Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd"

Transkript

1 Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd Med den indledning vil jeg understrege at vi deltidslandmænd fylder mere og mere på landkortet, og hvis vi står sammen og møder op der hvor tingene besluttes, ja da vil der være mange forhold der kan gøres bedre ikke kun for deltidslandmænd, nej men også for hele Dansk Landbrug. Det betyder noget for Dansk Landbrug, at deltidslandmændene også føler sig godt behandlet og respekteret. Omkring deltidslandmænd er nu samlet i én organisation... Ved indgangen til 2005 besluttede familielandbruget og landboforeningernes deltidsudvalg at gå sammen i et nyt stort fællesskab under navnet Danske Deltidslandmænd. Det betyder at vi rent politisk nu trækker på samme hammel i Dansk Landbrug, og det betyder muligheder for et meget stærkt samarbejde, også lokalt. Der er nu et landsudvalg på 20 personer, som hver især dækker en region så hele landkortet er godt dækket af. Ud af de 20 personer er der valgt et forretningsudvalg på 6 personer der mødes mindst 5-6 gange om året, for at gennemføre de strategier der er lagt af landsudvalget. Her får vi brug for din indsats også. Og vi har en række vigtige ting på programmet (se Vi er jo allerede godt i gang på nogle meget centrale områder, tag fx. Sejren på dagpengeområdet, hvor år 2004 vil blive husket som det år, hvor det lykkedes os at få en ordentlig luns af arbejdsmarkedspolitikken gjort mere retfærdig for os deltidslandmænd ude på landet. Det betød at mere end bedrifter på 10 hektar og derunder nu ikke længere er omfattet af den begrænsede dagpengeperiode ved ledighed. Jeg vil slutte med en opfordring til alle i deltidslandmænd, der endnu ikke er medlem af en landøkonomisk forening: Meld jer ind vi arbejder også for jer. Eksempler på landdistriktspuljer og støttede projekter: Mål 2 programmet: Videreudviklingen af eksisterende virksomheder f.eks. et smede- og maskinværksted, et savværk og en fiskesø Artikel 33 ordningen: På landbrugsbedrifter er ydet støtte til diversificering det vil sige til at etablere forskellige aktiviteter som supplement til landbruget. Der er for eksempel ydet investeringstilskud til henholdsvis et glaspusteri, et konferencecenter, et udstillingslokale til kunst og et smede- og maskinværksted Leader +: Naturprojekter, aktiviteter for turister, oprettelse af naturlegeplads, udvikling af et økonomisk bæredygtigt koncept for økologiske gulerødder Venlig hilsen Tage Hansen Formand for DanskeDeltidslandmænd og medlem af bl.a Dansk Landbrugs bestyrelse 2 15

2 Når deltidslandbruget skal købes Det er vigtigt for den fremtidige drift, at finansieringen er optimalt sammensat. Landboforeningernes økonomikonsulenter kan med deres ekspertise være behjælpelige med dette. Finansiering af landejendommen Finansiering af landejendomme er typisk baseret på realkreditbelåning, pengeinstitut og/eller egenkapital. Muligheden for at opnå lån i en realkreditforening afhænger blandt andet af ejendommens størrelse. Således vil en ejendom med mindre end 10 ha kunne betragtes som en boligejendom, hvorved der kan lånes 80 % af ejendommens kontantvurdering. Er ejendommen derimod over 10 ha, vil den blive betragtet som landbrugsejendom og kan derfor maksimalt belånes med 70 % af kontantvurderingen i kreditforeningen. Såfremt egne midler ikke kan dække resten af finansieringen, kan der være mulighed for at låne restbeløbet i et pengeinstitut eller lignende. Lånetyper II kreditforeningen er der mulighed for forskellige lånetyper og overordnet er der tale om følgende typer af lån; obligationslån, kontantlån og lån med renteloft. Obligationslånene er baseret på en fast rente i hele lånets løbetid. Lånet afdrages efter annuitetsprincippet, og således er bruttoydelsen pr. måned den samme. Kontantlån kan tilbydes med både fast og variabel rente. Et kontantlån med variabel rente kaldes i daglig tale et rentetilpasningslån hvilket betyder, at renten skifter i forbindelse med aftaleperiodens ophør, der oftest ligger mellem 1 og 5 år. Også dette lån afdrages efter annuitetsprincippet, dog ændres ydelsen såfremt renten ændres. Lån med renteloft her er der mulighed for at optage lån med variabel rente og mod et rentetillæg at sikre sig, at renten ikke kommer over et fast loft. På alle lånetyper er der mulighed for at vælge afdragsfrihed på op til 10 år. Det medfører, at gælden efterfølgende skal afdrages over de resterende år af lånets løbetid. Pengeinstitutfinansieringen, som den resterende del, er almindeligvis også lån, der afdrages efter annuitetsprincippet, og i de fleste tilfælde er renten variabel. Sker der derfor en renteændring i samfundet, bliver renten tilpasset til det ændrede niveau. Bliv medlem af en ERFA-gruppe Medlemskabet af en erfagruppe giver dig: Muligheden for faglig sparring. Landmænd er landmænd, uanset om I er fuldtids- eller deltidslandmænd. I er ledere af jeres landbrug. I sætter i fællesskab med jeres familier mål for familiens trivsel og bedriftens udvikling. I arbejder for et velfungerende landbrug, der skal være et godt sted at leve. Som deltidslandmænd har I derfor også brug for ny viden og sparring for at få jeres bedrift til at fungere optimalt. En erfagruppe er et optimalt forum for netop denne erhvervelse af viden og for den faglige sparring mellem landmænd. Et forum, hvor I i fællesskab kan både tydeliggøre problemstillinger og finde løsninger på dem. Et forum, hvor I kan arrangere temaaftener, virksomhedsbesøg, bedriftsbesøg og andre udflugter samt få fælles rådgivning. Vores afdelinger kan rådgive en erfagruppe om temaer som for eksempel: Tilskudsforhold, miljøregler, fradragsmuligheder, skat, forsikringer, nicheproduktion, kreaturer, strategisk planlægning. Derudover kan du indgå i kursusforløb med din erfagruppe og få tilskud (AMUmidler) til at holde kursusudgifterne nede. 4 13

3 Dyrene på deltidslandbruget Det er hyggeligt med dyr på gården, men de skal passes hele året rundt, og der er en række krav og regler, der skal overholdes. Underskud I enhver erhvervsvirksomhed skal der på sigt være balance mellem indtægter og udgifter. Deltidslandbrug har indtægter andre steder fra til at opfange et eventuelt underskud. Det betyder at man trækker sit underskud fra i sin løn/pension. Dette fænomen holder skattevæsenet nøje øje med. De interesserer sig for beløbet efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter. Såfremt dette beløb på længere sigt giver underskud, kan der nægtes fradrag, og bedriften bliver anset for et hobbybrug. Hvornår er man bogføringspligtig Alle, der driver virksomhed uanset størrelse, er omfattet af bogføringspligt. At være omfattet af bogføringspligt vil sige, at alle indtægter og udgifter som vedrører ens virksomhed skal bogføres snarest muligt efter man har foretaget handlingen. Bogføringen skal foretages i den rækkefølge handlingerne finder sted, og alle registreringer skal kunne følges til det omhandlede regnskab, opgørelse eller opstilling. Alle registreringer skal kunne dokumenteres med bilag. Alt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører. I praksis vil alt dette betyde, at der skal føres en kassebog. Den kan rekvireres hos din lokale landboforening, og de vil også kunne hjælpe dig med bogføringen, så den bliver lavet korrekt. Det Centrale Husdyr register Når man anskaffer sig husdyr, det værende kvæg, får eller geder, skal dyrene registreres i det Centrale Husdyr Register (CHR). Det betyder at besætningen skal have et CHR nummer, og det fås ved at ringe til RYK Syd på tlf.: Det er også her, man indberetter hændelser såsom kælvning, samt bestiller øremærker og sundhedsdokumenter. Alle dyr skal have godkendte øremærker i begge ører. Kalve skal øremærkes hurtigst muligt, får og geder inden 60 dage efter fødsel. Der skal følge et sundhedsdokument med ved flytning af dyr til en anden ejendom. Krav til holdning af husdyr Ifølge dyreværnsloven skal dyrene sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov og der er fastlagt, hvilke betingelser der skal være opfyldt for husdyr, der går ude om vinteren. Kravene gælder alle husdyr - nedenfor er de vigtigste omtalt: Dyrene skal have adgang til skur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan ligge på tørt strøet leje. Denne regel kan fraviges for enkelte racer Dyrene skal have et godt huld og udviklet et kraftigt hårlag Dyrene skal have supplerende foder, så det gode huld opretholdes Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand Arealer skal være afpasset antallet af dyr, og der skal være græsdækkende arealer, som dyrene ikke har trådt op Afslutningsvis skal det understreges, at udegående dyrs velfærdsmæssige forhold kan variere meget, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt med en sagkyndig undersøgelse for at vurdere om alle forudsætninger er tilgodeset. Kontakt dit lokale kvægbrugskontor såfremt du er i tvivl. 6 11

4 Fritagelse for dagpengebegrænsning Derudover er man fritaget for dagpengebegrænsning, hvis man har: biavl med højst 15 bistader fritidsfiskeri af ringe omfang udlejningsejendomme med højst 10 lejemål egen vindmølle arbejde af ringe omfang i ægtefælles virksomhed Har man været på dagpenge i 78 uger, bortfalder ens ret til dagpenge, og man skal således ud og arbejde minimum 26 uger på fuld tid indenfor 18 måneder, før man igen har ret til dagpenge. Vigtige datoer , 10.5.,10.8., Momsindberetning og betaling for kvartalsregistrerede 1. marts og 1. september Momsindberetning og betaling for halvårsregistrerede 15. marts Indbetaling af restskat ud over kr. for sidste år 13. maj Indskud på etableringskonto for sidste år 1. juli Sidste frist for: Indbetaling til ophørspension for sidste indkomstår; aflevering af selvangivelse for sidste år for regnskabspligtige; indbetaling af restskat indtil kr. uden procenttillæg for sidste år 31. december Oprettelse af kapital- og ratepension for indeværende år; anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat i indeværende år; sidste frist for betaling af restskat over kr. for indeværende år uden rentetillæg Driften af marken på deltidslandbruget Som nystartet deltidslandmand skal der tages stilling til flere forhold Tilmelding til registeret for afgiftsfritagelse For at undgå at betale en afgift på kvælstof i handelsgødning, kan det være en fordel at du tilmelder dig Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse ( Alle jordbrugsvirksomheder, der er moms-registrerede med en årlig omsætning på mindst kr., kan tilmeldes. Din virksomhed skal tilmeldes registret hvis: der er en husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha virksomheden modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning Når virksomheden er registreret i Plantedirektoratets register for afgiftsfri gødning, bliver den samtidig omfattet af reglerne om gødningsanvendelse. Det vil sige, at der skal udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Gødningsregnskabet skal indsendes til Plantedirektoratet. Husdyrhold Hvis man har erhvervsmæssigt husdyrhold på ejendommen er det vigtigt at få beregnet, hvor mange dyreenheder (DE) produktionen svarer til. Der må normalt tilføres husdyrgødning svarende til 1,4 DE pr. ha, dog 1,7 DE pr. ha på kvægbrug. Hvis produktionen overstiger den lovmæssige størrelse, kan det blive nødvendigt at træffe en aftale om afgivelse af husdyrgødning til en anden jordbruger. Hvis man omvendt ingen husdyr har, eller blot ganske få, kan det være fordelagtigt at modtage husdyrgødning fra andre husdyrproducenter. Det vil oftest være gylle, som helt eller delvist kan erstatte handelsgødning. Betinget miljøtilskud Betinget miljøtilskud kan søges til arealer, hvor afgrøderne kun gødes med 60 % af afgrødens kvælstofnorm. Desuden må arealerne ikke behandles med pesticider. Tilskuddet udgjorde i 2004 ca. 800 kr. pr. ha. Tilskud til Miljøvenlig Landbrugsdrift (MVJ) Du kan søge om tilskud til dine marker, såfremt de ligger indenfor de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) og i 20 m randzoner langs alle vandløb, søer over 100 m2, skovkanter, levende hegn og diger. De aktuelle områder samt oplysninger om 8 9

5 de forskellige tilskudsmuligheder kan findes på amtets hjemmeside. Tilskuddene og forpligtelserne kan ændres fra år til år, men de senere år har blandt andet følgende kategorier været aktuelle: Nedsættelse af kvælstoftilførslen Etablering af efterafgrøder Etablering af ekstensive randzoner Miljøvenlig drift af græs og naturarealer Tilskuddets størrelse vil oftest ligge fra 1000 til 5000 kr. pr. ha. Naturplejeplaner Der findes en lang tradition for etablering af beplantninger i det åbne land, som både er til gavn for jordbruget og landskabets flora og fauna. Ved at få udarbejdet en naturplejeplan vil man se på mulighederne for forbedring af naturindholdet og jagten på en ejendom. Naturplejeplanen vil typisk indbefatte: Skriftlig redegørelse for ejendommens natur- og vildtmæssige forudsætninger. Beskrivelse af ejendommens potentiale Prioriteret tidsplan Detailplaner for plejetiltag, for eksempel etablering af vandhuller eller plantning af remiser Kortmateriale Ansøgning om evt. tilskud til etablering Evt. ansøgning til amtet Brochuren Naturplaner på landbrugsbedrifter kan rekvireres hos din lokale landboforening. Vigtige datoer 31. marts Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for sidste dyrkningsår 21. april Sidste frist for: Ansøgning i enkeltbetalingsordningen; udarbejdelse af gødningsplaner for dette dyrkningsår; indgåelse af non-food kontrakter; Datoen er afhængig af år. Sidste frist ligger typisk mellem den 20. og den 25. april. 1. maj Ansøgningsfrist for MVJ ordninger og MB tilskud for dette år 1. sept. Brakarealer i omdrift må afgræsses af egne dyr indtil 15. jan., hvis de er afslået i perioden aug. Dagpengeret for deltidslandmænd Er du lønmodtager og har selvstændig virksomhed, er din dagpengeret ikke nødvendigvis den samme som en almindelig lønmodtagers dagpengeret. I dagpengesammenhæng har man som udgangspunkt selvstændig virksomhed, hvis virksomheden drives for egen eller ægtefællens regning eller risiko og formålet er et økonomisk udbytte. Der er tale om selvstændig virksomhed, når et af følgende punkter er opfyldt: Der er ansat medhjælp Der er overført til beskatning som medarbejdende ægtefælle Der er foretaget fradrag for driftsudgifter og afskrivninger Virksomheden er momsregistreret Der er selvangivet over-/underskud Der benyttes beskatning efter virksomhedsordningen Som udgangspunkt er der aldrig tale om hobby, hvis der er foretaget fradrag for driftsudgifter. Har man mere end 15 og under 30 timer om ugen i virksomheden, skal man kombiforsikres i sin A-kasse. Har man under 15 timer om ugen betragtes virksomheden som bibeskæftigelse, og har man over 30,5 time betragtes virksomheden som hovedbeskæftigelse. Har man et deltidslandbrug som man selv arbejder i, medfører det, at dagpengeretten indskrænkes til 78 uger mod sædvanligvis 4 år for lønmodtagere. Skal man på dagpenge fra sit lønjob skal arbejdstimer brugt i virksomheden fragå time for time i dagpengeberegningen. Er der dyrehold i virksomheden skal der som minimum fratrækkes en 1/2 time pr. dag alle ugens 7 dage. Undtagelse for dagpengebegrænsning på 78 uger Man er undtaget for begrænsning i dagpengene når: man har bopæl på ejendommen, og den er under 10 ha der kun dyrkes frø eller grovfoderafgrøder eller kartofler man kun har husdyr til eget forbrug det vil sige maksimum 1 ko + 1 kalv man har under 5 ha. skov, herunder fredsskov 10 7

6 Fodring af husdyr For at dyrene har det godt er det vigtigt at fodre dem korrekt. Om sommeren er afgræsning på et passende areal med mulighed for godt halm og mineraler/vitaminer tilstrækkeligt. Såfremt at der ikke er græs nok, skal dyrene have supplerende foder i form af ensilage, hø, kraftfoder med mere. Dette er også gældende om vinteren. Det er vigtigt hele året rundt, at dyrene har adgang til mineraler og vitaminer samt at der altid er rigeligt med frisk vand. Kontakt dit lokale kvægbrugskontor og få lavet en foderplan til dine dyr, så du er sikker på at deres behov bliver dækket. Dyrenes sundhed Man har som ejer af dyr pligt til at varetage deres sundhed og reagere, når et dyr viser tegn på sygdom. Ved korrekt fodring kan man minimere risikoen for fordøjelsessygdomme og styrke immunsystemet hos dyret. Der kan dog alligevel opstå problemer hyppigst omkring kælvning/læmning, da dyret på det tidspunkt er meget stresset. Dyrlægen skal kontaktes ved sygdomstilfælde Går det så galt at dyret dør, må det ikke graves ned men skal afhentes af Daka. Dakas automatiske tilmeldingssystem har tlf.: Ønskes personlig betjening kan Daka kontaktes på tlf.: Yderligere information kan fås på deres hjemmeside: Når dyret skal slagtes Når et dyr skal sendes til slagtning kontaktes slagteriet. Det er vigtigt, at slagtedyrene ikke indeholder medicinrester og at de er raske det vil sige at man for eksempel ikke må sende et dyr med et brækket ben på slagteriet. Deltidslandbruget og økonomien Der skal være økonomi i deltidslandbruget for at det bliver ved med at være sjovt at bruge tid og kræfter på bedriften. Du skal sørge for, at du i din virksomhed får de optimale betingelser for en sund økonomi. Momsregistrering Ved køb eller etablering af et deltids-eller hobbylandbrug skal du tage stilling til, om du skal være momsregistreret. Momsen skal gøres op enten kvartårligt eller halvårligt. Fordelen ved at være momsregistreret er, at momsen på driftsudgifter bliver refunderet, og man kan blive fritaget for afgift på kvælstof (gødning). Såfremt det drejer sig om et deltidslandbrug,- altså en erhvervsvirksomhed, - ser det anderledes ud. Hvis man har en omsætning på over ,- kr., er man automatisk momspligtig, og man skal tilmelde sig ved ToldSkat. Forsikrings-selskaberne refunderer ikke momsbeløb ved skader i momsregistrerede virksomheder. Har man eksempelvis en skade på en driftsbygning, bliver momsen heraf ikke refunderet fra forsikringen, men den kan fås direkte fra ToldSkat. Til gengæld skal man være opmærksom på stuehusskader. Her skal forsikringen dække momsen. Fradrag ved deltidslandbrug Det ligger i skattelovgivningen, at alle udgifter, der er nødvendige til sikring og vedligehold af indkomsten, kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Dette gælder også for deltidsbrug. De direkte stykomkostninger, såsom foder, udsæd, gødning, maskinstation med mere er der fradrag for. Ligeledes er der hel eller delvis fradrag for energi, telefon og bilomkostninger- efter korrektion for de private andele. Der er derudover fradrag for omkostninger såsom vedligehold på driftsbygninger og driftsinventar. I denne forbindelse skal der nævnes drifts- og etableringsudgifter ved stoker-/halmfyr. Såfremt selve fyret er placeret i en driftsbygning og bliver brugt en lille smule til driften, for eksempel til opvarmning af værkstedet eller tørring af korn med mere, kan momsen efter de gældende regler trækkes 100 % fra. For så vidt angår det skattemæssige fradrag skal dette fratrækkes forholdsmæssigt - det vil sige såfremt den driftsmæssige andel udgør f.eks. 10 %, kan der fratrækkes 10 % af udgifterne i den skattepligtige indkomst, men 100 % i momsen. 12 5

7 Hjertelig velkommen og held og lykke med den fremtid du/i har valgt ved at flytte på landet Landdistriktsudvikling og -puljer Landdistriktsudvikling handler om at gøre det at bo på landet og at flytte ud på landet mere attraktivt. Det handler om at skabe udvikling og vækst og dermed forbedre levevilkår og leveforhold for folk på landet. Formålet er at hindre en affolkning af landdistrikterne og at gøre disse landdistrikter til levende, pulserende samfund med en positiv fremtid foran sig. Derfor: Bor du på en landbrugsejendom med tomme produktionsbygninger, og har du en ide til en alternativ udnyttelse af disse? Er du med I en idrætsforening, borgerforening, lokalforening eller lignende, og har I en ide, der skal gøre jeres lokalsamfund mere attraktivt? Har du en ide til, hvordan netop dit lokalsamfund og landdistrikt kan udvikles og gøres mere attraktivt at bo i? Så kontakt din landboforening: Vi kan give dig et overblik over landdistriktspuljer og støtteordninger Vi kan indtage en formidlerrolle i kontakten med de relevante myndigheder Vi kan være sparringspartnere mht. videreudviklingen af din/jeres ide Vi kan hjælpe med udfyldningen af ansøgningsskemaer, hvilket bl.a. indebærer projektkonkretisering og projektformulering samt udfærdigelse af projektbudget 14 Vi kommer med forskellige baggrunde og derfor har vi også forskellige behov. Men fælles for os alle er at vi har valgt at bo på landet fordi vi kan lide det. Dermed skal ikke være sagt at vi bare passer vores landbrug for sjov, vi har også en stolthed i vores arbejde. Alle de timer vi bruger skulle gerne resultere i et overskud og derfor er det vigtigt at vi får den rigtige rådgivning og vejledning til en pris der harmonere med vores omsætning og størrelse. Som deltidslandmænd har vi ikke tid til at sætte os ind i alt, derfor er det vigtigt med kort og præcis rådgivning. Der er flere ting man skal sætte sig ind i når man flytter på landet, ting som man før har taget som en selvfølge for eksempel rent drikkevand, (brønd eller boring) tømning af septiktank, opvarmning af huset,(olie, halm, træ eller andet), renovering og vedligeholdelse af gamle bygninger. Derfor er det vigtigt at blandt andet regnskab bliver lavet af kompetente rådgiver der kender alle regler, så får man mere tid til at opfylde de drømme man har når man har valgt at flytte på landet. Jeg har en tryghed i at vide at mit regnskab, min EU ansøgning og mit gødningsregnskab er i orden og den tryghed vil jeg nødig undvære. Den frihed det giver mig kan jeg bruge på de ting som var grunden til at vi valgte at flytte på landet. Med venlig hilsen Hans Peter Paulsen Deltidslandmand 3

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold. Bestyrelsen for Familielandbruget og Udvalget for Danske Deltidslandmænd 14. januar 2014 Stort pressefokus på deltidslandbrug Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Dyreløse ejere af uplejede naturområder Dyreholdere med mangel på græsningsarealer Lejekontrakter for sommerperiode Græsnings

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Dato: 28. december qweqwe

Dato: 28. december qweqwe Dato: 28. december 2016 qweqwe Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2011-2012 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard 1 Mink Dagsorden Forskudsregistrering 2017 Kortperiodisk opgørelse Indbetalinger på pensionsordninger Skat opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012 FlexNyt Indhold OBS! Nye regler for udegående dyr om vinteren Hestetransport Frostsikring af marksprøjten Etablering af faunastriber få mere vildt og natur på din ejendom Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Kibæk den 13. september Miljøchef Hans Roust Thysen NOGET OM HESTE

Kibæk den 13. september Miljøchef Hans Roust Thysen NOGET OM HESTE Kibæk den 13. september Miljøchef Hans Roust Thysen NOGET OM HESTE DISPOSITION Meget kort om SEGES Noget om heste Gødningsopbevaring Registrering af erhvervsmæssigt dyrehold Brug af jordfolde Fremsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere