Andelsboligforeningen Kingosparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Kingosparken"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent

2 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportensgodkendelse 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. januar - december Balance pr. 31. december Andelskroneberegning 11 Noter tilårsrapporten 12

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforening: Kingosparken CVR-nr Adresse: Kingosparken og Taastrup Bestyrelse: Arne Larsen (formand) Søren Berthelsen (næstformand) Dennis Ejnar Bak Jens E. Christensen Anne Mette Skottun LillianJohansen Preben Dannerfjord Administrator Egemar & Clausen Nørregade 7A, 2. tv København K Tlf.nr Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø Tlf.nr

4 31. Årsrapportens godkendelse Administrator- og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2014 for andelsboligforeningenkingosparken. Årsrapportener aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - december Der er efter regnskabsårets foreningens finansielle stilling. afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af Årsrapportenindstilles tilgeneralforsamlingens godkendelse. København, den g 2015 Bestyrelse Arne Larsen Søren Berthelsen Dennis Ejnar Bak (formand) (næstformand) Jens E. Christensen Anne Mette Skottun LillianJohansen Preben Dann Ad inistrator Egemar & Clausen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i andelsboligforeningen Kingosparken Vi har revideret årsregnskabet for andelsboligforeningen Kingosparken for regnskabsåret januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabetudarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. København, den / 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Carsten Ingemann Johansen statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligtvedr. modtaget støtte. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold tilsidste år. Resultatopgørelse Indtægter Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter. Periodiseringen indebærer, at boligafgift, lejeindtægter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt tilforeningen pr. 31. december Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer mv. indtægtsføres i taktmed administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Der foretages periodisering af alle væsentlige udgifter. Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af foreningen pr. 31. december Til vedligeholdelse betragtes omkostninger, der er afholdt for at holde ejendommen vedlige, uden at ejendommen derved er bragt i væsentlig bedre stand end ved foreningens køb i Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter indtægter består af renter af bankindeståender. 4

7 Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud tilfremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Balance Materielle anlægsaktiver Ejendommen er bogført tilkøbspris på ejendommen. med tillægaf stiftelses-, handels- og prioritetsomkostninger. Der afskrives ikke Til forbedringer betragtes omkostninger, der er afholdt for at sætte ejendommen i bedre stand end ved foreningens køb i 2007, og som bibringer en højere brugs- og nytteværdi for ejendommens beboere. Der foretages afskrivninger lineært over skønsmæssige forventede brugstider: Renovering af ejendommen 20 år Eller 5,0% Installationer 10 år Eller 10,0% Det bør bemærkes at ejendommens bogførte værdi ikke er lig med ejendommens handelsværdi. Handelsværdien vil kun kunne fastsættes af en uvildigvurdering af ejendommen af en valuar. Tilgodehavender Tilgodehavender måles tilkostpris. Værdien reduceres med nedskrivningen tilimødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Under "reserver i alt" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter Prioritetsgæld er medtaget tilamortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld korrigeret for afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger over afdragstiden. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes tilkostpris på aftaletidspunktet, svarende til kr. O. Efterfølgende indregnes renteswappen tildagsværdien på balancedagen. Åretsregulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af udbyderen af aftalen. Renteswap med negativ værdi indregnes i tilknytningtilprioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen af foreningens ejendom. Værdien af renteswappen indgår i beregning af andelsværdien, som følge af foreningen anvender beregningsprincip A i andelsboligloven. Hensættelse til udskudt skat Foreningens vedtægter bestemmer, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssige underskud tilfremførsel. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 1. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Den af generalforsamlingen vedtagne andelskroneberegning kan således anvendes indtil næste generalforsamling medmindre der er sket væsentlige værdireguleringer. Værdireguleringen opgøres ved en midtvejsregulering af andelskronen. Nøgletal Nøgletallene er beregnet således: Valuarvurdering, offentlig vurdering samt anskaffelsessum pr. m2 andelsbolig: Relevant vurdering Areal i m2 andelsboliger Indtægt boligtype i gennemsnit pr. boligtype m2: Indtægt boligtype Areal i m2 boligtype 6

9 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiverpr. m2- Gældsforpligtelser fratrukket finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver Areal i m2 andelsboliger Foreslået andelsværdi pr. m2 Formue tilfordeling, inkl. indskud, ekskl. hensættelser Areal i m2 andelsboliger Reserver uden for andelsværdi: Hensættelser i alt Areal i m2 andelsboliger Teknisk andelsværdi: Foreslået andelsværdi + gældforpligtelse fratrukket omsætningsaktiver 7

10 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2014 Ikke revideret budget Note Indtægter Boligafgifter Lejeindtægter Andre indtægter Omkostninger Ejendomsskatter Elforbrug Vandforbrug Renovation Forsikringer og abonnementer Anden renholdelse Foreningsomkostninger Vedligeholdelse Særlige vedligeholdelsesarbejder Hensættelse indvendig vedligeholdelse for lejere Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til"reserveret tilvedligeholdelse af ejendommen" Betalte prioritetsafdrag Afskrivninger Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

11 Balance pr. 31. december 2014 Note Aktiver Anlægsaktiver Materielleanlægsaktiver 13 Ejendommen matr. nr. 4fu, 4fv, 4fx, 4fy og 4fz Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, beliggende Kingosparken 12-58, 2630 Taastrup. Købspris Forbedringer Installationer Ejendommen i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 14 Tilgodehavender Grundejernesinvesteringsfond Forudbetalte omkostninger Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Balance pr. 31. december 2014 Note Passiver Egenkapital 16 Andelsindskud Overført resultat mv Andre reserver 18 Reserveret tilstørre vedligeholdelsesarbejder Egenkapital i alt Forpligtelse Grundejernes Investeringsfond Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Langfristedegældsforpligtelser 19 Prioritetsgæld Markedsværdi af swapaftale Kortfristedegældsforpligtelser 20 Varmeregnskab Forudbetalt husleje og deposita, lejere Indvendig vedligeholdelse lejere Mellemværende med beboere Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt i Andelskroneberegning 23 Sikkerhedsstillelse 24 Eventualforpligtelse 25 Nøgletal og nøgtalsoplysninger 10

13 Noter til årsrapporten 1. Andelskroneberegning pr. 31. december 2014 Til beregning af den størst mulige salgspris for andelsboligerne skal man, jf.lov om andelsboliger, tage udgangspunkt i et af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper for ejendommen: a) Anskaffelsessummen b) Handelsværdi som udlejningsejendom ej vurderet c) Offentlig vurdering pr. 1. oktober Reserver jf. regnskabet Markedsværdi finansielle aftaler Ejendommens værdi reguleres således: Værdi jf. punkt a ovenfor Bogført værdi Merværdi til fordeling på solgte andele Andelshavere antal m Dette giver et tillægpå Oprindelig andelsindskud 350 Andelskroneværdi pr. 31. december 2014 pr. m Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til Andelskronen har udvikletsig således: Værdi pr. 31. december 2014 kr Værdi pr. 31. december 2013 kr Værdi pr. 31. december 2012 kr Værdi pr. 31. december 2011 kr Værdi pr. 31. december 2010 kr Værdi pr. 31. december 2009 kr Værdi pr. 31. december 2008 kr

14 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Boligafgifter Boligafgifter, boliger Lejeindtægter Lejeindtægter,boliger Forbedringsforhøjelser Lejeindtægter,erhverv Lejeindtægter,kælderrum Tomgangsleje Andre indtægter Vaskeriindtægter Regulering GI Indtægter husdyr Nøglebrikker Vaskekort Indgået fra tab på debitorer Diverseindtægter Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring Glasforsikring Arbejdsskade Bestyrelsesansvarsforsikring Abonnement varmemålere mv

15 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Anden renholdelse Snebekæmpelse Rengøring, ejendomsservice, vinduespolering Lønninger og ATP Container og leje af lift Foreningsomkostninger Generalforsamling og møder Kontorhold, porto og gebyrer Telefonhold og internet Revision og regnskab deltagelse i generalforsamling Andelsboligens nøgletal i henhold tillovkrav Advokatsalær Administrationshonorar Varmeregnskab Tab på debitorer Drift fælleslokaler Diverse omkostninger Vedligeholdelse Murer Maler Tømrer og snedker Elektriker VVS Kloakservice Glarmester Affaldssøer Småanskaffelser af værktøj, maskiner og materialer Transport

16 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Vedligeholdelse - fortsat Transport Låsesmed, postkasser, dørlukkere Porttelefon Haveanlæg Vaskerlanlæg Varmeanlæg Teknisk bistand Affaldsstationer Regulering GI Tilbageført hensættelse kloaker Diversevedligehold Skadedyrsbekæmpelse Afskrivninger Installationer Finansielle indtægter Renteindtægter,driftskonto Øvrigerenteindtægter GrundejernesInvesteringsfond

17 Noter til årsrapporten Ikke revideret budget Finansielle omkostninger Renteudgifter Nykredit, var. obligationslån Renteudgifter Nykredit, anlægslån Swap-renterNykredit Låneomkostninger Skat af årets resultat Foreningen er skattepligtigefter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6 af resultatet fra erhvervsmæssig udlejning. Det skattepligtige resultat er negativt og tillagtde fremførselsberettigede påhviler foreningen nogen skat. underskud, hvorfor der ikke 15

18 Noter til årsrapporten 13. Ejendommen matr. nr. 4fu, 4fv, 4fx, 4fy og 4ftz Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, beliggende Kingosparken 12-58, 2630 Taastrup. Ejendom Købspris Forbedringer Installationer i alt Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo O O Åretsafskrivninger Åretsnedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo O O Regnskabsmæssig værdi (Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2012, kr , heraf en grundværdi kr ) 14. Tilgodehavender Forsikringssag Likvide midler Nykredit, driftskonto (kredit 1 mio.) Nykredit, indlån pluskonto Andelskapital Antal m2 Pris Saldo primo Solgt i årets løb Usolgte andele Erhverv

19 indfriet Noter til årsrapporten 17. Overført reserver mv Overtaget udvendig vedligeholdelseskonto, primo Værdiregulering swap-aftale, primo Åretsværdiregulering swap-aftale Tidligere års resultat Indtægter ved salg af andel Betalte prioritetsafdrag Afskrivninger Overført restandel af årets resultat Reserveret til større vedligeholdelsesarbejder Saldo primo Åretshensættelse Anvendt af årets hensættelse Prioritetsgæld Obligations- Nr. Restgæld restgæld Kursværdi Afdrag 1 Nykredit, var. Obligationslån Rente 1,82%, afdragsfrit til2028, udløb 30/ Nykredit, anlægslån Rente 1,82%, afdragsfrit til2028, udløb 30/ Nykredit, kontantlån - Rente 5,0276, udløb 31/ Nykredit, kontantlån Rente 3,3288, udløb 30/ Mellem andelsboligforeningen og Nykredit er der indgået 2 swap-aftaler med restgæld på t.kr , hvor det er foreningens variable Nykreditlån, der ligger bag aftalen. Aftalen er indgået i 2007 med virkning fra 28. september 2007 til30. september Tilpasningslånets variable rente er byttet tilen trappestigningi renten med start i 2008 på 3,85% med en årlig stigning på 0,1675% indtil slutrente på 5,5250 % i år Renten pr. 31. december 2014 udgør 5,0225 %. 17

20 Noter til årsrapporten 20. Varmeregnskab Varme indbetalt aconto Køb af varme Ej afregnet varmeregnskab 2013/ Indvendig vedligeholdelse lejere Saldo 1. januar Åretshensættelse Anvendt tilvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse ved salg Skyldige omkostninger Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Høje Taastrup Kommune Advokat Diverse regninger Sikkerhedsstillelser Realkreditpantebreve i ejendommen matr. nr. 4fu, 4fv, 4fx, 4fy og 4fz Taastrup, kr og kr tilsikkerhed for mellemværende med realkreditinstitutter. Ejendommen har en bogført værdi pr. 31. december 2014 på kr Der er salgs- og pantsætningsforbud på ejendommen matr. nr. 4fu, 4fv, 4fx, 4fy og 4fz Taastrup. Foreningens medlemmer hæfter jf. foreningens vedtægter 5 alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Andelshaverne hæfter pro rata for gæld optaget i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen ved lovlig vedtagelse på generalforsamlingen og som er sikret ved pantebrev eller håndpant, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for realkreditlån. 18

21 Noter til årsrapporten 24. Eventualforpligtelse Ophørsbeskatning Ifølge kendelse fra Østre Landsret og bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vil andelsboligforeninger blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven i det indkomstår, hvor foreningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed. Ejendomsavancen vil blive opgjort på grundlag af ejendommens handelsværdi på tidspunktet, hvor andelsboligforeningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, jfr.selskabsskattelovens 5, stk. 6, og vil omfatte alle lejligheder, der siden 1994 er overgået fra udleje tilet ikke-medlem og tilbenyttelse af et medlem på andelsbasis. Foreningen driver fortsat erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed for boliglejemål og erhverv. Såfremt udlejningsaktiviteten ophører vil det medføre, at eventualskatten udløses, hvilket vil nedbringe foreningens formue og andelskrone. Eventualforpligtelsen er ikke opgjort og er således ikke medtaget i rapporten, eftersom der fortsat er udlejningsaktiviteti ejendommen og at det er besluttet at bevare disse udlejningsaktiviteter. Aftale om rentesikring (renteswap) I henhold tilrammeaftalen kan der aftales et maksimum for nettomellemværendets markedsværdi i bankens farvør, som overstiger dette maksimum, kan banken efter forudgående drøftelse med kunden forlange at den beregnede markedsværdi udlignes eller nedbringes under det aftalte maksimum. Nykredit har i brev af 31. januar2013 frafaldet denne ret tilat afkræve foreningen sikkerhedsstillelse, som følge af den negative markedsværdi på renteswappen. yderligere 19

22 Noter til årsrapporten 25. Reference Nøgleoplysninger og nøgletal Nøgleoplysninger er udarbejdet i henhold tillov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 6, stk. 2 og 4 iht. bekendtgørelse nr af 16. december Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er udregnet på baggrund af arealer. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Antal Areal kvm B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garage mm B6 I alt Fordelingstal BBR Opmålt areal Indskud Andet C1 Fordelingstal benyttet opgørelse andelsværdi x C2 Fordelingstal benyttet ved opgørelse boligafgiften x C3 Opmålte kvm anvendes som fordelingstal D1 Stiftelsesår 2007 D2 Ejendommens opførelsesår Hæftelser E1 Hæfter andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen nej E2 F1 Anvendt vurderingsprincip Anskaffelsessummen Kr. Gns. kr. pr. kvm F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 1,04% Eventualforpligtelser G1 Foreningen har ikke modtaget offentligetilskud șom skal tilbagebetalesved foreningens ophør. G2 Foreningens ejendom er ikke pålagt tilskudsbestemmelser, jf. bekendtgørelse nr. 978 af 19/ G3 Der er ikke tinglysthjemfaldspligt på foreningens ejendom. 20

23 Noter til årsrapporten 25. Reference Nøgleoplysninger og nøgletal Andelsboligforeningens driftsoplysninger og nøgletal Gns. kr. I pr. andels kvm kr. I kvm H1 Boligafgift i gennemsnit pr. andelskvm / andelskvm Boligafgift erhvervsandel i gns. pr. andelskvm I erhvervsandelskvm 0 H2 Erhvervslejeindtægt i gennemsnit pr. andelskvm I erhvervslejekvm H3 Boliglejeindtægt i gennemsnit pr. andelskvm I boligelejekvm Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): Vedligeholdelsesomkostninger % Øvrige omkostninger % Finansielle poster, netto % Afdrag % I alt % Kr. I pct. Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 87% Forrige år Sidste år I år J Åretsoverskud (før afdrag), gns. kr. pr. andel kvm Beregnede nøgletal for foreningen: Kr. pr. kvm andel Kr. pr. kvm total Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering Ej vurderet Ej vurderet Anskaffelsessum (kostpris) K1 Foreslået andelsværdi K2 Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi Reserver uden for andelsværdi 120 Forrige år Sidste år i år M1 Vedligeholdelse løbende, gns. kr. pr. andel kvm M2 Vedligeholdelse, genopretning, renovering gns. kr. pr. andel kvm (Særlig vedligeholdelse /forbedring) M3 Vedligeholdelse i alt, kr. pr. andel kvm P Friværdi (ejendommens rgn. værdi fratrukket gæld i ejendom) i % -50% Forrige år Sidste år I år R Åretsafdrag, gns. kr. pr. andel kvm

24 EGEMAR & CLAUSEN Nørregade 7A, box København K. BUDGET 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN KINGOSPARKEN Budget Regnskab Budget INDTÆGTER: Boligafgift Stigning boligafgift 1. januar % 0 Lejeindtægter Andre indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Ejendomsskatter Elforbrug Vandforbrug Renovation Forsikringer og abonnementer Anden renholdelse Foreningsomkostninger Vedligeholdelse, inklusive energibesparende tiltag Etablering af fibernet Hensættelse indvendig vedligeholdelse lejere UDGIFTER I ALT Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere