lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker"

Transkript

1 lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for

2 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid Elevtiden Løn Voksenelever Elever i svendenes akkord Løn- og ansættelsesforhold B&A Pension Arbejdstøj Sikkerhedsfodtøj Værktøj Rejsegodtgørelse Velfærdsforanstaltninger Feriebestemmelser Særlige bestemmelser Overarbejde Fagretlig behandling Generel info Hvem bestemmer? På grundforløb Om kontrakten I skolepraktik Praktik i virksomheden Tilbage på skolens hovedforløb Når du bliver udlært Bestemmelserne gælder for elever, som ansættes i henhold til Lov om erhvervsuddannelser til uddannelse inden for entreprenørområdet (anlægsstruktører og bygningsstruktører, brolæggerlærlinge og tagdækkerlærlinge). Denne overenskomst udløber 1. marts For uddannelsesaftalen gælder de af de faglige udvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser. Oprettelse af uddannelsesforhold skal godkendes af Det faglige fællesudvalg for Struktør- Brolægger- og Tagdækkerfaget, Bygmestervej 5, 2400 København NV.

3 Kære lærling Du sidder nu med din overenskomst i hånden. I denne lille bog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler, der regulerer dine løn- og arbejdsforhold. Din løn og din arbejdstid bestemmes nemlig hverken af din mester eller gennem lovgivning, men gennem aftaler der er indgået mellem din fagforening 3F og arbejdsgivernes forening Dansk Byggeri I denne tekst er de ting, der er taget direkte fra lærlingeafsnittet i struktørernes overenskomst markeret med blå tekst. Overenskomsten er forhandlet gennem mere end 100 år og er langsomt blevet udviklet til det, den er i dag. Den kan derfor godt være lidt svær at forstå nogle gange. Men du kan altid ringe til din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl. Held og lykke med uddannelsen. 3

4 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 1 Den daglige arbejdstid Den daglige og ugentlige arbejdstid (herunder fridage) samt placering heraf er den samme, som er gældende for svende/ voksne arbejdere i samme virksomhed. Er eleven afgivet til skole, er det dog skolens arbejdstid/møderegler der er gældende. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 7 Den ugentlige arbejdstid 1. Den normale effektive arbejdstids længde er pr. uge 37 timer 2. Den ugentlige arbejdstid fordeles på ugens 5 første dage.

5 8 Den daglige arbejdstid 1. Den normale daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl. 18. Spise- og hvilepauser må tilsammen ikke udgøre mere end 1 time og ikke mindre end 1/2 time. 2. Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige arbejdstid samt spiseog hvilepauser skal fordeles, skal arbejderne høres. 3. Hvis arbejdsgiveren ikke ser sig i stand til at imødekomme et ønske fra arbejderne, fastsætter han arbejdstiden under hensyn til virksomhedens tarv og kan iværksætte den med 10 dages varsel. Inden for dette tidsrum har arbejderne påtaleret i henhold til Regler for behandling af faglig

6 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Strid for manglende hensyntagen, der ikke er tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv. Den aftalte løn dækker eventuel forskydning af spisepauserne, dog ikke ud over gennemsnitlig 1 time daglig pr. uge og for en enkelt dag ikke ud over 1 1/2 time. 15 Fridage 1. maj maj er hel fridag. Grundlovsdag 2. Grundlovsdag er hel søgnehelligdag Feriefridage Elevers 5 feriefridage betales ved afholdelse af feriefridagene med den aftalte elevløn. De etablerede feriefridage placeres efter ferielovens regler om placering af restferie. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår.

7 I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. 7

8 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 2 Elevtiden Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen for det pågældende fag. Nedenstående er taget fra uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser. Svendeprøven indgår i uddannelsesforløbet. Elevtiden er p.t. for elever i: struktør og brolæggerfaget 3 år og 5 mdr. højst 3 år og 11 mdr. Elevtiden er p.t. for tagdækkerfaget 2 år og 6 mdr. højst 2 år og 11 mdr. 3 Løn Mindstelønnen for elever udgør: år - pr. time kr. 57,62 2. år - pr. time kr. 68,07 3. år - pr. time kr. 82,16 4. år - pr. time kr. 95,26

9 Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen altid bagud fra svendeprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 4., 3. og 2. løntrin Voksenelever I det tilfælde at firmaet ønsker at modtage AER s særlige refusionssats for voksenelever, skal to særlige betingelser være opfyldt: Vokseneleven skal mindst være 25 år ved uddannelsens begyndelse. Lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets mindste betalingssats. 9

10 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 5 Elever i svendenes akkord Ved elevers og voksenelevers deltagelse i akkord henvises til bestemmelserne, som gælder for svende/voksne arbejdere. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 38 Elevers deltagelse i akkord 1. Voksne arbejdere må ikke nægte lærlinges deltagelse i akkorden. 2. Hvor lærlinge deltager i voksne arbejderes akkorder, træffes der lokalt aftale mellem arbejdsgiveren og de voksne arbejdere om, med hvilket beløb lærlingen indgår i disse akkorder.

11 6 Løn- og ansættelsesforhold Lønudbetaling Elever ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage med fradrag for eventuelle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 33 Lønningsperioden 1. Regnskabsperioden slutter lørdag ved arbejdstids ophør, med mindre andet er aftalt mellem arbejdsgiveren og arbejderen. 2. Regnskabsperioden strækker sig over 2 uger, med mindre der lokalt er truffet aftale om en anden regnskabsperiode. 34 Lønudbetaling Udbetalingsdag 1. Ved lønudbetaling gennem pengeinstitut m.v. kan udbetaling finde sted fredag. 2. Ved lønudbetaling kontant eller ved check skal lønudbetaling finde 11

12 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV sted om torsdagen så vidt muligt inden arbejdstidens ophør. Ved helligdage 3. Er torsdagen en helligdag, foretages udbetalingen den nærmest forudgående hverdag. Ved vejrlig m.v. 4. Afbrydes et arbejde på grund af vejrlig eller andre omstændigheder, som arbejdsgiveren ikke er herre over, kan udbetalingen først forlanges foretaget til almindelige udbetalingstider.

13 Ved ferie 5. Såfremt lønudbetalingen falder i en ferie, foretages lønudbetalingen førstkommende torsdag, eventuelt fredag, efter ferien Ved antagelse og afskedigelse 6. Arbejdere, som afskediges af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, har først krav på lønudbetaling ved første ordinære lønudbetalingsdag. 7. Arbejdere, som afskediges af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, skal, uanset om de har arbejdet i akkord eller på timeløn, ved afskedigelsen have bevis for de timer, de måtte have haft på timeløn eller eventuelt i akkord. Ved forskudsudbetaling 8. Udbetaling af akkordforskud forfalder på en lønningsdag. Begæring om forskud må dog være fremsat 1 uge før udbetalingsdagen. Ved overskudsudbetaling 9. Udbetaling af overskud, hvorom der ikke er uenighed, skal finde sted førstkommende ordinære 13

14 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV lønudbetalingsdag efter den regnskabsperiode, hvori kritikfristen udløber, såfremt andet ikke aftales lokalt. 10. Udbetaling af overskud, hvorom der har været uenighed, skal finde sted førstkommende ordinære lønudbetalingsdag efter den regnskabsperiode, hvori uoverensstemmelsen endeligt er afgjort. Uafhentet overskud 11. Ikke afhentet overskud tilsendes den stedlige forbundsafdeling.

15 35 Lønsedler Ved lønudbetaling skal anvendes lønsedler, hvor følgende oplysninger som minimum er anført: - Virksomhedens CVR-nummer - Timelønsarbejde - Akkordarbejde/overskud - Overarbejde - Løn under sygdom - Ferie- og søgnehelligdagsopsparing - Kørselsgodtgørelse - ATP - Pension - Godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Graviditetsundersøgelse Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/ voksne medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende/voksne medarbejdere gældende maksimumssats. 15

16 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Barselsløn Der ydes frihed efter samme regler, som gælder for svende/voksne medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 53 Barsel Graviditets/barselsorlov 1. Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). 2. Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. 3. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden dog maks pr. time fra begyndelsen den lønningsuge, hvori indgår 1. marts kr. 130,00

17 Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats Fædreorlov 4. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. 5. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder virksomheden betaling under fravær i indtil 9 uger. Betalingen i disse 9 uger svarer til betalingen i stk. 3. Af de 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betalingen bortfalder hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. 6. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 7. Ændringerne har virkning for forældreorlov, der begynder den 1. juli 2007 eller senere. 17

18 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 54 Omsorgsdage Beskæftigede arbejdere efter denne overenskomst har ret til frihed til pasning af alvorligt syge, nære slægtninge. Barns første sygedag Der ydes frihed efter samme regler, som er gældende for svendene/voksne medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats.

19 Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F Barns første sygedag 1. Medarbejderen har fri, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. 2. Friheden omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Der ydes betaling med samme sats som ved sygdom. 3. Det er en forudsætning, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. 19

20 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Børns hospitalsindlæggelse Der ydes frihed efter samme regler, som er gældende for svendene/voksne medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats.

21 Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F Børns hospitalsindlæggelse 1. Medarbejdere og ansatte under uddannelse har fri, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. 2. Friheden gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. 3. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 4. Der ydes betaling med samme sats som ved sygdom. 21

22 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Skoleperiode I skoleperioder ydes der løn med den for eleven gældende lønsats. Session Ved fremmøde på session inden for normal arbejdstid ydes der eleven løn for den medgåede tid.

23 7 Pension 1. Elever bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde Elever over 20 år, som efter elevtiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet elevtiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomsten 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 49 Pension 1. Virksomheden betaler pension til medarbejdere og elever, der er fyldt 20 år, og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i BATkartellet og Dansk Byggeri eller Tekniq, eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. 2. Pensionsbidraget udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2007 indgår, 11,4 % af den ansattes ferieberettigede løn plus ferieog søgnehelligdagsbetaling. Den 23

24 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV ansatte betaler 3,8 % af bidraget, og arbejdsgiveren betaler 7,6 %. 3. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2008 indgår, udgør pensionsbidraget 12 % af den ansattes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Den ansatte betaler 4 % af bidraget, og arbejdsgiveren betaler 8 %. 4. Der er mulighed for den enkelte til at forhøje bidraget.

25 Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 5. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår 1. juli kr. 8,25 Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren betaler 1/ Arbejdstøj Lærlinge har samme ret til arbejdstøj som voksne arbejdere. 9 Sikkerhedsfodtøj Virksomheden udleverer sikkerhedsfodtøj 1. gang ved påbegyndelse af uddannelsen, og i den efterfølgende elevtid efter samme regler, som gælder for svende/voksne medarbejdere i det pågældende fag. 25

26 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 10 Værktøj Struktør- og brolæggerlærlinge får stillet værktøj inkl. håndbøger til rådighed af virksomheden i forbindelse med uddannelsens start. Det nødvendige værktøj fremgår af en værktøjsliste, som udarbejdes af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolæggerog Tagdækkerfaget. Såfremt lærlingen ikke ved skolestart medbringer værktøj, udleveres det af skolen og betales af virksomheden i henhold til værktøjslistens vejledende priser. Værktøjet tilhører virksomheden bortset fra bøger, der tilhører lærlingen. For brolæggerlærlinge forbliver duks, stol og hammer lærlingens ejendom efter endt uddannelse. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomsten 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 87 Arbejdstøj Til medarbejdere med mere end 3 måneders ansættelse leverer arbejdsgiveren 2 sæt standard arbejdstøj om året efter arbejdsgiverens valg. Levering af arbejdstøjet kan indgå i en af virksomheden fastlagt årlig rytme og er arbejdsgiverens ejendom.

27 11 Rejsegodtgørelse Praktikperioden Elever ydes rejsegodtgørelse efter samme regler, som gælder for svende og voksne arbejdere Ude og rejsearbejde Hvor eleven udfører ude- eller rejsearbejde, ydes betaling efter samme regler, som gælder for svende/voksne arbejdere idet pågældende fag. Kommentar fra 3F: Lærlinge er dækket af de samme regler omkring kørselsgodtgørelse som de øvrige ansatte i firmaet. I virksomheder med lokalt aftalte kørepengeordninger, gælder aftalerne også for lærlinge. 27

28 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. Her står der desuden yderligere oplysninger om regler ved udearbejde. 13 Udearbejde Hvis der udføres arbejde på arbejdspladser, der ligger så langt fra virksomhedens hjemsted, at virksomheden anser det for nødvendigt at lade de ansatte overnatte i forbindelse med arbejdet, skal der træffes lokal aftale om rejseform, forplejning og ophold, arbejdstid og forventet varighed.

29 Skoleperiode Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl, indkvarteringssted eller lærested til skole og tilbage til enten bopæl, indkvarteringssted eller lærested. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at eleven ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende elev går Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelse af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Hvis offentlig befordring benyttes ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o. lign. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en godtgørelse svarende til det til 29

30 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV enhver tid gældende befordringstilskud til deltagere på efteruddannelseskurser, p.t. 1,10 kr. pr. km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Beløbet reguleres i overenskomsten med de takster, der fastsættes af AMS (Arbejdsmarkedsstyrelsen). I tilfælde af at lovgivningen på området ændres, kan denne bestemmelse opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb. Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelser i stk. 4 er

31 opfyldt. Hvis valget af skole medfører udgifter til skolehjem, betales disse ligeledes af arbejdsgiveren. Bestemmelserne i stk. 5, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter stk Ovennævnte befordringsgodtgørelse udbetales, efter modtaget dokumentation løbende bagud på de normale lønudbetalingsdage. Hvis der på området rejsegodtgørelse under skoleperioden fremkommer offentlige eller generelle løsninger, træder disse i stedet for ovennævnte regler. Er befordringen mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstanden i stk Velfærdsforanstaltninger Erstatning i forbindelse med manglende velfærdsforanstaltninger ydes efter samme regler, som gælder for svende/voksne arbejdere. 31

32 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 29 Velfærds foranstaltninger - ikke-permanente arbejdspladser 1. Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i overenskomstens bestemmelser, for tiden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 2. Hvis de ansatte ikke finder, at velfærdsforanstaltningerne opfylder gældende regler, kan sagen rejses gennem deres organisation. 3. Der afholdes herefter et orienteringsmøde på arbejdspladsen med deltagelse af parterne og repræsentanter for organisationerne inden 5 dage, med mindre forholdene inden da er bragt i orden. Se dog pkt På orienteringsmødet skal der tages stilling til, om reglerne er opfyldt eller ej, samt om eventuelle mangler må antages at medføre en væsentlig forringelse af betydning for brugsværdien. 5. Opnås der på orienteringsmødet enighed om, at der ikke er mangler, der

33 medfører en væsentlig forringelse af brugsværdien, er sagen slut. 6. Hvis det konstateres, at der er mangler, der medfører en væsentlig forringelse af brugsværdien, betales skurpengesats 1 fra den dag forholdet er påtalt skriftligt, og indtil forholdet er bragt i orden. 7. Opnås der på orienteringsmødet ikke enighed, kan sagen af begge parter videreføres i det fagretlige system. Der udarbejdes skriftligt referat fra mødet med angivelse af, hvad der er uenighed om. 8. Hvis manglen har en sådan karakter, at det vil være åbenlyst grundløst at holde orienteringsmøde, f.eks. hvis der helt mangler

34 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV et skur, hvor et sådant efter reglerne er påkrævet, kan de ansatte kræve skurpengesats 2 fra den dag, kravet er påtalt skriftligt, og indtil forholdet er bragt i orden. 9. Uoverensstemmelser jf. pkt. 8 behandles efter reglerne for behandling af faglig strid. 10. Eventuelle mangler jf. stk. 6 og 8 skal af arbejdsgiveren rettes inden 5 arbejdsdage efter orienteringsmødet h.h.v. kravet er rejst skriftligt overfor arbejdsgiveren. I modsat fald kan sagen eventuelt videreføres i det arbejdsretlige system. 11. Såfremt arbejdets varighed er max. 3 arbejdsdage eller 6 manddage og arbejdsgiveren ikke stiller passende toilet- og spisefaciliteter til rådighed, kan de ansatte kræve skurpengesats Skurpengesats 1 udgør pr. mand pr. dag kr. 57,50 Skurpengesats 2 udgør pr. mand pr. dag kr. 90,00

35 13 Feriebestemmelser Der henvises til bestemmelserne i ferieloven: Feriegodtgørelse under uddannelse. 1. I elevtiden ydes ferie med løn. 2. Der gives ferie i 30 hverdage (6-dages uge) inden for et ferieår. 3. Som et tillæg til ferielønnen ydes et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent hos den pågældende mester/virksomhed i det forudgående optjeningsår

36 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Eksempel: Elevforhold påbegyndt i perioden 1. januar juni Eleven har krav på 25 dages ferie (5 dages uge) inden for ferieåret 1. maj april Elevforhold påbegyndt i perioden 1. juli december Eleven er først berettiget til hovedferie med løn i ferieåret 1. maj april 2009, og da med ferietillæg 1 % af den ferieberettigede løn indtjent i Holder mesteren/virksomheden derimod lukket for ferieafholdelse i perioden 1. oktober 2007 til 1. maj 2008, gives der eleven løn for de feriedage, for hvilke han ikke har optjent feriegodtgørelse, dog højst for en uge.

37 Særlig om feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden: Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12 ½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn excl. løn under ferie og excl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvoraf 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12 ½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven har holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11 ½ % (12 ½ % minus 1 %). Feriegarantiordning: 1. Vedrørende ferieløn/feriegodtgørelse er den mellem organisationerne gældende feriegarantiaftale også gældende for elever. 37

38 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Feriepenge af akkordoverskud: 2. Når svende/voksne medarbejdere yder elever og voksenelever akkord-overskud, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling eleverne. 14 Særlige bestemmelser Skole For elever gælder følgende: Uddannelsesdepositum udlægges af mesteren. Gebyr for rekvisitter m.v. betales af mesteren. Svendeprøve Udgifter i forbindelse med elevens aflæggelse af svendeprøve betales af mesteren. Sikkerhedsrepræsentant Elever kan ikke vælges til sikkerhedsrepræsentanter i uddannelsesperioden.

39 15 Overarbejde Lærlinge kan deltage i overarbejde efter samme regler som for voksne arbejdere Arbejdstiden for lærlinge under 18 år må normalt ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne. Lærlinge under 18 år må ikke beskæftiges mere end i alt 10 timer pr. dag. For overarbejde betales i de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør med et tillæg til timelønnen af 50 %. Af nævnte 3 timer kan 1 time lægges umiddelbart før normal arbejdstids begyndelse, dog ikke før kl. 6. For overarbejde herudover (natarbejde) indtil normal arbejdstids begyndelse betales med et tillæg til timelønnen af 100 % Søn- og helligdagsarbejde betales med et tillæg til timelønnen af 100 % Forannævnte procenttillæg beregnes af mindstebetalingssatsen, jf

40 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV 16 Fagretlig behandling Uoverensstemmelser om elevoverenskomstens regler behandles efter fagets fagretlige regler. Nedenstående er taget fra Bygge- og anlægsoverenskomst 2007 mellem Dansk Byggeri og 3F. 17 Overarbejde 1. Overarbejde kan forlanges udført i den udstrækning, som hensynet til arbejdets tarv kræver. 2. Virksomhederne kan etablere overarbejde på indtil 8 timer pr. uge, forudsat at der lokalt er enighed herom. Herudover har virksomhederne i henhold til stk. 1 og arbejdsretlig praksis mulighed for at anvende overarbejde på normal måde. 3. Overarbejde regnes fra normal arbejdstids ophør indbefattet 1/2 times spisepause straks efter dagarbejdstidens ophør. Spisetiden bortfalder, hvor overarbejdets varighed kun omfatter 1 time.

41 4. Natarbejde regnes fra og med 4. time efter den normale arbejdstids ophør og til den normale arbejdstids begyndelse med 1/2 times spisetid hver 4. time

42 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Hvem bestemmer? Der eksisterer to væsentlige stykker papir, der bestemmer de fleste forhold omkring din uddannelse. Det ene er loven om erhvervsuddannelser, som er besluttet af politikerne i Folketinget og kan ændres, når politikerne har lyst til det. Sidste gang de lavede store ændringer var i 2004, da partierne Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti fjernede muligheden for at komme i skolepraktik for tusindvis af elever. Til daglig sidder der et såkaldt fagligt udvalg. De holder bl.a. øje med, at mestrene og skolen overholder reglerne, så man hele tiden er sikker på, at uddannelsen fungerer. Fagforeningen 3F deltager i dette udvalg sammen med en repræsentant fra virksomhederne. Det andet stykke papir er overenskomsten. Den er forhandlet mellem fagforeningen og arbejdsgiverne og indeholder regler om løn, arbejdstid, kørepenge, ferieregler osv. Overenskomsten forhandles med nogle få års mellemrum og sendes til afstemning blandt medlemmerne, før den godken-

43 des. Du kan bestille et eksemplar af overenskomsten gennem din lokale 3F afdeling På grundforløb Når man starter på teknisk skole vælger man en af de 12 indgange: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Merkantil 43

44 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Grundforløbene har forskellig varighed - typisk fra 10 til 20 uger. Hvis du har brug for det, kan forløbet forlænges. Det sker efter aftale med skolen, og med virksomheden, hvis du har en uddannelsesaftale. Det forlængede grundforløb kan bruges til fx at blive bedre til dansk, matematik, engelsk, IT m.v. Hvis ikke du allerede er i gang med din uddannelsesaftale og derfor modtager løn fra en virksomhed, kan du modtage SU fra staten, hvis du er over 18 år. Ellers er der desværre ingen penge at få. Du har nok allerede bemærket, at en Teknisk Skole er meget anderledes end folkeskolen. Her skiftes der mellem undervisning i klasseværelset og ude i værkstederne. Ligesom aldersforskellen mellem eleverne er større, end man normalt er vant til. Derfor er undervis ningen tilrettelagt rimelig frit. Man er selv ansvarlig for sin egen uddannelse. Mens du går på grundforløbet, er det vigtigt, at du så tidligt som muligt begynder at søge læreplads. Få hjælp fra skolen til dette - de har lister over de godkendte praktikvirksomheder og de har ofte mange gode kontakter til folk i branchen.

45 På internettet kan du via: finde en samlet liste over de virksomheder, der er godkendt til lærlinge. Om kontrakten Din lærekontrakt eller uddannelsesaftale er et vigtigt stykke papir. Aftalen skal skrives på et godkendt skema. Sådan et kan du få på skolen. Hvis du har lavet en aftale med to eller flere arbejdsgivere, skal der stå, hvilken virksomhed der har ansvaret i uddannelsens forskellige perioder. Husk, at kontrakten skal skrives under af begge parter, før den er gyldig. Hvis du er under 18 år, skal din forældre/værge underskrive for dig. De første 3 måneder af en lærekontrakt er en prøveperiode, derefter kan aftalen ikke opsiges, medmindre både elev og virksomhed er enige. Eller hvis 45

46 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV enten eleven eller virksomheden har brudt nogle af spillereglerne, f.eks. hvis eleven udebliver fra arbejde, eller hvis virksomheden ikke kan finde ud af at lære fra sig. Men husk: Kontrakten skal underskrives fra første dag. I skal altså ikke vente med at underskrive, til prøveperioden er udløbet. Det vil blot udløse endnu en prøveperiode på 3 måneder, og det er ikke meningen. Hvis du er over 25 år, er der inden for nogle fag mulighed for at komme i voksenlære. Som voksenlærling tjener du som minimum fagets mindsteløn, ellers er reglerne de samme som for almindelige lærlinge. Det skal tydeligt fremgå af din lærekontrakt, om du er voksenlærling. Hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver i løbet af uddannelsen, kan du få hjælp fra fagforeningen. Her vil man hjælpe dig med at få rettet op på tingene. Og i sidste ende med at indbringe sagen for det faglige udvalg, hvis problemerne ikke kan løses lokalt.

47 I skolepraktik Det bedste er at få skrevet rigtig lærekontrakt med en virksomhed. Men hvis ikke, det lykkes dig at finde en læreplads, er der på nogle uddannelser mulighed for at komme i praktik på skolen. Som skolepraktikelev (SKP er) har du din daglige gang på et specielt SKP-værksted. Det er ikke altid så spændene som ude i en rigtig virksomhed, men det er trods alt en mulighed for at komme videre i uddannelsen. Mens du går i SKP, skal du blive ved med at søge læreplads giv aldrig op! Lønnen for elever i skolepraktik er lavere end for almindelige lærlinge. 47

48 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Praktik i virksomheden Praktiktiden i virksomheden er som regel en god og lærerig tid. Det er altid spændene at komme ud på en ny arbejdsplads og se, hvordan tingene fungerer. Men det kan samtidig være en forvirrende og hård periode, hvor du skal til at vænne dig til en masse nye regler. Også virksomheden har en række regler, de skal overholde over for dig som lærling. De vigtigste står beskrevet her: Uddannelsesplan: Først og fremmest skal virksomheden sørge for, at du lærer alle de forskellige arbejdsdiscipliner, der hører til faget. Spørg din arbejdsgiver, om der er en plan for, hvornår du skal lære de forskellige ting, ellers bør der laves en. Løn: Overenskomstens regler omkring lønnens størrelse skal overholdes. Dvs. virksomheden må godt udbetale mere, end der står i reglerne, men aldrig mindre. Som lærling skal du have fuld løn under sygdom og ferie. Arbejdstid: Normalarbejdstiden er som regel 37 timer om ugen. Men der kan være specielle regler i din overenskomst. Lær-

49 linge må i hovedreglen godt arbejde over, men det er vigtigt, at du får overarbejdsbetaling for alle timer. De nærmere regler om overarbejde står i din overenskomst. Forsikring: Når du arbejder for virksomheden, er du automatisk dækket af arbejdsgiverens forsikring. I fritiden er du dækket af 3F s fritids- og ulykkesforsikring (medmindre du har afmeldt den). Hvis du kommer ud for en ulykke, mens du er på arbejde, skal din arbejdsgiver anmelde ulykken. Fagforeningen er også altid behjælpelig med, at din sag kører, som den skal. Ring hellere en gang for meget Arbejde efter skoletid: Mens du går på skole, kan du ikke tvinges på arbejde. At passe skolen og lektierne er et fuldtidsjob. Hvis du selv vælger at sige ja til at arbejde for din mester efter skole, skal du huske at have overarbejdsbetaling. På dette område er der særlige regler for chaufførelever i turistbranchen. Barsel: Hvis du bliver gravid under uddannelse, er der en lang række muligheder for barsel og orlov, både for mødre og fædre. De konkrete regler 49

50 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV afhænger bl.a. af din overenskomst. Kontakt derfor fagforeningen og få en snak. Din læretid vil som regel blive forlænget med det antal uger, du går hjemme. Din lærekontrakt kan aldrig blive ophævet, medmindre du selv godkender det. Session: Hvis du bliver indkaldt til session, skal du meddele din arbejdsgiver det i god tid. Virksomheden skal give dig fri og fuld løn, mens du er af sted (undtagen inden for visse gartner-overenskomster). Ferie: Som lærling har du ret til fem ugers betalt ferie om året. Det må ikke lægges i den tid, du er på skole. Hvis du er startet i virksomheden før d. 1. juli, har du ret til alle ferieugerne med løn i det ferie år, der allerede er taget hul på (fra 1. maj til 30. april). Hvis du er startet efter 1. juli, må du vente indtil næste 1. maj, før du får ret til alle fem uger med fuld løn. Hvis du ønsker de nøjagtige regler på dette område, må du kigge i din overenskomst.

51 Arbejdsmiljø: Mens du er i praktik, er du dækket af arbejdsmiljøloven, der sikrer dig en lang række rettigheder. Du vil blive undervist i arbejdsmiljø på skolen så husk at lytte efter, det kan blive afgørende. Sørg altid for at overholde reglerne, også selvom de nogen gange virker lidt besværlige. I de fleste virksomheder er der valgt en sikkerhedsrepræsentant, der er parat til at forklare, hvis du er i tvivl om noget Tilbage på skolens hovedforløb Din uddannelse er opbygget efter et princip om at veksle mellem praktik og skoleophold. Både din tid i virksomheden og ugerne på skolen skal opfattes som undervisning. Alligevel ved vi godt, at det typisk går meget stærkt ude i virksomhederne. Derfor er det særlig vigtigt, at undervisningen i skolen lever op til lovens krav. Hvis du føler, at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser, for eksempel ved at have for mange lærerfri timer, bør du brokke dig til skolen og til elevrådet. Hvis det ikke hjælper, bør du 51

52 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV henvende dig i fagforeningen. I 3F tager vi uddannelse meget alvorligt. Det er i sidste ende det, vi skal leve af i Danmark i fremtiden. Hvis skolen holder lukket på en hverdag, har du pligt til at møde i virksomheden denne dag. Hvis du har en læreplads og bor mere end 10 km fra skolen, kan du få transportgodtgørelse, dvs. få dækket udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Det er skolens ansvar at fortælle din virksomhed, hvor store udgifter du har haft. Pengene skal til udbetaling, når du stopper på dit skoleophold. Hvis du af forskellige grunde kører i egen bil (knallert, motorcykel osv.), får du penge pr. kørt kilometer. Satsen reguleres i overenskomsten og skifter derfor fra fag til fag.

53 Mens du går på skole, er du ikke dækket af arbejdsmiljøloven, men af en undervisningsmiljølov. Det har en række dårlige konsekvenser, f.eks. i forhold til indretningen af klasselokaler og værksteder. Alligevel bør du, mens du arbejder i skolens værksteder, altid stille krav om personlige beskyttelsesmidler, ordentlig afskærmning af maskiner og ordentlig udluftning i lokalerne. Sørg for aldrig at gå på kompromis med din egen sikkerhed! Som håndværker er en hel og velfungerende krop altafgørende. Mens du arbejder på skolens værksteder, er du stadig dækket af din egen mesters forsikring, hvis der skulle ske noget Hvis du bor længere væk fra skolen end fem kvarters transport med bus eller tog, har du ret til at blive indkvarteret på et skolehjem tættere på. Det koster 465 kr. om ugen (2009) at bo på skolehjemmet. Hvis du har forsørgerpligt eller er under 18 år og uden uddannelsesaftale, er det typisk gratis. Eleverne på de tekniske skoler i Danmark har ret til at danne elevråd, og deltage i skolens bestyrelse og i de lokale uddannelsesudvalg, der leder 53

54 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV de enkelte uddannelser på skolen. Det kan være svært at få et elevråd til at fungere ordentligt, når man kun er på skolen i korte perioder af gangen. Derfor er det godt, at der eksisterer en landsdækkende organisation for erhvervsskoleelever, som blandt andet forsøger at skabe forbindelse mellem de enkelte elevråd og tale elevernes sag over for politikere og presse. Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) kan kontaktes på tlf eller

55 Når du bliver udlært Når du har bestået den afsluttende svendeprøve og endelig er blevet udlært, begynder et helt nyt arbejdsliv. Mange af reglerne i lovgivningen og overenskomsterne er nu helt anderledes. Noget af det mest afgørende er, at du nu kan afskediges. For at sikre dig, når du bliver arbejdsløs, har 3F en a-kasse, der udbetaler dagpenge til ledige medlemmer. I 2009 er det maksimale dagpengebeløb, man kan modtage kr. 725,- om dagen før skat. Men det bedste er selvfølgelig at være i arbejde Som nyudlært skal du sørge for at melde dig ind i A-kassen senest 14 dage, efter at du er blevet udlært. På den måde er du sikret, hvis du skulle blive arbejdsløs. Hvis du har været lærlingemedlem af fagforeningen 3F de sidste 12 måneder af din læretid, har du ret til dagpenge fra første dag, hvis du skulle blive ledig, lige efter du er udlært. Ellers må du vente en måned på at få penge. Dagpengene som nyudlært udgør i starten kr. 595,- om dagen før skat (2009 niveau). 55

56 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Kontanthjælpen fra kommunen for en udeboende under 25 år uden børn er kr ,- om måneden før skat. Selvom man har et svendebrev, kan det være en god idé at være opmærksom på videre uddannelse. Gennem fagforeningen 3F kan du få oplysninger om, hvilke efteruddannelsesmuligheder der eksisterer inden for dit fag.

57 e Erhvervsskolernes Elev Organisation EEO er en sammenslutning af elevrådene på erhvervsskolerne. De arbejder for, at vi som elever får mere indflydelse på skolen. EEO Vibevej København NV Tlf

58 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Notat

59 Notat

60 STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Hvis du vil vide mere om din lærlinge overenskomst og dine rettigheder, eller hvordan man bliver aktiv, er du velkommen til at henvende dig i din 3F fagforening. Kampmannsgade Kbh. V. Tlf.: Varenummer:

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 8 3 Løn...

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

murerlærlinge og flisemontørlærlinge

murerlærlinge og flisemontørlærlinge murerlærlinge og flisemontørlærlinge 2009-2010 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for MURER ELEV Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 10 3 Løn... 11 4 Voksenelever... 11 5 Elever

Læs mere

elever ansat i statsskoven

elever ansat i statsskoven Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever ansat i statsskoven 2007-2008 statsskoven Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik... 7 Praktik i

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. redderelever

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. redderelever Aftaler om løn- og arbejdsforhold for redderelever 2007-2008 1 Falckredder Elev Indholdsfortegnelse Lærlingehåndbog... 3 Hvem bestemmer?... 4 På grundforløb... 5 Om kontrakten... 7 I skolepraktik... 8

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. elev i staten 2007-2008

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. elev i staten 2007-2008 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elev i staten 2007-2008 staten Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik... 7 Praktik i virksomheden... 8

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE

LÆRLINGEGUIDE 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

elever i hotel- og restaurationsbranchen

elever i hotel- og restaurationsbranchen elever i hotel- og restaurationsbranchen 2009-2010 Regler om løn- og arbejdsforhold for ELEVER I HOTEL- OG RESTAURATIONS BRANCHEN Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 4 På grundforløb... 5 Om kontrakten...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE

LÆRLINGEGUIDE 1 LÆRLINGEGUIDE 2014-17 2 H EJ LÆ R L ING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

lærlinge inden for landtransport - området

lærlinge inden for landtransport - området Aftaler om løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for landtransport - området 2007-2008 ATL LÆRLING Indholdsfortegnelse: Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent Hej lærling! JULI 2015 Hej lærling! Din lokale 3F-afdeling Vi vil gerne hjælpe dig godt igennem din erhvervsuddannelse, og derfor

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE

LÆRLINGEGUIDE 1 LÆRLINGEGUIDE 2014-17 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere