Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen."

Transkript

1 Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon Fax CVR-nr Notat vedrørende multibaner 16. marts Indledning Lokale- og Anlægsfonden har i forbindelse med deres evalueringsværktøj til evalueringer blandt støttede idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter bedt NIRAS konsulenterne administrere og analysere fonds- og puljeevalueringsskemaerne. Evalueringsskemaerne er produktet af en selvevaluering gennemført blandt udvalgte støttede idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Skemaerne er målrettet den enkelte facilitet, men dele af skemaerne er ens for alle projekter - herunder spørgsmål om, hvem der anvender faciliteterne, og hvor stor tilfredsheden er med faciliteterne. Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. 2. Datagrundlag Der er pr. 16. marts 2008 registreret 140 selvevalueringsskemaer. Heraf er der 90 fondsevalueringsskemaer, 41 puljeevalueringsskemaer samt 9 skemaer, der er indsamlet under en pilottest i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringsværktøjet. Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, der har deltaget i evalueringen. En multibane kan betegnes som en afgrænset bane, der kan anvendes til flere forskellige sportsaktiviteter. Blandt de forskellige sportsgrene, man kan udøve på en sådan bane, er bl.a. gadehockey, fodbold, basketball og håndbold. Overfladen på en multibane kan fx være asfalt, kunstgræs eller gummibelægning.

2 2 Der er 14 multibane-projekter med i evalueringen, hvoraf de fleste - 10 stk. - har fået bevilget støttemidler fra Puljen. De resterende 4 projekter har modtaget en fondsbevilling. Datagrundlaget indeholder ingen projekter fra pilotindsamlingen. Evalueringsresultaterne er en blanding af kvantitative og kvalitative vurderinger. Dvs. at selvevalueringen både indeholder de lukkede spørgsmål, hvor svarene er let sammenlignelige og de mere åbne spørgsmål, hvor besvarelsen er fri og i højere grad kan uddybes og nuanceres i forhold til de lukkede besvarelser. Begge former for besvarelse vil blive afrapporteret i notatet, om end der kun bringes et udsnit af de åbne besvarelser, som repræsenterer de generelle tendenser i evalueringen. Da datagrundlaget for multibaner er ret spinkelt i og med der kun er 14 multibaner med i evalueringen, og ikke alle multibaner har svaret på alle spørgsmål skal procentsatserne læses med et vist forbehold. Fordelingerne viser en tendens, men vil være sårbare for udsving. Derfor vil de kvalitative besvarelser også have en relativ stor vægt i dette notat. 3. Multibanernes overordnede målopfyldelse Tilfredsheden med nybyggeriet af multibaner er generelt stort. Som illustreret i Tabel 1, vurderes 12 ud af 14 multibaner til i høj grad at leve op til formålet og målsætningerne med byggeriet. De sidste to multibaner vurderes til i nogen grad at have levet op til formålet, og der er således ingen af multibanerne, der vurderes til i ringe grad eller slet ikke at have levet op til formålene. Tabel 1: I hvilken grad lever byggeriet overordnet op til formålet og målsætningerne med byggeriet? I høj grad % I nogen grad 2 14 % I ringe grad 0 0 % I alt % At der er stor tilfredshed med multibanerne skinner også igennem i de udvalgte kommentarer, som er angivet i Tabel 2. De kvalitative udsagn vidner om, at multibanerne i høj grad lever op til målsætningerne. Multibanerne bliver et sted, hvor der altid er liv, og de anvendes af børn og unge fra tidlig morgen til sen aften. Banen bruges også af de børn, som normalt ikke dyrker idræt.

3 3 Tabel 2: Beskriv og vurder kort om byggeriet overordnet virker efter hensigten i forhold til formålet og målsætningerne? 2004-P P P-0243 Skole og SFO bruger banerne som forventet. Mange børn, der ikke dyrker nogen form for sport, deltager også i frikvartererne. Idrætsforeningen har haft problemer med at finde trænere til de ønskede hold, og byens borgere bruger banerne efter skolelukning som forventet. Banen virker fuldt ud efter formål og målsætning. Vi har måttet indføre turnusordning i frikvartererne. Der er børn (og voksne) på banen hver eftermiddag og faktisk til efter mørkets frembrud. Hensigten var at samle børn og unge i deres fritid, hvilket til fulde er blevet opfyldt. Banen er fuld af glade børn og unge i dagtimerne, som mødes på tværs af alder og køn. Der er på forhånd defineret en eller to specifikke målgrupper, som multibanerne har ønsket at tiltrække til deres faciliteter. For de fleste multibaner er det områdets børn og unge, man i særlig grad har ønsket at tiltrække, men enkelte baner har også ønsket at få den organiserede idræt og øvrige lokale borgere til at anvende banen. Tabel 3 viser, at det i høj grad er lykkedes at tiltrække de på forhånd valgte målgrupper. For ingen af multibanerne er det i ringe grad eller slet ikke lykkedes at tiltrække den udvalgte målgruppe. Tabel 3: I hvilken grad er det lykkedes at tiltrække den/de på forhånd valgte målgrupper? Antal målgrupper Andel målgrupper I høj grad 8 67 % I nogen grad 4 33 % I ringe grad 0 0 % I alt % Note: Dette spørgsmål er besvaret for 9 multibaner, hvoraf 3 har haft to på forhånd definerede målgrupper. Tabel 4 viser nogle af forklaringerne på, hvorfor det i så høj grad er lykkedes at få de på forhånd udpegede målgrupper til at benytte sig af multibanerne. Derudover fremhæves også et eksempel på, hvorfor det kun i nogen grad er lykkedes et enkelt sted. Det, der gennemgående nævnes som de vigtigste årsager til, at det er lykkedes at få især børn og unge til at benytte multibanerne, er banernes centrale placering og høje kvalitet, god markedsføring samt en stor lokal opbakning.

4 4 Tabel 4: Beskriv hvorfor det er lykkedes/ikke er lykkedes at få den/de på forhånd valgte målgrupper til at benytte byggeriet? 1998-F F P P-0086 Når det kun "i nogen grad" er lykkedes at tiltrække den organiserede idræt, skyldes det primært, at der ikke var nogen lokale foreninger, der bød ind ( ) Nu er det lykkedes fra næste sæson at få 2 større til dels lokalforankrede foreninger ind, og sammen med de allerede "etablerede" udgør de en god bredde på udbud og tilbud. På den anden side er meget idræts- og fritidsliv i bydelen præget af spontanbrugere, så derfor er der også planlagt plads til disse grupperingers udøvelse af idræt (og kultur). Fordi området indbyder til aktivitet, og vi bor i et mindre lokalområde, hvor der ellers ikke er de store udfordringer. Multibanens centrale placering ved vores nye Egnscenter og lige ved siden af skolen har været meget vigtigt. Vi har ikke så mange faciliteter i området. Desuden har den lavet et nyt samlingssted i vores landsbysamfund. Det er lykkedes på grund af omtale, fælles opbakning, et godt forarbejde fra idrætsforeninger og skole/ fritidshjem og lokale ildsjæle. I forlængelse af forrige spørgsmål er det også vurderet, i hvor høj grad det er lykkedes at tiltrække forskellige brugergrupper til multibanerne foruden dem, som på forhånd var tiltænkt som målgruppe. Tabel 5 viser, at det også i høj grad er lykkedes multibanerne at tiltrække forskellige brugergrupper. Ved ti ud af tolv multibaner vurderes det, at det i høj grad er lykkedes at få forskellige grupper til at benytte sig af multibanen. Tabel 5: I hvilken grad er det alt i alt lykkedes at få forskellige brugergrupper til at benytte byggeriet? I høj grad % I nogen grad 2 17 % I ringe grad 0 0 % Det har ikke været formålet 0 0 % I alt % I selvevalueringen bliver det uddybet, hvorfor det er lykkedes at få flere forskellige brugergrupper til at benytte multibanen. De mest udbredte forklaringer er multibanens centrale beliggenhed, samt at multibanens mange anvendelsesmuligheder appellerer til mange forskellige grupper.

5 5 Tabel 6: Beskriv hvorfor det er lykkedes/ikke er lykkedes at få forskellige brugergrupper til at benytte byggeriet? 2004-P P-0243 Vi har ikke gjort noget særligt for at få andre brugere ind ud over presseomtalen i forbindelse med indvielsen. Jeg har talt med nogle af brugerne, når jeg har set nye folk på banen. De angiver, at de blot har hørt om banen og derfor gerne ville benytte den. Det kan være personer uden direkte tilknytning til skolen eller personer (gerne unge mennesker) på familiebesøg i området. I weekenderne samles hele familier på banen til en intern konkurrence i forbindelse med familiefester. Desuden bruger børn banen i deres frikvarter (alle kan være med) Evalueringen af multibanen vidner også om, at det for hovedparten af banerne er lykkedes at tiltrække det forventede antal borgere. Ti ud af tretten multibaner mener, at det i høj grad er lykkedes, mens den resterende andel vurderer, at det i nogen grad er lykkedes. Fordelingen kan ses i Tabel 7. Tabel 7: I hvilken grad er det alt i alt lykkedes at opnå det forventede antal borgere? I høj grad % I nogen grad 3 23 % I ringe grad 0 0 % Det har ikke været formålet 0 0 % I alt % De kvalitative vurderinger peger på, at positiv omtale i forbindelse med de nyopførte multibaner, de fleksible vilkår på en multibane samt arrangementer for interesserede har haft stor betydning for, at det i høj grad er lykkedes at tiltrække det forventede antal borgere. Tabel 8 viser to udvalgte kommentarer. Tabel 8: Beskriv hvorfor det er lykkedes / ikke er lykkedes at opnå det forventede antal brugere? 2004-P P-0243 Ved at vi har lavet arrangementer på banen for at vise, hvad banen kan bruges til. Fordi alle kan være med uanset niveau, alder eller sportslige ambitioner.

6 6 4. Byggeriets faciliteter I forbindelse med multibanen er der i enkelte tilfælde mulighed for også at anvende øvrige faciliteter. I selvevalueringen spørges der til, i hvilken grad anvendelsen af hver enkelt af de på forhånd udpegede faciliteter har levet op til formålene. Multibanerne har vurderet ud fra op til tre forskellige faciliteter, hvorfor der indgår 18 faciliteter fordelt på de 14 multibaner i Tabel 9. En facilitet kan fx være selve multibanen, et klatrestativ eller en minikunstgræsbane. Tabel 9 viser, at hovedparten af faciliteterne i anvendelsen lever op til deres formål. 15 ud af 18 faciliteter vurderes til i høj grad at leve op til formålene. Kun en enkelt facilitet vurderes til i ringe grad at leve op til formålene. Tabel 9: I hvilken grad har anvendelsen af én af de (op til tre) nye faciliteter levet op til formålene? Antal faciliteter Andel faciliteter I høj grad % I nogen grad 2 11 % I ringe grad 1 6 % I alt % Note: Dette spørgsmål er besvaret for 14 multibaner. 11 multibaner har haft en facilitet at vurdere anvendelsen af, 2 multibaner har haft to faciliteter at vurdere anvendelsen af, mens en enkelt multibane har haft tre faciliteter at vurdere anvendelsen af. Som vist i den ovenstående tabel vurderes hovedparten af faciliteterne i tilknytning til multibanen i høj grad at leve op til deres formål. Alligevel har der i fire tilfælde været behov for at få foretaget ændringer efter indvielsen. Det illustreres i Tabel 10. De ændringer, man har været nødt til at foretage, har dog været i småtingsafdelingen. Et enkelt sted har man sat lys op på banen med automatisk afbryder, et andet sted har det været nødvendigt at forstærke målene, og et sted har der været problemer med svejsninger i kunstgræsset. Tabel 10: Har det efter indvielsen vist sig nødvendigt at foretage ændringer i byggeriet (i forhold til fx akustik, overflader, rengøringsegnethed m.v.)? Ja 4 33 % Nej 8 67 % I alt %

7 7 5. Effekter af byggeriet Besvarelserne fra selvevalueringen viser, at der i næsten alle tilfælde har været uventede effekter af byggeriet af multibanerne. Lidt under halvdelen af banerne har oplevet uventede positive effekter, og samme andel har haft både negative og positive effekter, mens der er et enkelt tilfælde, hvor man kun har haft negative uventede effekter. Tabel 11 viser også, at kun en enkelt multibane ikke har haft nogen uventede effekter. Tabel 11: Har der været uventede positive og/eller negative effekter af byggeriet? Ja, positive effekter 6 43 % Ja, negative effekter 1 7 % Både positive og negative effekter 6 43 % Nej, ingen uventede effekter 1 7 % Ved ikke 0 0 % I alt % Tabel 12 viser et udpluk af de uddybende kommentarer til de positive og negative effekter, som byggerierne har afstedkommet ved multibanerne. Mange af de positive kommentarer handler om, at multibanen har givet områdets børn og unge større lyst til at dyrke fysiske aktiviteter. Derudover er det blevet et godt mødested for børn og unge. Blandt de negative effekter, der bliver fremhævet, er støjgener fra multibanen og det hårde arbejde i anlægsfasen. Tabel 12: Hvilke uventede positive/negative effekter har der været af byggeriet? 2004-P P P-0086 Positiv kommentar De unge har kunnet finde hinanden og har sat fokus på bevægelsesmuligheder i hverdagen. Banen står aldrig uberørt i dagtimerne. Den hidtil bedste investering, området har lavet. Nogle har været skeptiske i starten og sagt: "Hvad skal vi med den?". Men i dag bruger de banen i sundhedens ånd. Negativ kommentar 2004-P-0036 Naboer klager over støj efter kl P P-0086 Placeringen har gjort, at de mindste kun bruger banen, når de voksne er med. De kan ikke altid bare bruge banen. Det er et hårdt arbejde i anlægsfasen for de frivillige, hvilket nok er kommet som en overraskelse for nogle.

8 8 6. Opsamling af resultater I dette notat er beskrevet, hvordan de multibaner, som har modtaget støttemidler fra Lokale- og Anlægsfonden, vurderer deres byggeris overordnede målopfyldelse, faciliteter og uventede effekter. Den gennemgående opfattelse er, at multibanerne har indfriet de fleste af de mål og forhåbninger, som på forhånd var stillet til dem. Dette illustreres af Tabel 13, som er et udvalg af de overordnede kvalitative kommentarer og gode råd, som selvevalueringen af multibanerne har bidraget med. Tabel 13: Supplerende kommentarer og gode råd på baggrund af byggeriet af multibanen 1997-F P P P-0169 Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmålene, så er der kun tilfredshed med de anlagte baner. Banerne er et populært opholdssted - og tilstedeværelsen af de "uorganiserede" har ikke givet anledning til nævneværdige problemstillinger. Banerne har været en ubetinget succes. Vores finansieringsmodel kan varmt anbefales: At så mange som muligt betaler så lidt som muligt. Dvs. at vi fik bidrag fra 16 lokale foreninger og handlende. Desuden kommunen, DBU, LOA samt skolen. Finansieringsmodellen sikrer medejerskab samt en åben brugergruppe. Skal man bygge noget, som alle kan benytte hele tiden, må man absolut ikke gå på kompromis med byggematerialer. Det gjorde vi heldigvis ikke, og derfor står begge banerne stadig og ser flotte ud. Multibanen har været et stort aktiv for vores lokalområde. Så meget at vi er ved at undersøge de økonomiske muligheder for at få lys på banen. Ligeledes arbejder vi for at skabe grønne områder med græs og borde/bænke og sandkasse rundt om multibanen. Samlet set må det konkluderes, at der er bred tilfredshed med multibanerne, som i næsten alle tilfælde lever op til de på forhånd fastsatte målsætninger. Multibanerne giver med deres mange muligheder flere forskellige grupper - af specielt børn og unge - mod på fysiske aktiviteter, lige som de ofte fungerer som et levende samlingssted i et lokalsamfund eller i en bymidte.

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere