Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082"

Transkript

1 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014

2 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej Viborg Att.: Marie Rasmussen 1.2 Beskrivelse af Mercantec Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution med ca. 450 medarbejdere og ca studerende fordelt på et bredt udbud af ungdomsuddannelser, kurser og efteruddannelse indenfor såvel det merkantile som det tekniske område. Mercantec er beliggende på flere adresser i Viborg, Bjerringbro, Skive og Ulfborg. Mercantec s vision er at fastholde og udbygge udbuddet af tekniske og merkantile uddannelser i et attraktivt uddannelsesmiljø samt at være det foretrukne lokale uddannelsessted for unge og voksne indenfor erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier samt kurser og efteruddannelser. Vi glæder os altid til at byde velkommen til et anderledes og lærende miljø, hvor grænser overskrides, horisonter udvides og mennesker udvikles. 1.3 Generel beskrivelse af opgaven Mercantec ønsker at samle skolens erhvervsgymnasiale uddannelser (Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium) på én adresse og dermed danne ét samlet erhvervsgymnasium. Formålet med dette er blandt andet: - Etablering af fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser - Optimering af såvel medarbejder- som bygningsmæssige ressourcer For at kunne få dette ønske opfyldt, har Mercantec sideløbende arbejdet med følgende 2 scenarier for gymnasiebyggeriet (i prioriteret rækkefølge): 1. Salg og nybygning a. Mercantec s bygning på Vinkelvej i Viborg sælges b. Opførelse af nyt erhvervsgymnasium i Viborg midtby c. Det er endnu ikke besluttet, om finansiering af denne løsning skal ske ved Offentligt Privat Partnerskab (OPP) eller traditionel finansiering, hvor Mercantec selv ejer den nye bygning d. Den økonomiske ramme forventes at være i niveauet 180 mio. kr. for hele projektet, dog eksl. grund e. Hele projektet skal være færdigt og helt klar til brug ved skolestart august Samling af de erhvervsgymnasiale uddannelser i Mercantec s bygning på Vinkelvej Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 2

3 a. Viborg Tekniske Gymnasium flyttes til Vinkelvej, hvor Viborg Handelsgymnasium i dag er beliggende. Dermed samles de erhvervsgymnasiale uddannelser på én adresse b. Ombygning af bygningen på Vinkelvej til det fremadrettede gymnasium c. Den økonomiske ramme forventes at være i niveauet 42 mio. for hele projektet d. Hele projektet skal være færdigt og helt klar til brug ved skolestart januar Det forventes, at det nye erhvervsgymnasium skal rumme elever og 100 ansatte. Hvilket af scenarierne der arbejdes videre med forventes afgjort i efteråret 2014 og vil således fremgå af udbudsbetingelserne. Den udbudte opgave om levering af bygherrerådgivning skal omfatte løbende rådgivning til projektets gennemførelse jf. Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning Indledende rådgivning o herunder bl.a. brugerproces, byggeprogram og udbudsgrundlag - Bygherrerådgivning ved o byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise eller o byggeri i totalentreprise Den endelige udbudsform fastlægges som en del af bygherrerådgiverens rådgivning. Ansøgere skal forvente, at der i udbudsmaterialet skal stilles krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser samt arbejdsklausuler. Mercantec forbeholder sig ret til at foretage ændringer i ovenstående. Ansøgere skal være indstillet på, at hele processen skal ske i tæt samarbejde med Mercantec, som vil deltage aktivt og involveret i alle faser. 2. Udbuddet 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på baggrund af de udbedte oplysninger jf Anmodning om prækvalifikation. Mercantec prækvalificerer 5 ansøgere, som efterfølgende opfordres til at afgive endeligt tilbud på opgaven som bygherrerådgiver. Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 3

4 2.2 Anmodning om prækvalifikation Ansøger skal sammen med anmodning om prækvalifikation fremsende følgende oplysninger, som vil danne grundlag for vurderingen af ansøgers økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen i forhold til den udbudte opgave: Personlige forhold - Generel beskrivelse af ansøger, herunder o fuldstændigt firmanavn, adresse, CVR nr., telefonnr. o ansøgers primære arbejdsområder o kontaktperson med adresse - Tro og love erklæring om, at der ikke er ubetalt forfalden gæld til det offentlige iht. lov nr. 336 af 13. maj 1997 (standardblanket). Anvend venligst bilag 1 - Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler o Mercantec vægter det positivt, at ansøger har elev(er) ansat eller vil ansætte elev(er), evt. i delaftale. En uddannelsesaftale i delaftale vil sige, at der kan laves en uddannelsesaftale for et antal måneder o Det bedes derfor oplyst, hvorvidt ansøger har elev(er) eller vil ansætte elev(er), evt. i delaftale, senest ved kontraktunderskrivelse. Anvend venligst bilag 2 Ved ansøgning som konsortium eller ved brug af underrådgivere skal det tydeligt fremgå, hvem der er hhv. ansøger og hvem der er deltagere i konsortiet/underrådgiver. Såfremt anmodning om prækvalifikation indgives af et konsortium, skal oplysningerne afgives for alle deltagere i konsortiet ligesom det er tilfældet ved brug af underrådgivere. Desuden skal hver deltagers rolle og ydelsesomfang beskrives. Ved ansøgning som konsortium, skal der anføres en befuldmægtiget, der med bindende virkning kan indgå aftaler på vegne af konsortiet Økonomisk og finansiel kapacitet I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, bedes oplyst flg.: - Nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 år o Virksomhedens samlede omsætning o Omsætning i forbindelse med bygherrerådgivning o Resultat før skat o Egenkapital o Balancesum Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ovennævnte økonomiske nøgletal oplyses for de år, hvor ansøgeren har aflagt regnskab. Der ønskes alene summariske oplysninger, anvend venligst bilag 3. Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 4

5 Mindstekrav: - Ansøger skal have en løbende rådgiveransvarsforsikring på minimum 5 mio. Kopi af gyldig forsikring bedes vedlagt ansøgningen - Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital Teknisk og/eller faglig kapacitet - Referencer fra tilsvarende eller lignende bygherrerådgivningsopgaver o Maksimum 5 relevante referencer, som bør indeholde oplysninger om opgavens størrelse udførelsesperiode egne ydelser såfremt der fremsendes flere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer indgå i vurderingen af ansøger o Referencerne skal være påført kundenavn kontaktdata, dvs. navn, telefon nr. samt mail adresse på den ansvarlige person for opgaven Mercantec forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne og til at kontakte de angivne referencer. o Referencerne skal dokumentere ansøgers egnethed og kompetencer i forhold til den udbudte opgave, tid, status og ansøgers ydelser (rolle/funktion) Mercantec henstiller derfor til, at ansøgerne udvælger relevante referencer, som beskrives uddybende o Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 5 år eller som i væsentligt omfang er ved at blive udført af ansøger, herunder i hvor høj grad der er lagt vægt på miljø og bæredygtighed - Nøgletal, der viser o kundetilfredshed for de vedlagte referencer o et vægtet gennemsnit for nøgletallene o hvis ansøger ikke har nøgletal afleveres tilsvarende oplysninger som bygherreerklæring eller lignende dokumentation - Gennemsnitligt antal heltidsansatte pr. år, der beskæftiger sig med bygherrerådgivning, de seneste 5 år Mindstekrav: - Det er et krav, at ansøger indenfor de seneste 5 år har udført lignende bygherrerådgiveropgaver. 2.3 Antal prækvalificerede Antal prækvalificerede ansøgere: højest 5 Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 5

6 Ved flere end 5 kvalificerede ansøgere, der opfylder ovenstående dokumentationskrav, jf. 2.2 Anmodning om prækvalifikation, vil Mercantec vælge de 5 ansøgere, der ud fra en samlet, objektiv vurdering af ansøgernes samlede kompetencer og erfaringer med hovedvægten lagt på teknisk kapacitet, stemmer bedst overens med de kvalifikationer, der er nødvendige for løsning af opgaven. Herudover vil Mercantec ved udvælgelsen søge at opnå det tilbudsgiverfelt, der efter Mercantec bedste skøn må antages at give den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen, herunder forskellige virksomhedsstørrelser. Mercantec vægter det positivt, at ansøger har eller vil ansætte elev(er), evt. i delaftale, hvilket vil sige, at der kan laves uddannelsesaftale for et antal måneder. 2.4 Spørgsmål til prækvalifikationen Det er muligt at stille uddybende spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet. Spørgsmål, der modtages inden nedenstående tidspunkt, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Spørgsmål kan frem til fredag den 29. august 2014 kl. 13 sendes til Marie Rasmussen med flg. tekst i emnefeltet: Prækvalifikation spørgsmål vedr. bygherrerådgivning Der vil ikke blive besvaret spørgsmål personligt eller pr. telefon. Spørgsmål med svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på hvorfor Mercantec opfordrer ansøgere til at holde sig orienteret her. 2.5 Frist for modtagelse af anmodning Anmodning sendes sammen med prækvalifikationsmaterialet i 4 papireksemplarer samt 1 USB-stik til: Mercantec H.C. Andersens Vej Viborg Att.: Marie Rasmussen Indkøbsansvarlig i lukket emballage, der er tydligt mærket Ansøgning prækvalifikation på bygherrerådgivning Må ikke åbnes Anmodningen skal være på dansk og være Mercantec i hænde senest mandag den 15. september 2014 kl. 13 Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 6

7 Anmodninger, der ikke er Mercantec i hænde senest samtidig med tilbudsfristens udløb, vil blive afvist. Mercantec kan ikke stilles til ansvar for, at dokumenter på USB-stik ikke kan læses. Såfremt tilbuddet på USB-stik og papirudgave ikke er enslydende, vil det være papirudgaven, der er gældende. Anmodning om prækvalifikation kan ikke afgives pr. eller fax. Mercantec forbeholder sig mulighed for, men ikke pligt til, at give ansøgerne lejlighed til at lave en præsentation af en varighed på maks. 1 time. Hvis dette bliver relevant, vil det blive meddelt ansøgerne snarest efter ansøgningsfristens udløb. Såfremt ansøger prækvalificeres, skal anmodningen være gældende 9 mdr. fra Mercantec positive tilsagn om prækvalifikation. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af ansøgning om prækvalifikation eller for udarbejdelse af tilbud, herunder evt. præsentation. Det fremsendte materiale, herunder tilbudsmateriale, betragtes som Mercantec s ejendom og vil ikke blive returneret. 2.6 Aflysning Mercantec forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, såfremt Mercantec vurderer, at der foreligger saglig grund til aflysning. 3. Vejledende tidsplan Prækvalifikationen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan. Det understreges, at tidsplanen er vejledende. Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED Torsdag den Spørgefrist Fredag den kl Frist for svar på spørgsmål Mandag den Ansøgningsfrist for prækvalifikation Mandag den kl Vurdering af ansøgere Uge Forventet meddelelse til ansøgere Primo oktober 2014 Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 7

8 4. Disposition for ansøgning om prækvalifikation Dispositionen for ansøgning om prækvalifikation indeholder en referenceramme for udformningen af ansøgningen. Ansøger opfordres således til at være særlig opmærksom på, at alt besvares korrekt samt at alt det adspurgte vedlægges. Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af dokumenter kan gøre ansøgningen ukonditionsmæssigt og derved forpligte Mercantec til at afvise ansøgningen. 3.1 Personlige forhold - Generel beskrivelse af ansøger, herunder o fuldstændigt firmanavn, adresse, CVR nr., telefonnr. o ansøgers primære arbejdsområder o kontaktperson med adresse - Underskrevet Tro og love erklæring om, at der ikke er ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Benyt venligst bilag 1 - Besvarelse af hvorvidt ansøger har elev(er) ansat eller vil indgå uddannelsesaftale, evt. i delaftale. Benyt venligst bilag Økonomisk og finansiel kapacitet - Nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 år. Benyt venligst bilag 3 - Kopi af ansøgers gyldige og løbende rådgiveransvarsforsikring på minimum 5 mio. kr. 3.3 Teknisk og/eller faglig kapacitet - Referencer fra maksimum 5 tilsvarende eller lignende bygherrerådgivningsopgaver udført indenfor de seneste 5 år eller som i væsentligste omfang er ved at blive udført af ansøger, herunder i hvor høj grad der er lagt vægt på miljø og bæredygtighed. o Referencerne skal dokumentere ansøgerens egnethed og kompetencer i forhold til den udbudte opgave tid, status, ansøgers ydelser (rolle/funktion). Referencerne skal være påført kontaktdata på den ansvarlige person hos kunden, dvs. navn, telefon nr., adresse - Nøgletal eller tilsvarende oplysninger som bygherreerklæring eller lignende dokumentation, der viser o kundetilfredshed for de vedlagte referencer o vægtet gennemsnit for nøgletallene - Gennemsnitligt antal ansatte hos ansøger, der beskæftiger sig med bygherrerådgivning Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 8

9 Bilag 1 Tro og Love-erklæring Undertegnede tilbudsgiver erklærer på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tidspunktet for aflevering af tilbud Udgør DKK Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Det erklæres på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 anførte udelukkelsesgrunde: - At undertegnede ikke er dømt for deltagelse i en kriminel organisation som defineret i art. 2, stk. 1 i Rådets fælles aktion 98/742/RIA. - At undertegnede ikke er dømt for bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1 i Rådets fælles aktion 98/742/RIA - At undertegnede ikke er dømt for svig som omhandlet i art. 1 i konventionen om beskyttelse af De europæiske Fællesskabers finansielle interesser. - At undertegnede ikke er dømt for hvidvaskning af penge som defineret i art. 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Endelig erklæres det på tro og love, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, anførte udelukkelsesgrunde. Udelukkelsesgrundende omfatter følgende situationer: - at virksomheden er eller er begæret taget under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkkurs, ikke er i betalingsstandsning eller befinder sig en anden lignende situation. - at virksomheden ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed - at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, og - at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark. Virksomhedens/selskabets navn: CVR. nr. Dato: Stempel og underskrift: Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 9

10 Bilag 2 Sociale klausuler Mercantec vægter det positivt, at ansøger har eller vil ansætte elev(er), evt. i delaftale. Derfor bedes følgende besvaret: Ansøger har elev(er) eller vil indgå en delaftale senest ved kontraktunderskrivelse Ansøger har ingen elev(er) og ønsker ikke indgå en delaftale senest ved kontraktunderskrivelse Virksomhedens/selskabets navn: CVR. nr. Dato: Stempel og underskrift: Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 10

11 Bilag 3 Økonomisk og finansiel kapacitet Kr År 2013 År 2012 År 2011 Virksomhedens omsætning Omsætning, bygherrerådgivning Resultat før skat Egenkapital Balancesum Ansøgers egenkapital i det senest, afsluttede regnskabsår: kr. Virksomhedens/selskabets navn: CVR. nr. Dato: Stempel og underskrift: Prækvalifikation Bygherrerådgivning Side 11

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere