Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015"

Transkript

1 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT 8 SOCIAL KAPITAL 10 DUS - NØGLETAL 11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 11 INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE 12 ANERKENDELSE OG MENING I ARBEJDET 13 KRAV I ARBEJDET 14 DIALOG OG INFORMATION 15 UDVIKLING 16 SAMARBEJDE 17 TILLID 18 RETFÆRDIGHED 19 LEDELSE 20 FREMMØDE OG NÆRVÆR 21 KRÆNKENDE ADFÆRD 24 I RINGSTED ER VI DUS 25 FYSISKE FORHOLD 27 ULYKKESRISIKO 28 DEL 3: BILAG 28 SVARFORDELINGER 32 EFFEKTANALYSE Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Ringsted kommunes APV- og Trivselsundersøgelse og bearbejdning af data. Dataindsamlingen foregik primært via udsendelse i perioden den 4. marts 1. april. Hver medarbejder modtog en med et unikt link til spørgeskemaet. Enkelte medarbejdere er istedet inviteret via sms og brev. Denne rapport analyserer resultaterne for arbejdspladsen og er benchmarket mod hele kommunen. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenten. EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune Antal besvarelser Svarprocent 8 80% 29 76% 44 96% % Delvise besvarelser er også medtaget i rapporten. Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af fire dele. Del 1: Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af trivselsemneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks (MTI). Her præsenteres også et prioritetskort, Social Kapital indeks og et nøgletal for DUS. Del 2: Resultater på de enkelte trivselsemneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for arbejdspladsen, samt et benchmark mod hele kommunen. Hvor det er muligt, er arbejdspladsens resultater, desuden benchmarket mod resultatet fra trivselsundersøgelsen fra 2013 og Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret "Ved ikke" og "Ikke relevant" indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer to stiplede linjer, som angiver gennemsnittet dels for arbejdspladsen og dels for hele kommunen. Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. For andre af spørgsmålene under emneområdet "Krav i arbejdet", gælder det at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på disse spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Det samme gør sig gældende for et enkelt spørgsmål under området "Information" og Trivsel og jobtilfredshed. Bortset fra spørgsmålene om de fysiske rammer har undersøgelsen været anonym. Det betyder, at for de øvrige spørgsmål vises resultater på under 5 besvarelser ikke. Del 3: Bilag Første bilag indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. For disse tabeller gælder en anonymitetsgrænse på 10 besvarelser. Er der under 10 besvarelser på et givent spørgsmål vil tabellen således være tom. Andet bilag forklarer metoden bag prioritetskortene (effektanalyse). Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettet til seniorkonsulent Rebecca Jakobsen Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse medarbejderne på arbejdspladsen er. Indekset er beregnet på baggrund af indsatsområder i undersøgelsen. Indsatsområdernes bedømmelser er vægtet efter hvor afgørende de er for medarbejdernes tilfredshed og er således ikke blot et gennemsnit af indsatsområdernes bedømmelse. MTI tager således højde for de områder, som er mere vigtige end andre for medarbejderne. Du kan se undersøgelsens indsatsområder på s. 7 (indhold i prioritetskortet). MTI fremgår for arbejdspladsen og for hele kommunen. MTI EFK Borgerservice 3,3 Ringsted kommune 5,2 EFK Borgerservice 3,3 Ringsted kommune 5,2 1,0 Ringe Middel God Top Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4,1 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5,1 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6,1 og 7 betragtes som helt i Top. Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for arbejdspladsen er benchmarket mod gennemsnittet for hele kommunen. 1. Indflydelse på eget arbejde 5,4 2. Anerkendelse og mening i arbejdet 5,3 5,8 3. Krav i arbejdet 2,7 4,5 4. Dialog og information 4,9 5. Udvikling 3,3 4,9 6. Samarbejde 4,9 5,4 7. Tillid 4,7 5,8 8. Retfærdighed 2,8 4,8 9. Ledelse 3,7 5,6 10. Fremmøde og nærvær 2,8 4,9 13. Tilfredshed generelt 2,9 5,5 1,0 EFK Borgerservice Ringsted kommune Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER TILFREDSHED GENERELT 1,0 2,6 4,8 5,1 2,1 5,2 4,9 1,9 5,5 5,3 3,6 6,1 4,1 5,7 5,7 2,9 5,6 5, Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 13.2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 13.3 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din lokale arbejdsplads? 13.4 Ønsker du at være 13.5 Er du stolt over at ansat på din lokale fortælle andre, hvor du arbejdsplads om 1 år? arbejder? 13.6 Er du tilfreds med dit job alt taget i betragtning? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) Side 6

7 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 90 0,1 90 0,2 90 0,3 90 0,4 90 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITETSKORT Prioritetskortet viser indsatsområdernes betydning for arbejdspladsens medarbejderes tilfredshed. Det er en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor det er mest effektivt at sætte ind for at øge medarbejdernes tilfredshed. Prioritetskortet er udarbejdet på baggrund af en effektanalyse. Du kan læse mere om effektanalyse i rapportens bilag. For yderligere vejledning i læsning af prioritetskort, se venligst Ringsted Kommunes intranet under grupperummet Arbejdsmiljø. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som medarbejderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud af den vandrette akse (xaksen) fremgår det hvilken effekt det vil have at forbedre de enkelte områder i forhold til medarbejdernes tilfredshed. Hvis et område ligger helt til højre, har området høj effekt på medarbejdernes tilfredshed. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for arbejdspladsen, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert indsatsområde følger på de næste sider. Prioritetskortet består således af følgende fire kvadranter: TILPAS indeholder de områder, hvor arbejdspladsen er stærk, men hvor betydningen for medarbejdernes tilfredshed er relativt lav. Som navnet antyder, kan disse områder tilpasses evt. ved at øge effekten ved at overveje, om det kan betale sig at iværksætte nye tiltag. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor arbejdspladsen er stærk og skal forblive stærk, fordi betydningen af disse områder er høj i forhold til medarbejdernes tilfredshed. OVERVÅG indeholder de områder, hvor scoren er lav og effekten ved tiltag ligeledes er lav. PRIORITER indeholder de områder, hvor der primært skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvist lav, mens effekten af tiltag vil være forholdsvist høj. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. medarbejdernes vurdering og indsatsområdernes effekt på medarbejdernes tilfredshed. 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, ,5 3, , ,5 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED PRIORITER Høj 1. Indflydelse på eget arbejde 6. Samarbejde 2. Anerkendelse og mening i arbejdet 7. Tillid 3. Krav i arbejdet 8. Retfærdighed 4. Dialog og information 9. Ledelse 5. Udvikling 10. Fremmøde og nærvær* *10.1 er ikke inkluderet i effektanlysen. Dette gennemsnit afviger, derfor fra gemmensnittet på s. 5 Side 7

8 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. Social kapital bygger på de tre områder Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær både nu og i fremtiden. I grafikkerne på næste side er den sociale kapital for nærværende enhed beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmål omkring samarbejde, tillid og retfærdighed i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. SKI for enheden er benchmarket mod den totale organisation samt et eksternt benchmark. Benchmarket indeholder udelukkende besvarelser fra ansatte hos kommuner. Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre søljer, Samarbejde, Tillid og Retfærdighed for enheden. Den sociale kapital beregnes på baggrund af spørgsmålene under disse overskrifter: - Tillid - Retfærdighed - Samarbejde Side 8

9 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL INDEKS (SKI) EFK Borgerservice 53 Borgerservice Ringsted kommune 73 Benchmark SOCIAL KAPITAL: TILLID, RETFÆRDIGHED OG SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Ovenstående tal er for EFK Borgerservice Et resultat mellem 0 og 48 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 49 og 65 betragtes som Middel. Et resultat mellem 66 og 81 betragtes som Godt. Et resultat mellem 82 og 100 betragtes som helt i Top. Benchmark er kommunalt ansatte i Danmark. Data er indsamlet i på vejne af Interresearch A/S. Side 9

10 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER DUS - NØGLETAL I Ringsted er vi DUS I den nye personalepolitik har vi tre leveregler, som til sammen er fundamentet for at vi kan levere god service i vores daglige arbejde både nu og i fremtiden. De tre leveregler er Dialog vi vil den anerkendende og respektfulde dialog Udvikling vi udvikler løbende os selv og den måde vi løser opgaverne på Sammenhæng vi arbejder sammenhængende og skaber enkle og effektfulde løsninger. Nedenfor ses et overordnet nøgletal for DUS. Nøgletallet er beregnet på baggrund af de tre områder: Dialog og information, Udvikling og Samarbejde. De tre områder vægter lige meget i nøgletallet. Herudover vises ligeledes nøgletal for de tre områder seperat. DUS - NØGLETAL EFK Borgerservice 52 Borgerservice Ringsted kommune 68 DUS: Dialog, Udvikling og Sammenhæng DIALOG UDVIKLING SAMMENHÆNG Ovenstående tal er for EFK Borgerservice Et resultat mellem 0 og 48 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 49 og 65 betragtes som Middel. Et resultat mellem 66 og 81 betragtes som Godt. Et resultat mellem 82 og 100 betragtes som helt i Top. Side 10

11 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 1 - INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE GENNEMSNIT 1,0 5,8 5,6 5,4 6,3 5,9 4,1 5,5 5,7 4,8 5,8 4,9 5,7 3,4 5,2 5,2 2,3 2,3 1.1 Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune 1.2 Har du mulighed for at anvende din viden og dine erfaringer i dit arbejde? 1.3 Har du en passende variation i dit arbejde? 1.4 Har du mulighed for at bruge dine styrker (noget du er god til og som giver dig energi) på dit arbejde? 1.5 Har du indflydelse på beslutninger om dit eget arbejde? 1.6 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 5,5 4,5 TILPAS ARBEJDSMÆNGDE 1.4 OG TIDSPRES OPRETHOLD 3, ,5 1,5 Lav 1.6 OVERVÅG PRIORITER EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 11

12 -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 2 - ANERKENDELSE OG MENING I ARBEJDET GENNEMSNIT 1,0 6,4 5,7 5,8 6,4 5,9 6,3 5,8 5,1 2.1 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 2.2 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune 2.3 Er I gode til at påskønne og anerkende hinandens arbejde på din arbejdsplads? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 TILPAS ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES OPRETHOLD 1,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 12

13 -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 0,1 10 0,1 30 0,1 50 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 3 - KRAV I ARBEJDET GENNEMSNIT 1,0 3,6 4,2 3,1 4,4 4,4 3,9 4,3 5,6 5,6 2,1 4,6 4,3 5,3 4,8 3.1 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? 3.2 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?* 3.3 Har du mulighed for at give udtryk for dine meninger? 3.4 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?* 3.5 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet?* EFK Borgerservice Samlet gennemsnit for emnet Borgerservice 2013 Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) Borgerservice 2011 Ringsted kommune * For alle gennemsnit gælder: Jo højere score, jo mere positive har besvarelserne været, selvom spørgsmålet ovenfor er formuleret negativt. PRIORITETSKORT MEDARBEJDERNES VURDERING 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 TILPAS 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES OPRETHOLD 1,5 1,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 13

14 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 4 - DIALOG OG INFORMATION GENNEMSNIT 1,0 5,24,84,9 5,65,45,6 4,15,95,15,3 3,94,5 4,5 2,64,9 4,4 2,45,4 5,1 5,5 5,8 5,5 3,7 4.1 Får du den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 4.2 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune 4.3 Er der klare mål for dit eget arbejde? 4.4 Er du involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? 4.5 Inddrages du i beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i passende tid? 4.6 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 4.7 Kommunikerer du og dine kolleger på en respektfuld måde? 4.8 Orienterer du dig på Midtpuntket om nyheder og beslutninger fra den øverste ledelse? Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, ,5 3,5 2,5 1, ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Lav OVERVÅG 4.1 EFFEKT PÅ TILFREDSHED PRIORITER Høj Side 14

15 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 5 - UDVIKLING 5.1 Har du inden for det seneste år deltaget i en medarbejderudviklingssamtale (MUS)? EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 63% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 39% 61% Ringsted kommune [Basis: 2080] 73% 17% 9% 5.2 Har du fået udarbejdet en skriftlig kompetenceplan / uddannelsesplan / udviklingsplan? EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 63% 25% Ringsted kommune [Basis: 2053] 45% 46% 9% GENNEMSNIT Ja Nej Nej, men har været ansat under 12 måneder 3,3 3,5 3,6 4,7 1,8 3,6 4,3 4,4 3,3 5,3 5,1 5,1 5,7 5,1 5,4 1,0 5.3 Følger du selv op på aftaler og 5.4 Følger din leder op på aftaler 5.5 Har du mulighed for personlig 5.6 Har du mulighed for at lære beslutninger indgået ved din og beslutninger indgået ved din og faglig udvikling i dit arbejde? nyt gennem dit arbejde? seneste MUS? seneste MUS? EFK Borgerservice Samlet gennemsnit for emnet Borgerservice 2013 Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) Borgerservice 2011 Ringsted kommune PRIORITETSKORT 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 1,0 TILPAS OPRETHOLD 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED PRIORITER Høj 5.3 er ikke inkluderet i effektanalysen. Side 15

16 -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 6 - SAMARBEJDE GENNEMSNIT 1,0 5,6 5,5 6,4 5,8 5,8 3,9 5,5 4,7 4,9 5,6 5,4 5,9 5,9 6.1 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 6.2 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6.3 Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? 6.4 Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger/teams? 6.5 Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens arbejdsopgave? 6.6 Gør du en indsats for at sikre et godt samarbejde med din leder? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Ringsted kommune Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS 6.2 OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 4,5 3, ARBEJDSMÆNGDE 6.5 OG TIDSPRES ,5 1,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 16

17 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 0,1 10 0,1 30 0,1 50 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 7 - TILLID GENNEMSNIT 1,0 2,9 5,7 6,5 5,9 6,3 6,2 5,9 7.1 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra din nærmeste leder? 7.2 Har din nærmeste leder tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 7.3 Har du og dine kolleger i almindelighed tillid til hinanden? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Ringsted kommune Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 TILPAS ARBEJDSMÆNGDE 7.2 OG TIDSPRES 7.1 OPRETHOLD 1,5 1,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 17

18 MEDARBEJDERNES VURDERING -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 0,1 10 0,1 30 0,1 50 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 8 - RETFÆRDIGHED GENNEMSNIT 1,0 4,8 4,8 2,9 4,8 4,4 4,8 2,5 4,2 4,5 8.1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 8.2 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 8.3 Oplever du at f.eks. kurser, løn, personalegoder bliver retfærdigt fordelt? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 TILPAS 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES OPRETHOLD 1,5 1,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 18

19 -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 0,1 10 0,1 30 0,1 50 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 9 - LEDELSE GENNEMSNIT 1,0 2,6 5,7 5,2 5,5 3,9 5,6 4,4 5,6 4,6 5,4 5,4 4,6 5,8 5,8 5,9 5,6 5,7 9.1 Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen? 9.2 Får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 9.3 Bliver du anerkendt for et godt stykke arbejde af din nærmeste leder? 9.4 Støtter du op om din nærmeste leders beslutninger? 9.5 Er du alt i alt tilfreds med din nærmeste leder? EFK Borgerservice Borgerservice 2013 Borgerservice 2011 Ringsted kommune Samlet gennemsnit for emnet Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 4,5 3,5 2,5 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES ,5 1,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 19

20 -0,010 0,0 10 0,0 30 0,0 50 0,0 70 0,0 90 0,1 10 0,1 30 0,1 50 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 10 - FREMMØDE OG NÆRVÆR GENNEMSNIT 1,0 4,4 6,4 6,1 4,3 4,3 4,3 5,1 4,7 4,5 3,3 4,5 4,8 2,4 4, Har du inden for det seneste år haft fravær, som du mener skyldes forhold i arbejdsmiljøet/på arbejdspladsen?* 11.1 Synes du, at vi på arbejdspladsen er gode nok til at tage hånd om hinanden for at undgå stress? 11.2 Synes du, at vi på arbejdspladsen kan tale om arbejdspres og stress på en konstruktiv og løsningsorienteret måde? 11.3 Synes du, at man hjælper kolleger, der har for meget at lave? 11.4 Har du de sidste fire uger haft overskud og følt dig i god balance? EFK Borgerservice Samlet gennemsnit for emnet Borgerservice 2013 Samlet gennemsnit for emnet (kommunen) Borgerservice 2011 Ringsted kommune * For alle gennemsnit gælder: Jo højere score, jo mere positive har besvarelserne været, selvom spørgsmålet ovenfor er formuleret negativt. PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD MEDARBEJDERNES VURDERING 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 1,0 Lav OVERVÅG PRIORITER EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj 10.1 er ikke medtaget i effektanalysen Side 20

21 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 11 - KRÆNKENDE ADFÆRD UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED 12.1 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 2% 100% 100% 100% 98% EFK Borgerservice [Basis: 8] Borgerservice 2013 [Basis: 28] Borgerservice 2011 [Basis: 41] Ringsted kommune [Basis: 2084] Af hvem er du blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kollega(er) 14% Leder(e) Borgere/brugere 88% Andre EFK Borgerservice [Basis: 0] Ringsted kommune [Basis: 42] *Bemærk, at hvis denne graf er tom, er der under 5 besvarelser på spørgsmålet og resultatet vises derfor ikke. Dette gøres for at sikre evt. berørte medarbejdere anonymitet. Side 21

22 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 11 - KRÆNKENDE ADFÆRD VOLD 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja dagligt 1% Ja ugentligt 2% Ja månedligt 3% 1% Ja af og til 11% 18% 18% 25% Nej 75% 82% 80% 85% EFK Borgerservice [Basis: 8] Borgerservice 2013 [Basis: 28] Borgerservice 2011 [Basis: 40] Ringsted kommune [Basis: 2084] Ja dagligt 2. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja ugentligt Ja månedligt 1% 1% Ja af og til Nej 8% 89% 100% 100% 100% EFK Borgerservice [Basis: 8] Borgerservice 2013 [Basis: 28] Borgerservice 2011 [Basis: 41] Ringsted kommune [Basis: 2084] De medarbejdere, der har angivet at de er blevet udsat for vold/trusler om vold, angiver at volden/truslerne kommer fra: Af hvem er du blevet udsat for vold/trusler om vold? Kollega(er) 1% Leder(e) 1% Borgere/brugere 90% Andre 10% EFK Borgerservice [Basis: 2] Ringsted kommune [Basis: 354] *Bemærk, at hvis denne graf er tom, er der under 5 besvarelser på spørgsmålet og resultatet vises derfor ikke. Dette gøres for at sikre evt. berørte medarbejdere anonymitet. Side 22

23 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 11 - KRÆNKENDE ADFÆRD MOBNING 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til 4% 2% 4% Nej 100% 96% 98% 95% EFK Borgerservice [Basis: 8] Borgerservice 2013 [Basis: 28] Borgerservice 2011 [Basis: 41] Ringsted kommune [Basis: 2084] De medarbejdere, der har angivet, at de er blevet udsat for mobning, svarer at mobningen kommer fra: Af hvem er du blevet udsat for mobning? Kollega(er) 77% Leder(e) Borgere/brugere Andre 13% 16% 15% EFK Borgerservice [Basis: 0] Ringsted kommune [Basis: 92] *Bemærk, at hvis denne graf er tom, er der under 5 besvarelser på spørgsmålet og resultatet vises derfor ikke. Dette gøres for at sikre evt. berørte medarbejdere anonymitet. Side 23

24 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 12 - I RINGSTED ER VI DUS Har du været med til at spille det personale politiske spil "I Ringsted er vi DUS"? EFK Borgerservice [Basis: 8] 75% 25% Ringsted kommune [Basis: 2082] 68% 24% 5% 3% Ja Nej Jeg var ikke ansat på daværende tidspunkt Ved ikke Har spillet bidraget til at sætte fokus på relevante områder inden for arbejdsmiljø og trivsel på din arbejdsplads? EFK Borgerservice [Basis: 0] Ringsted kommune [Basis: 1470] 44% 11% 33% 12% Ja Nej, jeg oplevede ikke områderne var relevante Ved ikke Notér andet Har spillet bidraget til konkrete handlinger eller tiltag på din arbejdsplads? EFK Borgerservice [Basis: 0] Ringsted kommune [Basis: 1469] 19% 20% 18% 40% 4% Ja Nej, MED-udvalget har ikke udarbejdet handlingsplaner endnu Nej, der var kun fokus på emnerne under spillet Ved ikke Notér andet * udbydninger under "Notér andet" er gengivet i bilaget, sammen med de øvrige fritekster. Side 24

25 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 13 - FYSISKE FORHOLD Er du tilfreds med de arbejdsredskaber og hjælpemidler, som du arbejder med (fx lifte, maskiner, handsker, alarmer, håndværktøj, computer, telefon/pda, borde)? EFK Borgerservice [Basis: 8] 75% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 86% 14% Ringsted kommune [Basis: 2078] 85% 15% Ja Nej Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning (fx arbejdsrum/kontor, køkken-og toiletfaciliteter, lager)? EFK Borgerservice [Basis: 8] 38% 63% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 75% 25% Ringsted kommune [Basis: 2078] 74% 26% Ja Nej Er du tilfreds med indeklimaet (fx temperatur, træk, luftkvalitet, rengøringsstandard)? EFK Borgerservice [Basis: 8] 38% 63% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 50% 50% Ringsted kommune [Basis: 2078] 60% 40% Ja Nej Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, pladsforhold til dette)? EFK Borgerservice [Basis: 8] 38% 63% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 96% 4% Ringsted kommune [Basis: 2078] 86% 14% Ja Nej Er du tilfreds med instruktionen i fx løft, arbejdsstillinger og brug af arbejdsredskaber, hjælpemidler? EFK Borgerservice [Basis: 8] 88% 13% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 96% 4% Ringsted kommune [Basis: 2079] 86% 14% Ja Nej *Disse spørgsmål er ikke anonyme Side 25

26 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 13 - FYSISKE FORHOLD Er du tilfreds med lysforholdene på arbejdet (fx sollys, kunstig belysning, genskin)? EFK Borgerservice [Basis: 8] Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2078] 86% 93% 100% 14% 7% EFK Borgerservice [Basis: 8] Ja Nej Er du tilfreds med forebyggelsen af ulykker på dit arbejdssted (fx undersøgelse af ulykker og nærved-ulykker, ryddelighed)? 75% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2078] 93% 100% 7% Ja Nej EFK Borgerservice [Basis: 8] Er du tilfreds med håndteringen af kemikalier på dit arbejdssted (fx rengøringsmidler, medicin, andre kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisninger herfor)? 88% 13% Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2078] 96% 96% 4% 4% Ja Nej Er du tilfreds med håndteringen af hygiejne og smitterisiko på dit arbejdssted? EFK Borgerservice [Basis: 8] 75% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2077] 83% 89% 17% 11% Ja Nej EFK Borgerservice [Basis: 8] Er du generet af støj, uro og/eller dårlig akustik i dit arbejde? 88% 13% Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2077] 43% 42% 57% 58% Ja Nej Er der kemiske eller biologiske forhold i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende? EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 88% Borgerservice 2013 [Basis: 28] Ringsted kommune [Basis: 2077] 7% 8% 93% 92% Ja Nej *Disse spørgsmål er ikke anonyme Side 26

27 14.4 Er der forhold i dit arbejde, som du mener, giver risiko for arbejdsulykker? 14.3 Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af en ulykke på dit arbejde? 14.2 Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af brand på dit arbejde? 14.1 Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted? DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 14 - ULYKKESRISIKO EFK Borgerservice [Basis: 8] 50% 50% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 89% 11% Ringsted kommune [Basis: 2076] 84% 1% 14% EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 63% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 82% 14% 4% Ringsted kommune [Basis: 2076] 75% 18% 7% EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 63% 25% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 50% 32% 18% Ringsted kommune [Basis: 2076] 61% 26% 13% EFK Borgerservice [Basis: 8] 13% 75% 13% Borgerservice 2013 [Basis: 28] 4% 79% 18% Ringsted kommune [Basis: 2076] 15% 69% 16% Ja Nej Ved ikke *Disse spørgsmål er ikke anonyme Side 27

28 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER 1. Indflydelse på eget arbejde 1.1 Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde? 1.2 Har du mulighed for at anvende din viden og dine erfaringer i dit arbejde? 1.3 Har du en passende variation i dit arbejde? 1.4 Har du mulighed for at bruge dine styrker (noget du er god til og som giver dig energi) på dit arbejde? 1.5 Har du indflydelse på beslutninger om dit eget arbejde? 1.6 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 2. Anerkendelse og mening i arbejdet 2.1 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 2.2 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 2.3 Er I gode til at påskønne og anerkende hinandens arbejde på din arbejdsplads? 3. Krav i arbejdet 3.1 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? 3.2 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?* 3.3 Har du mulighed for at give udtryk for dine meninger? 3.4 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?* 3.5 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet?* 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,8-5, ,3 5, ,5 5, ,8 4,9 5, ,2 5, ,3 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,4 5, ,4 5,9 6, ,8-5,1 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,6-4, ,4 4,4 3, ,6-5, ,6-4, ,3-4,8 * For alle gennemsnit gælder: Jo højere score, jo mere positive har besvarelserne været, selvom spørgsmålet ovenfor er formuleret negativt. **Anonymitetsgrænsen er for tabellerne 10 besvarelser. Side 28

29 DEL 3: BILAG 4. Dialog og information 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, 4.1 Får du den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 4.2 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? ,2 4,8 4, ,4 5,6 4.3 Er der klare mål for dit eget arbejde? ,9 5,1 5,3 4.4 Er du involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? 4.5 Inddrages du i beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i passende tid? 4.6 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 4.7 Kommunikerer du og dine kolleger på en respektfuld måde? 4.8 Orienterer du dig på Midtpuntket om nyheder og beslutninger fra den øverste ledelse? ,5-4, ,9-4, ,4-5, , ,5-3,7 5. Udvikling 5.3 Følger du selv op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste MUS? 5.4 Følger din leder op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste MUS? 5.5 Har du mulighed for personlig og faglig udvikling i dit arbejde? 5.6 Har du mulighed for at lære nyt gennem dit arbejde? 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,6 3,6 4, ,3 4,3 4, ,7-5, ,2 5,1 5,4 6. Samarbejde 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, 6.1 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 6.2 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6.3 Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? 6.4 Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger/teams? 6.5 Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens arbejdsopgave? 6.6 Gør du en indsats for at sikre et godt samarbejde med din leder? , , , ,5-4, , ,9-5,9 Side 29

30 DEL 3: BILAG 7. Tillid 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, 7.1 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra din nærmeste leder? 7.2 Har din nærmeste leder tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 7.3 Har du og dine kolleger i almindelighed tillid til hinanden? 8. Retfærdighed 8.1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 8.2 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 8.3 Oplever du at f.eks. kurser, løn, personalegoder bliver retfærdigt fordelt? , ,5-5, ,2-5,9 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,8 4, ,8 4,4 4, ,2-4,5 9. Ledelse 9.1 Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen? 9.2 Får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 9.3 Bliver du anerkendt for et godt stykke arbejde af din nærmeste leder? 9.4 Støtter du op om din nærmeste leders beslutninger? 9.5 Er du alt i alt tilfreds med din nærmeste leder? 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,7 5,2 5, ,6 4,4 5, ,4-5, ,8-5, ,9 5,6 5,7 10. Fremmøde og nærvær 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, 10.1 Har du inden for det seneste år haft fravær, som du mener skyldes forhold i arbejdsmiljøet/på arbejdspladsen?* ,4-6,1 11. I hvor høj grad passer nedenstående til dit arbejdsliv? 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, 11.1 Synes du, at vi på arbejdspladsen er gode nok til at tage hånd om hinanden for at undgå stress? ,3 4,3 4, Synes du, at vi på arbejdspladsen kan tale om arbejdspres og stress på en konstruktiv og løsningsorienteret måde? 11.3 Synes du, at man hjælper kolleger, der har for meget at lave? 11.4 Har du de sidste fire uger haft overskud og følt dig i god balance? ,1 4,7 4, ,5-4, ,7 Side 30

31 DEL 3: BILAG 13. Tilfredshed generelt 13.1 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 1 = Slet ikke = I høj grad Ved ikke/ikke relevant Basis Total, ,8-5, Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? ,2-4, Vil du anbefale andre at søge en stilling på din lokale arbejdsplads? 13.4 Ønsker du at være ansat på din lokale arbejdsplads om 1 år? 13.5 Er du stolt over at fortælle andre, hvor du arbejder? 13.6 Er du tilfreds med dit job alt taget i betragtning? ,5-5, , ,7-5, ,6 5,7 Side 31

32 DEL 3: BILAG EFFEKTANALYSE Effektanalysen afdækker sammenhængene mellem medarbejdernes tilfredshed, og de enkelte emneområder samt underliggende spørgsmål. På den måde afdækker modellen, hvilke emneområder og individuelle spørgsmål, der har størst indflydelse på medarbejdernes tilfredshed. Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS) med Path Modelling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (f.eks. medarbejdernes engagement) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. Anerkendelse, Indflydelse osv.). Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater. Nedenfor ses en grafisk illustration af modellen og dens sammenhænge. INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE ANERKENDELSE OG MENING I ARBEJDET KRAV I ARBEJDET DIALOG OG INFORMATION UDVIKLING SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED LEDELSE TILFREDSHED GENERELT FREMMØDE OG NÆRVÆR Af modellen ses det, at tilfredshed er sat som det endelige resultatområde. Side 32

33 DEL 3: BILAG De enkelte indsatsområders effekt på medarbejdernes tilfredshed kan illustreres ved nedenstående diagram. Heraf fremgår det, hvor stor effekt de enkelte områder har på medarbejdernes tilfredshed, hvor summen af effekten er 100 procent. INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE 24% 5% 7% ANERKENDELSE OG MENING I ARBEJDET KRAV I ARBEJDET 11% DIALOG OG INFORMATION 4% 3% 2% UDVIKLING SAMARBEJDE TILLID 33% 10% 2% RETFÆRDIGHED LEDELSE FREMMØDE OG NÆRVÆR For yderligere vejledning i læsning af prioritetskort, se venligst Ringsted Kommunes intranet under grupperummet Arbejdsmiljø. Side 33

34 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af spørgeskemamålinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver handlingsorienterede redskaber til at arbejde målrettet med udvikling af virksomheden. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på survey-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere