Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler"

Transkript

1 253 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 625 Af Jakob Bundgaard, ph.d., partner i advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og ph.d.-stipendiat Peter Koerver Schmidt, tax manager, Deloitte, CBS. Begge er tilknyttet CORIT ( Artiklen bygger på forfatternes danske nationalrapport vedrørende emnet Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti- Avoidance Provisions udarbejdet til IFAkongressen 2010 i Rom. I artiklen opsummeres de væsentligste konklusioner i den danske nationalrapport, og de sammenholdes med hovedlinjerne i generalrapporten. 1. Indledning Formålet med valget af emne 1 på årets IFA-kongres Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions er todelt. For det første ønskes det at behandle nationale værnsregler med international rækkevidde eller fokus, herunder reglernes forhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO er), og for det andet ønskes det at behandle generelle og specifikke værnsregler i landenes DBO er. Adskillige IFA-kongresser har tidligere berørt emnet international skatteundgåelse, men ingen kongresser har tidligere haft et specifikt fokus på DBO er og international skatteundgåelse. Generalrapporten er udarbejdet af Stef van Weeghel på baggrund af 44 nationalrapporter. 1 Den danske nationalrapport blev afleveret den 30/9 2009, og fulgte nøje de af generalrapportøren udstukne retningslinjer angående indhold og struktur. Denne artikel er ligeledes struktureret i overensstemmelse hermed Nationale værnsregler med internationalt fokus 2.1 Overblik I dansk skattelovgivning findes ikke en generel lovbestemt anti-misbrugsregel (værnsregel). I stedet findes den i praksis udviklede realitetsgrundsætning, hvorefter tomme og kunstige skattebetingede dispositioner kan tilsidesættes, således at beskatningen i stedet foretages i forhold til den modstående realitet. 3 Anvendelsesområdet for realitetsgrundsætningen er dog ikke ubegrænset, og anvendelse heraf forudsætter en indiskutabel konstatering af, at almindelige forretningsmæssige dispositioner er tilsidesat til fordel for tomme og skattebetingede dispositioner, således at dispositionernes form står i modsætning til deres reelle indhold. 4 Ud over realitetsgrundsætningen spiller læren om rette indkomstmodtager, hvis hjemmel skal findes i SL 4, ligeledes en rolle. Synspunktet bag denne lære er, at det skattesubjekt, der har den retlige adkomst til indkomstgrundlaget, f.eks. en post aktier, har udøvet en erhvervsmæssig aktivitet eller har udført en arbejdsindsats, også må være rette indkomstmodtager til afkastet af aktierne, til vederlaget for den udførte erhvervsmæssige aktivitet samt til vederlaget for det udførte arbejde. 5 Sammenhængen og grænsedragningen mellem realitetsgrundsætningen og læren om rette indkomstmodtager er ikke helt klar, og de to korrektionsmåder må i vidt omfang anses for overlappende. 6 De fleste af de 44 lande, hvis skatteregler generalrapporten bygger på, har generelle værnsregler, men anvendelsesområdet for reglerne afviger dog væsentligt landene imellem. 7 I mange af landene er de generelle værnsregler lovbestemte, mens de generelle værnsregler i bl.a. Indien, Storbritannien, USA og som nævnt Danmark alene er udviklet i retspraksis Generelle værnsregler med internationalt fokus eller effekt Der findes ikke i dansk skattelovgivning eller praksis en generel værnsregel med særligt internationalt fokus eller effekt. Imidlertid finder realitetsgrundsætningen og læren om rette ind-

2 626 komstmodtager anvendelse på både nationale og internationale forhold. At generelle nationale værnsregler også har effekt internationalt, synes at være tilfældet i alle 44 lande Specifikke værnsregler med internationalt fokus eller effekt Måske som følge af manglende generelle værnsregler med internationalt fokus eller effekt findes i dansk skattelovgivning et relativt stort antal specifikke værnsregler med et sådant fokus. Særligt inden for de seneste år er antallet af regler, der skal imødegå skatteundgåelse, skattetænkning og skattearbitrage, vokset. Denne tendens til stigning i antallet af specifikke værnsregler med internationalt fokus eller effekt synes at gå igen i mange af de øvrige 44 lande, som indgår i generalrapporten. 10 Som eksempler på specifikke danske værnsregler med internationalt fokus eller effekt kan nævnes: Transfer pricing-reglerne i LL 2 samt SKL 3 B, CFC-reglerne i SEL 32 og LL 16 H, reglerne om investeringsselskaber i ABL 19, rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL 11 (tynd kapitalisering), 11 B (aktivtest) og 11 C (EBIT-test), reglerne om omkvalificering af hybride sammenslutninger i SEL 2 A og 2 C, reglerne om omkvalificering af finansielle hybride instrumenter i SEL 2 B, reglerne om exit-beskatning i bl.a. SEL 5, stk. 7, og ABL 38-39, reglen om fradragsbegrænsning ved dobbeltdomicil i SEL 9, stk. 1, 2. pkt., og KSL 1, stk. 2, nettoprincippet i LL 33 F, reglerne til imødegåelse af double dip i LL 5 G, stk. 1 og 2, reglen om lånefinansierede køb af fordringer i LL 5 F, fradragsbegrænsningen for vedhængende renter i LL 5 C, stk. 3, reglerne i KGL 5 og 18 om, at tab på en fordring ikke kan fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen som følge af en DBO ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt LL 5 I om afskrivninger og fradrag relateret til et fast driftssted eller datterselskab i udlandet omfattet af dansk international sambeskatning. Endelig kan reglerne om kildeskat på renter af kontrolleret gæld og gevinst på fordringer i SEL 2, stk. 1, litra d og g, også siges at falde ind under betegnelsen specifikke værnsregler med internationalt fokus eller effekt. I selve nationalrapporten er ovennævnte specifikke værnsregler beskrevet nærmere, hvorfor der henvises hertil for yderligere omtale. I generalrapporten konstateres, at de 44 landes skattesystemer frembyder en overflod af specifikke værnsregler med internationalt fokus eller effekt. Derpå kategoriseres reglerne i fire hovedgrupper: a) situationer, hvor skatteyderen ophører med at være hjemmehørende, b) situationer, hvor indkomst flyttes offshore, c) situationer, hvor skattebasen udhules og d) situationer, hvor indkomsten omkvalificeres. De danske regler om omkvalificering af hybride sammenslutninger og instrumenter, jf. SEL 2 A-2 C, hvorefter den danske kvalifikation følger den udenlandske, fremhæves i generalrapporten som særligt bemærkelsesværdige Forholdet mellem nationale værnsregler og DBO er Generelt har forholdet mellem de danske værnsregler og de af Danmark indgåede DBO er ikke været genstand for megen diskussion i den skatteretlige litteratur eller praksis. Der findes således ikke nogen righoldig praksis, der kan belyse forholdet. Særligt på tre områder har der dog været nogen diskussion af, om en specifik værnsregel med internationalt fokus eller effekt er uforenelig med Danmarks forpligtelser i henhold til DBO erne. For det første har det været diskuteret om reglerne om exit-beskatning af aktieavancer for fysiske personer, jf. ABL (tidligere ABL 13 a), er i strid med art. 13, stk. 5, i de DBO er, der er udformet i overensstemmelse med OECD s Modeloverenskomst, og som derfor tildeler domicilstaten en eksklusiv beskatningsret til aktieavancer. 12 Nogle af de af Danmark indgåede DBO er fordeler beskatningsretten mellem fraflytningslandet og tilflytningslandet, således at fraflytningslandet har beskatningsretten til værdistigningen på aktierne indtil fraflytningen, og tilflytningslandet har beskatningsretten til værdistigningen på aktierne efter fraflytningen. 13 I andre af Danmarks DBO er er det fastsat, at tilflytningslandet skal indrømme credit-lempelse for den del af tilflytningslandets skat på aktieavance, som har været genstand for fraflytningsbeskatning i fraflytningslandet. 14 Endelig findes der enkelte eksempler på, at tilflytningslandet SU 2010, 253 Skat Udland, August 2010

3 627 skal indrømme lempelse efter eksemptionsmetoden, for så vidt angår den del af avancen, der er oppebåret indtil det tidspunkt, hvor bopælsændringen fandt sted. 15 For det andet har det været drøftet, om de danske CFC-regler er uforenelige med Danmarks forpligtelser i henhold til indgåede DBO er. 16 I TfS 2004, 862 slog Landsskatteretten imidlertid fast, at de daværende CFC-regler i SEL 32 ikke var i strid med art. 7, stk. 1, i Danmarks DBO med Schweiz. Efterfølgende er de danske CFC-regler blevet ændret, og der er i den forbindelse blevet stillet spørgsmålstegn ved, om de nye CFC-regler fortsat ligger inden for rammerne af, hvad der kan accepteres, jf. kommentarerne til OECD s modeloverenskomst art For det tredje kan det ikke udelukkes, at de danske regler om tynd kapitalisering, jf. SEL 11, i nogle tilfælde kan være i strid med armslængdeprincippet fastsat i art. 9, stk. 1, i de af Danmarks DBO er, der er udformet efter OECD modeloverenskomsten. I generalrapporten henledes opmærksomheden på kommentarerne til art. 1 i OECD s modeloverenskomst, hvor det af pkt. 22 og 22.1 fremgår, at regler om f.eks. brugen af base company, substance-over-form, økonomisk realitet og generelle anti-misbrugsregler udgør en del af de grundlæggende nationale regler, samt at sådanne regler ikke er behandlet i skatteaftaler og derfor ikke påvirkes heraf. 18 I forlængelse heraf konkluderes, at det i de fleste af de 44 lande er opfattelsen, at generelle nationale værnsregler ikke er i strid med de forpligtelser, der følger af de af landet indgåede DBO er. 19 Derimod synes billedet at være mere broget i relation til spørgsmålet om, hvorvidt specifikke nationale værnsregler kan være i konflikt med de af landene indgåede DBO er Misbrug af selve DBO en nationale værnsregler eller fortolkning i henhold til DBO en Som en konsekvens af, at de af Danmark indgåede DBO er som hovedregel ikke indeholder en generel anti-misbrugsbestemmelse, opstår to spørgsmål: 1) Om det er muligt uafhængigt af intern ret at indfortolke et anti-misbrugsprincip i DBO en? 2) Om det er muligt at anvende interne værnsregler, der medfører, at de fordele, som DBO en i øvrigt giver, alligevel kan nægtes. 21 Mht. spørgsmål 1 må svaret ud fra et dansk skatteretligt perspektiv formentlig være nej. Der findes ingen eksempler i dansk administrativ eller domspraksis, hvor de fordele der måtte følge af en DBO ud fra en autonom fortolkning er blevet nægtet. Formentlig vil danske domstole i stedet være tilbøjelige til at foretage en fortolkning i overensstemmelse med intern dansk ret. 22 Denne tendens til at foretage en fortolkning i overensstemmelse med national ret frem for uafhængigt af intern ret at indfortolke et antimisbrugsprincip i DBO en synes at gå igen hos en væsentlig del af de 44 lande. Der findes dog også en række lande, hvor misbrug af DBO en kan adresseres såvel med henvisning til en internretlig fortolkning som en fortolkning af selve DBO en. Endvidere findes enkelte lande, hvor misbrug af DBO en utvivlsomt alene skal adresseres ved fortolkning af selve DBO en. 23 Mht. spørgsmål 2 må det tages i betragtning, at det er anført direkte i kommentarerne til OECD s modeloverenskomst, at udgangspunktet er, at fordele i henhold til en DBO ikke skal indrømmes, i tilfælde hvor et hovedformål med at deltage i visse transaktioner eller arrangementer er at sikre en gunstigere skattemæssig position, og hvor det at opnå en gunstigere behandling ville være i strid med formålet og hensigten med de relevante bestemmelser Generelle og specifikke værnsregler i DBO er 3.1 Generelt overblik Der er ikke tradition for, at generelle værnsregler optræder i de af Danmark indgåede DBO er. Dog kan en række mere specifikke værnsregler findes i de af Danmark indgåede DBO er, herunder bestemmelser om retmæssig ejer (beneficial owner). 3.2 Specifikke bestemmelser i DBO er, som tillader anvendelse af nationale værnsregler Specifikke bestemmelser i DBO er, som tillader anvendelse af nationale værnsregler, er ikke ofte forekommende i de af Danmark indgåede DBO er.

4 628 Dog udgør eksempelvis art. 45, stk. 2, i Danmarks DBO med Tyskland en undtagelse, idet bestemmelsen anfører, at DBO en ikke skal kunne fortolkes således, at a) en skatteyder, som drager ubehørig fordel af lovgivningen, kan omgå sine skattemæssige forpligtelser i en kontraherende stat; b) Tyskland er forhindret i at påligne skatter på beløb, som skal medregnes i indkomsten for en person, der er hjemmehørende i Tyskland, i henhold til fjerde del af den tyske Aussensteuergesetz; c) Danmark er forhindret i at påligne skatter i henhold til regler, som efter begrundelse og formål svarer til de i litra b nævnte regler. Af generalrapporten fremgår, at relativt få af de 44 landes DBO er indeholder bestemmelser, der specifikt tillader anvendelse af nationale værnsregler. De af Tyskland og Israel indgåede DBO er udgør dog en undtagelse, da disse altid synes at indeholde sådanne bestemmelser Generelle værnsregler i DBO er Almindeligvis indeholder de af Danmark indgåede DBO er ikke generelle værnsregler, hvilket, jf. generalrapporten, også synes at være det almindeligt forekommende i relation til de øvrige landes DBO er. Dog indeholder nogle af Danmarks DBO er forskellige former for varianter af mere eller mindre generelle værnsregler. 26 Limitations of Benefits (LOB-bestemmelser) Art. 26, stk. 3, i DBO en mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark indeholder en bredt formuleret LOB-bestemmelse. Bestemmelsen fastslår, at en person, som er hjemmehørende i et område, ikke er berettiget til nogen form for nedsættelse af eller fritagelse for beskatning i det andet område i medfør af DBO en, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene for en sådan person eller en anden person knyttet til denne var at opnå fordele i medfør af DBO en. Art. 22 i Danmarks DBO med USA indeholder en mere specifikt formuleret LOB-bestemmelse. 27 Denne meget detaljerede og komplekse bestemmelse oplister en hel række betingelser, der skal opfyldes, hvis en skatteyder skal være berettiget til at drage fordel af DBO en. I korte træk har LOB-bestemmelsen til formål at hindre treaty shopping, idet USA lægger betydelig vægt på, at personer og selskaber i tredjelande især lande uden en dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA som har indtægter fra USA, ikke må kunne få nedsat den amerikanske beskatning ved at modtage indtægterne gennem f.eks. et dansk selskab, som ikke har andet formål end at minimere skat via udnyttelse af DBO en mellem Danmark og USA. 28 I generalrapporten udtrykkes overraskelse over, at kun en lille del af nationalrapporterne indikerer, at indsættelse af LOB-bestemmelser indgår i de pågældende landes generelle politik mht. udformning af deres DBO er. Dog konstateres det samtidig, at forekomsten af LOB-bestemmelser synes at være stigende. 29 Generelle bestemmelser om subsidiær beskatningsret Art. 22, stk. 2, i den Nordiske DBO indeholder en generel bestemmelse om subsidiær beskatningsret. Det fremgår således, at i tilfælde, hvor beskatningsretten til en indkomst eller formue i henhold til DBO en er tillagt en anden stat end den stat, hvori personen, der oppebærer indkomsten eller ejer formuen, er hjemmehørende og denne anden stat på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen, eller kun medregner indkomsten eller formuen ved progressionsberegning eller anden skatteberegning, kan indkomsten eller formuen som udgangspunkt kun beskattes i den stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende. Danmarks DBO med Tyskland indeholder i art. 24, stk. 3, ligeledes en generel regel om subsidiær beskatningsret til fordel for bopælsstaten. Specifikke bestemmelser om subsidiær beskatningsret Andre af de af Danmark indgåede DBO er indeholder mere specifikke regler om subsidiær beskatningsret. 30 Et eksempel herpå findes i Danmarks DBO med Sydafrika, hvor det i art. 29, stk. 1, slås fast, at såfremt en af staterne efter undertegnelsen af DBO en indfører lovgivning, der fastsætter, at offshore-indkomst oppebåret af et selskab 31 ikke beskattes i denne stat eller beskattes med en skattesats, der er betydeligt lavere end den skattesats, der finder anvendelse på indkomst fra lignende onshore-virksomhed, skal SU 2010, 253 Skat Udland, August 2010

5 629 den anden stat ikke være forpligtet til at anvende nogen begrænsning fastsat i DBO en af sin ret til at beskatte den indkomst, der oppebæres af selskabet fra sådan offshore-virksomhed, eller af dens ret til at beskatte udbytte udbetalt af dette selskab. 32 Endvidere følger det af art. 29, stk. 2, at i tilfælde, hvor der i nogen af DBO ens bestemmelser (bortset fra art. 10) er fastsat begrænsninger af en af staternes ret til at beskatte indkomst, og sådan indkomst i henhold til den anden stats lovgivning bliver betragtet som hidrørende fra en kilde uden for denne anden stat og som følge heraf ikke er skattepligtig i denne anden stat, kan den førstnævnte stat beskatte sådan indkomst, som om en sådan bestemmelse ikke fandtes. Bestemmelsen er begrundet med, at Sydafrika anvender territorialprincippet. Af samme årsag indeholder art. 25 i Danmarks DBO med Vietnam en bestemmelse, der fastslår, at i tilfælde, hvor en person oppebærer indkomst fra en kilde uden for Vietnam, og sådan indkomst er fritaget for beskatning efter vietnamesisk lovgivning og også fritaget for beskatning i Danmark efter DBO en, kan Danmark uanset bestemmelserne i DBO en beskatte sådan indkomst efter dansk lovgivning. 33 Af art. 23, stk. 3, i Danmarks DBO med Cypern fremgår, at i tilfælde, hvor indkomst i henhold til DBO en skal fritages for beskatning i en af staterne f.eks. i Danmark og en person, for så vidt angår sådan indkomst, i henhold til gældende lov i f.eks. Cypern alene er skattepligtig af den del af indkomstbeløbet, som er overført til eller oppebåret i Cypern og ikke af hele indkomstbeløbet, skal den fritagelse, der i henhold til DBO en skal indrømmes i Danmark, kun gælde for så stor en del af indkomsten, som er overført til eller oppebåret i Cypern. Stort set enslydende bestemmelser kan findes i Danmarks DBO er med Malta (art. 24), Singapore (art. 22), Jamaica (art. 24, stk. 4) og Thailand (art. 24, stk. 4). Også DBO en mellem Danmark og Storbritannien indeholder i art. 28, stk. 1, en lignende bestemmelse, dog alene for så vidt angår fysiske personer. Det fremgår af generalrapporten, at mange af de øvrige 43 landes DBO er med ovennævnte lande der praktiserer beskatning baseret på remittance indeholder lignende bestemmelser. 34 Endelig kan det nævnes, at nogle af de af Danmark indgåede DBO er indeholder specifikke bestemmelser om subsidiær beskatningsret vedrørende indkomst fra ansættelsesforhold 35 og frit erhverv Specifikke værnsregler i DBO er De fleste af de af Danmark indgåede DBO er indeholder bestemmelser om retmæssigt ejerskab (beneficial ownership) i artiklerne om udbytter, renter og royalties. I relation til udbytter fremgår eksempelvis normalt, at udbytte som udgangspunkt beskattes i den stat, hvori modtageren af udbyttet er hjemmehørende. Dog kan udbytte også beskattes i den stat, hvori det udloddende selskab er hjemmehørende, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålægges, ikke overstige en given procentsats på typisk mellem 5 pct. og 15 pct. I de senere år har den danske skatteminister ad flere omgange udtalt sig om betydningen af begrebet retmæssig ejer i en dansk sammenhæng. 37 Bl.a. udtalte skatteministeren i forbindelse med behandlingen af L 202 (2008/09), at han er af den opfattelse, at der allerede i gældende dansk skatteret findes et værn i de tilfælde, hvor udbytter udloddes til udenlandske selskaber, som ikke er udbyttets retmæssige ejer. 38 Den 3/ dvs. efter deadline for indleveringen af den danske nationalrapport afsagde Landsskatteretten den første afgørelse i dansk skatteret om begrebet retmæssig ejer, jf. SKM LSR (TfS 2010, 502). 39 Sagen vedrørte spørgsmålet om indeholdelsespligt for en udbytteudlodning fra et dansk selskab til et moderselskab i Luxembourg. I kendelsen fik skatteyderen medhold i, at moderselskabet i Luxembourg ikke kunne underkendes som beneficial owner, idet Landsskatteretten særligt lagde vægt på, at moderselskabet i Luxembourg ikke havde viderekanaliseret det pågældende udbytte til dets eget moderselskab eller dettes aktionærer, hvorfor selskabet ikke i relation til det pågældende udbytte kunne anses for et gennemstrømningsselskab. Selvom afgørelsen vedrørte udbytter må det centrale budskab fra kendelsen om, at der forudsættes en faktisk viderebetaling, for at kunne underkende det modtagende selskab som beneficial owner, dog uden videre kunne overføres til renter og royalties også.

6 630 Landsskatteretten tilsluttede sig så vidt ses en dynamisk fortolkning af DBO erne, idet den henviste til kommentarerne til OECDmodeloverenskomstens art. 10 fra 2003, selv om sagen vedrørte en fortolkning af en dobbeltbeskatningsoverenskomst fra Endvidere synes Landsskatterettens henvisning til kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten tillige at indikere, at Landsskatteretten tilsluttede sig synspunktet om, at der skal foretages en autonom fortolkning af begrebet retmæssig ejer. Ikke overraskende bemærkes det i generalrapporten, at fortolkningen af begrebet retmæssig ejer frembyder væsentlige problemer i så godt som alle landene. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt begrebet skal undergives en autonom fortolkning eller skal fortolkes i overensstemmelse med intern ret, er opfattelsen blandet landene imellem Værnsreglerne i et EU-retligt perspektiv Lovgiver har i flere tilfælde set sig nødsaget til at ændre danske værnsregler med henblik på at sikre, at reglerne ikke var i konflikt med EU-retten det gælder eksempelvis reglerne om tynd kapitalisering, CFC-beskatning, exit-beskatning, investeringsselskaber og transfer pricing-dokumentation. Dette til trods findes der ikke megen praksis om forholdet mellem danske værnsregler og EU-retten. 41 Alligevel er forholdet mellem danske værnsregler og EU-retten blevet gjort til genstand for en forholdsvis omfattende behandling i den danske skatteretlige litteratur. 42 I de senere år har debatten om danske værnsreglers eventuelle uoverensstemmelse med EU-retten primært drejet sig om de gældende regler for exitbeskatning, 43 CFC-beskatning 44 og rentefradragsbegrænsning. 45 Netop disse tre områder, synes også at være de mest omdiskuterede i de øvrige EU-lande. 46 Noter 1) Jf. Stef van Weeghel i IFA Cahiers de Droit Fiscal, 2010, Volume 95A, Generalrapporten, p ) For en mere uddybende behandling henvises til selve den danske nationalrapport, der er optrykt i Cahiers de Droit Fiscal International, 2010, Volume 95A, p ) Jf. Jan Pedersen i Skatteudnyttelse, 1991, navnlig p. 435 ff. Se endvidere samme forfatter i Cahiers de Droit Fiscal International (2002), Vol. LXXXVIIa, p ) Se om realitetsgrundsætningens begrænsede anvendelsesområde Jakob Bundgaard & Arne Møllin Ottosen i R&R (2007), nr. 4, p. 32 et seq., og samme forfattere i European Taxation, februar 2008, p. 59 et seq. 5) Se om læren om rette indkomstmodtager Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 2009, p. 643 et seq., og Henrik Dam: Rette indkomstmodtager fiksering og allokering, ) Jf. Jakob Bundgaard i Skatteret & Civilret, 2006, p. 558 et seq. 7) Det drejer sig eksempelvis om sham, legally ineffective transactions, substance over form, abuse of law, fraus legis eller blot generelle værnsregler (GAAR). 8) Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p ) Loc. cit. 10)Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Jf. Aage Michelsen i International Skatteret, 2003, p. 344 ff. 13)Det gælder bl.a. Danmarks DBO er med Estland, Italien, Letland, Litauen, Sydafrika og Ukraine. 14)Det gælder bl.a. Danmarks DBO er med Argentina, Tyskland, Irland, Mexico og Vietnam. 15)Det gælder Danmarks DBO er med Slovenien og Uganda. 16)Se herom Michael Kirkegaard i SU 2007, )Jf. Lars Nyhegn-Eriksen i R&R, 2007, nr. 8, p )Kommentaren herom blev indsat i )Det gælder især regler/doktriner om substance-overform og sham, jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Spørgsmålet er i henhold til problemstillingen om beneficial owner behandlet af Jakob Bundgaard & Niels Winter-Sørensen i SR-Skat, nr. 5, p. 395 et seq., og SR-Skat, nr. 6, p. 508 et seq. 22)Jf. Jakob Bundgaard & Niels Winter-Sørensen i Tax Notes Int l, 2008, p )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Jf. kommentarerne til OECD s modeloverenskomst, art. 1, pkt )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p. 43. Heraf fremgår endvidere, at de fleste lande, der har indgået DBO er med Tyskland og Israel, ikke gør indsigelser herimod. 26)Det kan diskuteres, om de i det følgende nævnte værnsregler skal betegnes som generelle eller specifikke. De forskellige nationalrapportører har således også tolket dette spørgsmål forskelligt, jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Art. 22 i DBO en mellem Danmark og USA blev ændret som følge af den ratificerede protokol, som trådte i kraft den 28/ LOB-bestemmelser er standard i USA s DBO er. SU 2010, 253 Skat Udland, August 2010

7 631 28)Se om LOB-bestemmelsen i DBO en mellem Danmark og USA Carina Marie Korsgaard & Kristoffer Kowalski i SU 2008, )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )For en mere uddybende omtale af generelle og specifikke bestemmelser om subsidiær beskatningsret i de af Danmark indgåede DBO er se Philip Noes i SU 2003, 3. 31)Selskabet skal være involveret i enten a) skibsfartsvirksomhed, b) bank-, finansierings-, forsikrings-, investerings-, eller lignende virksomhed, eller c) virksomhed som hovedkontor, koordineringscenter eller lignende enhed, som yder administrative tjenesteydelser eller lignende støtte til en gruppe selskaber, der udøver sin væsentligste virksomhed i andre stater. 32)Art. 26, stk. 1, i DBO en mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark indeholder en lignende bestemmelse målrettet indkomst fra bank-, finans- og forsikringsvirksomhed. 33)Dette gælder med forbehold af art. 24, stk. 1, litra f, omhandlende lempelse for udbytte (participation exemption). 34)Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Se eksempelvis art. 15, stk. 2, i Danmarks DBO med Australien, art. 14, stk. 2, i Danmarks DBO med Malaysia og art. 26, stk. 3, i den nordiske DBO. 36)Se eksempelvis art. 14, stk. 1, i DBO en mellem Danmark og Grækenland og art. 26, stk. 3, i den nordiske DBO. 37)For omtale af disse udtalelser samt analyse af begrebet beneficial ownership se Jakob Bundgaard & Niels Winther-Sørensen i SR-Skat 2007, p. 395 ff og p. 508 ff. Se endvidere Mads Severin Hansens specialeafhandling optrykt i TfS 2010/10 Særtillæg: Beneficial Owner. 38)Jf. Betænkning af 18/ over bemærkningerne til nr. 1 til L 202 (2008/09). 39)Afgørelsen er omtalt af Jakob Bundgaard i SU 2010, 144. Afgørelsen er indbragt for domstolene. 40)Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p )Østre Landsret fandt i TfS 2008, 199, at det af EU- Domstolens afgørelse i sagen van Dijk, C-470/04 (SU 2006, 334), der underkendte ABL s bestemmelse om sikkerhedsstillelse for skattekravet, kunne udledes, at fællesskabsretten ikke er til hinder for beskatningen af aktieavancer ved fraflytning til en anden medlemsstat. 42)Se bl.a. Thomas Rønfeldt i Skatteværn og EU-frihed, 2010 samt Jeppe R. Stokholm i EU Skatteret, )Se Jens Ravnkilde i TfS 2009, 158 og Jane Bolander i TfS 2009, )Se eksempelvis Thomas Rønfeldt i SpO 2008, p. 65, Michael Kirkegaard Nielsen i SU 2007, 236 og Aage Michelsen i SU 2008, )Se Søren Friis Hansen & Jeppe R. Stokholm i Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 93b, p , og Thomas Rønfeldt i SpO )Jf. Stef van Weeghel, op. cit., p. 44.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse Anvendelse af værnsregler

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse Anvendelse af værnsregler Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse Anvendelse af værnsregler Af Jakob Bundgaard, partner, Advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen, lektor, Ph.d og Peter Koerver Schmidt, Tax manager,

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse Skat Udland - 2014/9 519 306 Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse Af Professor, ph.d. Jane Bolander, CBS og advokat Steffen Sværke, Kammeradvokaten 1) Artiklen er baseret på generalrapporten

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej

Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej 910 387 Beneficial ownership nyt nederlag og skærpede regler på vej Af partner, Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Ph.D., adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Landsskatteretten

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Den internationale omgåelsesklausul

Den internationale omgåelsesklausul Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference den Omgåelse af skatte- og afgiftsret Lektor, ph.d. Oversigt Lov nr. 540 af 29. april 2015 2 omgåelsesklausuler Omgåelse af direktiver Moder-/datterselskabsdirektivet

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

VESTAS WIND SYSTEMS A/S Vestre Landsrets dom af 1. April 2016 VESTAS WIND SYSTEMS A/S Generelt Sagens emne: Fortolkning af LL 33 F, stk. 1 og stk. 2: Beregning af Vestas lempelse i dansk skat i anledningen af, at Vestas udenlandske

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport

Dansk juridisk nationalrapport Seminarer Oslo 2000 juridisk nasjonalrapport - dansk Dansk juridisk nationalrapport af professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Handelshøjskolen i København 1. Grundlæggende regler om beskatning af erhvervsindkomst

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc)

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc) Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1

Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1 Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1 af af Michael Tell, ph.d., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres anvendelsen af henholdsvis

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING. Titel Dobbeltbeskatningsoverenskomstbeskyttelse. Forfatter Peter Beer Østergaard

KANDIDATAFHANDLING. Titel Dobbeltbeskatningsoverenskomstbeskyttelse. Forfatter Peter Beer Østergaard 2012 Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut, Jurastudiet KANDIDATAFHANDLING Titel Dobbeltbeskatningsoverenskomstbeskyttelse Forfatter Peter Beer Østergaard Aalborg Universitet

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere