SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB13 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Indholdsfortegnelse Studie- og læringsaktiviteter på... 4 Studieaktivitetsmodellen for modul Beskrivelse af modulet... 6 Modulets opbygning... 6 Sygepleje... 8 Introduktion til sygeplejefaget... 8 At udskille kroppens affaldsstoffer. Case Holdninger til ældre Rehabilitering og lindring af svækkede ældre At spise og drikke. Case Smerter At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger. Case Sår Præ og post operativ sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling Stress og mestring Lindrende sygepleje ved døden. Case Lindrende sygepleje, Teorier om lidelse Anatomi og fysiologi yrer og urinveje Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Katabolsk stress Bevægeapparat Dissektion Genetik Sygdomslære Sygdomme i nyrer og urinveje: Infektioner og ufrivillig urinafgang Sygdomme i fordøjelsessystemet: ulcussygdomme, diverticulitis og colorectalcancereulcussygdomme og colorectalcancer Sygdomme i det endokrine system: Diabetes Mellitus specielt type Sygdomme i bevægeapparatet: osteoporose og proksimal femurfraktur Cancersygdomme: patogenese af cancer, ekspansion, infiltration og metastasering Ernæringslære og diætetik University College Lillebaelt 2

3 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion Ernæringspolitik Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler samt levnedsmiddelkundskab Kost til specielle grupper Kost til personer fra andre kulturer Diæt ved adipositas, diabetes mellitus og hyperlipoproteinanæmi Ernæringsscreening tværfagligt samarbejde. Kost og cancer Sonde- og parenteral ernæring Bilag Bilag 1 Portfolio til anvendelse i sygeplejelokalerne ifm. praktiske øvelser i forhold til: Bilag 2 - Præsentationsportfolie Modul Bilag 3 Sygeplejefaglige problemstillinger Bilag 4 Studenteraktivitet i relation til ernæring. Udarbejdes forud for lektionerne Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler samt levnedsmiddelkundskab University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Studie- og læringsaktiviteter på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Sygeplejerskeuddannelsen er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandart ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forholdet mellem tid og læringsmål. Udgangspunktet er, at et studieår udgør 40 uger og 60 ECTS. En studieuge udgør således i gennemsnit 1½ ECTS og et arbejde for den studerende på 40 timer i gennemsnit. De enkelte modulers læringsmål omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i sygepleje skal opnå gennem uddannelsen. Tilegnelsen af viden, færdigheder og kompetencer sker for den enkelte studerende gennem en række forskelligartede studie- og læringsaktiviteter (studie- og arbejdsformer), hvor nogle aktiviteter mere retter sig mod tilegnelse af viden, andre mod udvikling af færdigheder og atter andre mod opbygning af kompetencer. Studieaktivitetsmodellen giver et samlet overblik over fordelingen af alle studie- og læringsaktiviteter på de enkelte moduler. Studieaktivitetsmodellen Modellen illustrerer fire forskelige hovedtyper af studie- og læringsaktiviteter, der hver er karakteriseret af forskellige former for samarbejde mellem studerende og undervisere. Modellen giver i overensstemmelse med ECTS-systemet et overblik over alle de studie- og læringsaktiviteter, som en studerende kan forventes at indgå i og kan derfor anskueliggøre og formidle til studerende og andre interessenter, hvordan bekendtgørelsens krav til uddannelsen udmøntes i uddannelsestilrettelæggelsen. Den lodrette midterlinje opdeler Studieaktivitetsmodellen i to halvdele. Den venstre halvdel (K1 og K4) omhandler studie- og læringsaktiviteter, hvor studerende og undervisere deltager sammen i aktiviteterne. Den højre halvdel (K2 og K3) omhandler studie- og læringsaktiviteter, hvor den studerende arbejder mere selvstændigt eller sammen med andre studerende fx i studiegrupper. Den vandrette midterlinje opdeler ligeledes Studieaktivitetsmodellen i to halvdele. Den øverste halvdel (K1 og K2) omhandler de studie- og læringsaktiviteter, der igangsættes af undervisere. I den nederste halvdel (K3 og K4) er det i højere grad de studerende selv, der er igangsættere af studie- og læringsaktiviteterne. I alle delene sker det dog indenfor de rammer, der er tilrettelagt af modulets undervisere i studieplanen. Studie- og læringsaktiviteter på Sygeplejerskeuddannelsen Det enkelte moduls studie- og læringsaktiviteter (K1, K2, K3 og K4) er angivet i studieplanerne og på skemaerne. Da den gennemsnitlige studie- og læringsaktivitet i modulernes læringsplaner er tilrettelagt, så det for den studerende vil udgøre en arbejdsbyrde svarende til en 40 timers arbejdsuge, svarer det til, at et modul, der består af ca. 10 uger, tilstræber ca. 400 timer i tilrettelæggelse af studie- og læringsaktiviteter. Timetallene for de enkelte studieaktiviteter vil veksle med modulernes læringsmål og dermed angive vægtningen og progressionen fra modul til modul mellem de samlede studieaktiviteter. K1 viser tilrettelæggelse af basisgruppeundervisning, dialogbaseret undervisning, forelæsninger, vejledning m.v. Aktiviteterne vil være skemalagt. University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse K2 viser hvor meget den studerende skal arbejde med individuelle opgaver, i studiegrupper, med udarbejdelse af eksamensopgaver m.v. Aktiviteterne vil være skemalagt. K3 viser studietid til den studerendes egen forberedelse til undervisning og eksamen. Aktiviteterne vil til dels være skemalagt. K4 viser evaluering, møde med faglige organisationer m.v.. Aktiviteterne vil være skemalagt. Studieaktivitetsmodellen for modul 3 PBL/Dialogbaseret/Forelæsning/Kl. øvelser/vejledning/workshop Klinik Feedback på PP/eksamen Eksamen Initieret af: Undervisere Casearbejde Projekt og gruppearbejde Udarbejdelse af PP/fagtlagt studieaktivitet/eksamensopgave Deltagelse af: Underviser & Studerende K1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser 119,5 timer K4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende K2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 136 timer K3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 143,5 timer Deltagelse af: Studerende 1 timer Møde med faglige organisationer/tutorer Karrieredag/BA-fremlæggelse Evaluering Studietid - egen forberedelse Forberedelse til eksamen Initieret af: Studerende University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Beskrivelse af modulet Modul 3 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje somatisk sygdom og lidelse. Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Modulplanen findes på Fronter. Modulets opbygning Modul 3 indeholder følgende fag: Sygepleje, ernæringslære, anatomi og fysiologi herunder genetik samt sygdomslære. Sygeplejefaget er det styrende fag, og de øvrige fag er placeret løbende i modulet, og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger, samt den eksterne prøve. Undervisningen er opbygget i centrale elementer: 1. At udskille kroppens affaldsstoffer 2. At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. 3. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger 4. Sygeplejefaglige problemstillinger 5. Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Undervisningen kan foregå i 1, 2 eller 4 basisgrupper og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Problembaseret læring (PBL) er den bærende pædagogiske metode. I sygeplejefaget arbejdes med cases, herunder sygeplejefaglige problemstillinger, diskussion, refleksion og videndeling samt forskelligt arbejde og praksisøvelser i sygeplejelokalerne. Casene medbringes af underviser til caseopstart Det der foregår på modulet i 2 eller 4 basisgrupper er tænkt som ressourceundervisning, hvor et større emne kan præsenteres, uddybes og/eller perspektiveres gennem eksempler på nyere forskning og teoriudvikling... Ressourceundervisningen er en del af forudsætningerne for den enkelte studerendes arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i basisgrupperne. Modulets undervisning afrundes med, at der arbejdes med at skriftliggøre og integrere viden fra modulets bearbejdede sygeplejefaglige problemstillinger i et gruppeprodukt. Portfolio På modul 3 udarbejdes der en præsentationsportfolio under det første caseforløb. Desuden forventes det, at den enkelte studerende arbejder med portefolio løbende i modulet. I præsentationsportfolien skal der reflekteres over egen læring (se bilag 1) Præsentationsportfolien skal afleveres på fronter i afleveringsmappen præsentationsportfolio. Der gives individuel tilbagemelding på præsentationsportfolien ved din basisgruppeunderviser. University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse På fronter i studerendes mappe opretter hver basisgruppe arbejdsmapper. Det aftales med basisgruppeunderviser og medstuderende, hvordan man nærmere ønsker at anvende fronter til dette. Litteratur på modulet På modulet vil der forekomme modullitteratur, der forventes læst til undervisningen. Endvidere vil der i studieplanen være eksempler på supplerende litteratur, som den studerende kan inspireres ud fra. En stor del af det faglige indhold på modulet tager udgangspunkt i den enkelte studerendes og basisgruppens egen søgning af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden og anvendelse af dette i bearbejdningen af de sygeplejefaglige problemstillinger. Se studieplan for studiemetodik Ekstern prøve Modulet afsluttes med udarbejdelse af den eksterne skriftlige prøve, hvor der tilbydes individuel vejledning. Prøvekriterierne ligger på Fronter. Der er følgende læringsudbytte for modulet: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygeplejefaget Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer At spise og drikke adækvat At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Sygeplejefaglige problemstillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Læringsaktivitet Forberedelse før lektionen: Det forventes du har læst modulplan og studieplan for modul 3 (K3). I lektionen: 1 lektion der er tilrettelagt som forelæsning, hvor der introduceres til modulet og sygeplejefaget, herunder nedenstående mål (K1): Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog. Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke samt udskillelse af affaldsstoffer. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer. Case 1 Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at udskille kroppens affaldsstoffer Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper til åbning af case hvor patientens problemer i forhold til det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål (K1). Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling (K2). Forberedelse til de kliniske øvelser: Det forventes at du har anvendt Bilag 1 (K3). I og mellem lektionerne: 3 lektioner til kliniske øvelser og refleksion i forhold til afhjælpning af patientens problemer med udskillelser, herunder forslag til sygeplejeinterventioner (K1). 2 lektioners videndeling i basisgrupper. I videndeling diskuteres og reflekteres i forhold til nyerhvervet sygeplejefaglig kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmål. Det forventes at den studerende medbringer refleksionsspørgsmål til videndeling (K1). University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Det forventes at den studerende efter videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og udarbejder præsentationsportfolio (Se bilag 2). I præsentationsportfolien reflekteres der over eget læringsudbytte (K2). Der laves aftale med basisgruppeunderviser om individuel tilbagemelding på præsentationsportfolio (K1). Modullitteratur Frederiksen, Arnhild og Arneberg M. Hilde (2012). Vandladning. I: Hjortsø, M. (red). Sygeplejebogen 2, 4. udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 11. Øverlie, Anne (2012). Defækation. I: Hjortsø, M. (red). Sygeplejebogen 2, 4. udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 10. Nielsen, B. K. (2012) Sygeplejeprocedure og-teknikker Gads Forlag 2. udg. 2 oplag. Kapitel 14 og 15. Schulze, Svend og Schroeder, Torben (2010). Basisbog i sygdomslære. 2. udg. Munksgaard Danmark s Supplerende litteratur Graubæk, Anne-Mette; Hall, Elisabeth (2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Holdninger til ældre Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionen: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I lektionen: 1 lektion der er tilrettelagt som forelæsning med dialog (K1). Modullitteratur Glasdam S. og Esbensen B.A. (2009) Gerontologi, Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. København. S. Kap. 1, 2 og dele af kap. 3. (oploades på fronter). University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Rehabilitering og lindring af svækkede ældre Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat Lindrende og rehabiliterende sygepleje. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I lektionerne: 2 lektioner der er tilrettelagt som forelæsning, hvor der er der fokus på den fysiologiske aldring og på lindrende og rehabiliterende sygeplejeinterventioner til ældre (K1). Modullitteratur Kirkevold M. m.fl (2008) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo, kap. 8 og 9. Terminologi (2005) Sundhedsstyrelsen Begrebet Rehabilitering s. 40. Supplerende litteratur Oplyses i forbindelse med undervisningen University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke. Case 2 Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper til åbning af case, hvor der er fokus på observationer i forhold til syge ældres behov for at spise og drikke, når den ældre har problemer med kvalme og opkastning. Der udarbejdes en sygeplejefaglig problemstilling og individuelle læringsmål udarbejdes (K1). Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling (K2) Forberedelse til de kliniske øvelser: Det forventes at du har anvendt Bilag 1 (K3). I og mellem lektionerne: 3 lektioner til kliniske øvelser og refleksion i forhold til sygeplejeinterventioner til patienter/borgere med kvalme og opkastning, herunder forslag til dokumentation (K1). University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje 2 lektioners videndeling i basisgrupper. I videndeling diskuteres sygeplejeinterventioner, der kan tilgodese den syge ældres problemer i forhold til behov for at spise og drikke, når den ældre har kvalme og opkastning (K1). Modullitteratur Hougaard L. og Birkeland, M. (2012) Kostforplejning. I: Hjortsø, Marianne. (red) Sygeplejebogen Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap.6. Kamp Nielsen, B. (red) (2009) Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2.udg. Gads Forlag. Kbh. Kap. 13 og 16. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister - Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter. Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere sygeplejefaglige problemstillinger. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet Forberedelse før de første lektioner: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur 2. og 4 (K3). I lektionerne: 2 lektioner tilrettelagt som forelæsning med fokus på patientens reaktion og oplevelse af smerte, smertefysiologi, samt forståelsen af smerter både ud fra den naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige tradition. Herefter vil vi sætte fokus på generelle perspektiver i forhold til sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje og relatere disse perspektiver til patientens smerteoplevelse (K1). Forberedelse før de sidste lektioner: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur 1. og 3 (K3). University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje I lektionerne: 2 lektioner tilrettelagt som forelæsning, hvor omdrejningspunktet er sygeplejefaglige interventioner i relation til smerteoplevelser, herunder de særlige forhold der gør sig gældende for den ældre patient i forbindelse med lindrende sygepleje (K1). Modullitteratur 1. Bjøro Karen og Torvik Karin (2008) Smerte. I: Marit Kirkevold.et.Al. (red). Geriatrisk Sykepleie - god omsorg til den gamle patienten Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (2008) kap Halling Lene. og Skjødt Ulla (2011) Præ-og postoperativ sygepleje. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 3 Teori og Metode København: Gads Forlag Kap Hjort Peter (2008) Pleie og omsorg ved livets slutt. I: Marit Kirkevold et al. (red). Geriatrisk Sykepleie - god omsorg til den gamle patienten Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (2008) kap Skytt Anne-Marie (2011) Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 3 Teori og Metode København: Gads Forlag. Kap.10. Supplerende litteratur Dansk smerteforum. International Association for the Study of Pain. Nortvedt F., Nortvedt P., (2004)Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads Forlag Wyller, Vegard Bruun (2008). Det syge menneske. Bind I. Gads forlag. KBH. ISBN: , s Nortvedt Finn og Per Nortvedt Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads forlag (2004) WHO definition of Palliative Care 2002: University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger. Case 3 Lektionerne knytter sig til det centrale element Bevæge sig og indtage rigtige stillinger Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Anvender sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper til åbning af case. Der arbejdes med at udlede problemstillinger af casen og der opstilles læringsmål til videre forløb (K1). Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling (K2). 2 lektioner i basisgrupper til videndeling. Her videndeles og diskuteres den viden som den studerende har arbejdet med ud fra de udledte problemstillinger. Hver studerende medbringer refleksionsspørgsmål til det materiale, man har arbejdet med (K1). Modullitteratur Holm Nyland, A. og Lomborg Nielsen, S.(2009)Lejring og lindring til patienten med osteoporose, Sygeplejersken nr. 5 (scannet dokument uploades på fronter). Maglekær, Karen M. (2012) Aktivitet og immobilitet komplikationer til sengeleje I Marianne Hjortsø (red.) Sygeplejebogen 2. 4 udgave. Kap. 13. University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Sår Lektionen knytter sig til de centrale elementer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger. Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I lektionerne: 2 lektioner tilrettelagt som forelæsning med oplæg og dialog (K1). Fokus i undervisningen er: Huden Artielle sår Venøse sår Decubitus Diabetiske sår Sygepleje Modullitteratur Forebyggelse og behandling af tryksår Rered. af: Produktchef Håkan Freijd, ConvaTec Sverige, Produktchef Bent Jensen, ConvaTec Danmark, Produktchef Rolf Lønseth, ConvaTec Norge, ISBN (Lægges på fronter) University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Jensen, Bent, red. Hudens Anatomi, fysiologi og almen sårheling, ConvaTec, Danmark, Lønseth, R., ConvaTec Norge og Freijd,H., ConvaTec, Sverige, ISBN Redigeret 1999 (Lægges på fronter) Lønseth, R.red., Behandling af bensår, ConvaTec Norge, Jensen, B., ConvaTec Danmark og Freijd, H., ConvaTec Sverige, ISBN (Lægges på fronter) Mûller K.S. (2008) Sårbehandling i Kamp Nielsen, B. Sygeplejebogen 3. 3.udgave. Gads Forlag. Kbh. Kap.11. Okklusionsbehandling af hudsygdomme. Redigeret av Bent Jensen, Danmark, Rolf Lønseth, Norge og Håkan Freijd, Sverige, ISBN red (Lægges på fronter) University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Præ og post operativ sygepleje Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Kan redegøre for sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ- og post operativ sygepleje Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige intervention i forhold hertil. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper hvor patientens problemer og risiko for problemer i relation til den præ- og postoperative situation drøftes (K1). De studerende arbejder derefter videre med udvalgte materialer om præ- og post operativ sygepleje (K2). Materialet lægges på fronter. 2 lektioners videndeling i basisgrupper. I videndelingen diskuteres og reflekteres i forhold til nyerhvervet sygeplejefaglig kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opnåelse af målene (K1). Modullitteratur Halling, L,J & Skjødt, U (2011). Præ- postoperativ sygepleje. I: Kamp Nielsen, Birthe. Sygeplejebogen udgave. Gads Forlag. Schulze, Svend og Schroeder, Torben (2010) Basisbog i sygdomslære. 2. udgave. Munksgaard Danmark s. 90 (præ op faste) 94 øverst. University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Supplerende litteratur Udvalgt materiale om præ- og postoperativ sygepleje. Underviserne lægger materialet på fronter i modulaktivitet modul 03 Fag Sygepleje University College Lillebaelt 21

22 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling. Lektionen knytter sig til de centrale elementer Sygeplejefaglige problemstillinger Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog. Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke, at indtage de rigtige stillinger samt udskillelse af affaldsstoffer. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Læringsaktivitet Forløbet (Se bilag 3) anvendes til at arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger ud fra modullitteratur, selvvalgte praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden herunder sygeplejeteori. Undervisningen er en kombination af basisgruppeundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde med vejledning og videndeling. I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper med introduktion til sygeplejefaglige problemstillinger og skriftligt gruppearbejde samt opstart af arbejdet (K1). Arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i grupper (K2). 2 lektioners vejledning i basisgrupper, der fordeles i basisgruppen (K1). 3 lektioner i basisgrupper med videndeling, hvor der er fokus på begrundede problemstillinger og begrundede sygeplejefaglige interventioner i forhold til valgte sygeplejefaglige problemstillinger. Der University College Lillebaelt 22

23 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje inkluderes viden og overvejelser fra modullitteratur og selvsøgt artikler og teori. Den enkelte gruppes videndeling lægger op til diskussion og drøftelse ud fra minimum to refleksionsspørgsmål. Det er aftalt mellem grupperne, hvilken af grupperne, der opponerer på hvilke opgaver (K1). Modullitteratur Selvvalgt Supplerende litteratur Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. 2012, Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 4. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg. University College Lillebaelt 23

24 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Stress og mestring Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I lektionerne: 2 lektioners forelæsning om stress og mestring, hvor der gives et generelt billede af teori og forskning om stress og mestring (K1). Modullitteratur Benner P. Wrubel J. (2002)Omsorgens betydning i sygepleje. Stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard, Kap 1-3 Reitan A. M. (2009) Mestring. I: Pedersen S. Sygeplejebogen 1, 1. del. 3.udg. Patientologi - sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Gads Forlag, kap.14. Supplerende litteratur Antonovsky A. (2000)Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag, Husøy, G. (2005)Livet etter trafikkkulykken. En fenomenologisk studie av stress og mestring hos personer med nakkeslengskade som følge av en trafikulykke. Vård i Norden; vol 75, 25 (1): University College Lillebaelt 24

25 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Lindrende sygepleje ved døden. Case 4 Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper til at åbne case 4. Casen åbnes og derefter arbejdes der med at udlede problemstillinger med et patofysiologisk perspektiv på mødet med døden. Der opstilles læringsmål til videre forløb (K1). Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling (K2). 2 lektioner i basisgrupper til videndeling. Her videndeles og diskuteres den viden som den studerende har arbejdet med ud fra de udledte problemstillinger. Hver studerende eller gruppe medbringer refleksionsspørgsmål til det materiale, man har arbejdet med, således at disse kan diskuteres i basisgruppen (K1). Modullitteratur Ilkjær, I. (2012) Sygepleje til den døende og døde patient. I Søren Pedersen (red.) Sygeplejebogen udgave. 1. oplag. kap. 16. Gads Forlag. University College Lillebaelt 25

26 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Supplerende litteratur Clausen, B. Sygepleje til døende herunder hospicesygepleje I Birthe Kamp Nielsen (red.) (2011) Sygeplejebogen 4. 3.udgave University College Lillebaelt 26

27 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Lindrende sygepleje, Teorier om lidelse Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (K3). I og mellem lektionerne: 2 lektioner i basisgrupper hvor der med perspektiver fra case 4 i grupper arbejdes med teorier om lidelse (K1). Lektionerne afsluttes med at de studerende vælger en artikel om lindring af lidelse. Artiklerne de studerende kan vælge imellem er udvalgt af underviserne. Den enkelte studerende læser den valgte artikel, så de kan indgå i det efterfølgende gruppearbejde (K2). 2 lektioner med gruppearbejde i forhold til de læste artikler. I grupperne arbejder de studerende med at besvare studiespørgsmål. Lektionerne afsluttes med opsamling i plenum, hvor der perspektiveres til forskellige sygeplejeteorier (K1). Modullitteratur Benner og Wrubel, (2002) Omsorgens betydning i sygepleje Stress og mestring ved sundhed og sygdom Munksgaard. 1.udg. s Eriksson, K. (1995) Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh. S & S University College Lillebaelt 27

28 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Supplerende litteratur Clausen, B. Sygepleje til døende herunder hospicesygepleje I Birthe Kamp Nielsen (red.) (2011) Sygeplejebogen 4. 3.udgave University College Lillebaelt 28

29 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi yrer og urinveje Lektionerne knytter sig til det centrale element udskillelse af affaldsstoffer. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for anatomien og fysiologien i forhold til nyrerne og urinvejene. Mål Mål der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold: Beskrive nyrer og urinvejenes opbygning og funktion Redegøre for de hormoner, der har betydning for nyrer og urinveje Redegøre for hvordan nyrer og urinveje kan reagere ved normale påvirkninger Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 6 lektioner. Lektionerne er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning for 2 basisgrupper. I undervisningen indgår oplæg og evt. gruppearbejde. Den enkelte underviser kan lægge supplerende opgaver til sine basisgrupper. I det følgende skitseres forberedelsen til og indholdet af de enkelte lektioner. Urinvejene og nyrers anatomi Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S og I lektionerne: 2 lektioner med fokus på nyrerne og urinvejene, nyrernes opgaver, nyrernes opbygning, nyrernes arbejdsmåde, urinen, blodstrøm og trykforhold i nyrernes blodkar, nyrernes innervering, glomerulusfunktionen (K1). yrers anatomi og urinproduktionen Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S I lektionerne: 2 lektioner med fokus på tubulusfunktionen (K1). University College Lillebaelt 29

30 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Reguleringsmekanismer i relation til nyrerne Forberedelse før lektionen (K3): Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S I lektionen: 1 lektion med fokus på regulering af legemsvæskens volumen og osmolaritet, kroppens samlede væskebalance, ældre menneskers nyrerfunktion, nyrefunktionen hos nyfødte (K1). yrer og urinveje. Studenteraktivitet I lektionerne: Studenteraktivitet hvor de studerende arbejder med studiespørgsmål og/eller en selvevalueringstest (K2). 1 lektion med vejledning i forhold til studenteraktiviteten (K1). Modullitteratur Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 30

31 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Lektionerne knytter sig til det centrale element fordøjelsen. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til de organer, der er forbundet med mavetarmkanalen samt forståelse for kroppens stofskifte og reguleringen af blodsukkerniveauet. Mål Mål der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for nedbrydningen af proteiner, fedt og kulhydrater Beskrive optagelsen af aminosyrer, monosakkarider, fedtsyrer og B 12 vitamin Redegøre for hvordan nervesystemet og det endokrine system regulerer aktiviteten i fordøjelseskanalen Redegøre for reguleringen af hormonudskillelse fra skjoldbruskkirtlen og beskrive hormonernes rolle i forbindelse med energistofskiftet Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 7 lektioner. Lektionerne er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning for 2 basisgrupper. I undervisningen indgår oplæg og evt. gruppearbejde. Den enkelte underviser kan lægge supplerende opgaver til sine basisgrupper. I det følgende skitseres forberedelsen til og indholdet af de enkelte lektioner. Fordøjelsessystemets anatomi m.m. Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 13. S I lektionerne: 2 lektioner med fokus på fordøjelsessystemet, næringsstofferne, fordøjelsesprocesserne, fordøjelseskanalens væg, bughule og bughinder, blodforsyning og lymfedrænage, fordøjelseskanalens bevægelser og dens regulering, appetitregulering, mundhulen, svælg og spiserør (K1). Fordøjelse og absorption af næringsstoffer Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 13. S University College Lillebaelt 31

32 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi I lektionerne: 2 lektioner med fokus på mavesækken, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene og galdeblæren, tyndtarmen, tyktarmen, endetarmen og analkanalen (K1). Stofskiftet og blodglukose regulering Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 14. S I lektionerne: 2 lektioner med fokus på omsætning af kulhydrater, proteiner og lipider, kroppens energibalance, generelle forhold ved energiomsætningen, absorptionsfasen og postabsorptionsfasen, regulering af næringsstoffernes omsætning (K1). Fordøjelsen. Studenteraktivitet I lektionerne: Studenteraktivitet hvor de studerende arbejder med studiespørgsmål og/eller en selvevalueringstest (K2). 1 lektion med vejledning i forhold til studenteraktiviteten (K1). Modullitteratur Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 32

33 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Katabolsk stress Lektionerne knytter sig til det centrale element fordøjelsen. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de fysiologiske mekanismer bag en katabolsk stress reaktion samt få en forståelse for, hvad og hvordan katabolsk stress opstår. Mål Mål der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold: Redegøre for nedbrydning af proteiner, fedt og kulhydrater her under stress og sygdom Beskrive hormoners rolle i forbindelse med energistofskiftet her under stress og sygdom. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner. Lektionerne er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning for 2 basisgrupper. I undervisningen indgår oplæg og evt. gruppearbejde. Den enkelte underviser kan lægge supplerende opgaver til sine basisgrupper. I det følgende skitseres forberedelsen til og indholdet af de enkelte lektioner. Katabolsk stress Forberedelse før lektionerne (K3): Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menenskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 14. S I lektionerne: 2 lektioner med fokus på katabolsk stress (K1). Modullitteratur Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) University College Lillebaelt 33

34 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 34

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA14 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 04/01/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB10 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan MODUL 3 SOA16 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse Studie-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA10 Somatisk sygdom og lidelse, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og

Læs mere

Hold SOA16 Modul efterår 2016

Hold SOA16 Modul efterår 2016 Fag: Sygepleje ECTS 9,5 Lektioner: 165 Uge Metode Antal Emne Underviser Underviser Antal 35 Dialog 1 Intro til Sygepleje 1 JU/LIKJ 35 35 F 1 K 35 Sygeplejeteori om lidelse. Opsamling JU LIGR HAMP 6 35

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOB 12 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOA11 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold september 14 Foråret 2015 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB12 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 04/10 2012 Modul 1 Fag og profession Studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE STUDIEPLA MODUL 1 SOB13 Fag og profession Sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB10 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA11 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00 Side 1 af 5 Sygepleje, sygdomslære herunder patologi samt ernæringslære og diætetik CASE: Verner Hansen er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold BosF16 Efterår 2016 Rev. juni 2016 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 3 Studieaktivitetsmodellen...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere