DATAREVISION Registrerede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATAREVISION Registrerede revisorer"

Transkript

1 S Bregnerødvej B 3460 Birkerød evr. nr.: ARSRAPPORT FOR regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle Frederiksberg I lf Fax lo rerede ren isorer, medlem at USR - dansl«. revisorer

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis 5-8 Resultatopgørelse 9 Aktiver 10 Passiver 11 Noter til årsrapporten Nøgletal og udvalgte informationer 17 Andelskroneberegning 18

3 DATAREVISION 1- S K* FORENINGSOPLYSNINGER Foreningens navn: Bregnerødvej B 3460 Birkerød Bestyrelse: Lene Lau Lotte Braae Camilla Backalarz Suppleant: Carsten Petersen Tue Dyrbye Administrator: Boligadministratoreme A/S Nyropsgade 13, København V Revision: DataRevision Pile Alle Frederiksberg Godkendt på foreningens gene alforsamling, den / 2012 Dirigent:

4 1 S K.* ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Bregnerødvej B. ksrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. ksrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. benhavn, d n 12/4/2012 B 01 toreme A/S Allerød, den 12/4/2012 Bestyrelsen 77 7 Lyene Lau Formand Lotte Braae 3

5 S K.* DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til medlemmerne i Vi har revideret årsregnskabet for AJB Bregnerødvej B for regnskabsåret 1. januar december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konldusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Frederiks/Ekrg, den 12/4/2012 DataRelvision Registr ede revisorer, '/ Per Larsen RegiStrpet revisor 4

6 1 S R* NB Bregnerødvej B ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag: Årsrapporten for Andelsboligforeningen Bregnerødvej B er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jfr. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven) 6, stk. 5. Årsregnskabet er i det væsentligste opstillet på baggrund af "vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven" der blev offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i december Disse anbefalinger er indarbejdet i årsrapporten og har udelukkende betydning for opstillingen efter årsregnskabsloven og således ingen betydning for opgørelsen af andelskronen. Dog vil låneomkostninger og kurstab ved belåning af ejendommen blive afskrevet på etableringstidspunktet og der anvendes således ikke principperne om amortiseret kostpris, hvor låneomkostninger og kurstab afskrives over lånets løbetid. Denne ændring har ingen betydning ved opgørelsen af andelskronen. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostninger forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

7 S ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat m.v." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger såsom regnskabsmæssige afskrivninger m.v. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregning værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde, hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v år

8 S NB Bregnerødvej B ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("Reserve for opskrivning af foreningens ejendom") Overført resultat m.v. indeholder akkumuleret resultat, eventuel tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, samt resterende overførsel af årets resultat Under posten, Andre reserver, indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægternes 20 indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til den kontante restgæld, svarende til det beløb der skal tilbagebetales over lånets løbetid. De afholdte transaktionsomkostninger føres i resultatopgørelsen på tidspunktet for låneoptagelsen. Prioritetsgælden er således værdiansat til, hvad der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån til nominel restgæld, hvilket for begge typer svarer til det beløb der skal tilbagebetales. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelser til udskudt skat Foreningens vedtægter bestemmer, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikkemedlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel.

9 DATAREVISION I- K* ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat BALANCEN Nogletal De i note 19 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 20. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 20. Vedtægterne bestemmer desuden i 20, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER K* NB Bregnerødvej B Realiseret Budget Budget (ej revideret) (ej revideret) Note i kr. i tkr. i tkr. Indtægter Boligafgift Lejeindtægter Vaskeriindtægter Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Foreningsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Betalte afdrag på prioritetsgæld 0 Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

11 S BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Aktiver Note i kr. i tkr. Ejendommen matr.nr. 13 a, Høvelte By, Blovstrød Dagsværdi iht. valuarvurdering af den Offentlig ejendomsvurdering pr udgør kr Anlægsaktiver Indestående Grundejernes Investeringsfond 0 48 Tilgodehavende boligafgift og leje Mellemregning igangværende salg 0 5 Varmeregnskab, igangværende Vandregnskab, igangværende Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger 0 0 Omsætningsaktiver Aktiver

12 S K* BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Passiver Note i kr. i tkr. Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Andre reserver Reserveret til imødegåelse af værdiforringelser af ejendom Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen 0 0 Andre reserver Egenkapital Prioritetsgæld Kassekredit Danske Bank, maksimum kr Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele 0 10 Øvrig gæld Deposita Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 18 Nøgletal 19 Beregning af andelsværdi 20

13 DATAREVISION S K* NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2011 Note Realiseret 2011 i kr. Budget Budget (ej revideret) (ej revideret) i tkr. tkr. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Lejeindtægter, parkering Ejendomsskat og forsikringer 2 Ejendomsskatter Forsikringer Forbrugsafgifter 3 Renovation Elforbrug fællesarealer Tilbagebetalt el vedr tidligere år Renholdelse 4 Snerydning og saltning Vedligeholdelse, løbende 5 VVS og blikkenslager Elektriker Maler Varmeanlæg Vaskeriudgifter Gård, have og vej Maskindrift, sneslynge 556 Diverse materialer 649 Budgetpost

14 1-* S K.* NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2011 Note Realiseret 2011 i kr. Budget Budget (ej revideret) (ej revideret) i tkr. i tkr. Vedligeholdelse, genopretning og renovering 6 Tagprojekt, vedligeholdelsesandel Foreningsomkostninger 7 Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varrneregnskabshonorar Porto og PBS gebyrer m.v Øvrige foreningsomkostninger 8 Skattefri godtgørelser til bestyrelsen Mødeudgifter, herunder generalforsamlinger Valuarvurdering Tomgangsleje på erhverv fra 1/1/ Finansielle omkostninger 9 Prioritetsrenter og bidrag Renteudgifter kassekredit i bank

15 . DATAREVISION 1- S K* NOTER TIL BALANCEN Note 2011 i kr i tkr. Ejendommen matr.nr. 13 a, Høvelte By, Blovstrød 10 Kostpris pr Tilgang Afgang 0 0 Kostpris pr Opskrivninger pr Årets opskrivning Tilbageført opskrivning Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets tilgang kan specificeres således Tagrenovering, vedligeholdelsesandel 50% Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr 31. december 2011 i henhold til vurdering af af Ejval ApS. Den offentlige ejendomsvurdering pr udgør kr Valuaren oplyser, at vurderingsrapportens beregninger er baseret på en afkastprocent på 2,75 pct. Afkastprocenten svarer til det forrentningskrav, en køber ville stille til ejendommens afkast. Jo højere krav der stilles til afkastet, jo lavere bliver ejendommens dagsværdi alt andet lige. Dagsværdiberegningen er derfor følsom overfor udsving i afkastprocenten, idet en følsomhedsberegning viser, at en stigning i afkastsatsen fra 2,75 pct til 3,25 pct alt andet lige vil reducere dagsværdien af ejendommen med 2,1 mio. kr. En sådan ændring vil tilsvarende medføre et fald i værdien pr. m2 med kr til kr Valuarvurderingen er maksimalt gældende i 18 måneder i henhold til andelsboligforeningslovgivningen 5, stk. 2. litra b. Vurderingen skal være gældende på handelstidspunktet.

16 I S R* NOTER TIL BALANCEN Note Egenkapital Saldo pr Årets opskrivning af ejendom Overført til andre reserver Overført af årets resultat i øvrigt: Betalte afdrag på prioritetsgæld Overført restandel af årets resultat Saldo pr Andels- Reserve for Overført indskud opskrivning resultat af ejendom Andre reserver Saldo pr Årets overførsel til reserve til vedligeholdelse af ejendommen Overført fra "overført resultat" Saldo pr Reserve for at imødegå værdiforrin gelser Reserve til vedligeholdelse af ejendom Prioritetsgæld: Restgæld Afdrag I. Nykredit 3,5% F Nykredit 1,8% F Følgende kan oplyses om foreningens gæld: 13 Renter Restgæld Kursværdi Nykredit 3,5% F10 Der betales en fast årlig rente på 3,5385% frem til 1/1/2016, hvor aftalen skal genforhandles, der afdrages ikke på lånet, men der er aftalt afdragsfrihed frem til 1/1/ Nykredit 1,8% F2 Der betales en fast årlig rente på 1,7738% frem til 1/4/2012, hvor aftalen skal genforhandles, der afdrages ikke på lånet, men der er aftalt afdragsfrihed frem til 1/1/

17 DATAREVISION 1 S K* NOTER TIL BALANCEN Note 2011 i kr i tkr. Varmeregnskab 14 Indbetalt a conto Afholdte omkostninger til fjernvarme Vandregnskab 15 Indbetalt a conto Afholdte omkostninger til vand Øvrig gæld 16 Skyldig el, vand og varme 0 29 Afsat skattefri godtgørelse til bestyrelse Ejval ApS, valuar DataRevision, revision og regnskabsmæssig assistance Udlagt bestyrelse Øvrige gældsposter Gældsforpligtelser 17 Af de samlede gældsforpligtelser er kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld Eventualforpligtelser 18 Sikkerhedsstillelser: Der er i ejendommen tinglyst ejerpantebreve nominelt kr , der ligger til sikkerhed for bankmellemværende. Hæftelsesforhold: Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Andelshaverne hæfter ikke for kassekreditten i banken eller gælden i kreditforeningen. Afgivne garantier: Administrator oplyser, at der ikke er stillet garanti for andelshaverne Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen som følge af erhvervslejemål ikke vil ophøre med skattepligten. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ej endomsavancebeskatning. 16

18 IS 1{* NOTER TIL BALANCEN Nøgletal 19 Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Bregnerødvej B anvendes m2 som fordelingsnøgle. De arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer ikke til det, der konkret gælder for den enkelte andelshaver, da boligafgiften tillige består af moderniseringstillæg, samt ikke er ens for alle pr m2. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Note Boligtype Antal Areal m2 Andelsboliger ,00 Boliglejemål 1 55,00 Erhvervsl ej emål 2 135, ,00 Beregnede nøgletal for foreningen: Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 andel total Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering Ejendommens anskaffelsessum pr rn Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi 531 Kr./ m2 Boligafgift i gennemsnit pr m2 626 Boliglejeindtægt i gennemsnit pr m2 565 Erhvervslejeindtægt i gennemsnit pr m2 504 Omkostninger m.v. i pct I pct. Vedligeholdelsesomkostninger 34 Øvrige omkostninger 23 Finansielle poster, netto 43 Afdrag Boligafgift i pct af samlede ejendomsindtægter 78 17

19 AJB Bregnerødvej B NOTER TIL BALANCEN Note i kr. i tkr. Beregning af andelsværdi 20 Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboliglovens 5, stk. 2, litra b, (valuarvurdering), samt vedtægternes 20: Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Ejendommen er indregnet til valuarvurdering pr Andelsværdi pr. m ,00 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den ) 6.000,00 Fordeling af andelsværdien på typer af andele: Antal andele Areal pr. m2 Areal i alt (m2) Værdi pr. andel Værdi i alt 1 24,00 24, ,00 38, ,00 50, ,00 76, ,00 77, ,00 78, ,00 83, ,00 106, ,00 137, ,00 148, ,

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere