TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/8015 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ A) Statsforvaltningen har fremsendt afgørelse i sagen om påbud om nedrivning af en overdækning. Sagen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen, da Statsforvaltningen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en helhedsvurdering i overensstemmelse med reglerne herfor. B) Formanden har, af tidsmæssige årsager, besluttet at meddele dispensation til udstykning af ejendom i Kirstinehøj. C) Naturpark Amager. D) Naturklagenævnet har fremsendt afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til helårsbeboelse i et sommerhus på ejendommen, Kongelundsvej 652. Kommunen fik medhold. E) Status i sagen om bolig og rideskole på ejendommen, Nøragersmindevej 3. F) Lokalplanarbejde. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse fra Statsforvaltningen af /15 2 Åben Formandsbeslutning - Dispensation til udstykning i Kirstinehøj 45446/15 3 Åben Naturpark Amager - Notat 45672/15 4 Åben Taenketank_Kysten_2015.pdf 44951/15 3

5 5 Åben Taenketank_Rekreativinfrastruktur_2015.pdf 44946/15 6 Åben NP kyst_færdig_17dec_2014.pdf 44944/15 7 Åben NMK Afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til 46670/15 helårsbeboelse i et sommerhus i Tårnby Kommune - Afgørelse.pdf 8 Åben November status i sag /14 9 Åben Marts status på rideskolesagen 45678/15 10 Åben Lokalplaner til udarbejdelse 44960/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Åben sag Sagsnr.: 14/9916 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Avlum Alle 24, har ansøgt om opførelse af tilbygning med en integreret garage (under husets tag) i en afstand af 2,5 meter fra skel mod vej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen Avlum Alle 24 er omfattet af Lokalplan 43, hvorefter bygningerne langs vejen, bortset fra carporte, lette garager og drivhuse, skal holdes mindst 5 meter fra skel mod vej. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Den modtog forvaltningen en ansøgning om opførelse af en integreret garage samt en tilbygning. Samtidig blev der ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 5,3 og 6,1 til at overskride byggelinjen og bebyggelsesprocenten samt om dispensation fra Bygningsreglement til overskridelse af højden i skel. I relation til overskridelse af byggelinjen henviser ejendommens ejer til 2 ejendomme (Havndalvej 15 og Gambiavej 33), som angiveligt tidligere skulle have fået dispensation. Den meddelte forvaltningen, at administrativt afslag på dispensationsansøgningen med den begrundelse, at en dispensation til det ansøgte vil skabe præcedens, og at flere dispensationer på sigt vil ændre områdets karakter fra det, der oprindeligt var tilstræbt. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan ændring bør ske efter en nærmere planlægning, hvor områdets beboere inddrages i overvejelserne om en hensigtsmæssig udvikling. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. I relation til de 2 ejendomme, som ejer henviste til i sin ansøgning, er der ikke tidligere meddelt dispensation til disse (Havndalvej 15 og Gambiavej 33). Desuden er ejendommen Havndalvej 15 ikke omfattet af Lokalplan 43. Ved et revideret projekt modtaget den argumenterede ejendommens ejer for, at overskridelse af byggelinjen ikke kræver dispensation fra lokalplanen for så vidt angår integrerede garager, da disse ikke er nævnt i lokalplanen, og han henviser til 19 ejendomme (Brænderupvej 31, Ryumgårdvej 55, Vorgodvej 8, Dollerupvej 7 og 27, Gambiavej 33, Dernavej 8 og 10, Studsbøl Alle 98, Egtvedvej 25, Kairovej 9, Weendam Alle 24, Natalvej 1, Leiden Alle 18, Arnhem Alle 14, Nøragersmindevej 147, Starup Alle 2, Stavlundvej 12, Pilegårds Alle 61 samt Vadum Alle 13), som er omfattet af lokalplanen, og som har integreret garage eller carport, der overskrider byggelinjen. Forvaltningen har gennemgået byggesagerne og konstateret, at nogle ejendomme i lokalplanens område har fået tilladelse til overskridelse af byggelinje til opførelse af en integreret carport/garage med beboelsesejendommen (det drejer sig om 11 ejendomme) uden dispensation fra Lokalplanens 5.3. Der har således været begået fejl i 5

7 sagsbehandlingen, da der blev meddelt tilladelse uden at administrere bestemmelsen i lokalplanen. 2 af de 19 nævnte ejendomme har fået dispensation fra Lokalplan 43, 5.3, til opførelse af ikke lette garager (der ikke er integreret med huset) over byggelinjen i overensstemmelse med Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af den Den vurderede forvaltningen det reviderede projekt og meddelte afslag på dette. Forvaltningens vurdering er, at carporte, lette garager, drivhuse m.v., som ønskes opført over byggelinjen, skal være fritliggende bygninger eller have forbindelse med huset men ikke være integreret med huset (dvs. at det ikke må være opført under samme tag). Begrundelsen for afslaget var, som ovenfor nævnt, at en sådan dispensationspraksis på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere begrundedes afslaget med, at der ikke i det område i lokalplanen, hørende under grundejerforeningen Soldalen, som den ansøgte ejendom er medlem af, ses at være givet tilladelse til opførelse af en integreret garage med huset over byggelinjen. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. Advokatfirma Christian Harling har, på vegne af ovennævnte ejendoms ejere, påklaget kommunens afslag til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har ved afgørelse af givet klageren medhold og ophævet kommunens afgørelse. I afgørelsen har NMKN lagt vægt på at, : en bestemmelse i en lokalplan må for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at lokalplanens 5.3 ikke opfylder dette krav om klarhed og præcision, idet det i bestemmelsen er fastsat, at bebyggelse "normalt" skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti. Nævnet afgør, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene kan betragtes som en hensigtserklæring og derfor ikke kan få retsvirkning og håndhæves af kommunen som en bindende lokalplanbestemmelse. Nævnets afgørelse betyder, at afstandsbestemmelsen om at bebyggelse skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti, ikke længere kan håndhæves, og at forvaltningen således ikke længere har en hjemmel til at regulere bebyggelse i vejskel. Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af denne afgørelse på sigt vil medføre en meget væsentlig ændring af vejbilledet i det store villaområde, der er dækket af lokalplan 43. Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges et forbud efter planlovens 14. LOVGRUNDLAG Iht. planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen en mulighed for at tillægge fremtidige lokalplaner en forudgående retsvirkning og forhindre etablering af såvel retlige som faktiske forhold. Vedtages der ikke en lokalplan inden et år, bortfalder forbuddet. 6

8 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der nedlægges et 14 forbud mod at opføre den ansøgte tilbygning med integreret garage nærmere skel mod vej end 5 m. 2. at der, inden 1 år, vedtages en revision af Lokalplan 43 (nyt lokalplanforslag). /BGR. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 58476/14 2 Åben Luftbillede, Avlum Alle 24.pdf 75641/14 3 Åben Afslag (lokalplan, bebyggelsesprocent, byggelinie) 75424/14 4 Åben Revi ansøgning m.m. bgh.pdf /14 5 Åben Afslag på integreret garage og tilbygning /14 6 Åben klage over afslag /14 7 Åben Svar til nmkn /14 8 Åben Afgørelse, nmkn.pdf 58827/15 9 Åben Mangelbrev/rykker /14 10 Åben Reviderede tegninger (modt. d ) 14594/15 11 Åben Kort over grundejerforening.pdf 14590/15 12 Åben Underretningsbrev vedr. forelæggelse af sagen 13986/15 13 Åben AvlumAlleFremtid.pdf 40630/15 14 Åben AvlumAlleEksist.pdf 40626/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. Der udarbejdes et nyt Lokalplanforslag. Ved eventuelle fremtidige ansøgninger i Lokalplanområdet har Forvaltningen bemyndigelse til at nedlægge 14 forbud. 7

9 4. Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej 479 Åben sag Sagsnr.: 14/36998 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Firmaet Innovater har, på vegne af Danske Dagligvare Ejendomme, ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 samt fra den tinglyste deklaration omhandlende byggelinjer til at opføre en ny bygning med et Aldi marked på ejendommen, Kongelundsvej 479. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra 1984, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25 for beboelsesejendomme og 35 for ejendomme med butikker eller institutioner. På ejendommene langs Kongelundsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 15 meter fra vejens midte. Der ansøges om dispensation fra lokalplanens 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten til opførelse af en 988 m 2 stor ny Aldi butik til erstatning for den eksisterende, som ønskes nedrevet. Grundarealet er på 2453 m 2, og i henhold til lokalplanen må der på ejendommen kun opføres en bygning på 858,55 m 2. Det vil sige en overskridelse på 129,45 m 2 svarende til 5,28 %. Ansøgningen begrundes med, at der ønskes en forbedring af dagligvarebutikken. Endvidere søges der om dispensation fra den tinglyste deklaration til overskridelse af byggelinjen mod Kongelundsvej med ca. 39 cm i syd og 65 cm i nord. Forvaltningen gav i 1969 tilladelse til overskridelse af byggelinjen i forbindelse med opførelse af en 18 meter lang og 3 meter bred baldakin samt 7 stk. bæresøjler med fundamenter, under forudsætning af, at der blev tinglyst en fjernelsesdeklaration. Ansøger henviser i sin ansøgning til ovennævnte tilladelse og oplyser at hele den nuværende bygnings langside (tagudhæng) også overskrider byggelinjen. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte bygning kan opføres på grunden uden overskridelse af bestemmelserne, hvis størrelsen og placeringen ændres. Det skal bemærkes, at tidligere overskridelser af byggelinjen på ejendommen var i form af overdækninger (baldakin og udhæng) og ikke svarende til det ansøgte. Herudover vurderer forvaltningen, at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Forvaltningen kan ikke anbefale de ansøgte dispensationer. 8

10 HØRING Såfremt udvalget ønsker at meddele dispensation til det ansøgte, forudsætter det, at dispensationsansøgningen udsendes i nabohøring i overensstemmelse med Planlovens 20, før en evt. dispensation kan meddeles. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til lokalplan: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten i forbindelse med opførelse af et nyt Aldi Marked. 2. at der ikke meddeles dispensation fra den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fuldmagt 7301/15 2 Åben Situationsplan 7301/15 3 Åben Facader 7301/15 4 Åben Referencefotos 7301/15 5 Åben Dispensationsansøgning 7301/15 6 Åben Underetningsbrev vedr. forelæggelse af sagen i B&E /14 7 Åben Situationsplan fra landinspektør 11660/15 8 Åben Situationsplan over nuværende forhold 11660/15 9 Åben kortbilag/luftfoto.pdf 11660/15 10 Åben Luftbillede over Aldi og omkringliggende ejendomme.pdf 12415/15 11 Åben kortbilag med overskridelser.pdf 12625/15 12 Åben Supp. vedr. dispensationsansø.pdf 12633/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 5. Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde 9 Åben sag Sagsnr.: 14/26435 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Skelgårdsstræde 9, har søgt om lovliggørende dispensation fra bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby til om- og tilbygning af stuehuset. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere besluttet at meddele afslag på en lignende ansøgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget besluttede d at meddele afslag på en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1, til at forlænge stuehuset 4,7 m mod nordøst og sammenbygge det med den eksisterende staldbygning. Forvaltningen har efterfølgende meddelt ansøger afslaget samtidig med et påbud om lovliggørelse. Ejendommens ejer har på den baggrund på ny søgt om dispensation til bevaring af den ulovligt opførte tilbygning. Ansøgningen indeholder 3 alternativer i prioriteret rækkefølge: 1. at Udvalget genovervejer sin tidligere trufne beslutning og meddeler lovliggørende dispensation til tilbygningen som først ansøgt og opført. 2. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset gøres lavere, så det fremstår som en forbindelsesbygning, der underordner sig stuehuset og staldbygningen. 3. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset nedrives, så stuehuset og staldbygningen kommer til at fremstå fritliggende. De ansøgte alternativer kræver tilladelse efter Lokalplanens 8.2 og om forbud mod at ændre bebyggelsen uden Kommunalbestyrelsens tilladelse - til at ombygge og istandsætte stuehuset samt at evt. ombygge eller nedrive en del af stalden. Derudover forudsætter det ansøgte dispensation fra lokalplanens om vinduers og døres byggestil - til at ændre nogle af stuehusets døre og vinduer. Stuehusets arealudvidelse fra ca. 177 m 2 til 205 m 2 er begrundet med at Nutidens boligejere stiller uomtvisteligt langt større krav til boligens størrelse og kvalitet, end hvad der var gældende i , da huset blev opført. Alternativ 1 er i det væsentlige identisk med den tidligere behandlede ansøgning og forvaltningen har tidligere afvist at genbehandle alternativ 1, under henvisning til den tidligere trufne afgørelse. Udtalelsen fra ansøgers arkitekt ændrer ikke herpå. 10

12 Forvaltningen vurderer, at ingen af de ansøgte alternativer forsøger at retablere stuehusets oprindelige næsten kvadratiske bygningsvolumen, som det tidligere afslag bl.a. blev begrundet med. Alternativer 2 og 3 ændrer yderligere gårdbebyggelsens oprindelige plan og forringer staldens allerede beskedne proportioner til skade for gårdbygningernes indbyrdes forhold. På denne baggrund fastholder forvaltningen sin vurdering om, at stuehusets oprindelige bygningsvolumen og detaljer bør retableres under hensyn til den bevaringsværdige arkitekturs originalitet. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt i skriftlig naboorientering. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen skal sendes i skriftlig orientering til naboer m.fl., inden der kan meddeles en eventuel dispensation til det ansøgte. LOVGRUNDLAG De ansøgte alternativer forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby: 8.2 vedr. tilladelse til at nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bebyggelsen i lokalplanområdet, 9.1 om at Ombygninger og istandsættelse af beboelsesbygninger skal ske med respekt for den byggeskik, der var gældende for den stilperiode, bygningerne blev opført i, både hvad angår bygningsvolumen, tagudformning, facadekonstruktioner og detailløsninger, materialer, farver og overfladebehandlinger. I øvrigt skal tilladelse til ombygninger og genopførelse gives af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, samt 9.3 om respekt for vinduers og døres tilpasning til den stilperiode bygningerne er opført i. Lokalplan 69 kan læses her Dispensationer fra lokalplaner kan meddeles i henhold til Planlovens 19, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. Forud for dispensation skal ansøgningen sendes i nabohøring i henhold til Planlovens 20. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod lokalplanens principper. Planlovens 19 om dispensationer fra lokalplaner kan læses her. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1 til at forlænge stuehus 4,7 m mod nordøst og ændre henholdsvis nedrive del af den eksisterende staldbygning. 11

13 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning af /15 2 Åben Bilag til ansøgning af /15 3 Lukket 4 Åben af /15 5 Åben Påbud om lovliggørelse og varsel af besigtigelse /14 6 Åben Anmodning om mindelig løsning /14 7 Åben Afslag på ansøgning om dispensation samt varsel af påbud og /14 partshøring 8 Åben Dagsordenspunkt med B&E's beslutning fra /15 9 Åben Teknisk Forvaltnings bemærkninger til tidligere dispensationsansøgning - Skelgårdsstræde /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Efter en revurdering meddeles der dispensation som ansøgt. 12

14 6. Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej 349 Åben sag Sagsnr.: 15/5216 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget et skitseprojekt for fortætning og udvikling af ejendommen, Englandsvej 349. En gennemførelse af det skitserede projekt vil forudsætte, at der igangsættes et planarbejde for området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejer af ejendommen ønsker at udvikle ejendommen, Englandsvej 349, til etageboliger med 8 ældreegnede lejligheder i princippet som vist på vedlagte skitser og referencefotos. Som det fremgår af materialet ligger ejendommen tilbagetrukket fra Englandsvej med adgang via en smal tilkørselsvej. Det er en forudsætning for etablering af yderligere boliger på ejendommen, at den eksisterende adgangsvej er tilstrækkelig til at kunne håndtere den nødvendige servicering i forhold til redning og renovation. Ejendommen har et samlet areal på 3080 m 2 Ejendommen anvendes i dag til bolig for ejer, der også tidligere har haft en håndværksvirksomhed på ejendommen. Den eksisterende bebyggelse består af en hovedbygning fra 1927 samt en lagerhal fra Hovedbygningen er på 215 m 2 og er oprindeligt opført af en skomagermester. Bygningen vurderes umiddelbart til at have en vis bevaringsværdi, men en egentlig vurdering af ejendommen er ikke pt. gennemført. Lagerhallen på 210 m 2 er opført i forbindelse med den erhvervsmæssige virksomhed, der, indtil ejers pensionering, har fundet sted på ejendommen. Hallen har brugsværdi, men ingen umiddelbar bevaringsværdi. Begge bygninger påtænkes nedrevet i forbindelse med udviklingen af ejendommen til etageboliger i form af ældreegnede lejligheder. På ejendommen findes herudover mindre udhus og garagebyggeri. Ejer ønsker selv at anvende en af lejlighederne til beboelse. 13

15 LOVGRUNDLAG Planmæssigt er ejendommen omfattet af kommuneplanens rammeområde 1. B 35, der både i den gældende kommuneplan for samt i forslag til kommuneplan er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Udviklingen af ejendommen til etageboligbyggeri i to etager med vandret lejlighedsskel vil derfor forudsætte udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Teknisk Forvaltning vurderer, at det skitserede projekt tillige vil være omfattet af planlovens 13 stk. 2 og således kræver udarbejdelse af en lokalplan, hvis det ønskes fremmet. Da projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der dog ikke lokalplanpligt efter planlovens 13 stk. 3. Det betyder, at ejer ikke har krav på, at der udarbejdes en lokalplan. Ejendommen er ikke omfattet af støjcirkulæret for områder påvirket af støj fra lufthavnen eller planmæssigt begrænset i forhold til kortlægningen af vejstøj. Der er således ikke noget til hinder for, at der kan planlægges for en fortætning med nyt eller yderligere boligbyggeri på ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der igangsættes planarbejde med henblik på at muliggøre en fortætning på ejendommen med opførelse af etageboliger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ideskitser 34281/15 2 Åben Reference byggerier 44117/15 3 Åben Englandsvej GIS kort 46728/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 7. Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 15/3697 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Naturstyrelsen modtaget Forslag til ændring af planloven midlertidig indkvartering af flygtninge i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for hurtigt at kunne afhjælpe det akutte behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovforslaget giver mulighed for at fravige planlovens almindelige bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner, landzonetilladelser og dispensationer, når det sker med henblik på at tilvejebringe midlertidige opholdssteder for nyankomne flygtninge. Med ændringen gives der mulighed for at kommunerne kan fravige planlovens tilvejebringelses- og procedureregler herunder lokalplanpligt (PL 13 stk.2), landzonetilladelser (PL 35 stk. 1) fravigelse af lokalplaner (PL 19 stk. 1 og 2) og de dertil hørende krav om naboorientering (PL 20). Lovforslaget giver ikke mulighed for at dispensere fra lokalplanbestemmelser, der er indføjet i lokalplaner på baggrund af landsplandirektiver (PL 3) eller fingerplanen (PL 5j). Det betyder bl.a., at der ikke vil kunne dispenseres fra bestemmelser i lokalplaner, der udelukker støjfølsomme anvendelser (fx boliger) i støjzonen omkring lufthavnen. Lovforslaget ændrer ikke ved forhold, der reguleres af anden lovgivning (byggeloven, miljølovgivningen, forvaltningsloven m.v.). HØRING Høringssvar skulle indgives senest d Teknisk Forvaltning har på baggrund af den korte høringsfrist afgivet høringssvar på vegne af Tårnby Kommune. Høringssvaret vedlægges som bilag. LOVGRUNDLAG Lovforslaget med bemærkninger vedlægges som bilag. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 15

17 1. at det afgivne høringssvar tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsudgave lovforslag (indkvartering af flygtninge).pdf 29110/15 2 Åben Høringssvar vedr. forslag til ændring af planloven - midlertidig indkvartering af flygtninge. J.nr. NST /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 16

18 8. Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt. Åben sag Sagsnr.: 13/30480 Sagsansvarlig: _pja.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I fortsættelse af tidligere ansøgning, behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den , har Bygningsfonden Den Blå Planet fremsendt et revideret projekt med anmodning om dispensation fra 6.2 i Lokalplan 90, Den Blå Planet. Bygningsfonden søger om tilladelse til overskridelse af byggefeltet med ca. 25 m langs det sydlige skel til opførelse af en oplagsbygning, placeret ca. 2,5 m fra naboskel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og Ejendomsudvalget udbad sig ved mødet den et nyt forslag, hvor bebyggelsen er lavere og bedre tilpasset omgivelserne. Arkitektfirmaet 3XN har fremsendt et revideret projektforslag, hvor oplagsbygningens facader mod syd dækkes i ca. 2/3 af dens højde med en skråning/vold beplantet med marehalm. Forvaltningen har drøftet muligheden for at sænke bygningen med arkitekterne, men 3xN har oplyst, at dette vanskeligt kan lade sig gøre, bl.a. på grund af den bygningshøjde, der er nødvendig for lagerfunktionen, behovet for hensigtsmæssige manøvrerings- og tilkørselsforhold (op/ nedkørsel) og på grund af eksisterende ledningsføringer i terræn. I den reviderede ansøgning uddybes begrundelsen for placeringen af det påtænkte byggeri, og der argumenteres for, at det grundet husets konstruktive opbygning ikke er muligt at placere en udvidelse af oplaget andetsteds, uden at kompromittere husets funktionalitet, og det oplyses, at et samlet vareleveringsområde er nødvendigt af logistiske grunde. Den reviderede oplagsbygnings volumen er, overordnet set, identisk med det tidligere ansøgte og vil fortsat være synlig fra promenaden og blokere for udsynet fra promenaden mod Øresund. Som det fremgår af ansøgningens bilag X, side Y, vil den reviderede oplagsbygning fra ankomstterrassen opleves som en mindre visuel barriere mod Kastrup Havn. I forbindelse med byggeriet flyttes af de eksisterende personaleparkeringspladser til den eksisterende parkering P1, på nordsiden af akvariet. Det er forvaltningens vurdering, at skråningen beplantet med marehalm medvirker til bedre at tilpasse oplagsbygningen i omgivelserne end det tidligere ansøgte forslag, og at dette landskabelige træk sammenbinder oplagsbygningen med Den Blå Planets øvrige arkitektoniske komposition. 17

19 Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fyldestgørende gør rede for behovet for en udvidelse af lagerkapacitet, samt for projektforslagets placering og udformning. Ud fra en arkitektonisk/landskabelig vurdering opfylder det ansøgte nu kravene i Lokalplan og 7.3 om helhedsvirkning og integration af tekniske anlæg i bebyggelsen. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt til fornyet høring, men ansøger har fra naboejendommens ejer, Skanska, fået positiv tilbagemelding på terrænregulering ved opfyldning af jord mod lagerbygningens sydfacade. LOVGRUNDLAG Lokalplan 90 Den Blå Planet, 6.2 Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag B viste byggefelter, 7.1 Bebyggelses udformning, taghældning, facader, materialevalg og farver skal efter Kommunalbestyrelsens skøn udgøre en helhed og 7.3 Tekniske anlæg skal indpasses, således at de fremtræder som en integreret del af den ny bebyggelse : Planlovens 19 om Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. hvorvidt der, på baggrund af udvalgets beslutning af og ansøgers reviderede ansøgning, meddeles tilladelse til det ansøgte. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Den Blå Planet - Dispensation til overskridelse af lokalplanens 35518/15 byggefelt 2 Åben DBP_A_150110_Dispensationsansøgning Den Blå Planet.pdf 35576/15 3 Åben BILAG 06 Den Blå Planet_Lager.pdf 35571/15 4 Åben BILAG 05_Snit gennem eksisterende bygning og ønsket 35570/15 lagerbygning.pdf 5 Åben BILAG 04_Plantegning af ønsket lagerbygning.pdf 35569/15 6 Åben BILAG 03_Visualisering fra nabogrund.pdf 35568/15 7 Åben BILAG 02_Oversigtsplan.pdf 35567/15 8 Åben BILAG 01_Dispensation fra lokalplan 90.pdf 35566/15 9 Åben Rev. dispensationsansøgning af for overskridelse af byggefelt i forbindelse med etablering af et nyt lager på den Blå Planet, Danmarks Akvarium 35594/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. 18

20 9. Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til Kommuneplan har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Høringssvarene giver anledning til flere ændringer og justeringer af kommuneplanforslaget. To af disse ændringer er så væsentlige, at Teknisk Forvaltning vurderer, at kommuneplanen skal i supplerende høring, inden den kan vedtages endeligt. De to ændringer er dels udpegning af risikovirksomhed med en planlægningszone på 500 m omkring og dels at kommuneplanrammen for lokalcenter Kastrup Lufthavn udgår. HØRING Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 28. november 2014 til 23. januar Kommunen har modtaget 11 høringssvar. De enkelte høringssvar er kommenteret i notat. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanen sendes i 4 ugers supplerende høring. Link til det aktuelle kommuneplanforslag: LOVGRUNDLAG Ændringer i planforslaget skal sendes i høring hos myndigheder eller borgere, som berøres af ændringerne, inden det kan vedtages endeligt jf. planlovens 27, stk. 2. Kommuneplanforslaget kan ikke vedtages endeligt, hvis Miljøministeren har modsat sig dette, hvis planen strider imod overordnede interesser, jf. planlovens 28, stk. 1. Link til planlovens kap. 6 ( 27 og 28): INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forvaltningens forslag til ændringer vedtages 2. at forslaget sendes i supplerende høring 19

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til bevaring af opført udhus på Morlenesvej 42 i Holte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til bevaring af opført udhus på Morlenesvej 42 i Holte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. november 2013 J.nr.: NMK-33-01779 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01736 og NMK-33-03712 KlageID: 86624 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 01. juli 2014 J.nr.: NMK-33-02433 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ishøj Kommunes tilladelse til nedrivning af bevaringsværdigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-02726 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. februar 2014 J.nr.: NMK-33-02162 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere