FEEDBACKMØDER. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEEDBACKMØDER. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden"

Transkript

1 Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 3 fra Patientinddragelssguiden FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

2 FEEDBACKMØDER Hvad, hvorfor, hvornår og hvem? OVERSIGT Hvor meget tid skal personalet bruge? Hvad koster det at anvende metoden? Kr Kr Kr Kr Kr Hvor mange metodiske kompetencer kræver metoden af personalet? Hvor meget kræver metoden af brugerne?? Hvor mange brugere skal deltage, for at metoden kan gennemføres? Oversigten skal ses i sammenhæng med de øvrige 11 metoder i Patientinddragelsesguiden. Se den komplette oversigt på Sundhedspersonalet siger, at de kan lytte på en helt anden måde ved et feedbackmøde, end når de sidder direkte over for en patient. Ved feedbackmødet sidder de i et fælles rum med en usynlig væg imellem. Kvalitetskoordinator Region Nordjylland

3 HVAD? Til et feedbackmøde bliver en gruppe patienter interviewet om, hvordan de har oplevet besøget på afdelingen, mens personalet lytter på. Efterfølgende fremhæver personalet det, de har hæftet sig ved, at patienterne har sagt, hvorefter personalet kan stille opklarende spørgsmål til patienterne. Kommunikationen mellem patienter og personale foregår gennem en facilitator, hvilket giver personalet mulighed for at lytte og reflektere over egen praksis på en ny måde. Feedbackmøder kan også gennemføres blandt pårørende. HVORFOR? Ved et feedbackmøde får personalet et direkte indblik i patienternes oplevelse af deres sygdomsforløb og af deres møde med afdelingen. Patienterne kan pege på de ting, der fungerer godt og de ting, der fungerer mindre godt. Patienternes input ved feedbackmødet kan dermed danne grundlag for en justering fx af arbejdsgange og for at foretage forandringer i afdelingen til gavn for kommende patienter. HVEM? Som udgangspunkt kan alle patienter inddrages i et feedbackmøde. I skal dog være opmærksomme på, at det kræver et vist fysisk og mentalt overskud hos den enkelte patient at deltage i et feedbackmøde sammen med andre patienter og personale. Derfor kan det være vanskeligt at inddrage demente og kognitivt svækkede patienter samt patienter i krise. Derudover skal patienterne have stiftet bekendtskab med den valgte problemstilling. Alle ledere og personale med patientkontakt kan have glæde af at deltage i mødet. Det kan være en fordel at have alle relevante faggrupper repræsenteret, så de kan tage feedbacken med i efterfølgende diskussioner med deres fagfæller. HVORNÅR? Feedbackmøder kan både bruges som en temperaturmåling på, hvordan det opleves at være patient på afdelingen, men kan også bruges som led i evalueringen af en særlig indsats. I skal overveje på hvilket tidspunkt, det er bedst (og etisk forsvarligt) at høre om patienternes oplevelser set i forhold til deres behandlingsforløb.

4 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide SÅDAN GØR I 1 FØR feedbackmødet Definér fokus Forud for feedbackmødet skal I fastlægge et fokus for feedbackmødet. Jeres fokus kan fx være: En særlig patientgruppes oplevelser af og erfaringer med afdelingen. Dele af et patientforløb (fx diagnosticering, modtagelsen, udskrivelsen). Udvalgte temaer fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som I ønsker patienternes uddybning af. Patientklager. Et særligt tiltag i afdelingen, som I gerne vil høre patienternes oplevelser af. Det valgte fokus er bestemmende for, hvilke patienter I skal invitere til mødet og for, hvilke spørgsmål I skal stille patienterne ved feedbackmødet. Invitér patienter og personale Til feedbackmødet inviterer I tidligere eller nuværende patienter, der har erfaringer med det valgte fokus for mødet samt relevante repræ- 4

5 sentanter fra ledelsen og personalegruppen. Det er vigtigt at supplere en mundtlig invitation til patienterne med en skriftlig invitation, der indeholder oplysninger om tid, sted, feedbackmødets forløb og formål. En god størrelse på et feedbackmøde er 6-8 patienter og et tilsvarende antal fra personalegruppen. Hvis der er risiko for frafald, kan I med fordel invitere lidt flere. Det kan være en fordel at ringe til patienterne et par dage før feedbackmødet for at sikre, at de stadig har lyst til at deltage. Desuden kan patienterne ved opkaldet få besvaret eventuelle spørgsmål, og samtalen kan endvidere give facilitatoren en fornemmelse af, hvad der ligger patienterne på sinde. Udarbejd en plan for mødet (en drejebog) For at skabe overblik over feedbackmødet er det en god idé at udarbejde en plan (en drejebog). I drejebogen fremgår de enkelte dele i feedbackmødet med angivelse af varighed, ansvarlig og indhold. Drejebogen kan indeholde information om følgende: Velkomst v. ledelsesrepræsentant (ca. 5 minutter) Introduktion til feedbackmødet og præsentationsrunde v. facilitator (ca. 10 min.) Patienterne interviewes, mens personalet lytter og reflekterer v. facilitator (ca. 50 min.) Pause (ca. 15 min.) Personalet interviewes, mens patienterne lytter v. facilitator (ca. 20 min.) Patienterne geninterviewes og besvarer spørgsmål fra personalet v. facilitator (ca. 20 min.) Mødet afrundes v. facilitator (ca. 5 min.) Tak for i dag og det videre arbejde v. ledelsesrepræsentant (ca. 5 min.) 5

6 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide Lav en interviewguide til patientinterviewet Drejebogen skal også indeholde en interviewguide, som bruges til at interviewe patienterne udfra. I kan fx bygge interviewguiden op omkring følgende: 1. En blid opstart, der indeholder generelle spørgsmål. Her kan patienten tale sig lidt varm og blive tryg i interviewsituationen. 2. En fokuseret midte, der indeholder mere dybdegående og eventuelt følelsesladede spørgsmål. 3. En behagelig afslutning, der giver patienten mulighed for at tilføje eventuelle pointer, der ikke er blevet sagt. Her kan I også spørge ind til patientens oplevelse af interviewet. På denne måde får I indledt og afsluttet interviewet på en behagelig måde for både patient og interviewer. Selve interviewguiden kan fx indeholde spørgsmål som: Hvad har været særlig godt ved jeres forløb på afdelingen? Hvad har været mindre godt? Hvordan oplevede I hver især ankomsten til afdelingen? Hvordan har I oplevet, at personalet har inddraget jer i beslutninger, der skulle træffes om jeres undersøgelse og behandling? I kan finde yderligere inspiration til udvikling af en interviewguide i metodeguiden om gruppeinterview på: Udarbejd spørgsmål til interviewet med personalegruppen l skal ligeledes udarbejde nogle spørgsmål til det personale, der sidder med ved mødet. I kan fx spørge: Hvad gør mest indtryk på jer af det, I hører patienterne fortælle og hvorfor? (Brug gerne nogle af patienternes egne ord fra interviewet, når I skal fortælle det). Hvad, synes I, er mest overraskende og lærerigt af det, patienterne fortæller? Er der noget, I er blevet inspireret til at gøre fremover i jeres arbejde på baggrund af det, I har hørt patienterne fortælle? Hvilke spørgsmål rejser det hos jer? 6

7 Hvem skal gennemføre feedbackmødet? Udvælg en der kan facilitere mødet. Facilitatoren skal sætte nogle klare rammer for feedbackmødet, dvs. sørge for at tiden overholdes, og at patienter og personale ikke taler direkte sammen under selve mødet, men netop lytter til hinanden. Det er vigtigt, at facilitator har erfaring med gruppeinterview og kan stille åbne og uddybende spørgsmål. Facilitator skal også have øje for dynamikken i gruppen, således at alle patienter får taletid. Rammerne for feedbackmødet Overvej hvor feedbackmødet bedst afholdes. Er det på afdelingen? I adminsitrationen? eller et helt tredje sted? Book et velegnet lokale i god tid for ud for feedbackmødet og bestil forplejning til mødet. På dagen for feedbackmødet opsættes to borde et til patienterne og et til personalet. På bordene lægges blokke, kuglepenne, navneskilte, vand, kaffe og te m.m. OVERVEJ OGSÅ Skal det være nuværende eller tidligere patienter, der inviteres til feedbackmødet? Skal feedbackmødet fokusere på pårørendes oplevelser i stedet for patienters? Eller kunne det være relevant at invitere både patienter og pårørende til at dele deres erfaringer ved det samme feedbackmøde? Vil det være relevant at invitere direktionen, politikere eller interesseorganisationer med til feedbackmødet? Skal patienterne have transportgodtgørelse og en erkendtlighed som tak for deres deltagelse?

8 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide PATIENTER PERSONALE 2 UNDER feedbackmødet Patienter og personale sidder ved hver sit bord Under feedbackmødet sidder patienter og personale ved hver sit bord, men således at de kan se og høre hinanden (se illustration). Al kommunikation mellem patienter og personale foregår via facilitatoren. Formålet med dette er at skabe en situation, hvor personalet fokuserer på at lytte til det, patienterne siger uden at skulle reagere på det, de hører eller forklare, hvorfor tingene er, som de er. Opdelingen af bordene skal også bidrage til at skabe et rum, hvor patienterne oplever at blive interviewet uden at skulle forholde sig til tilhørerne et rum hvor de føler sig trygge og har lyst til at fortælle om deres oplevelser. Det kan være en god idé at invitere personalet til at komme 15 minutter før feedbackmødets start, så facilitator kan introducere personalet til feedbackmødets form og rammer, herunder hvad personalets rolle er, hvad de skal fokusere på under patientinterviewet mm. 8

9 INSPIRATION Hent eksempler på drejebog og andet materiale under Feedbackmøder på Patienternes udsagn skrives ned På forhånd udpeger I en fra personalegruppen, der har til opgave at skrive patienternes udsagn/pointer ned enten i et referat, på fx post-it sedler eller på en flip over. Overvej om I ønsker at supplere en skriftlig dokumentation af patienternes udsagn med en egentlig lydoptagese fra feedbackmødet. Hvilken form for dokumentation I skal vælge, afhænger af, hvordan I ønsker at arbejde med patienternes feedback efterfølgende. Post-it-sedlerne kan bruges ved såvel en prioriteringsrunde blandt patienterne ved feedbackmødet som ved en kategorisering af indsatser ved personalts egen opfølgningen på mødet. Et referat kan ligeledes bruges ved det videre arbejde med patienternes feedback. Vælger I at skrive på post-its, kan I nedskrive pointerne ud fra formuleringen: Det er vigtigt at. Derudover kan I nedskrive sedler med roser til afdelingen og personalet, så I også kan få fokus på det, som fungerer godt, og som I skal holde fast i. Skriv kun ét udsagn pr. seddel og gengiv patienternes udsagn bedst muligt og gerne med brug af patienternes egne ord. Vær så konkret som mulig, da det dermed er nemmere at anvende efterfølgende. MØDETS FORLØB a. Velkomst og præsentation (ca. 15 min.) En ledelsesrepræsentant byder velkommen og fortæller kort om formålet med feedbackmødet. Herefter skitserer facilitatoren mødets form, så både patienter og personale kender spillereglerne, fx at patienter og personale ikke skal være i direkte dialog under selve feedbackmødet. Inden selve interviewet går i gang præsenterer alle sig. Det giver en tryghed for deltagerne, at facilitatoren italesætter praktiske ting, inden mødet reelt går i gang. Det kan være: 9

10 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide Eksempel på et feedbackmødes forløb 10

11 Hvad tid mødet slutter. At der bliver holdt en pause undervejs. At patienternes udsagn efterfølgende behandles anonymt. At facilitatoren kan finde på at afbryde undervejs for at sikre, at I kommer igennem alle spørgsmål og sørger for, at alle får ordet. Det er også godt at give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til formen for feedbackmødet, inden I går i gang med selve interviewet. b. Patienterne interviewes (ca. 50 min.) og pause (ca. 15 min.) I første del af mødet bliver patienterne interviewet om deres oplevelser, mens personalet lytter og evt. nedskriver egne refleksioner undervejs. Interviewet foregår som et slags gruppeinterview, hvor patienterne på skift fortæller om deres oplevelser og lader sig inspirere af hinanden. Det er vigtigt, at facilitatoren pointerer, at der ikke findes rigtige og forkerte svar, men at der er tale om forskellige oplevelser. Efter interviewet med patienterne kan det være fint med en kort pause. c. Personalet interviewes (ca. 20 min.) Efter pausen flytter facilitator sig fra patienternes bord til personalets bord. Med udgansgpunkt i interviewguiden til personalet, interviewer facilitatoren personalet. Her skiftes personalet til at fortælle, hvad de har hæftet sig ved af det, patienterne har sagt. Lad facilitatoren henvende sig direkte til det personale, der evt. ikke selv kommer på banen, da det er vigtigt - ikke mindst for patienterne - at høre hver enkelt personales refleksioner. d. Patienterne interviewes igen eller direkte dialog (ca. 20 min.) Facilitator går over til patenternes bord igen. Patienterne kan nu kommentere på det, som personalet har sagt og svare på uddybende spørgsmål. De kan også fortælle andre relevante ting, de måtte have på hjertet. Denne fase kan fortsat foregå, hvor det alene er patienterne, 11

12 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide der taler, eller der kan åbnes op for direkte dialog mellem patienter og personale. e. Evt. pause (10 min.) og prioriteringsrunde blandt patienterne (10 min.) Som afslutning på feedbackmødet kan patienterne prioritere deres udsagn. Dette kan fx ske mundtligt eller ved at lade patienterne prioritere ved hjælp af små klistermærker. I en pause samler facilitator post-it sedlerne under temaer/overskrifter og hænger dem op på fx en planche på væggen. Patienternes prioriterer herefter deres udsagn ved hjælp af små klistermærker, fx 5 grønne klistermærker som patienterne sætter på de udsagn, som de mener, er vigtigst, at afdelingen arbejder videre med. Patienterne kan også få udleveret nogle røde klistermærker, som de kan sætte ved udsagn, som de er decideret uenige i. Efter prioriteringen laver facilitatoren en mundtlig opsamling på, hvad flest patienter har fundet vigtigt, at afdelingen arbejder videre med. f. Afrunding (10 min.) Til sidst kan facilitator spørge ind til patienter og personales oplevelser af feedbackmødet. Mødet kan afsluttes ved en ledelsesrepræsentant, der takker for patienternes deltagelse og fortæller, hvordan afdelingen vil arbejde videre med patienternes input. Som tak til patienterne, kan I overveje afslutningsvist at give dem en mindre erkendtlighed for deres deltagelse. 12

13 Feedbackmetoden giver indblik i nogle blinde vinkler, som vi ikke altid selv er opmærksomme på. Vi kan jo godt, med vores faglige optik og vores erfaring, prøve at gøre os rigtigt kloge på en ydelse eller et produkt. Men der er næsten altid noget, vi ikke har oplevet eller set selv. Klinisk sygeplejerspecialist Region Hovedstaden OVERVEJ OGSÅ Er det mest hensigtsmæssigt, at facilitator er en fra personalegruppen eller skal det hellere være en udeforstående? Skal der være to facilitatorer, således at én interviewer patienterne, mens en anden faciliterer mødet og interviewer personalet? Hvem fra personalegruppen (fx fra ledelsen) skal byde velkommen og runde mødet af? Hvem fra personalegruppen skriver referat eller post-it sedler undervejs? Hvordan skal bordene i lokalet stå, så patienter og personale er adskilt, men samtidig kan se og høre hinanden, og så der er nogle gode rammer for mødet? 13

14 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide 3 EFTER feedbackmødet Udarbejd handleplaner Efter feedbackmødets afslutning kan personalet blive tilbage for at reflektere over, hvad patienterne har sagt og sortere udsagn og pointer i kategorier fx: Indsatser, der er lige til at handle på i afdelingen Indsatser, der kræver en større indsats i afdelingen Indsatser, der rækker ud over afdelingen Ros til personalet Denne sortering sker ved hjælp af de post-it sedler, som blev nedskrevet under interviewet. Personalegruppen sætter i fællesskab udsagnene op på plancher under ovennævnte overskrifter. Herefter udvælges et antal indsatsområder, som er dem, afdelingen ønsker at arbejde videre med efterfølgende. Sæt navn og tidsfrist på de valgte indsatsområder, så I alle er klar over, hvem der arbejder videre med området og inden for hvilken tidshorisont. De ansvarlige for de enkelte indsatsområder kan i samarbejde med kollegaer og ledere udarbejde handleplaner, som implementeres i afdelingen. Tilbagemelding til patienterne og det øvrige personale Det er en god idé, at I giver de deltagende patienter en tilbagemelding og fortæller dem, hvilke tiltag og ændringer deres input har 14

15 PATIENTER PERSONALE medført i afdelingen, eller hvad afdelingen vil arbejde videre med. Dette kan ske skriftligt. Det er ligeledes vigtigt, at I informerer det personale, der ikke deltog ved feedbackmødet, om patienternes tilbagemeldinger til afdelingen, den ros patienterne havde til personalet, samt hvilke indsatsområder afdelingen vil arbejde videre med. Dette kan fx ske på et personalemøde. Derudover kan I hænge udvalgte patientudsagn op på en tavle i personalestuen eller fortælle om feedbackmødet og resultaterne på afdelingens hjemmeside. Dette er med til at holde fokus på den viden, som feedbackmødet har bidraget med. OVERVEJ OGSÅ Har patienterne under feedbackmødet peget på forhold, der er af relevans for andre afdelinger, hele sygehuset eller tværsektorielt? I hvilke sammenhænge skal disse forhold bæres frem, og hvem er ansvarlig? Har patienterne peget på forhold, der skal undersøges nærmere, fx via lederrunder eller en spørgeskemaundersøgelse, der kan sige noget om udbredelsen af problemet? Eller er der brug for at gå i dybden med enkelte forhold fx via individuelle interview? 15

16 EKSEMPLER på tiltag på baggrund af patienternes feedback Indføring af at patienten selv har mulighed for at booke tid til stuegang Ændringer i forhold til patient-personalekommunikation Flere mellemmåltider til indlagte patienter Ekstra bemanding på afdelingens telefon i udvalgte tidsrum Ny indretning af venteværelse med særlig fokus på børn

17

18 FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide ANVENDELSE AF DENNE METODEGUIDE Denne metodeguide er en vejledning i, hvordan I kan gennemføre et feedbackmøde. I kan vælge at gennemføre alle trin i guiden, eller I kan fokusere på enkelte trin. Det er vigtigt at overveje, hvordan I kan tilpasse metoden inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, I har til rådighed. Selvom I kun har få ressourcer til rådighed til gennemførelsen af feedbackmødet, kan udbyttet af metoden stadig udgøre et væsentligt bidrag til kvalitetsudviklingen. LÆS MERE OM METODEN Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (2015). Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (2015).Spørg brugerne En guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, s Grum NM, Hansen KS, Fuglsang M, Sestoft CF, Danielsen H (2009). Direkte patientfeedback som metode. Sygeplejersken, 109(21): Høstrup H, Gut R, Fuglsang M (2012). Små ting gør forskellen på en god og dårlig oplevelse - Region Hovestaden tænker organisering med udgangspunkt i patienten. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 88(8):11-17 (kræver login: log på DSSNET, vælg tidsskriftet ; arkiv ; 2012 ; TFDS ) Jensen JD, Nybo J (2014). Patientinddragelse og patientsikkerhed går hånd i hånd. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 90(3):14-16 (kræver login: log på DSSNET, vælg tidsskriftet ; arkiv ; 2014 ; etfds ) Müller JS (2011). Feedbackmøder udvikler patientforløb. Sygeplejersken, 111(10):

19 NOTER 19

20 FEEDBACKMØDER - din trin for trin guide Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på baggrund af centrets egne erfaringer samt observationer og interview med personale, patienter og pårørende fra de fem regioner i Danmark om deres erfaringer med feedbackmøder. Du kan læse mere om feedbackmøder og andre metoder til organisatorisk brugerinddragelse på Ønsker du yderligere hjælp og vejledning til udførelse af metoden, eller er du blot interesseret i at høre mere om, hvad Kompetencecenter for Patientoplevelser ellers laver, er du velkommen til at kontakte os. Vi har mere end 20 års erfaring med patientinddragelse, evalueringer og brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, undervisning i inddragende metoder og meget andet. Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018 Version 1.0 KOMPETENCECENTER FOR PATIENTOPLEVELSER Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

GRUPPEINTERVIEW. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

GRUPPEINTERVIEW. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 9 fra Patientinddragelssguiden GRUPPEINTERVIEW Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden GRUPPEINTERVIEW

Læs mere

BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide

BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 2 fra Patientinddragelssguiden BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide

PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 4 fra Patientinddragelssguiden PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden PATIENTKONSULENTER

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER

SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 7 fra Patientinddragelssguiden SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen Feedback værktøjer Skab arbejdsglæde - en drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan udvikle den sammen

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

OBSERVATION. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

OBSERVATION. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 11 fra Patientinddragelssguiden OBSERVATION Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden OBSERVATION Hvad,

Læs mere

Procesværktøj om trivsel

Procesværktøj om trivsel Procesværktøj om trivsel www.samarbejdefortrivsel.dk Procesværktøj om trivsel Introduktion Det kan styrke dagtilbuds arbejde med børns trivsel, hvis I som personalegruppe, legestuegruppe eller bestyrelse

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse Organisatorisk brugerinddragelse Gå hjem-møde i Den 14. juni 2016 Specialkonsulent Karen Skjødt Hansen E-mail: karen.s.hansen@regionh.dk Telefon: 3864 9959 1 Individuel brugerinddragelse Fokus på inddragelse

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 81 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det?

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Gå hjem-møde i Den 7. september 2016 Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke E-mail: christine.laerke.witzke@regionh.dk 1 Hvad er brugerinddragelse? Individuel

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Øjenafdeling J - Dagkirurgi Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Musikbiblioteket. Fagligt udviklingsforløb Den 22. juni Frederiksberg Bibliotek

Musikbiblioteket. Fagligt udviklingsforløb Den 22. juni Frederiksberg Bibliotek Musikbiblioteket Fagligt udviklingsforløb Den 22. juni Frederiksberg Bibliotek Program 09.00-09.15 Velkomst og rammesætning 09.15-09.45 Oplæg om inddragelse v/ Toke Frello 09.45-10.15 Refleksion (på tværs

Læs mere

FRA RESULTATER TIL PRAKSIS

FRA RESULTATER TIL PRAKSIS Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018 En guide til implementering - en del af Patientinddragelsesguiden FRA RESULTATER TIL PRAKSIS En guide til implementering Patientinddragelsesguiden

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Hospitaler Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage brugerne? Patienters og pårørendes viden om sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 462 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 57% svarede

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Tirsdag den 14. juni møde Patient Ekspert Panel

Tirsdag den 14. juni møde Patient Ekspert Panel Tirsdag den 14. juni 2011 2. møde Patient Ekspert Panel Dagsorden Skriftlig information LUP Feedback kort Workshop Roskilde v/ Vibeke og Helene Skadestue - venteværelsesprojekt Indgået post fra brevkassen

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

INDIVIDUELLE INTERVIEW

INDIVIDUELLE INTERVIEW Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 8 fra Patientinddragelssguiden INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden INDIVIDUELLE

Læs mere

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Skab arbejdsglæde Forbedringsafdelingen En drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: Mødeleder: Mødets form: Mødelokale: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten INDLEDNING Som en del af videreudviklingsfasen i ansøgningsrunden Unge på kanten har Bikubenfonden

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Kollegabaseret observation og feedback

Kollegabaseret observation og feedback Udviklet og afprøvet i Holstebro Kommune Kollegabaseret observation og feedback Kollegabaseret observation og feedback er et redskab til at kvalificere pædagogisk praksis via reflekterende samtaler med

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere