Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt J.nr Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). Hermed sendes kommentar på henvendelse af 20. maj 2009 fra Kromann- Reumert (L 202 bilag 51). Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Kromann Reumert har via Skatteudvalget forelagt følgende spørgsmål vedrørende lovforslag nr. 202 af 22. april 2009: ABL 4A Følgende anføres i bemærkningerne til bestemmelsen: "Det er en betingelse, at datterselskabet er et selskab omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e eller 2 f, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Det betyder, at begrebet datterselskabsaktier ikke omfatter skattefri enheder og selskaber, der beskattes af en procentdel af formuen. Investeringsforeningsbeviser i skattefrie investeringsforeninger og andele i selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3, er derfor ikke omfattet af begrebet datterselskabsaktier. Heller ikke andele i foreninger, der måtte blive beskattet af erhvervsmæssig indkomst efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, er omfattet af begrebet datterselskabsaktier." (1) Skatteministeren bedes bekræfte, at det i relation til udenlandske datterselskaber alene er afgørende hvorvidt beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at henvisningen til "skattefri enheder og selskaber, der beskattes af en procentdel af formuen" således alene vedrørende danske selskaber. Det kan bekræftes, at det i relation til udenlandske datterselskaber alene er afgørende, hvorvidt beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det indebærer imidlertid alt andet lige, at udenlandske skattefri enheder og selskaber, der beskattes af en procentdel af formuen, normalt heller ikke omfattes af definitionen af datterselskabsaktier. ABL 4A, STK. 3 I det fremsatte lovforslag forslås følgende regel indsat som ABL 4A, stk. 3, jf. senest lovforslagets bilag 43 (2. udkast til betænkning): "Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer i tilfælde, hvor 1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. 4 B, 2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, Side 2

3 3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskaber direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og 4) aktierne i moderselskaber ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet." (2) Det bedes oplyst, om det afgørende kriterium for, hvorvidt betingelsen i nr. 1 er opfyldt ("primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier"), er forholdet mellem værdien af datterselskabsaktierne og værdien af andre aktiver ejet af moderselskabet og da hvilken ratio, der er afgørende, eller om andre kriterier er afgørende eller skal inddrages ved vurderingen? Såfremt andre kriterier er afgørende eller skal inddrages ved vurderingen bedes disse kriterier oplyst. Det må vurderes konkret, hvornår det er selskabets primære funktion at eje datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Det er ikke muligt at angive et præcist forhold mellem værdien af datterselskabsaktierne og andre aktiver, der er afgørende. Det vil normalt være åbenbart, hvad der er selskabets primære funktion især for aktionærerne i det pågældende selskab. Det kan indgå i vurderingen, om der er tale om et aktivt ejerskab vedrørende de pågældende andre aktiver eller om der fortrinsvis er tale om kapitalanbringelse. Der henvises i øvrigt til kommentaren til FSR (L 202 bilag 41). Det anføres i bemærkninger til ABL 4A, stk. 3: "For det første skal mellemholdingselskabets primære funktion være at eje datterselskabsaktier. Dette kan være aktier i et eller flere datterselskaber. Der skal i den forbindelse foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for at være formålet med mellemholdingselskabets eksistens. Mellemholdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden aktivitet end ejerskabet af datterselskabsaktier - ellers vil værnsreglen finde anvendelse." (3) Ifølge det citerede udsagn vil et selskabs "primære funktion" ikke være at eje datterselskabsaktier, hvis selskabet i ikke uvæsentligt omfang har anden aktivitet end ejerskab af datterselskabsaktier. Det bedes oplyst, om et selskab, der ejer en fast ejendom med en markedsværdi på fx 15%, 25% eller 35% af selskabets samlede aktiver i denne sammenhæng anses for "i ikke uvæsentligt omfang" at have anden aktivitet? Der henvises til kommentaren til nr. 2 ovenfor. Skatteministeren anfører i bilag 41 følgende vedrørende ABL 4A, stk. 3, nr. 2: Side 3

4 "Formuleringen i denne anden betingelse svarer til formuleringen, som blev indsat i ligningslovens 16 H (CFC-beskatning for personer) ved lov nr. 540 af 6. juni Dette er helt bevidst. Det er en forudsætning for fritagelse for CFC-beskatning, at den skattepligtige kan dokumentere, at selskabet reelt er etableret i den pågældende EU/EØS medlemsstat og dér udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende CFC-indkomsten. Kriteriet blev indsat i ligningslovens 16 H som opfølgning på EF-domstolens dom i Cadbury Schweppes sagen (C-196/04) og skal fortolkes i overensstemmelse med den EU-retlige afgrænsning vedrørende rent kunstige arrangementer/svig eller misbrug. På denne baggrund er det Skatteministeriet opfattelse, at bestemmelsen er i overensstemmelse med moder- /datterselskabsdirektivet." I bemærkningerne til lov nr. 540 af 6. juni 2007 anførtes følgende vedrørende EF-domstolens afgørelse i Cadbury Schweppes sagen: "Dommen giver ikke nogen skarp afgrænsning af definitionen af»ægte økonomisk virksomhed«. Det kan derfor ikke præcist defineres, i hvilket omfang Danmark vil kunne beskatte danske moderselskaber af indkomst i lavt beskattede selskaber i andre EU-lande, hvis CFC-beskatningen er afhængig af beskatningsniveauet for datterselskabet. Det ønskes at undgå en uklar retstilstand i de situationer, hvor der er størst behov for CFC-regler. Store virksomheder med komplicerede koncernstrukturer m.v. vil som regel ikke være kontrolleret af enkelt personer. Derfor fjernes forskelsbehandlingen for datterselskaber ejet af danske selskaber.[vores understregninger]" Vi er enige i, at det ikke ud fra EF-domstolens praksis præcist kan defineres, hvornår der foreligger et rent kunstigt arrangement eller svig eller misbrug. Samtidig forstår vi imidlertid skatteministerens svar i bilag 41 således, at betingelsen i ABL 4A, stk. 3, nr. 2, skal fortolkes i overensstemmelse med EF-domstolens - uklare - praksis om dette spørgsmål. ABL 4A, stk. 3, nr. 2 synes derfor at være en regel, hvis præcise indhold ingen har mulighed for at kende. Efter vores opfattelse er bevidst etablering af en uklar retstilstand på et i praksis så vigtigt område uheldig. (4) Skatteministeren bedes oplyse, hvorvidt skatteministeren mener, at den EU-retlige afgrænsning vedrørende rent kunstige arrangementer/svig eller misbrug er præcis og opfordres til at give nærmere fortolkningsbidrag til afgrænsningen af rent kunstige arrangementer/svig eller misbrug samt til at opstille et konkret eksempel, hvor et moderselskab udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, jf. betingelsen i ABL 4A, stk. 3, nr. 2. Der henvises til kommentaren til FSR (L 202 bilag 41). Det anføres i bilag 43: "Det foreslås, at den foreslåede værnsregel mod såkaldte»omvendte juletræer«begrænses til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er skattepligtige i Danmark. Side 4

5 Baggrunden for dette ændringsforslag er, at der allerede efter gældende ret (regler som videreføres med lovforslagets 14, nr. 5) findes et værn i de tilfælde, hvor udbytterne udloddes til udenlandske selskaber, som ikke er udbyttets retmæssige ejer (beneficial owner). Forslaget i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, om at anse aktierne for direkte ejet af selskaber, der er aktionær i det udbyttemodtagende udenlandske selskab, er derfor ikke nødvendigt. Der skal efter gældende ret og lovforslaget alene ske fritagelse for kildebeskatning efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, når beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der skal med andre ord ske kildebeskatning, når denne beskatning ikke er afskåret efter direktivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Ændringsforslaget medfører, at det sidste eksempel (eksempel C) i lovforslagets bemærkninger til 1, nr. 6, ikke er relevant for aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3." (5) Vi går ud fra, at det værn, som der henvises til, at betingelsen i OECD modeloverenskomstens om, at modtageren af udbytte er "beneficial owner". Dette bedes bekræftet. Det kan bekræftes. Skatteministeren har tidligere udtalt, at et holdingselskab ikke automatisk kan anses for et såkaldt "gennemstrømningsselskab" og derfor som udgangspunkt har krav på de rettigheder, der følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. således det (reviderede) svar på spørgsmål 86 til L 213 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde), hvor det anføres, at: "I henhold til de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med andre lande, skal den danske skat på udbytter, der betales til en person, bosiddende i det andet land, nedsættes eller bortfalde, såfremt udbyttemodtageren er den retmæssige ejer af udbyttet. For at sikre at udbyttemodtageren er hjemmehørende i (og dermed fuldt skattepligtig) i det andet land indeholdes som hovedregel udbytteskat med den fulde sats, 28 pct. og kun hvis udbyttemodtageren dokumenterer at være hjemmehørende i (og dermed fuldt skattepligtig) i det andet land vil denne modtage differencen mellem 28 pct. og den sats, der er fastsat i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Denne procedure sikrer, at en agent eller en mellemmand (f. eks. en bank) for en person i et tredjeland ikke vil være berettiget til nedsættelse af udbytteskatten, selvom agenten eller mellemmanden er hjemmehørende i et aftaleland. Dette følger af, at agenten eller mellemmanden ikke kan anses for ejer af indkomsten i skattemæssig henseende. Et holdingselskab kan ikke sidestilles med en agent eller en mellemmand. Et sådant selskab er indregistreret og fuldt skattepligtigt i det land, hvori det er hjemmehørende, og udgangspunktet er, at et holdingselskab har krav på aftalebeskyttelse. Det følger imidlertid af punkt 12.1 i kommentaren til OECD modellens artikel 10 (udbytter), at rene gennemstrømningsselskab ikke bør anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet. Gennemstrømningsselskaber har reelt meget snævre beføjelser i relation til den pågældende Side 5

6 indkomst, hvilket gør det til en nullitet eller en administrator, der handler på vegne af andre parter. Det beror på en konkret vurdering, om et holdingselskab er et gennemstrømningsselskab. [vores understregning]". (6) Skatteministeren bedes oplyse, om skatteministeren stadig - jf. svaret på spørgsmål 86 til L er af den opfattelse, at et udenlandsk holdingselskab, der besidder aktier i et dansk selskab, som udgangspunkt må anses for "beneficial owner" og dermed har krav på aftalebeskyttelse? Jeg kan bekræfte, at min opfattelse er uændret. (7) Skatteministeren bedes oplyse, hvorvidt der efter ændringsforslaget i bilag 43 stadig skal indeholdes kildeskat i følgende eksempel fra de oprindelige bemærkninger til L 202: "Et mellemholdingselskab i Luxembourg (Lux) ejer alle aktierne i det danske driftsselskab (DK). Aktierne i Lux ejes af Panama selskabet (PA). Danmark har ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Panama, som ikke er medlem af EU eller EØS. Dette medfører ikke, at PA bliver skattepligtigt af avancer på porteføljeaktierne. Der er ikke begrænset skattepligt på avancer. Derimod bliver PA begrænset skattepligtig af udbytteudlodninger, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, fra det danske selskab, som skal indeholde kildeskat." Der skal indeholdes kildeskat, hvis Lux ikke kan anses som beneficial owner ligesom det er tilfældet efter gældende regler. I skatteministerens besvarelse af en henvendelse fra FSR offentliggjort som SKM DEP anføres følgende: "Gennemstrømningsselskab Det er en betingelse for, at tilskud kan gives skattefrit mellem to søsterselskaber, at det fælles direkte eller indirekte moderselskab ejer minimum 15% af aktierne i det selskab, der yder tilskuddet. Endvidere er det en betingelse, at det fælles moderselskab er beliggende i Danmark, EU eller et DBO-land. Ejer det fælles moderselskab tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled. I forarbejderne til L 213 (indgrebet mod kapitalfonde) beskrev Skatteministeriet, at "indgående udbytter ikke vil være skattefrie, selvom udbytterne udloddes af et selskab inden for EU/EØS eller et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, hvis dette selskab er et gennemstrømningsselskab..." Side 6

7 Vi skal anmode om Skatteministeriets kommentar til betydningen af begrebet "gennemstrømningsselskab" i relation til tilskudsreglerne og den følgende situation: Selskab A er hjemmehørende i DK, og er ejet af selskab B hjemmehørende på Cayman Islands. Selskab B er ejet af selskab C, hjemmehørende i USA. Selskab C ejer endvidere det danske selskab D. Et tilskud fra A til D vil være skattepligtig for D, idet B er hjemmehørende på Cayman Islands, og derfor ikke kan modtage udbytte skattefrit fra A. Skatteministeriet har i bilag 26 til L 213 udtalt, at såfremt "skatteyderen kan påvise, at Cayman Islands selskabet ikke er beneficial owner af udbyttet..., vil der ikke skulle indeholdes kildeskat af udbyttet". Kan Skatteministeriet bekræfte, at D vil være skattefri af tilskud fra A, såfremt det ligeledes kan påvises, at selskab B er et gennemstrømningsselskab, forudsat at øvrige betingelser om ejerandel og ejertid er opfyldte? Skatteministeriets kommentar Skatteministeriet har vanskeligt ved at se, hvordan det i det nævnte eksempel kan påvises, at Cayman Island-selskabet er et gennemstrømningsselskab, idet der - i modsætning til det omtalte eksempel i bilag 26 til L ikke rent faktisk føres en pengestrøm gennem Cayman Island-selskabet." (8) Skatteministeren bedes med afsæt i ovennævnte kommentere følgende eksempel: Alle aktierne i det danske driftsselskab (DK) ejes af et holdingselskab i Luxembourg (Lux). Alle aktierne i Lux ejes af et selskab i Panama (PA). Lux har ingen aktiver udover aktierne i DK, Lux har ingen ansatte m.v., og aktierne i DK ville derfor blive anset for ejet af aktionærerne i Lux, hvis mere end 50 pct. af aktiekapitalen i Lux direkte eller indirekte var ejet af selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i DK. Lux har gæld på 100 til en ekstern bank. DK udlodder udbytte på 100 til Lux, som af Lux anvendes til at tilbagebetale gælden til den eksterne bank. Lux har i juridisk henseende samtlige ejerbeføjelser vedrørende aktierne i DK, Lux er juridisk set ikke forpligtet til at viderebetale udbyttet modtaget fra DK til PA og viderebetaler heller ikke faktisk udbyttet til PA, men anvender i stedet udbyttet til indfrielsen af gælden til den eksterne bank. Efter vores opfattelse må Lux derfor anses for "beneficial owner" af udbyttet modtaget af DK og udlodningen af udbytte fra DK til Lux må derfor kunne ske uden indeholdelse af kildeskat. Det er ikke muligt ud fra oplysningerne i eksemplet at be- eller afkræfte, at Lux anses for beneficial owner. Det bemærkes, at det ikke udelukker, at PA anses som beneficial owner, at Lux ikke faktisk videreudlodder udbyttet, men i stedet anvender udbyttet til indfrielse af gæld til en ekstern bank. Side 7

8 Skatteministeren bedes kommentere følgende eksempel: 8 danske selskabsaktionærer (S1-8) ejer 100 % af aktierne i det danske mellemholdingselskab MH1 (i lige store andele). MH1 ejer 100 % af aktierne i det tyske mellemholdingselskab MH2 og MH2 ejer 70 % af aktierne i det tyske driftsselskab D. MH1 har ikke valgt international sambeskatning. MH2 optager et lån på 100 og udlodder låneprovenuet som udbytte til MH1. (9) Kan det bekræftes, at udlodningen fra MH2 til MH1 er skattefri for såvel MH1 som S1-8, at udlodningen ikke skal medregnes ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne i henhold til SEL 11B og 11C og at udlodningen ikke påvirker saldoen i henhold til SEL 11B, stk. 6? Det kan bekræftes, at udlodningen fra MH2 til MH1 er skattefri og udlodningen indgår derfor heller ikke ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne, jf. SEL 11 B, stk. 4. Derimod medregnes udlodningen ved opgørelsen af saldoen efter SEL 11 B, stk. 6. CFC BESKATNING (10) Skatteministeren bedes kommentere følgende eksempel: Det danske selskab DK ejer 100 % af aktierne i det svenske mellemholdingselskab MH. MH ejer 9 % af aktierne i det hollandske driftsselskab D. DK sælger aktierne i MH til en tredjemand. Som følge af reglen i ABL 4A, stk. 3, anses DK for direkte ejer af aktierne i D, og salget af aktierne i MH synes dermed at måtte udløse beskatning af DK efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Skal DK endvidere CFC-beskattes efter SEL 32, stk. 10, fordi MH efter denne regel anses for at have solgt aktierne i D? Det bemærkes i den forbindelse, at reglen i SEL 32, stk. 10, 3. pkt. i lovforslagets 14, nr. 40, foreslås ændret, således at der ved anvendelsen af reglen i SEL 32, stk. 10 ikke længere skal ske lempelse for eventuel avance opnået af moderselskabet i henhold til aktieavancebeskatningslovens 8. DK skal ikke CFC-beskattes efter SEL 32, stk. 10, fordi MH (datterselskabet) ikke ville være skattepligtig af fortjenesten ved en afståelse af D. Hvis MH havde afstået aktierne i D, ville det ligeledes være DK, der ville være skattepligtig af en eventuel fortjeneste ved salget. (11) Skatteministeren bedes kommentere følgende eksempel: Det danske selskab DK ejes 100 % af det amerikanske selskab US. DK ejer 51 % af aktierne i det svenske holdingselskab H, medens de resterende 49 % af aktierne i H ejes af US. US ejer 9 % af aktierne i det hollandske driftsselskab D. Aktierne i D har en markedsværdi på 100. US sælger aktierne i D til H for 50 (dvs. til under markedsværdien). Da aktierne i D har en markedsværdi på 100 anses US skattemæssigt i USA for at have solgt aktierne i D for 100 og H anses tilsvarende i Sverige skattemæssigt for at have erhvervet aktierne i D for 100. H sælger ef- Side 8

9 terfølgende aktierne i D til en tredjemand for DKK 100. Kan det bekræftes, at H's salg af aktierne i D hverken udløser beskatning af DK efter reglen i ABL 4A, stk. 3, eller efter CFCreglerne, fordi aktierne i D også efter danske regler skal anses for erhvervet til markedsværdien på 100, og at dette gælder uanset om H opfylder betingelserne i ABL 4A, stk. 3? Det kan bekræftes, at aktierne i D anses for erhvervet af H til armslængde-prisen på 100. Der opstår derfor ikke en skattepligtig fortjeneste, hvis aktierne i D sælges til tredjemand for 100. FORSLAG TIL ÆNDRET SELSKABSLOV Skatteministeren har i forbindelse med høringen af L 202 besvaret en række spørgsmål vedrørende den skatteretlige behandling af aktier, i tilfælde hvor hele aktiekapitalen ikke er indbetalt. Skatteministeren bedes i forlængelse heraf beskrive de skattemæssige konsekvenser for selskaberne A, B og S i følgende eksempler: (12) S stiftes med en nominel aktiekapital på DKK A tegner 5 % af aktiekapitalen i S, dvs. nominelt DKK Ved stiftelsen indbetales alene halvdelen af den nominelle kapital og A indbetaler således alene DKK til S. Efterfølgende sælger A sine aktier i S for DKK til B. 2 måneder efter salget af aktierne i S til B indbetaler A de resterende DKK til S. (13) A stifter S med en nominel aktiekapital på DKK A tegner samtlige aktier i S. Ved stiftelsen indbetales alene DKK Efterfølgende sælger A samtlige aktier i S for DKK til B. 2 måneder efter salget af aktierne i S til B indbetaler A de resterende DKK til S. (14) A stifter S med en nominel aktiekapital på DKK A tegner samtlige aktier i S. Ved stiftelsen indbetales alene DKK Efterfølgende sælger A samtlige aktier i S for DKK til B. Efter salget går A konkurs og er derfor ikke i stand til at indbetale de resterende DKK til S. B likviderer S og modtager DKK som likvidationsprovenu fra S. (15) A stifter S med en nominel aktiekapital på DKK A tegner samtlige aktier i S. Ved stiftelsen indbetales alene DKK Efterfølgende sælger A samtlige aktier i S for DKK til B. A og B aftaler i den forbindelse, at B skal overtage A's pligt til at indbetale de resterende DKK til S. 2 måneder efter salget indbetaler B DKK til S. Herefter sælger B samtlige aktier i S for DKK til en tredjemand. De fire eksempler tager alle udgangspunkt i tilfælde, hvor en del af aktiekapitalen i et selskab ikke er blevet indbetalt ved stiftelsen, men i stedet udestår som en personlig fordring på kapitalejeren. Der spørges herefter til de skattemæssige konsekvenser for en række selskaber i forskellige tilfælde af et efterfølgende salg af aktierne. Side 9

10 Det bemærkes, at muligheden for at lade en del af aktiekapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren indgår som en del af det af økonomi- og erhvervsministeren fremsatte forslag til en ny lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. L 170. Der er ikke i den forbindelse sket ændringer i de skattemæssige regler. De skattemæssige konsekvenser af at udnytte den selskabsretlige mulighed vil derfor bero på en konkret ligningsmæssig vurdering af de gældende skattemæssige regler. Jeg kan dog i den forbindelse henvise til min kommentar til det modtagne høringssvar fra Advokatanpartsselskabet Bent Stamer. I kommentaren redegøres der for, at det ikke vil have betydning for den skattemæssige kvalifikation af aktier som enten datterselskabsaktier eller porteføljeaktier, om aktiekapitalen er fuldt indbetalt, eller om den foreslåede selskabsretlige adgang til at lade en del af kapitalen udestå er udnyttet. Side 10

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 88 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 22. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L 213 - forslag til lov om forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 27 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato: 13-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten Skatteudvalget L 30 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2004-611-0050 Dato: 27. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 19. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 4. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et supplerende høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 42 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 29. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 37 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Skattepligt selvstændigt skattesubjekt transparens skattefrit udbytte

Skattepligt selvstændigt skattesubjekt transparens skattefrit udbytte AFG nr 9233 af 12/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-078364 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Skattepligt selvstændigt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere