Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S"

Transkript

1 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing December 2012 Side 1 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

2 Indhold Indhold...2 Ansøger...3 Folketingets overordnede energipolitik...4 Generelt...5 Området...7 Foreslået opstillingsmønster...8 Visualisering...9 Eksisterende møller i området Eksisterende møller, som skal indgå i den samlede støjberegning Fredning og naturudpegninger i området Årlig energiproduktion Støjberegning Specifik omkring lavfrekvent støj Støjbarometer Skyggekastanalyse Lokal forankring Konklusion Bilag støjberegninger Side 2 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

3 Ansøger På vegne af lodsejere Torben Poulsen, Nørbæk 22, Velling, 6950 Ringkøbing, Bjarke Hansson Krarup, Tarmvej 107, 6893 Hemmet, Hans Jørgen Siem, Kirkehøjvej 12, Nr.Bork, 6893 Hemmet, samt ejer af vindmølle nr. 1 i eksisterende park, Vindmølledrift I/S, V/Anne& Bent A. Rasmussen, Engsøparken 127, 7200 Grindsted, ansøges nu om at opstille i alt 5 nye møller indenfor det udlagte rammeområde 24 Holmen, lokalplan nr. 278, tillæg nr. 3.(Kommuneplantillæg nr. 100). Ansøgeroplysninger: Ansøger kontaktperson: Vindmølledrift I/S, V/Anne& Bent A. Rasmussen, Engsøparken 127, 7200 Grindsted Rådgiver: Vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Lodsejerforhold: Møllerne bliver placeret med: 3 mølle på jord tilhørende Torben Poulsen, Nørbæk 22, Velling 1 mølle på jord tilhørende Hans Jørgen Siem, Kirkehøjvej 12, Nr.Bork 1 mølle på jord tilhørende Bjarke Hansson Krarup, Tarmvej 107, Hemmet. Der foreligger lodsejeraftaler om alle nye mølleplaceringer og adgangsveje til møllerne. Side 3 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

4 Folketingets overordnede energipolitik Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en ny energipolitik, som bl.a. indeholder disse elementer: År 2020: Halvdelen af det traditionelle el-forbrug er dækket af vind. År 2030: Kul udfases fra danske kraftværker. Oliefyr udfases. År 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi (VE). År 2050: Hele energiforsyningen - el, varme, industri og transport - dækkes af vedvarende energi (VE). Som et led i dette vurderes nærværende høringssvar som beskriver udbygning af vindmøllekapaciteten med de nævnte nye vindmøller at være et velegnet element i den overordnede energiplan for Danmark. De 2 hovedelementer til opnåelse at ovenstående mål frem mod 2020 er, at der opstilles 500 MW ny landbaseret mølleeffekt samt udskiftes 1300 MW eksisterende møllekapacitet. Side 4 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

5 Generelt Der vedlægges støjberegning, skyggekast, visualisering af placeringsmuligheder for 5 stk. nye 3MW V90 Vestas møller. Møllerne skønnes at kunne præstere en årlig produktion på i alt ca. 42,5 mio. kwh, svarende til et årligt elforbrug i ca parcelhuse. Møllerne vil få en totalhøjde på i alt 135 meter, svarende til de 6 møller i parken i dag. Produktionstab for nuværende park anses for minimalt, da nye møller placeres øst/sydøst herfor. Hovedparten af produktionen i dag, kommer af vind fra vest/sydvest i området. Møllerne ansøges placeret i forlængelse af de nuværende rækker mod sydøst, med yderligere 2 møller i den sydlige række og 3 i den nordlige række. Dette passer fint med harmonien og det let opfattelige geometri af to parallelle rækker. Modsat et andet forslag i området, med to møller placeret vest for de nuværende, vil virke meget rodet og ude af harmoni, med to møller på siden af to nyopståede rækker, uanset hvorfra dette forslag anskues i området. Placeringen af møllerne ved forlængelse af rækkerne sker med samme afstand imellem, som de eksisterende møller, med +- 5%, som kommunen tillader i afvigelse. Dette har givet lidt problemer med at en mølle i den sydlige række, som kommer tæt på nord siden af afvandingskanalen Geddegrøften. Dette kan dog nemt afhjælpes ved at opfører en spunsvæg ud mod kanalen. Denne løsning kan godkendes af Ringkøbing-Skjern kommunes vandløbsafdeling, ref. Svend Madsen Ligeledes påtænkes bygget en tunnel/rørbro over Geddegrøften til den sydligste mølle i syd rækken, som bliver placeret syd for grøften. Dette for at spare god landbrugsjord til vej på sydsiden af Geddegrøften og samtidig derved også at binde denne mølle bedre sammen med vej og infrastrukturen til de øvrige nye møller. Alt sammen resurse- og materiale besparende. Ligeledes påtænkes nye veje anlagt i de nye vandløbs randzoner, hvor dette er mest fordelagtigt. Derved bruges så mindre god dyrkbart landbrugsjord til vejanlæg, totalt set. Disse løsninger kan også godkendes af kommunens vandløbsafdeling, ref. igen Svend Madsen. Med hensyn til den offentlige vej, Bandsbølvej, forbedres og forstærkes denne mod øst i forbindelse med udbygningen i denne retning. Møllerne bliver placeret med 3 stk. på jord tilhørende Torben Poulsen, Nørbæk 22, Velling og med 1 mølle hver, på jord tilhørende henholdsvis Hans Jørgen Siem, Kirkehøjvej 12, Nr.Bork og Bjarke Hansson Krarup, Tarmvej 107, Hemmet. Der foreligger lodsejeraftaler om alle nye mølleplaceringer og adgangs vejret til disse. Tinglysning er netop nu under behandling. Det er hensigten at én mølle vil blive udbudt efter køberetsordningen, svarende til 20% af produktionen af de nye møller. Én til to møller, vil formodentlig delvist erhverves af lodsejere og at 2 øvrige møller skal drives af Vindmølledrift I/S, V/Anne & Bent A. Rasmussen. Ligeledes forpligtiges alle nye møller til at bidrage økonomisk til lokalsamfundet / foreningslivet i Hemmet og Nr. Bork byer, på lige og samme vilkår som de eksisterende 6 møller. De medsendte støjberegninger dokumenterer, at støjkravene med standardmøller støjdæmpet til ca. mode 4-6, på de nye møller kan overholdes på alle lokaliteter. Det forudsættes også at Vindmølledrift I/S eksisterende mølle støjdæmpes til ca. mode 4-6. Ligeledes forudsættes beboelsen Bandsbølvej 45 nedlagt. Aftale om nedlæggelse haves. Beboelsen Svinkvej 1 nedlægges. Alternativt for nedlæggelse af Side 5 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

6 Svinkvej 1, kan den nordligste mølle i eksisterende park støjdæmpes til ca. mode 4-6, hvis nødvendigt. Nærmeste naboer til de nye møller bliver Holmvej 4 med ca. 595 meter, Bandsbølvej 39 med ca. 645 meter og Houmvej 4 med ca. 675 meter til nærmeste nye mølle. Alternativt kan der opstilles 5 stk. 3 MW V112 Vestas møller med en totalhøjde på 140 m, hvis støjkonsekvensområde er væsentlig mindre end for V90, primært de nye lavfrekvente 20 db. krav. Denne mølle er nyeste teknologi fra Vestas, hvor støjudbredelsen er målelig reduceret ifh. til V90. Den har Betydelig større produktion ved samme installerede effekt, 3MW, på samme placering, men er også en dyrere løsning. Dette kræver naturligvis byrådets godkendelse, da denne mølle type har et andet udseende end de eksisterende møller i parken i dag! Det vil være en forudsætning for realisering af projektet, at antal af møller forøges fra de nuværende 6 møller, til 11 vindmøller totalt i rammeområde 24 Holmen, lokalplan 278. kritisk for disse, da Lønborg Hede parken jo er tættere på og endda med højere møller, 150 meter! Mindesmærket Flyvergraven, som er fredet, vil fortsat forblive uforstyrret med god afstand til nye møller. Ligeledes berøres heller ingen 3 områder. Vi håber byrådet vil behandle dette tillæg til tidligere ansøgning positivt, og bruge og udnytte de dokumenterede gode vindforhold i området, der gives muligheder for i det allerede udlagte og godkendte rammeområde 24 Holmen. Vi synes denne, en af Danmarks bedste vindmølleplaceringer bør udnyttes fuldt ud først, før der tages endelig beslutning om yderlige vindmølleprojekter i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet får her chancen for også at give andre/nye aktører muligheder for at opstille vindmøller i denne del af en ellers rigtig god imødekommende og vindmøllefremmende kommune. Projektet i sin helhed, vil blive udviklet af Vindmølledrift I/S med bistand fra Lemvigegnens Landboforening. Med hensyn til måske kommende STYG testmøller, som jo også skulle være Vestas møller, anser vi ikke Holmen vindmølleparken værende Side 6 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

7 Området Enhver ny mølle skal opfylde et afstandskrav til beboelsesejendomme på 4 x møllens totalhøjde. På nedenstående kort er det område afgrænset, hvor dette krav er opfyldt med opstilling af møller med en totalhøjde på 135 m (afstandskrav til naboer = 540 m). angiver eksisterende møller. Side 7 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

8 Foreslået opstillingsmønster Der foreslås opstillet i alt 5 møller ud fra nedenstående opstillingsmønster, hvor symboliserer en ny vindmølle, og eksisterende møller. Møllerne har i forslaget en rotordiameter på 90 m og en totalhøjde på 135 m og er af typen Vestas V90. Der vil kunne komme variation i mølledimensionen i et endeligt møllevalg. Side 8 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

9 Visualisering Visualisering af de 6 eksisterende møller på Holmen set fra syd. Side 9 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

10 Visualisering af de 6 eksisterende + 5 foreslåede vindmøller set fra syd. Side 10 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

11 Eksisterende møller i området I en radius på m (=28 x 135 m) omkring de foreslåede nye møller er der i alt 12 møller, som er markeret med. På dendenstående kort er dette området markeret med rød cirkel. I parken ved Holmen er der 6 eksisterende V90 møller, og ca 3 km øst for området er der 5 eksisterende 500 kw møller (Skudbøl). Samspillet med disse eksisterende møller skal beskrives i en senere VVM-redegørelse, men landskabet vurderes at rumme gode muligheder for indplacering af de foreslåede 5 møller, og disse 5 møller vil være en naturlig og letopfattelig del af de nuværende møller på Holmen. Side 11 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

12 Eksisterende møller, som skal indgå i den samlede støjberegning Nedenstående 2 cirkler indkredser de eksisterende møller, som skal inddrages i den samlede støjanalyse for de nye møller. Det ses, at det er de 5 eksisterende møller på Holmen, som skal indgå i analysen. Side 12 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

13 Fredning og naturudpegninger i området Omkring landbrugsejendommene hvorpå mølleområdet foreslås udlagt udøves der i dag almindelig landbrugsdrift. Det foreslåede opstillingsområde ligger umiddelbart syd for de 6 viste møller. Kortudsnit visende beskyttede naturtyper i området. Side 13 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

14 Årlig energiproduktion De 5 vindmøller forventes hver at kunne producere kwh pr år. Den udvidede del af vindmølleparken vil således samlet kunne producere ca kwh. Støjberegning I programmet Windpro version 2.8 er der gennemført en beregning på de nye møllers støjbidrag til det omgivende område. Der gælder følgende krav til støj: Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der eventuelt bebos af vindmølle ejer(e). Analysen fremgår detaljeret i vedhæftede bilag. På nedenstående kort fremgår også 2 isolinjer, som viser grænsen for støj. Der er også undersøgt for lavfrekvent støj, og der ses ingen problemer med overholdelse af lovkravet om maksimalt 20 db lavfrekvent støj indendørs i naboboligerne. Side 14 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

15 Den røde kurve viser grænseområdet, hvor møllerne støjer 44 db ved 8 m/sek (max støjbelastning i det åbne land) og den blå viser støjbidraget på 39 db ved 8 m/sek (max støjbelastning i beboelsesområder). Der sker ingen overskridelse af støj ved 8 m/sek på ejendomme som ikke nedlægges eller beboes af ansøgerne. Side 15 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

16 Den røde kurve viser grænseområdet, hvor møllerne støjer 42 db ved 6 m/sek (max støjbelastning i det åbne land) og den blå viser støjbidraget på 37 db ved 6 m/sek (max støjbelastning i beboelsesområder). Der sker heller ingen overskridelse af støj ved 6 m/sek. Side 16 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

17 Specifik omkring lavfrekvent støj Nedenstående kort viser den lavfrekvente støjudbredelse ved 8 m/sek fra de eksisterende 6 møller samt fra de 5 planlagte møller. Alle støjkrav overholdes (krav max 20 db). Side 17 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

18 Nedenstående kort viser den lavfrekvente støjudbredelse ved 6 m/sek fra de eksisterende 6 møller samt fra de 5 planlagte møller. Alle støjkrav overholdes (krav max 20 db). Side 18 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

19 Støjbarometer Til illustration af hvordan støj opfattes i forhold til kendte oplevede lyde bruges typisk det såkaldte støjbarometer, som ses herunder: Side 19 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

20 Skyggekastanalyse Vindmøllebekendtgørelsen foreskriver en vejledende grænse på maksimalt 10 timers skyggekast/år på beboelser. Det nedenstående kort viser den forventede skyggekast-tid i timer pr år uden brug af skyggestop, hvilket er en installation, som møllerne kan udstyres med. 3 ejendomme forventes at modtage mere end 10 timers skyggebelastning, hvis ikke der installeres skyggestop. Side 20 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

21 Lokal forankring Det er ansøgers klare målsætning at sikre størst mulig lokal forankring af et eventuelt fremtidigt vindmølleprojekt. Derfor vil et kommende vindmølleprojekt blive udbudt med de lovpligtige 20% af kapaciteten via VE-andele, og ansøger håber at denne andel af mølleparken kan sælges til nærtboende naboer. Konklusion Ud fra de gældende krav om overholdelse af afstandskravene til boliger samt overholdelse af støjkrav er det muligt at udvide vindmølleområdet Holmen med i alt 5 vindmøller med en totalhøjde på 135 m på den viste lokalitet. Projektet foreslås indpasset i et landbrugsområde, hvor der er rigtig god plads til naboejendommene. Således er der også støjmæssigt en passende stor margin til de nærmeste beboelser. Vi håber byrådet vil behandle dette tillæg til tidligere ansøgning positivt, og bruge og udnytte de dokumenterede gode vindforhold i området, der gives muligheder for i det allerede udlagte og godkendte rammeområde 24 Holmen. Vi synes denne, en af Danmarks bedste vindmølleplaceringer, bør udnyttes fuldt ud først, før der tages endelig beslutning om yderlige vindmølleprojekter i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet får her chancen for også at give andre/nye aktører muligheder for at opstille vindmøller i denne del af en ellers rigtig god imødekommende og vindmøllefremmende kommunen Det er der for ansøgers klare ønske og mål, at Ringkjøbing-Skjern Kommune medtager området i den videre planlægning for vindmøller i kommunen. Venlig hilsen Vindmølledrift I/S, V/Anne& Bent A. Rasmussen, Engsøparken 127, 7200 Grindsted Vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Mobil Side 21 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

22 Bilag støjberegninger Side 22 Forslag om udvidelse af vindmølleområde Holmen

23 Projekt: Holmen - udvidelse DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 6 eksist + 5 nye Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version Okt 2012 Udskrevet/Side :40 / 1 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :40/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0 m (... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0 m (... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,3 VESTAS V !O! nav: 90,0 m (... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0 m (... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0 m (... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 104,2 f 8,0 107,0 f Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 104,2 f 8,0 107,0 f Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Holmen T4 målte værdier 90 m nav 6,0 103,8 8,0 107,3 Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 104,2 f 8,0 107,0 f Nej , : 3000 kw VESTA... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Holmen T6 målte værdier 90 m nav 6,0 102,9 8,0 106,8 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 42,2 Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,7 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 41,6 Ja Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,9 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 43,0 Ja Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,0 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja D 8,0 44,0 42,2 Ja Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,0 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 41,4 Ja Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,9 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 39,3 Ja Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 39,0 Ja Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja H 8,0 44,0 42,0 Ja Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,6 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja I 8,0 44,0 40,0 Ja Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,0 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja J 8,0 44,0 41,9 Ja Ja K Nedlægges ,2 1,5 6,0 999,0 41,9 Ja Ja K 8,0 999,0 44,4 Ja Ja WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

24 Projekt: Holmen - udvidelse DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 6 eksist + 5 nye WindPRO version Okt 2012 Udskrevet/Side :40 / 2 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :40/ Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

25 WindPRO version Okt 2012 Projekt: Udskrevet/Side Holmen - udvidelse :40 / 3 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :40/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 6 eksist + 5 nye Støj [db(a)] m Kort: Nymindegab 1114 III SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 WindPRO version Okt 2012 Projekt: Udskrevet/Side Holmen - udvidelse :40 / 4 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :40/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 6 eksist + 5 nye Støj [db(a)] db(a) m Kort: Nymindegab 1114 III SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 Projekt: Holmen - udvidelse DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støjanalyse Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version Okt 2012 Udskrevet/Side :47 / 1 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f ,3 VESTAS V !O! nav: 90,0... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f ,0 VESTAS V !O! nav: 90,0... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 6 6,0 87,7 f 8,0 92,1 f , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 90,8 f 8,0 95,4 f , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 90,8 f 8,0 95,4 f , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Holmen T4 målte værdier 90 m nav 6,0 90,9 8,0 96, , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Oktavbåndsfordelte støjdata mode 0 6,0 90,8 f 8,0 95,4 f , : 3000 kw VES... Ja VESTAS V ,0 90,0 USER Holmen T6 målte værdier 90 m nav 6,0 91,5 8,0 95,6 f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 14,5 Ja A 8,0 999,0 20,9 Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (13) ,0 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja B 8,0 20,0 19,7 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (15) ,7 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja C 8,0 20,0 19,2 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (16) ,6 1,5 6,0 20,0 14,5 Ja D 8,0 20,0 19,9 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (17) ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 Ja E 8,0 20,0 19,6 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (18) ,0 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja F 8,0 20,0 19,1 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (19) ,9 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja G 8,0 20,0 17,6 Ja H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (20) ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja H 8,0 20,0 17,4 Ja I nr ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 Ja I 8,0 20,0 19,5 Ja J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (22) ,6 1,5 6,0 20,0 12,4 Ja J 8,0 20,0 17,6 Ja K Nedlægges ,3 1,5 6,0 100,0 15,7 Ja K 8,0 100,0 21,0 Ja WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 Projekt: Holmen - udvidelse DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støjanalyse WindPRO version Okt 2012 Udskrevet/Side :47 / 2 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29 WindPRO version Okt 2012 Projekt: Udskrevet/Side Holmen - udvidelse :47 / 3 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støjanalyse Støj [db(a)] m Kort: Nymindegab 1114 III SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

30 WindPRO version Okt 2012 Projekt: Udskrevet/Side Holmen - udvidelse :47 / 4 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støjanalyse Støj [db(a)] m Kort: Nymindegab 1114 III SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 07-02-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved Brejning Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Offentligt møde 15. marts 2017 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Beskrivelse af projektet Projektet består af 6 møller med en totalhøjde på 149,9 m på Holmen, som er beliggende ca. 2

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere