Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning"

Transkript

1 Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. I relation til revidering af Vejregler for veje og stier i åbent land har Trafitec gennemført en analyse af ulykkesrisikoen i kompakte toplanskryds. Analysens fokus er ulykkesbilledet og ulykkesrisikoen i forhold til den overordnede geometri af de kryds, der forbinder de to hanke i et toplanskryds med den overordnede vej. Der indgår seks forskellige overordnede krydsudformninger, og specielt én af disse tyder på at være en god løsning rent sikkerhedsmæssigt. Via en kortlægning og vurdering af den vejvisning, der anvendes i de analyserede toplanskryds undersøges desuden eventuelle sammenhænge mellem ulykker med U-vending og anlæggenes udformning og vejvisning. Baggrund og formål Den eksisterende viden omkring trafiksikkerheden i kompakte toplanskryds, også kaldet hankeanlæg, er begrænset. I relation til revidering af Vejregler for veje og stier i åbent land hæfte 4.4 Toplanskryds har Trafitec derfor gennemført en ulykkesanalyse af kompakte toplanskryds. Analysens fokus var rettet mod sammenhængen mellem ulykkesrisiko og den overordnede geometri af de to kryds, som forbinder hankene med den overordnede vej i toplanskrydset, se Figur 1. Figur 1. Principskitse af et kompakt toplanskryds. De grønne ringe markerer de to hankekryds, som er ulykkesanalysens fokus. Ulykkesanalysens resultater gav anledning til en række spørgsmål omkring ulykker i forbindelse med U-vending på den overordnede vej, herunder spørgsmålet om, hvorvidt trafikanter, der foretager U-vending på den overordnede vej, bevidst eller uforskyldt kører forkert ind eller ud af anlægget. Med det mål at få mere viden omkring vejvisningen i de analyserede toplanskryds, blev de anvendte tavletyper, placeringer og vejvisningsmål efterfølgende kortlagt. 1

2 Kompakte toplanskryds Geometri af anlæg og kryds Et kompakt toplanskryds er i følge Vejreglerne et toplanskryds med to hanke dimensioneret til lav hastighed og uden mulighed for venstresving til eller fra den overordnede vej. Hankene er dobbeltrettede forbindelsesstrækninger, mellem de to gennemgående veje i toplanskrydset, og begynder og slutter begge i et etplanskryds. I ulykkesanalysen fokuseres på de to kryds, der forbinder hankene med den overordnede vej, se Figur 1 ovenfor. Blandt de tidligere amter blev identificeret 27 relevante anlæg af kompakte toplanskryds med i alt 54 analysekryds. Der skelnes mellem tre typer af anlæg: A, hvor hankekrydsene på den overordnede vej er beliggende overfor hinanden, og anlægstype B og B+, hvor hankekrydsene er forskudt fra hinanden, se Figur 2. Anlægstype A Anlægstype B Anlægstype B+ Figur 2. Principskitse af anlægstyperne A, B, B+. Den lodrette grå linie illustrerer den underordnede vej, mens den fede vandrette grå linie illustrerer den overordnede vej. De røde og grønne markeringer illustrerer trafikanternes vej gennem anlægget, når de skal fra den underordnede vej via hankene til den overordnede vej. 13 af de 27 anlæg er type A, seks er af type B, mens otte er type B+. Set fra den overordnede vej er hankene i relation til anlægstype B placeret før broen, mens hankene ved anlægstype B+ er placeret efter broen. Hovedparten af anlæggene er etableret i 1960 erne og 1970 erne. Geometrien af de analyserede hankekryds varierer en del. En gruppering af kryds i forhold til en række overordnede parametre, resulterede i mange krydstyper med relativt få kryds i hver gruppe. Grupperingen blev derfor indsnævret til alene at omfatte to overordnede parametre: Krydsets geometriske udformning i relation til hanketrafikantens kørsel ind på den overordnede vej Typen af midteradskillelse i krydset på den overordnede vej I relation til førstnævnte skelnes mellem tre kategorier: Hanketrafikanten ledes ind på den overordnede vej via et højreindsvingsspor (dynamisk udformet), via højresving fra vigelinie eller via højre- og/eller venstresving fra vigelinie. Til trods for definitionen af 2

3 et kompakt toplanskryds er det i relation til 16 af de analyserede hankekryds lovligt at foretage venstresving fra hanken til den overordnede vej. I relation til midteradskillelsen skelnes mellem fire kategorier: Helleanlæg, spærreflade, dobbelt spærrelinie og anden vognbaneafmærkning. Samlet set er der tale om anlæg indenfor seks overordnede krydstyper, se Tabel 1. Antal anlæg Midteradskillelse Kørsel ind Helle Spærreflade Dob. spærrelinie Anden vognbaneafm. Hovedtotal Højreindsving Højresving Højre/venstresving 8 8 Hovedtotal Tabel 1. Antal anlæg fordelt efter krydsets geometriske udformning i relation til hanketrafikantens kørsel ind på den overordnede vej samt midteradskillelse i kryds på overordnede vej. Metode Analyseområdet er defineret svarende til anlæggets udstrækning, og afhænger således af anlægstypen og krydsenes geometriske udformning. Afgrænsningen på den overordnede vej begynder og ender der, hvor vejens udformning ændrer karakter, som følge af krydsets tilstedeværelse, se Figur 3. I relation til hankene dækker analyseområdet som udgangspunkt hele hanken bortset fra selve tilslutningen til den underordnede vej. Anlægstype A Hankekryds overfor Anlægstype B Hankekryds forskudt Figur 3. Principskitse af analyseområdet. Til venstre ses anlægstype A (kryds beliggende overfor hinanden) og til højre anlægstype B (kryds forskudt fra hinanden). Ulykkesanalysen er som udgangspunkt baseret på politiregistrerede person- og materielskadeuheld sket i perioden Til vurdering af uheldsrisikoen i de forskellige krydstyper benyttes tre forskellige risikomål: UHT = uheldstæthed opgjort som antal person- og materielskadeuheld pr. anlæg pr. år. UHF1 = uheldsfrekvens opgjort som antal person- og materielskadeuheld pr. 1 mio. indkørende køretøjer i anlægget. UHF2 = uheldsfrekvens opgjort som antal person- og materielskadeuheld pr. 1 mio. kørte km på den overordnede vej indenfor anlæggets afgrænsning. 3

4 Til beregning af UHF1 benyttes den indkørende trafik i anlæggene fra både hank og den overordnede vej. Det har for flere af krydsene været nødvendigt at skønne trafikmængderne på hankene. Uheldsbilledet indenfor hver af de seks krydsgrupper er som udgangspunkt beskrevet på baggrund af kollisionsdiagrammer og politiets uheldstekster. For at kunne finde eventuelle sammenhænge mellem U-vendingsulykker på den overordnede vej og vejvisningen, er den anvendte vejvisning på både den over- og den underordnede vej i alle anlæg kortlagt og vurderet. Kortlægningen er sket på baggrund af skilteplaner, fotos fra Vejsektorens Informations System (VIS) samt besigtigelse og videoregistrering. Uheldstæthed og uheldsfrekvenser Ud fra beregning af ulykkesrisikoen - udtrykt ved uheldstæthed og uheldsfrekvenser ser det ud til, at anlæg med kryds der har højreindsvingsspor og dobbelt spærrelinie som midteradskillelse både har lav uheldstæthed og lave uheldsfrekvenser. Anlæg med krydstyper hhv. højreindsvingsspor og midterhelle, højresving og midterhelle samt højre- og venstresving med anden vognbaneafmærkning har alle højere uheldstæthed og frekvenser end anlæg med krydstypen højreindsvingsspor og dobbelt spærrelinie. Det er ikke muligt at sige så meget omkring de andre krydstyper højreindsvingsspor og anden vognbaneafmærkning samt højresving og spærreflade i det der kun indgår ét anlæg af hver af disse typer i analysen. Generelt er beregningsgrundlaget spinkelt, hvilket også fremgår af en beregning af den omtrentlige usikkerhed på uheldstæthed og frekvenser. Uheldsbilledet Ses på uheldsbillede og beskrivelse i relation til de seks krydstyper opnås nogenlunde samme indtryk af de ovenfornævnte krydstyper, nemlig at krydstypen med højreindsvingsspor og dobbelt spærrelinie ser ud til at være en god løsning rent sikkerhedsmæssigt: Der sker få ulykker i de seks anlæg (12 kryds) og hovedparten af disse er ene/spiritus-ulykker. Der er ikke sket nogen ulykker i forbindelse med forsøg på U-vending eller venstresving fra hank. Uheldsbilledet for krydstypen højreindsvingsspor og midterhelle er specielt præget af seks ulykker med cyklister sket i ét anlæg. I de fire anlæg er der i alt sket to ulykker i forbindelse med U-vending og tre fletteulykker. Indenfor krydstypen højresving og midterhelle sker der mange ulykker med højresvingende fra hanken, som ikke overholder deres vigepligt overfor ligeud kørende i 4

5 samme retning på den overordnede vej. Det er også indenfor denne krydstype, at der er sket flest ulykker i forbindelse med U-vendinger. Kryds med højre- og venstresving og anden afmærkning som midteradskillelse er præget af venstresvingsulykker mellem trafikanter fra hanken og modsatkørende på den overordnede vej, af ulykker med trafikanter der kommer over i modsatrettede kørebane samt eneulykker. Der er sket én ulykke i forbindelse med U-vending. Generelt forekommer der ikke venstresvingsulykker med trafikanter fra den overordnede vej ud på hanken, ej heller i de kryds, hvor der ikke er midterhelle. Vejvisning og ulykker En gennemgang af de analyserede kryds viser, at: Vejvisningen på den overordnede vej som regel er entydig og let forståelig. Vejvisningen på den underordnede vej er mere kompleks og forskelligartet. Den gennemgående problemstilling er vejvisningen opsat før 1. hank til mål via 2. hank. I nogle tilfælde er destinationer via 2. hank slet ikke angivet på vejvisningen før 1. hank. For trafikanter som ikke er lokalkendt, kan dette være vildledende. Det gælder specielt i de tilfælde, hvor det kompakte toplanskryds er udformet således, at trafikanterne skal foretage omvejskørsel eller svingning fra den underordnede vej til hank modsat den ønskede køreretning på den overordnede vej. Dette er tilfældet i anlægstype A og B, se evt. Figur 2. Dette forhold kombineret med dårlig vejvisning kan lede trafikanter fra den underordnede vej ind på den forkerte hank og være medvirkende til U-vendinger og eventuelt venstresving i hankekryds. I seks af ti anlæg med ulykker i forbindelse med U-vending eller venstresving på den overordnede vej, kan det ikke udelukkes, at uklar vejvisning hhv. et bevidst valg af forkert hank kan være en mulig årsag til en række af de foretagne manøvrer. 5

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere