Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C"

Transkript

1 Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR BETJEN DIG SELV Afgørelse om at mindre ændring i vindmølleprojekt på ejendommen Kalundborgvej 80, 4470 Svebølle, ikke er screeningspligtig i henhold til VVMbekendtgørelsen Teknik og Miljø har modtaget anmeldelse efter byggeloven om opførelse af tre vindmøller på ejendommen matr. nr. 1a, Løgtved By, Viskinge, beliggende Kalundborgvej 80, 4470 Svebølle. Det kan konstateres, at det anmeldte vindmølleprojekt er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag for området, som omfatter Tillæg nr. 9 til Kommuneplan og Lokalplan nr. 543 for store vindmøller ved St. Løgtvedgaard. Ved det nu anmeldte vindmølleprojekt ønskes dog foretaget mindre ændringer af vindmøllerne i forhold til de vindmøller, som allerede er godkendt, jf. lokalplanens hovedforslag og VVM-undersøgelsen (i det følgende benævnt som de allerede godkendte vindmøller). I den foreliggende VVM-redegørelse og miljøvurdering af maj 2012 er behandlet opstillingen af 3 stk. 2,3-3,0 MW gearløse vindmøller på hver 130 m, med en navhøjde på 79,5 m og en rotordiameter på 101 m. Grundet bl.a. teknologisk udvikling i den mellemliggende periode, ønskes de tre vindmøller (Siemens) erstattet med 3 stk. 2,0 MW møller med gear (VESTAS). Møllernes totalhøjde skal fortsat være 130 m, men navhøjde øges med 0,5 m til 80 m og rotordiameteren mindskes med 1 m til 100 m. Vindmøllernes bidrag til miljøforbedring ved produktion af strøm vil være uændret, da der forventes den samme årlige produktion i MWh på de anmeldte vindmøller, som på de vindmøller, der allerede er godkendt. Forhold til VVM-bekendtgørelsen De anmeldte vindmøller er omfattet af et anlægsprojekt, der er godkendt ved en VVMtilladelse af 8. januar 2013, og som er udstedt på baggrund af gennemført kommuneplantillæg og lokalplan, inkl. VVM-redegørelse og miljørapport. Plangrundlaget er stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Kontakt Sagsansvarlig: Miriam Thastum Teknik og Miljø Telefon, direkte: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Telefon, omstilling: Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening 1/3

2 I henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, er ændringer eller udvidelser af et allerede godkendt projekt som det omhandlende screeningspligtigt, når det kan være til skade for miljøet. På denne baggrund har Teknik og Miljø foretaget en vurdering af, om ændringerne i det anmeldte vindmølleprojekt, set i relation til den gennemførte VVM-undersøgelse, kan være til skade for miljøet, og dermed om der skal gennemføres en VVM-screening. Vurdering af om ændringen kan være til skade for miljøet Ved vurderingen anvendes det brede miljøbegreb jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3, som omfatter anlæggets karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning. Vindmøllerne opføres med samme placering og totalhøjde som anført i det godkendte plangrundlag. Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter bliver på 1:1,25, hvilket er i overensstemmelse med plangrundlaget. Rotordiameteren reduceres fra 101 m til 100 m og navhøjden øges fra 79,5 til 80 m. De ønskede ændringer er forholdsvis små, og det vurderes derfor, at de ikke vil medføre forandringer i den landskabelige påvirkning af betydning. På baggrund af redegørelse for støjberegninger, som indsendt af ansøger, vurderes det, at støj ved naboer er stort set uændret ved vindhastighed på 6 m/s, mens støjen ved 8 m/s er reduceret. Det vurderes derfor, at naboerne samlet set stilles bedre i forhold til støjpåvirkning ved de anmeldte møller end ved de møller, som oprindeligt søgtes opstillede. For lavfrekvent støj er støjen stort set uændret ved 8 m/s, mens den er reduceret for alle naboer ved 6 m/s. Her vurderes naboerne ligeledes samlet at blive stillet bedre ved det anmeldte projekt. Der vil være en mindre ændring i forhold til muligt skyggekast ved naboer, idet de forkortede vinger vil medføre et lidt reduceret skyggekast. For den nabo, hvor der kan opleves det maksimale, teoretiske udendørs skyggekast på 26 t og 25 min om året, reduceres dette med 36 min. Det bemærkes, at VVM-tilladelsens vilkår, pkt. D, om at ingen nabobeboelser må udsættes for mere end 10 timers reelt skyggekast om året fortsat vil være gældende, jf. vilkår under punkt D. Der vil ikke være ændret påvirkning af geologi og grundvand, da udformning af fundamenter på de anmeldte vindmøller ikke væsentligt adskiller sig fra de godkendte vindmøller. De anmeldte vindmøller har en lidt mindre rotordiameter, men samme totalhøjde som de godkendte vindmøller. Denne ændring vurderes ikke at påvirke naturområder mere end det Kontakt Sagsansvarlig: Miriam Thastum Teknik og Miljø Telefon, direkte: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400Kalundborg Telefon, omstilling: /3

3 oprindeligt godkendte. Det gælder både Natura 2000-områder, områder beskyttet af 3 iht. naturbeskyttelsesloven og arter beskyttet under habitatdirektivet. Omkring øvrige forhold, som er behandlet i VVM-redegørelse og miljørapport, så vurderes de ændrede vindmøller ikke at have en ændret påvirkning på trafikale forhold, udtaget areal af landbrugsdrift, forholdet til lufttrafik, radiokæder, ledningsanlæg, socioøkonomiske forhold og el-produktion. Afgørelse På baggrund af det fremsendte anmeldelsesmateriale konkluderer Teknik og Miljø derfor, at ændringen i det anmeldte vindmølleprojekt, set i forhold til det allerede godkendte projekt, ikke kan være til skade for miljøet. Ændringen i vindmølleprojektet udløser dermed ikke screeningspligt i henhold til VVMbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14. Til orientering kan det oplyses, at denne afgørelse offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 20. februar 2015 og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Med venlig hilsen Miriam Thastum Planlægger Bilag der er lagt til grund for afgørelsen: Projekt opsummeret Visualisering af hhv. anmeldt og oprindelig godkendt vindmølle Tegning af ændret vindmølle Skyggeberegninger Støjberegninger VVM-tilladelse af 8. januar 2013 Kontakt Sagsansvarlig: Miriam Thastum Teknik og Miljø Telefon, direkte: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400Kalundborg Telefon, omstilling: /3

4

5 Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, nominel Rotordiameter Navhøjde Afstand [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja VESTAS V ,0 80, Ny Ja Siemens SWT ,0 79,5 519 Anbefalet betragtningsafstand: 35 cm Billede taget: :47:00 Linse: 46 mm Film: 39x19 mm Punkter: 2000x1000 Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindretning: 0 Fotoretning: 33 Kamera: Forfra Billede: Oprettet af:

6 Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, nominel Rotordiameter Navhøjde Afstand [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja VESTAS V ,0 80, Ny Ja Siemens SWT ,0 79,5 519 Anbefalet betragtningsafstand: 35 cm Billede taget: :47:00 Linse: 46 mm Film: 39x19 mm Punkter: 2000x1000 Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindretning: 160 Fotoretning: 33 Kamera: Fra siden Billede: Oprettet af:

7 VESTAS PROPRIETARY NOTICE: NOTICE: This document This document contains contains valuable valuable confidential confidential information information of Vestas Wind of Vestas Systems Wind A/S. Systems It is protected A/S. Itby is copyright protectedlaw by copyright as an unpublished law as an work. unpublished Vestas reserves work. Vestas all patent, reserves copyright, all patent,copyright, trade secret, and trade other secret, proprietary and other rights proprietary to it. The information rights to it. in The this information document may in this not document be used, may reproduced, not be used, or disclosed reproduced, except or if disclosed and to the except extent if rights and to are the expressly extent rights granted are by expressly Vestas in granted writing by and Vestas subject in to writing applicable and subject conditions. to applicable Vestas conditions. disclaims all Vestas warranties disclaims except all as warranties expressly granted exceptby as written expressly agreement granted and by written is not responsible agreement for and unauthorized is not responsible uses, for for which unauthorized it may pursue uses, legal for remedies which it may against pursue responsible legal remedies parties. against responsible parties.

8 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Hovedresultat Beregning: 3 stk V m VVM Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Ruhedsfiler Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve :32 / :13/ For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer Lægivere ikke anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Ny mølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,5 VESTAS V Ja VESTAS V ,0 80, , ,5 VESTAS V Ja VESTAS V ,0 80, , ,5 VESTAS V Ja VESTAS V ,0 80, ,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] 1 Skovgårdsvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 2 Skovgårdsvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 3 Skovgårdsvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 4 Skovgårdsvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 5 Kalundborgvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 6 Store ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 7 Kalundborgvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 8 Kalundborgvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 9 Jydegårdsvej ,0 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 10 Kalundborgvej ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 11 Kalundborgvej ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 12 Mindegårdsvej ,8 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 13 Mindegårdsvej ,7 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 14 Mindegårdsvej ,6 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 15 Mindegårdsvej ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 17 Moselund 3A ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 18 Moselund ,5 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 19 Kalredvej ,3 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" 20 Kaldredvej ,8 20,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand"

9 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Hovedresultat Beregning: 3 stk V m VVM Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Navn Skyggetimer pr. år [h/år] 1 Skovgårdsvej 13 18:18 2 Skovgårdsvej 11 25:49 3 Skovgårdsvej 4 14:24 4 Skovgårdsvej 7 8:21 5 Kalundborgvej 117 8:07 6 Store 1:58 7 Kalundborgvej 82 0:00 8 Kalundborgvej 88 0:00 9 Jydegårdsvej 23 0:00 10 Kalundborgvej 90 0:00 11 Kalundborgvej 98 0:00 12 Mindegårdsvej 7 8:50 13 Mindegårdsvej 11 13:05 14 Mindegårdsvej 4 14:33 15 Mindegårdsvej 13 9:54 17 Moselund 3A 5:27 18 Moselund 5 6:34 19 Kalredvej 52 2:58 20 Kaldredvej 42 0: :32 / :13/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (10) 237:31 46:36 2 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (11) 192:26 36:57 3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (12) 195:03 41:01

10 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 3 stk V m VVM 1: Skovgårdsvej 13 2: Skovgårdsvej :32 / :13/ : Skovgårdsvej 4 4: Skovgårdsvej 7 5: Kalundborgvej 117 6: Store Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (10) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (11) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (12)

11 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 3 stk V m VVM 7: Kalundborgvej 82 8: Kalundborgvej :32 / :13/ : Jydegårdsvej 23 10: Kalundborgvej 90 11: Kalundborgvej 98 12: Mindegårdsvej 7 Vindmøller 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (12)

12 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 3 stk V m VVM 13: Mindegårdsvej 11 14: Mindegårdsvej :32 / :13/ : Mindegårdsvej 13 17: Moselund 3A 18: Moselund 5 19: Kalredvej 52 Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (10) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (11) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (TOT:130,0 m) (12)

13 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 3 stk V m VVM 20: Kaldredvej :32 / :13/ Vindmøller

14 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i SHADOW - Kort Beregning: 3 stk V m VVM :32 / :13/ m Kort: Kort _6200_ _620, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Skyggemodtager WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Skygge Aalborg kort Ø, Tlf. niveau: Højdekonturer , Fax ,

15 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3 Vestas V100 2,0 MW a 0,0,1 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :25 / :03/ Vindmøller Ny mølle Støjfølsomt område Målestok 1: Eksisterende vindmølle ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,5 VESTAS V !O! nav: 80,0...Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 V100Mk10 2,0 MW ,0 103,8 8,0 105,0 Nej ,5 VESTAS V !O! nav: 80,0...Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 V100Mk10 2,0 MW ,0 103,8 8,0 105,0 Nej ,5 VESTAS V !O! nav: 80,0...Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 1 skaleret fra level 0 til samlet Gen. Specs. V04 6,0 102,8 8,0 102,8 Nej , : 750 kw NEG MICO... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,7 f 8,0 98,5 f Nej , : 750 kw NEG MICO... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,7 f 8,0 98,5 f Nej , : 750 kw NEG MICO... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,7 f 8,0 98,5 f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Distance to noise Støj demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] 1 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 96 Ja 1 8,0 44,0 41,3 137 Ja 2 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 42,0 40,7 72 Ja 2 8,0 44,0 41,8 119 Ja 3 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 42,0 37,1 319 Ja 3 8,0 44,0 38,1 370 Ja 4 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 37,0 35,7 103 Ja 4 8,0 39,0 36,6 188 Ja 5 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 37,0 34,5 209 Ja 5 8,0 39,0 35,3 296 Ja 6 Kalundborgvej ,7 1,5 6,0 42,0 41,4 26 Ja 6 8,0 44,0 42,0 90 Ja 7 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 42,0 36,0 352 Ja 7 8,0 44,0 36,6 415 Ja 8 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 42,0 36,5 302 Ja 8 8,0 44,0 37,1 364 Ja 9 Jydegårdsvej ,0 1,5 6,0 37,0 34,1 225 Ja 9 8,0 39,0 34,7 317 Ja 10 Kalundborgvej ,1 1,5 6,0 42,0 33,7 521 Ja 10 8,0 44,0 34,4 583 Ja 11 Kalundborgvej ,5 1,5 6,0 37,0 32,3 393 Ja 11 8,0 39,0 33,0 486 Ja 12 Mindegårdsvej ,8 1,5 6,0 42,0 33,4 590 Ja 12 8,0 44,0 34,1 654 Ja 13 Mindegårdsvej ,8 1,5 6,0 42,0 36,6 324 Ja 13 8,0 44,0 37,3 387 Ja 14 Mindegårdsvej ,5 1,5 6,0 42,0 37,6 255 Ja Fortsættes næste side...

16 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i :25 / :03/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3 Vestas V100 2,0 MW a 0,0,1...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Distance to noise Støj demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] 14 8,0 44,0 38,3 319 Ja 15 Mindegårdsvej ,5 1,5 6,0 42,0 35,1 485 Ja 15 8,0 44,0 35,9 546 Ja 17 Moselund 3A ,5 1,5 6,0 42,0 35,9 394 Ja 17 8,0 44,0 37,0 434 Ja 18 Moselund ,5 1,5 6,0 42,0 37,8 241 Ja 18 8,0 44,0 38,9 277 Ja 19 Kalredvej ,0 1,5 6,0 42,0 37,6 239 Ja 19 8,0 44,0 38,7 272 Ja 20 Kaldredvej ,1 1,5 6,0 42,0 33,1 590 Ja 20 8,0 44,0 34,3 623 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO

17 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 3 Vestas V100 2,0 MW a 0,0, :25 / :03/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _620, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

18 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 3 Vestas V100 2,0 MW a 0,0, :25 / :03/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _620, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

19 Støjbekendtgørelsen sætter grænser ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s i 10 m s højde for samlet støj og for lavfrekvent støj. Samlet støj ved 6 m/s: 6 m/s Samlet støj Grænseværdier VVM 3 V100 a Nabo Værdierne for de to opstillinger ligger under grænseværdierne og næsten ens. Der er en tendens til, at 3 V100 ligger over værdierne fra VVM. Største forskel er 0,5 db. Lavfrekvent støj ved 6 m/s: 6 m/s Lavfrekvent støj Grænseværdier VVM 3 V100 a Nabo Værdierne ligger langt under grænseværdierne. 3 V100 ligger under VVM ved alle naboer. Ca. 1,5 db. Side 2 af 4 Tue Nielsen

20 Samlet støj ved 8 m/s: 8 m/s Samlet støj Grænseværdier VVM 3 V100 a Nabo Værdierne fra VVM ligger ved nabo 2 tæt på grænseværdien og ved nabo 4 direkte på grænseværdien. Værdierne for 3 V100 ligger alle steder klart under VVM. Omkring 2,4 db. Lavfrekvent støj ved 8 m/s: 8 m/s Lavfrekvent støj Grænseværdier VVM 3 V100 a Nabo Værdierne for de to opstillinger ligger langt under grænseværdierne og næsten ens. Der er en tendens til at 3 V100 ligger under VVM. De 3 stk. Vestas V100 2,0 MW er beregnet til en samlet årlig produktion på ca MWh. Se medsendte Park-beregning. Side 3 af 4 Tue Nielsen

21 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent Vestas V100 2,0 MW a Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :30 / :29/ Vindmøller Ny mølle Støjfølsomt område Målestok 1: Eksisterende vindmølle ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,5 VESTAS V !O! nav:...ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 V100Mk10 2,0 MW ,0 90,8 8,0 92, ,5 VESTAS V !O! nav:...ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 V100Mk10 2,0 MW ,0 90,8 8,0 92, ,5 VESTAS V !O! nav:...ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 V100Mk10 2,0 MW ,0 90,8 8,0 92, , : 750 kw NEG M... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 750 kw NEG M... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 750 kw NEG M... Nej NEG MICON NM44/ / ,0 40,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Distance to noise Støj demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] 1 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 20,0 12,1 373 Ja 1 8,0 20,0 14,3 308 Ja 2 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 20,0 12,6 387 Ja 2 8,0 20,0 14,7 305 Ja 3 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 20,0 9,9 622 Ja 3 8,0 20,0 12,0 546 Ja 4 Skovgårdsvej ,0 1,5 6,0 20,0 8,8 705 Ja 4 8,0 20,0 11,0 634 Ja 5 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 20,0 7,9 785 Ja 5 8,0 20,0 10,1 719 Ja 6 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 20,0 13,4 256 Ja 6 8,0 20,0 15,6 196 Ja 7 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 20,0 9,1 571 Ja 7 8,0 20,0 11,3 514 Ja 8 Kalundborgvej ,0 1,5 6,0 20,0 9,5 513 Ja 8 8,0 20,0 11,7 457 Ja 9 Jydegårdsvej ,0 1,5 6,0 20,0 7,7 704 Ja 9 8,0 20,0 9,9 648 Ja 10 Kalundborgvej ,4 1,5 6,0 20,0 7,4 733 Ja 10 8,0 20,0 9,6 676 Ja 11 Kalundborgvej ,5 1,5 6,0 20,0 6,4 870 Ja 11 8,0 20,0 8,6 814 Ja 12 Mindegårdsvej ,8 1,5 6,0 20,0 7,2 814 Ja 12 8,0 20,0 9,5 756 Ja 13 Mindegårdsvej ,8 1,5 6,0 20,0 9,7 554 Ja 13 8,0 20,0 11,9 494 Ja 14 Mindegårdsvej ,5 1,5 6,0 20,0 10,4 488 Ja Fortsættes næste side...

22 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i :30 / :29/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent Vestas V100 2,0 MW a...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Distance to noise Støj demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] 14 8,0 20,0 12,6 427 Ja 15 Mindegårdsvej ,5 1,5 6,0 20,0 8,5 764 Ja 15 8,0 20,0 10,7 694 Ja 17 Moselund 3A ,5 1,5 6,0 20,0 8,9 662 Ja 17 8,0 20,0 11,1 598 Ja 18 Moselund ,5 1,5 6,0 20,0 10,2 491 Ja 18 8,0 20,0 12,4 431 Ja 19 Kalredvej ,0 1,5 6,0 20,0 9,9 482 Ja 19 8,0 20,0 12,1 425 Ja 20 Kaldredvej ,5 1,5 6,0 20,0 6,6 831 Ja 20 8,0 20,0 8,8 775 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO

23 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent Vestas V100 2,0 MW a :30 / :29/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _620, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent Vestas V100 2,0 MW a :30 / :29/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _620, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

25

26

27

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Arne Peter Nørrevang Lundegården Lejlighedsvej 2 4592 Sejerø DATO 23. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-48388 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Natur og Miljø. Cirkel Energi Afgørelse om VVM-pligt, Elsøvej 116, Elsø, 7900 Nykøbing M.

Natur og Miljø. Cirkel Energi Afgørelse om VVM-pligt, Elsøvej 116, Elsø, 7900 Nykøbing M. Natur og Miljø Cirkel Energi kbi@cirkelenergi.dk Afgørelse om VVM-pligt, Elsøvej 116, Elsø, 7900 Nykøbing M. Dato: 26-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-9506 Navn: Helle Thorning Bertelsen Direkte tlf.nr.: 9970

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Natur og Miljø. Ny Vindenergi ApS Lise Nørgaard. Afgørelse om VVM, Holmgårdsvej 9, Elsø, Nykøbing M.

Natur og Miljø. Ny Vindenergi ApS Lise Nørgaard. Afgørelse om VVM, Holmgårdsvej 9, Elsø, Nykøbing M. Natur og Miljø Ny Vindenergi ApS Lise Nørgaard ln@nyvindenergi.dk Afgørelse om VVM, Holmgårdsvej 9, Elsø, Nykøbing M. Dato: 14-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-11700 Navn: Helle Thorning Bertelsen Direkte tlf.nr.:

Læs mere

Boet efter John Oluf Riis, Lødderupvang 18, Lødderup, 7900 Nykøbing M. v. Henning Haubo Larsen

Boet efter John Oluf Riis, Lødderupvang 18, Lødderup, 7900 Nykøbing M. v. Henning Haubo Larsen Teknik og Miljø Boet efter John Oluf Riis, Lødderupvang 18, Lødderup, 7900 Nykøbing M. v. Henning Haubo Larsen Afgørelse om VVM- Lødderupvang 18, 7900 Nykøbing M. Dato: 11-08-2016 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere