DDA Datamateriale Rygning på arbejdspladsen, Ledernes Hovedorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation"

Transkript

1 DDA Datamateriale Rygning på arbejdspladsen, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Rygning på arbejdspladsen, 2005 som oprindeligt blev indsamlet af Ledernes Hovedorganisation. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18887). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-18887: Rygning på arbejdspladsen, Primærundersøger: Lederes Hovedorganisation. DDA-18887, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (686 respondenter, 124 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (82 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Ledernes Hovedorganisation, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i oktober 2005, med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-18887: Rygning på arbejdspladsen, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pub-

3 likationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar. Spørgeskemaet bagest er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spøreskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV september 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Rygning på arbejdspladsen, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Alkohol; Beskæftigelse; Den offentlige sektor; Helbredsundersøgelse; Leder; Madvane; Motion; Personalepolitik; Rygepolitik; Rygning; Sundhed; Sundhedsordning; Sygefravær; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18887: Rygning på arbejdspladsen, Primærundersøger: Ledernes Hovedorganisation. DDA-18887, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (686 respondenter, 124 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (82 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Ledernes Hovedorganisation. Vermlandsgade 65, 2300 København S. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Ledernes Hovedorganisation. Vermlandsgade 65, 2300 København S. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen, der er foretaget blandt 686 ledere på offentlige og private virksomheder, viser at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Hvor det tidligere var op til den enkelte, om han eller hun ville ryge - i bedste fald med vis grad af hensyntagen til ikke-rygerne - er der i dag enten begrænsninger i form af rygeregler eller totalt rygeforbud på langt de fleste arbejdspladser. Det gælder både i den offentlige og private sektor. Bevæggrundene for at indføre rygeregler kan være mange. Blandt de væsentligste fremhæves ofte de store helbredsmæssige risici ved rygning og passiv rygning, og dermed konsekvensere for sygefraværet. Undersøgelsen viser, at der med indførelse af rygeregler er et betydeligt potentiale for at nedbringe sygefraværet på virksomhederne. Virksomheder med rygeforbud har således i gennemsnit et sygefravær, der er 12 procent lavere end virksomheder helt uden rygeregler. På 64 procent af alle arbejdspladser er der i dag regler for, hvor og/eller hvornår man må ryge, mens 19 procent af virksomhederne kan kalde sig totalt røgfri. Det er værd at bemærke, at et stort flertal af de virksomheder, der har indført regulering af rygning, har gjort det inden for de seneste 3-4 år. Der er altså tale om en markant kursændring i holdningen til tobak på danske arbejdspladser. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1160 enheder i oprindelig stikprøve; 494 enheder faldet fra; 686 erstatningsenheder. Datasættets størrelse: 686 respondenter; 124 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 122 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Ledernes Hovedorganisations faste panel af ledere. Panellet er bredt sammensat mht. brancher i ledelsesniveauer og virksomhedens placering i landet. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 4. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Ledernes Hovedorganisation. Vermlandsgade 65, 2300 København S. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Ledernes Hovedorganisation: Rygning på arbejdspladsen. Ledernes Hovedorganisation; 2005; (2) Jari Nielsen: Cigaretter oser i fælleskontorer. Magasinet Lederne, Nr. 10; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Bopæl: lokalsamfundets navn.

9 Arbejdssted: lokalsamfundets navn. Privat- eller offentlig ansat. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver). INDLEDNING Undersøgelsen "Rygning på arbejdspladsen, 2005" blev oprindelig foretaget af Ledernes Hovedorganisation. DDA modtog datamaterialet sammen med dokumentationsmaterialet i oktober 2005 fra Ledernes Hovedorganisation med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er der uoverensstemmelse mellem antal valgmuligheder i spørgsmål V123 og datafil. Manglende data KODEBOG I det oprindelige datamateriale er der anvendt en kode for manglende data (MD). Under oparbejdningen er denne blevet omkodet til enten: 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Det skal understreges, at alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi.

10 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 3 Fortløbende nummerering af samtlige respondenter Variablen er kodet i intervallet 1 til 686. V0003 MEDLEMSNUMMER start 9, bredde 7 Respondent medlemsnummer Variablen er kodet i intervallet til Generelt V0004 REGLER ANSATTES SUNDHED? start 16, manglende data: = 9 Har virksomheden regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0005 SUNDHED ER EN PRIVAT SAG start 17, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4

11 Har virksomheden regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed? Hvis nej (V4): Den enkeltes sundhed er en privat sag Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0006 SUNDHEDSTILSTAND ER GOD start 19, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomheden regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed? Hvis nej (V4): Den generelle sundhedstilstand er god nok Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0007 INGEN ØNSKER MEDARB/LEDE start 21, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomheden regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed? Hvis nej (V4): Der har ikke været ønsker fra hverken medbejdere eller ledere Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant

12 svarprocent: 29 V0008 ANDRE ÅRSAGER start 23, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomheden regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed? Hvis nej (V4): Andre årsager Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 22 V0009 TOPLEDELSEN start 25, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har der været opbakning til de sundhedsfremmende tiltag blandt: Hvis ja (V4): Topledelsen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 65 V0010 MELLEMLEDERNE start 27, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har der været opbakning til de sundhedsfremmende tiltag blandt: Hvis ja (V4): Mellemlederne

13 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0011 DE ØVRIGE MEDARBEJDERE start 29, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har der været opbakning til de sundhedsfremmende tiltag blandt: Hvis ja (V4): De øvrige medarbejdere I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0012 NEDBRINGE SYGEFRAVÆRET start 31, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger? Hvis ja (V4): Ønske om at nedbringe sygefraværet Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant -----

14 svarprocent: 65 V0013 ØGE MEDARBTILFREDSHEDEN start 33, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger? Hvis ja (V4): Ønske om øge medarbejdertilfredsheden Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 65 V0014 VIRKSOMHEDENS IMAGE start 35, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger? Hvis ja (V4): Virksomhedens image Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0015 VIRKSOMHEDEN ATTRAKTIV start 37, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger?

15 Hvis ja (V4): For at gøre virksomheden attraktiv over for potentielle ansøgere Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0016 ØGE PRODUKTIVITETEN start 39, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger? Hvis ja (V4): For at øge produktiviteten Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0017 SYGEFRAVÆRET start 41, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomhedens sundhedsordninger en positiv indflydelse på: Sygefraværet I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

16 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0018 MEDARBEJDERTILFREDSHEDEN start 43, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomhedens sundhedsordninger en positiv indflydelse på: Medarbejdertilfreds I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 65 V0019 VIRKSOMHEDENS IMAGE 1 start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomhedens sundhedsordninger en positiv indflydelse på: Virksomhedens image I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 63 V0020 ATRAKTIV FOR P ANSØGERE start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4

17 Har virksomhedens sundhedsordninger en positiv indflydelse på: At virksomheden er blevet attraktiv over for potentielle ansøgere I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0021 PRODUKTIVITETEN start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Har virksomhedens sundhedsordninger en positiv indflydelse på: Produktiviteten I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0022 SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE start 51, manglende data: = 9 Hvem mener du har ansvaret for folkesundheden? Sundhedsmyndighederne Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Ved ikke

18 Uoplyst svarprocent: 96 V0023 DEN ENKELTE SELV start 52, manglende data: = 9 Hvem mener du har ansvaret for folkesundheden? Den enkelte selv Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0024 INSTITUTIONER/FOLKESKOLE start 53, manglende data: = 9 Hvem mener du har ansvaret for folkesundheden? Institutioner/folkeskole Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0025 FAMILIEN start 54, manglende data: = 9 Hvem mener du har ansvaret for folkesundheden? Familien Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar

19 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0026 VIRKSOMHEDERNE start 55, manglende data: = 9 Hvem mener du har ansvaret for folkesundheden? Virksomheden Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 Rygning V0027 REGLER FOR RYGNING? start 56 Er der aftalt regler for rygning på virksomheden? % antal kode Ja Nej V0028 FORBUDT PÅ VIRKSOMHEDEN start 57, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt på hele virk-

20 somheden Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0029 TILLADT SÆRLIGE RYGERUM start 59, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er er kun tilladt i særlige rygerum Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0030 FORBUDT TIL MØDER start 61, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt til møder Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78 V0031 FORBUDT I FÆLLESRUM

21 start 63, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt i fællesrum Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0032 FORBUDT I STORRUMSKONTOR start 65, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt i storrumskontorer Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0033 KUN TILLADT HVIS ACCEPT start 67, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Det er kun tilladt at ryge i storrumskontorer, hvis alle kan acceptere det Ja

22 Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0034 FORBUDT I ENMANDSKONTOR start 69, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt i enmandskontorer Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0035 FORBUDT LAGER- OG PRO start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt på på lager og produktionsområder Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0036 FORBUDT I HELE KANTINEN start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27

23 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er forbudt i hele kantinen Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0037 TILLADT I RYGERKANTINE start 75, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Gælder en eller flere af følgende rygeregler på virksomheden? Hvis rygeregler (V27): Rygning er kun tilladt i særlig rygerkantine Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0038 ÅR NUV RYGEREGLER? start 77, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvis rygeregler (V27): Hvilket år blev de nuværende rygeregler indført? Tidligere Ved ikke Uoplyst Irrelevant

24 svarprocent: 83 V0039 LEDELSEN I MODERSELSKAB start 79, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvem havde indflydelse på de nuværende rygeregler? Hvis rygeregler (V27): Ledelsen i moderselskabet Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0040 DIREKTØREN start 81, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvem havde indflydelse på de nuværende rygeregler? Hvis rygeregler (V27): Direktøren Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0041 ØVRIGE LEDELSE start 83, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvem havde indflydelse på de nuværende rygeregler? Hvis rygeregler (V27): Øvrige ledelse

25 Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0042 SAMARBEJDSUDVALG start 85, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvem havde indflydelse på de nuværende rygeregler? Hvis rygeregler (V27): Samarbejdsudvalg Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0043 MEDARBEJDERNE start 87, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Hvem havde indflydelse på de nuværende rygeregler? Hvis rygeregler (V27): Medarbejderne Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere