Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar stemmeberettigede var fremmødt, samt et ukendt antal ikke stemmeberettigede. Ad 1. Valg af dirigent Have 213 Jesper Ad 2. Valg af referent Have 213 Trine Ad 3. Godkendelse af dagsorden Have 79 (Leif) påtalte at dagsordenen ikke kunne godkendes, da der ikke kunne stemmes under almindelige punkter på dagsordenen. Det ville medføre at pkt. 7 til pkt. 18 udgik, og dagsordenen derfor ikke kunne godkendes. Have 79 (Leif) påtalte at afstemningerne skal behandles under lovændringer. Bestyrelsen lagde godkendelse af dagsorden ud til afstemning, hvor et stort flertal stemte for. Mødet kunne gennemføres, og dagsorden blev godkendt. Ad 3 b. Bestyrelsen orienterede om Michael Ellegaard Der var gennem en periode opstået mistillid til Michael Ellegaard, der dels har en verserende sag med politiet og dels er formand for Frit Danmark Folkebevægelsen mod indvandring. Det havde medført, at bestyrelsen havde haft en lang række henvendelser fra beboere der følte sig utrygge. Der var en del diskussion om, hvor vidt Michael kunne deltage i bestyrelsen, da flere beboere følte sig utrygge ved Michaels person. Bestyrelsen havde på baggrund af henvendelserne valgt at anmode generalforsamlingen om at ekskluderer Michael fra bestyrelsen. Sagen blev diskuteret, og Michael orienterede omkring sagen. Michael pointerede at han ikke er dømt i sagen, da den er verserende. Han pointerede at han var blevet uretmæssigt ekskluderet af bestyrelsen. Bestyrelsen orienterede om, at der ikke forelå skriftlige henvendelser til bestyrelse, pga. frygt for repressalier fra Michaels side, men der havde været mange fået mundtlige henvendelser grundet utryghed. Enkelte medlemmer udtrykte støtte til Michael og enkelte informerede om problemer pga. Michaels verserende sag og politiske engagement. Flere mente at man ikke kunne dømme Michael uden dom. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen ville rejse et mistillidsvotum til Michael, men hverken bestyrelsen eller andre i salen ville rejse et sådanne. Michael ønskede ikke selv at trække sig ud af bestyrelsen. Michael fortsætter i bestyrelsen, hvor han har et år tilbage i sin valgperiode. Ad 4. Etablering af stemmeudvalg: Side 1 af 7

2 Have 189: Didde, Have 232: Ingrid, Have 31: Thor og Have 210: Jette Ad 5. Formandens beretning Formanden takkede for det store fremmøde, og skitserede en række af de udfordringer og problemstillinger som bestyrelsen har stået overfor det sidste år, både internt og med de øvrige medlemmer. Formandens beretning fremgår af bilag 1, men følgende hovedpunkter kan nævnes: Festudvalget var blevet nedlagt, til bestyrelsens fortrydelse. Der var blevet indkøbt en traktor. Der var problemer med vandledningen, hvorfor en del haner og målere er blevet udskiftet i Dette har medført store udgift for foreningen. Der er stadigvæk mange gamle målere, der er fyldt med fejl, hvilket har medført en uoverensstemmelse mellem hovedmåleren og de lokale målere på 1100 m³ en udgift der er blevet afholdt af foreningen. Skidtrunderne 2011 er blevet mødt med meget modstand og trusler, hvilket strider mod vedtægterne. Politiet har været en del i haven, bl.a. grundet ulovlig parkering af uregistrerede køretøjer. Kommunen har forbudt afbrænding af haveaffald, hvilket også gælder haveforeningen. Forholdet er undersøgt ved kommunen, og forbuddet bekræftet. Den ekstraordinære generelforsamling sommer 2011 havde forløbet godt. Auktioner over haver havde indbragt kroner til foreningen, der dog skulle fratrækken restancer. Problemer med langdistance beboere, der ikke kendes adresser på, ikke betaler regningerne og ikke holder deres haver efter forskriften. Udvidelsen af den Fynske motorvejen er jf. pressen udskudt. Formanden afsluttede med at opfordre alle til at holde deres haver og fællesarealerne pæne og rene. Alle opfordres til at fjeren hundelorte og øldåser op fra gangene. Derudover opfordrede formanden alle til at holde god ro og orden til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt. Ad 6. Kasseren fremlagde regnskab 2011 og budget a. Regnskabet blev fremlagt I forbindelse med regnskabet påtalte Have 190, at containeren er for omkostnings tung, der blev forespurgt om hvorvidt det kunne gøres billigere. Dette blev afvist af bestyrelsen. Regnskabet 2011 blev godkendt. 6b. Budget 2012 blev fremlagt. Der bliver stillet en del spørgsmål til kasseren vedrørende budget 2012, hvilket betød at godkendelsen af budgettet er udsat til pkt. 18b Have 227 (Søren) Spørger til stigningen og hvornår stigningen træder i kraft? Bestyrelsen ønsker en havelejestigning der træder i kraft i Have 189 (Tommy & Didde) mener at det er i strid med vedtægterne, Have?: Spørger til revisor og advokat, er det nødvendigt? Have 169 (Carl): orienterer om at en havestigning, der iværksættes i indeværende år, er ulovlig, Have? påtaler at en udsættelse af havelejen betyder at udgifterne udskydes til Kasseren oplyste at en af konsekvenserne ved manglende stigning af havelejen ville være, at der i fremtiden kun kunne tømmes container hvert 14. dag, samt at der ikke vil være penge til pasning af arealer. Have 161 (Jacob & Mathilde) mente at vi har en lav leje i forhold til alle andre kolonihaveforeninger, mens Have 169 (Carl) stillede uddybende spørgsmål til stigningen. Side 2 af 7

3 Da budgettet 2012 forudsatte at flere af punkterne pkt. 7 til pkt. 18 blev godkendt, flyttes godkendelse af budgettet 2012 til pkt. 18b. Ad 7. afstemning om havelejestigning. Have 189 (Tommy & Didde) spurgte hvordan beløbet på 365 kroner var fremkommet? Kasseren redegjorde for stigningen, der blev sendt til afstemning 52 stemte for 5 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad 8. Indeksregulering af havelejen Kasseren orienterede om betydningen af indeksregulering, der bygger på prisindekset fra Danmarks statistik. 45 stemte for 6 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad 9. Afstemning om flytning af dato for haveleje til 1. april. 40 stemte for 5 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad 10. Afstemning om omlægning af bestyrelsens vederlag. Have 203 (Kaj): spurgte til de honorarer som bestyrelsen får, i fremtiden reduceres, nu da bestyrelsen fralægger sig arbejdsopgaver, Spørgsmålet tilbagevises. Have 83 (Alf): Spurgte til havelejen, og bad om at få regnskabet uddybet. Kasseren svarede, men spørgsmålene var ikke relevant for afstemningen. Der blev gjort opmærksom på at vederlag var skattepligtig for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 42 stemte for 1 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad 11. Afstemning om ekstern revisorordning. Kasseren orienterede. 53 stemte for 0 stemte imod Forslaget blev vedtaget Den eksterne revisorordning blev afskaffet. Ad. 12. Økonomien vedr. pasning af de grønne arealer. Kasseren orienterede om pasning af de grønne områder. Bestyrelsen foreslog at driftsbeløbet fastsættes årligt. I 2012 budgetters der med kr. Have 227 (Søren) spurgte til hvordan beløbet var fremkommet, og foreslog, at budgettet fremadrettet bygger på velovervejede ønsker, og at bestyrelsen fremadrettet fremlægger ønsker og budget på generalforsamlingen. Dette mødte stor opbakning blandt tilhørende. 51 stemte for 0 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 13. Afstemning om referatudsendelsen. Side 3 af 7

4 Bestyrelsen orienterede om, at hvis forslaget blev vedtaget, kunne referatet i fremtiden kun læses på internettet, på opslag ved bestyrelsens hus, eller i bestyrelsens hus. 48 stemte for 0 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 14. Afstemning om Haveudvalg. Kasseren orienterede om baggrunden for etableringen af et haveudvalg, der ved vedtagelse, i fremtiden skal påtage sig skidthavegennemgangen og lignende små opgaver. Bestyrelsen håbede på, at det kunne undgå en række konflikter i fremtiden, og at det frigiver tid til reelt bestyrelsesarbejde. Have 189 (Tommy & Didde) spurgte om årsagen til, at bestyrelsen ikke fremadrettet ikke ville påtage sig opgaven, var fordi de ikke turde. Have 227 (Søren) mente ikke at man kunne påføre almindelige medlemmer den sure opgave. Formanden orienterede om det forgangne års skidtrunder havde splittet bestyrelsen og medført en del diskussion internt og eksternt, og det tog energien fra bestyrelsen. Have 189 (Tommy & Didde) spurgte til, om ikke man skulle se, om der var nogen der overhoved ville være med, Formanden afviste det. 29 stemte for 13 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 15. Afstemning af vedtægter og regelsæt for H/F Lilletoften. Have 227 (Søren) orienterede om, at der ikke kunne stemmes om vedtægterne, når ikke halvdelen af de stemmeberettigede var til stede. Det medførte at afstemningen om både vedtægter og regelsættet blev udsat. Have 189 (Tommy & Didde) fortalte, at der før var foretaget ulovlige afstemninger, og vedtægterne fra sidste år også var vedtaget på ulovligt grundlag. På nuværende tidspunkt er det derfor Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger, Odense Havelodsselskab 2005, der er gældende. Rettelser og forbedringsforslag til nye vedtægter, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2012, enten pr. mail eller i bestyrelsens postkasse. Vedtagelsen af nye vedtægter vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Ad. 16. Afstemning om INDU legeplads Formanden orienterede om udgifterne der knytter sig til etableringen af lejepladsen, det blev anslået til 84 kroner pr have om året. Have 227 (Søren) spurgte ind til forsikringen, og bestyrelsen orienterede at forsikringen i de første 7 år varetages af INDU; Efter 7 år overgår legepladsen til haveforeningen, herunder forpligtelserne. Have 189 (Tommy & Didde) spurgte ind til udgifter til vedligeholdelsen, bestyrelsen orienterede om at det var kroner om året i 7 år. 30 stemte for 17 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 17. Etablering af udligningsbassin i have 18 og 142. Have 227 (Søren) foreslog en ny kloakering i haveforeningen, hvor regnvandet blev ført til den offentlige kloak. Side 4 af 7

5 Have 79 (Leif) stillede sig kritisk overfor øgede udgifter i forbindelse med forbedring af kloak forholdene. Have 189 (Tommy & Didde) spurgte til renovering af vejen, kunne det løses sammen med løsning af vandproblemet? Have 213 (Jesper) orienterede om at der skulle ansøges hos kommunen inden det kunne etableres. Afstemning gik på hvorvidt bestyrelsen skal gå videre med sagen. 50 stemte for 5 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 18. Afstemning om skidtbrevenes takster Bestyrelsen foreslog, at der blev vedtaget en fast takst og procedure i forbindelse med skidtbreve. 1. gang sendes der en påtale, der ikke koster haveejeren noget. 2 gang sendes en bøde på 500 kroner; 3. gang overdrages sagen til bestyrelsen, der sender havelejeren en opsigelse. Det blev foreslået, at skidtbrevene skulle udsendes med 14 dages mellemrum. Have 79 (Leif) orienterede om problemerne med at ekskluderer folk. Have 212 (Lars) foreslog en definition af misvedligeholdelse. Bestyrelsen orienterede om, at retningslinjerne vil bliver indskrevet i det regelsættet, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling sammen med vedtægterne. Der blev stemt om skidtbrevstaksterne skulle stige til 500 kroner. 47 stemte for 6 stemte imod Forslaget blev vedtaget Ad. 18 b. Godkendelse af budgettet. Budget 2012 blev vedtaget. Ad. 19. Etablering af festudvalg Festudvalget blev besluttet, med deltagelse af Have 194 (Sywen), Have 52 (Margit) og Have 72 (Finn). Ad. 20. Pavillon Have 52 (Margit) orienterede om pavillonen der tidligere var bevilget, og oplyste i den forbindelse om, at der ikke var fastsat nogen økonomi. Punktet blev udsat til den ekstraordinære generalforsamling, hvor en projektskitse og tilhørende økonomien skal være fremlægges. Derefter stemmes om, hvorvidt pavillonen skal opføres Ad. 21. Indkomne forslag. Have 72 (Finn) ønskede en udvidelse af vurderingsudvalget; Der var flere interesserede. Tilmelding til vurderingsudvalget pr. mail eller pr. post til bestyrelsen senest 1. april Have 72 (Finn) foreslog faste arbejdsdage årligt, hvor der indføres mødepligt, og en bod, der skal betales hvis ikke man ikke møder op eller sender en anden. Der var klapsalver fra salen. Have 227 (Søren) omformulerede forslaget. Han foreslog at der blev fastlagt 5 arbejdsdage, med tilmelding. Hver have skal deltage i minimum 2. Side 5 af 7

6 Boden blev fastsat til 250 kroner pr udeblevet gang. Forslaget skrives ind i regelsættet, der behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Ad. 22. Valg af formand Have 135 (Rune) modtager genvalg - og blev valgt Ad. 23. Valg af kasser Have 155 (Glenn) modtog genvalg - og blev valgt Ad. 24. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en toårig periode Finn ønskede ikke genvalg 1. bestyrelses medlem 2. bestyrelses medlem 1. Suppleant 2. Suppleant Have 203 Kaj (7) Have 189 Didde (17) Have 110 Martin (16) Have 163 Jan (16) Have 110 Martin (30) Have 163 Jan (22) Have 203 Kaj (3) Have 165 Martin (12) Have 163 Jan (21) Have32 Henning (10) Have 203 Kaj (5) Have 6 Flemming (2) Have 165 Martin (18) Have? Henning (13) Have 203 Kaj (11) Have 6 Flemming (4) Didde blev valgt Martin blev valgt Jan blev valgt Martin blev valgt (Tallene i parentes angiver antallet af stemmer) Ad. 25. Valg af medlemmer til haveudvalget Have 62 Bent Have 203 Kaj Have 229 Svend Have 103 Kurt Bestyrelsen supplerer med en til to deltagere. Ad. 26. Valg af repræsentantskabet Bestyrelsen (Rune, Glenn, Didde) deltager og derudover deltager Have 50 Bente Have 62 Bent Have 79 Leif Ad. 27. Revisor og suppleanter Have 52 Margit modtager genvalg og blev valgt. 1. suppleant: Have 72 Finn Der kunne ikke findes nogen til 2. suppleant og det blev besluttede at der eventuelt kunne findes en ved den ekstraordinær generelforsamling. Ad. 28. Evt. Intet under dette punkt. Side 6 af 7

7 Generalforsamlingen er slut. Side 7 af 7

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere