HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013"

Transkript

1 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013

2 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side 7 Konklusion...side 8 Oversigt over tekniske bilag...side 9 Forsidefoto: Visual set fra Rørkærvej i Aulum. Wind1 A/S Holgersgade Nykøbing Mors Tel Kontaktperson: Jesper Houe Mobil:

3 INDLEDNING Denne ansøgning indeholder forslag til opstilling af 4 vindmøller i området, kaldet Varhede, nord for Aulum i Herning Kommune. Opstillingen af vindmøller er visuelt placeret i samme retning som ny vindmøllepark ved Tvis i Holstebro Kommune. Se oversigtskort på næste side. Området er ikke udlagt som vindmølleområde, men denne ansøgning viser, at området er velegnet til opstilling af vindmøller. Ansøgningen sendes på vegne af lodsejerne i området. Der er underskrevne fuldmagter på alle vindmølleplaceringer. Se bilag 9. Nedenfor: Visualisering vist fra Hovedvejen 3

4 HVEM ER Wind 1...? Wind1 A/S er et 100 % dansk ejet selskab. Vi udvikler, opfører og sælger nøglefærdige vindmølleanlæg i hele Danmark. Virksomheden besidder de omfattende, nødvendige erfaringer og spidskompetencer, der gør det muligt, at udvikle og realisere vindmølleprojekter, fra den første idé og frem til møllerne er sat i drift. Vi har fokus på kvalitetsstyring- og sikring under hele forløbet. Vi gennemarbejder vindmølleprojekter i fleksibelt samarbejde med en kreds af dygtige fagfolk og interessenter. Derfor er vi i stand til, at udvikle og realisere bæredygtige vindmølleprojekter, til gavn for hele samfundet. Vi arbejder resultatorienteret med en række vigtige hovedområder: * Foretager identifi kation af egnede lokaliteter for møller -herunder forhandling med lodsejere 4 * Varetager projektforberedelse, herunder indledende støj- og skyggeberegninger * Foranlediger biologiske undersøgelser udarbejdet af ekstern konsulent * Foranlediger udarbejdelse af VVM-redegørelser og lokalplaner fra ekstern konsulent * Udfører projektledelse, herunder anlæg af fundamenter og veje * Indkøber og opstiller vindmøller Wind1 A/S er et robust selskab, der er i stand til at sikre økonomien for at kunne gennemføre omfattende vindmølleprojekter, der kræver relativ stor kapitaltilgang.

5 PROJEKTBESKRIVELSE VARHEDE Området til etablering af de 4 vindmøller, ligger nord for Aulum og vest for Varhede. Vindmøllerne er placeret i et forholdsvist åbent landbrugsområde med læhegn og skovarealer mod nord. Vindmøllerne er placeret med en indbyrdes afstand på 350 meter, som betyder, at der kan opnås en maksimal udnyttelse af vindpotentialet i området. Projektet omfatter etablering af 4 møller i 1 række, hvor opstillingsmønstret vender nord/syd. Mølletypen, der er anvendt i projektforslaget er en Vestas 3,3MW mølle, med en rotordiameter på 112 meter, hvilket giver en totalhøjde på 150 meter. Støjberegningerne viser, at det ikke er nødvendigt at fjerne eksisterende vindmøller i området. 5 Beboelsen på Kronborgvej 6 skal nedlægges, da man hverken kan overholde afstands- eller støjkravet til møllerne. Forhandlinger er igangsat med ejeren, der er positivt indstillet for nedlæggelse af ejendommen. Umiddelbart syd for området er der etableret en motorcrossbane, der er udlagt til rekreativt areal. Blå cirkler: Grønne cirkler: Grå cirkel: Eksisterende vindmøller Nye vindmøller Nye vindmøller under etablering (Tvis møller) Foto: Området set fra syd.

6 STØJ- OG SKYGGEKASTFORHOLD Kortet med støjberegningen nederst til venstre, viser med de røde cirkler støjgrænsen på db ved 6 og 8 m/s (ved beboelse i det åbne land). De blå cirkler viser støjgrænsen på db ved 6 og 8 m/s (ved støjfølsom arealanvendelse). Af støjberegningen (se bilag nr. 10) på de nye møller, fremgår det, at lovkravet til støjpåvirkning hos naboer overholdes. Der er dog 3 boliger der jf. støjrapporten får nej ved afstand. Det er ikke et udtryk for manglende afstand til de nye møller, men grundet afstanden til eksisterende husstandsmølle. Vindmøllebekendtgørelsen ( Vejledning om planlægning for landzonetilladelse til opstilling af vindmøller ) foreskriver en vejledende grænse på maksimal 10 timers skyggekast på beboelser. Kort nederst til højre viser den forventede skyggekast-tid i timer pr. år. Se skyggekastberegning, bilag 12. Alle nye møller, opsat af Wind1 A/S, er monteret med skyggestop. Kort: Støjberegning på nye og eksisterende møller. Afstandskrav på 600 meter er vist med lyserøde cirkler omkring støjpunkterne. Kort: Skyggekastberegning der viser, at anbefaling til max. skyggekast på 10 t/år bliver overholdt, på nær ved to naboer. Der aktiveres skyggestop på den relevante mølle. 6

7 NABOER INDENFOR 600 TIL 900 METER FRA DE NYE VINDMØLLER Kortet til højre viser, at der er 12 ejendomme der er beliggende indenfor 900 meter, rød cirkel, der viser 6*møllens totalhøjde. Den blå cirkel viser lovkravet med 4*møllens totalhøjde, der her er 600 meter. Her må der ikke være boliger. Det forudsættes derfor at ejendommen Kronborg opkøbes. 7 Ejendommen Kronborg.

8 KONKLUSION Det kan overordnet konkluderes, at området er meget velegnet til opstilling af vindmøller. Der er 3 naboer beliggende indenfor 700 meter fra møllerne og der er lavet en optælling der viser, at der kun befinder sig 12 ejendomme indenfor 6*møllens totalhøjde. Der skal opkøbes en ejendom og ejeren er positivt indstillet på at nedlægge beboelsen. Visuelt følges samme opstillingsmønster som nyt vindmølleområde ved Tvis i Holstebro kommune. Det er ansøgernes klare målsætning, at sikre størst mulig lokal forankring af et eventuelt fremtidigt vindmølleprojekt. Det er lovpligtigt at udbyde 20 % af den samlede kapacitet via VE-andele, og ansøgerne håber derfor, at denne andel af mølleparken kan sælges til nærtboende naboer og borgere i Herning Kommune. Ved opstilling af vindmøller i kommunen, er der mulighed for at søge penge fra Den Grønne Fond. Her kan der ansøges om DKK pr. installeret MW, svarende til et tilskud på DKK Aktiviteter, der gives tilskud til, er bl.a.: 1. Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen 2. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

9 OVERSIGT OVER TEKNISKE BILAG 1-13 BILAG 1: Oversigtskort - WindPro -15dB alm. støj - nye møller og eksisterende møller i en radius af ca. 10 km. BILAG 2: Kort over samlet støj for nye og eksisterende møller, der skal medtages i støjberegningen, samt lavfrekvent på nye møller. BILAG 3: Kort over lavfrekvent -15dB støj fra nye møller samt lavfrekvent støj fra eksisterende møller. BILAG 4: Kort over skyggekastberegning fra nye møller. BILAG 5: Kortudklip fra Arealinfo.dk: Naturdata, Naturbeskyttelse og Natura 2000, Bygge- og beskyttelseslinjer, Bygge- og beskyttelseslinjer (GST) Fredning, Fortidsminder, Lokalplaner og Kommunerammer. BILAG 6: Kortudklip fra plansysten.dk: Landsplandirektiver: Tekniske anlæg mv. BILAG 7: Orthofoto fra Google Earth med nye møllers placering BILAG 8: Øvrige: Amtslige udpegninger (arealinfo.dk.) og specielle forhold der i øvrigt gør sig gældende specifikt for det pågældende mølleområde. BILAG 9: Matrikelkort med nye møllers placering og vingeoverslag, samt lodsejerafgrænsning, samt fuldmagter BILAG 10: Støjberegning rapport. BILAG 11: LF- Støjberegning rapport. BILAG 12: Skyggekastberegning rapport. BILAG 13: Visualiseringer. 9

10 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:1. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Projektet består af 1. række på 4 stk. V112-3MW - 94 nav Der skal opkøbes en ejendom Kronborgvej 6. Alle fire møller ligger indenfor bufferen af radiokæden, hvilket medfører at radiokæden skal omdirigeres. Mølle 4, ligger 45 meter indenfor bufferen af den digitaliserede fredskov, denne er tildelt en buffer på 300 meter. Der løber en gasledning i mellem mølle 1-2 Alle fire møller ligger indenfor respektafstand til Karup Lufthavn Møllerne i Holstebro og Thy-møllen er medregnet i den samlede støjberegning. En skyggemodtager får ca. 12 timer skyggekast om året

11 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:2. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Samlet støj

12 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:3. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Samlet LF - støj

13 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:4. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Skyggekast

14 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:5. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Bindinger

15 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:6. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Landsplandirektiver

16 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:7. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Orto

17 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:8. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Diversebindinger

18 Varhede Herning Kommune Bilag nr.:9. Forslag B. 4 stk. - 3MW - 94 nav GS Mode 0 Init: MHJ Matrikelkort Lodsejere - Vingeoverslag

19 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :48 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :26/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller der skal medregnes - alm. støj - Samlet støjberegning - BILAG 2 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,7-17,1, 350,6 m Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,2 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,4 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,2 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,3 THY MØLLE Nej THY MØLLE ,0 21,0 USER Thy Mølle 6,0 79,3 8,0 80,8 Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 47,9 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 47,9 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 48,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej , : 850 kw VESTAS - A...Ja VESTAS V ,0 49,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 96,4 8,0 98,6 Nej , : 850 kw VESTAS - L... Ja VESTAS V ,0 42,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 96,4 f 8,0 98,6 f Nej , : 850 kw VESTAS - L... Ja VESTAS V ,0 49,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 96,4 8,0 98,6 Nej f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra Distance Støj Afstand Alle møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] [m] A Noise sensitive point: Danish Open land (276) ,4 1,5 6,0 42, ,1 140 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 41,6 171 Ja Ja B Noise sensitive point: Danish Open land (277) ,6 1,5 6,0 42, ,0 373 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 39,5 405 Ja Ja C Noise sensitive point: Danish Open land (278) ,2 1,5 6,0 42, ,3 134 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 41,7 169 Ja Ja D Noise sensitive point: Danish Open land (279) ,9 1,5 6,0 42, ,5 324 Ja Ja Ja D 8,0 44,0 39,9 360 Ja Ja E Noise sensitive point: Danish Open land (280) ,9 1,5 6,0 42, ,6 305 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 40,0 342 Ja Ja F Noise sensitive point: Danish Open land (281) ,7 1,5 6,0 42, ,8 593 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 38,2 632 Ja Ja G Noise sensitive point: Danish Open land (282) ,7 1,5 6,0 42, ,8 297 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 40,2 337 Ja Ja H Noise sensitive point: Danish Open land (283) ,3 1,5 6,0 42, ,7 705 Ja Ja Ja H 8,0 44,0 38,0 753 Ja Ja I Noise sensitive point: Danish Open land (284) ,9 1,5 6,0 42, ,5 59 Ja Ja Ja I 8,0 44,0 41,5 98 Ja Ja J Noise sensitive point: Danish Open land (285) ,3 1,5 6,0 42, ,4 594 Ja Ja Ja J 8,0 44,0 37,7 631 Ja Ja K Noise sensitive point: Danish Open land (286) ,0 1,5 6,0 42, ,8 262 Ja Nej Nej K 8,0 44,0 40,2 293 Ja Nej L Noise sensitive point: Danish Open land (287) ,2 1,5 6,0 42, ,6 192 Ja Nej Nej L 8,0 44,0 41,0 223 Ja Nej Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :48 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :26/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller der skal medregnes - alm. støj - Samlet støjberegning - BILAG 2...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra Distance Støj Afstand Alle møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] [m] M Noise sensitive point: Danish Open land (288) ,7 1,5 6,0 42, ,9 252 Ja Nej Nej M 8,0 44,0 41,4 281 Ja Nej N Noise sensitive point: Danish Open land (289) ,1 1,5 6,0 42, ,2 228 Ja Ja Ja N 8,0 44,0 40,7 263 Ja Ja O Noise sensitive point: Danish Open land (290) ,7 1,5 6,0 42, ,2 140 Ja Ja Ja O 8,0 44,0 41,1 139 Ja Ja P Noise sensitive point: Danish Open land (291) ,2 1,5 6,0 42, ,3 174 Ja Ja Ja P 8,0 44,0 40,2 172 Ja Ja Q Noise sensitive point: Danish Open land (292) ,4 1,5 6,0 42, ,2 478 Ja Ja Ja Q 8,0 44,0 38,8 479 Ja Ja R Noise sensitive point: Danish Open land (310) ,2 1,5 6,0 42, ,1 351 Ja Ja Ja R 8,0 44,0 39,6 384 Ja Ja S Noise sensitive point: Danish Open land (314) ,1 1,5 6,0 42, ,6 108 Ja Ja Ja S 8,0 44,0 42,1 143 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :48 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :26/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller der skal medregnes - alm. støj - Samlet støjberegning - BILAG 2 Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_46.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

22 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :48 / 4 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :26/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller der skal medregnes - alm. støj - Samlet støjberegning - BILAG 2 Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_46.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

23 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :46 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :27/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller - LF. støj - samlet støjberegning - BILAG 3 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,7-17,1, 350,6 m Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,1 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,0 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,2 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,4 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,2 VESTAS V MW 50/60 Hz Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96, ,3 THY MØLLE Nej THY MØLLE ,0 21,0 USER Thy Mølle 6,0 75,4 b 8,0 76,6 b , : 1000 kw BONUS -... Nej BONUS / ,0 47,9 USER Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 b , : 1000 kw BONUS -... Nej BONUS / ,0 47,9 USER Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 b , : 1000 kw BONUS -... Nej BONUS / ,0 48,0 USER Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 b , : 1000 kw BONUS -... Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b , : 1000 kw BONUS -... Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b , : 850 kw VESTAS -... Ja VESTAS V ,0 49,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 86,1 8,0 88, , : 850 kw VESTAS -... Ja VESTAS V ,0 42,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 86,1 f 8,0 88,3 f , : 850 kw VESTAS -... Ja VESTAS V ,0 49,0 USER V52-850kW - 49 nav. SKJ 6,0 86,1 8,0 88,3 f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] A Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (315) ,3 1,5 6,0 20,0 12,4 460 Ja A 8,0 20,0 16,5 288 Ja B Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (316) ,2 1,5 6,0 20,0 11,0 693 Ja B 8,0 20,0 15,2 522 Ja C Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (317) ,3 1,5 6,0 20,0 12,5 503 Ja C 8,0 20,0 16,6 308 Ja D Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (318) ,6 1,5 6,0 20,0 11,5 682 Ja D 8,0 20,0 15,5 486 Ja E Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (319) ,7 1,5 6,0 20,0 11,6 654 Ja E 8,0 20,0 15,7 459 Ja F Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (320) ,6 1,5 6,0 20,0 10,8 986 Ja F 8,0 20,0 14,6 777 Ja G Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (321) ,0 1,5 6,0 20,0 11,8 694 Ja G 8,0 20,0 15,9 472 Ja H Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (322) ,2 1,5 6,0 20,0 11,4 777 Ja H 8,0 20,0 15,0 644 Ja I Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (323) ,5 1,5 6,0 20,0 15,8 153 Ja I 8,0 20,0 18,8 56 Ja J Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (324) ,5 1,5 6,0 20,0 11,4 611 Ja J 8,0 20,0 14,9 518 Ja K Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (325) ,1 1,5 6,0 20,0 11,5 629 Ja K 8,0 20,0 15,4 224 Ja L Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (326) ,8 1,5 6,0 20,0 13,4 519 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

24 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :46 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :27/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller - LF. støj - samlet støjberegning - BILAG 3...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] L 8,0 20,0 16,8 95 Ja M Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (327) ,9 1,5 6,0 20,0 17,3 573 Ja M 8,0 20,0 19,5 36 Ja N Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (328) ,8 1,5 6,0 20,0 11,7 592 Ja N 8,0 20,0 15,7 400 Ja O Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (329) ,8 1,5 6,0 20,0 12,5 305 Ja O 8,0 20,0 15,6 239 Ja P Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (330) ,7 1,5 6,0 20,0 11,8 318 Ja P 8,0 20,0 14,8 256 Ja Q Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (331) ,4 1,5 6,0 20,0 10,7 657 Ja Q 8,0 20,0 14,4 586 Ja R Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (332) ,1 1,5 6,0 20,0 10,9 710 Ja R 8,0 20,0 14,9 533 Ja S Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (333) ,1 1,5 6,0 20,0 12,6 479 Ja S 8,0 20,0 16,8 280 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

25 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :46 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :27/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller - LF. støj - samlet støjberegning - BILAG 3 Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_46.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Varhede Herning Kommune DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :46 / 4 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :27/ Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye og eksisterende møller - LF. støj - samlet støjberegning - BILAG 3 Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_46.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 Projekt: Varhede Herning Kommune Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende SHADOW - Hovedresultat Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye møller - BILAG 4 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed : Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højde Net data objekt (260) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Area object (ZVI): REGIONS_WindPro - Master _12_00_0.w2r (119) Area object (ZVI): REGIONS_WindPro - Master _12_00_1.w2r (122) Area object (ZVI): REGIONS_WindPro - Master _12_00_16.w2r (187) Area object (ZVI): REGIONS_WindPro - Master _1.w2r (204) Area object (ZVI): REGIONS_WindPro - Master _3.w2r (223) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :44 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :29/ Målestok 1: Skyggemodtager ETRS 89 Område: 32 Mølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [Omdr] ,7-17,1, 350,6 m Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,1 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,0 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,2 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" R ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 Projekt: Varhede Herning Kommune Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende SHADOW - Hovedresultat Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye møller - BILAG 4 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] A 2:45 B 0:00 C 4:51 D 3:31 E 4:03 F 2:58 G 5:38 H 2:51 I 1:00 J 2:42 K 11:53 L 10:07 M 7:41 N 0:00 O 5:16 P 2:20 Q 3:01 R 3:56 S 0:00 WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :44 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :29/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste Forventet scenarie [h/år] [h/år] 1 4*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 94,0 m (TOT: 150,0 m) dist: 351 m (3,1 RD) angle: -17 (102) 108:03 21:10 2 4*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 94,0 m (TOT: 150,0 m) dist: 351 m (3,1 RD) angle: -17 (102) 88:07 13:00 3 4*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 94,0 m (TOT: 150,0 m) dist: 351 m (3,1 RD) angle: -17 (102) 97:58 11:25 4 4*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 94,0 m (TOT: 150,0 m) dist: 351 m (3,1 RD) angle: -17 (102) 164:37 19:14 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29 Projekt: Varhede Herning Kommune Beskrivelse: Anvendte højdekoter er vejledende SHADOW - Kort Beregning: Forslag B: 1.Række 4 stk. V112-3MW - meter nav. Nye møller - BILAG 4 WindPRO version Apr 2013 Udskrevet/Side :44 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :29/ Hours per year, real case m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_46.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højde Net data objekt (260) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

30

31

32 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

33 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag

34 INDLEDNING Denne ansøgning indeholder forslag til opsætning af store vindmøller ved Aulum Nord i Herning Kommune. Møllerne har en maksimal højde på 150 meter og en effekt på 3 MW pr. mølle. Se oversigtskort næste side. Området er ikke udlagt til vindmølleområde, men denne ansøgning indikerer overordnet, at der er potentiale for opstilling af store vindmøller, der kan være til gavn for kommunes borgere og Herning Kommune i almindelighed. Ansøgningen sendes på vegne af lodsejere i området. Der er underskrevne fuldmagter på alle mølleplaceringer, se bilagsmateriale. 2

35 PROJEKTBESKRIVELSE AULUM NORD Området ligger nord for Aulum og vest for Varhede. Vindmøllerne er placeret, i et åbent fladt landbrugsområde, med en indbyrdes afstand, der afstedkommer en maksimal udnyttelse af vinden. Projektet omfatter etablering af 6 møller i 2 rækker med en totalhøjde på 150 meter og rotordiameter på 112 meter. Afstanden til nærmeste nabo skal jf. gældende lovgivning, være 4 * møllens totalhøjde, dvs 600m. Med den valgte placering opnås 766m. Projektet forudsætter at der fjernes 3 eksisterende Vestas V KW vindmøller. Der skal endvidere fjernes èn ejendom. Forhandlinger er igangsat. 3 Umiddelbart syd for de nye møller er der etableret en motorcrossbane, der er udlagt til rekreativt areal. Blå cirkler: Eksisterende vindmøller Grønne cirkler: Nye vindmøller Gule cirkler: Eksisterende vindmøller der skal opkøbes Grå cirkler: Udlagt vindmølleområde i Holstebro Kommune Foto: En del af det område som projektet omfatter, set fra syd.

36 STØJ- OG SKYGGEKASTFORHOLD AFSTAND TIL NABOER BINDINGER Støjberegningen på de nye møller viser, at der er god afstand til nærmeste naboer under forudsætning af at ejendommen Kronborg bliver opkøbt. Afstand fra nye møller til nærmeste naboer skal i.h.t. lovkrav være 4 gange totalhøjden. Projektet arbejder med 5 gange totalhøjden, svarende til 750 meter til nærmeste naboer. Et muligt alternativt kan det derfor være, at der arbejdes med at etablere 9 nye møller i stedet for 6. Projektet er blevet forundersøgt for bindinger i området. Vores undersøgelser viser overordnet, at der umiddelbart ikke er restriktioner eller andre forhold, der kan hindre etableringen af projektet. Kort: Skyggekastberegning der viser, at lovkrav til skyggekast bliver overholdt. Foto: Ejendommen Kronborg på Kronborgvej 6, forudsættes opkøbt og boligen skal derfor nedlægges, men driften kan fortsætte. Kort: Støjberegning på nye og eksisterende møller, samt -15dB på nye møller. Afstandskrav vist med lyserøde cirkler. 4 Foto: Motorcrossbanen, syd for de nye møller er udlagt til rekreativt areal.

37 OVERSIGT OVER TEKNISKE BILAG 1-14 BILAG 1: Oversigtskort - WindPro -15dB alm. støj - nye møller og eksisterende møller i en radius af ca. 10 km. BILAG 2: Kort over samlet støj for nye og eksisterende møller, der skal medtages i støjberegningen, samt lavfrekvent på nye møller. BILAG 3: Kort over lavfrekvent -15dB støj fra nye møller samt lavfrekvent støj fra eksisterende møller. BILAG 4: Kort over skyggekastberegning fra nye møller. BILAG 5: Kortudklip: Lokalplan:Vedtaget/forslag/aflyst, fra plansystem.dk BILAG 6: Kortudklip: Kommuneplanrammer: Vedtaget/forslag/aflyst, fra plansystem.dk BILAG 7: Kortudklip: Bygge-og beskyttelseslinjer /Fredning/Naturbeskyttelse / Natura 2000 / Naturdata arealinfo.dk BILAG 8: Kortudklip: Landsplandirektiver: Tekniske anlæg mv., fra plansystem.dk BILAG 9: Kortudklip: Regionplan(data) 2005 for de tidligere amter, fra arealinfo.dk Viborg: Byggeri og anlæg. Arealanvendelse BILAG 10: Ortofoto fra Google Earth over nye møllers placering (Google Earth) BILAG 11: Øvrige: Specielle forhold der gør sig gældende, specifikt for det pågældende mølleområde. BILAG 12: Støjberegning rapport. BILAG 13: Skyggekastberegning rapport. BILAG 14: Matrikelkort med nye møllers placering, samt evt. lodsejeraftaler. 5

38 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 1. Alm. støjberegning på nye og eksisterende møller samt -15dB på nye møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A: Beskrivelse: 6 stk. - 3MW - 94 nav fordelt over to rækker med 3 møller på hver række. Cirklerne indikerer støjmålinger for hhv. nye og eksisterende vindmøller. De tynde røde cirkler, viser grænsen på 42 db gældende for 6 m/s, og de tykkere røde cirkler viser, 44 db gældende for 8 m/s. Afgrænsningen med de røde cirkler gælder for huse i landområdet. De blå cirkler repræsenterer afgrænsningen til skærpet støjområde. Lydstyrken gældende for skærpet støj er i 6 m/s på 37 db og i 8 m/s er den på 39 db. De lyserøde cirkler viser 15 db for landområde og ligger på 27 db i 6 m/s og 29 db i 8 m/s. De lyseblå cirkler viser 15 db for skærpet støjområde og ligger på 22 db i 6 m/s og på 24 db i 8 m/s. Naboer til de nye vindmøller har en afstandsbuffer på 750 meter svarende til 5 x totalhøjden på møllerne.

39 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 2. Alm. samlet støjberegning på nye og eksisterende møller samt -15dB på nye møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

40 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 3. Lavfrekvent -15dB nye møller samt lavfrekvent nye og eksisterende møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

41 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 4. Skyggekastberegning Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

42 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 5. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

43 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 6. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

44 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 7. Bindinger fra arealinfo.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

45 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 8. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

46 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 9. Regionplan 2005 Ringkøbing fra arealinfo.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

47 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 10. Ortofoto Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

48 Projekt: Aulum Nord DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Nye + eksisterende alm. støj - Samlet. med støjtal. Uden mølle 6a-8a Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :08 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :45/ Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,2-73,3, 397,3 m Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,5 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,3 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1-73,3, 397,3 m Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,6 Ja VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (225) ,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 40,6 Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (226) ,8 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 41,3 Ja Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (227) ,3 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 41,9 Ja Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (228) ,6 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja D 8,0 44,0 39,5 Ja Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (229) ,6 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 39,4 Ja Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (230) ,6 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 37,0 Ja Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (231) ,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 40,6 Ja Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (232) ,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja H 8,0 44,0 41,6 Ja Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (233) ,1 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja I 8,0 44,0 40,9 Ja Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (234) ,4 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja J 8,0 44,0 39,7 Ja Ja K Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (235) ,4 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja K 8,0 44,0 37,4 Ja Ja L Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (236) ,5 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja L 8,0 44,0 34,0 Ja Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (237) ,3 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja M 8,0 44,0 39,4 Ja Ja N Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (238) ,9 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja N 8,0 44,0 39,6 Ja Ja O Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (239) ,6 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja O 8,0 44,0 38,0 Ja Ja WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE:

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: Februar 2016 1 Projektansøger: Wind1 A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Samt Danish Crown A/S Energivej 5 6670 Holsted På vegne af lodsejerne:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 24. august 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark... 3 Projektet... 4 Statusoverblik... 7 1.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere