Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd"

Transkript

1 Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd Med den indledning vil jeg understrege at vi deltidslandmænd fylder mere og mere på landkortet, og hvis vi står sammen og møder op der hvor tingene besluttes, ja da vil der være mange forhold der kan gøres bedre ikke kun for deltidslandmænd, nej men også for hele Dansk Landbrug. Det betyder noget for Dansk Landbrug, at deltidslandmændene også føler sig godt behandlet og respekteret. Omkring deltidslandmænd er nu samlet i én organisation... Ved indgangen til 2005 besluttede familielandbruget og landboforeningernes deltidsudvalg at gå sammen i et nyt stort fællesskab under navnet Danske Deltidslandmænd. Det betyder at vi rent politisk nu trækker på samme hammel i Dansk Landbrug, og det betyder muligheder for et meget stærkt samarbejde, også lokalt. Der er nu et landsudvalg på 20 personer, som hver især dækker en region så hele landkortet er godt dækket af. Ud af de 20 personer er der valgt et forretningsudvalg på 6 personer der mødes mindst 5-6 gange om året, for at gennemføre de strategier der er lagt af landsudvalget. Her får vi brug for din indsats også. Og vi har en række vigtige ting på programmet (se Vi er jo allerede godt i gang på nogle meget centrale områder, tag fx. Sejren på dagpengeområdet, hvor år 2004 vil blive husket som det år, hvor det lykkedes os at få en ordentlig luns af arbejdsmarkedspolitikken gjort mere retfærdig for os deltidslandmænd ude på landet. Det betød at mere end bedrifter på 10 hektar og derunder nu ikke længere er omfattet af den begrænsede dagpengeperiode ved ledighed. Jeg vil slutte med en opfordring til alle i deltidslandmænd, der endnu ikke er medlem af en landøkonomisk forening: Meld jer ind vi arbejder også for jer. Eksempler på landdistriktspuljer og støttede projekter: Mål 2 programmet: Videreudviklingen af eksisterende virksomheder f.eks. et smede- og maskinværksted, et savværk og en fiskesø Artikel 33 ordningen: På landbrugsbedrifter er ydet støtte til diversificering det vil sige til at etablere forskellige aktiviteter som supplement til landbruget. Der er for eksempel ydet investeringstilskud til henholdsvis et glaspusteri, et konferencecenter, et udstillingslokale til kunst og et smede- og maskinværksted Leader +: Naturprojekter, aktiviteter for turister, oprettelse af naturlegeplads, udvikling af et økonomisk bæredygtigt koncept for økologiske gulerødder Venlig hilsen Tage Hansen Formand for DanskeDeltidslandmænd og medlem af bl.a Dansk Landbrugs bestyrelse 2 15

2 Når deltidslandbruget skal købes Det er vigtigt for den fremtidige drift, at finansieringen er optimalt sammensat. Landboforeningernes økonomikonsulenter kan med deres ekspertise være behjælpelige med dette. Finansiering af landejendommen Finansiering af landejendomme er typisk baseret på realkreditbelåning, pengeinstitut og/eller egenkapital. Muligheden for at opnå lån i en realkreditforening afhænger blandt andet af ejendommens størrelse. Således vil en ejendom med mindre end 10 ha kunne betragtes som en boligejendom, hvorved der kan lånes 80 % af ejendommens kontantvurdering. Er ejendommen derimod over 10 ha, vil den blive betragtet som landbrugsejendom og kan derfor maksimalt belånes med 70 % af kontantvurderingen i kreditforeningen. Såfremt egne midler ikke kan dække resten af finansieringen, kan der være mulighed for at låne restbeløbet i et pengeinstitut eller lignende. Lånetyper II kreditforeningen er der mulighed for forskellige lånetyper og overordnet er der tale om følgende typer af lån; obligationslån, kontantlån og lån med renteloft. Obligationslånene er baseret på en fast rente i hele lånets løbetid. Lånet afdrages efter annuitetsprincippet, og således er bruttoydelsen pr. måned den samme. Kontantlån kan tilbydes med både fast og variabel rente. Et kontantlån med variabel rente kaldes i daglig tale et rentetilpasningslån hvilket betyder, at renten skifter i forbindelse med aftaleperiodens ophør, der oftest ligger mellem 1 og 5 år. Også dette lån afdrages efter annuitetsprincippet, dog ændres ydelsen såfremt renten ændres. Lån med renteloft her er der mulighed for at optage lån med variabel rente og mod et rentetillæg at sikre sig, at renten ikke kommer over et fast loft. På alle lånetyper er der mulighed for at vælge afdragsfrihed på op til 10 år. Det medfører, at gælden efterfølgende skal afdrages over de resterende år af lånets løbetid. Pengeinstitutfinansieringen, som den resterende del, er almindeligvis også lån, der afdrages efter annuitetsprincippet, og i de fleste tilfælde er renten variabel. Sker der derfor en renteændring i samfundet, bliver renten tilpasset til det ændrede niveau. Bliv medlem af en ERFA-gruppe Medlemskabet af en erfagruppe giver dig: Muligheden for faglig sparring. Landmænd er landmænd, uanset om I er fuldtids- eller deltidslandmænd. I er ledere af jeres landbrug. I sætter i fællesskab med jeres familier mål for familiens trivsel og bedriftens udvikling. I arbejder for et velfungerende landbrug, der skal være et godt sted at leve. Som deltidslandmænd har I derfor også brug for ny viden og sparring for at få jeres bedrift til at fungere optimalt. En erfagruppe er et optimalt forum for netop denne erhvervelse af viden og for den faglige sparring mellem landmænd. Et forum, hvor I i fællesskab kan både tydeliggøre problemstillinger og finde løsninger på dem. Et forum, hvor I kan arrangere temaaftener, virksomhedsbesøg, bedriftsbesøg og andre udflugter samt få fælles rådgivning. Vores afdelinger kan rådgive en erfagruppe om temaer som for eksempel: Tilskudsforhold, miljøregler, fradragsmuligheder, skat, forsikringer, nicheproduktion, kreaturer, strategisk planlægning. Derudover kan du indgå i kursusforløb med din erfagruppe og få tilskud (AMUmidler) til at holde kursusudgifterne nede. 4 13

3 Dyrene på deltidslandbruget Det er hyggeligt med dyr på gården, men de skal passes hele året rundt, og der er en række krav og regler, der skal overholdes. Underskud I enhver erhvervsvirksomhed skal der på sigt være balance mellem indtægter og udgifter. Deltidslandbrug har indtægter andre steder fra til at opfange et eventuelt underskud. Det betyder at man trækker sit underskud fra i sin løn/pension. Dette fænomen holder skattevæsenet nøje øje med. De interesserer sig for beløbet efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter. Såfremt dette beløb på længere sigt giver underskud, kan der nægtes fradrag, og bedriften bliver anset for et hobbybrug. Hvornår er man bogføringspligtig Alle, der driver virksomhed uanset størrelse, er omfattet af bogføringspligt. At være omfattet af bogføringspligt vil sige, at alle indtægter og udgifter som vedrører ens virksomhed skal bogføres snarest muligt efter man har foretaget handlingen. Bogføringen skal foretages i den rækkefølge handlingerne finder sted, og alle registreringer skal kunne følges til det omhandlede regnskab, opgørelse eller opstilling. Alle registreringer skal kunne dokumenteres med bilag. Alt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører. I praksis vil alt dette betyde, at der skal føres en kassebog. Den kan rekvireres hos din lokale landboforening, og de vil også kunne hjælpe dig med bogføringen, så den bliver lavet korrekt. Det Centrale Husdyr register Når man anskaffer sig husdyr, det værende kvæg, får eller geder, skal dyrene registreres i det Centrale Husdyr Register (CHR). Det betyder at besætningen skal have et CHR nummer, og det fås ved at ringe til RYK Syd på tlf.: Det er også her, man indberetter hændelser såsom kælvning, samt bestiller øremærker og sundhedsdokumenter. Alle dyr skal have godkendte øremærker i begge ører. Kalve skal øremærkes hurtigst muligt, får og geder inden 60 dage efter fødsel. Der skal følge et sundhedsdokument med ved flytning af dyr til en anden ejendom. Krav til holdning af husdyr Ifølge dyreværnsloven skal dyrene sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov og der er fastlagt, hvilke betingelser der skal være opfyldt for husdyr, der går ude om vinteren. Kravene gælder alle husdyr - nedenfor er de vigtigste omtalt: Dyrene skal have adgang til skur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan ligge på tørt strøet leje. Denne regel kan fraviges for enkelte racer Dyrene skal have et godt huld og udviklet et kraftigt hårlag Dyrene skal have supplerende foder, så det gode huld opretholdes Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand Arealer skal være afpasset antallet af dyr, og der skal være græsdækkende arealer, som dyrene ikke har trådt op Afslutningsvis skal det understreges, at udegående dyrs velfærdsmæssige forhold kan variere meget, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt med en sagkyndig undersøgelse for at vurdere om alle forudsætninger er tilgodeset. Kontakt dit lokale kvægbrugskontor såfremt du er i tvivl. 6 11

4 Fritagelse for dagpengebegrænsning Derudover er man fritaget for dagpengebegrænsning, hvis man har: biavl med højst 15 bistader fritidsfiskeri af ringe omfang udlejningsejendomme med højst 10 lejemål egen vindmølle arbejde af ringe omfang i ægtefælles virksomhed Har man været på dagpenge i 78 uger, bortfalder ens ret til dagpenge, og man skal således ud og arbejde minimum 26 uger på fuld tid indenfor 18 måneder, før man igen har ret til dagpenge. Vigtige datoer , 10.5.,10.8., Momsindberetning og betaling for kvartalsregistrerede 1. marts og 1. september Momsindberetning og betaling for halvårsregistrerede 15. marts Indbetaling af restskat ud over kr. for sidste år 13. maj Indskud på etableringskonto for sidste år 1. juli Sidste frist for: Indbetaling til ophørspension for sidste indkomstår; aflevering af selvangivelse for sidste år for regnskabspligtige; indbetaling af restskat indtil kr. uden procenttillæg for sidste år 31. december Oprettelse af kapital- og ratepension for indeværende år; anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat i indeværende år; sidste frist for betaling af restskat over kr. for indeværende år uden rentetillæg Driften af marken på deltidslandbruget Som nystartet deltidslandmand skal der tages stilling til flere forhold Tilmelding til registeret for afgiftsfritagelse For at undgå at betale en afgift på kvælstof i handelsgødning, kan det være en fordel at du tilmelder dig Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse (www.plantedirektoratet.dk). Alle jordbrugsvirksomheder, der er moms-registrerede med en årlig omsætning på mindst kr., kan tilmeldes. Din virksomhed skal tilmeldes registret hvis: der er en husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha virksomheden modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning Når virksomheden er registreret i Plantedirektoratets register for afgiftsfri gødning, bliver den samtidig omfattet af reglerne om gødningsanvendelse. Det vil sige, at der skal udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Gødningsregnskabet skal indsendes til Plantedirektoratet. Husdyrhold Hvis man har erhvervsmæssigt husdyrhold på ejendommen er det vigtigt at få beregnet, hvor mange dyreenheder (DE) produktionen svarer til. Der må normalt tilføres husdyrgødning svarende til 1,4 DE pr. ha, dog 1,7 DE pr. ha på kvægbrug. Hvis produktionen overstiger den lovmæssige størrelse, kan det blive nødvendigt at træffe en aftale om afgivelse af husdyrgødning til en anden jordbruger. Hvis man omvendt ingen husdyr har, eller blot ganske få, kan det være fordelagtigt at modtage husdyrgødning fra andre husdyrproducenter. Det vil oftest være gylle, som helt eller delvist kan erstatte handelsgødning. Betinget miljøtilskud Betinget miljøtilskud kan søges til arealer, hvor afgrøderne kun gødes med 60 % af afgrødens kvælstofnorm. Desuden må arealerne ikke behandles med pesticider. Tilskuddet udgjorde i 2004 ca. 800 kr. pr. ha. Tilskud til Miljøvenlig Landbrugsdrift (MVJ) Du kan søge om tilskud til dine marker, såfremt de ligger indenfor de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) og i 20 m randzoner langs alle vandløb, søer over 100 m2, skovkanter, levende hegn og diger. De aktuelle områder samt oplysninger om 8 9

5 de forskellige tilskudsmuligheder kan findes på amtets hjemmeside. Tilskuddene og forpligtelserne kan ændres fra år til år, men de senere år har blandt andet følgende kategorier været aktuelle: Nedsættelse af kvælstoftilførslen Etablering af efterafgrøder Etablering af ekstensive randzoner Miljøvenlig drift af græs og naturarealer Tilskuddets størrelse vil oftest ligge fra 1000 til 5000 kr. pr. ha. Naturplejeplaner Der findes en lang tradition for etablering af beplantninger i det åbne land, som både er til gavn for jordbruget og landskabets flora og fauna. Ved at få udarbejdet en naturplejeplan vil man se på mulighederne for forbedring af naturindholdet og jagten på en ejendom. Naturplejeplanen vil typisk indbefatte: Skriftlig redegørelse for ejendommens natur- og vildtmæssige forudsætninger. Beskrivelse af ejendommens potentiale Prioriteret tidsplan Detailplaner for plejetiltag, for eksempel etablering af vandhuller eller plantning af remiser Kortmateriale Ansøgning om evt. tilskud til etablering Evt. ansøgning til amtet Brochuren Naturplaner på landbrugsbedrifter kan rekvireres hos din lokale landboforening. Vigtige datoer 31. marts Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for sidste dyrkningsår 21. april Sidste frist for: Ansøgning i enkeltbetalingsordningen; udarbejdelse af gødningsplaner for dette dyrkningsår; indgåelse af non-food kontrakter; Datoen er afhængig af år. Sidste frist ligger typisk mellem den 20. og den 25. april. 1. maj Ansøgningsfrist for MVJ ordninger og MB tilskud for dette år 1. sept. Brakarealer i omdrift må afgræsses af egne dyr indtil 15. jan., hvis de er afslået i perioden aug. Dagpengeret for deltidslandmænd Er du lønmodtager og har selvstændig virksomhed, er din dagpengeret ikke nødvendigvis den samme som en almindelig lønmodtagers dagpengeret. I dagpengesammenhæng har man som udgangspunkt selvstændig virksomhed, hvis virksomheden drives for egen eller ægtefællens regning eller risiko og formålet er et økonomisk udbytte. Der er tale om selvstændig virksomhed, når et af følgende punkter er opfyldt: Der er ansat medhjælp Der er overført til beskatning som medarbejdende ægtefælle Der er foretaget fradrag for driftsudgifter og afskrivninger Virksomheden er momsregistreret Der er selvangivet over-/underskud Der benyttes beskatning efter virksomhedsordningen Som udgangspunkt er der aldrig tale om hobby, hvis der er foretaget fradrag for driftsudgifter. Har man mere end 15 og under 30 timer om ugen i virksomheden, skal man kombiforsikres i sin A-kasse. Har man under 15 timer om ugen betragtes virksomheden som bibeskæftigelse, og har man over 30,5 time betragtes virksomheden som hovedbeskæftigelse. Har man et deltidslandbrug som man selv arbejder i, medfører det, at dagpengeretten indskrænkes til 78 uger mod sædvanligvis 4 år for lønmodtagere. Skal man på dagpenge fra sit lønjob skal arbejdstimer brugt i virksomheden fragå time for time i dagpengeberegningen. Er der dyrehold i virksomheden skal der som minimum fratrækkes en 1/2 time pr. dag alle ugens 7 dage. Undtagelse for dagpengebegrænsning på 78 uger Man er undtaget for begrænsning i dagpengene når: man har bopæl på ejendommen, og den er under 10 ha der kun dyrkes frø eller grovfoderafgrøder eller kartofler man kun har husdyr til eget forbrug det vil sige maksimum 1 ko + 1 kalv man har under 5 ha. skov, herunder fredsskov 10 7

6 Fodring af husdyr For at dyrene har det godt er det vigtigt at fodre dem korrekt. Om sommeren er afgræsning på et passende areal med mulighed for godt halm og mineraler/vitaminer tilstrækkeligt. Såfremt at der ikke er græs nok, skal dyrene have supplerende foder i form af ensilage, hø, kraftfoder med mere. Dette er også gældende om vinteren. Det er vigtigt hele året rundt, at dyrene har adgang til mineraler og vitaminer samt at der altid er rigeligt med frisk vand. Kontakt dit lokale kvægbrugskontor og få lavet en foderplan til dine dyr, så du er sikker på at deres behov bliver dækket. Dyrenes sundhed Man har som ejer af dyr pligt til at varetage deres sundhed og reagere, når et dyr viser tegn på sygdom. Ved korrekt fodring kan man minimere risikoen for fordøjelsessygdomme og styrke immunsystemet hos dyret. Der kan dog alligevel opstå problemer hyppigst omkring kælvning/læmning, da dyret på det tidspunkt er meget stresset. Dyrlægen skal kontaktes ved sygdomstilfælde Går det så galt at dyret dør, må det ikke graves ned men skal afhentes af Daka. Dakas automatiske tilmeldingssystem har tlf.: Ønskes personlig betjening kan Daka kontaktes på tlf.: Yderligere information kan fås på deres hjemmeside: Når dyret skal slagtes Når et dyr skal sendes til slagtning kontaktes slagteriet. Det er vigtigt, at slagtedyrene ikke indeholder medicinrester og at de er raske det vil sige at man for eksempel ikke må sende et dyr med et brækket ben på slagteriet. Deltidslandbruget og økonomien Der skal være økonomi i deltidslandbruget for at det bliver ved med at være sjovt at bruge tid og kræfter på bedriften. Du skal sørge for, at du i din virksomhed får de optimale betingelser for en sund økonomi. Momsregistrering Ved køb eller etablering af et deltids-eller hobbylandbrug skal du tage stilling til, om du skal være momsregistreret. Momsen skal gøres op enten kvartårligt eller halvårligt. Fordelen ved at være momsregistreret er, at momsen på driftsudgifter bliver refunderet, og man kan blive fritaget for afgift på kvælstof (gødning). Såfremt det drejer sig om et deltidslandbrug,- altså en erhvervsvirksomhed, - ser det anderledes ud. Hvis man har en omsætning på over ,- kr., er man automatisk momspligtig, og man skal tilmelde sig ved ToldSkat. Forsikrings-selskaberne refunderer ikke momsbeløb ved skader i momsregistrerede virksomheder. Har man eksempelvis en skade på en driftsbygning, bliver momsen heraf ikke refunderet fra forsikringen, men den kan fås direkte fra ToldSkat. Til gengæld skal man være opmærksom på stuehusskader. Her skal forsikringen dække momsen. Fradrag ved deltidslandbrug Det ligger i skattelovgivningen, at alle udgifter, der er nødvendige til sikring og vedligehold af indkomsten, kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Dette gælder også for deltidsbrug. De direkte stykomkostninger, såsom foder, udsæd, gødning, maskinstation med mere er der fradrag for. Ligeledes er der hel eller delvis fradrag for energi, telefon og bilomkostninger- efter korrektion for de private andele. Der er derudover fradrag for omkostninger såsom vedligehold på driftsbygninger og driftsinventar. I denne forbindelse skal der nævnes drifts- og etableringsudgifter ved stoker-/halmfyr. Såfremt selve fyret er placeret i en driftsbygning og bliver brugt en lille smule til driften, for eksempel til opvarmning af værkstedet eller tørring af korn med mere, kan momsen efter de gældende regler trækkes 100 % fra. For så vidt angår det skattemæssige fradrag skal dette fratrækkes forholdsmæssigt - det vil sige såfremt den driftsmæssige andel udgør f.eks. 10 %, kan der fratrækkes 10 % af udgifterne i den skattepligtige indkomst, men 100 % i momsen. 12 5

7 Hjertelig velkommen og held og lykke med den fremtid du/i har valgt ved at flytte på landet Landdistriktsudvikling og -puljer Landdistriktsudvikling handler om at gøre det at bo på landet og at flytte ud på landet mere attraktivt. Det handler om at skabe udvikling og vækst og dermed forbedre levevilkår og leveforhold for folk på landet. Formålet er at hindre en affolkning af landdistrikterne og at gøre disse landdistrikter til levende, pulserende samfund med en positiv fremtid foran sig. Derfor: Bor du på en landbrugsejendom med tomme produktionsbygninger, og har du en ide til en alternativ udnyttelse af disse? Er du med I en idrætsforening, borgerforening, lokalforening eller lignende, og har I en ide, der skal gøre jeres lokalsamfund mere attraktivt? Har du en ide til, hvordan netop dit lokalsamfund og landdistrikt kan udvikles og gøres mere attraktivt at bo i? Så kontakt din landboforening: Vi kan give dig et overblik over landdistriktspuljer og støtteordninger Vi kan indtage en formidlerrolle i kontakten med de relevante myndigheder Vi kan være sparringspartnere mht. videreudviklingen af din/jeres ide Vi kan hjælpe med udfyldningen af ansøgningsskemaer, hvilket bl.a. indebærer projektkonkretisering og projektformulering samt udfærdigelse af projektbudget 14 Vi kommer med forskellige baggrunde og derfor har vi også forskellige behov. Men fælles for os alle er at vi har valgt at bo på landet fordi vi kan lide det. Dermed skal ikke være sagt at vi bare passer vores landbrug for sjov, vi har også en stolthed i vores arbejde. Alle de timer vi bruger skulle gerne resultere i et overskud og derfor er det vigtigt at vi får den rigtige rådgivning og vejledning til en pris der harmonere med vores omsætning og størrelse. Som deltidslandmænd har vi ikke tid til at sætte os ind i alt, derfor er det vigtigt med kort og præcis rådgivning. Der er flere ting man skal sætte sig ind i når man flytter på landet, ting som man før har taget som en selvfølge for eksempel rent drikkevand, (brønd eller boring) tømning af septiktank, opvarmning af huset,(olie, halm, træ eller andet), renovering og vedligeholdelse af gamle bygninger. Derfor er det vigtigt at blandt andet regnskab bliver lavet af kompetente rådgiver der kender alle regler, så får man mere tid til at opfylde de drømme man har når man har valgt at flytte på landet. Jeg har en tryghed i at vide at mit regnskab, min EU ansøgning og mit gødningsregnskab er i orden og den tryghed vil jeg nødig undvære. Den frihed det giver mig kan jeg bruge på de ting som var grunden til at vi valgte at flytte på landet. Med venlig hilsen Hans Peter Paulsen Deltidslandmand 3

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Dyreløse ejere af uplejede naturområder Dyreholdere med mangel på græsningsarealer Lejekontrakter for sommerperiode Græsnings

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012 FlexNyt Indhold OBS! Nye regler for udegående dyr om vinteren Hestetransport Frostsikring af marksprøjten Etablering af faunastriber få mere vildt og natur på din ejendom Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere