Forskningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan 2011 2014"

Transkript

1 Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitetshospital Udarbejdet af Forskningsleder, professor Niels Abildgaard 1

2 Status per december 2010 Baggrund i et kronologisk perspektiv Hæmatologisk Afdeling X blev etableret som selvstændig afdeling i 2003, hvor afdelingen blev udskilt fra Onkologisk Afdeling R. Hermed fulgte en selvstændig afdelingsledelse og efterfølgende en selvstændig forskningsledelse, og der etableredes en selvstændig klinisk forskningsenhed i 2004 (KFE-X). I perioden marts 2004 til august 2007 var overlæge og professor Hans Hasselbalch forskningsleder. Hans Hasselbalch rejste fra afdelingen og fratrådte sit professorat per 1. september 2007, hvorefter specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor Niels Abildgaard, blev udnævnt som forskningsansvarlig overlæge. I Forskningsstrategi 2007 for hæmatologisk afdeling defineredes følgende særlige indsatsområder: Etablering af hæmatologisk forskningslaboratorium Øget deltagelse i kliniske protokoller indenfor de hyppigste og vigtigste hæmatologiske sygdomme til understøttelse af de højt specialiserede funktioner Genbesættelse af klinisk professorat i hæmatologi Biobank og tilhørende database Fundraising Gennem videreudvikling af den kliniske forskningsenhed fra 2007 til 2010 med ansættelse af to yderligere projektsygeplejersker, herunder en ledende projektsygeplejerske, er fundamentet skabt for gennemførelse af kliniske protokoller inden for alle afdelingens profilerede satsningsområder, som knytter sig til specialeansvarsområderne akut leukæmi, maligne lymfomer, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme og stamcelletransplantation, foruden de benigne hæmatologiske sygdomme. Denne aktivitet har understøttet afdelingens højt specialiserede behandlinger. I perioden er der aktiveret mere end 30 kliniske protokoller i afdelingen. I årene 2006 til 2010 har der således været en positiv udvikling i afdelingens kliniske forskningsaktiviteter, som det i oversigtlig form fremgår af tabel 1-3 og figur 1. Den kliniske forskning fordeler sig naturligt indenfor afdelingens enkelte subspeciale-områder og status indenfor de enkelte sygdomsområder gennemgås mere detaljeret nedenfor. Per 1. marts 2010 blev det kliniske professorat i hæmatologi genbesat ved udnævnelse af professor Niels Abildgaard. Hæmatologisk Afdeling tildeltes i 2009 en særlig forskningsbevilling fra Region Syddanmark for årene Forskningsbevillingen var specifikt bevilget til 1) Ét årsværk for ny ph.d.-studerende 2) 3-årig ansættelse af forskningslektor 3) Ansættelse af forskningsprofessor 4) Ansættelse af sygeplejeforsker Med afsæt i denne bevilling påbegyndtes nyt ph.d.-forløb inden for maligne lymfomer i 2010, der ansattes i 2010 sygeplejeforsker Bente Hoeck, og der blev i 2010 opslået stilling som forskningslektor inden for maligne lymfomer. 2

3 Sidstnævnte stilling blev ikke besat, idet tiltænkte ansøger, overlæge Lars Møller Pedersen, i stedet blev rekrutteret til ledende overlægestilling i Region Sjælland. Lars Møller Pedersen fungerede i 2010 dog som frikøbt med 50% specificeret forskningstid via bevilling fra OUH s forskningspulje. Tabel 1. Udviklingen i afdelingens forskningsmæssige humane ressourcer fra 2006 til 2010 Humane ressourcer Professorer Forskningssekretær Forskningslektorer Post-docs ¼ 1 ¼ Ph.d.-studerende Projektsygeplejersker Klin. Lektorer Spl. Forskning Tabel 2. Udviklingen i tilførslen af interne forskningsmidler (RSD/OUH) OUH Forskningspulje OUH Ph.d.-pulje Region Syddanmark Forskningspulje Region Syddanmark Ph.d.-pulje Region Syddanmark - ekstraordinær ansøgt ansøgt ( ) 3

4 Tabel 3. Udviklingen i tilførslen af eksterne forskningsmidler RIKKpuljemidler Kræftens Bekæmpelse Karen Elise Jensens Fond Gangstedfonden Andre private fonde Figur 1. Udviklingen i antallet af peer reviewed artikler Peer-reviewed publikationer 4

5 De væsentligste lokale samarbejdspartnere indenfor forskningen på OUH og SDU Via den kliniske forskningsaktivitet og pågående ph.d.-projekter er etableret vigtige forskningsnetværk med samarbejdspartnere på OUH og SDU, foruden med nationale og internationale forskere og forskningsgrupper. Afdelingens væsentligste samarbejdspartnere på OUH er Afdeling for Klinisk Patologi Nuklearmedicinsk Afdeling / PET-Centret Radiologisk afdeling Klinisk Genetisk Afdeling, Human Micro Array Centret ved Torben Kruse Klinisk Immunologisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling De væsentligste samarbejdspartnere på SDU Medicinsk Bioteknologisk Center, WP25, Henrik Ditzel Group Proteomcentret, Campus Status indenfor de enkelte sygdomsområder, herunder status for de væsentligste samarbejdspartnere nationalt og internationalt Maligne lymfomer Speciallæger og forskningsaktive læger i teamet: Lars Møller Pedersen, specialeansvarlig overlæge (fratrådt per ) Bodil Himmelstrup, overlæge, ph.d. Lars Munksgaard, overlæge Bo Amdi, afdelingslæge Per Syrak Hansen, afdelingslæge Karen Mylam, ph.d.-studerende Kliniske, protokollerede forsøg har de seneste år udgjort og udgør fortsat den største tyngde i forskningen. Afdelingen deltager løbende i et antal relevante protokoller indenfor de større lymfomsygdomme. Det drejer sig både om firma- og investigator-initierede protokoller. I tidligere og aktuelle internationale multicenterstudier har afdelingen den koordinerende funktion i Danmark. Vi har i forbindelse med studierne et løbende samarbejde med såvel nationale som nordiske, europæiske og internationale samarbejdspartnere: Dansk Lymfomgruppe (DLG) Nordisk Lymfomgruppe (NLG) HOVON gruppen GELA gruppen Den tyske CLL gruppe De tyske lymfomgrupper 5

6 Der er et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi hvad angår diagnostik, prognosticering og monitorering af lymfomsygdomme med bl.a. flowcytometri, cytogenetik og PCR. Dette samarbejde forventes udbygget også hvad angår laboratoriebaseret lymfomforskning. I 2010 har specialeansvarlig overlæge Lars Møller Pedersen været 50% frikøbt i forskningsstilling med fokus på satsningsområderne PET og radioimmunterapi ved lymfomsygdomme. Dette foregår i et nært samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret på OUH. Der er initieret en proces med metodologisk kvalitetssikring, som muliggør fremtidige prospektive forsøg af maksimal kvalitet. I samarbejde nationalt, på nordisk plan og med internationale grupper bliver studier på højt internationalt niveau muligt. De første data vil blive publiceret i løbet af Som led i udbygningen af forskningen indenfor satsningsområdet PET påbegyndtes per 1. september 2010 et ph.d.-projekt ved læge Karen Mylam med titlen Integrering af 18F-FDG PET i den tidlige responsevalering af DLBCL. Lars Møller Pedersen fratrådte per sin overlægestilling ved OUH, men vil fortsat være projekt-vejleder for dette ph.d.-projekt. Ny hovedvejleder er professor Niels Abildgaard. Herudover har afdelingen været sponsor for en nu snart afsluttet OUH-initieret international protokol for evaluering af den prognostiske værdi af tidlig PET-undersøgelse efter kun en kemoterapi behandlingsserie. En nyindkøbt PET-scanner til dyr ved PET-Centret vil muliggøre deltagelse i basalforskning. Overlæge, ph.d., Bodil Himmelstrup har særlig interesse i palliation. Overlæge Lars Munksgaard har særlig interesse i epidemiologisk forskning, og der er planlagt studier baseret på den nationale lymfomdatabase LYFO. Afdeling X har i samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi de seneste år deltaget i arbejdet med flere publikationer baseret på epidemiologiske data fra LYFO. Desuden har Afdeling X i samarbejde med andre hæmatologiske centre i Danmark indenfor DLG gennemført diverse kliniske studier og har pågående planer for initiering af flere studier. Myelomatose Speciallæger og forskningsaktive i teamet: Niels Abildgaard, professor, specialeansvarlig overlæge, dr. med. Lene Meldgaard Knudsen, ledende overlæge, dr. med. Bo Amdi, afdelingslæge Jacob Haaber, 1. reservelæge, ph.d., post-doc Charlotte Toftmann Hansen, læge, ph.d.-studerende Ida Bruun Kristensen, læge, ph.d.-studerende Afdelingen deltager løbende i nationale og internationale behandlingsprotokoller, som retter sig mod såvel nydiagnosticerede patienter og patienter med recidiv. I aktuelt fase 1/fase 2 studium med afprøvning af kræftvaccine ved myelomatose har afdelingen sponsorfunktion. Vi har i forbindelse med studierne et løbende samarbejde med såvel nationale som nordiske, europæiske og internationale samarbejdspartnere: Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) 6

7 Nordisk Myelomatose Studiegruppe (NMSG) Myelomforskningsgruppen ved Institut for Kræftforskning, Trondheim, Norge European Myeloma Network (EMN) International Myeloma Working Group (IMWG) Jacob Haaber afsluttede i 2008 sin ph.d. Investigations of some biological processes causing bone destruction and the prognostic importance of genetic alterations in multiple myeloma, bl.a. under vejledning af Niels Abildgaard. Den forskning, som iværksattes i dette projekt har Jacob Haaber fortsat og videreudviklet som delvist frikøbt post-doc og medvejleder for et nyt ph.d.-projekt ved læge Ida Bruun Kristensen: Osteoblast and osteoclast regulation in the pathophysiology of the bone disease in multiple myeloma. Hovedvejleder på dette projekt er professor Niels Abildgaard og medvejleder er professor Henrik Ditzel, WP25. Projektet gennemføres således i et tæt samarbejde med Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU. I et andet ph.d.-projekt Evaluation of serum free light chains in plasma cell dyscrasias pågår en laboratoriemæssig og klinisk gennemprøvning af en ny diagnostisk metode til undersøgelse af sygdomsaktiviteten ved myelomatose. Hovedvejleder på dette projekt er professor Niels Abildgaard. Projektet gennemføres regionalt ved deltagelse af den hæmatologiske afdeling og Klinisk Biokemiske Afdeling i Esbjerg, og medvejleder er overlæge, professor Jørgen Jespersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus. Overlæge Lene Meldgaard Knudsen er principal investigator og sponsor for et fase 1-2 studium af en ny type cancervaccine ved myelomatose. Denne protokol har deltagelse af samarbejdspartnere på Herlev Sygehus og Rigshospitalet. Der er i samarbejde med PET-centret ved Nuklearmedicinsk Afdeling udfærdiget protokol for evaluering af værdien af FDG PET-CT ved myelomatose. Denne protokol ventes initieret i 2011, formentlig som led i ph.d.-projekt. Lokalt på OUH er herudover specielt afdeling for Klinisk Patologi en vigtig forskningsmæssig samarbejdspartner. Udvikling af nye mere sensitive diagnostiske metoder og monitorering af minimal restsygdom er pågående forsknings- og udviklingsområder. Aktuelt pågår herudover studium til afklaring af den prognostiske betydning af og sammenhæng mellem tumorcellernes morfologiske karakteristika, proliferationsmarkører, cytogenetiske forandringer og andre biomarkører. Akutte leukæmier Speciallæger og forskningsaktive i teamet: Lone Friis, overlæge, ph.d. Paul Gram-Hansen, overlæge Claus Marcher, afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d. Duruta Weber, afdelingslæge, ph.d. Andreja Dimitrijevic, afdelingslæge Der er et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi vedr. udvikling af molekylærbiologiske metoder, cytogenetik og flowcytometri, som udover værdi ved diagnostik og prognosticering har stor betydning for monitorering af minimal restsygdom. 7

8 Fra 2009 har afdelingen deltaget i de store britiske AML-protokoller (MRC-16 og MRC-17), som retter sig mod henholdsvis ældre og yngre patienter med akut myeloid leukæmi. Dette sker i national konsensus og i et tæt samarbejde med den britiske leukæmigruppe. Nationale og internationale samarbejdsgrupper: ALG, den danske akutte leukæmi gruppe European Leukemia Network Den britiske leukæmigruppe (NCRI) Lone Friis har i samarbejde med PET-Centret, Radiologisk afdeling og Afdeling for Klinisk Patologi planlagt initiering af protokol for evaluering af forekomsten af ekstramedullær sygdom ved AML med PET-CT. Efter et indledende pilot-studium er det sandsynligt, at protokollen kan udbygges som et ph.d.-studium. Der er ligeledes planer for initiering af et tværfagligt forskningsprojekt omkring ambulant behandling af AML-patienter. Projektet er et kvalitativt forskningsprojekt og gennemføres som et ph.d.-projekt, hovedvejledt af overlæge Lone Friis. Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering ved SDU. Kroniske myeloide sygdomme og benign hæmatologi Speciallæger og forskningsaktive i teamet: Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. Paul Gram-Hansen, overlæge Duruta Weber, afdelingslæge, ph.d. Henrik Frederiksen, afdelingslæge, ph.d. Andreja Dimitrijevic, afdelingslæge Thomas Stauffer Larsen, 1. reservelæge, ph.d. Størstedelen af forskningen foregår som kliniske, protokollerede forsøg i samarbejde med såvel nationale som nordiske, europæiske og internationale samarbejdspartnere, hvoraf kan nævnes: DSKMS (Dansk Studiegruppe for Myeloide Sygdomme) nordisk MDS gruppe nordisk MPD gruppe nordisk CML gruppe Dertil kommer et forskningssamarbejde på tværs af de hæmatologiske centre, hvor vi aktuelt har etableret et samarbejde med Rigshospitalet vedrørende metyleringsstatus hos patienter med MDS og AML på diagnosetidspunktet og i forbindelse med epigenetisk behandling. Der er et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi vedr. udvikling af molekylærbiologiske metoder, cytogenetik og flowcytometri, som udover værdi ved diagnostik og prognosticering har stor betydning for monitorering af minimal restsygdom. Der har i dette samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi gennem en årrække været særlig fokus på de Ph-kromosom negative kroniske myeloide sygdomme. I 2008 afsluttedes ph.d.- projektet The JAK2 V617 mutation in Philadelphia chromosome negative chronic myeloproliferative disorders - Impact on clinical phenotype ved læge Thomas Stauffer Larsen. 8

9 Thomas Stauffer Larsen har fortsat denne forskning og har etableret samarbejde med såvel Micro Array Centret på OUH ved professor Torben Kruse og med Proteomcentret ved SDU, som led i denne forskning. Thomas Stauffer Larsen er principal investigator for en ny national behandlingsprotokol ved de Ph-kromosom negative kroniske myeloide sygdomme. Denne ventes initieret i I samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi, Dermatologisk Afdeling og Endokrinologisk Afdeling har overlæge Hanne Vestergaard skabt et tværfagligt murstensløst center for lokaliseret og systemisk mastocytose, som har opnået international opmærksomhed, og som vil blive europæisk referencecenter for diagnostik og behandling af denne sygdom. Afdelingslæge, ph.d. Henrik Frederiksen har særlig viden om og interesse for epidemiologi og er deltidsansat i forskerstilling ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Henrik Frederiksen har iværksat epidemiologisk forskning i afdelingen og vil sikre, at dette fortsat bliver et vigtigt forskningsområde i afdelingen. Der er konkrete planer for initiering af et ph.d.-projekt omkring epidemiologiske aspekter ved de Ph-kromosom negative kroniske myeloide sygdomme, vejledt af Hanne Vestergaard og Henrik Frederiksen. Sygeplejeforskning Med ansættelse af sygeplejeforsker, cand. cur. og ph.d.-studerende Bente Hoeck i 2010 er sygeplejeforskning blevet en etableret del af forskningen i Hæmatologisk Afdeling. Sygeplejeforskningen tager udgangspunkt i tre hovedsøjler: Sygepleje, patientperspektivet og evidensbaseret praksis. Udover forskning i sygepleje er fokus rettet mod etablering af tværfaglig forskning med fokus på det samlede patientforløb. Aktuelt planlægges et tværfagligt projekt om tidlig rehabilitering af patienter med hæmatologiske lidelser. Projektet udgår fra Afdeling X i et samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen. Formålet er at udvikle et tværfagligt, samlet rehabiliteringstilbud til afdelingens patienter. Det overordnede fokus er (a) afdækning af patienters behov for tidlig rehabilitering, (b) udvikling af konkrete rehabiliteringstiltag og (c) etablering af samarbejde på tværs af sektorer. Det specifikke sygeplejefaglige fokus er udvikling af en individuel ernæringsintervention med fokus på patientinddragelse. Det tværfaglige fokus er (a) superviseret fysisk aktivitet under kemoterapi, (b) afprøvning af ergoterapeutisk intervention med henblik på at forbedre patienternes ADL, samt (c) udvikling af en elektronisk, tværfaglig rehabiliteringsplan. Konklusion på aktuel status per ultimo 2010 Hæmatologisk Afdeling X står stærkt inden for klinisk kræftforskning med deltagelse i nationale og internationale kliniske behandlingsprotokoller og afdelingen har mange lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Der har været en ønskelig stigning i forskningsaktiviteterne, og i forhold til definerede satsningsområder i 2007 er der opnået genbesættelse af professorat i 2010, stigende protokolvirksomhed og øget tilførsel af interne og især eksterne forskningsbevillinger. Det er ikke lykkedes at etablere hæmatologisk forskningslaboratorium. 9

10 Hæmatologisk afdeling står således fortsat svagt mht. muligheden for at gennemføre eksperimentel laboratorieforskning og grundforskning, hvilket adskiller afdelingen fra landets øvrige hæmatologiske centerafdelinger. Der er pågående planer for etablering af et forskningslaboratorium i samarbejde med Afdeling for Klinisk Patologi. Identifikation af national og international udvikling på de givne områder Indenfor de maligne hæmatologiske sygdomme følger den internationale biomedicinske udvikling og forskning tydeligt følgende tre områder: Udvikling af individualiseret, målrettet (targeteret) terapi Identifikation og erradikation af minimal restsygdom Udvikling og afprøvning af nye terapeutika I national sammenhæng er der udover disse områder også fokus på den samlede patientbehandling med optimering af livskvalitet og rehabilitering. Vurdering af relevante indsatser for at fastholde og udvikle nuværende forskningsposition En forudsætning for frontlinje biomedicinsk forskning indenfor ovennævnte områder er tilgang til avancerede diagnostiske metoder, såvel celle- og molekylærbiologiske som billeddiagnostiske. Etablering af et fælles hæmatologisk og patologisk forskningslaboratorium vil sikre, at Hæmatologisk Afdeling X også vil kunne bidrage med frontlinje forskning indenfor celle- og molekylærbiologi. Etableringen af dette forskningslaboratorium er helt klart den enkeltfaktor, som vil have størst impact på forskningsproduktionen fra Hæmatologisk Afdeling. I perioden fra 2007 til 2010 har antallet af peer-reviewed publikationer fra afdelingen været ret stabil mellem publikationer årligt med et lille produktionstab i 2008 og 2009 efter Hans Hasselbalchs afgang som professor i Publikationsraten er nu i 2010 på ny med stigende tendens. Såfremt et publikationsmål på årlige peer-reviewed publikationer skal nås i vil det kræve øget mulighed for laboratorieforskning. Forskningslaboratoriet vil sikre mulighed for umiddelbar initiering af flere ph.d.-forløb i afdelingen og sikre en platform for rekruttering af særligt forskningsaktive læger og forskningslektorer/professorer. PET-Centret ved OUH er en allerede etableret, unik samarbejdspartner indenfor udvikling af sensitiv og dynamisk billeddiagnostik og en afgørende partner i etablering og fortsat udvikling af targeteret terapi i form af avanceret radioimmunterapi. Der skal fortsat arbejdes på at skabe et godt forskningsmiljø for den tværfaglige forskning. Dette skal dels sikre rekruttering af nye aktive forskere, men også sikre fastholdelse af de nuværende forskningsaktive i afdelingen. Der har desværre været afgang fra afdelingen af aktive kliniske forskere, hvilket i hver enkelt tilfælde har medført 1-2 års tidstab i iværksættelsen og færdiggørelsen af forskningsinitiativer. Der er pågående planer for at samle forskningen i én hæmatologisk forskningsenhed, dvs. samle de ph.d.-studerende, professor, forskningssekretær, post-docs, forskningslektorer, sygeplejeforsker og projektsygeplejersker i én fysisk enhed på 12. etage i Kløvervænget 10, hvor hidtil alene de kliniske projektsygeplejersker har haft kontorer. 10

11 Samling af de forskningsaktive vil skabe synergieffekter i et tværfagligt forskningsmiljø, hvilket vil medvirke til såvel rekruttering som fastholdelse af medarbejdere. Mål og handlingsplan 1. Etablering af Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium - Etableres fysisk i WP15. Der er potentiel barriere mht. til identifikation og dispositionsret over lokaliteter. - Dialog med Sygehusledelsen ved OUH pågår. - Ansøgninger til apparatur- og forskningspuljer indsendt og udfærdiges fortløbende. Finansiering af det nødvendige apparatur er ikke endelig afklaret. - Ansøgninger til projektbevillinger udfærdiges og der er opnået bevillinger fra såvel Karen Elise Jensens Fond og Gangstedfonden. - Forskningslaboratoriet etableres i løbet af Samling af forskningsaktiviteten i Hæmatologisk Forskningsenhed X (HFE-X) - Placeres fysisk på 12. etage i Kløvevænget 10, hvor der er behov for benyttelse af alle lokalerne på etagen for at skabe tilstrækkelig plads. Mulig barriere er opnåelse af fuld dispositionsret over lokalerne på 12. sal. For nærværende er der lokaler, som disponeres af andre afdelinger, men som kun anvendes i meget begrænset omfang. - Dialog med Sygehusledelsen pågår. - Samlingen i HFE-X færdiggøres i 1. halvår Besættelse af nuværende bevilget forskningslektorat og etablering af flere kombinationsforskerstillinger (forskningslektorater/forskningsprofessorater) - Rekruttering af etableret forsker pågår og opslag og besættelse af forskningslektorat ventes i 1. halvår Lektoratet vil have delvist afsæt i det etablerede forskningslaboratorium. - Indenfor 2-3 år ønskes oprettet yderligere forskningslektorater som kombinationsstillinger. Der stiles optimalt mod besættelse af forskningslektorer i kombinationsstillinger inden for hvert af afdelingens specialeansvarsområder, akut leukæmi, maligne lymfomer, myelomatose, kronisk myeloide sygdomme og stamcellebehandling. Udfordringen er rekruttering og en kommende konkurrence situation med specielt Region Sjælland, som er i opbygning af en hæmatologisk centerafdeling med bevilget tilknyttet forskningslaboratorium i Roskilde. Flere potentielle nuværende og kommende forskere er bosiddende på Sjælland. Vilkår og et godt forskningsmiljø vil være afgørende rekrutteringsparametre. - Om muligt ansættelse af forskningsprofessor, evt. udenlandsk gæsteprofessor, inden Udvikling af sygepleje- og tværfaglig forskning - Opbygning af forskningsfeltet pågår. Overordnet set er ønsket at opnå forskningsbaseret viden om patienternes behov, forventninger og erfaringer med udgangspunkt i deres sociale og kulturelle kontekst. 11

12 - Et fokusområde vil være at etablere et forskningsmiljø forankret i humanistisk sundhedsforskning. I den sammenhæng er fokus etablering af samarbejde med forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. - Den sygeplejefaglige forskning tager afsæt i en nordisk omsorgstradition og diskurs. Et fokusområde er derfor at etablere strategiske og samarbejdende netværk med tilsvarende forskningsmiljøer såvel nationalt som internationalt. - Et andet overordnet ønske er at udvikle en vidensbaseret tilgang til klinisk sygepleje. Her er det væsentligt, at forskningen tager udgangspunkt i og forankres i praksisfeltet. Med afsæt i det såkaldte knowing-doing gab og elementerne i evidensbaseret praksis vil et fokusområde derfor være at etablere en platform for sygeplejefaglig forskning og udvikling i afdelingen med henblik på at forbinde forskning og klinisk praksis. - Flere og flere patienter behandles ambulant eller semiambulant. Her vil et fokusområde være at udvikle viden om den sygeplejefaglige såvel som tværfaglige indsats som kan matche patienternes ændrede/nye behov. I den sammenhæng vil der være fokus på at undersøge evidensen for etablering af et sygeplejeambulatorium. - Flere og flere patienter behandles ambulant eller semiambulant. Her vil et fokusområde være at udvikle viden om den sygeplejefaglige såvel som tværfaglige indsats som kan matche patienternes ændrede/nye behov. I den sammenhæng vil der være fokus på at undersøge evidensen for etablering af et sygeplejeambulatorium. - Med afsæt i det nye grundkoncept for sygehusene i RSD vil et fokusområde være at sætte fokus på patientperspektivet og specifikt på patientinddragelse i alle faser af patientforløbet. - Med afsæt i Kræftplan 3 vil et af fokusområderne være projekter omkring rehabilitering. - Med afsæt i OUH s udviklingsplan vil et fokusområde være opbygning af et tværfagligt og tværsektorielt forskningssamarbejde omkring patientforløbet. Her vil et oplagt fokusområde være de konsekvenser og følgevirker targeteret behandling har for patienterne. 5. Flere ph.d.-forløb - 5 ph.d.-forløb inden udgangen af 2011, dvs. 2 nye forløb til start i Dette er allerede under planlægning. - Fra 2012 sikring af kontinuerligt 8-10 ph.d.-forløb, idet der gerne sikres 2 ph.d.- forløb til understøttelse af forskningsaktiviteten inden for hvert af afdelingens specialeansvarsområder, akut leukæmi, maligne lymfomer, myelomatose, kronisk myeloide sygdomme og stamcellebehandling, optimalt med kombinationen af et klinisk funderet, og et laboratoriemæssigt funderet projekt. Udfordringen vil især være sikring af kvalificeret forskningsvejledning inden for hvert felt, jf. ovenstående punkt 3. - Med etablering af et tværfagligt forskningsmiljø vil der ligeledes være fokus på rekruttering og tiltrækning af ph.d.-studerende fra andre discipliner og gerne i samarbejde med andre forskningsmiljøer. 12

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Referat fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 1. Velkomst og beskrivelse af baggrund for initiativet (ved Niels

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital

Forskningsplan Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital Forskningsplan 2017-2022 Hæmatologisk Afdeling X Odense Universitets Hospital Udfærdiget august 2017 af Forskningsledelsen og Afdelingsledelsen ved Hæmatologisk Afdeling X NA den 16. august 2017 Side 1

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk.

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk. 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og 2 grupper MANDAG d. 28/5 2. pinsedag TIRSDAG d. 29/5 ONSDAG d 30/5 TORSDAG d 31/5 FREDAG d. 1/6 Introduktion

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d.

Læs mere

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni 7. semester Efterår 2011 Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51, december 2011 Hold A og Hold B 2 hold MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie FREDAG d. 23/12

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( )

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( ) 7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 (3513601) 8.15-9.00 Mandag d. 25/5 2. pinsedag Tirsdag d. 26/5 Onsdag d. 27/5 MMI Torsdag d. 28/5 Fredag d. 29/5 9.15-10.00

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH 1 Forskning i rivende udvikling En intensiv forskningsindsats er en naturlig del af aktiviteten

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51

7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Mandag d. 15/12 Tirsdag d. 16/12 Onsdag d. 17/12 Torsdag d. 18/12 Fredag d. 19/12 8.15-9.00 9.15-10.00 15.st.aud CLL

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus Forskningspolitik og strategi 2014-2016 på Nykøbing Falster Sygehus Godkendt af forskningsråd og sygehusledelse 4. september 2014. 1 Resume Nykøbing F. sygehus er et akutsygehus med elektive funktioner

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Forskningsledelse Hvad skal der til?

Forskningsledelse Hvad skal der til? Forskningsledelse Hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet Forskningsledelse en ny disciplin? Niels Bohr

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

7. semester Forår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og Hold B 2 grupper (3513601) Andre anæmisygdomme

7. semester Forår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og Hold B 2 grupper (3513601) Andre anæmisygdomme 7. semester Forår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og Hold B 2 grupper (3513601) 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 27/5 TIRSDAG d. 28/5 ONSDAG

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1

7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og 2 grupper Eksamen 18/1 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d. 21/12 13.15-14.00

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Forskningsstrategi for OUH

Forskningsstrategi for OUH Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 19 Offentligt Forskningsstrategi for OUH Udarbejdet i samarbejde med Klinisk Institut, Syddansk Universitet En del af OUH s udviklingsplan Hospitalsledelsen

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark Lægeforeningen Syddanmark Lægestafetten Syddanmark Forskningens vilkår i Syddanmark ikke så ringe endda! Stafetholder Kim Brixen Professor, Institutleder Klinisk Institut, SDU Se tidligere lægestafetter

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 23. maj 2008 Idéoplæg til, hvordan man i fremtidens sygehuse sikrer optimale forhold for forskning, udvikling og uddannelse, således

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi Region/privat udbyder: Region Sjælland Dato: 2. oktober 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere