Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys"

Transkript

1 Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys Anne-Mette Hjalager Forskningslektor Handelshøjskolen i Århus, Institut for Organisation og Ledelse Telefon Maj 1998 Forskning, vidensspredning og erhvervsstruktur Samspillet mellem det videnskabelige system (primært de højere læreanstalter) og erhvervslivet har gennem mange år været genstandsområde for økonomisk og politologisk forskning. Erhvervslivets nyttiggørelse af forskningsresultater er centralt succeskriterium for (især anvendt) forskning, og et veludbygget forskningssystem anses normalt for en central medvirkende faktor i en progressiv økonomisk udvikling. Gennem nogle år har turismeforskningen nydt fremme, og satsningen fortsættes i den kommende tid, blandt andet med henblik på at professionalisere erhvervet og styrke indtjeningen. Selv om man fx fra politisk hold har ønske om en hurtig udslusning af forskningsresultater til en nødlidende erhvervsgren, kan der ligge mange sten på vejen. Barrierer og hindringer i videnspredningen og ønsket om at sætte større fart i nyttiggørelsen af forskning har intensiveret interessen for institutionelle forhold (Rogers 1983, Maskell 1998). Tanken er, at de sociale systemer, som virksomheder og forskere indgår i, på afgørende måder virker ind på videnspredningens effektivitet. I denne artikel præsenteres nogle kendetegn og udviklingstræk ved turisterhvervet. På det grundlag skal forskningens mulige rolle i forbindelse med turismens udvikling drøftes. 1

2 Strukturelle træk ved turisterhvervet På en lang række punkter adskiller turisterhvervet sig fra de erhverv, som i almindelighed indgår som målgruppe for videnspredning. Disse strukturelle forhold har været behandlet i mange anledninger (fx ressourceområdestudierne, Holm-Pedersen et al 1993), og skal kun kort berøres her. Tabellen nedenfor viser gennemsnitsstørrelsen for arbejdspladserne i nogle vigtige underbrancher i erhvervet. Det fremgår, at arbejdsstederne i turisterhvervet som gennemsnit er relativt små, og at dette især gør sig gældende i restaurant-, vandrerhjems- og campingsektoren. Akkumuleres aktiviteten i årsværk, er der tale om endnu mindre arbejdsomfang pr. arbejdssted. Virksomhedsstørrelse er i andre sammenhænge fundet at være en vigtig faktor i forbindelse med diffusion af viden fra forskning til målgruppen (Rogers 1983). Her ses, at turisterhvervet i den henseende er udstyret med meget åbenbare handicap. Selv om virksomheder i alle størrelser kan være endog meget tilpasningsdygtige over for ydre krav og muligheder, så skal forskningsresultater være meget praksisnære for umiddelbart at have appel i de mindste virksomheder. Tabel 1: Gennemsnitligt antal novemberansatte og gennemsnitligt antal årsværk på turisterhvervets arbejdssteder, 1994 Gennemsnitligt antal ansatte, novemtal årsværk Gennemsnitligt anber Restauranter Hoteller Vandrerhjem Campingpladser Feriecentre Museer Forlystelsesparker Kilde: Særkørsler på IDA-databanken, Danmarks Statistik 5,8 18,6 4,5 2,4 28,2 13,2 13,2 2,6 10,1 1,8 1,1 18,4 8,0 12,3 Inden for hver af de nævnte underbrancher findes der (ofte et fåtalligt) større virksomheder, dvs. virksomheder med op til omkring 100 ansatte. Det er formentligt her, at man først og fremmest skal finde pionererne, dvs. foretagender med en tilstrækkelig kapacitet til at lade sig involvere mere direkte i relationer med forskningsinstitutioner. Tabellen opridser tunge brancher i relation til turisme, men den kan med god ret siges at være ufuldstændig alligevel. Det skyldes, at også andre underbrancher er med til at servicere turisterne, fx er her ikke medtaget rejsebureauer, turistbureauer 2

3 og transportsektoren og detailhandlen. Hertil kommer, at dele af den offentlige sektors ydelser har en ikke uvæsentlig tilknytning til turisme, fx naturforvaltning, infrastruktur og kultursektor. Målgruppen for turismerelateret forskning er således meget bred og heterogen, og det er næppe sandsynligt, at alle virksomheders selvforståelse omfatter turisme i lige stort omfang. Motivationen for at deltage i eller drage nytte af forskningsprojekter under overskriften turisme kan forventes at være meget svingende. Overalt i samfundet er der strukturændringer på vej, også i turismen. Horisontale og vertikale samarbejder er i fremvækst, som det vises i tabel 2 for så vidt angår to underbrancher. Tabel 2: Andel af arbejdssteder (%) i turisterhvervet, som indgår i et ejerfællesskab med andre arbejdssteder, 1981 og Restauranter Hoteller og feriecentre 5,3 13,7 9,4 21,6 Kilde: Særkørsler på IDA-databanken, Danmarks Statistik Ud over disse ejerfællesskaber forekommer der andre og mindre tætte netværksrelationer, fx franchising og markedsføringssamarbejde. Der findes ingen samlede opgørelser over udviklingen i deltagelsen i denne form for fællesskaber. Med indgåelse i ejerfællesskaber og andre netværksdannelser styrkes ledelseskapaciteten, og der åbnes op for en professionalisering af fælles opgaver. Strukturudviklingen implicerer alt andet lige en potentielt større resonansbund i turisterhvervet for viden genereret i forskningsprojekter. Hovedkontorer, franchisors og fælles udviklings- og markedsføringsenheder vil være mere oplagte samarbejdspartnere for forskningshold end de enkelte operative enheder; de har alligevel opgaven at destillere information og videregive relevante bearbejdninger ud i systemet. Den sidste strukturelle faktor, som vi skal se på her, er turbulens og stabilitet blandt turisterhvervets virksomheder. En organisation kan ses som et lager af rutiner, færdigheder, viden, traditioner og arbejdskulturer (Hedberg 1981). Det tager tid at tilføre og bearbejde udefra kommende viden, indkorpere den og vedligeholde og dermed gennemføre en løbende organisatorisk læring. Stabile virksomheder, der eksisterer over mange år, er i denne henseende alt andet lige bedre rustede (Stinchcombe 1965). Det er de færreste turistvirksomheder, som ved lukning overgår til helt andet formål. Oftest kommer der en ny ejer og et nyt personale til, og virksomheden åbner igen. I denne proces går rutiner, færdigheder, traditioner og arbejdskulturer dog i 3

4 reglen tabt, og kun viden inkorporeret i fysiske investeringer består. Turbulensen i branchen kan således betragtes som en kritisk faktor i forbindelse med spredning af viden fra forskningen og ud i praksis. Tabel 3 viser overlevede virksomheder. Virksomheder er i denne sammenhæng defineret som arbejdspladser med lønnet beskæftigelse. Når vi taler om menneskebåret overførsel af nyttiggørelse af forskningsresultater og viden, er det arbejdsorganisationen, der er interessant som målgruppe. Tabel 3: Overlevelse (%, kun arbejdsgivere) for arbejdspladser i udvalgte dele af turisterhvervet fra 1993 til 1994 Overlevede (%) Restauranter Hoteller Campingpladser Kilde: Særkørsel ved IDA-databanken ved Danmarks Statistik 74,5 88,2 78,1 Især i restauranterhvervet er udskiftningen af virksomhedspopulationen meget omfattende, men også campingpladser er præget af en betydelig turbulens. Overlevelseschancerne kan vises at være kraftigt korreleret med størrelse og alder, men alligevel var der efter fx 4 år kun 50% af de oprindelige restauranter tilbage i populationen. I 1994 levede under 20% af de restauranter, som eksisterede 14 år tidligere. Når det gælder spredning og nyttiggørelse af forskningsbasereret viden, er der to konklusioner at drage af denne relativt hurtige omsætningshastighed i erhvervet. For det første er udvalget af virksomheder, hvor man kan regne med et længerevarende samarbejde med repræsentanter fra forskningen mindre end måske først antaget. For det andet, og formentlig vigtigere, vil virksomhedernes planlægningshorisont være kort, fordi de kender risikomomenterne i branchen. Man kan således ikke påregne, at indlejret viden får lov til at bundfælde sig og indgå i et langsigtet symbiotisk læringsprojekt. Vilkårene i turisterhvervet, som de skildres her, er selvfølgelig gammelkendte i branchen. I sagens natur er det noget, som virksomhederne tager bestik af og indretter sig efter. I sammenhæng med en forskningsindsats bør disse forhold ikke ignoreres; de er kernen i den udfordring, som forskningen står overfor. 4

5 Videnspredningskanaler Det vil være forkert at hævde, at turisterhvervet ikke orienterer sig mod ny viden, og at virksomhederne ikke løbende integrerer forskningsresultater i deres praksis. Sandsynligvis kan man betegne i hvert fald dele af turisterhvervet som innovative og dermed som målgrupper for traditionelt anlagte F&U initiativer, herunder samarbejder med forskningsenheder (Hjalager, 1994 og 1997). Men turisterhvervets særlige struktur og eksistensvilkår taget i betragtning, er det nødvendigt at se på spredningen af viden fra forskning til turisterhvervet i et lidt bredere perspektiv. Meget af den viden, som (måske) er forskningsbaseret, tilflyder slet ikke turisterhvervet direkte. Den destilleres igennem andre organisationer, som inkorporerer den i metoder, teknikker, teknologier. Først herefter og i en transformeret version kommer resultaterne til anvendelse i turisterhvervet. Figuren viser spredningskanaler for forskningsbaseret viden til turisterhvervet. Figur 1: Videnspredningskanaler til turisterhvervet Det branchesociale system m arkedsundersøgels er bes t practice certificering og standarder IT branches ystemer os v. Det teknologiske system produktionsteknologi præ-fabrikerede råvarer outsourcing osv. Turisterhvervet Det infrastrukturelle system attraktioner kultur natur trafik - transport os v. R egulerings sys temet s ikkerhedskontrol økonomisk kontrol arbejdsm arkedslovgivning os v. 5

6 Det branchesociale system. Dette system omfatter et bredt spektrum af brancheorganisationer, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. I Danmark har næsten alle undergrupper af turisterhvervet deres egen forening (i mange tilfælde flere foreninger). Endvidere findes der paraplyorganisationer og specialorganisationer. Gennem disse organisationer sker der en betydelig bearbejdning af forskningsbaseret og anden information. Centrale informationer videregives til medlemsvirksomhederne gennem fagpressen og ved møder, konferencer, messer o.l. Man kan med en vis ret hævde, at disse organisationer i mange tilfælde vil være konkurrenter til forskerne - de har en nemmere adgang til virksomheder både i forbindelse med indhentning af information og i forbindelse med spredning af den. Arbejdsdelingen i turismen raffineres, og det kan aflæses i det branchesociale systems vækst og udvikling. For eksempel repræsenterer Den grønne Nøgle en målretning og professionalisering af turisterhvervets miljøledelse. Organisationen fortolker viden og indlejrer den derefter i standarder og metoder. Etableringen af en sådan organisation kan sagtens stille nye (mere komplekse) krav til forskningen, men vil også selv kunne varetage opgaver, som forskerne måske troede var deres. Under alle omstændigheder er denne og andre organisationer af samme type meget vigtige filtre eller forstærkere i forbindelse med spredning af viden. Forskerne kan ikke undlade at forholde sig til dem. Et andet tungtvejende forhold er det branchesociale systems globalisering. Ritzer (1993) er en af de, som leverer en meget kritisk analyse af den diffusionsproces af viden og metoder, som ikke mindst vedrører turisterhvervet. Den formidles fra (specielt amerikanske) hovedsæder, og Ritzer kalder denne form for omsiggribende kodificering for McDonaldisering. Der er dog næppe tvivl om, at de globale branchesystemers udnyttelse og diffusion af forskningsbaseret viden er meget effektiv. Man kan tage ved lære heraf, også hvis formålet er at sikre danske profiler og dansk egenart i turismen. Det teknologiske system. Ikke al viden er eksplicit. Turisterhvervet benytter sig i stigende grad af tavs viden, dvs viden som er indlejret i teknologi. Erhvervelse af viden i denne form kan finde sted for at kompensere for mangel på et modtagerapparat for mere eksplicitte og menneskebaserede former for viden og mangel på kapacitet til at indgå i samarbejdsrelationer. En teknificering kan være et udtryk for en forskydning af virksomhedernes kernekompetencer fra et driftsområde til et andet. Restaurantsektoren kunne tjene som et eksempel. En massiv udvikling af præfabrikerede fødevarer og halvfabrikata har i de senere år givet restauranterne en større driftsmæssig fleksibilitet. Man er ikke længere afhængig på samme måde som tidligere af faglært kokkekompetence. Denne kompetence ligger nu hos leverandøren, dvs. uden for det, man normalt opfatter som turisterhvervet. Nogle af fødevareleverandørers systemer omfatter ikke kun madleverancer, men også dedikeret regeneringsteknik, og herved knyttes leverandør og restaurant tættere sammen i et afhængighedsforhold med dertil knyttet vidensoverførsel. Der er også eksempler på, at leverandørerne nærmer sig generelle ledelsesanliggender, fx ved som biydelser at 6

7 hjælpe med økonomikalkulationssystemer - traditionelt et meget svagt punkt i restaurantsektoren. Hvis man forestiller sig, at forskningen skal bidrage til at påvirke madkultur og ledelse af restauranter, er de enkelte virksomheder således ikke nødvendigvis den eneste eller den mest centrale målgruppe. Med outsourcing og underleverancer kan det være, at turisterhvervets virksomheder er noget helt andet end det, forskerne regner med: en hotelvirksomhed er mere en markedsføringsorganisation end en operativ enhed. En restaurant leverer oplevelser snarere end mad. En forlystelsespark samler komponenter snarere end at foretage en selvstændig udvikling. Det infrastrukturelle system. Store dele af det, som turismen baserer sig på, er fælles goder : naturen, offentligt ejede kulturelle attraktioner, bymiljøer, trafiksystemer osv. Organisationer, som repræsenterer disse fælles goder, kan godt opfatte sig selv om en del af turisterhvervet. Men de er alligevel noget andet og mere. Under alle omstændigheder udgør indretningen af det fælles en meget stor vidensbalast, og det er formentlig at betragte som et tungt område for efterspørgsel af forskningsbaseret viden. Den afsmittende effekt for turismen af forskning i disse infrastrukturelle rammebetingelser er kun delvist erkendt, og i hvert fald har vi ikke nogen klar fornemmelse af, hvordan det infrastrukturelle system sender udviklingsrelevante signaler videre til turisterhvervet. Som eksempel kunne nævnes Bycyklen i København. Den er et trafik- og miljøpolitisk initiativ. Men betyder Bycyklen, at fx hotellerne samler initiativet op som et signal om, at både kunder og myndigheder bliver mere og mere miljøbevidste? Reguleringssystemet. Regulering i form af påbud, forbud og straf ved overtrædelse indeholder adfærdssignaler. Men regulering udmønter også vidensbalast, som sædvanligvis spredes meget hurtigt til de berørte virksomheder. Et påbud om at højne rengøringsstandarden i en restaurant kan sætte en øjeblikkelig læringsproces i gang, hvis overlevelsen er afhængig heraf. Hotelbrande og skibsforlis har betydet en hastig opkvalificering af viden om sikringsmetoder og -systemer. Told og Skats aktioner mod sort arbejde og skatte- og momssvig har generalpræventive hensigter og kan (måske) medføre en ledelsesmæssig oprustning på det økonomiske område i virksomhederne. 7

8 Den vidensmæssige ballast bag reguleringer kan hentes mange steder fra. Når det gælder levnedsmiddelhygiejne for eksempel fra det bakteriologiske område. Men det er karakteristisk, at filtreringen og udmøntningen i regler og anvisninger sker i fagministerier, -styrelser og i speciallaboratorier. De er således nok så væsentlige parter i forbindelse med diffusion af viden fra forskning til turisterhverv. De fleste reguleringer er begrundet i sikkerhed, sundhed eller retfærdighed. Men det er ingen ukendt tanke, at regulering af tilsyneladende tekniske eller økonomiske forhold kan bruges til at fremprovokere en ønsket strukturel udvikling i et erhverv. Reguleringsmekanismernes effekter for turismevirksomhedernes overlevelse, udvikling og professionalisering ved man dog stadig meget lidt om. Medarbejdere som bærere af viden I det foregående afsnit så vi, at viden kan inkorporeres i teknik, infrastruktur, standarder, metoder m.v. Men intuitivt er formidling og spredning af viden oftest en proces, som kræver, at mindst to mennesker er involveret. Den menneskelige faktor ligger da også til grund for ideen om den forskningsbaserede undervisning: gennem uddannelsessystemet formidles den nyeste viden til de mennesker, som senere skal arbejde i virksomhederne. Denne model overvejes også i forbindelse med turisme. Givet de strukturelle karakteristika i erhvervet, må forskningsbaseret undervisning dog siges at have visse indbyggede svagheder. Vi skal kort se på personalets mobilitet og på sammensætningen af arbejdskraften. Tabel 4 søger at give et udtryk for personalegennemtrækket i nogle underbrancher i turismen. Med begrebet rotation måles antallet i løbet af året 1994 i % af antallet af ansatte i november. Jo større tallet er, desto mere benytter branchen sig af et fleksibelt arbejdsmarked med korttidsansættelser og/eller hurtig udskiftning. Tabellen angiver også andelen af medarbejdere under uddannelse, dvs. studerende og skoleelever med fritidsjob. 8

9 Tabel 4: Rotation og andel af uddannelsessøgende i udvalgte turistunderbrancher, 1994 Rotation: Antallet af ansatte Andel (%) af uddannel- i løbet af året i % af sessøgende blandt no- novemberansatte vemberansatte Restauranter Hoteller Konferencecentre Vandrerhjem Campingpladser Taxikørsel Ruteflyvning Biludlejning Turistbureauer Forlystelsesparker 337 Museer 162 Kilde: Særkørsel på IDA-databanken, Danmarks Statistik Fremtrædende managementteorier om den lærende organisation (fx. Pfeffer 1994) plæderer for, at alle medarbejdere er en del af en virksomheds vidensbase, og alle bør indgå i den stadige udvikling. En sådan anbefaling vil være ganske vanskelig at praktisere i de fleste af de underbrancher i turisterhvervet, som tabel 4 viser. Muligheden for at aflevere viden i virksomheden og sikre den integreret i rutiner hæmmes ved alt for kortvarige ansættelsesforhold. Og motivationen hertil for så vidt angår den ofte store andel af unge under uddannelse kan ikke forventes at være høj; deres fremtidsplaner ligger med stor sandsynlighed uden for turisterhvervet. Turisterhvervet drives med en lille kernearbejdskraft og en betydelig periferiarbejdskraft, og dette står ikke umiddelbart til at ændre. Man kan derfor med god grund argumentere for, at en forskningsbaseret undervisning alene skulle omfatte det professionelle niveau og ledelsesniveauet, og at en sådan medarbejderstab kun for alvor findes i de største virksomheder. I givet fald kan man ikke forvente, at der ved forskningsbaseret undervisning vil finde en bred diffusion af viden sted også til små vidensmæssigt nødlidende virksomheder. Der findes ingen gode tracerstudier af ledere og professionelle i turisterhvervet. Hass (1991) undersøgelse viser dog, at uddannet køkkenpersonale i restauranter i stort antal forlader erhvervet igen, og at de begrunder det med dårlige arbejdstider og lav løn. Det er kendt, men ikke dokumenteret i danske undersøgelser, at unge professionelle hotelfolk bygger karrieren op på jobskift, men at mange dog alligevel 9

10 vælger et andet erhverv i et senere livsafsnit (Lucas 1995). Hjalager (1996) viser, at selv om man er højtuddannet, er det er vanskeligt at få arbejdsmæssigt fodfæste i de dele af kultursektoren, som berører turismen. En høj medarbejdermobilitet mellem forskellige virksomheder i turisterhvervet kan være gunstig for en spredning af viden. Personalet er ofte meget bevidste om, at personlig læring er et formål med og en integreret del af mobiliteten. Men organisatorisk læring i forbindelse med personalegennemtræk vil kun finde sted, hvis modtagerapparatet er særligt gearet hertil (Levitt og March 1996). Ledelsestiltag fx i mange restauranter tyder på, at man reducerer behovet for læring snarere end at opruste organisationen til at gennemføre læring. Hvis mobiliteten er et udtryk for, at turisterhvervet kun er et springbræt til en karriere eller et professionelt virke i en anden branche, kan man hævde, at diffusionen af den forskningsbaserede viden gennem uddannelsessystemet amputeres noget. Diskussion og konklusion De særlige kendetegn ved turisterhvervets struktur, udviklingsdynamik, heterogenitet og personaleforhold er en stor erhvervspolitisk udfordring. Mange bestræbelser går ud på at opgradere erhvervet fra, hvad der opfattes som en uprofessionel samfundsøkonomisk sideaktivitetet til et egentligt professionelt erhverv, som nyder en større respekt. Men kan en målrettet forskning og en forskningsbaseret undervisning få turisterhvervet til at ligne fx elektronikindustrien eller sundhedssektoren noget mere? Redegørelsen har vist, at der kan være store vanskeligheder forbundet hermed, og i hvert fald er det ikke sikkert, at man bør anvende de samme erhvervs- og forskningspolitiske tilgange som over for andre erhverv. Det er især vigtigt at være opmærksom på, at diffusion af viden fra forskning til enkeltvirksomheder sker gennem en række filtre, og at eksistensen og den stadige raffinering af filtrene er et direkte resultat af erhvervets struktur og dynamik. Metoder til spredning af forskningresultater vil nødvendigvis skulle afspejle denne virkelighed. For eksempel vil udviklingsjoint-ventures mellem virksomheder og forskere næppe kunne finde den store udbredelse, og i givet fald kun med deltagelse af de største pionervirksomheder. Aktionsforskning på gulvplan vil måske kunne anvendes i forbindelse med udvalgte problemstillinger (fx om ledelse, markedsføring og IT), men den gensidige nytte vil formentlig være begrænset og kortvarig. 10

11 Hvis god og målrettet forskning skal have en reel afsmittende effekt på turisterhvervets dagligdag, kan man næppe komme uden om at interessere sig mere for de forskellige filtre i videnspredningen. Her er der et forskningsbehov på to planer. For det første må det konstateres, at en kortlægning af videnspredningen i turisterhvervet endnu kun i meget begrænset omfang har været et forskningstema i sig selv. Derfor er vores fundamentale indsigt i de institutionelle konstellationer og dynamikker, der fremmer og hæmmer spedning af forskningsresultater, stadig noget ufuldstændig. For det andet er det sandsynligt, at samfundsvidenskabelig forskning for at blive regnet som nyttig for turisterhvervet må udføres i et tæt samarbejde med filterorganisationerne. Det er i forhold til dem snarere end turisterhvervets enkeltvirksomheder, at forskerne bør definere deres identitet, indgå i en arbejdsdeling og sikre deres resultater spredt. Der er næppe nogen som helst tvivl om, at en bedre uddannet medarbejderstyrke kan bidrage til turisterhvervets professionalisering. Men set i relation til videnspredning må der tages nogle forbehold vedrørende ideen om en forskningsbaseret turismeuddannelse. Den store mobilitet ud og ind af erhvervet betyder, at man bør være forsigtig med at udbyde specialiserede turismeuddannelser. Set fra de studerendes side vil fag- eller funktionsorienterede uddannelser være en mere fremtidssikret vej, og forsøg med videregående turismeuddannelser her i landet tyder på, at de studerende er opmærksomme på dette. Men der er ikke tale om en forvisning af turismen fra læseplanen: i en hvilken som helst samfundsvidenskabelig uddannelse og i alle funktionsspecialer kan problemstillinger taget fra turisterhvervet udgøre særdeles spændende og vedkommende cases i undervisningen. 11

12 Referencer Hass, Lone, 1991, Hvor går de hen, når de går? Center for Uddannelsesforskning, Handelshøjskolen i København Hedberg, Bo, 1981, How organizaitons learn and unlearn, Nystrom, P.C. og Starbuck, W.H (eds): Handbook of organizational design, Oxford: Oxford University Press, 3-27 Hjalager, Anne-Mette, 1994, Dynamic innovation in the tourist industry, Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 6, 1994, pp Hjalager, Anne-Mette, 1996, Kultursektoren som et tredje arbejdsmarked, Aarhus: Klim Hjalager, Anne-Mette, 1997, Kan innovationer i turisterhvervet fremmes?, Samfundsøkonomen, 1997:7, pp Holm-Pedersen, Erik et al, 1993, Turisme/fritid. En erhvervsøkonomisk analyse, København: Erhvervsfremme Styrelsen Levitt, Barbara og James G. March, 1996, Organizational learning i Cohen, Michael D. og Lee S. Sproull (eds): Organizational learning, Thousand Oaks: Sage, pp Lucas, Rosemary, 1995, Managing employee relations in the hotel and catering industry, London: Cassell Maskell, Peter, et al, 1998, Competitiveness, localised learning and regional development, London: Routledge Pfeffer, Jeffrey, 1994, Competitive advantage through people. Unleashing the power of the work force. Boston: Harvard Business School Press Ritzer, George, 1993, The McDonaldization of society, Thousand Oaks: Pine Forge Press Rogers, Everett, 1983, Diffusion of innovation, New York: The Free Press (third ed.) Stinchombe, Arthur L., 1965, Social structure and organizations, March, James G. (ed), Handbook of Organizations, Chicago: Rand McNally & Company, pp

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Fokus på fremtidens arbejdsmarked

Fokus på fremtidens arbejdsmarked Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen. Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen Januar 2004 Forfatter:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8.

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8. Working paper nr. 8 Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm En regional IKT-analyse af Jesper Manniche Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN

FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN En opfølgningsundersøgelseforetaget for fiskeindustriens uddannelsesudvalg i efteråret 1997. Med støtte fra industriens Uddannelsesfond. Af: Karin Mathiessen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere