1. Skolens profil og undervisningstilbud Skolens praksis her og nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Skolens profil og undervisningstilbud Skolens praksis her og nu"

Transkript

1 Lyngby juni 2018 Selvevaluering 2017/2018 Billums Privatskole anvender Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel, som sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets-og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens 9 a, stk. 1, og omfatter følgende: 1. Skolens profil og undervisningstilbud Skolens praksis her og nu Skolens værdigrundlag/formål/profil Skolens samlede antal elever Det er skolens formål at drive privat grundskole med skolefritidsordning efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er endvidere skolens formål at have 10. klasse i det omfang der er elevmæssig dækning for det samt efter bestyrelsens beslutning heltids skolefritidsordning jfr. Lov om friskoler, private grundskoler m.v. 36B. I skoleåret 2018/2019 evalueres og redefineres skolens kultur og værdier. Evalueringen og arbejdet starter på et internat den august for alle skolens ansatte og forventes afsluttet i sommeren Genevalueres sommer/efterår Per 5. september 2017 havde skolen 190 elever.

2 Skolens samlede antal lærere I skoleåret 2017/2018 var der 13 fastansatte lærere, svarende til ca. 12,5 fuldtidsstilling. Undervisning på klassetrin Humanistiske fag Dansk Engelsk Tysk 2 2 3* 3* 3* 4 Fransk 3** 3** 3** 3 Historie Kristendomskundskab Samfundsfag 2 2 Naturvidenskabelige fag Matematik Natur og teknik Geografi Biologi Fysik/kemi 2+2* 2+2* 1+2* 3 Kreativt/musiske fag Idræt Musik Billedkunst Hjemkundskab 3 Valgfag Flekstid/kursus og fordybelse ** 2** 2** Skolens organisering Prøver Slutmål Hver vinter/forår af skolens ledelse. Skolen er en etsporet skole klasse har flex/flydende mødetid Der tilbydes valgfag i 7. klasse. Hver vinter/forår af skolens medarbejdere og ledelse. Skolens aflægger (FP) Folkeskolens Prøver efter 9. og 10. klasse. Fællesmål danner rammen for skolens undervisning og prøver.

3 Delmål Undervisningsplan Fællesmål danner rammen for skolens undervisning og prøver. Fællesmål danner rammen for skolens undervisning og prøver. 2. Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Skolens praksis her og nu Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Inddragelse af eleverne i evalueringen Skolen bruger en række metoder til iagttagelse af elevernes faglige standpunkt samt deres udbytte af undervisningen. a. Lærerne retter, kommenterer og vurderer elevernes større skriftlige opgaver i alle fag og på alle klassetrin. b. Løbende vurdering af elevernes mundtlige præstationer. c. Registrering af elevernes resultater i både større skriftlige opgave og mere rutineprægede opgaver som diktat, færdighedsregning, grammatik m.m. i alle fag og på alle klassetrin. d. Afsluttende opgaver eller test efter på længerevarende emner eller forløb. e. Læsefærdighed testes løbende som led i danskundervisningen. f. Nationale test i det omfang det er muligt. g. Elevevaluering af undervisningen. Hvert år. I 2018/2019 nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre. Elevernes evaluering af undervisningen og eget udbytte kan foregå på to måder. Enten som en klassesamtale eller i form af en Elevevaluering Af Undervisningen (EAU). Ved en sådan udfylder eleverne anonymt et elektronisk spørgeskema om et afsluttet undervisningsforløb. Faglæreren viser resultatet på Starboardet og drøfter resultaterne med klassen så de sammen kan finde ud af, hvad der kan gøres bedre af læreren, den enkelte elev og klassen som helhed. Hvert år.

4 Inddragelse af forældre i evaluering Samarbejde mellem lærere og videndeling Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen I 2018/2019 nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre. Forældrene inddrages ikke direkte i vurderingen af elevernes faglige standpunkt. Ændring vil kræve meget anderledes tilgang til emnet. I 2018/2019 nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre. Alle klassers lærere holder rutinemæssigt 2 årlige konferencer, hvor klassens elever gennemgås. Klasselæreren er tovholder i samarbejdet om klassen og indkalder til supplerende møder efter behov. Teammøder om fag og klasser er indlagt i lærernes kalender. Hver vinter/forår af skolens (medarbejdere og) ledelse. I 2018/2019 nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre. For alle klasser holdes skole-hjemsamtaler 2 gange om året. I efteråret deltager i 0-8K dansk- matematik- og evt. anden klasselærer, som har besked med fra klassens øvrige lærere, mens alle faglærere deltager i samtalerne i 9. og 10. klasse. I foråret deltager også faglærere med minimum 3 ugentlige timer i klassen i 1-8. klasse, mens dansk/klasselærer samt UU-vejleder deltager i samtalerne med 9. og 10. klasse, som er behovssamtaler jfr. UU. Kalender for samtaler i klasse er fastlægges, så den harmonerer med UU og optagelse.dk Desuden får a. elever i 0-4. klasse en skriftlig vurdering af fagligt standpunkt og arbejdsindsats til jul og sommerferien, b. elever i 5-7. klasse får skriftlig feedback på deres indsats i samtlige fag mht. lektier og aktiv deltagelse i timerne ca. hver fjerde uge i form af en såkaldt feedbackseddel samt standpunktsbøger til jul og sommerferien, c. elever i 8. klasse feedbacksedler som nævnt under b. og karakterbøger til efterårsferien, jul og sommerferien.

5 d. elever i klasse feedback som under c. plus at de får karakterbog i forbindelse med deres udarbejdelse af ansøgning om ungdomsuddannelse i februar. Disse to klassetrin får deres afsluttende karakterbog inden de skriftlige prøver, de såkaldte årskarakterer. Vurdering af elevernes generelle standpunkt Vurdering af elevernes faglige standpunkt i dansk Vurdering af elevernes faglige standpunkt i matematik Vurdering af elevernes faglige standpunkt i engelsk (fire ovenstående punkter) De måneder hvor en klasse får standpunkts- eller karakterbog erstatter denne feedbacksedlen. Sidstnævnte er elektronisk og udfyldes af alle klassens lærere og udgives i Intra. Klasselæreren opsummerer/kommenterer den enkelte elevs feedbackseddel, og skolelederen tager opfølgende samtaler med elever, hvis feedbacksedler viser behov for det. Hver vinter/forår af skolens (medarbejdere og) ledelse. Feedbackordningen justeres efter behov og ud fra arbejdet med elevernes læring se ovenstående evaluering. Dette sker som beskrevet under Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen : a. Lærerne retter, kommenterer og vurderer elevernes større skriftlige opgaver i alle fag og på alle klassetrin. b. Løbende vurdering af elevernes mundtlige præstationer. c. Registrering af elevernes resultater i både større skriftlige opgave og mere rutineprægede opgaver som diktat, færdighedsregning, grammatik m.m. i alle fag og på alle klassetrin. d. Afsluttende opgaver eller test efter på længerevarende emner eller forløb. e. Nationale test i det omfang det er muligt. Hver vinter/forår af skolens ledelse. I 2018/2019 nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre.

6 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Følger skolen folkeskolens Fælles mål fuldt ud? Følger skolen folkeskolens Fællesmål delvis? Har skolen ændret på fag i den forudgående periode, så fælles mål kun følges delvis? Fastsætter skolen sine egne slutmål? I hvilke fag/fagområder fastsætter skolen selv sine slutmål? Hvem er inddraget i fastlæggelsen af disse slutmål? Har skolen ændret på sine slutmål i den forudgående periode? Fastsætter skolen sine egne delmål? I hvilke fag/fagområder fastsætter skolen selv sine delmål? Hvem er inddraget i fastlæggelsen af disse delmål? Har skolen ændret på sine delmål i den forudgående periode? Udarbejder skolen sine egne undervisningsplaner? I hvilke fag/fagområder udarbejder skolen sine egne undervisningsplaner? Hvem er med i udarbejdelsen af disse undervisningsplaner? Har skolen ændret på sine delmål i den forudgående periode? Inddragelse af mål i de humanistiske fag Inddragelse af mål i de naturfaglige fag Inddragelse af mål i de praktisk/musiske fag Standpunktet på trinniveau til vurdering af undervisningen Skolens praksis her og nu Skolens undervisning følger Undervisningsministeriets Forenklede Fælles mål i de fag, der tilbydes undervisning i. Fælles mål følges, da vi tilbyder samme afgangsprøver som folkeskolen. Hvert forår. Målene er grundlag for lærernes fastlæggelse af undervisningsforløb. Målene er grundlag for lærernes fastlæggelse af undervisningsforløb. Målene er grundlag for lærernes fastlæggelse af undervisningsforløb. Elevernes standpunkt følges løbende i forhold til de aktuelle mål. Hvis en elev eller elevgruppe ikke lever op til det forventede niveau, tilbydes understøttende undervisning i form af materialer, som lærerne vurdere kan give eleven/eleverne det tiltrængte løft. Dette kan enten ske i form af differentiering af indholdet af undervisningen i klassen og det anvendte materiale, eller i form af understøttende opgaver og/eller timer, f.eks. et kursus i ligninger, regnemetoder eller hvad behovet måtte være.

7 4. Elevens alsidige personlige udvikling Skolens praksis her og nu Elevens alsidige udvikling i fagene Skolen søger at støtte elevernes alsidige udvikling inden for fagenes rammer gennem differentiering af undervisningen, så alle kan føle, at de har noget at byde ind med. varierede arbejdsformer, som også giver eleverne mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer. inddragelse af kreative elementer, så eleverne også kan udvikle og vise deres kreative, manuelle eller musiske færdigheder. bevægelse som f.eks. aktiv grammatik. give eleverne mulighed for selv at udvikle løsnings- eller projektforslag. Siden efteråret 2014 bliver de under pkt. 2 nævnte feedbacksedler også brugt til at fremhæve f.eks. eleverne sociale kompetencer, ligesom de hele tiden er blevet brugt til at fremhæve kreative, fantasifulde, utraditionelle indslag på samme måde som præstationer, der på anden måde gør indtryk. Elevens alsidige udvikling i skolens aktiviteter i øvrigt Evalueringsmetoder til den alsidige udvikling På de spørgeskemaer som forældre til elever i alle klasser får, og som elever fra klasse ligeledes får vedr. skole-hjemsamtaler, er der også spørgsmål om, i hvilket omfang elever/forældre vurderer, at alle sider af elevens situation blev belyst. Det synes 94 % af forældrene, at lærerne var gode eller meget gode til og 13 % middel. Hos eleverne siger 13 %, at der var vigtige ting, som lærerne ikke kom ind på, mens 48 % var godt tilfredse. 39 % ved ikke rigtigt. Hvert år. I 2018/2019 nedsættes to arbejdsgrupper vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering) og trivsel (herunder personlige udvikling). marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre.

8 5. Frihed og folkestyre Skolens praksis her og nu Frihed og folkestyre i undervisningen. De humanistiske fag. Frihed og folkestyre i undervisningen. De naturvidenskabelige fag. Frihed og folkestyre i undervisningen. De praktisk/musiske fag. Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter og virke Metoder til evaluering af frihed og folkestyre Eksempler på, hvordan frihed og folkestyre inddrages i undervisningen i Dansk/samfundsfag: Klassers deltagelse i avisprojekter (Danske Dagblade ), Ungdomsparlamentet, Skolevalg 2015 (Folketinget) Historie/samfundsfag: Arbejde med demokratiets oprindelse og udvikling bredt set og Dannmarks Riges Grundlov specifikt, Kolonitiden og Rigsfælleskabet Engelsk: Sydafrika Eksempel på, hvordan frihed og folkestyre inddrages i undervisningen i de naturvidenskabelige fag: Hvad var naturvidenskabens Hall of fame uden ytringsfrihed. Eksempler på, hvordan frihed og folkestyre inddrages i undervisningen i billedkunst: Klassesamtale hvor hver enkelt kan fortælle om sit værk og meningen med det. Eksempler på frihed og folkestyre med den enkelte elev og på klasseniveau: Ordning med legemakkere, hvor eleverne bl.a. skal lærer at respektere hinanden og gå på kompromis Trivselssamtaler med klasselæreren Klassemøder om trivsel og problemer samt løsning af sidstnævnte Deltagelse i skole-hjemsamtaler Elevevaluering Af Undervisningen Spørgeskemaer om skole-hjemsamtaler Trivselsundersøgelser Samtaler om feedbacksedler Eksempler på frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter og virke: Processen med valg af klasserepræsentanter til skolens Elevparlament, Elevparlamentets arbejde til gavn for eleverne f.eks. etablering af Elevparlamentets 10 Bud, miljøbande samt tilrettelæggelse af aktiviteter på tværs af klasser. Eksempelvis trivselsundersøgelse, evaluering af elevparlamentets arbejde og årshjul, Elevevaluering Af Undervisningen mm. Marts 2019 i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår og tidligere nævnte udviklingsgruppers arbejde.

9 6. Tilbud om undervisning i 10. klasse Skolens praksis her og nu Fag udover de obligatoriske Følgende fag er obligatoriske: Dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag/kristendom Følgende fag kan tilvælges: Tysk og fysik. Selvvalgt opgave Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave ligger som sidste uge af et forløb, der består af følgende uger: 1. Brobygning, 2. Erhvervspraktik, 3. Obligatorisk Selvvalgt Opgave med fremlæggelser i den efterfølgende uge. I OSO-ugen arbejder eleverne med deres opgave, og der er lærere til rådighed for vejledning og praktiske ting. Uddannelsesplan Arbejdet med uddannelsesplanerne tilrettelægges af skolens UU-kontaktlærer, klasselæreren og UU-Nord. Brobygning og praktik Brobygningen indeholder en gymnasiedel og en erhvervsuddannelsesdel, og eleverne finder selv deres erhvervspraktikpladser. Begge dele afvikles i samarbejde med UU- Nord. Som udgangspunkt ligger praktikperioden fast; men hvis en elev nærer et stort ønske om at komme i praktik et sted, der har andre faste praktikuger, kan det godt lade sig gøre. Foråret Specialundervisning Skolens praksis her og nu Kvalifikationer/kompetencer Identifikation af elever Organisering af specialundervisning Handleplaner Skolen søger pt en læsevejleder. Skolen har en lærer med AKT uddannelse og erfaring samt en lærer med specialundervisningskompetencer. Vedr. elever med særlige behov samarbejder vi med PPR i Lyngby-Taarbæk Kommune. Specialundervisning finder hovedsagelig sted i form af målrettede kurser. Der sættes i samarbejde med hjemmet mål for arbejdet i en given periode, hvorefter dette evalueres og nye mål opstilles. Der arbejdes ud fra en handleplansskabelon udarbejdet i samarbejde med PPR med baggrund i SAL (LP lignende analysemodel).

10 Elevens behov Der er tæt kontakt mellem lærer og elev, hvorfor virkningen af et initiativ løbende kan vurderes. I 2018/2019 nedsættes to arbejdsgrupper vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering) og trivsel (herunder personlige udvikling). I forbindelse med arbejdet i de to udviklingsgrupper, skal der opbygges/udvikles en større systemisk forståelse og systematik i arbejdsprocesserne omkring elever med særlige behov. marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre. 8. Dansk som andetsprog Skolens praksis her og nu Kvalifikationer/kompetencer Identifikation af elever Organisering af specialundervisning Elevens behov Skolen har ikke medarbejdere med særlige formelle kompetencer inden for området, men kan i et vist omfang trække på vores skolepsykolog og en konsulent i Lyngby- Taarbæk Kommune. Elever med dansk som andetsprog indstilles til specialundervisning/akt af klasselæreren. Der afholdes to årlige klassekonferencer. Skolen har ingen elever, der ikke behersker dansk på et rimeligt niveau; men undervisningen finder typisk sted i elevens egen klasse i form af støtte i forhold til elevens sproglige udfordringer. Det er typisk dansklæreren men ofte klassens øvrige lærere der vurderer elevens behov. Hjemmet og evt. PPR deltager i arbejdet med at finde en løsning. I 2018/2019 nedsættes to arbejdsgrupper vedrørende elevernes læring (herunder målsætning og evaluering) og trivsel (herunder personlige udvikling). I forbindelse med arbejdet i de to udviklingsgrupper, skal der opbygges/udvikles en større systemisk forståelse og systematik i arbejdsprocesserne omkring elever med særlige behov. marts 2019, implementeres 2019/2020 og evalueres igen i marts 2020 og så videre.

11 9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet Skolens uddannelsesvejledning Vurdering af uddannelsesvejledning Overgang til ungdomsuddannelser Skolens praksis her og nu Denne varetages i et samarbejde af UU-vejleder, klasselærer og UU-Nord kontaktlærer. Sker gennem klasselæreren. Langt den overvejende del af eleverne i både 9. og 10. klasse søger en gymnasial uddannelse, hvor en del fra 10. klasse vælger HF. Nuværende 9. klasse fordeler sig således: STX 1 HTX 1 HHX 7 Efterskole kls. 5 Skolen følger de gældende regler og love i samarbejde med UU Nord gennem Lyngby-Taarbæk Kommune. 10. Skolelederens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen Skolelederens plan for kvalitetssikring af undervisningen Skolelederens plan for kvalitetsudvikling af undervisningen Kompetenceudviklingsplan Skolens praksis her og nu Øget samarbejde omkring læring og trivsel. Delvis indførsel af databaseret ledelse. Der vil være fokus på et fagligt professionsløft blandt skolens medarbejdere gennem bl.a. opbygningen af et stærkt og fælles didaktisk sprog, der har elevernes (individuelle) læring som centralt omdrejningspunkt. Arbejdet med professionsløftet kommer til at ske under tre overskrifter: Kultur- og værdiprojekt, læring samt trivsel, hvor blandt andet målsætning og evalueringskultur/praksis indgår. Se under skemaet.

12 Orientering om nye krav Skolelederen holder sig orienteret om nye krav og andre ændringer indenfor grundskolen generelt og de frie skoler gennem bl.a. informationer fra Undervisningsministeriet, Danmarks Privatskoleforening, UCC er, Momentum, KL m.fl.. Kultur- og værdiprojekt Formål: At give skolens medarbejdere, elever og forældre et fælles grundlag for arbejde og samarbejde samt at fastholde og tiltrække lærere og øvrige ansatte. At få udarbejdet et styringsværktøj til sikring af et højt og forventningsafstemt kvalitetsniveau på Billums Privatskole, internt og eksternt. At fastholde nuværende elever og forældre samt tiltrække potentielle og kommende elever og forældre ved at profilere skolens unikke kompetencer. At tilføre Billums Privatskole unik værdi i form af en fælles, konsistent og autentisk profil. Internt kan værdierne bruges i dagligdagen mellem ledelsen og medarbejderne, i samarbejdet mellem medarbejderne samt som et ledelsesmæssigt styringsværktøj. Eksternt kan værdierne bruges til at profilere Billums Privatskole i markedsføring ved at forventningsafstemme og levere løftet indeholdt i værdierne. Evaluering: Der er indlagt flere milepæle med delevalueringer ind i projektet kommer forventeligt til at tage 1½-2 år før skolen har været igennem fase 0 til 7. Følgende områder fra selvevalueringen indgår: 1.Skolens profil, 4.Elevens alsidige personlige udvikling, 5.Frihed og folkestyre, 6.Tilbud om undervisning i 10. klasse, 10.Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen. Læring Formål og mål: Det er ikke alle elever som umiddelbart er motiverede for at lære, men alle elever bliver motiverede af at lære frit efter Bodil Nielsen. At arbejde systemisk og systematisk med elevernes læring for at skabe det faglige læringsrum, der udfordre alle skolens elever, så de bliver så dygtige de kan. Det overordnede mål er at skabe et fagligt professionsløft blandt skolens medarbejder gennem opbygningen af et stærkt og fælles didaktisk sprog, der har elevernes (individuelle) læring som centralt omdrejningspunkt. Udviklingsgruppen skal med afsæt i evidens, relevante analyse modeller, metoder og teori* udarbejde et katalog med inspiration og konkrete forslag til videreudviklingen samt implementering af den fælles læringspraksis på skolen.

13 Kataloget: - Giver forslag til nye faglige fortællinger. - Bud på nye samarbejdsformer med fokus på kollegial samskabelse af læringsforløb. - Indeholder konkrete eksempler på læringsledelse i klasserummet. - Indeholder konkrete eksempler på metodeudvikling. - Indeholder henvisninger til yderligere oplysninger og inspiration, der understøtter læring. - Definere hvad god læring er på Billums Privatskole. - Indeholder strategi til implementeringen af fælles læringssyn, sprog og praksis. Evaluering: Udviklingsgrupperne arbejder bl.a. på fastlagte møder, ved opsøgende arbejde, forberedelse, evt. afprøvning mm. i løbet af skoleåret. Udviklingsgruppens arbejde er vellykket, når der er udarbejdet et katalog, hvor tanker og ideer omkring dette arbejde er fremlagt for medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse i marts Og når der forligger et godkendt forslag til en strategi for implementeringen og for det videreudviklingsarbejde. Forslaget skal indgå i planlægningen af skoleåret 2019/2020. * Det kan eksempelvis hentes inspiration hos; Hilbert Meyer, James Nottingham, Bodil Nielsen, Jytte Vinther Andersen, Vivian Robinson. Udviklingsarbejdet vil forventeligt tage 3(-5) år. Skolen vil i sin årlige delevaluering forholde sig til fase 0 til 7. Følgende områder fra selvevalueringen indgår: 2.Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen, 3.Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, 4.Elevens alsidige personlige udvikling, 7.Specialundervisning, 8.Dansk som andetsprog, 9.Elevens videre forløb i uddannelsessystemet, 10.Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen. Trivsel Formål og mål: At arbejde systemisk og systematisk med elevernes trivsel og udvikling af sociale kompetencer for derigennem at understøtte elevernes læring. At udvikle et fælles fagsprog og udarbejde en tydelig struktur for skolens forebyggende, foregribende og indgribende arbejde med elevtrivsel. Udviklingsgruppen skal med afsæt i evidens, relevante analyse modeller, metoder og teori* udarbejde et katalog og en procedure for hvilken hjælp hvem kan få, hvordan hjælpen fås, om obligatoriske forløb mm. Kataloget skal indeholde overskuelige og konkrete forslag, der er funktionelle og brugbare i hverdagen som arbejdsredskaber til fremme af elevtrivslen samt sociale kompetencer for den enkelte, teamet og skolen.

14 Kataloget: - Giver forslag til metoder/analysemodeller, der fremmer trivsel på de forskellige klassetrin. - Indeholder konkrete eksempler på enkle måder at anvende metoderne/analysemodellerne på. - Indeholder henvisninger til yderligere oplysninger og inspiration, der fremmer trivsel. - Indeholder henvisninger til yderligere oplysninger og inspiration om AKT. - Definere hvad AKT er på Billums Privatskole. - Procedure for hvad en medarbejder gør ved en elevbekymring. - Indeholder strategi til implementeringen af fælles metode/analyse anvendelse for trivsel på Billums Privatskole. - Evaluering: Udviklingsgrupperne arbejder bl.a. på fastlagte møder, ved opsøgende arbejde, forberedelse, evt. afprøvning mm. i løbet af skoleåret. Udviklingsgruppens arbejde er vellykket, når der er udarbejdet et katalog, hvor tanker og ideer omkring dette arbejde er fremlagt for medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse i marts Og når der forligger et godkendt forslag til en strategi for implementeringen og for det videreudviklingsarbejde. Forslaget skal indgå i planlægningen af skoleåret 2019/2020. * Det kan eksempelvis hentes inspiration hos; Helle Rabøl, Mette Nordahl, ICDP/relationskompetence, teorierne bag Fri for mobberi / Drop mob, LPmodellen og/eller lignende pædagogiske analyse værktøj, klassetrivsel.dk. Udviklingsarbejdet vil forventeligt tage 3(-5) år. Skolen vil i sin årlige delevaluering forholde sig til fase 0 til 7. Følgende områder fra selvevalueringen indgår: 3.Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, 4.Elevens alsidige personlige udvikling, 7.Specialundervisning, 8.Dansk som andetsprog, 10.Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen.

Selv-evaluering. Januar Skolens profil. 2.Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selv-evaluering. Januar Skolens profil. 2.Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Januar 2017 Selv-evaluering Hvad er det? Loven siger, at forældrekredsen og bestyrelsen ved en fri skole i fællesskab skal sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med skolen. Alternativt

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør?

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør? 1 2 3 Formålet med evalueringen af kerneområdet Skolens profil og undervisningstilbud er, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, at få indblik i den kontekst som skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Selvevaluering på RpR

Selvevaluering på RpR Side 1 af 6 Selvevaluering på RpR Roskilde private Realskole er gået over til Selvevaluering. Dette erstatter det tidligere tilsyn med skolen, som en ekstern tilsynsførende har udført, og udgivet rapporter

Læs mere

Indledning. Stenoskolen Jernbanegade Nakskov

Indledning. Stenoskolen Jernbanegade Nakskov Indledning. Vi har med virkning fra skoleåret 2017/2018 valgt at gå over til selvevaluering som tilsynsform på Stenoskolen. Modellen er den af Danmarks Privatskoleforening fremstillede model, som er godkendt

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens profil Her og nu Kapitel 1 2 Her og nu Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017 Pkt. Evaluerings område 1. a Skolens værdigrundlag Her og nu (beskrivelse af praksis) Se beskrivelse 1.a. Målsætning At drive privat grundskole, hvor elevens lyst til læring styrkes i et miljø, hvor den

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skolens arbejde med målkravene

Skolens arbejde med målkravene Formålet med evalueringen af kerneområdet Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene. En fri

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2015/16 D. Plan for opfølgning på evalueringen -------------------

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Selvevalueringsmodellen

Selvevalueringsmodellen Selvevalueringsmodellen Guide til selvevalueringen Tilsynsform Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal føre tilsyn ved selvevaluering.

Læs mere

SELVEVALUERING: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.

SELVEVALUERING: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Pkt. Evaluerings område 2.a Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Her og nu (beskrivelse af praksis) Se beskrivelse 2.a Målsætning Fagteams

Læs mere

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen.

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen. Evaluering af skolens samlede undervisning for Ringe Kost- og Realskole, Afdeling Kostskolen. Baggrund: I henhold til Lov om frie grundskoler 1 b. stk. 3, skal frie grundskoler regelmæssigt foretage en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280405 Skolens navn: Romalt Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jens Chr. Pedersen

Læs mere

Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering Sådan bruger man selvevalueringsmodellen Valg af tilsynsform s selvevalueringsmodel Manual Evalueringsvejledning Undersøgelsesværktøj Selvevaluering på skolens hjemmeside hvad og hvordan? Opbygning på

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 183008 Skolens navn: Ådalens Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bredballe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bredballe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bredballe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280537 Skolens navn: Bredballe Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Lars

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017 Horslunde Realskole Evaluering af den samlede undervisning 2017 I friskoleloven 1b stk. 3 står der Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen GLADSAXE KOMMNE Skoleafdelingen Den 17. oktober 2014 Mads Aagaard og Kasper Willems Evalueringsdesign for realisering af skolereformen Den 19. marts 2014 besluttede Byrådet grundlaget for Realisering af

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vanløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vanløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vanløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101135 Skolens navn: Vanløse Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461046 Skolens navn: Stige Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Hejin Andreasen 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751058 Skolens navn: Elise Smiths Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med hvordan og på hvilket grundlag skolen systematisk vurderer elevernes faglige standpunkt og.

Læs mere

Læs skolens målsætning her: Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22.

Læs skolens målsætning her:   Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22. SKOLENS PROFIL Skolen: Sct. Joseph Søstrenes Skole er en katolsk skole, og dermed adskiller den sig fra de fleste andre skoler. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen, men en katolsk skole bygger

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751094 Skolens navn: Selam Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Britta Toft 2.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 681009 Skolens navn: Videbæk Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280674 Skolens navn: Kundby Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Aksel Goth 2. Angivelse

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Orientering om implementering af Meebook

Orientering om implementering af Meebook Orientering om implementering af Meebook På skolerne i Esbjerg Kommune har vi fra skoleåret 2018-2019 valgt at anvende læringsplatformen Meebook. Tidligere har læringsplatformen Educa været andvendt. Som

Læs mere

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole Bilag Udkast til digital tilsynserklæring Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 539 014 Skolens navn: Bylderup-Bov Friskole

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 TIL ELEVER OG FORÆLDRE VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 Velkommen til vejledningen på Midtjysk Denne lille folder beskriver i korte træk vejledningen på Midtjysk Efterskole. Her kan I finde forskellige

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 669010 Skolens navn: Skjern Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Annemarie

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 621025 Skolens navn: Lykkegårdskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anna-Marie H. Hansen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Randers Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Randers Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Randers Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 731019 Skolens navn: Randers Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 159017 Skolens navn: Gladsaxe Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jytte Vedel

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening. Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering.

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening. Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selv. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 227008 Skolens navn: Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt

Læs mere