TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/8015 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ A) Statsforvaltningen har fremsendt afgørelse i sagen om påbud om nedrivning af en overdækning. Sagen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen, da Statsforvaltningen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en helhedsvurdering i overensstemmelse med reglerne herfor. B) Formanden har, af tidsmæssige årsager, besluttet at meddele dispensation til udstykning af ejendom i Kirstinehøj. C) Naturpark Amager. D) Naturklagenævnet har fremsendt afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til helårsbeboelse i et sommerhus på ejendommen, Kongelundsvej 652. Kommunen fik medhold. E) Status i sagen om bolig og rideskole på ejendommen, Nøragersmindevej 3. F) Lokalplanarbejde. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse fra Statsforvaltningen af /15 2 Åben Formandsbeslutning - Dispensation til udstykning i Kirstinehøj 45446/15 3 Åben Naturpark Amager - Notat 45672/15 4 Åben Taenketank_Kysten_2015.pdf 44951/15 3

5 5 Åben Taenketank_Rekreativinfrastruktur_2015.pdf 44946/15 6 Åben NP kyst_færdig_17dec_2014.pdf 44944/15 7 Åben NMK Afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til 46670/15 helårsbeboelse i et sommerhus i Tårnby Kommune - Afgørelse.pdf 8 Åben November status i sag /14 9 Åben Marts status på rideskolesagen 45678/15 10 Åben Lokalplaner til udarbejdelse 44960/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Åben sag Sagsnr.: 14/9916 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Avlum Alle 24, har ansøgt om opførelse af tilbygning med en integreret garage (under husets tag) i en afstand af 2,5 meter fra skel mod vej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen Avlum Alle 24 er omfattet af Lokalplan 43, hvorefter bygningerne langs vejen, bortset fra carporte, lette garager og drivhuse, skal holdes mindst 5 meter fra skel mod vej. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Den modtog forvaltningen en ansøgning om opførelse af en integreret garage samt en tilbygning. Samtidig blev der ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 5,3 og 6,1 til at overskride byggelinjen og bebyggelsesprocenten samt om dispensation fra Bygningsreglement til overskridelse af højden i skel. I relation til overskridelse af byggelinjen henviser ejendommens ejer til 2 ejendomme (Havndalvej 15 og Gambiavej 33), som angiveligt tidligere skulle have fået dispensation. Den meddelte forvaltningen, at administrativt afslag på dispensationsansøgningen med den begrundelse, at en dispensation til det ansøgte vil skabe præcedens, og at flere dispensationer på sigt vil ændre områdets karakter fra det, der oprindeligt var tilstræbt. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan ændring bør ske efter en nærmere planlægning, hvor områdets beboere inddrages i overvejelserne om en hensigtsmæssig udvikling. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. I relation til de 2 ejendomme, som ejer henviste til i sin ansøgning, er der ikke tidligere meddelt dispensation til disse (Havndalvej 15 og Gambiavej 33). Desuden er ejendommen Havndalvej 15 ikke omfattet af Lokalplan 43. Ved et revideret projekt modtaget den argumenterede ejendommens ejer for, at overskridelse af byggelinjen ikke kræver dispensation fra lokalplanen for så vidt angår integrerede garager, da disse ikke er nævnt i lokalplanen, og han henviser til 19 ejendomme (Brænderupvej 31, Ryumgårdvej 55, Vorgodvej 8, Dollerupvej 7 og 27, Gambiavej 33, Dernavej 8 og 10, Studsbøl Alle 98, Egtvedvej 25, Kairovej 9, Weendam Alle 24, Natalvej 1, Leiden Alle 18, Arnhem Alle 14, Nøragersmindevej 147, Starup Alle 2, Stavlundvej 12, Pilegårds Alle 61 samt Vadum Alle 13), som er omfattet af lokalplanen, og som har integreret garage eller carport, der overskrider byggelinjen. Forvaltningen har gennemgået byggesagerne og konstateret, at nogle ejendomme i lokalplanens område har fået tilladelse til overskridelse af byggelinje til opførelse af en integreret carport/garage med beboelsesejendommen (det drejer sig om 11 ejendomme) uden dispensation fra Lokalplanens 5.3. Der har således været begået fejl i 5

7 sagsbehandlingen, da der blev meddelt tilladelse uden at administrere bestemmelsen i lokalplanen. 2 af de 19 nævnte ejendomme har fået dispensation fra Lokalplan 43, 5.3, til opførelse af ikke lette garager (der ikke er integreret med huset) over byggelinjen i overensstemmelse med Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af den Den vurderede forvaltningen det reviderede projekt og meddelte afslag på dette. Forvaltningens vurdering er, at carporte, lette garager, drivhuse m.v., som ønskes opført over byggelinjen, skal være fritliggende bygninger eller have forbindelse med huset men ikke være integreret med huset (dvs. at det ikke må være opført under samme tag). Begrundelsen for afslaget var, som ovenfor nævnt, at en sådan dispensationspraksis på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere begrundedes afslaget med, at der ikke i det område i lokalplanen, hørende under grundejerforeningen Soldalen, som den ansøgte ejendom er medlem af, ses at være givet tilladelse til opførelse af en integreret garage med huset over byggelinjen. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. Advokatfirma Christian Harling har, på vegne af ovennævnte ejendoms ejere, påklaget kommunens afslag til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har ved afgørelse af givet klageren medhold og ophævet kommunens afgørelse. I afgørelsen har NMKN lagt vægt på at, : en bestemmelse i en lokalplan må for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at lokalplanens 5.3 ikke opfylder dette krav om klarhed og præcision, idet det i bestemmelsen er fastsat, at bebyggelse "normalt" skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti. Nævnet afgør, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene kan betragtes som en hensigtserklæring og derfor ikke kan få retsvirkning og håndhæves af kommunen som en bindende lokalplanbestemmelse. Nævnets afgørelse betyder, at afstandsbestemmelsen om at bebyggelse skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti, ikke længere kan håndhæves, og at forvaltningen således ikke længere har en hjemmel til at regulere bebyggelse i vejskel. Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af denne afgørelse på sigt vil medføre en meget væsentlig ændring af vejbilledet i det store villaområde, der er dækket af lokalplan 43. Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges et forbud efter planlovens 14. LOVGRUNDLAG Iht. planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen en mulighed for at tillægge fremtidige lokalplaner en forudgående retsvirkning og forhindre etablering af såvel retlige som faktiske forhold. Vedtages der ikke en lokalplan inden et år, bortfalder forbuddet. 6

8 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der nedlægges et 14 forbud mod at opføre den ansøgte tilbygning med integreret garage nærmere skel mod vej end 5 m. 2. at der, inden 1 år, vedtages en revision af Lokalplan 43 (nyt lokalplanforslag). /BGR. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 58476/14 2 Åben Luftbillede, Avlum Alle 24.pdf 75641/14 3 Åben Afslag (lokalplan, bebyggelsesprocent, byggelinie) 75424/14 4 Åben Revi ansøgning m.m. bgh.pdf /14 5 Åben Afslag på integreret garage og tilbygning /14 6 Åben klage over afslag /14 7 Åben Svar til nmkn /14 8 Åben Afgørelse, nmkn.pdf 58827/15 9 Åben Mangelbrev/rykker /14 10 Åben Reviderede tegninger (modt. d ) 14594/15 11 Åben Kort over grundejerforening.pdf 14590/15 12 Åben Underretningsbrev vedr. forelæggelse af sagen 13986/15 13 Åben AvlumAlleFremtid.pdf 40630/15 14 Åben AvlumAlleEksist.pdf 40626/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. Der udarbejdes et nyt Lokalplanforslag. Ved eventuelle fremtidige ansøgninger i Lokalplanområdet har Forvaltningen bemyndigelse til at nedlægge 14 forbud. 7

9 4. Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej 479 Åben sag Sagsnr.: 14/36998 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Firmaet Innovater har, på vegne af Danske Dagligvare Ejendomme, ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 samt fra den tinglyste deklaration omhandlende byggelinjer til at opføre en ny bygning med et Aldi marked på ejendommen, Kongelundsvej 479. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra 1984, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25 for beboelsesejendomme og 35 for ejendomme med butikker eller institutioner. På ejendommene langs Kongelundsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 15 meter fra vejens midte. Der ansøges om dispensation fra lokalplanens 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten til opførelse af en 988 m 2 stor ny Aldi butik til erstatning for den eksisterende, som ønskes nedrevet. Grundarealet er på 2453 m 2, og i henhold til lokalplanen må der på ejendommen kun opføres en bygning på 858,55 m 2. Det vil sige en overskridelse på 129,45 m 2 svarende til 5,28 %. Ansøgningen begrundes med, at der ønskes en forbedring af dagligvarebutikken. Endvidere søges der om dispensation fra den tinglyste deklaration til overskridelse af byggelinjen mod Kongelundsvej med ca. 39 cm i syd og 65 cm i nord. Forvaltningen gav i 1969 tilladelse til overskridelse af byggelinjen i forbindelse med opførelse af en 18 meter lang og 3 meter bred baldakin samt 7 stk. bæresøjler med fundamenter, under forudsætning af, at der blev tinglyst en fjernelsesdeklaration. Ansøger henviser i sin ansøgning til ovennævnte tilladelse og oplyser at hele den nuværende bygnings langside (tagudhæng) også overskrider byggelinjen. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte bygning kan opføres på grunden uden overskridelse af bestemmelserne, hvis størrelsen og placeringen ændres. Det skal bemærkes, at tidligere overskridelser af byggelinjen på ejendommen var i form af overdækninger (baldakin og udhæng) og ikke svarende til det ansøgte. Herudover vurderer forvaltningen, at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Forvaltningen kan ikke anbefale de ansøgte dispensationer. 8

10 HØRING Såfremt udvalget ønsker at meddele dispensation til det ansøgte, forudsætter det, at dispensationsansøgningen udsendes i nabohøring i overensstemmelse med Planlovens 20, før en evt. dispensation kan meddeles. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til lokalplan: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten i forbindelse med opførelse af et nyt Aldi Marked. 2. at der ikke meddeles dispensation fra den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fuldmagt 7301/15 2 Åben Situationsplan 7301/15 3 Åben Facader 7301/15 4 Åben Referencefotos 7301/15 5 Åben Dispensationsansøgning 7301/15 6 Åben Underetningsbrev vedr. forelæggelse af sagen i B&E /14 7 Åben Situationsplan fra landinspektør 11660/15 8 Åben Situationsplan over nuværende forhold 11660/15 9 Åben kortbilag/luftfoto.pdf 11660/15 10 Åben Luftbillede over Aldi og omkringliggende ejendomme.pdf 12415/15 11 Åben kortbilag med overskridelser.pdf 12625/15 12 Åben Supp. vedr. dispensationsansø.pdf 12633/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 5. Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde 9 Åben sag Sagsnr.: 14/26435 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Skelgårdsstræde 9, har søgt om lovliggørende dispensation fra bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby til om- og tilbygning af stuehuset. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere besluttet at meddele afslag på en lignende ansøgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget besluttede d at meddele afslag på en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1, til at forlænge stuehuset 4,7 m mod nordøst og sammenbygge det med den eksisterende staldbygning. Forvaltningen har efterfølgende meddelt ansøger afslaget samtidig med et påbud om lovliggørelse. Ejendommens ejer har på den baggrund på ny søgt om dispensation til bevaring af den ulovligt opførte tilbygning. Ansøgningen indeholder 3 alternativer i prioriteret rækkefølge: 1. at Udvalget genovervejer sin tidligere trufne beslutning og meddeler lovliggørende dispensation til tilbygningen som først ansøgt og opført. 2. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset gøres lavere, så det fremstår som en forbindelsesbygning, der underordner sig stuehuset og staldbygningen. 3. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset nedrives, så stuehuset og staldbygningen kommer til at fremstå fritliggende. De ansøgte alternativer kræver tilladelse efter Lokalplanens 8.2 og om forbud mod at ændre bebyggelsen uden Kommunalbestyrelsens tilladelse - til at ombygge og istandsætte stuehuset samt at evt. ombygge eller nedrive en del af stalden. Derudover forudsætter det ansøgte dispensation fra lokalplanens om vinduers og døres byggestil - til at ændre nogle af stuehusets døre og vinduer. Stuehusets arealudvidelse fra ca. 177 m 2 til 205 m 2 er begrundet med at Nutidens boligejere stiller uomtvisteligt langt større krav til boligens størrelse og kvalitet, end hvad der var gældende i , da huset blev opført. Alternativ 1 er i det væsentlige identisk med den tidligere behandlede ansøgning og forvaltningen har tidligere afvist at genbehandle alternativ 1, under henvisning til den tidligere trufne afgørelse. Udtalelsen fra ansøgers arkitekt ændrer ikke herpå. 10

12 Forvaltningen vurderer, at ingen af de ansøgte alternativer forsøger at retablere stuehusets oprindelige næsten kvadratiske bygningsvolumen, som det tidligere afslag bl.a. blev begrundet med. Alternativer 2 og 3 ændrer yderligere gårdbebyggelsens oprindelige plan og forringer staldens allerede beskedne proportioner til skade for gårdbygningernes indbyrdes forhold. På denne baggrund fastholder forvaltningen sin vurdering om, at stuehusets oprindelige bygningsvolumen og detaljer bør retableres under hensyn til den bevaringsværdige arkitekturs originalitet. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt i skriftlig naboorientering. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen skal sendes i skriftlig orientering til naboer m.fl., inden der kan meddeles en eventuel dispensation til det ansøgte. LOVGRUNDLAG De ansøgte alternativer forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby: 8.2 vedr. tilladelse til at nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bebyggelsen i lokalplanområdet, 9.1 om at Ombygninger og istandsættelse af beboelsesbygninger skal ske med respekt for den byggeskik, der var gældende for den stilperiode, bygningerne blev opført i, både hvad angår bygningsvolumen, tagudformning, facadekonstruktioner og detailløsninger, materialer, farver og overfladebehandlinger. I øvrigt skal tilladelse til ombygninger og genopførelse gives af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, samt 9.3 om respekt for vinduers og døres tilpasning til den stilperiode bygningerne er opført i. Lokalplan 69 kan læses her Dispensationer fra lokalplaner kan meddeles i henhold til Planlovens 19, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. Forud for dispensation skal ansøgningen sendes i nabohøring i henhold til Planlovens 20. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod lokalplanens principper. Planlovens 19 om dispensationer fra lokalplaner kan læses her. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1 til at forlænge stuehus 4,7 m mod nordøst og ændre henholdsvis nedrive del af den eksisterende staldbygning. 11

13 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning af /15 2 Åben Bilag til ansøgning af /15 3 Lukket 4 Åben af /15 5 Åben Påbud om lovliggørelse og varsel af besigtigelse /14 6 Åben Anmodning om mindelig løsning /14 7 Åben Afslag på ansøgning om dispensation samt varsel af påbud og /14 partshøring 8 Åben Dagsordenspunkt med B&E's beslutning fra /15 9 Åben Teknisk Forvaltnings bemærkninger til tidligere dispensationsansøgning - Skelgårdsstræde /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Efter en revurdering meddeles der dispensation som ansøgt. 12

14 6. Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej 349 Åben sag Sagsnr.: 15/5216 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget et skitseprojekt for fortætning og udvikling af ejendommen, Englandsvej 349. En gennemførelse af det skitserede projekt vil forudsætte, at der igangsættes et planarbejde for området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejer af ejendommen ønsker at udvikle ejendommen, Englandsvej 349, til etageboliger med 8 ældreegnede lejligheder i princippet som vist på vedlagte skitser og referencefotos. Som det fremgår af materialet ligger ejendommen tilbagetrukket fra Englandsvej med adgang via en smal tilkørselsvej. Det er en forudsætning for etablering af yderligere boliger på ejendommen, at den eksisterende adgangsvej er tilstrækkelig til at kunne håndtere den nødvendige servicering i forhold til redning og renovation. Ejendommen har et samlet areal på 3080 m 2 Ejendommen anvendes i dag til bolig for ejer, der også tidligere har haft en håndværksvirksomhed på ejendommen. Den eksisterende bebyggelse består af en hovedbygning fra 1927 samt en lagerhal fra Hovedbygningen er på 215 m 2 og er oprindeligt opført af en skomagermester. Bygningen vurderes umiddelbart til at have en vis bevaringsværdi, men en egentlig vurdering af ejendommen er ikke pt. gennemført. Lagerhallen på 210 m 2 er opført i forbindelse med den erhvervsmæssige virksomhed, der, indtil ejers pensionering, har fundet sted på ejendommen. Hallen har brugsværdi, men ingen umiddelbar bevaringsværdi. Begge bygninger påtænkes nedrevet i forbindelse med udviklingen af ejendommen til etageboliger i form af ældreegnede lejligheder. På ejendommen findes herudover mindre udhus og garagebyggeri. Ejer ønsker selv at anvende en af lejlighederne til beboelse. 13

15 LOVGRUNDLAG Planmæssigt er ejendommen omfattet af kommuneplanens rammeområde 1. B 35, der både i den gældende kommuneplan for samt i forslag til kommuneplan er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Udviklingen af ejendommen til etageboligbyggeri i to etager med vandret lejlighedsskel vil derfor forudsætte udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Teknisk Forvaltning vurderer, at det skitserede projekt tillige vil være omfattet af planlovens 13 stk. 2 og således kræver udarbejdelse af en lokalplan, hvis det ønskes fremmet. Da projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der dog ikke lokalplanpligt efter planlovens 13 stk. 3. Det betyder, at ejer ikke har krav på, at der udarbejdes en lokalplan. Ejendommen er ikke omfattet af støjcirkulæret for områder påvirket af støj fra lufthavnen eller planmæssigt begrænset i forhold til kortlægningen af vejstøj. Der er således ikke noget til hinder for, at der kan planlægges for en fortætning med nyt eller yderligere boligbyggeri på ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der igangsættes planarbejde med henblik på at muliggøre en fortætning på ejendommen med opførelse af etageboliger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ideskitser 34281/15 2 Åben Reference byggerier 44117/15 3 Åben Englandsvej GIS kort 46728/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 7. Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 15/3697 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Naturstyrelsen modtaget Forslag til ændring af planloven midlertidig indkvartering af flygtninge i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for hurtigt at kunne afhjælpe det akutte behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovforslaget giver mulighed for at fravige planlovens almindelige bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner, landzonetilladelser og dispensationer, når det sker med henblik på at tilvejebringe midlertidige opholdssteder for nyankomne flygtninge. Med ændringen gives der mulighed for at kommunerne kan fravige planlovens tilvejebringelses- og procedureregler herunder lokalplanpligt (PL 13 stk.2), landzonetilladelser (PL 35 stk. 1) fravigelse af lokalplaner (PL 19 stk. 1 og 2) og de dertil hørende krav om naboorientering (PL 20). Lovforslaget giver ikke mulighed for at dispensere fra lokalplanbestemmelser, der er indføjet i lokalplaner på baggrund af landsplandirektiver (PL 3) eller fingerplanen (PL 5j). Det betyder bl.a., at der ikke vil kunne dispenseres fra bestemmelser i lokalplaner, der udelukker støjfølsomme anvendelser (fx boliger) i støjzonen omkring lufthavnen. Lovforslaget ændrer ikke ved forhold, der reguleres af anden lovgivning (byggeloven, miljølovgivningen, forvaltningsloven m.v.). HØRING Høringssvar skulle indgives senest d Teknisk Forvaltning har på baggrund af den korte høringsfrist afgivet høringssvar på vegne af Tårnby Kommune. Høringssvaret vedlægges som bilag. LOVGRUNDLAG Lovforslaget med bemærkninger vedlægges som bilag. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 15

17 1. at det afgivne høringssvar tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsudgave lovforslag (indkvartering af flygtninge).pdf 29110/15 2 Åben Høringssvar vedr. forslag til ændring af planloven - midlertidig indkvartering af flygtninge. J.nr. NST /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 16

18 8. Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt. Åben sag Sagsnr.: 13/30480 Sagsansvarlig: _pja.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I fortsættelse af tidligere ansøgning, behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den , har Bygningsfonden Den Blå Planet fremsendt et revideret projekt med anmodning om dispensation fra 6.2 i Lokalplan 90, Den Blå Planet. Bygningsfonden søger om tilladelse til overskridelse af byggefeltet med ca. 25 m langs det sydlige skel til opførelse af en oplagsbygning, placeret ca. 2,5 m fra naboskel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og Ejendomsudvalget udbad sig ved mødet den et nyt forslag, hvor bebyggelsen er lavere og bedre tilpasset omgivelserne. Arkitektfirmaet 3XN har fremsendt et revideret projektforslag, hvor oplagsbygningens facader mod syd dækkes i ca. 2/3 af dens højde med en skråning/vold beplantet med marehalm. Forvaltningen har drøftet muligheden for at sænke bygningen med arkitekterne, men 3xN har oplyst, at dette vanskeligt kan lade sig gøre, bl.a. på grund af den bygningshøjde, der er nødvendig for lagerfunktionen, behovet for hensigtsmæssige manøvrerings- og tilkørselsforhold (op/ nedkørsel) og på grund af eksisterende ledningsføringer i terræn. I den reviderede ansøgning uddybes begrundelsen for placeringen af det påtænkte byggeri, og der argumenteres for, at det grundet husets konstruktive opbygning ikke er muligt at placere en udvidelse af oplaget andetsteds, uden at kompromittere husets funktionalitet, og det oplyses, at et samlet vareleveringsområde er nødvendigt af logistiske grunde. Den reviderede oplagsbygnings volumen er, overordnet set, identisk med det tidligere ansøgte og vil fortsat være synlig fra promenaden og blokere for udsynet fra promenaden mod Øresund. Som det fremgår af ansøgningens bilag X, side Y, vil den reviderede oplagsbygning fra ankomstterrassen opleves som en mindre visuel barriere mod Kastrup Havn. I forbindelse med byggeriet flyttes af de eksisterende personaleparkeringspladser til den eksisterende parkering P1, på nordsiden af akvariet. Det er forvaltningens vurdering, at skråningen beplantet med marehalm medvirker til bedre at tilpasse oplagsbygningen i omgivelserne end det tidligere ansøgte forslag, og at dette landskabelige træk sammenbinder oplagsbygningen med Den Blå Planets øvrige arkitektoniske komposition. 17

19 Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fyldestgørende gør rede for behovet for en udvidelse af lagerkapacitet, samt for projektforslagets placering og udformning. Ud fra en arkitektonisk/landskabelig vurdering opfylder det ansøgte nu kravene i Lokalplan og 7.3 om helhedsvirkning og integration af tekniske anlæg i bebyggelsen. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt til fornyet høring, men ansøger har fra naboejendommens ejer, Skanska, fået positiv tilbagemelding på terrænregulering ved opfyldning af jord mod lagerbygningens sydfacade. LOVGRUNDLAG Lokalplan 90 Den Blå Planet, 6.2 Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag B viste byggefelter, 7.1 Bebyggelses udformning, taghældning, facader, materialevalg og farver skal efter Kommunalbestyrelsens skøn udgøre en helhed og 7.3 Tekniske anlæg skal indpasses, således at de fremtræder som en integreret del af den ny bebyggelse : Planlovens 19 om Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. hvorvidt der, på baggrund af udvalgets beslutning af og ansøgers reviderede ansøgning, meddeles tilladelse til det ansøgte. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Den Blå Planet - Dispensation til overskridelse af lokalplanens 35518/15 byggefelt 2 Åben DBP_A_150110_Dispensationsansøgning Den Blå Planet.pdf 35576/15 3 Åben BILAG 06 Den Blå Planet_Lager.pdf 35571/15 4 Åben BILAG 05_Snit gennem eksisterende bygning og ønsket 35570/15 lagerbygning.pdf 5 Åben BILAG 04_Plantegning af ønsket lagerbygning.pdf 35569/15 6 Åben BILAG 03_Visualisering fra nabogrund.pdf 35568/15 7 Åben BILAG 02_Oversigtsplan.pdf 35567/15 8 Åben BILAG 01_Dispensation fra lokalplan 90.pdf 35566/15 9 Åben Rev. dispensationsansøgning af for overskridelse af byggefelt i forbindelse med etablering af et nyt lager på den Blå Planet, Danmarks Akvarium 35594/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. 18

20 9. Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til Kommuneplan har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Høringssvarene giver anledning til flere ændringer og justeringer af kommuneplanforslaget. To af disse ændringer er så væsentlige, at Teknisk Forvaltning vurderer, at kommuneplanen skal i supplerende høring, inden den kan vedtages endeligt. De to ændringer er dels udpegning af risikovirksomhed med en planlægningszone på 500 m omkring og dels at kommuneplanrammen for lokalcenter Kastrup Lufthavn udgår. HØRING Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 28. november 2014 til 23. januar Kommunen har modtaget 11 høringssvar. De enkelte høringssvar er kommenteret i notat. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanen sendes i 4 ugers supplerende høring. Link til det aktuelle kommuneplanforslag: LOVGRUNDLAG Ændringer i planforslaget skal sendes i høring hos myndigheder eller borgere, som berøres af ændringerne, inden det kan vedtages endeligt jf. planlovens 27, stk. 2. Kommuneplanforslaget kan ikke vedtages endeligt, hvis Miljøministeren har modsat sig dette, hvis planen strider imod overordnede interesser, jf. planlovens 28, stk. 1. Link til planlovens kap. 6 ( 27 og 28): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap6 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forvaltningens forslag til ændringer vedtages 2. at forslaget sendes i supplerende høring 19

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere