Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning"

Transkript

1 Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 2

3 Indhold 1. Indledning Formål Tavler, symboler og afmærkning der indgår i testen Metode og datagrundlag Internettesten Testresultater Hvad er et vejkryds? C55 tavle - Tre alternative undertavletekster Farlig vejstrækning Spærrelinie udført som longflex til afgrænsning af midterareal Diagramorienteringstavle forbudt rute for lastbiler Skiltning af omkørsel på motorvej Referencer Bilag 1: Tavler og Symboler i testen Bilag 2: Spørgeskema

4 4

5 1. Indledning Vejdirektoratet gennemfører med jævne mellemrum efter behov tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler/symboler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende tavler/symboler/afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken. Denne rapport beskriver indhold og resultater af Test 2008 DEL II, som er udført af i efteråret Formål Formålet med testen er at sikre den bedst mulige forståelse af den afmærkning og de færdselstavler, der anvendes, hvilket er en vigtig forudsætning for trafikanternes brug og nytte heraf og dermed vigtig for trafiksikkerheden. 1.2 Tavler, symboler og afmærkning der indgår i testen Testen indeholder følgende 6 temaer/eksempler: Hvad er et vejkryds? Hvordan opfattes forskellige udformninger af vejkryds/indkørsler i relation til færdselslovens parkeringsregler ( 29)? C55 tavle med tre alternative budskaber på undertavlen: Krydsende Trafik, Svingende Trafik og Trafik fra sidevej Ny tavle for Farlig vejstrækning Forstår trafikanterne den juridiske betydning af spærrelinie udført som longflex til afgrænsning af langsgående midterheller? Diagramorienteringstavle, med anvist rute og med forbudt rute for lastbiler Skiltning af omkørsel på den fynske motorvej Nogle af eksemplerne indgår i testen i forskellige versioner. 5

6 6

7 2. Metode og datagrundlag Testen udføres ved fremvisning af en billedserie med tilhørende spørgsmål. Hovedtesten er udført som en internettest. Processen inkluderer tre steps: Opbygning af testgrundlag med billedserie Pilottest med åbne spørgsmål Hovedtest udført som internettest med lukkede spørgsmål Testgrundlaget består af en billedserie fra rigtige trafikmiljøer med tilhørende spørgsmål. De tavler, symboler og afmærkninger, som ønskes testet vises på billeder, der svarer til det, som trafikanten ser ud af forruden på bilen. Der er i den aktuelle test, på oplæg fra Vejdirektoratet, udviklet nye versioner af tavler til nogle af eksemplerne. Billedserien fremvises i blandet rækkefølge, der samtidig sikrer at forskellige versioner af samme tavle ikke vises lige efter hinanden. Processen med opbygning af testmateriale inkluderer altid gennemførelse af en pilottest. I pilottesten anvendes normalt udelukkende åbne spørgsmål med det formål at afdække relevante svarmuligheder til formulering af de endelige spørgsmål. En stor del af spørgsmålene i denne test tilhører dog den helt enkle kategori med svarmulighederne ja/nej/ved ikke. 2.1 Internettesten Internettesten er udført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år med kørekort. Svarpanelet er rekrutteret via krak.dk. Svarpanelet er repræsentativt for den danske befolkning med hensyn til fordeling på køn, alder og geografi. Testen indledes med spørgsmålet om, hvorvidt personen har kørekort til personbil eller ej. Kun personer med kørekort indgår i testen. Der kan kun afgives ét svar på hvert spørgsmål. Det er ikke muligt at gå baglæns i billedserien og rette i de svar, der er afgivet på de foregående spørgsmål. Der indgår i alt 1175 personer med kørekort i internettesten. Heraf har de 1076 oplyst fødselsår og 1074 har oplyst, hvor mange år de har haft kørekort til personbil. Fordelingen på køn er meget lige med 54 % mænd og 46 % kvinder. 7

8 Aldersfordelingen er vist i tabel 2.1 og fordeling på antal år, hvor svarpersonerne har haft kørekort, er vist i tabel 2.2. Alder Antal personer Andel i % 70 år eller ældre år år år år år Under 20 år 6 1 I alt Tabel 2.1: Aldersfordeling for de 1076 svarpersoner med kørekort til personbil som har oplyst fødselsår År med kørekort til PB Antal personer Andel i % 3 år og derunder 36 3 Fra og med 4 10 år Fra og med år Fra og med år Fra og med år Mere end 40 år I alt Tabel 2.2: Antal år som svarpersonerne har haft kørekort til personbil 8

9 3. Testresultater Langt de fleste testpersoner har besvaret spørgsmålene til alle 18 eksempler. Nogle få har dog undladt at svare på enkelte spørgsmål. Det har ikke været muligt for svarpersonerne at afkrydse flere svar på det samme spørgsmål. I det følgende præsenteres svarresultaterne knyttet til de enkelte billedeksempler med tilhørende spørgsmål. Eksemplerne er nummereret i den rækkefølge, de er fremvist under testen. Nogle af eksemplerne indgår i flere versioner. Selv om de forskellige versioner har været forevist i blandet rækkefølge undervejs i testen, præsenteres resultaterne her i sammenhæng. I de eksempler, hvor det er relevant, er de rigtige svar på de stillede spørgsmål fremhævet med blå tekst i tabellerne. 3.1 Hvad er et vejkryds? I det første tema indgår der i alt 9 billedeksempler. Formålet er at teste, hvordan forskellige udformninger af vejkryds/indkørsler opfattes i relation til færdselslovens parkeringsregler ( 29). Ifølge færdselsloven må standsning og parkering ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant. Det er dog ikke altid lige klart for trafikanten, hvorvidt der er tale om et vejkryds eller ikke. Det fremgår ikke klart af færdselsloven, hvordan et vejkryds er defineret. Derfor vil der i en række tilfælde være stor usikkerhed om, hvorvidt færdselslovens parkeringsregler er gældende eller ikke. På denne baggrund kan der ikke angives noget rigtigt svar på spørgsmålet, der er stillet til de første 9 billedeksempler. 9

10 Eksempel 1: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 14 1 Besvarelser i alt Konklusion: Kun cirka 2/3 svarer JA på dette spørgsmål. Det betyder, at cirka hver tredje af de adspurgte ikke opfatter det viste eksempel som et egentligt vejkryds, selv om der er et gadenavneskilt på den tilstødende sidevej. 10

11 Eksempel 2: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 39 3 Besvarelser i alt Konklusion: Svarene viser, at knapt ¼ opfatter det viste eksempel som et vejkryds. De fleste, og det vil her sige ca. ¾, opfatter dog ikke dette som et egentligt vejkryds, men som en indkørsel til en ejendom. 11

12 Eksempel 3: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 24 2 Besvarelser i alt Konklusion: Svarene tyder på, at det er meget uklart for trafikanterne, hvorvidt der her er tale om et vejkryds eller en indkørsel til en ejendom. 12

13 Eksempel 4: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 56 5 Besvarelser i alt Konklusion: Svarene her tyder på ligesom i eks. 3 - at det er meget uklart for trafikanterne, hvorvidt der her er tale om et vejkryds eller en indkørsel til en ejendom. 13

14 Eksempel 5: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 29 3 Besvarelser i alt Konklusion: Knapt 1/3 mener ikke, at der her er tale om et vejkryds, selv om der er gadenavneskilt på den tilstødende sidevej. Det er således kun omkring 2/3, der opfatter det viste eksempel, som et egentligt vejkryds. 14

15 Eksempel 6: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej 18 2 Ved ikke 4 0 Besvarelser i alt Konklusion: Stort set alle de adspurgte opfatter det viste eksempel som et vejkryds. 15

16 Eksempel 7: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 45 4 Besvarelser i alt Konklusion: 2/3 af de adspurgte opfatter ikke det viste eksempel som et egentligt vejkryds. Der er heller ikke noget gadenavneskilt, der på nogen måde indikerer, at der her er tale om et vejkryds eller en indkørsel. Trods det, er der 1/3, der svarer, at de opfatter det som et vejkryds. 16

17 Eksempel 8: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja 75 7 Nej Ved ikke 18 2 Besvarelser i alt Konklusion: Svarene viser, at næsten alle opfatter det viste eksempel som en port og ikke som et vejkryds. 17

18 Eksempel 9: Er dette et vejkryds? Antal svar % Ja 88 8 Nej Ved ikke 35 3 Besvarelser i alt Konklusion: Det viste eksempel fremstår som en indkørsel og ikke som et vejkryds for langt de fleste blandt de adspurgte. 18

19 Samlet vurdering af de 9 viste eksempler: Oversigt for svarfordelingen for alle 9 eksempler vises samlet i denne tabel: Eksempel nr % JA % NEJ % Ved ikke Samlet set tyder svarene på, at eksempel 6 stort set for alle fremstår tydeligt som et vejkryds, mens eksemplerne 8 og 9 samt, i lidt mindre grad, eksempel 2 fremstår tydeligt som en indkørsel for langt de fleste. Eksemplerne 1 og 5 opfattes som vejkryds og eksempel 7 som en indkørsel af cirka 2/3 af de adspurgte. Eksemplerne 3 og 4 synes at være meget uklare med hensyn til om det er det ene eller det andet. Spørgsmålet er, hvilke karakteristika/signaler, der er afgørende for, om det opfattes som et vejkryds eller en indkørsel. Det kan man ikke med sikkerhed sige noget om ud fra denne test. Men det kan konstateres, at: For de 3 eksempler (1, 5 og 6) der i relativ stor udstrækning opfattes som vejkryds, er der et gadenavneskilt på den tilstødende sidevej. I eksempel 6, der helt tydeligt fremstår som et 4-benet kryds, ses desuden en tydelig vejbaneafmærkning på sidevejene. For de 4 eksempler (2, 7, 8 og 9) der i stort omfang opfattes som indkørsler, er der hække/låge helt frem til åbningen og ikke noget synligt gadenavneskilt, hvilket tilsammen kan formodes at give et visuelt signal om, at der er tale om en indkørsel og ikke en egentlig sidevej. I eksempel 3 og 4, som fremstår mest uklare, synes der at forekomme modsatrettede signaler. I eksempel 3 er der hække helt frem til åbningen, men der ses samtidigt et gadenavneskilt med husnumre placeret på en stander. I eksempel 4 er der også afgrænsende hække helt frem til åbningen, men hækken er lav på den ene side og åbningen syner relativt bred og åben. 19

20 3.2 C55 tavle - Tre alternative undertavletekster Eksempel 10, 13 og 16: Eksempel 10 med tekst på undertavle: Krydsende trafik Eksempel 13 med tekst på undertavle: Svingende trafik Eksempel 16 med tekst på undertavle: Trafik fra sidevej 20

21 Eksempel 10 (Krydsende trafik): Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: Der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på Antal svar % 23 2 Der er indsvingende trafik fra sidevejen Der er krydsende trafik fra sidevejen Ved ikke 4 0 Besvarelser i alt Eksempel 13 (Svingende trafik): Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: Der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på Antal svar % Der er indsvingende trafik fra sidevejen Der er krydsende trafik fra sidevejen Ved ikke 55 5 Besvarelser i alt Eksempel 16 (Trafik fra sidevej): Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: Der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på Antal svar % 19 2 Der er indsvingende trafik fra sidevejen Der er krydsende trafik fra sidevejen Ved ikke 16 1 Besvarelser i alt

22 De tre eksempler viser forskellige undertekster til C55 tavlen. Teksten skal informere trafikanten på den overordnede vej om, at hastighedsgrænsen midlertidigt er reduceret, fordi der i krydset lidt længere fremme er ankommet sidevejstrafikanter, som nu ønsker at svinge ind på eller krydse den overordnede vej. De to svar vist med blå tekst er begge rigtige i denne sammenhæng. Konklusion: Underteksterne i eksempel 10 (Krydsende trafik) og eksempel 16 (Trafik fra sidevej) forstås tilsyneladende meget bedre end teksten i eksempel 13 (Svingende trafik). 22

23 3.3 Farlig vejstrækning Eksempel 11: Hvad betyder dette skilt? Antal svar % Vejarbejde på vejen de næste 2 km 2 0 Farlig vejstrækning de næste 2 km Fare for at vælte i glat føre de næste 2 km 65 6 Farligt vejkryds 2 km længere fremme Ved ikke Besvarelser i alt Konklusion: Der er 72 % af de adspurgte, som svarer rigtigt på dette spørgsmål. Den viste tavle er en ny udgave af tavle for farlig vejstrækning. Forståelsen af denne nye udgave er betydelig bedre end den udgave, der er testet tidligere (se reference 1 fra februar 2008). 23

24 3.4 Spærrelinie udført som longflex til afgrænsning af midterareal Eksempel 12: Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 66 6 Besvarelser i alt Konklusion: Det er kun halvdelen af de adspurgte, der svarer rigtigt på dette spørgsmål. Hele 45 % ved ikke, at den viste længdeafmærkning ikke må overskrides i den viste situation. (se 44 ad Q46 i Bekendtgørelse om vejafmærkning af 6. Juli 2008). Årsagen er formodentlig, at den med de mange tætliggende mellemrum til afvanding, ikke fremstår tydeligt nok som en sammenhængende linie, når den betragtes i relativ kort afstand. 24

25 Eksempel 15: Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? Antal svar % Ja Nej Ved ikke 77 7 Besvarelser i alt Konklusion: For en sidevejsbilist fremtræder den viste længdeafmærkning, udført i longflex, ikke som en sammenhængende spærrelinie. Svarene viser da også, at det kun er 43 %, der forstår betydningen af denne afmærkning, når den ses på tværs. 25

26 Eksempel 17: Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? Antal svar % Ja 82 8 Nej Ved ikke 34 3 Besvarelser i alt Konklusion: Langt de fleste, dvs. 89 % af de adspurgte, forstår betydningen af den viste længdeafmærkning i eksempel 17. Her fremtræder spærrelinien tydeligt som en sammenhængende linie, da den kun er afbrudt af få smalle mellemrum til afvanding. 26

27 3.5 Diagramorienteringstavle forbudt rute for lastbiler Eksempel 14: Du kommer kørende i din lastbil og skal til centrum. Du møder så denne vejtavle. Hvad gør du? Antal svar % Jeg kører ligeud mod centrum 13 1 Jeg drejer til højre Jeg drejer til venstre 12 1 Ved ikke 12 1 Besvarelser i alt Konklusion: Svarene viser, at langt de fleste, dvs. 97 % af de adspurgte, forstår betydningen af denne tavle. 27

28 3.6 Skiltning af omkørsel på motorvej Eksempel 18 er en serie på 3 billeder 18a, 18b og 18c. Der stilles spørgsmål til det første og det sidste billede i serien. Eksempel 18: Billede 18a viser tekst på VMS tavle: Omkørsel fra <57> til <56> Du kører på motorvej og møder dette skilt (Billede 18a). Hvad betyder det? Antal svar % <57> er nedlagt, kør fra ved <56> Motorvejen er lukket mellem <57> til <56> Du kan køre fra Rute 56 over på Rute 57 lidt længere fremme Ved ikke Besvarelser i alt

29 Lidt efter møder du denne tavle Billede 18b viser tekst på tavler: <57> Nørre Aaby 1000 m og <56> Ejby 4 Og efter 1000 meter møder du så denne tavle Billede 18c viser frakørselstavle med teksten: <57> Nørre Aaby 29

30 Efter 1000 m møder du så denne tavle (Billede 18c). Hvad gør du? Antal svar % Jeg fortsætter ad motorvejen Jeg drejer væk fra motorvejen Ved ikke Besvarelser i alt Konklusion: Svarene viser, at betydningen af denne skiltning er vanskelig at forstå for en meget stor del af trafikanterne. I relation til Billede 18a er det kun 38 %, der forstår den viste information på VMS tavlen. Hele 37 % tror fejlagtigt, at informationen betyder, at frakørsel 57 er nedlagt, og at de derfor skal køre fra ved frakørsel 56 i stedet for. I relation til Billede 18c er det under halvdelen, der svarer at de drejer væk fra motorvejen. Hele 43 % svarer, at de vil fortsætte ad motorvejen. Svarene tyder således ikke på, at den samlede vejviste omkørsel kan forventes at føre til den ønskede adfærd. 30

31 4. Referencer 1 Lene Herrstedt, Belinda la Cour og Puk Andersson: Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning. Rapport, februar Lene Herrstedt og Puk Andersson: Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler. Rapport, marts Lene Herrstedt: Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning. Test 2008 DEL I. rapport, juli

32 32

33 Bilag 1: Tavler og Symboler i testen 33

34 34

35 Bilag 2: Spørgeskema Vejdirektoratet vil gerne teste forståeligheden af forskellige vejskilte og typer af vejafmærkning. Vi håber, at du har lyst til at deltage. Besvarelsen af spørgsmålene vil tage ca. 5 minutter I det følgende skal du forestille dig, at du kører i din bil, og at billederne viser dét, som du ser ud af din forrude. Sæt 1 kryds ud for det svar, du mener, er det rigtige. HVAD ER ET VEJKRYDS? Ifølge færdselsloven må standsning og parkering ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant. Det er dog ikke altid lige klart for trafikanten, hvorvidt der er tale om et vejkryds eller ikke. Vi viser dig her nogle eksempler: Eksempel 01 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 02 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 03 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 04 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 05 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke 35

36 Eksempel 06 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 07 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 08 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 09 Er dette et vejkryds? ja nej ved ikke Eksempel 10 Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på der er indsvingende trafik fra sidevejen der er krydsende trafik fra sidevejen ved ikke Eksempel 11 Hvad betyder dette skilt? vejarbejde på vejen de næste 2 km farlig vejstrækning de næste 2 km fare for at vælte i glat føre de næste 2 km farligt vejkryds 2 km længere fremme ved ikke 36

37 Eksempel 12 Eksempel 13 Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? ja nej ved ikke Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på der er indsvingende trafik fra sidevejen der er krydsende trafik fra sidevejen ved ikke Eksempel 14 Du kommer kørende i din lastbil og skal til centrum. Du møder så denne vejtavle. Hvad gør du? Jeg kører ligeud mod centrum Jeg drejer til højre Jeg drejer til venstre Ved ikke Eksempel 15 Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? ja nej ved ikke Eksempel 16 Hvad betyder informationen på denne tavle? Hastighedsgrænsen er nedsat til 60 km/t fordi: der er trafik, der skal svinge væk fra den vej, jeg selv kører på der er indsvingende trafik fra sidevejen der er krydsende trafik fra sidevejen ved ikke Eksempel 17 Må du køre i din bil hen over det afmærkede midterareal? ja nej ved ikke 37

38 Sidste eksempel 18 består af en billedserie på 3 billeder. Eksempel 18a Eksempel 18b Du kører på motorvej og møder dette skilt. Hvad betyder det? <57> er nedlagt, kør fra ved <56> Motorvejen er lukket mellem <57> til <56> Du kan køre fra Rute 56 over på Rute 57 lidt længere fremme Ved ikke Lidt efter møder du denne tavle. Eksempel 18c Og efter endnu 1000 meter møder du denne tavle. Hvad gør du? jeg fortsætter ad motorvejen jeg drejer væk fra motorvejen ved ikke Hvilket køn er du? kvinde mand? I hvilket år er du født? Har du kørekort til personbil? ja nej (sæt kryds) Hvis JA: I cirka hvor mange år har du ca. haft kørekort til personbil? Tak for din besvarelse! 38

39 39

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Annullering af vejtavler og brug af GPS TRAFIKSIKKERHED Annullering af vejtavler og brug af GPS I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at vejtavler og anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt,

Læs mere

Annullering af vejtavler

Annullering af vejtavler Trafikanters forståelse af annullerede vejtavler Internetbaseret spørgeundersøgelse 58a spærret benyt 58b Lene Herrstedt Puk Kristine Andersson 19. december 2017 Transformervej 18 2860 Søborg www.trafitec.dk

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Annullering af vejtavler

Annullering af vejtavler Annullering af vejtavler Mørketest Lene Herrstedt Puk Kristine Andersson 23. april 2018 Transformervej 18 2860 Søborg www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund og formål... 3 Undersøgelse i 6

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Ny Parkeringsafmærkning

Ny Parkeringsafmærkning Ny Parkeringsafmærkning Servicemarkering af 10 m-reglen Resultat af evaluering Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Steffen Rasmussen Områdechef, Københavns Kommune side 1 Præsentation Hvad

Læs mere

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Annullering af vejtavler og brug af GPS Annullering af vejtavler og brug af GPS Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 18. december 2018 Transformervej 18 2860 Søborg www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion...

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler undertavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Bekendtgørelse om vejafmærkning Vejafmærkning Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Se retsinformation.dk Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 og Anvendelsesbekendtgørelse af 1/10 2016

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING ANLÆG OG PLANLÆGNING DECEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING ANLÆG OG PLANLÆGNING DECEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING DECEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning vedr. standsning og parkering og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlægsafdelingen Servicemarkering af 10-meterreglen Lovgivning: Bekendtgørelse om vejafmærkning 56: T 63 Markering af ophør af standsning og parkering: Gul trekant

Læs mere

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017 Standsning og parkering Planlæg parkeringen Lav en parkeringsplan i samarbejde med politi, m. fl. Tænk i P- zoner Begræns parkering på højhastighedsveje Vejled ved indfart til byen Parkeringsvejvisning

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Cykellommer. Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed, mv. Søren Underlien Jensen. Juli 2009

Cykellommer. Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed, mv. Søren Underlien Jensen. Juli 2009 Cykellommer Spørgeundersøgelse om tryghed, hed, mv. Søren Underlien Jensen Juli 9 Scion-DTU Diplomvej 7 8 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning.... Indledning.... Metode.... Spørgeramme.... Praktisk

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Servicevejvisning. Formål. Definitioner

Servicevejvisning. Formål. Definitioner Servicevejvisning Vejafmærkning Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Sikker bilist. så længe som muligt

Sikker bilist. så længe som muligt Sikker bilist så længe som muligt www.gftrafiksikker.dk Husk at forny kørekortet Hvis du vil beholde dit kørekort, skal du forny det, inden det udløber. Udløbsdatoen står på kørekortets forside under punkt

Læs mere

Oversigt over parkeringsforseelser

Oversigt over parkeringsforseelser 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

Brug af eye-track i trafikken

Brug af eye-track i trafikken Brug af eye-track i trafikken Poul Greibe & Puk Kristine Andersson Vejforum 2018 Hvad er eye tracking? Eye-track udstyr kan registrere og måle øjenbevægelser Kortlægge hvad man kigger på, hvor lang tid

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål.

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål. Dato 14. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/11060-2 Side 1/8 Uddybning af reglerne om parkering af autocampere Du har i forlængelse af Vejdirektoratets

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere