Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr T (+45) F (+45) Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Årsrapport for 2014 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2015 Dirigent Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Note, andelskroneberegning 10 Noter til årsrapporten 11 Lejlighedsspecikation over andelsværdier 20 Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforening: Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade CVR-nr Adresse: Vejrøgade 7-9 Manøgade København Ø Bestyrelse: Christian Dietz (Formand) Jette Bille Jensen Kristian Sylvester-Hvid Mikkel Andreasen Christian Kierulff Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø Tlf.nr

4 Årsrapportens godkendelse Administrator- og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2014 for andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. april 2015 Bestyrelse Christian Dietz (formand) Jette Bille Jensen Kristian Sylvester-Hvid Christian Kierulff Mikkel Andreasen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Vi har revideret årsregnskabet for andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. København, den 9. april 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Holmgaard Christiansen statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give krævede nøgleoplysninger, at give oplysning om andelenes værdi og at give oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter. Periodiseringen indebærer, at boligafgift, lejeindtægter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til foreningen på statusdagen. Indtægter fra vaskeri, gebyrer mv. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger. Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af foreningen på statusdagen. Til vedligeholdelse betragtes omkostninger, der er afholdt for at holde ejendommen vedlige, uden at ejendommen derved er bragt i væsentlig bedre stand end ved foreningens køb i Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. 4

7 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab / kursgevinst og låneomkostninger fra optagelse af lån samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Balance Materielle anlægsaktiver: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på ejendommen. Det bør bemærkes, at ejendommens bogførte værdi ikke er lig med ejendommens handelsværdi. Handelsværdien vil kun kunne fastsættes ved en uvildig vurdering af ejendommen af en valuar. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Passiver: Egenkapital Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi. Under Andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld er medtaget til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld korrigeret for afskrivning af lånets kurstab/kursgevinst og låneomkostninger over afdragstiden. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Andelsværdi: Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 1. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 15. Vedtægterne bestemmer desuden i 15, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Den af generalforsamlingen vedtagne andelskroneberegning kan således anvendes indtil næste generalforsamling medmindre der er sket værdireguleringer i nedadgående retning. Værdireguleringen opgøres ved en midtvejsregulering af andelskronen. Nøgletal og nøgleoplysninger Nøgleoplysninger De i note 23 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. 6

9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Ikke revideret budget Note Indtægter Boligafgifter Lejeindtægter Tomgang lejebolig Andre indtægter Omkostninger Ejendomsskatter Elforbrug incl. ledig lejebolig (kr ) Vandforbrug Renovation Forsikringer og abonnementer Anden renholdelse Antenneregnskab Netværksregnskab Foreningsomkostninger og administration Vedligeholdelse Asfaltering af Manøgade Gårdlaug Afskrivning Resultat før finansielle poster Omprioriteringsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til "vedligeholdelsesfond" Overført til "imødegåelse værdiforringelse ejendom" Betalte prioritetsafdrag Regnskabsmæssige afskrivninger Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

10 Balance pr. 31. december 2014 Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter 12 Dagsværdi pr. 31. december Installationer Ejendommen i alt Tilgodehavende gældsbreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 20 Varmeregnskab Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Balance pr. 31. december 2014 Note Passiver Egenkapital 15 Andelskapital Reserver 16 Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat mv Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) 18 Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom Reserveret til vedligeholdelsesfond Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 19 Prioritetsgæld Henlæggelser til afdrag på gældsbreve Depositum og forudbetalt leje Kortfristede gældsforpligtelser 21 Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Andelskroneberegning 22 Eventualforpligtelse 23 Nøgleoplysninger og nøgletal 9

12 Noter til årsrapporten 1. Andelskroneberegning pr. 31. december 2014 Til beregning af den størst mulige salgspris for andelsboligerne skal man, jf. lov om andelsboliger tage udgangspunkt i et af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper for ejendommen: a) Anskaffelsessummen b) Handelsværdi som udlejningsejendom pr. 30. juni c) Offentlig vurdering pr. 1. oktober Egenkapital jf. regnskabet Gældsbrevene fratrukket Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Ejendommens værdi reguleres således: Værdi jf. punkt B ovenfor Bogført værdi Regulering af prioritetsgæld: Restgæld prioritetsgæld jf. årsrapporten Kursværdi prioritetsgæld Merværdi til fordeling på solgte andele Andelshavere antal kvm Kontant andelskroneværdi pr. 31. december 2014 pr. m Overtagelse af gældsbrev pr. m ² Andelskroneværdi pr. 31. december 2014 pr. m Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til, incl. gældsbrev Andelskronen har udviklet sig således: Værdi pr. 31. december 2014 kr Midtvejsregulering pr. 4. september 2014 kr Værdi pr. 31. december 2013 kr Midtvejsregulering pr. 2. maj 2013 kr Værdi pr. 31. december 2012 kr

13 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Andre indtægter Vaskeriindtægter Rykkergebyr Vedligeholdelsesfond Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring Arbejdsskade Glasforsikring Anden renholdelse Trappevask Snebekæmpelse Antenneregnskab Indgået antennebidrag Betalt You-See Kabel-TV Netværksregnskab Indgået netværksbidrag Betalt Telenor

14 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Foreningsomkostninger Generalforsamling og møder Forplejning arbejdsdag Kontorhold, porto og gebyrer Telefonhold Omkostninger PBS Abonnement ABF Revision og regnskab Anden assistance revisor, rentefradrag Anden assistance revisor, midtvejsregulering Vurdering nr. 9, 3.th Rådgiverhonorar Valuarvurdering Varmeregnskab Vedligeholdelse Murer, altaner og stilladsopsætning Glarmester Tømrer og snedker Maler Elektriker VVS-sanitet, vandrør mv VVS-varmeinstallationer Opsætning af nye målere Skift solcellepanel mv Ingeniør, altaner Låsesmed Kloak, gård og gade Haveanlæg Vejvedligeholdelse 0 0 Budgetteret vedligeholdelse

15 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Finansielle indtægter Renteindtægter, andelshavere Renteindtægter, diverse Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Skat af årets resultat Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Foreningen er skattepligtig efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6 af resultatet fra erhvervsmæssig udlejning. Den skattepligtige indkomst er negativ, hvorfor der ingen skat er at betale. 13

16 Noter til årsrapporten 12. Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, dagsværdi pr. 31. december 2014 Ejendom Købspris Forbedringer Installationer i alt Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Opskrivninger primo Årets opskrivninger Tilbageført opskrivning Opskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31. december 2014 i henhold til vurdering af 29. august 2014 af valuaren.dk. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 udgør kr Valuaren oplyser, at vurderingsrapportens beregninger er baseret på et afkast på 2,55%. Afkastprocenten svarer til det forrentningskrav, en køber vil stille til ejendommens afkast. Jo højere krav der stilles til afkastet, jo lavere bliver ejendommens dagsværdi alt andet lige. Det må antages, at valuarvurderingen er følsom over for renteudsving. Valuarvurderingen er maksimalt gældende i 18 måneder i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra b. Vurderingen skal være gældende på handelstidspunktet Tilgodehavender Udlæg vurderinger Restance Likvide beholdninger Kasse Danske Bank Nordea, indskudskonto Nordea, driftskonto

17 Noter til årsrapporten 15. Andelsindskud Antal kvm Pris Saldo primo Solgt i årets løb Usolgte andele Forhøjet indskud Afgang forhøjet indskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Opskrivning primo Årets opskrivning Årets nedskrivning Overført resultat mv. Tidligere års resultat Regnskabsmæssige afskrivninger Overført restandel af årets resultat Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom Saldo primo Årets hensættelse Anvendt af årets hensættelse Reserveret til vedligeholdelsesfond Saldo pr. 1. januar Årets hensættelse Anvendt af årets hensættelse

18 Noter til årsrapporten 19. Prioritetsgæld Obligations- Nr. Restgæld restgæld kurs Kursværdi 1 Nykredit, tilpas.lån, restløbetid 26 år RD, F3 - restløbetid 29,3 år , Nr. Renter og bidrag Resterende afdragsfrihed Rentetilpasning 1 Nykredit, tilpas.lån, restløbetid 26 år indfriet - 2 RD, F3 - restløbetid 29,3 år 0 8,75 år Varmeregnskab Varme indbetalt aconto Køb af varme Uafregnet varmeregnskab tidligere år Skyldige omkostninger Grant Thornton Diverse regninger Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Ejerpantebreve i ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, kr til sikkerhed for lån og kautioner over for Nordea for andelshavernes lån til indskud. Hæftelsesforhold Foreningens medlemmer hæfter jf. foreningens vedtægter 5, stk. 1 alene for foreningens forpligtelser med deres indskud, jf. dog stk. 2. Jf. stk. 2 hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold, andelshaverne hæfter således kun med deres indskud. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for lån i Nykredit. Hæftelsesforholdene er ligeledes oplyst i note 23 om nøgleoplysninger, feltnr. E1 og E2. 16

19 Noter til årsrapporten Ophørsbeskatning Ifølge kendelse fra Østre Landsret og bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vil andelsboligforeninger blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven i det indkomstår, hvor foreningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed. Ejendomsavancen vil blive opgjort på grundlag af ejendommens handelsværdi på tidspunktet, hvor andelsboligforeningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, jfr. selskabsskattelovens 5, stk. 6, og vil omfatte alle lejligheder, der siden 1994 er overgået fra udleje til et ikke-medlem og til benyttelse af et medlem på andelsbasis. Foreningen driver fortsat erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed for boliglejemål. Såfremt udlejningsaktiviteten ophører vil det medføre, at eventualskatten udløses, hvilket vil nedbringe foreningens formue og andelskrone. Eventualforpligtelsen er ikke opgjort og er således ikke medtaget i rapporten, eftersom der fortsat er udlejningsaktivitet i ejendommen og at det er besluttet at bevare disse udlejningsaktiviteter. 17

20 Noter til årsrapporten 23 Ref. Nøgleoplysninger og nøgletal Nøgleoplysninger er udarbejdet i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 6, stk. 2 og 4 iht. bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er udregnet på baggrund af arealer. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger: Antal Areal kvm B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garage mm. 0 0 B6 I alt Fordelingstal BBR Opmålt areal Indskud Andet C1 Fordelingstal benyttet opgørelse andelsværdi x C2 Fordelingstal benyttet ved opgørelse boligafgiften x C3 D1 Stiftelsesår 1994 D2 Ejendommens opførelsesår 1914 Hæftelser E1 Hæfter andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen nej E2 F1 Anvendt vurderingsprincip Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2013 Kr. Gns. kr. pr. kvm F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 4,25% G1 G2 G3 Eventualforpligtelser Foreningen har ikke modtaget offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens ophør. Foreningens ejendom er ikke pålagt tilskudsbestemmelser, jf. bekendtgørelse nr. 978 af 19/ Der er ikke tinglyst hjemfaldspligt på foreningens ejendom. 18

21 Noter til årsrapporten 23 Ref. Nøgleoplysninger og nøgletal Andelsboligforeningens driftsoplysninger og nøgletal Gns. kr. / pr. andels kvm kr. / kvm H1 Boligafgift i gennemsnit pr. andelskvm / andelskvm, incl. renter Boligafgift erhvervsandel i gns. pr. andelskvm / erhvervsandelskvm H2 Erhvervslejeindtægt i gennemsnit pr. andelskvm / erhvervslejekvm H3 Boliglejeindtægt i gennemsnit pr. andelskvm / boligelejekvm Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): Kr. I pct. Vedligeholdelsesomkostninger % Øvrige omkostninger % Finansielle poster, netto % Afdrag 0 0% I alt % Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 81% Forrige år Sidste år I år J Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andel kvm Beregnede nøgletal for foreningen: Kr. pr. kvm andel Kr. pr. kvm total Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) K1 Foreslået andelsværdi (Vær opmærksom på rentefradragsmodel) K2 Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi Reserver uden for andelsværdi 762 Forrige år Sidste år I år M1 Vedligeholdelse løbende, gns. kr. pr. andel kvm M2 Vedligeholdelse, genopretning, renovering gns. kr. pr. andel kvm (Særlig vedligeholdelse) M3 Vedligeholdelse i alt, kr. pr. andel kvm P Friværdi (ejendommens rgn. værdi fratrukket gældsforpligtelse) i % 69% (gæld defineres som samlet gældsforpligtelse) Forrige år Sidste år I år R Årets afdrag, gns. kr. pr. andel kvm

22 Lejlighedsspecikation for A/B Vejrøgade 7-9/Manøgade 14 Lejl.nr. & Værdi Kontant Andelsværdi etage/side Areal m 2 Navn på beboerne gældsbrev andelsværdi i alt Vejrøgade 7 1. st.th. 128 Torsten Espegaard th. 130 Jette Jensen/Michael Friis tv. 65 Mads-Emil S. Poulsen tv. 65 Jesper Hvidtfeldt Olsen th. 65 Claus Jacobsen tv. 65 M.T. Notkin & S.N. Madsen Vejrøgade 9 9. st.th. 118 K. Sylvester-Hvid & T. Thybo st.tv. 62 Jan Christensen th. 121 Grethe Bekker tv. 65 Anne Wikke Vester th. 121 Casper Engmark tv. 65 Mikkel Andreasen th. 121 Torsten Espegaard tv. 65 Andreas B. Finsen Manøgade st.th. 114 Nina Bay Nielsen th 86 Lis Rasmussen tv. 66 Birte og Christian Kierulff th. 86 Hanne Schierup tv. 66 Kyrie Jean Hale th. 86 Anne Olsen tv. 66 Karin Sørensen I alt

23 Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for 2015 Driftsbudget Budget Resultat Budget Indtægter Boligafgift Nedsættelse af boligafgift kr. 4 pr. m2 pr Lejeindtægter Lejetab Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Ejendomsskatter El-forbrug Vandforbrug Renovation Forsikringer og abonnementer Anden renholdelse Antenneregnskab Netværksregnskab Foreningsomkostninger Administration af foreningen Vedligeholdelse Gårdlaug Hensættelse til vedligeholdelse Afskrivninger Renteudgifter, prioritetslån Omprioriteringsomkostninger Renteindtægter, diverse Renteindtægter, andelshavere Udgifter i alt Årets resultat Likviditetsbudget (arbejdskapital) Andre ind- og udbetalinger Afskrivninger retur Salg af andel Anvendt vedligeholdelsesfond Depositum Afdrag prioritetsgæld Ændring i arbejdskapitalen Henlæggelse til afdrag/rentesikring Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo

24 Budget Budget Budget Budget

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere