Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1

2 Indhold Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark... 3 Projektet... 4 Statusoverblik Grundprincipper Afstande til naturudpegninger Afstande til fredninger Hellig Kors Kloster Andre lokalplaner Andre møllegrupper i området Nedlæggelse af boliger Støjkrav Lavfrekvent støj Skyggekast Lodsejeraftaler Alternative opstillinger Inddragelse af naboer og lokalt medejerskab Tilbudsblanket udleveret til naboer indenfor 10 x totalhøjde Konklusion og vurdering Ansøger og afsender af ansøgningen Bilag Udarbejdet for gårdejer Jens Falk Thøstesen, Bratbjergvej 4, 6900 Skjern af: Vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Mobil

3 Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark Med nærværende ansøgning ønsker afsender at anmode Ringkjøbing-Skjern Kommune om igangsætning af planlægningsprocessen for etablering af en ny vindmøllepark i det endnu ikke udlagte vindmølleområde, som beskrives nærmere i dette materiale. Ansøgerne ønsker en 100 % lokal forankring af vindmøllerne, og der ønskes taget størst mulige hensyn til lokalområdets oplevelse af planlægningsprocessen samt den efterfølgende driftsperiode af møllerne. Ejerskabet vil blive holdt 100 % på lokale hænder. Ansøgningen er udarbejdet med et hovedforslag om etablering af 5 stk. 140 m møller opstillet på ansøgers areal beliggende Bratbjergvej 4 mfl., 6900 Skjern. Ansøgningen erstatter tidligere udarbejdet og fremsendt ansøgning fra April

4 Projektet Projektet i nærværende ansøgning omfatter ansøgning om etablering af 5 nye vindmøller med en totalhøjde på 140 m. En mulig opstilling af møllerne fremgår af de nedenstående kort, hvor indikerer en ny mølle og dens maksimale rotorudslagsområde (56-56,5 m) samt totalhøjde (140 m). Kort 1: 1: Illustration af de ansøgte møllers placering. Inderste cirkel = rotorudslagsområde = 56-56,5 m. Yderste cirkel = totalhøjde = 140 m. Idet alle boliger på den vestlige del af Bratbjergvej nedlægges er det forudsat, at kravet om overholdelse af et afstandskrav på 1 x totalhøjde ikke bliver en restriktion til denne private fællesvej. Derfor er møllerne placeret tættere på end 1 x totahøjde til Bratbjergvej. 4

5 Kort 2: 1: Illustration af de ansøgte møllers placering. Kort 3: 1: Illustration af de ansøgte møllers placering. 5

6 Der foreslås etableret en af disse mølletyper, hvilket dog er foreløbige mølleforslag: Antal Generatoreffekt Totalhøjde Navhøjde, m Rotordiameter, m Estimat, årsproduktion pr mølle, kwh/år Vestas V ,45 MW 140 m 84 m 112 m Siemens DD 3, ,2 MW 140 m 83,5 m 113 m I beregningerne i dette materiale vil der blive vist uddybende beregninger for 5 møller af typen Vestas V112. 6

7 Statusoverblik Emne Status Bemærkninger 1 Lokalt forankrede møller Der forventes solgt 2,5 møller til lokalområdet 2 Afstande til naturudpegninger Ingen af møllerne stilles i områder med naturudpegninger (eksempelvis 3-områder) 3 Afstande til fredninger Kravet om overholdelse af et afstandskrav på 100 m til gravhøje overholdes 4 Landskabsudpegninger Der er ingen landskabsudpegninger i området 5 Andre lokalplaner i opstillingsområdet Der er ikke andre lokalplaner i området, som forhindrer mølleforslaget 6 Støjkrav Alle krav om overholdelse af almindeligt støj er overholdt 7 Lavfrekvent støj Alle krav om overholdelse af lavfrekvent støj er overholdt 8 Skyggekast Det garanteres, at ingen af møllerne vil give anledning til mere end 10 timers skyggekast 9 Lodsejeraftaler Møllerne opstilles på arealer, som tilhører den lokale ansøgergruppe. 10 Visuel oplevelse af mølleområdet Beskrives i en nærmere VVM-proces i Proces 11 Alternative opstillinger Er ikke muligt og relevant i denne ansøgning 12 Nedlæggelse af boliger De boliger der er behov for at nedlægge foreligger der skriftlige aftaler med (se bilag) 13 Positive tilkendegivelser Alle boliger indenfor 6 x totalhøjde har skriftligt tilkendegivet en positiv holdning til projektet 7

8 1. Grundprincipper Mølleprojektet gennemføres ud fra disse grundprincipper: Etablere en ny lokalejet møllepark Baseret på lokalt ejerskab Størst mulig hensyn til naboer Skal opfylde alle kriterier for mølleopstilling efter Ringkøbing-Skjern Kommunes vedtagne principper (fra november 2014) 8

9 2. Afstande til naturudpegninger Projektet placeres udenfor naturudpegninger i form af 3-områder og beskyttede vandløb mm. På nedenstående kort ses 3-udpegninger i området. Grøn markering = 3-udpegninger 9

10 3. Afstande til fredninger Møllerne opstilles med overholdelse af afstandskravet på 100 m til fredede fortidsminder. Disse fredninger fremgår af nedenstående kort. I nærområdet findes et rigt antal gravhøje, hvortil alle afstandskrav er overholdt. Møllerne er markeret med 56 m rotorudslagsradius (112 m rotordiameter). Alle afstandskrav til gravhøjsbeskyttelse er overholdt. 10

11 Hellig Kors Kloster Ca m nordvest for den nordvestligste af de 5 ansøgte møller findes Hellig Kors Kloster: På findes denne beskrivelse: Visionen Haakon og Isa Rabjerg - præsteægtepar uden børn - fik i 1950 erne en vision og et kald til at bygge kloster. For egne midler fik de opført et bygningskompleks på omkring 2000 m2 med kirke og refugium. Refugiets mange rum er fordelt på tre fløje i to og tre etager. Haakon og Isa tilstræbte at byggeriet skulle ligne et klassisk kloster med fire fløje omkring en indvendig gård, hvor kirken udgjorde den ene fløj. Det blev alt sammen bygget i løbet af en snes år fra 1955 og fremefter. Begyndelsen Det hele begyndte i Haakon Rabjerg født og opvokset i Højmark og på det tidspunkt folkekirkepræst i Tranum og Lerup Sogn - købte 14 ha. fortrinsvis uopdyrket hede. I en lavning mod vest byggede ægteparret et lille stråtækt hus af kampesten, Hellig Kors Retrætehus med eget kapel. Uden strøm og indlagt vand fungerede huset frem til 1992 som sommerhus for Haakon og Isa, og sidenhen som anden privat beboelse. Først i 1992 blev huset moderniseret, og der blev indlagt strøm og kommunalt vand. Haakons visions var nu større. Han beretter, at han fik kald til at bygge kloster og skabe rammer for et fællesskab af både mænd og kvinder og ægtepar med gæstevirksomhed som en væsentlig indtægtskilde. Bygningerne skulle falde sammen med den omgivende barske og storslåede natur. Derfor blev kirken bygget af indsamlede kampesten, så den kunne ligne en tidlig 1100-tals middelalderkirke. De tre beboelsesfløje blev bygget af mursten fra nedlagte gårde - dvs. mursten brændt på egnens oprindelige gamle teglværker. Byggeriet Byggeprocessen foregik gennem alle årene fortrinsvis ved frivillig hjælp, og der blev primært bygget i præstens tre ugers sommerferie, som i en årrække blev forlænget med et par uger som følge af en velvillig Aalborg-bisp. Byggeprocessen inkluderede især unge, men også enkelte faglærte håndværkere, som gratis gav deres ferie til byggeprojektet. I årene kom ungdomsgrupper fra flere kristne kirkesamfund og hjalp til med byggeriet nogle udsendt gennem Kirkernes Verdensråd. Byggeprocessen lod sig kun fuldføre i kraft af Haakon og Isas enkle, sparsommelige levevis og et sundt købmandsskab. Haakon sørgede for at indsamle gode brugte nedrivningsmaterialer, brugt inventar til kirken fra bl.a. lukkede valg- og frimenigheder og brugte møbler til klosterets øvrige rum. Endel møbler stammer fra Haakons og Isas hjem, andre er købt på loppe- og antikmarkeder. Stuerne og fællesarealer bærer i dag præg af tiden mellem de to verdenskrige. Den stil er forsøgt fastholdt. Dørvogterhuset Det mindre og mere beskedne røde hus, Dørvogterhuset blev bygget i 1958 til ramme om et regulært kloster- 11

12 fællesskab på evangelisk luthersk grund altså et lille protestantisk, franciskansk og økumenisk kvindekloster med plads til tre fastboende og ti gæster. Huset blev bygget af tidligere lægemissionær i Pakistan, Anna Bramsen som sammen med en medsøster aflagde løfte om fællesskab og fik lov at bygge et moderhus tæt op ad det store klosterbyggeri. De to og deres gæster levede i et fællesskab med en hverdag bygget op omkring tre daglige tidebønner og med afholdelse af mindre retræter for enkeltpersoner og grupper. Husets dagligstue rummer både et huskapel, spisestue og et lille dagligstuehjørne. I 1962 døde Anna Bramsen og kredsen omkring fællesskabet så sig ikke i stand til at videreføre klosterlivet. Den anden indviede søster flyttede til Mariadøtrene i Kollund. Stedet er i dag det eneste evangelisk lutherske klosterfællesskab i Danmark. Siden tjente Dørvogterhuset som beboelse for arbejdende hjælpere ved byggeriet. I midten af 1980 erne havde Haakon og Isa Rabjerg selv bolig i huset. Efter deres tragiske død ved en bilulykke i foråret 1990, har huset fortrinsvis været benyttet som bolig for daglige ledere af stedet, for hjælpere ved retræter og enkelte gæster. Mølleprojektet vurderes ikke at ville påvirke Hellig Kors Klosteret. 12

13 4. Andre lokalplaner I området er der nedenstående lokalplaner: De 2 nærmeste lokalplaner fremgår herunder: Lokalplan 77A og 69C udlægger det sydlige område af Dejbjerg Plantage (omkring Møllegård) til rekreativt område. 13

14 5. Andre møllegrupper i området Som det fremgår af nedenstående kort findes der i det ansøgte vindmølleområde eksisterende vindmølleparker. Nedenstående røde cirkelmarkering viser 28 x 140 = m omkring de ansøgte vindmøller. I denne zone findes der ikke andre eksisterende møller, som skal medinddrages i den samlede vurdering af de ansøgte møller. 14

15 6. Nedlæggelse af boliger Nedenstående kort viser de ejendomme, hvorpå beboelsen nedlægges. Der foreligger skriftlige aftaler med samtlige ejendomme, som skal nedlægges for at overholde afstandskravet på 4 x totalhøjden. På kortet herunder fremgår 4 x totalhøjde = 560 m samt 6 x totalhøjde = 840 m Der er tale om nedlæggelse af beboelsen på disse adresser: Bratbjergvej 6 Bratbjergvej 7 Bratbjergvej 5 Bratbjergvej 3 Skrebsgårdvej 1 Der er desuden indgået frivillige forlig med ejerne af beboelserne på: Lemvej 21 (indenfor 6 x totalhøjde) Skrebsgårdvej 2 (indenfor 6 x totalhøjde) De indgåede aftaler fremgår af bilag til ansøgningen. 15

16 7. Støjkrav Nedenstående kort indkredser de eksisterende møller i området, som (brutto) skal medtages i den samlede støjanalyse: De yderste 2 cirkler indkredser de møller, som skal medtages af hensyn til genberegning af støj ved de skærpede støjkravsområder (samlet bebyggelse) og de 2 inderste cirkler viser de møller som skal medtages af hensyn til genberegning af støj i landzonen. Konklusion: Der skal ikke medtages eksisterende vindmøller i den samlede støjanalyse for de 5 ansøgte møller. 16

17 Resulterende støjberegning almindelig støj Konklusion: Alle støjkrav er overholdt med store marginer. 17

18 8. Lavfrekvent støj Nedenstående kort viser udbredelsen af 20 db lavfrekvent støj. Ved alle naboer er støjkravene overholdt. En specificeret udskrift af støjanalysen fremgår af bilag. Konklusion: Alle støjkrav for lavfrekvent støj er overholdt. 18

19 9. Skyggekast Den vejledende grænseværdi for skyggebelastning fra vindmøllernes rotorpassage af solstråler, som kan give skyggekast ved boliger er 10 timer pr år. Nedenstående kort viser den sandsynlige skyggebelastningstid UDEN brug af skyggestop i timer pr år. Ved at installere skyggestop kan enhver risiko for skyggebelastning helt elimineres. 1 bolig som består efter mølleprojektet har risiko for mere end 10 timers skyggebelastning pr år selv uden brug af skyggestop. Idet 1 bolig givetvis får mere end 10 timers skyggebelastning udstyres møllerne med skyggestop. Analysen fremgår af bilag. 19

20 10. Lodsejeraftaler Møllerne opstilles på jordarealer, som tilhører ansøger til projektet. Derved er alle formaliteter omkring lodsejerforhold på plads. 11. Alternative opstillinger Vurderes ikke mulige og er derfor ikke behandlet i ansøgningen. 20

21 12. Inddragelse af naboer og lokalt medejerskab Det er helt afgørende vigtigt for ansøger, at der fortsat er en bred lokal opbakning til projektet. Foreløbigt er der derfor gjort følgende tiltag: 1. Opkøb af de nærmeste boliger til mølleområdet med henblik på nedlæggelse 2. Indgået frivillige forlig med de nærmeste naboer indenfor 6 x totalhøjde (se bilag) 3. Tilbud de nærmeste naboer indenfor m omkring mølleområdet hver en mulighed for at blive medejere af 0,1 mølle til kostpris ud over den andel, som udbydes via VE-ordningen. 4. Der køres en helt åben dialog med naboerne om projektet. Nedenstående kort viser 4, 6 og 10 x møllernes totalhøjde (560, 840 og 1400 m): 21

22 13. Tilbudsblanket udleveret til naboer indenfor 10 x totalhøjde 22

23 14. Konklusion og vurdering Det ansøgte mølleforslag søges indpasset i et område, som kendetegnes af landbrugsdrift og få naturudpegninger. Det vurderes, at der ikke sker en uacceptabel sammenblanding af tekniske anlæg ved at opføre de 5 ansøgte vindmøller på 140 m. Med afsæt i disse visuelle og landskabsmæssige forhold vurderes det, at de 5 ansøgte møller kan indpasses i området, og ansøger ønsker på det foreliggende grundlag, at Ringkjøbing-Skjern Kommune igangsætter en planlægning for en VVM-proces for de 5 ansøgte vindmøller. 15. Ansøger og afsender af ansøgningen Nærværende ansøgning om opstilling af vindmøller er udarbejdet for: Jens Falk Thøstesen Bratbjergvej Skjern Tlf af vindmøllerådgiver: Kristian Sejersbøl, Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf Bilag Støj- og skyggeberegninger samt kopier af indgåede aftaler 23

24 Projekt: Jens Falk Thøstesen DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Alm Støj 5 V112 lervad Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :25/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,1-14,0, 319,9 m Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,4 8,0 106,4 Nej ,7 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,4 8,0 106,4 Nej ,3 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,4 8,0 106,4 Nej ,2-13,0, 334,0 m Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,4 8,0 106,4 Nej ,1 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,4 8,0 106,4 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A ansøgers bolig ,1 1,5 6,0 99,0 43,6 Ja A 8,0 99,0 45,6 Ja B ejes af ansøger ,4 1,5 6,0 99,0 41,6 Ja B 8,0 99,0 43,6 Ja C ejes af ansøger ,0 1,5 6,0 99,0 41,7 Ja C 8,0 99,0 43,7 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,9 1,5 6,0 42,0 37,6 Ja D 8,0 44,0 39,6 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,4 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja E 8,0 44,0 36,9 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,4 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja F 8,0 44,0 37,7 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,1 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja G 8,0 44,0 38,4 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja H 8,0 44,0 39,4 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,9 1,5 6,0 42,0 40,1 Ja I 8,0 44,0 42,0 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 39,6 Ja J 8,0 44,0 41,5 Ja K Nedlægges ,5 1,5 6,0 99,0 42,6 Ja K 8,0 99,0 44,6 Ja L Nedlægges ,0 1,5 6,0 99,0 49,8 Ja L 8,0 99,0 51,8 Ja M Nedlægges ,5 1,5 6,0 99,0 54,8 Ja M 8,0 99,0 56,9 Ja N Nedlægges ,9 1,5 6,0 99,0 50,5 Ja N 8,0 99,0 52,5 Ja O Nedlægges ,3 1,5 6,0 99,0 45,3 Ja O 8,0 99,0 47,3 Ja P Hanning vest ,3 1,5 6,0 37,0 33,6 Ja P 8,0 39,0 35,5 Ja Q Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (34) ,4 1,5 6,0 42,0 39,1 Ja Q 8,0 44,0 41,0 Ja windpro af EMD International A/S, Tlf , :45 / 1 windpro

25 Projekt: Jens Falk Thøstesen DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Alm Støj 5 V112 lervad Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :25/ windpro af EMD International A/S, Tlf , :45 / 2 windpro

26 Projekt: Brugerlicens: Jens Falk Thøstesen Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :25/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Alm Støj 5 V112 lervad Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :45 / 3 windpro

27 Projekt: Brugerlicens: Jens Falk Thøstesen Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :25/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Alm Støj 5 V112 lervad Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :45 / 4 windpro

28 Projekt: Jens Falk Thøstesen DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støjanalyse 5 V112 Lervad Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :54/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,1-14,0, 319,9 m Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 92,1 8,0 93, ,7 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 92,1 8,0 93, ,3 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 92,1 8,0 93, ,2-13,0, 334,0 m Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 92,1 8,0 93, ,1 Ja VESTAS V ,0 84,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 92,1 8,0 93,6 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A ansøgers bolig ,1 1,5 6,0 99,0 14,9 Ja A 8,0 99,0 16,3 Ja B ejes af ansøger ,4 1,5 6,0 99,0 13,2 Ja B 8,0 99,0 14,7 Ja C ejes af ansøger ,0 1,5 6,0 99,0 13,3 Ja C 8,0 99,0 14,8 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (46) ,9 1,5 6,0 20,0 10,0 Ja D 8,0 20,0 11,5 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (47) ,4 1,5 6,0 20,0 8,0 Ja E 8,0 20,0 9,4 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (48) ,4 1,5 6,0 20,0 8,6 Ja F 8,0 20,0 10,1 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (49) ,2 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja G 8,0 20,0 10,5 Ja H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (50) ,9 1,5 6,0 20,0 9,9 Ja H 8,0 20,0 11,4 Ja I Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (51) ,9 1,5 6,0 20,0 11,9 Ja I 8,0 20,0 13,4 Ja J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (52) ,0 1,5 6,0 20,0 11,5 Ja J 8,0 20,0 13,0 Ja K Nedlægges ,5 1,5 6,0 99,0 14,0 Ja K 8,0 99,0 15,4 Ja L Nedlægges ,0 1,5 6,0 99,0 20,2 Ja L 8,0 99,0 21,6 Ja M Nedlægges ,5 1,5 6,0 99,0 24,8 Ja M 8,0 99,0 26,3 Ja N Nedlægges ,9 1,5 6,0 99,0 20,8 Ja N 8,0 99,0 22,3 Ja O Nedlægges ,2 1,5 6,0 99,0 16,2 Ja O 8,0 99,0 17,7 Ja P Hanning vest ,3 1,5 6,0 20,0 6,9 Ja P 8,0 20,0 8,3 Ja Q Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (59) ,4 1,5 6,0 20,0 11,1 Ja Q 8,0 20,0 12,6 Ja windpro af EMD International A/S, Tlf , :15 / 1 windpro

29 Projekt: Jens Falk Thøstesen DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støjanalyse 5 V112 Lervad Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :54/ windpro af EMD International A/S, Tlf , :15 / 2 windpro

30 Projekt: Brugerlicens: Jens Falk Thøstesen Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :54/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støjanalyse 5 V112 Lervad Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :15 / 3 windpro

31 Projekt: Brugerlicens: Jens Falk Thøstesen Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :54/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støjanalyse 5 V112 Lervad Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :15 / 4 windpro

32 Projekt: Jens Falk Thøstesen SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse uden brug af skyggestop 5 V112 Lervad Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :07/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (2) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Jens Falk Thøstesen_0.w2r (1) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,1-14,0, 319,9 m Ja VESTAS V ,0 84, , ,7 Ja VESTAS V ,0 84, , ,3 Ja VESTAS V ,0 84, , ,2-13,0, 334,0 m Ja VESTAS V ,0 84, , ,1 Ja VESTAS V ,0 84, ,7 Skyggemodtager-Inddata Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Bratbjergvej 6 - nedlægges ,2 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B Bratbjergvej 7 - nedlægges ,0 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C Bratbjergvej 5 - nedlægges ,7 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D Bratbjergvej 3 - nedlægges ,3 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E Skrebsgårdvej 1 - nedlægges ,5 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ansøgers bolig ,1 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ejes af ansøger ,0 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ejes af ansøger ,9 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,4 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,9 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,8 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,5 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,4 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,1 2,0 2,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" windpro af EMD International A/S, Tlf , :11 / 1 windpro

33 Projekt: Jens Falk Thøstesen SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse uden brug af skyggestop 5 V112 Lervad Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Bratbjergvej 6 - nedlægges 204: :11 15:19 B Bratbjergvej 7 - nedlægges 591: :01 81:55 C Bratbjergvej 5 - nedlægges 1162: :59 255:21 D Bratbjergvej 3 - nedlægges 105: :54 25:34 E Skrebsgårdvej 1 - nedlægges 16: :27 3:35 F ansøgers bolig 169: :16 35:40 G ejes af ansøger 98: :46 19:49 H ejes af ansøger 99: :59 11:03 I 0:00 0 0:00 0:00 J 48: :43 5:10 K 21: :23 3:58 L 16: :22 2:41 M 31: :26 6:31 N 57: :40 12:55 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :07/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 3*VESTAS V !O! nav: 84,0 m (TOT: 140,0 m) afst.: 320 m (2,9 RD) vinkel: -14 (10) 175:00 26:15 2 3*VESTAS V !O! nav: 84,0 m (TOT: 140,0 m) afst.: 320 m (2,9 RD) vinkel: -14 (10) 400:01 62:37 3 3*VESTAS V !O! nav: 84,0 m (TOT: 140,0 m) afst.: 320 m (2,9 RD) vinkel: -14 (10) 730:49 133:35 4 2*VESTAS V !O! nav: 84,0 m (TOT: 140,0 m) afst.: 334 m (3,0 RD) vinkel: -13 (11) 198:14 20:29 5 2*VESTAS V !O! nav: 84,0 m (TOT: 140,0 m) afst.: 334 m (3,0 RD) vinkel: -13 (11) 1014:10 227:52 windpro af EMD International A/S, Tlf , :11 / 2 windpro

34 Projekt: Brugerlicens: Jens Falk Thøstesen Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :07/ SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse uden brug af skyggestop 5 V112 Lervad Timer per år, reelt tilfælde m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (2) windpro af EMD International A/S, Tlf , :11 / 3 windpro

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 07-02-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved Brejning Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 24. august 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark... 3 Projektet... 4 Statusoverblik... 7 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere