Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %"

Transkript

1 Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: %

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL KAPITAL 9 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 10 TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED 10 MOTIVATION OG ENGAGEMENT 11 EFFEKTANALYSE 12 PRIORITETSKORT 13 ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING 14 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 14 ANERKENDELSE 15 LEDELSE 16 FORUDSIGELIGHED 17 SAMARBEJDE OG VIDENDELING 18 ROLLEKLARHED 19 RETFÆRDIGHED 20 TILLID 21 MENING I ARBEJDET 22 UDVIKLINGSMULIGHEDER 23 INDFLYDELSE 24 KVALITET I ARBEJDET 25 FYSISKE RAMMER 26 BALANCE MELLEM ARBEJDS- OG PRIVATLIV 27 KRAV I ARBEJDET 28 DEL 3: SPØRGSMÅL OM HELBRED 28 HELBRED OG VELBEFINDENDE 29 DEL 4: BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 30 DEL 5: BILAG 30 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for gennemførsel og rapportudarbejdelse af Trivselsmåling 2016 i Køge Kommune. Målingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via login på en medarbejderportal udviklet til Køge Kommune. Undersøgelsen var åben for besvarelse i perioden den 18. april 02. maj Denne rapport indeholder resultaterne fra trivselsmålingen for den pågældende enhed. Resultaterne er benchmarket mod resultaterne for 2014 og Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Antal besvarelser Svarprocent % 76% 65% Side 3

4 OM DENNE RAPPORT OPBYGNING AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af fire dele. Del 1 - Overordnede resultater Først findes et samlet indeks kaldet MedarbejderTrivselsIndeks (MTI), som er et samlet gennemsnit af alle trivselsspørgsmål. Dernæst er den sociale kapital beregnet og benchmarket mod den sociale kapital i 2014 og Herefter følger en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne, overordnet set, med gennemsnitsberegninger. Resultatet for 2016 er sammenlignet med resultaterne fra 2014 og Gennemsnit er beregnet ud fra den i spørgeskemaet anvendte syvpunktsskala og afrundet til én decimal. "Ved ikke " indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Dernæst vises resultaterne for undersøgelsens resultatområder Trivsel og Jobtilfredshed og Motivation og engagement, ligesom det overordnede prioritetskort præsenteres. I prioritetskortet kan det aflæses, hvilke af undersøgelsens emneområder, der har størst betydning for motivation og engagement hos Køge kommunes medarbejdere. Afslutningsvis behandles medarbejdernes evaulering af trivselsmåligen fra Del 2 - Resultater på de enkelte trivselsspørgsmål Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for enheden, vist ved gennemsnit, benchmarket mod 2014 og I forståelsen af resultaterne er det vigtigt at vide at: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt således at 1 er udtryk for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Enkelte spørgsmål er formuleret negativt, dvs. i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. For at kunne sammenligne med de andre spørgsmål er gennemsnitsberegningen for disse spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Disse spørgsmål er i rapporten markeret med en stjerne og note. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer to stiplede linjer, som angiver gennemsnittet dels for 2016, dels for Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den blå stiplede linje angiver gennemsnittet for 2016, mens den grå stiplede linje angiver gennemsnittet for Emneområdet Krav i arbejdet består af spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen, og det skal hverken være for svært eller for let. Derfor kan man ikke entydigt sige, om det er bedst med lave eller høje krav, hvilket er vigtigt at have for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. På grund af dette beregnes det samlede gennemsnit for alle spørgsmål (MTI) uden resultaterne for Krav i arbejdet, ligesom emneområdet heller ikke er medtaget i beregningerne bag prioritetskortene. Side 4

5 OM DENNE RAPPORT Del 3 - Helbred Denne del illustrerer resultaterne for spørgsmålene omkring helbred, benchmarket mod resultaterne fra 2014 og Resultaterne er her vist som gennemsnit beregnet på baggrund af den fempunktsskala, der er anvendt i disse spørgsmål. Del 4 - Bilag, frekvensfordelinger inkl. krænkende adfærd Denne del indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (basis) samt gennemsnit for 2016 er ligeledes angivet her. Svarfordelinger for spørgsmål omkring krænkende adfærd indgår som en del af dette bilag, vist ved procentfordeling. For spørgsmål, hvor antallet af besvarelser er under fem, vil resultatet ikke vises af hensyn til anonymiteten. Procentfordelingerne i tabellen "Arbejdet med sidste trivselsmåling" på s. 29 er opdateret d. 16 juni. Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle spørgsmål i spørgeskemaet, vægtet i forhold til hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. MTI er således ikke blot et gennemsnit af besvarelserne, men tager højde for de områder, som er mere vigtige end andre for medarbejderne. Områdene Krav i arbejdet samt arbejdet med sidste måling er ikke medtaget i beregningen af MTI. MTI vises for 2016 og er benchmarket mod resultatet for 2014 og På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI. Negativt formulerede spørgsmål er også i denne beregning vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. MTI Ringe Middel God Top Et resultat mellem 1 og 3,9 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4 og 4,9 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5 og 5,9 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6 og 7 betragtes som helt i Top. Side 6

7 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. I modsætning til tidligere, hvor man hovedsageligt har beskæftiget sig med det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en individorienteret tilgang, kan social kapital defineres som en egenskab ved hele arbejdspladsen dvs. der er ikke tale om en egenskab ved den enkeltes job eller den enkelte medarbejder. I stedet dækker social kapital over en egenskab ved hele arbejdspladsen, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Social kapital bygger på de tre områder Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær både nu og i fremtiden. Du kan læse mere om Social Kapital på interresearch's hjemmeside: I grafikkerne på næste side er den sociale kapital for Køge Kommune beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et såkaldt Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmål omkring samarbejde, tillid og retfærdighed i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. SKI for enheden er benchmarket mod resultatet for 2014 og Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre søljer, Samarbejde, Tillid og Retfærdighed for enheden. Den sociale kapital beregnes på baggrund af følgende spørgsmål: Tillid: 14. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 15. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed: 12. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 13. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 16. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 17. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Samarbejde: 3. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 6. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 8. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 9. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Side 7

8 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL INDEKS (SKI) Ekstern Kommune Benchmark SOCIAL KAPITAL: TILLID, RETFÆRDIGHED OG SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Et resultat mellem 0 og 48 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 49 og 65 betragtes som Middel. Et resultat mellem 66 og 81 betragtes som Godt. Et resultat mellem 82 og 100 betragtes som helt i Top. Side 8

9 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for 2016 er benchmarket mod 2014 og Arbejdet med sidste trivselsmåling 4.4 Anerkendelse Ledelse Forudsigelighed Samarbejde og videndeling Rolleklarhed Retfærdighed Tillid Mening i arbejdet Udviklingsmuligheder Indflydelse Kvalitet i arbejdet Fysiske rammer Balance mellem arbejds- og privatliv Krav i arbejdet* Trivsel og jobtilfredshed Motivation og engagement Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 9

10 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 39. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 40. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 41. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? MOTIVATION OG ENGAGEMENT Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 43. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 44. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 45. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 46. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 47. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, * Da dette spørgsmål er formuleret omvendt af, hvad temaets øvrige spørgsmål er, er gennemsnittet beregnet ud fra følgende skala: 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke. Det betyder, at der også for dette spørgsmål - og dermed også for hele temaet - gælder, at: Jo højere gennemsnitlig score, jo mere positivt. Side 10

11 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER EFFEKTANALYSE Effektanalysen afdækker sammenhængene mellem medarbejdernes motivation og engagement, og de enkelte emneområder samt underliggende spørgsmål. På den måde afdækker modellen hvilke emneområder og individuelle spørgsmål, der har størst indflydelse på medarbejdernes motivation og engagement. Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS regression) med Path Modelling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (f.eks. medarbejdernes engagement) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. Anerkendelse, Ledelse osv.). Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater. Nedenfor ses en grafisk illustration af modellen og dens sammenhænge. ANERKENDELSE LEDELSE FORUDSIGELIGHED SAMARBEJDE OG VIDENDELING ROLLEKLARHED RETFÆRDIGHED TILLID MENING I ARBEJDET UDVIKLINGSMULIGHEDER INDFLYDELSE KVALITET I ARBEJDET FYSISKE RAMMER BALANCE MELLEM ARBEJDS- OG PRIVATLIV TRIVSEL OG JOB- TILFREDSHED MOTIVATION OG ENGAGEMENT Af modellen ses det, at Motivation og engagement er sat som det endelige resultatområde, der udover at blive påvirket af de 13 indsatsområder også påvirkes af resultatområdet Trivsel og jobtilfredshed. Årsagen til at Motivation og engagement i modellen opfattes som værende det endelige resultatområde er, at høj medarbejdertrivsel ikke bør stå som et mål i sig selv men i stedet som et middel til at sikre at medarbejderne er motiverede og engagerede i deres arbejde. Flere forskningsresultater har påvist, at engagerede og motiverede medarbejdere er villige til at yde en ekstra indsats og er mere effektive, hvilket er med til at sikre vækst og påvirke organisationens bundlinje positivt. Derfor er det en styrkelse af medarbejdernes engagement, der står som det endelige mål. Temaet Krav i arbejdet er ikke medtaget i den statistiske analyse hvilket skyldes, at spørgsmålene for dette tema ikke kan tolkes som entydigt positive eller negative. For alle andre temaer er det gældende, at det er positivt med så høj en score som muligt - men da dette ikke er gældende for Krav i arbejdet, er det ikke muligt at medtage temaet i effektanalysen. Side 11

12 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITETSKORT Prioritetskortet viser områdernes betydning for medarbejdernes motivation og engagement i enheden. Det er en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor det er mest effektivt at sætte ind for at øge medarbejdernes motivation og engagement. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som medarbejderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud af den vandrette akse (xaksen) fremgår det hvilken effekt det vil have at forbedre de enkelte områder i forhold til medarbejdernes motivation og engagement. Hvis et område ligger helt til højre, har området høj effekt på medarbejdernes motivation og engagement. TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj 1. ANERKENDELSE 8. MENING I ARBEJDET 2. LEDELSE 9. UDVIKLINGSMULIGHEDER 3. FORUDSIGELIGHED 10. INDFLYDELSE 4. SAMARBEJDE OG VIDENDELING 11. KVALITET I ARBEJDET 5. ROLLEKLARHED 12. FYSISKE RAMMER 6. RETFÆRDIGHED 13. BALANCE MELLEM ARBEJDS- OG PRIVATLIV 7. TILLID Prioritetskortet består således af følgende fire kvadranter: TILPAS indeholder de områder, hvor enheden er stærk, men hvor betydningen for medarbejdernes motivation og engagement er relativt lav. Som navnet antyder, kan disse områder tilpasses evt. ved at øge effekten gennem intern/ekstern branding eller ved at overveje, om det kan betale sig at iværksætte nye tiltag. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor enheden er stærk og skal forblive stærk, fordi betydningen af disse områder er høj i forhold til medarbejdernes motivation og engagement. OVERVÅG indeholder de områder, hvor scoren er lav og effekten ved af tiltag ligeledes er lav. PRIORITER indeholder de områder, hvor der primært skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten af tiltag vil være forholdsvis høj. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. medarbejdernes vurdering og indsatsområdernes effekt på medarbejdernes motivation og engagement. Overnfor fremgår det overordnede prioritetskort for enheden, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på kommende sider. Side 12

13 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING [Basis: 3002] 79% 20% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej, var ikke ansat på det pågældende tidspunkt Ved ikke ARBEJDET MED SIDSTE TRIVSELSMÅLING Det er mit indtryk, at der er blevet arbejdet aktivt med resultaterne af den sidste trivselsmåling Min trivsel er blevet bedre siden sidste trivselsmåling i foråret Samlet gennemsnit, Basis: 2366 Side 13

14 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ANERKENDELSE PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 14

15 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - LEDELSE PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 4. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 5. Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 6. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 15

16 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FORUDSIGELIGHED PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD 7. OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 16

17 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - SAMARBEJDE OG VIDENDELING PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 9. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 17

18 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ROLLEKLARHED PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 11. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 18

19 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - RETFÆRDIGHED PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 13. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 19

20 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - TILLID PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 15. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 16. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 17. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 20

21 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - MENING I ARBEJDET PRIORITETSKORT TILPAS 18. OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 21

22 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - UDVIKLINGSMULIGHEDER PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 20. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 21. Har du gode muligheder for efterog videreuddannelse? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 22

23 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - INDFLYDELSE PRIORITETSKORT TILPAS 22. OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 23. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 24. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 23

24 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KVALITET I ARBEJDET PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 26. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 24

25 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FYSISKE RAMMER PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 28. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 29. Er du tilfreds med indeklimaet? 30. Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 31. Er du generet af støj og uro i dit arbejde?* 32. Er dine lysforhold på arbejdet gode? Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, * Da dette spørgsmål er formuleret omvendt af, hvad temaets øvrige spørgsmål er, er gennemsnittet beregnet ud fra følgende skala: 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke. Det betyder, at der også for dette spørgsmål - og dermed også for hele temaet - gælder, at: Jo højere gennemsnitlig score, jo mere positivt. Side 25

26 MEDARBEJDERNES VURDERING DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - BALANCE MELLEM ARBEJDS- OG PRIVATLIV PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD 33. OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ ENGAGEMENT PRIORITER Høj GENNEMSNIT Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 26

27 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KRAV I ARBEJDET GENNEMSNIT Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 35. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 36. Er der ofte rigtig meget at lave? 37. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Ekstern Kommune Benchmark Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 27

28 DEL 3: SPØRGSMÅL OM HELBRED - HELBRED OG VELBEFINDENDE DE FØLGENDE SPØRGSMÅL HANDLER OM, HVORDAN DU HAR HAFT DET DE SIDSTE 4 UGER. 52. Hvor tit har du følt dig udkørt?* Hvor tit har du været fysisk udmattet?* Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?* Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?* HELBRED OG VELBEFINDENDE Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 28

29 DEL 4: BAGGRUNDSSPØRGSMÅL KØN [Basis: 3002] 78% 22% [Basis: 2863] 78% 22% [Basis: 2519] 80% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kvinde Mand ALDER [Basis: 3002] 8% 18% 31% 30% 14% [Basis: 2863] 7% 19% 31% 30% 10% [Basis: 2519] 5% 22% 31% 32% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under Over 60 Side 29

30 DEL 4: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for enheden. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Var du også ansat i 2014, hvor Køge kommune sidste gang gennemførte en trivselsmåling? Ja Nej, var ikke ansat på det pågældende tidspunkt Ved ikke Basis Køge Kommune, % 20% 1% 3002 Arbejdet med sidste trivselsmåling Det er mit indtryk, at der er blevet arbejdet aktivt med resultaterne af den sidste trivselsmåling Min trivsel er blevet bedre siden sidste trivselsmåling i foråret I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 8% 17% 20% 17% 11% 7% 4% 15% % 17% 19% 22% 11% 7% 8% 9% Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 26% 28% 18% 12% 6% 4% 2% 5% % 38% 22% 10% 4% 2% 0% 2% Ledelse I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 3. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 32% 31% 18% 10% 4% 3% 1% 3% Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 26% 28% 20% 10% 6% 4% 1% 5% Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 16% 23% 22% 13% 9% 6% 2% 8% Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 26% 26% 16% 10% 6% 5% 1% 10% Forudsigelighed I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 7. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 13% 26% 22% 14% 11% 8% 3% 2% Samarbejde og videndeling 8. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 9. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 33% 39% 18% 7% 2% 1% 0% 0% % 38% 16% 6% 2% 1% 0% 1% 2991 Side 30

31 DEL 4: BILAG Rolleklarhed I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 10. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 39% 37% 14% 5% 3% 2% 0% 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 36% 36% 17% 6% 3% 1% 0% 0% Retfærdighed I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 12. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 12% 29% 22% 12% 6% 4% 2% 13% Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 11% 28% 23% 14% 9% 4% 3% 8% Tillid 14. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 15. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 16. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 17. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 32% 37% 15% 7% 4% 2% 0% 2% % 33% 19% 11% 5% 4% 1% 2% % 31% 22% 11% 7% 4% 1% 4% % 23% 20% 14% 10% 7% 6% 6% Mening i arbejdet I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 18. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 43% 36% 14% 5% 1% 1% 0% 0% Udviklingsmuligheder 19. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 20. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 21. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 33% 34% 18% 8% 4% 2% 1% 1% % 37% 13% 4% 2% 1% 0% 0% % 22% 19% 11% 7% 6% 4% 12% 2989 Indflydelse 22. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 42% 36% 13% 5% 2% 1% 0% 0% Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 26% 34% 21% 10% 5% 3% 1% 1% Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 14% 23% 25% 15% 9% 7% 3% 5% Kvalitet i arbejdet 25. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 26. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 12% 23% 25% 16% 11% 7% 5% 1% % 43% 23% 8% 3% 1% 0% 0% Side 31

32 DEL 4: BILAG Fysiske rammer I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 27. Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 14% 32% 28% 14% 6% 4% 1% 1% Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 12% 25% 24% 15% 11% 8% 5% 0% Er du tilfreds med indeklimaet? 9% 18% 22% 18% 12% 11% 8% 1% Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 16% 33% 24% 13% 7% 4% 2% 2% Er du generet af støj og uro i dit arbejde?* 12% 19% 20% 15% 9% 13% 12% 1% Er dine lysforhold på arbejdet gode? 16% 33% 22% 13% 7% 5% 3% 1% Balance mellem arbejds- og privatliv 33. Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 19% 23% 19% 11% 7% 8% 10% 3% Krav i arbejdet I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 34. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 39% 36% 15% 5% 2% 1% 1% 0% Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 14% 23% 22% 15% 9% 9% 7% 1% Er der ofte rigtig meget at lave? 37% 35% 18% 7% 1% 1% 0% 0% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 24% 30% 27% 12% 4% 2% 1% 1% Trivsel og jobtilfredshed I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 38. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 16% 30% 22% 12% 6% 5% 3% 7% Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 13% 30% 25% 15% 8% 6% 3% 1% Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 18% 37% 24% 11% 5% 2% 1% 0% Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 29% 39% 17% 9% 3% 2% 0% 0% Motivation og engagement I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gns. 42. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 35% 38% 17% 5% 3% 1% 0% 0% Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 44. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 45. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 32% 30% 15% 7% 5% 4% 3% 4% % 31% 8% 2% 1% 1% 0% 1% % 37% 20% 8% 3% 2% 1% 2% Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 50% 39% 9% 2% 1% 0% 0% 0% Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 4% 8% 11% 13% 9% 18% 34% 3% Krænkende adfærd 48. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? : Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej Basis Kolleger 0% 0% 0% 1% 99% 2985 En leder 0% 0% 0% 0% 100% 2985 Underordnede 0% 0% 0% 0% 100% 2985 Klienter/kunder/patienter 0% 1% 0% 5% 94% 2985 Side 32

33 DEL 4: BILAG 49. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? : Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej Basis Kolleger 0% 0% 0% 0% 100% 2985 En leder 0% 0% 0% 0% 100% 2985 Underordnede 0% 0% 0% 0% 100% 2985 Klienter/kunder/patienter 1% 2% 2% 12% 83% Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? : Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej Basis Kolleger 0% 0% 0% 0% 100% 2984 En leder 0% 0% 0% 0% 100% 2984 Underordnede 0% 0% 0% 0% 100% 2984 Klienter/kunder/patienter 0% 2% 1% 10% 87% Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? : Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej Basis Kolleger 0% 1% 0% 6% 93% 2984 En leder 0% 0% 0% 2% 97% 2984 Underordnede 0% 0% 0% 1% 99% 2984 Klienter/kunder/patienter 0% 0% 0% 3% 96% 2984 Helbred og velbefindende De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Basis Gns. 52. Hvor tit har du følt dig udkørt?* 2% 15% 26% 41% 16% Hvor tit har du været fysisk udmattet?* 2% 12% 24% 40% 23% Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?* 2% 12% 21% 38% 27% Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?* 2% 12% 20% 36% 30% Helbred og velbefindende Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Basis Gns. 56. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 14% 38% 39% 9% 1% Side 33

34 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94%

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% TRIVSELSMÅLING Fredensborg Kommune Rådhusrapport November 2017 Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% INDHOLD OM RAPPORTEN 3 OM DENNE RAPPORT 3 SÅDAN BRUGER DU RAPPORTEN 4 OVERBLIK

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere