Tilskud, udligning og skatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud, udligning og skatter"

Transkript

1 Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger samt skatter. I notatet vil kommunens vigtigste tilskuds- og udligningsordninger først blive gennemgået, hvorefter indtægtsposter vedrørende skatter vil blive gennemgået. Til sidst redegøres der for de forudsætninger der ligger til grund for fremskrivningen af budgetposterne på indtægtsområdet. Selve resultaterne af fremskrivningerne kan findes i budgetopgørelsen. For yderligere information omkring udligning og tilskud henvises der til Økonomi og indenrigsministeriets publikation: Kommunal udligning og generelle tilskud Publikationen kan findes på ministeriets hjemmeside Beløbende i de følgende udregninger er afrundet, således de passer til ministeriets udmelding omkring statstilskud, derfor kan de tekniske udregninger godt variere lidt i forhold til den officielle udmelding. 1 20

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle tilskud mv Kommunal udligning... 4 Landsudligning... 4 Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Statstilskud Udligning af selskabskat Udligning vedr. udlændinge Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Beskæftigelsestilskud i Ekstraordinært / styrket finansieringstilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til styrket kvalitet og løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen Tilskud til generelt løft af ældreplejen Modregning i bloktilskud vedr. salg af naturgas Skatter Indkomst skat Det skrå skatteloft Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb Befolkningsfremskrivning for 2018 og forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene på indtægtssiden Befolkningsfremskrivning Forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene på indtægtssiden KL-tilskudsmodel CPR-folketal pr. 1.1: Grundværdier: Provenu af selskabsskat: Forudsætninger for fremskrivning af dækningsafgift for grundværdi Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi:

3 1. Generelle tilskud mv. Det kommunale tilskuds- og udligningssystem består af et bloktilskud samt en landsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Derudover udmeldes der et beskæftigelsestilskud samt andre specifikke tilskuds- og udligningsordninger. Hjørring Kommune er dybt afhængig af tilskud- og udligningsordninger, da der i Hjørring Kommune er et større udgiftsbehov end der er skatteindtægter, hvilket betyder at der i Hjørring Kommune er et strukturelt underskud. Samlet set opnår Hjørring kommune en indtægt på 4,298 mia. kr. hvoraf 1,372 mia. kr. er tilskud mv. Det svare til 31,4 % af Hjørrings samlede indtægter. I den følgende figur er den andelsmæssige fordelingen af disse tilskud mv. illustreret. Figuren inkludere kun indtægtsposter, dvs. at udligningsordninger hvor vi skal betale ikke er med, det inkludere bl.a. udligning til udlændinge. Figuren viser at Kommunal udligning udgør langt den største andel af de samlede indtægter indenfor tilskud mv. er får Hjørring kommune 1,040 mia. kr. 1,0% 0,4% Generelle tilskud mv. 0,7% Kommunal udligning 73,9% 1,5% 1,1% 1,9% 0,8% 2,4% 10,7% 4,2% Statstilskud til kommuner 1,4% Statstilskud til kommuner, betinget 2,4% Statstilskud til kommuner, betinget anlæg 0,8% Udligning selskabsskat 1,9% Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 1,1% 1,4% Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 1,5% Beskæftigelsestilskud 10,7% 73,9% Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 4,2% Statstilskud til bedre dagtilbud 0,4% Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 1,0% Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 0,7% 3 20

4 1.1 Kommunal udligning Landsudligning Landsudligningen omfatter alle landets 98 kommuner. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud svarende til 61 % af det beregnede underskud. Omvendt skal de kommuner, der har et beregnet overskud, betalt et udligningsbidrag der udgør 61 % af overskuddet. Der vil alene i 2019 være 10 kommuner i Danmark, som efter beregningen har et strukturelt overskud, hvilket betyder at hovedparten af udligningen finansieres af staten. Udover den generelle landsudligning som alle kommuner er en del af, ydes der et særligt tilskud, hvis kommunens strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 % af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. I det følgende vil kommunens udgiftsbehov og beskatningsgrundlag blive redegjort for. Udgiftsbehov Kommunens udgiftsbehov bliver opgjort efter befolkningens alderssammensætning, og ud fra en beregning af kommunens socioøkonomiske struktur. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov, hvor det aldersbestemte udgiftsbehov vægter 67 % og det socioøkonomiske udgiftsbehov vægter 33 %. Begge udgiftsbehov fastsættes efter befolkningssammensætningen i kommunen, hvor det aldersbestemte udelukkende kigger på aldersgrupperinger, hvor gruppen af ældre på 85+ år er den gruppe med de estimerede største omkostninger pr. indbygger. Herefter kommer gruppen af 6-16 årige. De aldersbestemte udgiftsbehov afspejler naturligvis henholdsvis ældrepleje og folkeskolen, og det er klart her kommunen har de største omkostninger. Fra og med 2008 er det vedtaget at vægten for den socioøkonomiske struktur, hvert år skal stige med ¼ % point mens de demografiske kriteriers vægt nedsættes tilsvarende. 4 20

5 Den socioøkonomiske struktur bliver afgjort af 14 forskelige parameter. Disse parameter er vist i tabellen nedenfor. Oversigt over socioøkonomiske kriterier årige uden beskæftigelse over 5 % * årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse Enlige på 65 år og derover Personer med lav indkomst i tre ud af fire år Antal personer med handicap Antal indvandrere og efterkommere årige med færdigheder på grundniveau Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet Børn af enlige forsørgere Børn som har flyttet kommune mindst tre gange * Det største antal årige uden beskæftigelse over 5 % i det seneste opgjorte år eller tre år tidligere. Korrektionen skal sikre, at kommunerne får et økonomisk udbytte ved en skabt fremgang i beskæftigelsen. Samlet set er udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring i 2019 beregnet til kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2019 pr. indbygger beregnet til kr. Beskatningsgrundlag En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme. Andelen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er fastsat til 2,8 %. og for øvrige ejendomme til 10,5 %. Andelene er fastsat ud fra grundskyldens landsgennemsnitlige vægt i den kommunale beskatning. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2019 indgår de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2016 med 2,8 % for produktionsjord og med 10,5 % for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2019 på 24,90 % og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,86 promille for produktionsjord samt 26,09 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2019 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2019 pr. indbygger opgjort til kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2019 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til kr., hvilket siger noget om at Hjørring kommunen ligger under landsgennemsnittet i forhold til indkomst via skatteindtægter. 5 20

6 For Hjørring kommune kan landsudligningen vedr. 61 % af kommunens strukturelle underskud udregnes til: kr. i strukturelt underskud pr. borger ( kr kr.) borgere pr. 1. januar % i udligningsgrad ,61 861,132.. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Kommuner der er særligt vanskeligt stillede, og som derfor har et strukturelt underskud pr. indbygger som overstiger 95 % af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, får tildelt et ekstra tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger der overstiger den ovennævnte grænse på 95 %. Hjørring Kommune har et strukturelt underskud på kr. pr. indbygger og landsgennemsnittet er på 13,784 kr. pr. indbygger. Hvilket betyder at Hjørrings strukturelle underskud over stiger de 95 % af landsgennemsnittet > 0,95 13, > Tilskuddet kan beregnes på følgende måde: Data til beregning: kr., i strukturelt underskud pr. indbygger i Hjørring kr. (95 % af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger) - 32 % (Udligningsniveau) Hjørring Kommunens indbyggertal , ,692.. Hvis man sammenholder de overstående udligningsbeløb på henholdsvis 861,132 mio. kr. og 178,692 mio. kr. samt en korrektion på 0,204 mio. kr., udgør den samlede kommunale udligning til Hjørring kommune 1.040,028 mio. kr. 6 20

7 1.2 Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af: - Det foregående års tilskud - Regulering for den forventede pris- og lønudvikling - Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. - Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2019 består statstilskuddet for hele landet af: - 1,735 mia. kr. i et ordinært statstilskud til fri budgettering. - 3,999 mia. kr. i betinget statstilskud o 3,0 mia. kr. som skal gå til drift o 0,999 mia. kr. som skal gå til anlæg Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2019 i statsgarantien fastsat til borgere. For Hjørring kommune kan statstilskuddet for 2019 herefter beregnes til: 1,735+3,000+0, , For Hjørring kommune betyder det at statstilskuddet i 2019 udgør 64,284 mio. kr. som fordeles således: - 19,452 mio. kr. i ordinært statstilskud - 33,624 mio. kr. som skal gå til drift - 11,208 mio. kr. som skal gå til anlæg Det betingede statstilskud vedrørende drift på 33,624 mio. kr. i 2019 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: 7 20

8 - Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. - Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter. Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på mio. kr. i 2019 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: - At kommunen budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer, som er indgået i økonomiaftalen med KL for Klippekortsordningen tilgår bloktilskuddet Fra og med 2019 og frem omlægges finansieringen af klippekortsordningen til bloktilskuddet, som før var en pulje der skulle søges separat. Dvs. at der i budget 2019 og frem reserveres 4,4 mio. kr. af blok tilskuddet til denne ordning. 1.3 Udligning af selskabskat Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2019 opgjort til 733 kr. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af selskabsskat er tilsvarende for 2019 opgjort til kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2019 på borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: , = 27,

9 1.4 Udligning vedr. udlændinge Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2019: - Tilskud pr. udlænding kr. - Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding kr. - Yderligere tilskud pr årig udlænding kr. Hjørring kommune har pr. 1. januar 2018 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande: indvandrere og efterkommere indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år Samlet giver ovennævnte Hjørring kommune udgifter svarende til: Som tidligere nævnt finansieres flygtningeordningen for kommunerne af kommunerne selv, med befolkningstallet som fordelingsnøgle. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 5.015,424 mio. kr. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på borgere opgøres til: 5.015, ,208.. Netto bidrager Hjørring kommune i 2019 med: 56, ,020..= 19,188.. Dvs. Hjørring kommune bidrager med 19,188 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. Hjørring kommune bidrager til udligningsordningen da Hjørring har færre indvandrere pr. indbygger end gennemsnittet i Danmark. 9 20

10 1.5 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Økonomi og indenrigsministeren årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter konkrete ansøgninger. Ved vurdering lægges der vægt på: - Demografiske udfordringer - Aktuelle økonomiske udfordringer - Vedvarende økonomiske udfordringer - Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg I 2019 har 58 kommuner søgt om at få del i den særlige tilskudspulje på i alt 300 mio. kr. Økonomi og indenrigsministeriet oplyste d. 29/ , at Hjørring i 2019 får 12,996 mio. kr. af puljen. 1.6 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Puljen som i 2019 udgør 310,9 mio. kr. tilgår kommuner efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag, og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldene indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer, i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. I alt får 25 kommuner andel i puljen til kommuner med vanskelige vilkår. De 25 kommuner har i alt indbygger. Da puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år, kan Hjørrings andel udregnes til: - Hjørrings befolkningstal Indbyggertal for tilskuds berettigede kommuner Tilskudspulje i alt 310,90 mio. kr. # $ 310, , Beskæftigelsestilskud i 2019 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret

11 For 2019 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs Dette beskæftigelsestilskud for 2017 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2019, samt det regelgrundlag, der er gældende i Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2017 til Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i For 2019 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på indbygger, og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være mio. kr. fordelt med mio. kr. i grundtilskud og mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2019 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune udregnet til: - 167,016 mio. kr. i grundtilskud - -16,092 mio. kr. i merudgiftsbehov Dvs. et samlet beskæftigelsestilskud på: 167, ,092..= 150,924.. For flere detaljer omkring beskæftigelses tilskuddet, henvises der til notatet som findes i afsnit Ekstraordinært / styrket finansieringstilskud Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2019 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2019 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde: 1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Samlet for Hjørring kommune i 2019 et ekstraordinært finansieringstilskud på 59,520 mio. kr. 1.9 Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2019 udgør omhandlede tilskud 554,796 mio. kr

12 Hjørring kommunes andel af tilskuddet udgør 5,472 mio. kr. for Tilskuddet for 2019 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar Antal 0-5 årige i Hjørring: Antal 0-5 årige i Hele landet: , , Tilskud til styrket kvalitet og løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2019 for hele landet 990,5 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2019 modtage 13,380 mio. kr. fra denne ældrepulje. Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Tilskudspuljen udgør 739,1 mio. kr. i 2019 og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil efter fordelingen i 2019 modtage 9,984 mio. kr. fra denne ældrepulje Modregning i bloktilskud vedr. salg af naturgas Hjørring kommune har solgt sin andel af HMN naturgas, hvilket resulterer i et salgsprovenu på 34,57 mio. kr. Hjørring byråd valgte en udbetalingsløsning hvor 20 % skal modregnes i bloktilskuddet i 2019 og 80 % deponeres, med frigivelse over 10 år med 1/10 årligt. - Modregning af bloktilskud: 20 % 6,914 mio. kr. - Deponering: 80 % 27,656 mio. kr. o Frigivelse de næste 10 år (1/10) 2,7656 mio. kr

13 2. Skatter I det følgende vil diverse skatteindtægters poster blive gennemgået. Hjørrings skatteindtægter er i 2019 beregnet til at udgøre 2,926 mia. kr. hvilket svare til 68,6 % af Hjørrings samlede indtægter. Figuren nedenfor viser fordelingen af disse skatte i forhold til hinanden. Langt største delen er forskudsbeløb af indkomst skat, som i 2019 er beregnet til 2,605 mia. kr. hvilket svare til 88,8 % af de samlede skatteindtægter. 1,6% 0,0% Skatter 0,0% 0,0% 0,2% 9,3% 88,8% Forskudsbeløb af indkomstskat 88,8% Afregning af selskabsskat mv. 1,6% Forskerskat 0,0% Dødsbobeskatning 0,0% Grundskyld 9,3% Dækningsafgift af grundværdi 0,0% Dækningsafgift af forskelsbeløb 0,2% 2.1 Indkomst skat Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2016 som er opgjort maj Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2016 på 9.054,227 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2019 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 11,1 %. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2019 fastsat til ,247 mio. kr. Hvis der i 2019 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2018 for Hjørring kommune på 25,9 %, vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2019 blive 2.605,345 mio. kr

14 2.2 Det skrå skatteloft Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2019 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt: - Kommunens udskrivningsprocent er højere end i Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 Såfremt Hjørring kommune i 2019 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 %, skal Hjørring kommune for indkomståret 2019 medfinansiere det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere det skrå skatteloft svarende til 1,03 % af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til ,9 % 24,87 % = 1,03 %. I kroner svare det i 2019 til at Hjørring skal betale 6,571 mio. kr. 2.3 Selskabsskat I 2019 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2016 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2019 opgjort til 47,769 mio. kr. 2.4 Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2019 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.873,936 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 272,762 mio. kr. for Hjørring kommune

15 Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu - Landbrug , Øvrige , I alt (i kr.) 2.5 Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2019 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2018 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2019 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: - Statsejendomme: 18,605 mio. kr. - Øvrige offentlige ejendomme: 43,438 mio. kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 62, && = 0,

16 Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme: 602,420 mio. kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 602,420 mio. kr. * 8,75 promille = 5,271 mio. kr. Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2019 beregnes til: 0, ,271..= 6,

17 3. Befolkningsfremskrivning for 2018 og forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene på indtægtssiden. I det følgende redegøres der for den seneste befolkningsfremskrivning samt andre forudsætninger for beregning af indtægtssiden til Budget Befolkningsfremskrivning På baggrund af forudsætninger for den fremtidige fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring har Danmarks Statistik udarbejdet en befolkningsfremskrivning for hele landet frem til 2022: Opgjort pr. 1. januar Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Befolkningstal i alt (Danmarks Statistik, 2018) Tilsvarende har Danmarks Statistik også udarbejdet en befolkningsfremskrivning på kommuneniveau, som dog ikke er opdelt efter oprindelse: Opgjort pr. 1. januar Hjørring (Danmarks Statistik, 2018) Forvaltningen oplyser, at i relation til tilskud og udligning mv. anvendes betalingsbefolkningstallet, som opgives af Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) i forbindelse med offentliggørelsen af den årlige kommunale tilskud- og udligningsordning. Befolkningstallet som offentliggøres af Danmarks Statistik anvendes ikke, da befolkningstallet er opgjort efter CPR. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgiver kun betalingsbefolkningstallet for det kommende budgetår, hvilket betyder at de følgende overslagsår er et estimat beregnet af forvaltningen. Betalingsbefolkningstallet i Hjørring Kommune er beregnet til: Ifølge OIM juni Betalingsbefolkningstal * * ** ** ** Befolkningstal i alt Hjørrings andel (Hjørring / Hele landet) 0,0113 0,0112 0,0111 0,0111 0,

18 (Danmarks Statistik & Økonomi og Indenrigsministeriet (OIM)) * Skøn fra OIM, statsgaranti ** Skøn fra Økonomisk forvaltning 3.2 Forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene på indtægtssiden Hjørring Kommune har for 2019 valgt det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårene beregnes af forvaltningen ved brug af KL s tilskudsmodel. Tilskudsmodellen kan ikke beregne alle fremtidige indtægtsposter, som i stedet beregnes ved brug af forskellige analyser for at fremskrive udviklingen i overslagsårene. I det følgende fremgår der først en forklaring til forudsætningerne i tilskudsmodellen. Efterfølgende fremgår en forklaring på fremskrivning af de indtægtsposter, som tilskudsmodellen ikke beregner. KL-tilskudsmodel For at anvende tilskudsmodellen skal CPR-folketal pr , grundværdier samt provenu af selskabsskat indsættes. Værdierne danner grundlag for modellens resultater for indtægtssiden til Budget CPR-folketal pr. 1.1: CPR-folketallet pr findes i Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose for Hjørring Kommune. Tilskud og udligning beregnes jf. tidligere efter betalingsbefolkningstallet for Hjørring Kommune, men da dette befolkningstal ikke fremskrives af Danmarks Statistik, anvendes i stedet udviklingen i CPR-folketallet til at estimere udviklingen af betalingsbefolkningstallet. Betalingsbefolkningstallet er historisk set lidt større end CPR-folketallet. Til Budget drejer det sig om en stigning på 22 personer fra CPR-folketallet til betalingsbefolkningstallet. Grundværdier: Grundværdierne for 2019 skønnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og udmeldes sammen med de officielle tilskudsberegninger for budgetår Fremskrivningen bygger på KL s skøn over udviklingen frem til KL skøn er baseret på landsgennemsnittet, dog ekskl. Hovedstadsområdet. KL skøn over udvikling af grundværdier Øvrige ejendomme 4,5% 5,3% 5,3% Produktionsjord 0,3% 2,9% 2,9% 18 20

19 Provenu af selskabsskat: Provenu af selskabsskat for 2019 fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Overslagsårene beregnes på baggrund af KL s skøn over afregning af selskabsskat til kommunerne, hvor den procentvise udvikling er beregnet. Som tabellen nedenfor viser er der en stor udvikling i selskabsskatten fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes, at nogle større selskaber i Danmark har haft en god indtjening, som vil blive afregnet med kommunerne i årene Udviklingen skønnes til at normalisere i årene efter, hvilket betyder at niveauet er mindre end i Selvom væksten i skatte-provenuet primært skyldes meget store selskaber, så har udviklingen også været gunstig for Hjørring Kommune. Det vurderes derfor at KL s skøn over udviklingen i selskabsskat også er en god indikator for Hjørring Kommunes udvikling. Skøn over udvikling i selskabsskatten Udvikling selskabsskat 10,0% -4,1% -4,0% Forudsætninger for fremskrivning af dækningsafgift for grundværdi Dækningsafgifter pålægges erhvervs- og visse offentlige ejendomme. Fremskrivningen for dækningsafgiften er beregnet på baggrund af den historiske udvikling. Til Budget anvendes udviklingen i år , som pejlemærke for den fremtidige udvikling. Dækningsafgifterne for 2018 fra ESR-systemet anvendes som værdi for budgetår Hjørring Kommune kan højest opkræve dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, som i Hjørring Kommune udgør 34 promille. Staten har dog indsat et loft på 15 promille. Fra 2017 til 2018 faldt antallet af statsejendomme fra 11 til 9, hvilket har medført en stor nedgang i provenu af dækningsafgiften for Nedgangen skyldes at der pr. 1. januar 2018 ikke kan opkræves offentlig dækningsafgift af statsskove mv. Med baggrund i nedgangen af antal statsejendomme fra 2017 til 2018 er overslagsårene fremskrevet med ændringen fra 2016 til 2017, da antal af ejendomme var stabilt i denne periode. Kørsel (B2019) Statsejendomme Antal ejendomme Øvrige offentlige ejendomme Antal ejendomme Grundskyldspromillesats 0,015 0,015 0,015 Provenu af dækningsafgift Ændring (pct.) -1,37-17,02 Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme kan højest opkræves med en afgift på 8,75 promille. Fra 2017 til 2018 er antal ejendomme faldet med 1, hvilket igen giver en stor ændring i provenuet af dækningsafgiften. Ændringen fra 2016 til 2017 på -0,3 pct. er derfor valgt som fremskrivningsprocent for overslagsårene

20 Kørsel (B2019) Dækn. Afg. Pligtig forskelsværdi Antal ejendomme højst mulig opkrævnings promille 0, , ,00875 Provenu af dækningsafgift Ændring (pct.) -0,29-3,82 Til 1. behandling af Budget vil der indgå et bilag med en nærmere beskrivelse af de enkelte poster på indtægtssiden

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv.

Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Budgetgaranti mv. 7 Grund- og resultattilskud til flygtninge mv.

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv.

Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Notat om flygtninge grund- og resultattilskud mv. 7 Grundbidrag

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1 Valg mellem

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere