Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt tilsynsmetoden... 3 Tilsyn ude hos borgerne... 3 Tilsynsmetoden... 3 Repræsentativt... 4 Tilsyn ude hos leverandørerne... 5 Resultaterne fra tilsynene... 5 Modtager borgerne det de er visiteret til, og levering af hjælpen... 5 Praktisk hjælp... 5 Personlig pleje... 7 Madordning... 7 Tilsyn ude hos leverandørerne... 8 Konklusion...10 Hvad bruges resultaterne af tilsynene til...11 Tilsyn fremover

3 Indledning Aalborg Kommune har i henhold til Lov om Social Service (SEL) 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver jf. SEL 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Ældre og Handicapforvaltningen har siden 2010 systematisk ført tilsyn med alle leverandører af hjemmepleje der leverer personlig pleje, praktisk hjælp og mad. Det er foregået ude hos borgerne, som stikprøvekontrol på om den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp, og om hjælpen leveres jf. kvalitetsstandarden. Ved klager eller andre henvendelser om uregelmæssigheder vedr. den leverede hjælp, følges der altid umiddelbart op på sagen overfor leverandøren. I 2011 blev tilsynet udvidet til også at omfatte tilsyn ude hos leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynet har fokus på, om leverandørerne efterlever leverandørkravene og den daglige arbejdstilrettelæggelse. Tilsynene 2012,både ved borgerne og ved leverandørerne, er tilrettelagt og gennemført jf. Aalborg Kommunes tilsynspolitik for hjemmepleje. Ved madleverandører føres der ikke tilsyn hos leverandørerne, idet fødevarestyrelsen har tilsynsforpligtelsen. Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt tilsynsmetoden Tilsyn ude hos borgerne Formålet med tilsynet ude hos borgerne er, at sikre at de leverede ydelser personlig pleje, praktisk hjælp og madservice er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er jf. kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet. Fokus i tilsynet er derfor ikke på den enkelte medarbejder, men på leverandøren og de ydelser som borgerne modtager. Tilsynsmetoden Tilsynet er baseret på besøg i udvalgte borgeres hjem (stikprøvekontrol), hvor en medarbejder fra Myndighedsafdelingen gennemfører interview med borgeren. Samtalen tager udgangspunkt i en 3

4 spørgeguide, og kombineres med observationer af kvaliteten af den udførte hjælp. Besøget i borgerens hjem giver samtidig mulighed for at konstatere, om borgeren umiddelbart ser ud til at modtage den hjælp, der er visiteret. Spørgeguiden er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard, og borgeren er bl.a. blevet spurgt om, hvad borgeren modtager hjælp til, hvornår ydelsen leveres, hvordan borgeren oplever leverandørens overholdelse af tiden, hvordan borgeren oplever den hjælp de modtager, samt mere specifikke spørgsmål som knytter sig til personlig pleje, praktisk hjælp og mad. Borgeren er dagen forinden interviewet blevet kontaktet telefonisk. Interviewet er gennemført i forbindelse med et besøg i borgerens hjem. Dette for ved selvsyn at konstatere om det umiddelbart ser ud til, at borgeren modtager den bevilgede hjælp. Enkelte borgere er dog blevet interviewet telefonisk, idet de har givet udtryk for, at de er meget tilfredse med hjælpen, men at de ikke havde mulighed for at få besøg. De telefoniske interviews er ikke optimale i forhold til ved selvsyn at kunne konstatere, om borgeren ser ud til at modtage den bevilgede hjælp. De få telefoninterviews er dog inkluderet i undersøgelsen, da borgerens svar er vurderet til at være valide, idet det er vurderet at borgeren ingen interesse har i at fortælle hvor tilfredse de er med hjælpen, hvis det ikke forholder sig således. Repræsentativt Ved tilrettelæggelse af tilsynsbesøgene hos borgerne tages der udgangspunkt i, at der føres stikprøvekontrol så alle leverandører bliver omfattet af tilsynet, samt at hele kommunen geografisk er repræsenteret. Borgerne er udvalgt tilfældigt mellem alle, som modtager hjemmehjælp i Aalborg Kommune. Der har dog været enkelte borgere, som ikke opfylder basale kriterier for at være med i undersøgelsen, og det har gjort at de ikke er blevet adspurgt. Det har eks. været borgere med demens eller terminale borgere, som p.g.a. af deres sygdom ikke har været egnet til at deltage i undersøgelsen. I alt har 93 borgere været omfattet af tilsynet, og der er i alt foretaget 164 stikprøvekontroller idet flere af borgerne modtager hjælp fra flere leverandører. Leverandørerne, som både leverer personlig pleje og praktisk hjælp er undersøgt minimum fire gange fordelt på tre forskellige borgere. Leverandørerne af praktisk hjælp er gennemsnitlig undersøgt tre gange fordelt på tre forskellige borgere. De leverandører der alene leverer praktisk hjælp, som er undersøgt færre end 3 gange er begrundet i, at de ikke har flere borgere. Madleverandørerne er undersøgt minimum tre gange fordelt på tre forskellige borgere. Nogle leverandører er undersøgt mere end andre, hvilket skyldes tilfældigheder. Alle leverandører, af personlig pleje, praktisk hjælp og udbragt mad, der har været godkendt i 2012 er som udgangspunkt omfattet af tilsynet med den leverede hjælp. Dog har to private leverandører 4

5 af praktisk hjælp ikke været omfattet, idet leverandørerne ikke har leveret hjælp til borgere i tilsynsperioden. Tilsyn ude hos leverandørerne Formålet med tilsyn ude hos den enkelte leverandør er at se, om der i tilrettelæggelsen af arbejdet er sammenhæng mellem den visiterede tid til borgerne og medarbejdernes arbejdstid. Der kigges bl.a. ind på, om der er afsat øvrig tid til bl.a. køretid mellem besøgene hos borgerne. Tilsynet omfatter også leverandørens indberetning af afvigelser og dokumentation i CARE, og om de ansatte medarbejdere har relevant uddannelse, og løn og ansættelsesvilkår jf. leverandørkravene. Herudover drøftes hvordan leverandøren tilrettelægger og opstarter hjælpen ved nye borgere, og hvordan leverandøren sikrer at der ikke kommer for mange forskellige medarbejdere i borgerens hjem. Desuden kan der være andre fokuspunkter konkret for den enkelte leverandør, eks. i forbindelse med konkrete tilbagemeldinger på baggrund af tilsyn ude hos borgerne, eller vedr. håndtering af klager. I følge Aalborg Kommunes tilsynspolitik skal leverandører, der leverer praktisk hjælp og/ eller personlig pleje have et tilsynsbesøg min. hvert 2. år. I 2012 har tilsynet omfattet leverandørerne af praktisk hjælp. Desuden har der været tilsynsbesøg ved to leverandører, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp, som opfølgning på tilsynene i Leverandørerne er blevet kontaktet 1-2 dage før tilsynsbesøget. I 2012 har der været ændringer i kredsen af leverandørerne, idet 3 leverandører, to der leverede praktisk hjælp og en der leverede personlig pleje og praktisk hjælp, har opsagt kontrakten med Aalborg Kommune. I løbet af 2012 blev der godkendt en madleverandør, en leverandør til praktisk hjælp og en leverandør, til personlig pleje og praktisk hjælp. Resultaterne fra tilsynene Modtager borgerne det de er visiteret til, og levering af hjælpen Tilsynsbesøgene ude hos borgerne viser, at leverandørerne som hovedregel leverer den hjælp borgerne er visiteret til, og i øvrigt lever op til kvalitetsstandarden. De samlede resultater for tilsynene med leverandørerne så ud som beskrevet nedenfor. Praktisk hjælp Borgerne er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp. Medarbejderne, der kommer i borgernes hjem, opleves som kompetente og fleksible, og udfører de ting som borgeren ønsker i forbindelse med fleksibel hjemmehjælp jf. Servicelovens bestemmelser. 5

6 Leverandørerne overholder som udgangspunkt det aftalte tidspunkt for levering af hjælpen, ligesom de bliver hos borgerne hele den visiterede tid. Enkelte borgere har oplevet, at leverandøren ikke altid giver besked hvis de bliver forsinket ligesom enkelte har oplevet, at tidspunktet for levering har været ustabilt i en kort periode i forbindelse med opstart af hjælpen. Kvalitetsstandarden stiller først krav om besked ved mere end en halv times afvigelse, men flere borgere oplever, at de får besked fra leverandøren selv ved langt mindre forsinkelser f.eks. 10 min. Dette opleves af borgerne som god service. De fleste borgere oplever at have en fast medarbejder til rengøring, hvilket de er meget tilfredse med. Borgerne fremhæver i den sammenhæng, at der bliver mere tid rengøringen, da medarbejderen ved hvad der skal laves og kan tage tingene af sig selv. Borgerne har stor tillid til de medarbejdere, der kommer, og flere giver udtryk for at medarbejderen er guld værd, og at de meget nødig vil undvære hende/ham. Nogle borgere som både får pleje og praktisk hjælp, og som har valgt den samme leverandør, har den samme medarbejder til begge ydelser. Dette er dog ikke et krav jf. kvalitetsstandarden, men borgerne der oplever det, er meget tilfredse med det. I de få tilfælde hvor borgeren ikke var helt tilfreds, skyldtes utilfredsheden, at de endnu ikke havde fået en fast kontaktperson enten i forbindelse med, at den tidligere kontaktperson ikke var ansat længere eller ved opstart af hjælpen. Enkelte borgere var utilfredse med måden hjælpen blev leveret på, når den faste medarbejder havde fri. Eksempelvis tog en afløser ikke fodtøjet af mens hun gjorde rent. Rengøringsstandarden er af Myndighedsafdelingen ved selvsyn fundet tilfredsstillende. Ved flere af tilsynene mødte vi medarbejderen, der leverede hjælpen. Det var i alle tilfælde en positiv oplevelse. Borgerne oplever, at de får erstatningshjælp i forbindelse med en helligdag. Borgeren kender tidspunktet for erstatningshjælpen god tid i forvejen, og de fleste borgere oplever, at leverandøren tager hensyn til borgerens ønske til leveringstidspunktet. Borgerne kender muligheden for fleksibel hjælp og oplyste endvidere, at hvis der er lidt tid tilovers, så spørger medarbejderen om der er andre ting, som borgeren ønsker udført. Enkelte borgere oplyste ved tilsynsbesøget, at de har skiftet leverandør, som følge af at den tidligere leverandør ikke overholdt leveringstidspunktet, eller at der kom for mange forskellige medarbejdere i hjemmet. 6

7 Personlig pleje Borgerne er generelt tilfredse med den personlige pleje, og borgerne oplever at medarbejderne er kompetente, venlige og hjælpsomme. Flere borgere har oplevet, at der kommer mange forskellige medarbejdere ved personlig pleje. Ved plejetunge borgere, som modtager hjælp flere gange i døgnet, og alle ugens dage kan det ikke undgås, at der kommer forskellige medarbejdere i hjemmet. Borgere, som kun modtager hjælp i begrænset omfang oplever dog også dette, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Et par af borgerne har givet udtryk for, at det er utrygt at de ikke på forhånd ved, at der kommer en afløser. Der er enkelte borgere, som giver udtryk for at det er ok med forskellige medarbejdere. Det er i de tilfælde, hvor borgeren kun har behov for begrænset hjælp eks. til at få støttestrømper på. Der er borgere, som ikke har fået et fast tidspunkt for hvornår hjælpen leveres. Endvidere er der borgere, som har oplevet at måtte vente for længe på den personlige pleje, selvom de fra leverandøren havde fået oplyst et tidspunkt for levering af hjælpen. Dette har fået nogle borgere til at skifte leverandør. Andre får ikke besked fra leverandøren når tidspunktet for leveringen ændres. Det er meget uhensigtsmæssigt idet borgere venter forgæves, og ikke kan lave andre aftaler. Fleksibel hjælp benyttes ikke så ofte i forbindelse med personlig pleje, men medarbejderne er altid hjælpsomme, hvis borgeren spørger om hjælp til nogle småting. Enkelte borgere har oplyst, at de ikke fik tilbud om erstatningshjælp hvis de skulle have haft bad en af helligdagene. Myndighedsafdelingen har ved tilsynet konstateret, at borgerne så ud til at modtage den hjælp de er visiteret til. Ved nogle af tilsynene mødte vi medarbejderen, der leverede hjælpen. Det var i alle tilfælde en positiv oplevelse. Madordning Borgerne er generelt meget tilfredse med maden. Dette gælder uanset om det drejer sig om varm udbragt mad, kølemad eller frosne færdigretter. Maden er varieret og veltillavet. Der er kun enkelte borgere, som ikke er helt tilfredse med maden. Utilfredsheden går på mængden og variationen i grøntsagerne. Tidspunktet for levering af maden er meget vigtigt for borgerne, og de oplever at leverandørerne bestræber sig på at efterkomme deres ønske. De fleste borgere oplever, at chaufførerne der leverer maden er venlige og hjælpsomme. Ved en af leverandørerne oplevede borgerne indkøringsvanskeligheder i forhold til overholdelse af leveringstidspunktet og at chaufføren ikke havde tid til at hjælpe med at sætte maden ind. Efterfølgende kontakt til leverandøren medførte, at der straks blev rettet op på det. 7

8 Ved en anden leverandør havde en borger oplevet, at den varme mad var kold ved leveringen, og rodet sammen i leveringsbakken. Dette var sket to gange indenfor få dage. Kontakt til leverandøren viste, at leverandøren var blevet opmærksom på problemet og havde løst det. Borgeren kommer ikke til at betale for maden. Tilsyn ude hos leverandørerne I 2012 har Myndighedsafdelingen været på tilsyn hos leverandørerne, der leverer praktisk hjælp. Der er dog 4 leverandører, som ikke fik tilsyn som følge af, at de kun leverer hjælp til max. to borgere. Som opfølgning på tilsynene i 2011, har der endvidere været tilsyn ved to leverandører der leverer personlig pleje og praktisk hjælp. Opfølgningspunkterne var bl.a. brug af CARE og medarbejdernes uddannelsesniveau. Leverandørerne af praktisk hjælp Alle leverandørerne benytter CARE til disponering, indberetning af afvigelser, dokumentation og afregning, som de skal jf. leverandørkravene. De benytter ikke kørelisterne fra CARE, hvilket der heller ikke er krav om. Baggrunden for at leverandørerne har udarbejdet deres egne kørelister i stedet for at benytte kørelisterne fra CARE er, at de har private kunder, som også lægges ind i deres køreplaner, og disse borgere kan naturligvis ikke registreres i kommunens CARE system. Ifølge de fremviste kørelister er der umiddelbart sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdstid, og de ydelser der skal leveres til borgerne. Der er ligeledes afsat tid til transport mellem besøgene hos borgerne, og tid til spisepauser. Kørelisterne er enkle og gennemskuelige. Leverandørerne efterlever som hovedregel uddannelseskravene jf. leverandørkravene, hvilket blev dokumenteret ved stikprøver af medarbejdernes uddannelsesbeviser. Der var leverandører, hvor nogle af medarbejderne ikke havde de fornødne kurser og heller ikke var tilmeldt relevante kurser. Medarbejderne havde fået min. 14 dages sidemandsoplæring og intro til rengøringsmidlerne, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt jf. leverandørkravene. Leverandørerne skal hurtigst bringe forholdene i orden, og der bliver fulgt op på det senest ved næste tilsyn. Ved andre leverandører var medarbejderne tilmeldt uddannelse. Umiddelbart har medarbejderne løn - og ansættelsesvilkår svarende til overenskomsten på området. Det blev dokumenteret ved ansættelseskontrakter. Flere af leverandørerne har indgået overenskomst / tiltrædelsesoverenskomst indenfor rengøringsområdet. Der blev ved tilsynet fremvist kopi af aftalen. Leverandørerne giver udtryk for at have et godt samarbejde med Myndighedsafdelingen, og de fleste leverandører oplever at visitationen er meget lydhør, når de henvender sig med behov for yderligere hjælp til borgerne. 8

9 Opfølgning på tilsynet 2011 ved leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsynet ved de to leverandører benævnes i det videre som leverandør A og B- omfattede foruden leverandørernes brug af CARE og dokumentation for relevant uddannelse, også medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår jf. det nye punkt i leverandørkravene fra Leverandør A Baggrunden for det opfølgende tilsyn ved leverandør A var, at leverandøren ved tilsynet i 2011 ikke anvendte CARE optimalt. Leverandøren disponerede ikke ydelserne i CARE, ligesom der ikke blev indberettet afvigelser. Dette bevirkede, at der ikke kunne afregnes via CARE jf. leveandørkravene. Desuden var der flere henvendelser pr. mail fra Forvaltningen, som leverandøren ikke svarede på bl.a. mails om undervisning i utilsigtede hændelser og træning før pleje. Leverandøren deltog ikke i undervisningen. Myndighedsafdelingen var derfor i tvivl om leverandøren havde læst og forholdt sig til informationerne, der blev fremsendt. Ved det opfølgende tilsyn i 2012 anvendte leverandøren fortsat ikke CARE - heller ikke til afregning. Det blev gjort klart for leverandøren, at der fremover kun afregnes, når afregningen fremsendes jf. leverandørkravene. Ved tilsynet blev det tydeligt, at leverandøren ikke havde læst og forholdt sig til det materiale Forvaltningen havde fremsendt. Eksempelvis vedr. træning før pleje, og utilsigtede hændelser. På mødet kom det frem, at leverandøren benyttede uuddannede medarbejdere også i plejen. Det blev indskærpet overfor leverandøren, at der skal rettes op på samtlige forhold. Leverandøren kom under skærpet tilsyn. Leverandøren rettede op på en del af forholdene, og er blevet fulgt tæt for at få det hele på plads. Leverandøren har efterfølgende opsagt kontrakten med Aalborg Kommune og er således ikke længere godkendt leverandør. Leverandør B Baggrunden for det opfølgende tilsyn ved leverandør B var, at leverandøren ved tilsynet i 2011 ikke anvendte CARE optimalt. Der var mangler i dokumentation, disponering og indberetning af afvigelser, og som følge deraf også uoverensstemmelser i afregningen. Herudover kunne leverandøren ikke dokumentere medarbejdernes uddannelsesniveau. Inden det opfølgende tilsynsbesøg i 2012, blev der afholdt møde med leverandøren som følge af massive problemer med anvendelsen CARE og indberetning af afvigelser, og manglende svar på henvendelser pr. mail fra Forvaltningen. Ved det opfølgende tilsyn i 2012 anvendte leverandør B fortsat ikke CARE optimalt. Der var stadig mangler i dokumentation, disponering og indberetning af afvigelser, og som følge deraf også uoverensstemmelser i afregningen. Leverandøren oplyste, at flere medarbejdere lige havde været på CARE kursus, så det forventedes at blive styr på indberetningerne fremover. Leverandøren har 9

10 efterfølgende fået mere styr på disponering, dokumentation og indberetninger i CARE. Leverandøren kunne ved tilsynet ikke fremvise dokumentation for medarbejdernes uddannelse eller løn - og ansættelsesforhold. Leverandøren kom under skærpet tilsyn vedr. ovenstående forhold, og fik en frist for indsendelse af uddannelsesbeviser og ansættelseskontrakter. Det fremsendte var mangelfuldt, og selvom der i perioder har været tæt opfølgning til leverandøren, er der fortsat ikke fremlagt fuld dokumentation for medarbejdernes uddannelsesniveau, og løn og ansættelsesforhold. Udover de ovenfor nævnte forhold er der endvidere kommet henvendelser og klager over leverandør B. Nogle af disse har leverandøren ikke fremsendt redegørelse for. På baggrund af ovenstående vil der ske en hurtig og tæt opfølgning ved leverandør B. Henvendelser og klager over en leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp leverandør C I slutningen af 2012 kom der klager over en leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp vedr. den hjælp herunder medicinhåndtering - der bliver leveret til en konkret borger. Myndighedsafdelingen fik kort tid efter denne klage yderligere en henvendelse om, at der ved leverandøren var forhold, som ikke var i overensstemmelse med leverandørkravene. Henvendelsen gik bl.a. på måden hjælpen blev leveret på herunder medicinhåndtering, brug af uuddannede i plejen, håndtering af personfølsomme data og medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår. Efter møde og opfølgning med leverandøren, har leverandøren redegjort for forholdene, og har iværksat de nødvendige tiltag for igen at efterleve leverandørkravene. Undersøgelsen vedr. løn og ansættelsesvilkårene er endnu ikke afsluttet. Så det er uvist, om der er forhold her, der giver anledning til bemærkninger og deraf efterfølgende ændringer. Der bliver fulgt op på ovenstående inden udgangen af 1. kvartal Konklusion Samlet set modtager borgerne den hjælp de er visiteret til. Borgerne oplever generelt at tiden overholdes, hvilket vil sige at medarbejderne møder til tiden, og bliver tiden ud hos borgerne, samt at hjælpen leveres af kompetente, venlige og hjælpsomme medarbejdere. De utilfredshedspunkter, der er fremkommet er at borgeren ikke ved hvornår hjælpen leveres, samt skiftende medarbejdere særligt ved levering af personlig pleje. Når borgerne har skiftet leverandør har det oftest været begrundet med skiftende medarbejdere, manglende overholdelse af leveringstidspunktet. Nogle leverandører har fået flere bemærkninger end andre. Knap 2/3 af leverandørerne er dog gået fri af kritikpunkter fra borgerne. Til sammenligning var det ½ af leverandørerne, der i 2011 gik fri af kritikpunkter fra borgerne. 10

11 Tilsynsbesøgene ude ved leverandørerne af praktisk hjælp viste, at der stort set var styr på tingene. Dog havde nogle af leverandørerne, ansat medarbejdere, som ikke havde de fornødne rengøringskurser. Leverandørerne, hvor det var aktuelt, har iværksat de nødvendige tiltag med uddannelse til medarbejderne, sådan at leverandørkravene fremover efterleves. Hvad bruges resultaterne af tilsynene til Myndighedsafdelingens erfaringer med tilsyn er, at det er en god og udbytterig måde at få indblik i, hvordan den enkelte leverandør efterlever leverandørkravene. Leverandørerne får konkrete tilbagemeldinger vedr. punkter fra tilsynene som har omhandlet dem, og der følges op overfor den enkelte leverandør efter behov. Resultaterne fra det samlede tilsyn forelægges leverandørerne og bruges fremadrettet i dialogen, med henblik på at udvikle og forbedre hjemmeplejen og skærpe fokus, således at uregelmæssigheder i den leverede hjælp minimeres, samt at sikre at kvalitetsstandarden og leverandørkravene efterleves. Tilsyn fremover Der vil også fremover blive ført tilsyn med, om de godkendte leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad leverer de ydelser som borgerne er visiteret til, og om det er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes kvalitetsstandarder og leverandørkrav. Tilsynene føres jf. Aalborg Kommunes tilsynspolitik, senest godkendt af Ældre- og Handicapudvalget

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Tilsynsrapport 2015 - En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune.

Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune. Bilag 1 Tilsynsrapport 2016 - Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune. Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i Aalborg Kommune.

Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i Aalborg Kommune. Bilag 1 Tilsynsrapport 2017 - Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i Aalborg Kommune. Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service

Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service Opsummering Svane Service Vurdering: Godkendt Sted: Egelund 27, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 14.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn Page 2 Metode: Interview og

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

Godkendelse: Leverandørkrav 2014.

Godkendelse: Leverandørkrav 2014. Punkt 3. Godkendelse: Leverandørkrav 2014. 2013-41917. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede leverandørkrav for personlig hjælp og pleje,

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje...

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje... Indhold Forord...2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT...2 Anbefaling...3 2. FORMALIA...3 3. DATAGRUNDLAG...3 3.1 Skriftligt grundlag...3 3.2 Personlig pleje...4 3.3 Praktisk hjælp...5 3.4 Madservice...5 4. TILSYNETS

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2017 Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd

Anmeldt tilsyn 2017 Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd Anmeldt tilsyn 2017 Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd Opsummering Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd Vurdering: Godkendt Sted: Gråstenvej 1, Felsted, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 24.10.2017 Anmeldt/ej

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsformer og overordnede principper Tilsynsplan... 6 Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre samt leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp - 2018 Indholdsfortegnelse Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 Marts 2018 Resumé Visitationen i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører af

Læs mere

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Antal borgere interviewet: 3 MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Tilsynets

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 14. januar Mødetidspunkt: 19:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 14. januar Mødetidspunkt: 19:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 3. Samlet redegørelse om tilsyn 2018 på madservice-, indkøbs-

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 5 2. Samlet konklusion... 6 3. Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 8 4. Resultater

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfattende konklusion

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Nord

Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Nord Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Nord Opsummering Hjemmeplejen Nord Vurdering: Godkendt Sted: H P Hanssens Gade 23, 6200 Aabenraa, distrikt Rugkobbel, Stubhaven Dato for tilsyn: 03.10.2018 Anmeldt/ej anmeldt:

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 29. september 2010, uanmeldt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje

Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje Opsummering Sønderjysk Pleje Vurdering: Godkendt Sted: Kometvej 10, 6320 Rødekro Dato for tilsyn: 10.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn Metode: Interview og

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 7 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... Leverandører af hjemmehjælp/hjemmepleje...5

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017

Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017 Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen 2016 Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resultater... 4 3. Metode... 5 4. Analyse af tracertilsyn... 5 4.1. Overensstemmelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Tinglev

Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Tinglev Anmeldt tilsyn 2018 Hjemmeplejen Tinglev Opsummering Hjemmeplejen Tinglev Vurdering: Godkendt Sted: Industriparken 3, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 12.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn Metode:

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Glostrup Kommunes kommunale hjemmepleje Dato for tilsynsbesøg: 26. juni 2017 Start- og

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik Udkast til tilsynspolitik 2019 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 Oktober 2018 Resumé Afdelingen Myndighed i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport. Egebjerg Købmandsgård

Tilsynsrapport. Egebjerg Købmandsgård Tilsynsrapport Egebjerg Købmandsgård A/S 2 Tilsynsrapport Indhold Tilsynsrapport...2 Indledning...3 Lovgrundlag og metode...3 Opfølgning på brugerundersøgelsen:...4 Får du varerne til det aftalte tidspunkt:...4

Læs mere

NOTAT. Tilsynsrapport: Leverandør af dagligvarer Egebjerg Købmandsgård. Indhold. Indledning. Lovgrundlag og metode

NOTAT. Tilsynsrapport: Leverandør af dagligvarer Egebjerg Købmandsgård. Indhold. Indledning. Lovgrundlag og metode NOTAT Dato: 31. oktober 2017 Tilsynsrapport: Leverandør af dagligvarer Egebjerg Købmandsgård Kontaktoplysninger Social- og Sundhedscenter Indhold Indledning...1 Lovgrundlag og metode...1 Gennemgang af

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilges praktisk hjælp og støtte til

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf Rapport Tilsyn med personlig praktisk i hjemmeplejen Maj 2017 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig pleje

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere