IT og Forsikring. Muligheder og risici ved årtusindskiftet kan vi og skal vi? NFT 2/1997. af Carsten Stenstrøm, Edb-sikkerhedschef i Codan forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT og Forsikring. Muligheder og risici ved årtusindskiftet kan vi og skal vi? NFT 2/1997. af Carsten Stenstrøm, Edb-sikkerhedschef i Codan forsikring"

Transkript

1 NFT 2/1997 IT og Forsikring Muligheder og risici ved årtusindskiftet kan vi og skal vi? af Carsten Stenstrøm, Edb-sikkerhedschef i Codan forsikring Denne artikel beskriver nogle af de overvejelser, der gør sig gældende ikke ud fra en strategisk eller markedsmæssig behovsanalyse, men ud fra de praktiske muligheder, der tegner sig idag. Carsten Stenstrøm IT-udviklingen fra Makroteknologi til Mikroteknologi Ser vi på udviklingen i Danmark fra 1970 til nu, har den primært været præget af store synlige milepæle såsom: Kildeskattesystemet fra 70 erne, efterfulgt af PBS De globale centrale betalingssystemer, herunder Dankort Værdipapircentral. Dette er blot eksempler på anvendelse af teknologien i en god sammenblanding af direkte omlægning og rationalisering af manuelle rutiner til innovativ udvikling af f.eks. Dankortsystemet, hvis centrale sikkerhedsmæssige verifikation af betalinger stadig er en god sikkerhedsmæssig og troværdig løsning. Elementer i disse indebar ligeledes BPR-elementer Business Process Reengineering før begrebet blev opfundet. (Læs i øvrigt i NFT1/1997 hvordan man gør det idag.) Udover Dankortsystemet var disse systemkomplekser ikke designet til direkte kundebrug. IT-anvendelsen skifter karakter Indberetninger til Told og Skat har ændret karakter fra at være et kontrolgrundlag, som burde være korrekt, til direkte grundlag for skattebetalinger, som skal være korrekte. En sådan ændring af anvendelsen sætter nye og skærpede krav til kvaliteten af data, grænseflader og kontrolprocedurer. 148

2 Afhængigheden af edb er fundamental for det moderne samfunds drift. Fælles for disse systemer er imidlertid: De er store og er baseret på centrale computersystemer De er generelt omgivet af gode kontrol- og sikkerhedrutiner Tilliden i befolkningen ligger på et højt niveau på trods af almen sund skepsis. Hovedparten af datakommunikationen er til og fra de centrale systemer Fokus er i de senere år rettet mod den enkelte person/virksomhed, hvilket især pc en og andre mindre systemer har en del af æren for. Det, der binder tingene sammen, er elektronisk datakommunikation. Dette er grundlaget for Internettet, EDI (Dokumentudveksling) og hjemmearbejdspladser. Midt i begejstringen for den fagre nye verden ligger nogle udfordringer her og nu, men også nogle muligheder på længere sigt. Udfordringerne her og nu og mulighederne på længere sigt I disse år op til årtusindskiftet er der fokusområder, som ikke alene vedrører forsikring men det meste af IT-branchen. Det er: År 2000 problematikken Internettet Home/Office banking-home/office insurance Ømu-en den fælles møntenhed Det kan konstateres, at der er en bred mediedækning af disse emner, da det alle er emner, der gør IT-debatten mere vedkommende for den enkelte borger. Internettet har dog klart den største bevågenhed i debatten. År 2000 Denne udfordring er jo klart forudsigelig. Dette er en opgave, hvor ordet deadline får en ny dimension. Med usvigelig sikkerhed nærmer datoen sig og påvirker alt lige fra virksomhedernes centrale systemer til den enkelte pc. Dette kunne selvfølgeligt være forudset, men det er faktum, at edb-systemer ofte lever længere end først antaget, hvilket ofte bunder i, at systemudvikling på kort sigt er meget omkostningskrævende. Dette har medført, at en del systemer mod forventning lever ind i det næste årtusinde. Der er her to muligheder: at ignorere, at det er et problem, hvilket er yderst risikabelt- eller at tage udfordringen op. Det må her forventes, at alle større virksomheder laver en foranalyse og herefter vurderer, om der er behov for et projekt, der tager hånd om alle problemstillinger i forbindelse hermed. De fleste større virksomheder inden for den finansielle sektor har valgt at etablere egentlige projekter, for derigennem at skabe størst sikkerhed for, at alle hjørner tages med. Det bør i denne forbindelse ikke overraske, at der blandt Finanstilsynets edb-revisorer og Interne- og eksterne revisorer generelt er fokus på dette, som en meget væsentlig opgave. Et godt udgangspunkt er en selvstændig projektledelse/organisation, som udarbejder handlingsplaner for gennemgangen heraf. For de fleste forsikringsselskaber vurderes dette som en stor og kompleks opgave, der trækker ressourser i enhver IT-organisation. Internettet fra Landeveje til motorveje Codan var det første forsikringsselskab i Danmark med en præsentationsside (homepage/ hjemmeside) på Internettet. Flere er kommet eller kommer til. Det er vigtigt hele tiden at komme med nye interessante tilbud på præsentationssiderne. Internettet, hvis rødder går tilbage til 60 erne, og hvis idegrundlag var at gøre edb-netværk mindre sårbare, er derfor en 149

3 gammel nyhed. Når Internettet er interessant i blandt andet forsikring, er det fordi infrastrukturen er ved at være på plads. Der er god dækning af såvel Internetudbydere (de knudepunkter man er opkoblet til) som pc ere i virksomheder og i private hjem, som er forudsætningen for denne kommunikation. Den grafiske grænseflade gør det præsentabelt for brugerne. Tænd for skærmen klik på forsikring Klik på billedet af huset og beregn hvad din forsikring koster eller send post for mere information. Hvordan det reelt påvirker salget er svært at forudsige, men kunder, og her tænkes ikke kun på den yngre generation, forventer at virksomhederne er med på internetbølgen. Leg og beslutning om køb af ydelser hænger uløseligt sammen på nettet. Nettet har et kraftigt element af leg. På Cambridge Universitetet er der f.eks. en billede af en kaffekolbe. Ideen var, at de studerende ikke skulle gå forgæves til møderummet for at drikke en kop kaffe, hvorfor der blev opstillet et kamera, som en gang i minuttet stadig sender et billede ud på Internettet, så alle kan se, om der er kaffe på kanden. Dette kan man selvfølgelig også konstatere i Berlin og Bjerringbro, men det har formentlig mindre praktisk interesse. Det er dog stadig en af de mest besøgte sider. Motorvejen gør afstandene kortere. Ideen kunne bruges til almindelig overvågning af fabriksanlæg med digital dokumentation. Mere gennemarbejdet kunne konceptet måske bruges ved skader på biler, huse og skibe, hvor man kan affotografere skadernes opfang, uden at taksatorerne er fysisk til stede. En mulighed som giver nye udfordringer sparer tid, men selvfølgelig også skaber nye risici. Home/Office banking- Home/Office insurance Der er i de sidste 2 år sket en eksplosion inden for Homebanking hos banker og sparekasser i Danmark. Udover massiv markedsføring, må noget af succes en tilskrives de objekt orienterede grafiske grænseflader. Kunden klikker på de ikoner, der repræsenterer konti - aftaler - betalinger m.v. Betalinger til 3. mand er et af nøgleordene i disse systemer nye muligheder med nye risici. Dette er kun gjort forsvarligt som følge af en bevidst sikkerhedsstrategi med kryptering, som sikrer høj grad af beskyttelse af kunden og banken. Balancegangen består i at gøre systemerne sikre uden at gøre det besværligt for kunden. Systemet skal være transparent for brugeren. Uden at komme med en belæring om sikkerhedsmæssige principper skal følgende dog slås fast: Der skal ved alle åbne systemer tænkes på kompenserende kontroller. Hvis systemet brydes, hvad er konsekvensen af dette? Hvordan afdækker vi den? Kompenserende kontroller kan i dette tilfælde være beløbsbegrænsning eller dækningskontrol. Der må aldrig satses på, at een ringmur om byen skaber den fornødne sikkerhed Home/office Insurance er en nærliggende mulighed i relation til bankernes home/officebanking. Analogt med dette kunne kunden privat som erhvervsmæssigt betjene sig selv både inden for skadesområdet som liv- og pensionsområdet inden for de rammer, der ligger i kundes engagement. Uagtet at forsikring i forhold til bankforretninger er transaktionsmæssigt lavfrekvent, kunne det være en mulighed, at f.eks. privatkunden fik et altid opdateret billede af dækning, herunder advarsel ved f.eks. underforsikring med mersalg til følge efter kundens behov. Konkurrenceparametrene vil her ligge i præsentationen af disse hos de enkelte forsikringsselskaber. På det edb-sikkerhedsmæssige område skal der hos kunderne skabes tillid til, at oplysnin- 150

4 ger ikke ved fejl kommer andre til kendskab, og at aktiver kan flyttes af uvedkommende. Det er sikkerhedsmæssige opgaver, som involverer mange led i IT-organisationen. Når jeg har valgt at tage disse ting med som udfordringer her og nu, er det for at fremhæve det tidsmæssigt aktuelle, at gør een virksomhed noget, følger andre hurtigt trop. Om det er på internettet eller anden kommunikationsform er af mindre betydning. Ømu-en den fælles møntenhed Uagtet at de politiske vinde ofte skaber usikkerhed om den praktiske anvendelse fra ECU til EURO, er håndteringen af dette en del overvejelser værd. Enten fortsat at betragte dette som endnu en valuta, eller designe systemerne således at det er en integreret del på lige fod med danske kroner. Det sidste er den store udfording. Mulighederne på længere sigt Mulighederne er kun begrænset af fantasien og økonomien. Selvom pc er og kommunikationsudstyr bliver stadigt billigere, stiger behovet eller det skabte behov endnu kraftigere. Taler vi om priser og edb gælder den gamle regel om, at Et hvilken som helst tal multipliceret med antallet af computere bliver ALTID et stort tal. Behovet stiger altid mere end de bedste forudsigelser, baseret på konkret viden på budgetteringstidpunktet. Integration er nøgleordet i de kommende år. Edb-systemerne er bundet sammen, grænsefladerne er klare, EDI klarer dokumentudveksling mellem virksomhederne, hvis det ikke kan klares med almindelig elektronisk post. De nye muligheder ligger i præsentationen af data, således at der fra den enkelte arbejdsplads samles de data, den enkelte medarbejders arbejdsfunktion kræver, og at data under skyldig hensyntagen til autorisation og sikkerhed indtastes een gang og kun een gang i alle handlingskæder. Dette forudsætter, at brugersystemerne har fælles grænseflader. Den grafiske layoutmæssige brugergrænseflade vil se ens ud uagtet, om der arbejdes med tekstbehandling eller finansbogføringssystemer. Erhvervs- og privatsystemer vil ligeledes smelte sammen som fælles skærmbilleder. Forskellen vil være at finde i den underliggende funktionalitet og produkterne. Om den enkelte bruger sidder på sin arbejdsplads eller hjemme vil ikke ændre på mulighederne. Nødvendige data vil være til rådighed begge steder. En ting er næsten usvigeligt sikkert. Der vil ikke være een model der er den rigtige i diskussionen om traditionel arbejdsplads eller hjemmarbejdsplads. Dette afhænger af arbejdsopgaverne, synergieffekten kollegaer imellem, økonomi, private forhold som bolig, børnepasning osv. For kunderne kan det være frihed til at ordne forretninger via pc er, TV og Internet eller via traditionelle salgskanaler. Under denne palet af muligheder skal ITsikkerheden være på plads, i form af et tæt samarbejde mellem systemejere/bruger og de respektive systemafdelinger. En af de vigtige parametre i sikring af denne globale kommunikation er muligheden for fri kryptering af erhvervsmæssig elektronisk kommunikation. Den Danske IT-sikkerhedspolitik begrænsning eller mulighed I 1995 nedsatte den danske regering et ITsikkerhedsråd, som skulle udarbejde en sikkerhedspolitik. En sikkerhedspolitik er det ikke blevet til. Til gengæld er der taget stilling til række problemstillinger herunder, at kryptering bør være generelt tilgængeligt. Det vil 151

5 klart være en styrke for den finansielle sektor, hvis denne holdning fastholdes, således at datatransmission kan beskyttes på et højt niveau uden fordyrende administrative systemer a.h.t. efterforskning. Problemet er, at krimminelle personer kan anvende kryptering til at dække over krimminelle handlinger. En evt. restriktiv lovgivning vil medføre administrative omkostninger for især den finansielle sektor Afslutning Kan og skal vi benytte de tekniske muligheder inden for IT, fordi det er teknisk muligt? Vi skal ikke nødvendigvis gøre det heller ikke selvom der er fri hastighed på informationsmotorvejen men overstiger benefitcost, og her især benefit for forsikringskunderne, er det et forsøg værd selvom risiciene giver nye udfordringer Infosamfundet er for alle. Efterlysning Kanske sitter Du på något bra material som skulle kunna vara underlag till en artikel i Nordisk Försäkringstidskrift? Vi tar gärna emot uppslag. Vi är för övrigt också tacksamma för alla synpunkter på tidskriften och idéer till hur den kan göras bättre. Kontakta oss gärna per brev, telefon eller fax. Redaktörerna Erik B. Johansen A/S Forsikringsselskabet CODAN Gl. Kongevej 60 DK-1790 København V Tel Fax Tor Eivind Høyland/Ove Røinesdal Norges Forsikringsforbund Hansteens gate 2, Postboks 2473 Solli N-0202 Oslo 2 Tel Fax Sulevi Pellinen Finska Försäkringsbolagens Centralförbund Bulevarden 28 FIN Helsingfors Tel Fax Birgitta Bahrke/Karin Lidström Svenska Försäkringsföreningen Slöjdgatan 9, 3 tr S Stockholm Tel Fax

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere