Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER"

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsområdet Vederlagsfri fysioterapi Forebyggelse og sundhedsfremme Rehabilitering Tandpleje Sundhedspleje og skolesundhedstjeneste 18 (frivilligt socialt arbejde) Overførselsudgifter: Ingen Brugerfinansierede udgifter: Ingen ØKONOMI i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Støtte frivilligt socialt arbejde Sekretariat og forvaltninger I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter Anlæg i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Sundhedshus i Brønderslev by I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER Brønderslev kommune har en Sundhedsprofil, hvor der blandt andet står: Brønderslev Kommune ønsker at leve op til visionen om at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, som gør noget aktivt for at forbedre hverdagen for kommunens borgere og med sundhedsprofilen i hånden, kan kommunen de næste år målrette det forebyggende sundhedsarbejde mod dem, der har størst behov. En sundhedsprofilundersøgelse blandt befolkningen sker på baggrund af borgerens egne tilkendegivelser om selvvurderet helbred, trivsel, stress, sygdom, livsstilsfaktorer og tillid til lokalsamfundene.

2 På baggrund af sundhedsprofil undersøgelsen fra 2010, er sundhedspolitikken nu under revision. Sundhedspolitikken tager afsæt i at sundhed er en del af kulturen i Brønderslev Kommune og at man arbejder ud fra det rummelige sundhedsbegreb, hvor sundhed handler om fysisk, psykisk og social velvære. Sundhed er samtidig et fælles ansvar og en fælles opgave, der skal løses af så mange aktører som muligt, så begrebet Brønderslev Kommune skal forstås bredt. Det betyder at Sundhedspolitikken skal tænkes ind i alle kommunens enheder og handlinger. Der planlægges og arbejdes ud fra dokumenteret viden, som bl.a. sundhedsprofilen har givet, ligesom indsatserne løbende evalueres indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsområdet koordinerer samarbejdet mellem region og kommune gennem bl.a. sundhedsaftaler. Konkrete indsatsområder indenfor den nuværende Sundhedspolitik tager afsæt i områderne: Fællesskab Borgerne i Bevægelse Livsstil, dvs. kost, rygning, alkohol og motion Sundt miljø på arbejde og i kommunen. I revisionen indgår tillige seksuel sundhed. Området omfatter følgende: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Sundhed går på tværs og Sundhedsområdet leverer en tværgående indsats i kommunen, gennem såvel formelle som uformelle netværk. Udgifter og opgaver som løses her, har stor betydning for de øvrige politikområder og kommer til gavn for andre områder. Sundhedsområdet samarbejder med Regionen om sammenhængende forløb for borgere og patienter, og her er fokus LEAN princippet, dvs. hvor løses opgaven bedst og billigst. Intentionen gennem den nye Sundhedslov er at styrke den forebyggende indsats i kommunerne og samtidig forebygge uhensigtsmæssige behandlinger i sygehusregi. Kommunal medfinansiering Kommunen skal som led i kommunalreformen medfinansiere udgifterne i forbindelse med borgernes indlæggelse på sygehus/psykiatrisk behandling samt den efterfølgende genoptræning. Træning og vederlagsfri fysioterapi Myndighedsansvaret for størstedelen af fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne er iflg. Sundhedsloven nu samlet i kommunen. Servicelovens 86 stk. 2 vedligeholdende træning - er flyttet til politikområde 601. Tandpleje og sundhedspleje Tandpleje og sundhedspleje er selvstændige enheder under politikområdet. Forebyggelse og andre sundhedsudgifter Området er opdelt i indsatsområder såsom kost, træning-motion-bevægelse, rygestop, trivsel og egenomsorg. Undersøgelse, rådgivning og vejledning vedr. børns motorik samt høreomsorg med rådgivning og vejledning i forbindelse med brug af høreapparater. Rehabiliteringstilbud til borgere med KOL, type 2 diabetes og hjerte-karsygdom. Andre sundhedsudgifter omhandler udgifter til borgere på hospice samt sundhedschefens ledelsesbudget. 18 Frivilligt Socialt Arbejde Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sekretariat og forvaltninger Løn til praksiskonsulent.

3 STATUS Sundhedsområdet koordinerer samarbejdet mellem region og kommune gennem bl.a. sundhedsaftaler. På tværs af alle områder vil der også i 2013 være fokus på rehabiliterende indsatser. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Det forventes, at denne omlægning kan nedbringe antallet af indlæggelser samt behovet for hjemmehjælp m.m. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Den aktivitetsbestemte medfinansiering betyder, at kommunerne skal betale et vist beløb til regionerne, hver gang en borger benytter det regionale sundhedsvæsen. Der er budgetteret med en udgift på 111,8 mio. kr. til dette område. Grundbidraget er afskaffet, og den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget tilsvarende. Grundtanken bag denne omlægning er, at give kommunerne større incitament til at udvikle forebyggelsesog plejeindsatsen. Den nye medfinansieringmodel har konsekvenser for taksterne for stationær behandling og ambulant behandling på somatiske sygehuse, samt taksten for speciallæger i praksissektoren Takster og maximumgrænser for medfinansiering i 2012 og 2013, 13PL: Somatisk behandling Stationær 34 pct. af DRG takst, (max kr. pr. indlæggelse) 34 pct. af DRG takst, dog max kr. pr. indlæggelse Ambulant 34 pct. af DAGS takst, max kr. pr. besøg (Max gråzone kr.) 34 pct. af DAGS takst, dog max kr. pr. indlæggelse (Max gråzone kr.) Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. indlæggelse Psykiatri Stationær 60 pct. af sengedagstakst, Max kr. pr. indlæggelse 60 pct. af sengedagstakst, Max kr. pr. indlæggelse Ambulant 30 pct. af besøgstakst 30 pct. af besøgstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. indlæggelse Praksissektoren Speciallæger Almen læge (se betalingseksempler nedenfor) Øvrig sygesikring: Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor samt anden behandling 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse 10 pct. af honorarer på grundydelsydelse 10 pct. af honorarer på grund- 10 pct. af honorar pr. ydelse 10 pct. af honorarer på grundydelse

4 Nøgletal for forventet aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 (KL tabel 11 aktuel kommunaløkonomi) Aktivitetsbestemt medfinansiering kr. pr. indbygger Brønderslev Kommune Region Nordjylland Hele landet Skøn for KMF i 2013 opgjort pr. indbygger. Der er taget afsæt i Danmarks Statistiks prognose for indbyggertal pr. 1. januar Forventet medfinansiering (takstsystem 2012,13-pl) Mio. kr. Brønderslev Kommune udmeldt fra KL Indregnet i Budget Skøn fra KL for Brønderslev Kommunes medfinansiering i 2013 er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for Dette er fastsat med afsæt i det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af KMF (kommunal medfinansiering) i 2011 beregnet i takstsystem Eksempler på Brønderslev kommunes betaling til almen lægehjælp Ydelse Antal ydelser Bruttohonorar Kommunal medfinansiering (10%) Bruttohonorar (Pr. konsultation/enhed) Kommunal medfinansiering (10%) pr. kons./enhed Konsultation ,22 13,32 konsultation ,27 4,33 Tlf. konsultation ,43 2,54 Besøg i vagttiden ,76 28,18 Tlf.kons.u.bes./kon ,85 9,89 Tlf.kons.m.bes./kon ,15 4,22 Herudover 27 andre ydelser TOTAL 2011 (Kilde: esundhed.dk) ,13 9,61 Træningsafdelingen: Terapeutgruppen yder træning der har til formål at genvinde eller vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder efter Lov om Social Service. Træningen foregår overvejende på hold i de kommunale træningsfaciliteter i Brønderslev og Dronninglund, men opgavekompleksiteten er øget i takt med Sundhedsaftalen og den regionale opgaveglidning til kommunerne og betyder, at flere opgaver kræver tværfaglige indsatser og mere intensive forløb. Terapeutgruppen yder i henhold til Sundhedsloven tillige genoptræning til borgere, der er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. En ny organisering til at mødekomme dette er vedtaget og betyder at der tilbydes træning indenfor følgende kategorier individuel træning, samtræning med afsæt i den enkeltes diagnose samt holdtræning for borgere med samme diagnose/behov for genoptræning. Træningen foregår fortrinsvis på hold i de kommunale træningsfaciliteter i Brønderslev og Dronninglund, men kan også som øvrig træning, når der vurderes effekt af det, foregå individuelt og i borgerens eget hjem. Der kan evt. bevilges transport til træningen.

5 ECO-nøgletal Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning kr. pr. indbygger Budget Heraf kommunal genoptræning Heraf ambulant specialiseret genoptræning Heraf personbefordring m.v *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. Vederlagsfri fysioterapi: Fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne samt træning af personer med progressive sygdomme, der indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse. For den sidstnævnte gruppe kan det være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen. Vederlagsfri fysioterapi til denne gruppe skal som udgangspunkt foregå på hold. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for men ikke pligt til at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi, får samtidig et frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Det er patientens læge, der udskriver henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Findes et kommunalt tilbud træder det i stedet for frit valg ved ny henvisning. ECO-nøgletal Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut kr. pr. indbygger Budget *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. Tandpleje: Tandplejen har ansvar for den kommunale tandpleje for børn i alderen 0-18 år, tandregulering samt omsorgstandpleje for kommunens borgere, der ikke er i stand til at benytte almindelige private tandklinikker. Derudover har tandplejen ansvaret for konsulentfunktion i socialsager, hvor der bliver søgt om tilskud til tandbehandling. Kommunal Specialtandpleje er tandpleje for børn og voksne, der pga. psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan behandles i den almindelige børne- og ungdomstandpleje, sygesikringstandpleje eller omsorgstandpleje. Specialtandplejen foregår i samarbejde med Aalborg Kommune. Tandplejen køber ydelser til de patienter det ikke er muligt at behandle på klinikkerne i Brønderslev kommune, f.eks. narkosebehandlinger. Der er 2 kommunale tandklinikker i Brønderslev kommune. Klinikkerne er placeret på Hedegårdsskolen og Hjallerup skole. Sundhedspleje og skolesundhedspleje Sundhedsplejen er forpligtet til, dels at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, dels en individuel indsats, der retter sig mod alle børn og unge, dels en yderligere indsats i forhold til børn og familier med særlige behov. Småbørns sundhedsplejen tilbyder: Tilbud om sundhedsplejerskebesøg til børn fra 0-10 mdr. Yderligere besøg ud over denne alder, ved behov Graviditetsbesøg, gruppeaktiviteter; Godt fra start, gruppe for unge mødre, Mors sted, gruppe for etniske mødre. Screening for fødselsdepression. Aftalt konsultation hos sundhedsplejersken.

6 Tværfagligt samarbejde med læger, jordemor, PPR, socialrådgiver, dagpleje, vuggestue, Forebyggelsesafdelingen m.fl. Konsulentbistand og vejledning til daginstitutioner og samarbejdspartnere Skolesundhedsplejen tilbyder: Sundhedssamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter og screeningsundersøgelser på udvalgte årgange. Derudover ydes en særlig indsats overfor børn og familier med særlige behov Åben konsultation på udvalgte skoler eller ved henvendelse til sundhedsplejersken Tværfagligt samarbejde med lærere, PPR, socialrådgiver, læger m.fl. Konsulentbistand og vejledning til skoler, fritidshjem og samarbejdspartnere Nøgletal for sundhedspleje og tandpleje (kilde: ECO-analyse - budget 12): Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Kommunal tandpleje kr. pr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig *) Sammenligningsgruppen er følgende kommuner: Skanderborg, Rebild, Odder, Hedensted, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg, Middelfart og Brønderslev Forebyggelse: Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme: Sundhedsloven giver kommunen ansvaret for at skabe sunde rammer for borgerne samt at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Forebyggelsesafdelingen tilbyder en række forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne indenfor områder som kost, motion og fysisk aktivitet, overvægt og livsstil, rygestop, trivsel og egenomsorg, m.v. Der varetages tillige en række undervisnings- og konsulentopgaver indenfor samme områder. Forebyggelsesafdelingen indgår i brede kampagner, arrangementer og forskellige tværgående tiltag i samarbejde med de frivillige foreninger, med andre dele af det kommunale system og med regionale og nationale netværk. Under forebyggelsesafdelingen er den borgerrettede platform Sund By, som findes både i Brønderslev og Dronninglund. Børneterapeuterne yder sansemotorisk undersøgelse af børn samt rådgivning og vejledning til forældre og fagpersonale. Indenfor specialområdet ydes fysio- og ergoterapi til børn i specialgrupperne i Børnehuset Himmelblå og q-klasserne på Dronninglund skole. Rehabilitering: Rehabilitering på kronikerområdet og udgående teams er et tilbud til borgere med iskæmisk (åreforkalkning) hjertesygdomme, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) samt diabetes 2 patienter. Tilbuddet indeholder træning, kostvejledning, sygdomsmestring samt indsatser for borgere i eget hjem, der ikke har mulighed for at deltage på hold. Der er fokus på, at det enkelte menneske med sygdom eller symptomer, bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af et funktionstab og at forebygge yderligere udvikling i sygdommen. Brønderslev Kommune har indgået udfyldningsaftaler med Region Nordjylland herom, som en del af den bilaterale sundhedsaftale. I 2011/12 er rehabiliteringsindsatsen evalueret at MarselisborgCentret, og anbefalinger herfra indgår i den fremadrettede opgaveløsning. Der er tilbud om rehabilitering i Brønderslev og Dronninglund. ECO-nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. ind- Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet

7 bygger Budget *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. 18-Frivilligt Socialt Arbejde: Kommunen bevilger tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til den vedtagne Frivillighedspolitik. Der er en årlig ansøgningsrunde. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet:

8 i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET Ændringer jfr. tidligere politiske beslutninger: Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien Ekstra besparelse prisregulering i Rehabiliteringsforløb fortsætter Rehabiliteringsforløb finansieres ved TeleCare Nord-projekt Fordeling af lønudgift til FællesTR Fælles Rehabiliterende indsatser Ompl. af budget til ledelse fra P Budget til tidl. Leder på Sundhedsområdet flyttet til ældreområdet Patientklagenævnet/patientombuddet flyttet fra P Lønregulering til 2013 niveau Prisregulering til 2013 niveau BUDGET i 2013 PL korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: Fordeling af lønpulje Lovgivningsændringer: 1.1 Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen (pkt. 26) Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser (pkt. 28) Ændrede regler om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (pkt. 29) Pulje til styrkelse af den nære psykiatri (pkt. 30) Pulje til flere sengepladser i psykiatrien (pkt. 31) Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (pkt. 32) Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) (pkt. 33) Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (pkt. 37, se også pkt. 39) Ændret finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på epilepsihospitalet Øfeldt Centret i Dianalund (pkt. 39, se også pkt. 37) Ændrede forudsætninger, serviceudgifter: 3.1 Reberegning af forventet driftsudgift til nyt Sundhedshus Specialiseret genoptræning Hospiceudgifter BASISBUDGET Politisk besluttede aktivitetsændringer: 5.1 Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti Aktivitetsbestemt medfinans. - besparelse VEDTAGET BUDGET

9 AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN Der er afsat 5 mio. i 2013 og 4 mio. i 2014 til anlæg af nyt Sundhedshus i Brønderslev by. Driftsbudgettet er tilført kr. i 2014 og kr. i 2015 og frem. UDVIKLINGSTENDENSER Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Påvirkning af medfinansieringsudgifterne handler om at påvirke borgernes brug af regionale sundhedsydelser. Det kan man i princippet gøre på to måder; enten ved at etablere kommunale tilbud og indsatser, der kan substituere de regionale sundhedsydelser eller ved at forebygge, at borgerne får behov for regionale sundhedsydelser. Der ses en udvikling indenfor samarbejdet med Regionens sygehuse, på baggrund af opgaver der bevæger sig fra Region til Kommune. Det skyldes bl.a. at borgere udskrives hurtigere fra sygehuset, andre opgaver som før krævede sengeleje, udføres nu ambulant, nye og bedre behandlingsmuligheder, ændret behandlingsteknologi etc. Alt sammen faktorer som medfører, at de kommunale funktioner indenfor ex. træning, rehabilitering og sundhedspleje, oplever en øget efterspørgsel på tilbud. På tværs af alle områder vil der i 2012 være fokus på rehabiliterende indsatser. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Det forventes, at denne omlægning kan nedbringe antallet af indlæggelser samt behovet for hjemmehjælp m.m. Ingen. TAKSTER

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for,

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat 's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Referat 's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er ved årsskiftet 2012 ændret således, at

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012 Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere