, hvortil der var rejst et stort telt. Om dagen var der et stort arrangement for børnene, som lod til at more sig glimrende og om aftenen holdt vi fest for både store og små. Der blev spist, drukket og danset til langt ud på de små timer og som kulmination på det hele blev et stort og flot festfyrværkeri skudt af i den store gård. Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne her benytte lejligheden til at takke såvel festudvalget som alle de øvrige andelshavere, der gjorde en stor indsats ved dette arrangement. Børnehaven havde 25 års jubilæum her i ejendommen i september - med bl.a. hoppeborg i gården. BRANDBIDRAG Bidraget til brandvæsnet i København - som betaltes via ejendomsforsikringen - er afskaffet. Beløbet betaltes til delvis dækning af udgifterne ved brandvæsnet i København, men Borgerrepræsentationen har nu ønsket at bringe finansieringen af brandvæsnet på linie med, hvad der gælder i andre kommuner, således at det nu skal finansieres af kommunens almindelige indtægter - det vil sige gennem en forhøjelse af grundskyldspromillen fra 34 til 38 i 1998, - nedtrappet til 36 i 1999 og til 34 i år For vort vedkommende var grundskylden i 1997: ,80 - og i 1998: ,60 - altså en forhøjelse på ,80. GÅRDMAND Der har været problemer med at få en ny gårdmand. Ikke sådan at forstå, at vi ikke har haft henvendelser på vore annoncer, for der var mange at vælge imellem. Den første, vi syntes, vi kunne bruge og som vi bestemte os for, kom fra Sønderjylland og vi var enige med ham om, at

6 han skulle starte hos os. Men så beså han lejligheden og meddelte os et par dage efter, at hans kone ikke ville bo her. Den næste flyttede ind og passede arbejdet een uge, hvorefter han kom op til mig søndag aften og afleverede nøglerne. Vi måtte nu igen ud for at finde en ny gårdmand. Igen fik vi en del henvendelser og ud af disse valgte vi så een, der kunne starte , idet han havde andet arbejde. I den mellemliggende tid har det derfor været nødvendigt at få passet gårdmandsarbejdet på anden vis. Desværre blev den nye gårdmand kun hos os i en måned, hvorefter han meddelte os, at han stoppede igen Det betød, at vi skulle starte helt forfra igen med annoncer, samtaler o.s.v. - og det i en tid med vinter og risiko for sne og is - ikke noget godt tidspunkt. Det viste sig, at en løsning på problemet lå lige om hjørnet, idet en af vore andelshavere - kendt som PED - tilbød at overtage arbejdet med det samme. Bestyrelsen valgte at sige ja til tilbudet, så vi kunne få problemet løst indtil videre - også selv om der har været/er tilkendegivelser af, at man synes, det er en dårlig løsning at have en andelshaver som gårdmand. Dette kan der naturligvis siges for og imod. Der er i første omgang tale om en foreløbig ansættelse og et flertal i bestyrelsen er af den opfattelse, at hvis forsøgsperioden falder heldigt ud, så er der ingen grund til ikke at beholde PED - ikke mindst i betragtning af de problemer, vi hidtil har haft med at få besat jobbet. Bestyrelsen har talt om muligheden af at forsøge at ansætte et rengøringsfirma til trappevasken, da det er vort indtryk, at det har været trappevasken, der har været årsag til fratrædelserne. I så fald må vi nøjes med en gårdmand på deltid. Spørgsmålet er så, om man i dag kan få en sådan til det beløb og timetal, der bliver tilbage, når trappevasken er betalt - det skulle jo nødigt blive dyrere for os. FREMMEDE Det er vigtigt ikke at lukke fremmede ind på opgangene. Derfor løft røret og spørg, hvem det er, inden der åbnes. Det er også vigtigt at holde kældergennemgangene låst. Der sker stadig tyverier. MUSIK Det har været nødvendigt i et enkelt tilfælde at ringe til politiet sent om natten, da der blev spillet meget høj musik for åbne vinduer. Det er både imod vor husorden og Politivedtægterne - så derfor husk: Når der holdes fest, da kun at holde festen for ens egne gæster - og ikke for hele nabolaget. FASTELAVN Fastelavnsfesten blev atter i år afholdt i gården ved legepladsen. Da vi var heldige med vejret, mødte mange op. Som noget nyt blev der i år solgt lodder og salget gik fint. Alle gevinster er afhentet og det indkomne beløb - ialt kr. 1700,00 - er indsat på bogen til forbedret gårdmiljø. HÅNDVÆRKERE Rekvirering af håndværkere til reparation af ejendommens installationer - det være sig rørledninger eller el- installationer - bliver i alle tilfælde foretaget af bestyrelse eller gårdmand. Andelshavere skal henvende sig på kontoret, hvis der skal foretages reparationer, der påhviler andelsboligforeningen - også som nævnt hvis et toilet skal udskiftes og der

7 ønskes tilskud dertil. Andelsboligforeningen betaler for udskiftning af vandlåse, hvis disse er defekte - også her gælder det: Ret henvendelse på kontoret forinden. Hvis der ikke rettes henvendelse til bestyrelsen, inden der rekvireres håndværker, vil det blive et mellemværende mellem håndværkerne og den pågældende andelshaver. Ved et sprængt vandrør kan enhver naturligvis ringe efter håndværkere. STORSKRALD Storskrald SKAL bringes til storskralderummet ved nr. 50, hvortil nøglen til opgangene passer. Det er forbudt at anvende containerne til storskrald. Følg anvisningerne ved storskralderummet omkring håndtering af storskrald. Dette nævnes med særlig adresse til beboerne i nr VARMEMÅLERE Jeg har kontaktet Sem- Consult angående varmemålere. Vores varmekonsulent, Peter Skovbon, som gennem en lang årrække har haft kontakt til vores ejendom i forbindelse med varmecentralen, har fortalt, at vi eventuelt har en mulighed for at slippe for varmemålere, da vi kører med et lavt varmeforbrug i forhold til gennemsnittet. Skovbon udarbejder en rapport til myndighederne, som gerne skulle resultere i, at vi slipper for varmemålere i ejendommen. Jeg kan oplyse, at det alene i administration vil koste ca ,- kr. på årsbasis. Herudover vil det blive dyrt at få monteret de mange varmemålere, selv om priserne på varmemålere er faldet! Sem- Consult har oplyst, at vores vandforbrug er alt for højt. Der oplyses, at et WC, hvor vandet løber, koster ca ,- kr. om året. Så derfor: Sørg for at WC og vandhaner er i orden. FREMTIDEN Det påtænkes at starte med maling af vinduerne i år. Da der igennem de senere år har været problemer med lofts- og kulkælderrum ved andelsskift, agter vi nu at få påført andelsnummer på begge dele. Mere information følger senere. DETTE VAR ORDENE. I forbindelse med beretningen oplyste andel 70, Kurt Christensen, at han i og for sig ikke havde noget imod, at børnehavens børn leger i gården, men hvis der skulle stemmes om det, måtte det tilføjes, at hvis nogen blev generet af det, måtte de ikke lege der mere. Han havde observeret, at vores port stod åben, så forældrene kunne gå den vej ind efter børnene - og vore egne børn løbe ud. Andel 52, Lars Christensen oplyste, at hvis det nævnte om gårdmanden og rengøringsfirma var et forslag, måtte han sige nej. Endvidere ville han gerne høre, om de rygter, der verserer i ejendommen, om, at der var fjernet effekter fra Erik Herholdts lejlighed i nr. 32 efter hans død, var rigtige.

8 Andel 94, Ove Kjærgaard oplyste, at i 1973 havde ingen noget imod, at børnehaven legede i gården. Andel 70, Kurt Christensen gjorde opmærksom på, at man glemte een ting: Aftalen med børnehaven blev i 1987 forlænget med 10 år - (det rigtige årstal er 1988 og åremålet 15, bestyrelsen) - og dengang havde en andelshaver påpeget, at foreningen skulle have mulighed for at forbyde dem at lege i gården, hvis en andelshaver følte sig generet af dem. Andel 88, Per Larsen mente det var en god ide at lade børnehaven lege i gården, men ved afhentning skulle de bruge deres egen indgang - ikke gitterlågen. Formanden pointerede, at det, der var sagt i beretningen, intet havde med en tilladelse at gøre. Det er klart, det er boligforeningen, der bestemmer. Det skal selvfølgelig præciseres, at porten ikke må stå åben - og vi bestemmer, hvor i gården de må lege. Andel 88, Per Larsen sagde, at når man talte om gulvafhøvling og søm, der ikke var dykket, så forstod han ikke, at hvis bestyrelsen var klar over dette problem, at man så ikke så efter ved vurderingen. Det havde kostet ham mange penge - men nu havde han fået gulvet repareret. Formanden svarede, at når emnet var taget op i beretningen, var det helt generelt, fordi bestyrelsen har en masse besvær over dette spørgsmål ved andelsskift - der var ikke tale om enkelte tilfælde. Andel 88 Per Larsen oplyste, at han i forbindelse med Erik Herholdts lejlighed havde anmeldt fjernelsen af effekter til politiet på Hørhusvej samt skifteretten og bedt om aktindsigt. Formanden oplyste, at dette ikke hørte til under beretningen - men ville blive besvaret senere. BERETNINGEN GODKENDTES VED HÅNDSOPRETNING. Punkt 3 Da alle har haft regnskab og budget til gennemlæsning i forvejen forespurgte dirigenten, om der var nogen spørgsmål. Andel 70, Kurt Christensen forespurgte, hvorfor der var forskel på beløbene under administrations- udgifterne i regnskabet og budgettet , når der stod på budgettet, at det var de faktiske tal. Årsagen er, at i budgettet er kun medtaget de faktiske tal, for de ting, som vi forventer også vil komme i altså er udeladt Jubilæumsudgifter ,-, Kontoplan til Concorde, Bogføring PC- plus. Desuden er beboerrummet, regnskabsmæssig assistance samt revisionhonorar noteret separat. Endvidere mente Lars Christensen, at udgiften til telefon kr var for høj - og vi skulle i hvert fald ikke have en mobiltelefon. Telefonen blev købt på grund af skattemæssige årsager - og det er en stor fordel for bestyrelsen, at have den - dels på kontoret, dels når vi og gårdmanden skal have fat i formanden. Med hensyn til udgiften er kr. 2890,- for selve købet + oprettelsen - og især i forbindelse med gårdmandsskiftet i efteråret blev den brugt utroligt meget.

9 Kurt Christensen mente, at han kunne gå med til et beløb på omkring 4.000,- kr. Andel 52 Lars Christensen ankede over, at der ikke havde været afstemning om, hvorvidt vi skal have stor eller lille pakke i TV. Andel 34 Morten Grøndahl oplyste, at vort antennenet ikke kan bruges til frit valg af stor eller lille pakke. Andel 70 Kurt Christensen meddelte, at den pakke, vi har, blev vedtaget på generalforsamlingen i Andel 113, Svend Kajø spurgte, hvor man havde tænkt sig at begynde med maling af vinduerne. Skulle der trækkes lod? Formanden svarede, at der ikke kan trækkes lod, da vi skal have stillads - så der begyndes i den ene ende. Regnskab og budgetforslag blev vedtaget ved håndsoprækning. Til orientering: Andelskronen er 24,107. Punkt 4. A 1: Andel 76 Susanne Borch synes, det er svært at finde nøglehullet, når man kommer ind fra gården i mørke. Formanden oplyste, at der var fuld opbakning til forslaget. Bestyrelsen havde selv tænkt på at få det lavet i år. FORSLAGET BLEV EENSTEMMIGT VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING A 2: Susanne Borch oplyste, at hun havde fremsat forslaget, fordi hun mente, en gårdmand med varmemestercertifikat måtte vide mere om tingene i en varmecentral end een uden. Andel 88, Per Larsen mente, at vi nu har en gårdmand, som han syntes, vi skulle satse på. Formanden medgav Susanne Borch, at han godt kunne forstå forslaget langt hen ad vejen, men at man ikke skulle binde sig til det af hensyn til fremtiden. Det vi skal have, er den rigtige mand til hele jobbet. Bestyrelsen vil gerne have frie hænder til at ansætte den mand, vi finder er den rigtige til det. Andel 61 Jan Rasmussen syntes også, man skulle se på, om den, der ansættes, er god til det hele, og hvis han ikke har certifikat, kan man jo blot ofre den uge, det koster at sende ham på varmekursus. Det samme gav andel 70 Curt Christensen udtryk for. Andel 113 Svend Kajø mente, at det var et betroet job, så hvis vi kunne finde en i ejendommen var det OK.

10 Susanne Borch fremsatte derefter følgende ændringsforslag: Ved ansættelse af gårdmand sørge for, at han har eller får varmekursus ved fastansættelse. ÆNDRINGSFORSLAGET VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING B: Da Pia Giacobbe var bortrejst fremlagde Susanne Borch forslaget og oplyste, at der havde været tilfælde med behandlede gulve, som ikke var i orden, men som man havde måttet betale for. Meningen med forslaget var derfor, at man bare kunne have de gulve, man ville have, medens man bor i lejligheden, men man skulle ikke have betaling for dem. Afhøvling skulle ikke være forbedring - tværtimod. Formanden svarede, at bestyrelsen har drøftet det og derfor var det nævnt i beretningen. Der har været flere tilfælde, hvor gulve har været afhøvlet med mindre heldigt resultat - ikke professionelt udført, hvilket har medført, at den efterfølgende har været utilfreds med at skulle betale for det. Når lejlighederne synes, bor folk der endnu, så det kan være vanskeligt at se, om gulvene er i orden. Når så folk er flyttet og de nye flytter ind, kan de se skavankerne og det er ikke tilfredsstillende. Vi har derfor talt om at gå op og besigtige lejlighederne 2 gange - 2. gang når lejligheden er tom. Adskillige andelshavere havde ordet og af diskussionen fremgik det, at den almindelige opfattelse var, at afhøvling og slibning af gulve ikke var forbedring, hvorimod opretning af gulve, så de ikke gynger, samt lægning af nye gulvbrædder måtte anses som forbedring. Andel 52, Lars Christensen foreslog, at man forkastede forslaget og tog det op på næste general- forsamling, hvor bestyrelsen så måtte have lavet et udkast, der præciserer hvad der er forbedring og hvad ikke - og så stemme om det til den tid. Formanden gjorde opmærksom på, at det stillede forslag ikke var fremsat af bestyrelsen, men at han nu betragtede det som lagt over til bestyrelsen at præcisere, hvad der er forbedring og hvad ikke. Indtil et forslag bliver vedtaget på næste generalforsamling, vil lejlighederne nu blive besigtiget 2 gange, før og efter fraflytning - så man bedre kan se fejl og mangler. Hvis der er lagt f.eks. parketgulv over det gamle, så må det regnes som forbedring. At vore gulve knirker skyldes bl.a. fjernvarmen - akkurat som dørene, der sprækker. Det kan afhjælpes ved at slå dykker skråt ned i brædderne. Dirigenten forespurgte, om forslaget skulle forkastes i den udformning det havde. FORSLAGET FORKASTET VED HÅNDSOPRÆKNING. Punkt 5: Såvel næstformanden - andel 57 Sv. Å. Andersen - som kassereren - andel 20 Else Hermansen - genvalgtes. Til 1. suppleant opstillede andel 88 Per Larsen og andel 94 Ove Kjærgaard.

11 Ved afstemningen fik andel 88 8 stemmer og andel stemmer - 1 blank. En stemmeberettiget havde forladt generalforsamlingen. 1. suppleant blev således andel 94 Ove Kjærgaard. Til 2. suppleant opstillede andel 88 Per Larsen og andel 96 Arne Hendriksen. Ved afstemningen fik andel stemmer og andel stemmer - 1 blank. 2. suppleant blev således Arne Hendriksen. PUNKT 6. Til revisor genvalgtes Revisioninstituttet. PUNKT 7. Der nedsattes et gårdmiljøudvalg med følgende deltagere: Andel 23 Heidi Grøndahl Andel 34 Morten Grøndahl Andel 37 PED Jens Sørensen Andel 56 Torben Grønvold Andel 63 Pia Giacobbe Andel 76 Susanne Borch Andel 88 Per Larsen Andel 96 Arne Hendriksen - reserve. PUNKT 8. Formanden svarede på spørgsmålet om Erik Herholdts lejlighed - nr. 32 st. th. Han oplyste, at han havde haft kontakt med skifteretten hele forløbet igennem. Formanden gik i ca. 3 måneder og passede akvariet, så fiskene ikke døde af sult. Der kom fornyet kontakt med skifteretten, idet Per Larsen havde henvendt sig til dem, fordi formanden kom i lejligheden. Der blev ført sag mellem Per Larsen og skifteretten. Vi har det hele på skrift, men det vil føre for vidt, at komme det hele igennem her. Skulle nogen have interesse i at høre nærmere om det, så kan det lade sig gøre ved henvendelse på kontoret. Vi kan dokumentere sagen punkt for punkt, så enhver kan se det. Andel 61 Lars Christensen meddelte, at der gik rygter om, at der var fjernet effekter fra lejligheden efter andelshaverens død. Han var interesseret i, om der fra bestyrelsens side blev fjernet effekter fra lejligheden. Andel 88 Per Larsen oplyste, at han havde anmeldt et forhold, for folk skulle have lov at have sine ejendele i fred. Formanden svarede, at med hensyn til rygterne troede han nok, han vidste, hvad der hentydedes til med at fjerne effekter. 3 uger efter Erik Herholdts død rettede vi henvendelse til skifteretten, fordi et vindue stod åbent og spurgte, om de ville sørge for, at det blev lukket. Så blev vi gjort opmærksom på, at der var fisk i lejligheden. Formanden spurgte, om der var nogen, der sørgede for at fodre dem. Det var der ikke. Desuden spurgte formanden, om der var nogen, der sørgede for, at eventuelle madvarer i køkkenet blev smidt ud, så vi ikke løb ind i mider o.l. Det havde man ikke personale til. Skifteretten spurgte, om formanden kunne påtage sig det, hvorefter han fik nøglerne tilsendt. Da det ikke er rart at gå og rydde op i andres sager, bad formanden vores gårdmand samt en andelshaver om at hjælpe sig. Man bar alt, hvad der hed madvarer, ud og smed det væk.

12 Rygterne må gå på, at da man tømte skabene, stod der 3 pakker vacuumpakket Irma- kaffe plus en dunk med vaskepulver til vaskemaskine. Det var der en andelshaver, der gerne ville have - og det blev oplyst til skifteretten, at disse ting var blevet fjernet, hvortil svaret var, at det var der ingen problemer i. Alternativet var, at de ville være blevet smidt ud. Andel 88 Per Larsen sagde, at det var ikke det, han havde anket over. Der havde været andre i lejligheden og der var blevet fjernet ting. Lars Christensen oplyste, at hvis det, formanden havde forelagt, var det eneste, så var det OK, men han havde fået forståelsen af, at der var fjernet andre effekter, som en frimærkesamling o.l. Andel 34 Morten Grøndahl meddelte, at der var et pengeskab, som blev åbnet af skifteretten, men han havde sammen med Per Larsen fundet en møntsamling, som blev registreret og sendt til arvingerne med kopi til skifteretten. Per Larsen efterlyste Erik Herholdts vaskemaskine. Formanden meddelte, at arvingerne kom fra Fyn og efter tilladelse fra skifteretten havde de lov at hente, hvad de ville have af effekterne. Derefter var det pålagt os at rydde lejligheden. Vi kontaktede Kofoeds Skole og bad dem gøre det - både lejlighed, kælder og loft. Forinden hentede vi Per Larsen og sagde, at hvis der var noget, han ville have, så kunne han hente det nu - han og Erik Herholdt havde været nære venner. Efter arvingerne og Per Larsen havde fået, hvad de ønskede, fik Kofoeds Skole lov at rydde. Andel 34 Morten Grøndahl oplyste, at der var et komfur og et køleskab, som han havde købt og pengene var indgået i istandsættelsen af lejligheden, som det havde kostet os penge at sætte i stand. Andel 76 Susanne Borch ankede over, at lyset ved nr. 32 næsten ikke reagerer og spurgte, om den kunne flyttes. - Den bliver justeret. Desuden spurgte hun, om vi kunne ofre at få lofterne på hovedtrapperne malet - da de hænger i laser. Andel 129 Anne- Marie Høeg ville vide, hvorfor vi kun må lægge vinflasker i flaskecontaineren og ikke f.eks. syltetøjsglas. Desuden forespurgte hun, om det var muligt, at lave vaskeri i kælderen, hvis der ikke var nogen, der bruger den. Formanden svarede, at flaskerne afhentes af en central, som kun vil have flasker. Vi får lidt penge for dem og disse penge går til gårdmiljø. Med hensyn til vaskeri fik vi fra Nyborg for nogle år siden udarbejdet et tilbud om et sådant i nr. 20. Det blev nedstemt på generalforsamlingen og årsagen var nok, at der i vor ejendom er så mange, der selv har vaskemaskine. Andel 61 Jan Rasmussen oplyste, at det startede med, at een fik en god ide: Penge ind samtidigt med miljø. Dengang kom man glas i alle containerne, men så fik vi et

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere