Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing"

Transkript

1 Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17

2 Indhold 1. Aftalens parter Baggrund og formål Definitioner Rammeaftalens rækkevidde Opgaven Krav til Leverandørens ydelser, herunder planlægning og sprog Bestilling af opgaver Afgivelse af bestillinger Løsningsbeskrivelse Leverandørens arbejde i Nationalbankens lokaler Nationalbankens deltagelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse Bemanding Generelt Underleverandører Vederlag Betalingsbetingelser Andre udgifter Rettigheder Generelt Tredjemands rettigheder Leveringsfrister/forsinkelser Etiske regler for leverandører Overdragelse Ansvar Mangler Misligholdelsesbeføjelser Generelt Særligt om ophævelse Reklamation Force majeure Konfliktløsning mv Sikkerhedsgodkendelse Side 2 af 17

3 21. Fortrolighed Fortolkning Øvrige betingelser Ændringer Underskrifter Side 3 af 17

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Opgavebeskrivelse Kvalifikationer mm. Timepriser Etiske regler for leverandører Side 4 af 17

5 1. Aftalens parter Denne Rammeaftale er indgået mellem Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken) og [navn, adresse og CVR-nummer indsættes af Nationalbanken] (herefter Leverandøren). 2. Baggrund og formål Efter afholdelse af et forudgående EU-udbud (Udbudsbekendtgørelse TED 2015/S [ ]-[..] har Nationalbanken indgået nærværende Rammeaftale med Leverandøren med henblik på at sikre Nationalbanken den nødvendige rådgivningstekniske bistand til at gennemføre outsourcing af it-opgaver i Nationalbanken. Rammeaftalen indgås med forbehold for, at direktionen vælger et scenarie, der indebærer en grad af outsourcing. Hvis direktionen beslutter, at der ikke skal ske it-outsourcing af nogen af Nationalbankens it-opgaver, opsiges Rammeaftalen i overensstemmelse med punkt 6.2, jf. bilag 1, punkt 1. Nationalbanken lægger afgørende vægt på, at en eventuel it-outsourcing forberedes grundigt, markedsføres over for potentielle bydende og gennemføres med fleksibilitet, således at størst mulig konkurrence og lavest mulige priser kan sikres. Denne Rammeaftale regulerer Leverandørens og Nationalbankens rettigheder og forpligtelser, og giver Nationalbanken mulighed for ved en eller flere Delaftaler at bestille konkrete ydelser og hermed igangsætte opgaver i et omfang og på vilkår, der er nærmere beskrevet i denne Rammeaftale med tilhørende bilag. Denne Rammeaftales formål er at sikre Nationalbanken kvantitative og kvalitative ydelser ud fra de krav og forudsætninger, som fremgår af Rammeaftalen og de herunder indgåede Delaftaler. Leverandøren skal som led heri sikre, at den rådgivningstekniske bistand til Nationalbankens eventuelle outsourcing af it-opgaver opfylder de krav til faglig indsigt og kompetencer, som Rammeaftalen med bilag angiver. Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med Nationalbanken og eventuelle tredjemænd, med henblik på opfyldelse af denne Rammeaftale og indgåede Delaftaler. 3. Definitioner Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, fredagen efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag. Side 5 af 17

6 Ved Delaftale forstås en aftale med bilag om levering af nærmere specificerede opgaver, der er indgået mellem Nationalbanken og Leverandøren i henhold til denne Rammeaftale. Delaftalen består af bestilling og løsningsbeskrivelse og suppleres af de i Rammeaftalen anførte vilkår. Ved Rammeaftalen forstås nærværende Rammeaftale og bilag med alle senere ændringer og tillæg. 4. Rammeaftalens rækkevidde Nationalbanken garanterer ikke en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid. Nationalbanken forpligter sig derfor ved indgåelse af Rammeaftalen ikke til at aftage en bestemt minimumsmængde af de ydelser, der omfattes af Rammeaftalen, dvs. omsætningen kan i princippet være helt ned til 0 kr. Nærværende Rammeaftale er ikke-eksklusiv, og Nationalbanken er berettiget til at lade opgaver af samme art, som nærværende Rammeaftale omhandler, udføre af tredjemand i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. 5. Opgaven 5.1 Krav til Leverandørens ydelser, herunder planlægning og sprog Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende Rammeaftale samt dennes bilag. Leverandøren har forud for underskrivelsen af Rammeaftalen udfærdiget en beskrivelse af medarbejdere (bilag 2), hvor Leverandøren nærmere har beskrevet, med hvilke kvalifikationer og kompetencer opgaven vil blive udført. Leverandøren forpligter sig til gennem Rammeaftalens løbetid at opretholde kvaliteten og kompetencerne af bemandingen, jf. også punkt 7. Leverandøren skal som led i opfyldelsen af Rammeaftalen udarbejde skriftligt materiale, herunder notater, rapporter og bilag til udbudsmateriale. Sådant skriftligt materiale skal ved aflevering til Nationalbanken være redigeret og korrekturlæst. Alt skriftligt materiale skal være på dansk. Hvis Nationalbanken efterfølgende beslutter at materiale skal være på engelsk, iværksætter Nationalbanken den nødvendige oversættelse. Såfremt der opstår tvivl om opgavens omfang, er Leverandøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Nationalbanken herom. Side 6 af 17

7 5.2 Bestilling af opgaver Nationalbankens bestilling af opgaver fra Leverandøren sker i henhold til retningslinjerne i denne Rammeaftale med bilag. Enhver opgave igangsættes i henhold til en mellem parterne indgået Delaftale. Delaftalen udgøres af den af Nationalbanken afgivne bestilling og Leverandørens løsningsbeskrivelse samt i øvrigt Rammeaftalen. Indgåelse af en Delaftale skal ske i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: 5.3 Afgivelse af bestillinger Alle ydelser kan bestilles via eller pr. almindeligt brev. Nationalbanken kan ligeledes bestille ydelser mundtligt ved telefon eller et møde, jf. dog proces herunder til bekræftelse af den bestilte ydelse. Ved afgivelse af bestillingen specificerer Nationalbanken den ønskede opgave og det ønskede leveringstidspunkt. Ved beskrivelse af opgaven skal Nationalbanken holde sig inden for rammerne af opgavebeskrivelsen i bilag Løsningsbeskrivelse Leverandøren skal senest en Arbejdsdag efter modtagelse af bestilling meddele Nationalbanken, at bestillingen er modtaget. Leverandøren skal udarbejde løsningsbeskrivelse skriftligt inden for 5 Arbejdsdage fra modtagelse af bestilling indeholdende, hvis ikke andet aftales: forslag til løsningsbeskrivelse med udgangspunkt i den afgivne skriftlige eller mundtlige bestilling, bemanding af opgaven, timeforbrug på de enkelte medarbejdere for de enkelte aktiviteter, samlet pris inklusiv og eksklusiv moms, jf. bilag 3, samt forslag til tidsplan for de enkelte aktiviteter. Løsningsbeskrivelsen skal fremsendes pr. mail til Nationalbanken. Nationalbanken skal godkende løsningsbeskrivelsen, herunder den samlede pris inden arbejdet kan sættes i gang på løsningen af opgaven, og Delaftale kan anses for endelig indgået. Side 7 af 17

8 Hvis Nationalbanken ikke godkender den fremsendte løsningsbeskrivelse og/eller samlede pris, skal Leverandøren efter nærmere drøftelse med Nationalbanken tilpasse løsningsbeskrivelsen og/eller prisen. Parterne er gensidigt forpligtet til at bidrage til en konstruktiv dialog om konkretisering og præcisering af løsningsbeskrivelsen 5.5 Leverandørens arbejde i Nationalbankens lokaler Nationalbanken forventer, at de af Leverandørens medarbejdere, der i henhold til den til enhver tid værende Delaftale, skal udføre de daglige opgaver for Nationalbanken, har arbejdsplads i Nationalbankens lokaler i Havnegade 5, 1093 København K. Nationalbanken stiller kontorplads med adgang til computer til rådighed i nødvendigt omfang. 5.6 Nationalbankens deltagelse Leverandøren skal til støtte for sin opgavestyring i forbindelse med Rammeaftalen samt til brug for Nationalbankens kontraktopfølgning indgå i et samarbejde med Nationalbanken. Leverandøren og Nationalbanken skal deltage med en positiv, konstruktiv og ansvarlig holdning. Nationalbanken yder endvidere gennem hele Rammeaftalens løbetid sparring på de enkelte opgaver og står til rådighed med information etc. Nationalbanken forventer, at Leverandøren organiserer sig med henblik på opfyldelse af nærværende Rammeaftale, således at Nationalbanken bliver inddraget i begrænset, men nødvendigt omfang. 6. Varighed og opsigelse 6.1 Varighed Rammeaftalen begynder fra underskrift af Rammeaftalen og afsluttes når aftalens formål er opfyldt, forventeligt ca. 18 måneder senere, hvorefter den ophører uden varsel. 6.2 Opsigelse Nationalbanken kan opsige Rammeaftalen og/eller indgåede Delaftaler med en (1) måneds varsel uden angivelse af nærmere begrundelse. I tilfælde af Nationalbankens opsigelse af Rammeaftalen kan Leverandøren ikke overfor Nationalbanken rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Side 8 af 17

9 7. Bemanding 7.1 Generelt Leverandørens bemanding på underskriftstidspunktet fremgår af bilag 2. Leverandøren garanterer, at bemandingen til enhver tid besidder de i bilag 2 anførte kompetencer. Såfremt Leverandøren udskifter en medarbejder angivet i bilag 2, skal denne erstattes af en ny medarbejder, som mindst har tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning må kun ske, hvor dette er rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, f.eks. ophør af ansættelsesforhold hos Leverandøren. Udskiftning skal godkendes af Nationalbanken. Leverandøren er forpligtet til gennem hele Rammeaftalens løbetid at stille sin samlede erfaring, og hermed de nødvendige og kvalificerede medarbejdere, til rådighed for at sikre en rigtig opfyldelse af arbejdsopgaverne. Nationalbanken kan til enhver tid bede om udskiftning af en medarbejder, hvis Nationalbanken mener, at der er samarbejdsvanskeligheder, eller vedkommende efter Nationalbankens opfattelse ikke løser opgaven med den tilsigtede kvalitet. Nationalbankens daglige kontaktperson hos Leverandøren er [ ], medmindre andet aftales. 7.2 Underleverandører Leverandørens anvendelse af eventuelle underleverandører fremgår af bilag 2. Antagelse af underleverandører efter Rammeaftalens indgåelse i forhold til de i denne Rammeaftales angivne opgaver er kun tilladt med Nationalbankens skriftlige accept. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af Rammeaftalen. Leverandøren hæfter for underleverandørens ydelser efter Rammeaftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold. Selvom Nationalbanken har samtykket i anvendelse af en bestemt underleverandør, kan Nationalbanken i alle forhold rette henvendelse til Leverandøren. 8. Vederlag Leverandørens priser fremgår af bilag 3 og Leverandøren skal fakturere Nationalbanken i henhold de deri anførte timepriser for de pågældende medarbejdere. Side 9 af 17

10 Leverandøren får vederlag for forbrugte timer indeholdt i den aftalte samlede pris for den pågældende Delaftale. Leverandøren forpligter sig til ikke at overskride den samlede pris for opgaven. Såfremt Leverandørens timeforbrug under en Delaftale afviger fra den samlede pris, der er aftalt mellem parterne, kan Leverandøren ikke forvente at blive vederlagt for det yderligere tidsforbrug, hvis der ikke har været en udtrykkelig forudgående skriftlig aftale med Nationalbanken herom, jf. også punkt 9. Hvis Leverandørens tidsforbrug er lavere end den samlede pris, modtager Leverandøren alene betaling for det brugte (lavere) antal timer og ikke ift. den godkendte (højere) samlede pris. Hvis Nationalbanken ikke kan godkende løsningsbeskrivelsen, jf. punkt 5.4, indgås der ikke en Delaftale. Nationalbanken betaler leverandøren efter medgået tid til udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen. Vederlaget for udarbejdelse af ikke-godkendt løsningsbeskrivelse fastsættes ud fra Leverandørens dokumenterede tidsforbrug og de i bilag 3 fastsatte timepriser. Priserne er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter kan priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Timepriserne reguleres ikke. 9. Betalingsbetingelser Leverandøren fakturerer efter hver udført Delaftale, eller efter nærmere aftale. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse hos Nationalbanken af fyldestgørende faktura. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens regler. Leverandøren erlægger sammen med faktura et specificeret timeregnskab med opgørelse over forbruget af timer på den enkelte medarbejderkategori, jf. bilag 2. Såfremt Leverandørens timeforbrug afviger fra den samlede pris, der er aftalt mellem parterne, skal Leverandøren nærmere begrunde denne afvigelse. Nationalbanken har til enhver tid ret til ikke at betale for afvigelser i den samlede pris, der ikke udtrykkeligt, forudgående og skriftligt er aftalt med Nationalbanken, jf. også punkt 8. Fakturaer skal indeholder følgende elementer: EAN-nr Ordrenummer Side 10 af 17

11 Referencenummer for opgaven Referenceperson hos Nationalbanken Referenceperson hos Leverandøren Forbrug fordelt i antal timer på de pågældende medarbejdere Efter påkrav skal der forelægges yderligere dokumentation. Nationalbanken er berettiget til at kræve erklæring fra Leverandørens revisor i tilfælde af, at der opstår uenighed om regninger. 9.1 Andre udgifter Timepriserne anført i bilag 3 omfatter samtlige de med udførelse af ydelserne forbundne udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til kontorhold, omkostninger til efteruddannelse, sekretærbistand, administration m.v. Transporttid vederlægges ikke. Leverandørens medarbejder kan købe frokostbilletter til Nationalbankens kantine. Frokostbilletterne koster p.t. 37. kr. pr. stk. Leverandøren skal benytte én frokostbillet om dagen pr. medarbejder. 10. Rettigheder 10.1 Generelt Nationalbanken erhverver eksklusivt samtlige ophavsrettigheder til det materiale, herunder men ikke begrænset til notater, rapporter, tekniske beregninger, bilag til udbudsmateriale mv., som Leverandøren frembringer i henhold til Rammeaftalen. Nationalbanken erhverver dog ikke rettigheder til Leverandørens bagvedliggende metoder og beregningsværktøjer samt andre redskaber/modeller/skabeloner m.v. som Leverandøren har udviklet i andet regi. Ophavsrettighederne overgår løbende samtidig med, at Nationalbanken bliver gjort bekendt med materialet Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at ydelser i henhold til nærværende Rammeaftale ikke krænker tredjemands rettigheder, og at Leverandøren har ret til at benytte det materiale mv., der anvendes ved opfyldelse af en Delaftale. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig for egen regning at skaffe Nationalbanken retten til fortsat at udnytte ydel- Side 11 af 17

12 sen som anført i denne Rammeaftale eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter denne Rammeaftale. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Nationalbanken som følge af forhold, der skyldes Leverandørens fejl, eller forhold, som Leverandøren efter Rammeaftalen bærer ansvaret for, skal Leverandøren friholde Nationalbanken for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatomkostninger, jf. punkt Leveringsfrister/forsinkelser Leveringsfrister aftales for hver enkelt Delaftale. Hvis Leverandøren ikke overholder de aftalte frister, og dette ikke skyldes Nationalbankens eller tredjemands forhold, anses Leverandøren for at være forsinket. Nationalbanken kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af forsinkelse, jf. punkt 16. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinkelse. Leverandørens underleverandører betragtes ikke som tredjemand i denne henseende. Så snart Leverandøren burde forudse risiko for forsinkelse, skal Leverandøren give skriftlig besked til Nationalbanken og redegøre for årsagen hertil og de forventede konsekvenser i relation til udførelse af opgaven. Såfremt Leverandørens ydelser er forsinket som følge af manglende medvirken fra Nationalbanken eller Nationalbankens øvrige leverandører, skal Leverandøren straks orientere Nationalbanken skriftligt herom. Hvis Nationalbanken ikke straks bliver orienteret herom, mister Leverandøren retten til at gøre indsigelse om, at forsinkelsen skyldes andre parters forhold. 12. Etiske regler for leverandører Leverandøren skal efterleve Nationalbankens etiske regler for Leverandører, som nærmere beskrevet i bilag Overdragelse Leverandøren må ikke videregive, sælge eller på anden måde overdrage Rammeaftalen til tredjemand uden Nationalbankens skriftlige samtykke. Nationalbanken har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende Rammeaftale helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Side 12 af 17

13 14. Ansvar Leverandøren er erstatningsansvarlig for tab, som påføres Nationalbanken i forhold til nærværende Rammeaftale. Leverandøren bærer det fulde ansvar for eventuel skade, som Leverandøren måtte foranledige som følge af Leverandørens handlinger, uanset om ansvaret er opstået som følge af Leverandørens handlinger over for tredjemand som følge af Leverandørens arbejde for Nationalbanken. Rejses der sag mod Nationalbanken som følge af Leverandørens arbejde, skal Leverandøren således skadesløsholde Nationalbanken for enhver erstatning og omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til Nationalbankens advokat og sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger mv. Leverandørens ansvar over for Nationalbanken er begrænset til Nationalbankens direkte tab og omfatter således ikke driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab eller følgeskader, idet der dog ikke gælder ansvarsbegrænsning for handlinger foretaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. Leverandørens ansvar for Nationalbankens tab kan i Rammeaftalens løbetid ikke overstige 1 mio. kr., idet der dog ikke gælder ansvarsbegrænsning for handlinger foretaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. Erstatningsmaksimeringen ovenfor gælder ikke i tilfælde af Leverandørens ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder, jf. punkt Der skal i hele Rammeaftalens løbetid være tegnet en for branchen sædvanlig ansvarsforsikring, idet Leverandørens ansvar dog ikke begrænses hertil. Nationalbanken kan på forlangende kræve dokumentation herfor. Nationalbankens ansvar over for Leverandøren er begrænset til Leverandørens direkte tab og omfatter således ikke driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab eller følgeskader. 15. Mangler Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelser, såfremt disse ikke opfylder de krav, som fremgår af Rammeaftalen, bilag eller Delaftaler, såfremt ydelserne ikke lever op til god skik inden for det pågældende brancheområde, eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som Nationalbanken med føje kunne forvente. Såfremt der konstateres mangler ved Leverandørens ydelser, er Nationalbanken berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Nationalbanken fastsat passende kort frist eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag. Side 13 af 17

14 16. Misligholdelsesbeføjelser 16.1 Generelt Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Rammeaftale, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder om forholdsmæssigt afslag og erstatning. Der foreligger en mangel eller en forsinkelse, hvis opgaverne ikke bliver udført i overensstemmelse med kravene i Rammeaftalen og den indgåede Delaftale, eller i øvrigt ikke svarer til det, som Nationalbanken med føje kan forvente. Enhver mangel eller forsinkelse ved Leverandørens ydelse skal afhjælpes straks efter Nationalbankens fremsættelse af påkrav herom. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god skik Særligt om ophævelse Nationalbanken kan med virkning for fremtiden straks ophæve Rammeaftalen og alle igangværende Delaftaler, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Nationalbanken har dog også i en sådan situation ret til at kræve, at Leverandøren gennemfører allerede indgåede Delaftaler, og at ophævelsen således først får virkning, når de indgåede Delaftaler er tilendebragt af Leverandøren. 17. Reklamation Parterne forpligter sig til at foretage skriftlig reklamation i forbindelse med opståede fejl, mangler eller forsinkelser. Reklamation skal ske uden ugrundet ophold efter konstatering af fejl, mangler eller forsinkelser. 18. Force majeure I tilfælde af force majeure, herunder også strejke eller lockout, som forhindrer arbejdets udførelse, bortfalder parternes forpligtelser i overensstemmelse med nærværende punkt: Hverken Leverandøren eller Nationalbanken skal i henhold til denne Rammeaftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Rammeaftalens eller Delaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, uden at leverandøren har krav på renter. Side 14 af 17

15 Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, senest 5 Arbejdsdage efter at force majeure er indtrådt, og ved denne meddelelse orientere om forventet omfang og varighed. 19. Konfliktløsning mv. Uenighed om parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Rammeaftalen skal søges afværget gennem forhandlinger, og såfremt det ikke fører til løsning af tvisten, gennem forhandlinger mellem parternes øverste ledelse. I tilfælde, hvor sådanne forhandlinger ikke fører til enighed, kan hver af parterne indbringe spørgsmålet for de danske domstole. Rammeaftalen og indgåede Delaftaler er underlagt dansk lovgivning og processproget er dansk. Retssag skal anlægges ved Københavns byret. 20. Sikkerhedsgodkendelse Såfremt visse af Leverandørens medarbejdere eller eventuelle underleverandørers medarbejdere ved udførelsen af de af Nationalbanken bestilte opgaver skal kunne færdes frit på Nationalbankens område, skal disse medarbejdere forinden være sikkerhedsgodkendt af Nationalbanken. Dette indebærer, at Nationalbanken skal have de pågældende medarbejderes samtykke til PET's gennemførelse af et sikkerhedstjek. Hvis der er tale om 1) arbejde/opgaver med en varighed på over 3 måneder, 2) ved regelmæssigt tilbagevendende arbejde, 3) arbejde/opgaver uanset varighed, hvor der er adgang til fortrolige informationer, eller 4) arbejdet skal udføres i sikkerhedsområder, skal Nationalbanken have de pågældende medarbejderes samtykke til at foretage clearing til niveauet "Fortroligt". De af Nationalbanken sikkerhedsgodkendte medarbejdere skal have en vært fra Nationalbanken og må kun færdes frit på Nationalbankens område efter forudgående aftale med værten. Medarbejderne skal have gjort sig bekendt med samt overholde reglerne i Nationalbankens informationsfolder, som udleveres første arbejdsdag i Nationalbanken. Overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning fra Nationalbankens område og inddragelse af den pågældende medarbejders sikkerhedsgodkendelse. Side 15 af 17

16 Hvis Nationalbanken ikke kan sikkerhedsgodkende en medarbejder som følge af den pågældende medarbejders forhold, skal Leverandøren stille en anden medarbejder med tilsvarende kvalifikationer til rådighed for udførelse af de aftalte opgaver. 21. Fortrolighed Under samarbejdet vil Nationalbanken videreformidle relevante oplysninger til Leverandøren. Leverandøren forpligter sig til udelukkende at formidle disse oplysninger videre til de i samarbejdet implicerede personer. Leverandøren og dennes medarbejdere, herunder underleverandører, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Nationalbanken eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Rammeaftale, hvorfor enhver uberettiget videregivelse er strafbar efter straffelovens regler herom. Denne forpligtelse gælder såvel i Rammeaftalens løbetid som herefter. Nationalbankens navn og logo må ikke anvendes i markedsføringsøjemed, men Leverandøren må, efter forudgående godkendelse fra Nationalbanken, medtage Nationalbanken på en simpel referenceliste uden brug af billeder og logo. Nationalbanken er underlagt de sædvanlige regler om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen, herunder gælder for Nationalbankens personale reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Såfremt en medarbejder ikke overholder sin tavshedspligt, vil Nationalbanken straks inddrage dennes sikkerhedsgodkendelse. 22. Fortolkning De til denne Rammeaftale hørende bilag anses for en integreret del af Rammeaftalen. Henvisning i denne Rammeaftale til en bestemmelse deri, omfatter også de til Rammeaftalen hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem Rammeaftalens ordlyd og ordlyden af Rammeaftalens bilag, har Rammeaftalen forrang frem for bilagene. Bestemmelser i bilag 2, der strider imod bestemmelser i denne Rammeaftale eller i bilag 1 eller bilag 3, er ikke bindende for Nationalbanken. 23. Øvrige betingelser For spørgsmål, der ikke er særskilt reguleret i Rammeaftalen, gælder dansk rets almindelige regler. 24. Ændringer Alle ændringer til og præcisering af denne Rammeaftale skal foretages skriftligt og underskrives af begge parter. Side 16 af 17

17 Leverandøren har initiativpligten til at sikre denne kontraktstyring. 25. Underskrifter Dato For Nationalbanken Dato For Leverandøren [Navn, stilling] [Navn, stilling] Side 17 af 17

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN")

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE TJENESTEYDEREN) SFD-15-0025 Side 1 af 13 RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME OG [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN") SFD-15-0025 Side 2 af 13 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere