TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/8015 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ A) Statsforvaltningen har fremsendt afgørelse i sagen om påbud om nedrivning af en overdækning. Sagen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen, da Statsforvaltningen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en helhedsvurdering i overensstemmelse med reglerne herfor. B) Formanden har, af tidsmæssige årsager, besluttet at meddele dispensation til udstykning af ejendom i Kirstinehøj. C) Naturpark Amager. D) Naturklagenævnet har fremsendt afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til helårsbeboelse i et sommerhus på ejendommen, Kongelundsvej 652. Kommunen fik medhold. E) Status i sagen om bolig og rideskole på ejendommen, Nøragersmindevej 3. F) Lokalplanarbejde. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse fra Statsforvaltningen af /15 2 Åben Formandsbeslutning - Dispensation til udstykning i Kirstinehøj 45446/15 3 Åben Naturpark Amager - Notat 45672/15 4 Åben Taenketank_Kysten_2015.pdf 44951/15 3

5 5 Åben Taenketank_Rekreativinfrastruktur_2015.pdf 44946/15 6 Åben NP kyst_færdig_17dec_2014.pdf 44944/15 7 Åben NMK Afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til 46670/15 helårsbeboelse i et sommerhus i Tårnby Kommune - Afgørelse.pdf 8 Åben November status i sag /14 9 Åben Marts status på rideskolesagen 45678/15 10 Åben Lokalplaner til udarbejdelse 44960/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Avlum Alle 24, opførelse af tilbygning med integreret garage 2,5 m fra vejskel Åben sag Sagsnr.: 14/9916 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Avlum Alle 24, har ansøgt om opførelse af tilbygning med en integreret garage (under husets tag) i en afstand af 2,5 meter fra skel mod vej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen Avlum Alle 24 er omfattet af Lokalplan 43, hvorefter bygningerne langs vejen, bortset fra carporte, lette garager og drivhuse, skal holdes mindst 5 meter fra skel mod vej. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Den modtog forvaltningen en ansøgning om opførelse af en integreret garage samt en tilbygning. Samtidig blev der ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 5,3 og 6,1 til at overskride byggelinjen og bebyggelsesprocenten samt om dispensation fra Bygningsreglement til overskridelse af højden i skel. I relation til overskridelse af byggelinjen henviser ejendommens ejer til 2 ejendomme (Havndalvej 15 og Gambiavej 33), som angiveligt tidligere skulle have fået dispensation. Den meddelte forvaltningen, at administrativt afslag på dispensationsansøgningen med den begrundelse, at en dispensation til det ansøgte vil skabe præcedens, og at flere dispensationer på sigt vil ændre områdets karakter fra det, der oprindeligt var tilstræbt. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan ændring bør ske efter en nærmere planlægning, hvor områdets beboere inddrages i overvejelserne om en hensigtsmæssig udvikling. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. I relation til de 2 ejendomme, som ejer henviste til i sin ansøgning, er der ikke tidligere meddelt dispensation til disse (Havndalvej 15 og Gambiavej 33). Desuden er ejendommen Havndalvej 15 ikke omfattet af Lokalplan 43. Ved et revideret projekt modtaget den argumenterede ejendommens ejer for, at overskridelse af byggelinjen ikke kræver dispensation fra lokalplanen for så vidt angår integrerede garager, da disse ikke er nævnt i lokalplanen, og han henviser til 19 ejendomme (Brænderupvej 31, Ryumgårdvej 55, Vorgodvej 8, Dollerupvej 7 og 27, Gambiavej 33, Dernavej 8 og 10, Studsbøl Alle 98, Egtvedvej 25, Kairovej 9, Weendam Alle 24, Natalvej 1, Leiden Alle 18, Arnhem Alle 14, Nøragersmindevej 147, Starup Alle 2, Stavlundvej 12, Pilegårds Alle 61 samt Vadum Alle 13), som er omfattet af lokalplanen, og som har integreret garage eller carport, der overskrider byggelinjen. Forvaltningen har gennemgået byggesagerne og konstateret, at nogle ejendomme i lokalplanens område har fået tilladelse til overskridelse af byggelinje til opførelse af en integreret carport/garage med beboelsesejendommen (det drejer sig om 11 ejendomme) uden dispensation fra Lokalplanens 5.3. Der har således været begået fejl i 5

7 sagsbehandlingen, da der blev meddelt tilladelse uden at administrere bestemmelsen i lokalplanen. 2 af de 19 nævnte ejendomme har fået dispensation fra Lokalplan 43, 5.3, til opførelse af ikke lette garager (der ikke er integreret med huset) over byggelinjen i overensstemmelse med Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af den Den vurderede forvaltningen det reviderede projekt og meddelte afslag på dette. Forvaltningens vurdering er, at carporte, lette garager, drivhuse m.v., som ønskes opført over byggelinjen, skal være fritliggende bygninger eller have forbindelse med huset men ikke være integreret med huset (dvs. at det ikke må være opført under samme tag). Begrundelsen for afslaget var, som ovenfor nævnt, at en sådan dispensationspraksis på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere begrundedes afslaget med, at der ikke i det område i lokalplanen, hørende under grundejerforeningen Soldalen, som den ansøgte ejendom er medlem af, ses at være givet tilladelse til opførelse af en integreret garage med huset over byggelinjen. Afslaget er meddelt med hjemmel i Planlovens 18. Advokatfirma Christian Harling har, på vegne af ovennævnte ejendoms ejere, påklaget kommunens afslag til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har ved afgørelse af givet klageren medhold og ophævet kommunens afgørelse. I afgørelsen har NMKN lagt vægt på at, : en bestemmelse i en lokalplan må for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at lokalplanens 5.3 ikke opfylder dette krav om klarhed og præcision, idet det i bestemmelsen er fastsat, at bebyggelse "normalt" skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti. Nævnet afgør, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene kan betragtes som en hensigtserklæring og derfor ikke kan få retsvirkning og håndhæves af kommunen som en bindende lokalplanbestemmelse. Nævnets afgørelse betyder, at afstandsbestemmelsen om at bebyggelse skal opføres mindst 5m fra skel mod vej og sti, ikke længere kan håndhæves, og at forvaltningen således ikke længere har en hjemmel til at regulere bebyggelse i vejskel. Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af denne afgørelse på sigt vil medføre en meget væsentlig ændring af vejbilledet i det store villaområde, der er dækket af lokalplan 43. Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges et forbud efter planlovens 14. LOVGRUNDLAG Iht. planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen en mulighed for at tillægge fremtidige lokalplaner en forudgående retsvirkning og forhindre etablering af såvel retlige som faktiske forhold. Vedtages der ikke en lokalplan inden et år, bortfalder forbuddet. 6

8 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der nedlægges et 14 forbud mod at opføre den ansøgte tilbygning med integreret garage nærmere skel mod vej end 5 m. 2. at der, inden 1 år, vedtages en revision af Lokalplan 43 (nyt lokalplanforslag). /BGR. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 58476/14 2 Åben Luftbillede, Avlum Alle 24.pdf 75641/14 3 Åben Afslag (lokalplan, bebyggelsesprocent, byggelinie) 75424/14 4 Åben Revi ansøgning m.m. bgh.pdf /14 5 Åben Afslag på integreret garage og tilbygning /14 6 Åben klage over afslag /14 7 Åben Svar til nmkn /14 8 Åben Afgørelse, nmkn.pdf 58827/15 9 Åben Mangelbrev/rykker /14 10 Åben Reviderede tegninger (modt. d ) 14594/15 11 Åben Kort over grundejerforening.pdf 14590/15 12 Åben Underretningsbrev vedr. forelæggelse af sagen 13986/15 13 Åben AvlumAlleFremtid.pdf 40630/15 14 Åben AvlumAlleEksist.pdf 40626/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. Der udarbejdes et nyt Lokalplanforslag. Ved eventuelle fremtidige ansøgninger i Lokalplanområdet har Forvaltningen bemyndigelse til at nedlægge 14 forbud. 7

9 4. Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocent samt byggelinie - Kongelundsvej 479 Åben sag Sagsnr.: 14/36998 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Firmaet Innovater har, på vegne af Danske Dagligvare Ejendomme, ansøgt om dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 samt fra den tinglyste deklaration omhandlende byggelinjer til at opføre en ny bygning med et Aldi marked på ejendommen, Kongelundsvej 479. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra 1984, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25 for beboelsesejendomme og 35 for ejendomme med butikker eller institutioner. På ejendommene langs Kongelundsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 15 meter fra vejens midte. Der ansøges om dispensation fra lokalplanens 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten til opførelse af en 988 m 2 stor ny Aldi butik til erstatning for den eksisterende, som ønskes nedrevet. Grundarealet er på 2453 m 2, og i henhold til lokalplanen må der på ejendommen kun opføres en bygning på 858,55 m 2. Det vil sige en overskridelse på 129,45 m 2 svarende til 5,28 %. Ansøgningen begrundes med, at der ønskes en forbedring af dagligvarebutikken. Endvidere søges der om dispensation fra den tinglyste deklaration til overskridelse af byggelinjen mod Kongelundsvej med ca. 39 cm i syd og 65 cm i nord. Forvaltningen gav i 1969 tilladelse til overskridelse af byggelinjen i forbindelse med opførelse af en 18 meter lang og 3 meter bred baldakin samt 7 stk. bæresøjler med fundamenter, under forudsætning af, at der blev tinglyst en fjernelsesdeklaration. Ansøger henviser i sin ansøgning til ovennævnte tilladelse og oplyser at hele den nuværende bygnings langside (tagudhæng) også overskrider byggelinjen. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte bygning kan opføres på grunden uden overskridelse af bestemmelserne, hvis størrelsen og placeringen ændres. Det skal bemærkes, at tidligere overskridelser af byggelinjen på ejendommen var i form af overdækninger (baldakin og udhæng) og ikke svarende til det ansøgte. Herudover vurderer forvaltningen, at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Forvaltningen kan ikke anbefale de ansøgte dispensationer. 8

10 HØRING Såfremt udvalget ønsker at meddele dispensation til det ansøgte, forudsætter det, at dispensationsansøgningen udsendes i nabohøring i overensstemmelse med Planlovens 20, før en evt. dispensation kan meddeles. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager fra Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til lokalplan: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 43, 6.1 til overskridelse af bebyggelsesprocenten i forbindelse med opførelse af et nyt Aldi Marked. 2. at der ikke meddeles dispensation fra den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fuldmagt 7301/15 2 Åben Situationsplan 7301/15 3 Åben Facader 7301/15 4 Åben Referencefotos 7301/15 5 Åben Dispensationsansøgning 7301/15 6 Åben Underetningsbrev vedr. forelæggelse af sagen i B&E /14 7 Åben Situationsplan fra landinspektør 11660/15 8 Åben Situationsplan over nuværende forhold 11660/15 9 Åben kortbilag/luftfoto.pdf 11660/15 10 Åben Luftbillede over Aldi og omkringliggende ejendomme.pdf 12415/15 11 Åben kortbilag med overskridelser.pdf 12625/15 12 Åben Supp. vedr. dispensationsansø.pdf 12633/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 5. Lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af stuehus på Skelgårdsstræde 9 Åben sag Sagsnr.: 14/26435 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ejer af ejendommen, Skelgårdsstræde 9, har søgt om lovliggørende dispensation fra bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby til om- og tilbygning af stuehuset. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere besluttet at meddele afslag på en lignende ansøgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget besluttede d at meddele afslag på en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1, til at forlænge stuehuset 4,7 m mod nordøst og sammenbygge det med den eksisterende staldbygning. Forvaltningen har efterfølgende meddelt ansøger afslaget samtidig med et påbud om lovliggørelse. Ejendommens ejer har på den baggrund på ny søgt om dispensation til bevaring af den ulovligt opførte tilbygning. Ansøgningen indeholder 3 alternativer i prioriteret rækkefølge: 1. at Udvalget genovervejer sin tidligere trufne beslutning og meddeler lovliggørende dispensation til tilbygningen som først ansøgt og opført. 2. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset gøres lavere, så det fremstår som en forbindelsesbygning, der underordner sig stuehuset og staldbygningen. 3. som alternativ 1, under forudsætning af, at taget på den del af staldbygningen, der ligger 2-3 meter tættest på stuehuset nedrives, så stuehuset og staldbygningen kommer til at fremstå fritliggende. De ansøgte alternativer kræver tilladelse efter Lokalplanens 8.2 og om forbud mod at ændre bebyggelsen uden Kommunalbestyrelsens tilladelse - til at ombygge og istandsætte stuehuset samt at evt. ombygge eller nedrive en del af stalden. Derudover forudsætter det ansøgte dispensation fra lokalplanens om vinduers og døres byggestil - til at ændre nogle af stuehusets døre og vinduer. Stuehusets arealudvidelse fra ca. 177 m 2 til 205 m 2 er begrundet med at Nutidens boligejere stiller uomtvisteligt langt større krav til boligens størrelse og kvalitet, end hvad der var gældende i , da huset blev opført. Alternativ 1 er i det væsentlige identisk med den tidligere behandlede ansøgning og forvaltningen har tidligere afvist at genbehandle alternativ 1, under henvisning til den tidligere trufne afgørelse. Udtalelsen fra ansøgers arkitekt ændrer ikke herpå. 10

12 Forvaltningen vurderer, at ingen af de ansøgte alternativer forsøger at retablere stuehusets oprindelige næsten kvadratiske bygningsvolumen, som det tidligere afslag bl.a. blev begrundet med. Alternativer 2 og 3 ændrer yderligere gårdbebyggelsens oprindelige plan og forringer staldens allerede beskedne proportioner til skade for gårdbygningernes indbyrdes forhold. På denne baggrund fastholder forvaltningen sin vurdering om, at stuehusets oprindelige bygningsvolumen og detaljer bør retableres under hensyn til den bevaringsværdige arkitekturs originalitet. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt i skriftlig naboorientering. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen skal sendes i skriftlig orientering til naboer m.fl., inden der kan meddeles en eventuel dispensation til det ansøgte. LOVGRUNDLAG De ansøgte alternativer forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i bevarende Lokalplan 69 for Tømmerup Landsby: 8.2 vedr. tilladelse til at nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bebyggelsen i lokalplanområdet, 9.1 om at Ombygninger og istandsættelse af beboelsesbygninger skal ske med respekt for den byggeskik, der var gældende for den stilperiode, bygningerne blev opført i, både hvad angår bygningsvolumen, tagudformning, facadekonstruktioner og detailløsninger, materialer, farver og overfladebehandlinger. I øvrigt skal tilladelse til ombygninger og genopførelse gives af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, samt 9.3 om respekt for vinduers og døres tilpasning til den stilperiode bygningerne er opført i. Lokalplan 69 kan læses her Dispensationer fra lokalplaner kan meddeles i henhold til Planlovens 19, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. Forud for dispensation skal ansøgningen sendes i nabohøring i henhold til Planlovens 20. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod lokalplanens principper. Planlovens 19 om dispensationer fra lokalplaner kan læses her. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra Lokalplan 69, 8.2 og 9.1 til at forlænge stuehus 4,7 m mod nordøst og ændre henholdsvis nedrive del af den eksisterende staldbygning. 11

13 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning af /15 2 Åben Bilag til ansøgning af /15 3 Lukket 4 Åben af /15 5 Åben Påbud om lovliggørelse og varsel af besigtigelse /14 6 Åben Anmodning om mindelig løsning /14 7 Åben Afslag på ansøgning om dispensation samt varsel af påbud og /14 partshøring 8 Åben Dagsordenspunkt med B&E's beslutning fra /15 9 Åben Teknisk Forvaltnings bemærkninger til tidligere dispensationsansøgning - Skelgårdsstræde /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Efter en revurdering meddeles der dispensation som ansøgt. 12

14 6. Nyt boligbyggeri på ejendommen Englandsvej 349 Åben sag Sagsnr.: 15/5216 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget et skitseprojekt for fortætning og udvikling af ejendommen, Englandsvej 349. En gennemførelse af det skitserede projekt vil forudsætte, at der igangsættes et planarbejde for området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejer af ejendommen ønsker at udvikle ejendommen, Englandsvej 349, til etageboliger med 8 ældreegnede lejligheder i princippet som vist på vedlagte skitser og referencefotos. Som det fremgår af materialet ligger ejendommen tilbagetrukket fra Englandsvej med adgang via en smal tilkørselsvej. Det er en forudsætning for etablering af yderligere boliger på ejendommen, at den eksisterende adgangsvej er tilstrækkelig til at kunne håndtere den nødvendige servicering i forhold til redning og renovation. Ejendommen har et samlet areal på 3080 m 2 Ejendommen anvendes i dag til bolig for ejer, der også tidligere har haft en håndværksvirksomhed på ejendommen. Den eksisterende bebyggelse består af en hovedbygning fra 1927 samt en lagerhal fra Hovedbygningen er på 215 m 2 og er oprindeligt opført af en skomagermester. Bygningen vurderes umiddelbart til at have en vis bevaringsværdi, men en egentlig vurdering af ejendommen er ikke pt. gennemført. Lagerhallen på 210 m 2 er opført i forbindelse med den erhvervsmæssige virksomhed, der, indtil ejers pensionering, har fundet sted på ejendommen. Hallen har brugsværdi, men ingen umiddelbar bevaringsværdi. Begge bygninger påtænkes nedrevet i forbindelse med udviklingen af ejendommen til etageboliger i form af ældreegnede lejligheder. På ejendommen findes herudover mindre udhus og garagebyggeri. Ejer ønsker selv at anvende en af lejlighederne til beboelse. 13

15 LOVGRUNDLAG Planmæssigt er ejendommen omfattet af kommuneplanens rammeområde 1. B 35, der både i den gældende kommuneplan for samt i forslag til kommuneplan er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Udviklingen af ejendommen til etageboligbyggeri i to etager med vandret lejlighedsskel vil derfor forudsætte udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Teknisk Forvaltning vurderer, at det skitserede projekt tillige vil være omfattet af planlovens 13 stk. 2 og således kræver udarbejdelse af en lokalplan, hvis det ønskes fremmet. Da projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der dog ikke lokalplanpligt efter planlovens 13 stk. 3. Det betyder, at ejer ikke har krav på, at der udarbejdes en lokalplan. Ejendommen er ikke omfattet af støjcirkulæret for områder påvirket af støj fra lufthavnen eller planmæssigt begrænset i forhold til kortlægningen af vejstøj. Der er således ikke noget til hinder for, at der kan planlægges for en fortætning med nyt eller yderligere boligbyggeri på ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der igangsættes planarbejde med henblik på at muliggøre en fortætning på ejendommen med opførelse af etageboliger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ideskitser 34281/15 2 Åben Reference byggerier 44117/15 3 Åben Englandsvej GIS kort 46728/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 7. Forslag til ændring af planloven vedr. midlertidig indkvartering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 15/3697 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Naturstyrelsen modtaget Forslag til ændring af planloven midlertidig indkvartering af flygtninge i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for hurtigt at kunne afhjælpe det akutte behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovforslaget giver mulighed for at fravige planlovens almindelige bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner, landzonetilladelser og dispensationer, når det sker med henblik på at tilvejebringe midlertidige opholdssteder for nyankomne flygtninge. Med ændringen gives der mulighed for at kommunerne kan fravige planlovens tilvejebringelses- og procedureregler herunder lokalplanpligt (PL 13 stk.2), landzonetilladelser (PL 35 stk. 1) fravigelse af lokalplaner (PL 19 stk. 1 og 2) og de dertil hørende krav om naboorientering (PL 20). Lovforslaget giver ikke mulighed for at dispensere fra lokalplanbestemmelser, der er indføjet i lokalplaner på baggrund af landsplandirektiver (PL 3) eller fingerplanen (PL 5j). Det betyder bl.a., at der ikke vil kunne dispenseres fra bestemmelser i lokalplaner, der udelukker støjfølsomme anvendelser (fx boliger) i støjzonen omkring lufthavnen. Lovforslaget ændrer ikke ved forhold, der reguleres af anden lovgivning (byggeloven, miljølovgivningen, forvaltningsloven m.v.). HØRING Høringssvar skulle indgives senest d Teknisk Forvaltning har på baggrund af den korte høringsfrist afgivet høringssvar på vegne af Tårnby Kommune. Høringssvaret vedlægges som bilag. LOVGRUNDLAG Lovforslaget med bemærkninger vedlægges som bilag. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 15

17 1. at det afgivne høringssvar tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsudgave lovforslag (indkvartering af flygtninge).pdf 29110/15 2 Åben Høringssvar vedr. forslag til ændring af planloven - midlertidig indkvartering af flygtninge. J.nr. NST /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 16

18 8. Den Blå Planet- Rev. projekt for dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt. Åben sag Sagsnr.: 13/30480 Sagsansvarlig: _pja.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I fortsættelse af tidligere ansøgning, behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den , har Bygningsfonden Den Blå Planet fremsendt et revideret projekt med anmodning om dispensation fra 6.2 i Lokalplan 90, Den Blå Planet. Bygningsfonden søger om tilladelse til overskridelse af byggefeltet med ca. 25 m langs det sydlige skel til opførelse af en oplagsbygning, placeret ca. 2,5 m fra naboskel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og Ejendomsudvalget udbad sig ved mødet den et nyt forslag, hvor bebyggelsen er lavere og bedre tilpasset omgivelserne. Arkitektfirmaet 3XN har fremsendt et revideret projektforslag, hvor oplagsbygningens facader mod syd dækkes i ca. 2/3 af dens højde med en skråning/vold beplantet med marehalm. Forvaltningen har drøftet muligheden for at sænke bygningen med arkitekterne, men 3xN har oplyst, at dette vanskeligt kan lade sig gøre, bl.a. på grund af den bygningshøjde, der er nødvendig for lagerfunktionen, behovet for hensigtsmæssige manøvrerings- og tilkørselsforhold (op/ nedkørsel) og på grund af eksisterende ledningsføringer i terræn. I den reviderede ansøgning uddybes begrundelsen for placeringen af det påtænkte byggeri, og der argumenteres for, at det grundet husets konstruktive opbygning ikke er muligt at placere en udvidelse af oplaget andetsteds, uden at kompromittere husets funktionalitet, og det oplyses, at et samlet vareleveringsområde er nødvendigt af logistiske grunde. Den reviderede oplagsbygnings volumen er, overordnet set, identisk med det tidligere ansøgte og vil fortsat være synlig fra promenaden og blokere for udsynet fra promenaden mod Øresund. Som det fremgår af ansøgningens bilag X, side Y, vil den reviderede oplagsbygning fra ankomstterrassen opleves som en mindre visuel barriere mod Kastrup Havn. I forbindelse med byggeriet flyttes af de eksisterende personaleparkeringspladser til den eksisterende parkering P1, på nordsiden af akvariet. Det er forvaltningens vurdering, at skråningen beplantet med marehalm medvirker til bedre at tilpasse oplagsbygningen i omgivelserne end det tidligere ansøgte forslag, og at dette landskabelige træk sammenbinder oplagsbygningen med Den Blå Planets øvrige arkitektoniske komposition. 17

19 Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fyldestgørende gør rede for behovet for en udvidelse af lagerkapacitet, samt for projektforslagets placering og udformning. Ud fra en arkitektonisk/landskabelig vurdering opfylder det ansøgte nu kravene i Lokalplan og 7.3 om helhedsvirkning og integration af tekniske anlæg i bebyggelsen. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt til fornyet høring, men ansøger har fra naboejendommens ejer, Skanska, fået positiv tilbagemelding på terrænregulering ved opfyldning af jord mod lagerbygningens sydfacade. LOVGRUNDLAG Lokalplan 90 Den Blå Planet, 6.2 Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag B viste byggefelter, 7.1 Bebyggelses udformning, taghældning, facader, materialevalg og farver skal efter Kommunalbestyrelsens skøn udgøre en helhed og 7.3 Tekniske anlæg skal indpasses, således at de fremtræder som en integreret del af den ny bebyggelse : Planlovens 19 om Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. hvorvidt der, på baggrund af udvalgets beslutning af og ansøgers reviderede ansøgning, meddeles tilladelse til det ansøgte. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Den Blå Planet - Dispensation til overskridelse af lokalplanens 35518/15 byggefelt 2 Åben DBP_A_150110_Dispensationsansøgning Den Blå Planet.pdf 35576/15 3 Åben BILAG 06 Den Blå Planet_Lager.pdf 35571/15 4 Åben BILAG 05_Snit gennem eksisterende bygning og ønsket 35570/15 lagerbygning.pdf 5 Åben BILAG 04_Plantegning af ønsket lagerbygning.pdf 35569/15 6 Åben BILAG 03_Visualisering fra nabogrund.pdf 35568/15 7 Åben BILAG 02_Oversigtsplan.pdf 35567/15 8 Åben BILAG 01_Dispensation fra lokalplan 90.pdf 35566/15 9 Åben Rev. dispensationsansøgning af for overskridelse af byggefelt i forbindelse med etablering af et nyt lager på den Blå Planet, Danmarks Akvarium 35594/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles tilladelse som ansøgt. 18

20 9. Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til Kommuneplan har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Høringssvarene giver anledning til flere ændringer og justeringer af kommuneplanforslaget. To af disse ændringer er så væsentlige, at Teknisk Forvaltning vurderer, at kommuneplanen skal i supplerende høring, inden den kan vedtages endeligt. De to ændringer er dels udpegning af risikovirksomhed med en planlægningszone på 500 m omkring og dels at kommuneplanrammen for lokalcenter Kastrup Lufthavn udgår. HØRING Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 28. november 2014 til 23. januar Kommunen har modtaget 11 høringssvar. De enkelte høringssvar er kommenteret i notat. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanen sendes i 4 ugers supplerende høring. Link til det aktuelle kommuneplanforslag: LOVGRUNDLAG Ændringer i planforslaget skal sendes i høring hos myndigheder eller borgere, som berøres af ændringerne, inden det kan vedtages endeligt jf. planlovens 27, stk. 2. Kommuneplanforslaget kan ikke vedtages endeligt, hvis Miljøministeren har modsat sig dette, hvis planen strider imod overordnede interesser, jf. planlovens 28, stk. 1. Link til planlovens kap. 6 ( 27 og 28): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap6 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forvaltningens forslag til ændringer vedtages 2. at forslaget sendes i supplerende høring 19

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk)

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) København~28.juni2013 Tue Trier Bing Advokatfuldmægtig T +45 72 27 35 87 ttb@bechbruun.com Sagspr. 049201-0003

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere