TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %"

Transkript

1 TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12

2 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6 ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING 6 MEST INTERESSANTE UDVIKLINGER SIDEN OVERORDNET PRIORITETSKORT 7 PERSONALEPOLITISKE GRUNDLAG 9 TRIVSELSINDEKS (MTI) 10 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 10 TRIVSELSTEMAER 11 FAGLIGHED 11 ÅBENHED 12 ORDENTLIGHED 13 INDFLYDELSE OG ANSVAR 14 VÆKST OG UDVIKLING 15 FEEDBACK TIL LEDER 16 KRAV I ARBEJDET 17 HELBRED OG VELBEFINDENDE 18 FYSISKE RAMMER 19 STRESSMÅLING 20 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 21 BILAG 23 TEMAOVERSIGT 23 UDDYBNING AF SOCIAL KAPITAL 24 FREKVENSTABELLER 26 2

3 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT METODE Datagrundlaget for denne rapport er indsamlet af analyseinstituttet interresearch a s via invitationer leveret som digital post (E-boks). Hver invitation indeholdt et unikt link og respondenter, der endnu ikke havde svaret, er tre gange i indsamlingsperioden rykket. Dataindsamlingen er lavet i online spørgeskemaværktøjet defgo.net. PERIODE Data er indsamlet i perioden fra d. 19 marts 8 april SPØRGERAMMEN Spørgerammen er baseret på trivselsmeterspørgerammen, oprindeligt udviklet af blandt andet KL. Spørgsmålene er i 2018 blevet omgrupperet for bedre at afspejle Køge Kommunes personalepolitiske grundlag. Herudover afdækkes det fysiske arbejdsmiljø også. RAPPORTENS DELE Denne rapport er bygget op af følgende dele: - Dit overblik - Medarbejdernes trivsel og engagement - Trivselstemaer - Bilag DIT OVERBLIK På side 5 præsenteres en række nøgletal samlet i et overblik, der kan hjælpe dig med at danne dig et hurtigt og samlet indtryk af jeres trivsel. Du vil blive præsenteret for jeres svarprocent samt nøgletal for trivslen, det personalepolitiske grundlag og den sociale kapital. BENCHMARK For at lette tolkningen af resultaterne indeholder denne rapport, ud over jeres egne resultater, også benchmark. For alle temaer er der inkluderet benchmark til jeres eget resultat i 2016 (hvis muligt) samt til niveauet over jer. 3

4 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT TOLKNING AF RESULTATER Langt de fleste spørgsmål i denne undersøgelse er besvaret på en skala fra 1-7. Uanset spørgsmålets formulering vil et gennemsnit altid være beregnet således, at resultatet kan tolkes efter reglen: Jo højere, jo bedre. "Ved ikke" indgå ikke i beregningerne. Spørgsmål, hvis gennemsnit er vendt om er markeret med *. Resultater for mindre end 5 respondenter vises ikke. Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende: - Resultater under 4,0 er ringe - Resultater mellem 4,0 og 4,9 er acceptabelt - Resultater mellem 5,0 og 5,9 er godt - Resultater mellem 6,0 og 7,0 er helt i top. Det kommer dog an på de enkelte spørgsmåls formuleringer og indhold. Fx er spørgsmålene om helbred og velbefindende besvaret på en anden skala end de øvrige spørgsmål. Farverne: Rød, orange, lysegrøn og mørkegrøn er anvendt i rapporten til at vise, hvilket af ovenstående intervaller (fx acceptabelt: 4,0-4,9) de enkelte nøgletal og resultater ligger i. I rapportens bilag findes desuden frekvenstabeller over alle spørgsmål besvaret på skala. Brug evt. disse til at afdække om der er stor spredning i medarbejdernes besvarelser. BILAG Rapportens bilag består af en temaoversigt, uddybende tekst og resultater ang. social kapital samt frekvenstabeller over alle skala spørgsmål. 4

5 DIT OVERBLIK DIT OVERBLIK SVARPROCENT 12 ud af 12 Ringe Acceptablet Godt Helt i top TrivselsIndeks (MTI) Trivselsindekset er beregnet på tværs af alle trivselstemaer med undtagelse af Krav i arbejdet. Dette nøgletal giver en samlet og enkelt indikation af trivslen. Skala fra 1-7 Social KAPITAL INDEXS # # # # # # # # # # SKI # # # # # # Her præsenteres et overordnet nøgletal for den Sociale Kapital. Læs mere på side 25. Skala: MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT TEMAOVERSIGT FAGLIGHED ÅBENHED 6,4 VIGTIGST FOR MEDARBEJDERNES TRIVSEL 1. Faglighed 2. Ordentlighed 3. Vækst og udvikling Læs mere i afsnittet om Prioritetskort. ORDENTLIGHED INDFLYDELSE OG ANSVAR VÆKST OG UDVIKLING FEEDBACK TIL LEDER FYSISKE RAMMER 6,1 5,9 6,8 5,8 Personalepolitisk Indeks Det Personalepolitisk Indeks (PPI) er beregnet på tværs af de fem temaer i det Personalepolitiske grundlag. læs mere på s. 10. Skala: PPI TOP OG BUND 5 TOP 5: 6,8 33. Leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt 6,8 32. Arbejde anerkendes og påskønnes af leder # # # # # # # Åbenhed Ordentlighed Faglighed Indflydelse og ansvar ,8 31. Godt samarbejde med leder 6,8 34. Leder er god til at organisere arbejdet 6,8 BUND 5: 5,3 5,3 5,4 13. Ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 39. Tænker ofte på at søge arbejdet andet sted 49. Generet af støj og uro i arbejdet 28. Har gode muligheder for efter- og videreuddannelse # 5,5 29. Tilfreds med fremtidsudsigter i arbejdet Vækst og udvikling 81 # 5,6 47. Tilfreds med indeklimaet Krav i arbejdet er ikke medtaget på denne side. Læs mere på s. 17 5

6 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING Arbejdet med sidste trivselsmåling i Campus Køge klasse: 1. Var du også ansat i 2016, hvor Køge kommune sidste gang gennemførte en trivselsmåling? 0% 20% 40% 60% 80% Ja Nej Ved ikke 2. Det er mit indtryk, at der er blevet arbejdet aktivt med resultaterne af den sidste trivselsmåling? 5,9 5,3 3. Min trivsel er blevet bedre siden sidste trivselsmåling i foråret ,9 5,3 Sammenligning af Arbejdet med sidste trivselsmåling Campus Køge klasse, ,9 5,3 4,3 MEST INTERESSANTE UDVIKLINGER SIDEN største forbedringer 3 største fald 39. Tænker du ofte på at søge arbejde 34. Er leder god til at organisere arbejdet? 1,1-0,8 et andet sted?* 49. Er du generet af støj og uro i dit arbejde?* 0,8 28. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? -0,6 11. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 0,6 6. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? -0,5 6

7 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT OVERORDNET PRIORITETSKORT HJÆLP TIL AT PRIORITERE HVAD I SKAL ARBEJDE MED Når man sidder med resultatet af trivselsmålingen, kan det være svært at udvælge, hvilke temaer man vil arbejde videre med for bedst muligt at forbedre medarbejdernes trivsel. Skal det være de temaer, hvor medarbejderne har givet den laveste score? Skal det være de temaer, som det vil være lettest at løfte? Måske er der så mange temaer, som har lavere niveauer end I synes om, at det ikke vil være muligt at arbejde med alle disse temaer i tiden frem til næste måling. På næste side er vist et redskab til at prioritere jeres indsatser med fokus på, hvad der er vigtigst at arbejde videre med. En lav score er nemlig ikke det samme som, at et tema er vigtigt for, at medarbejderen trives. JERES VEJVISER- PRIORITETSKORTET Nedenfor i prioritetskortet kan I se, hvad der er mest udslagsgivende for, at jeres medarbejdere trives. Prioritetskortet er en hjælp til at udvælge hvilke temaer I vil arbejde på at forbedre og som jeres handleplaner vil dreje sig om. Kortet er opdelt i 4 felter: Tilpasse, Opretholde, Overvåge og Prioritere. TILPASSE indeholder de områder, hvor enheden er stærk, men hvor betydningen for medarbejdernes motivation og engagement er relativt lav. Som navnet antyder, kan indsatsen i forhold til disse temaer tilpasses niveauet for deres vigtighed. OVERVÅG indeholder de områder, hvor scoren er lav og effekten ved af tiltag ligeledes er lav. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor enheden er stærk og skal forblive stærk, fordi betydningen af disse områder er høj i forhold til medarbejdernes trivsel. PRIORITERE indeholder de områder, hvor der primært skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten af tiltag vil være forholdsvis høj. LÆSEVEJLEDNING De temaer der har størst betydning for medarbejdernes trivsel er placeret til højre i prioritetskortet. Jo længere til højre, jo større betydning. Det er derfor felterne Prioritere og Opretholde, der er mest interessante. Det er her I finder temaerne med den største betydning. Især temaer placeret i Prioritere er interessante, da disse temaer udover at have stor betydning også har et lavt gennemsnit. Det er typisk lettere at forbedre lave gennemsnit end høje gennemsnit. Venstre side af kortet indeholder de to felter Tilpasse og Overvåge. For temaer i Tilpasse, som har et relativt høj gennemsnit kan man overveje, om man kan flytte ressourcer fra disse temaer til fx temaer placeret i Prioritere. Temaerne i Overvåge er temaer med lavere betydning og lavt gennemsnit. Der bør ikke være fokus på at forbedre disse temaer, men pga. det lave gennemsnit bør man holde øje med om gennemsnittet falder yderligere eller temaerne får større betydning. Det er vigtigt at have for øje, at temaers betydning kan ændre sig over tid både pga. interne og eksterne påvirkninger. Note: Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS regression) med Path Modeling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (f.eks. medarbejdernes engagement) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. anerkendelse, kvalitet i arbejdet osv.). 7

8 MEDARBEJDERNES VURDERING MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT TEMAER PLACERET I PRIORITETSKORTET 7,0 6,0 TILPAS OPRETHOLD 5,0 4,0 3,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT Høj 1. Faglighed 5. Vækst og udvikling 2. Åbenhed 6. Feedback til leder 3. Ordentlighed 7. Fysiske rammer 4. Indflydelse og ansvar 8

9 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT PERSONALEPOLITISKE GRUNDLAG Hoved MED Udvalget vedtog i 2016 et personalepolitisk grundlag for Køge Kommune. Det personalepolitiske grundlag skal give Køge Kommune en fælles retning for, hvordan vi sikrer en attraktiv arbejdsplads med et godt og trygt arbejdsmiljø på alle parametre. Det viser fx vejen for, hvordan vi omgås hinanden og skaber en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Grundlaget understøtter også målet om, at Køge Kommune skal være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi udvikler os og i samarbejde med hinanden styrker vores faglighed. Grundlaget består af de fem unikke pejlemærker, som er udviklet af medarbejdere og ledere på tværs af arbejdspladser i Køge Kommune: Åbenhed Ordentlighed Faglighed Indflydelse og ansvar Vækst og udvikling Det Personalepolitiske Grundlag i Campus Køge klasse: ÅBENHED ORDENTLIGHED FAGLIGHED INDFLYDELSE OG ANSVAR VÆKST OG UDVIKLING 91,0 89,0 87,0 86,0 81,0 89,0 90,0 90,0 85,0 86, Sammenligning af Det Personalepolitiske Indeks. Campus Køge klasse, ,0 88,0 72,

10 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT TRIVSELSINDEKS (MTI) Sammenligning af Trivselsindeks (MTI) Campus Køge klasse, ,3 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT Medarbejdernes engagement og trivsel i Campus Køge klasse: 36. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 6,5 6,7 37. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 38. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 39. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 6,7 5,3 5,9 6,6 Sammenligning af Medarbejdernes trivsel og engagement Campus Køge klasse, ,3 * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 10

11 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER FAGLIGHED Faglighed i Campus Køge klasse: 4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 6,4 5. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 7. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 8. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6,0 6,7 6,5 6,5 Sammenligning af Faglighed Campus Køge klasse, ,4 5,6 Prioritetskort for temaet 7,0 TILPAS OPRETHOLD 6,0 7 5,0 4,0 3,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 11

12 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER ÅBENHED Åbenhed i Campus Køge klasse: 9. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 10. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 6,0 6,7 6,5 11. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 5,7 12. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 13. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 6,5 6,8 6,5 6,8 Sammenligning af Åbenhed Campus Køge klasse, ,4 6,4 5,3 Prioritetskort for temaet 7,0 6,0 TILPAS OPRETHOLD 5,0 4,0 3,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 12

13 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER ORDENTLIGHED Ordentlighed i Campus Køge klasse: 14. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 15. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 16. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 17. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 18. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 19. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 6,6 6,5 6,5 5,8 6,7 6,8 6,6 5,9 6,4 Sammenligning af Ordentlighed Campus Køge klasse, ,4 5,7 Prioritetskort for temaet 7,0 6,0 TILPAS OPRETHOLD 5,0 4,0 3,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 13

14 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER INDFLYDELSE OG ANSVAR Indflydelse og ansvar i Campus Køge klasse: 20. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 21. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 22. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 23. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 24. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 25. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 6,1 6,0 5,8 6,6 6,1 6,5 5,9 5,8 6,1 Sammenligning af Indflydelse og ansvar Campus Køge klasse, ,1 6,1 5,4 Prioritetskort for temaet 7,0 TILPAS 24 OPRETHOLD 6, ,0 4,0 3,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 14

15 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER VÆKST OG UDVIKLING Vækst og udvikling i Campus Køge klasse: 26. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,9 5,8 27. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 6,1 6,6 28. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 5,4 6,0 29. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 5,5 5,8 30. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 6,5 6,6 Sammenligning af Vækst og udvikling Campus Køge klasse, ,9 4,8 Prioritetskort for temaet 7,0 TILPAS 30 OPRETHOLD 27 6, ,0 4,0 3,0 2,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 15

16 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER FEEDBACK TIL LEDER Feedback til leder i Campus Køge klasse: 31. Har du et godt samarbejde med leder? 32. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af leder? 33. Prioriterer leder trivslen på arbejdspladsen højt? 6,8 6,8 6,8 6,5 6,5 6,6 34. Er leder god til at organisere arbejdet? 6,8 5,7 35. Hjælper leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 6,7 6,6 Sammenligning af Feedback til leder Campus Køge klasse, ,8 6,4 5,5 Prioritetskort for temaet 7,0 6,0 TILPAS OPRETHOLD 5,0 4,0 3,0 2,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 16

17 TRIVSELSTEMAER KRAV I ARBEJDET Trivselstemaet Krav i arbejdet består af spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskellig artede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen, og det skal hverken være for svært eller for let. Derfor kan man ikke entydigt sige, om det er bedst med lave eller høje krav, hvilket er vigtigt at have for øje, når resultaterne for dette tema vurderes. På grund af dette beregnes det samlede gennemsnit for alle spørgsmål(mti) uden resultaterne for Krav i arbejdet, ligesom temaet heller ikke er medtaget i beregningerne bag prioritetskortene, medtages i top/bundlister eller i listerne over de største forbedringer og fald. Krav i arbejdet i Campus Køge klasse: 40. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 5,3 5,6 41. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 2,9 4,0 42. Er der ofte rigtig meget at lave? 5,3 5,6 43. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 4,2 5,1 44. Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? 3,4 4,2 Sammenligning af Krav i arbejdet Campus Køge klasse, ,2 4,9 5,4 17

18 TRIVSELSTEMAER HELBRED OG VELBEFINDENDE Helbred og velbefindende i Campus Køge klasse: 51. Hvor tit har du følt dig udkørt?* 4,3 4,0 52. Hvor tit har du været fysisk udmattet?* 53. Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?* 54. Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?* 4,5 4,5 4,7 4,3 4,3 4,2 55. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 4,1 3,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Sammenligning af Helbred og velbefindende Campus Køge klasse, ,4 4,1 3,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 18

19 MEDARBEJDERNES VURDERING TRIVSELSTEMAER FYSISKE RAMMER Fysiske rammer i Campus Køge klasse: 45. Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 6,1 46. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 47. Er du tilfreds med indeklimaet? 5,7 5,6 5,1 5,4 48. Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 6,1 49. Er du generet af støj og uro i dit arbejde?* 5,3 4,6 50. Er dine lysforhold på arbejdet gode? 5,9 5,8 Sammenligning af Fysiske rammer Campus Køge klasse, ,8 5,6 4,5 Prioritetskort for temaet 7,0 TILPAS 48 OPRETHOLD 6, ,0 4,0 3,0 2,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 19

20 Krav MEDARBEJDERNES MOTIVATION OG ENGAGEMENT STRESSMÅLING Stressforskningen viser, at det i høj grad er samspillet mellem de krav, medarbejderne stilles overfor i arbejdssituationen, og graden af kontrol (indflydelse på egen arbejdssituation og udviklingsmuligheder) medarbejderen har over arbejdssituationen, der er af afgørende betydning for udvikling af arbejdsrelateret stress. Det betyder, at man ved at undersøge medarbejdernes oplevelse af hhv. krav og kontrol i jobbet kan få indsigt i, om disse forhold udgør en stressmæssig risikofaktor. Relationen mellem de krav, medarbejderne stilles overfor på arbejdet, og graden af kontrol medarbejderne har over arbejdssituationen, i form af indflydelse og udviklingsmuligheder, kan illustreres grafisk via modellen på næste side. Her ses hvad konsekvensen, for langt de fleste medarbejderes vedkommende, vil være af de fire forskellige kombinationer af krav og kontrol. Generelt ses det, at lav kontrol i form af lav indflydelse og udviklingsmuligheder kan føre til mistrivsel og stress, mens høj kontrol oftest giver trivsel. I er indplaceret i modellen på baggrund af undersøgelsens resultater for hhv. krav, indflydelse og udviklingsmuligheder. Herved illustreres, hvorvidt samspillet mellem disse faktorer udgør en stressmæssig risiko for medarbejderne. Høj Belastet - Risiko for stress og mistrivsel Aktiv -Potentiale for motivation, trivsel og vækst Campus Køge klasse, 2018 Lav Passiv - Risiko for mistrivsel Lav Kontrol Afslappet - Potentiale for trivsel Høj 20

21 TRIVSELSTEMAER KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? En leder Kolleger Underordnede Klienter/kunder/patienter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ja, dagligt eller næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? En leder Kolleger Underordnede Klienter/kunder/patienter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ja, dagligt eller næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke 21

22 TRIVSELSTEMAER Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? En leder Kolleger Underordnede Klienter/kunder/patienter 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt eller næsten daglig Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? En leder Kolleger Underordnede Klienter/kunder/patienter 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt eller næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke 22

23 BILAG TEMAOVERSIGT MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 5,3 FAGLIGHED 6,4 5,6 ÅBENHED 6,4 6,4 5,3 ORDENTLIGHED 6,4 5,7 INDFLYDELSE OG ANSVAR 6,1 6,1 5,4 VÆKST OG UDVIKLING 5,9 4,8 FEEDBACK TIL LEDER 6,8 6,4 5,5 KRAV I ARBEJDET 4,2 4,9 5,4 FYSISKE RAMMER 5,8 5,6 4,5 1,0 3,0 5,0 7,0 Campus Køge klasse,

24 BILAG UDDYBNING AF SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. I modsætning til tidligere, hvor man hovedsageligt har beskæftiget sig med det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en individorienteret tilgang, kan social kapital defineres som en egenskab ved hele arbejdspladsen dvs. der er ikke tale om en egenskab ved den enkeltes job eller den enkelte medarbejder. I stedet dækker social kapital over en egenskab ved hele arbejdspladsen, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Social kapital bygger på de tre områder Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær både nu og i fremtiden. Du kan læse mere om Social Kapital på interresearch's hjemmeside: I grafikkerne på næste side er den sociale kapital for nærværende enhed beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et såkaldt Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmål omkring samarbejde, tillid og retfærdighed i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. Jeres SKI er benchmarket mod jeres resultat for 2016 samt niveauet over jer. Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre søljer, Samarbejde, Tillid og Retfærdighed for enheden. Den sociale kapital beregnes på baggrund af følgende spørgsmål: Tillid: Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Retfærdighed: Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Samarbejde: Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Har du et godt samarbejde med leder? Hjælper leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 24

25 BILAG SOCIAL KAPITAL INDEKS (SKI) Campus Køge klasse, Campus Køge klasse, SOCIAL KAPITAL: TILLID, RETFÆRDIGHED OG SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Et resultat mellem 0 og 48 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 49 og 65 betragtes som Middel. Et resultat mellem 66 og 81 betragtes som Godt. Et resultat mellem 82 og 100 betragtes som helt i Top. 25

26 BILAG FREKVENSTABELLER Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for enheden. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 36. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 37. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 38. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 39. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,5 58% 17% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 12 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,7 0% 8% 25% 0% 0% 25% 42% 0% 12 5,3 ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 2. Det er mit indtryk, at der er blevet arbejdet aktivt med resultaterne af den sidste trivselsmåling? 3. Min trivsel er blevet bedre siden sidste trivselsmåling i foråret % 25% 25% 8% 0% 0% 0% 8% 12 5,9 33% 42% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 12 5,9 FAGLIGHED 4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 7. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 8. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 58% 25% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,4 50% 33% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 12 33% 42% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,0 50% 25% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 12 50% 33% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 12 * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 26

27 BILAG ÅBENHED 9. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 42% 25% 25% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,0 10. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 11. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 12. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 13. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,7 50% 33% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 12 67% 25% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,5 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,8 ORDENTLIGHED 14. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 15. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 16. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 17. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 18. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 19. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 58% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,6 58% 33% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,5 67% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,5 58% 25% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 12 33% 25% 33% 0% 8% 0% 0% 0% 12 5,8 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 12 INDFLYDELSE OG ANSVAR 20. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 21. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 22. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 23. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 24. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 25. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 33% 42% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,1 33% 42% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,0 25% 50% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 12 5,8 42% 50% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 12 58% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,6 25% 58% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,1 27

28 BILAG VÆKST OG UDVIKLING 26. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 27. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 28. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 29. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 30. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 33% 33% 25% 8% 0% 0% 0% 0% 12 5,9 33% 50% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,1 17% 33% 17% 17% 8% 0% 0% 8% 12 5,4 17% 33% 33% 17% 0% 0% 0% 0% 12 5,5 75% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 12 6,5 FEEDBACK TIL LEDER 31. Har du et godt samarbejde med leder? 32. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af leder? 33. Prioriterer leder trivslen på arbejdspladsen højt? 34. Er leder god til at organisere arbejdet? 35. Hjælper leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,8 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,8 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,8 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,8 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 6,7 KRAV I ARBEJDET 40. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 41. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 42. Er der ofte rigtig meget at lave? 43. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 44. Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 8% 42% 17% 33% 0% 0% 0% 0% 12 5,3 8% 8% 0% 0% 25% 50% 8% 0% 12 2,9 0% 58% 17% 17% 8% 0% 0% 0% 12 5,3 0% 0% 33% 50% 17% 0% 0% 0% 12 4,2 0% 17% 0% 25% 33% 17% 8% 0% 12 3,4 28

29 BILAG HELBRED OG VELBEFINDENDE 51. Hvor tit har du følt dig udkørt?* 52. Hvor tit har du været fysisk udmattet?* 53. Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?* 54. Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?* 55. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Hele tiden Lidt På af intet tiden tidspunkt Basis Gns 0% 0% 0% 67% 33% 12 4,3 0% 0% 0% 50% 50% 12 4,5 0% 0% 8% 33% 58% 12 4,5 0% 0% 0% 33% 67% 12 4,7 Fremragende En stor del af tiden Mindre godt En del af tiden Godt Vældig godt Dårligt Basis 25% 58% 17% 0% 0% 12 4,1 Gns FYSISKE RAMMER 45. Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 46. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 47. Er du tilfreds med indeklimaet? 48. Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 49. Er du generet af støj og uro i dit arbejde?* 50. Er dine lysforhold på arbejdet gode? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns 25% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 8% 12 6,1 17% 58% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 12 5,7 33% 17% 33% 8% 8% 0% 0% 0% 12 5,6 42% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 8% 12 8% 0% 17% 0% 8% 33% 33% 0% 12 5,3 33% 33% 25% 8% 0% 0% 0% 0% 12 5,9 * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 29

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94%

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% TRIVSELSMÅLING Fredensborg Kommune Rådhusrapport November 2017 Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% INDHOLD OM RAPPORTEN 3 OM DENNE RAPPORT 3 SÅDAN BRUGER DU RAPPORTEN 4 OVERBLIK

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere