BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE"

Transkript

1 Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

2 Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb 5 Bilag Budget- og bevillingskontrol 11 Bilag 2.3 Regnskabsrapportering til Økonomiudvalget 13 Bilag 2.4 Overførsel af ubrugte midler mellem regnskabsårene 14 Bilag 3.1 Bogføringsgrundlag 16 Bilag 3.2 Ledelseskontrollen 18 Bilag Økonomi- og Analysecentrets kontrol med ledelsestilsynet 19 Bilag 3.3 Regningsudskrivning 20 Bilag 3.4 Fuldmagter og underskriftsrettigheder 21 Bilag 3.6 Opbevaring og registrering af midler, der administreres for borgere, samt af midler og værdier tilhørende beboere på kommunens bosteder og plejecentre 25 Bilag ns årsregnskab 29 Bilag Anlægsbevillinger og anlægsregnskaber 32 Bilag 4.2 Retningslinier for administration af institutioners/ enheders bankkonti samt indkomne checks 35 Bilag 4.5 Kørsel i kommunens tjenestevogne 37 Bilag Registrering, genanvendelse og kassation af inventar m.v. 39 Bilag Retningslinier for registrering af fysiske aktiver i Høje-Taastrup i forbindelse med etablering af åbningsbalance 41 Bilag Forretningsgang for fremtidig registrering af anlægsaktiver i anlægskartotek 50 Bilag Standardiserede levetider for materielle anlægsaktiver 53 2

3 Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen Med henvisning til afsnit 2.1 Budgetlægning i de generelle regler for budget og regnskab i Høje- Taastrup, fastsættes de nærmere regler for budgetudarbejdelsen således: 1. Budgetproceduren Byrådet fastlægger hvert år, og senest i marts måned, en overordnet tidsplan for udarbejdelsen af budgettet for det kommende år. Samtidig fastlægges generelle procedurer samt principper for administrationens udarbejdelse af oplæg til den politiske budgetbehandling. Beslutningsforslaget, som forelægges Byrådet omfatter således: a) Procedureforskrifter: plan for de stående udvalgs medvirken i processen plan for et eller flere budgetseminarer plan for dialog/høring af brugerbestyrelser, MED-udvalg og eventuelt andre generelle bestemmelser vedrørende fremsættelse og behandling af ændringsforslag. b) Principper for administrationens oplæg: valg af budgetgrundlag og budgetmetode (grundlag = senest vedtagne budget eller andet udgangspunkt) forskrift vedrørende indarbejdelse af tekniske korrektioner regler for pris-, løn- og mængdereguleringer forudsætninger vedrørende forsyningsvirksomhedernes takster og underskud/overskud forudsætninger vedrørende takster i daginstitutioner m.v. og andre brugerbetalinger forudsætninger vedrørende låneoptagelse forudsætninger til beregning af skatteprovenuer. c) Tidsplaner: Tidsplan for administrationens fremlæggelse af oplæg til budgettet inkl. tekniske korrektioner Tidsplan for høringsprocedurer, dialogmøder m.m. /Tidsplan for budgetbehandlingen i de stående udvalg og Økonomiudvalget (inkl. behandlingen af kirkebudget) Dato for Økonomiudvalgets oversendelse af budgetforslag til Byrådet, for Byrådets 1. behandling, for partiernes indgivelse af ændringsforslag samt dato for Byrådets 2. behandling. 2. Tekniske korrektioner Fagcentrene reviderer i samarbejde med relevante økonomikonsulenter i Økonomi- og Analysecentret hvert år budgetberegningerne på de enkelte konti med henblik på den mest realistiske budgettering. Hvis objektive og udefra kommende forudsætninger har ændret sig så væsentligt, at ændringer i budgetbeløbene er nødvendige for at kunne sikre uændret serviceniveau, fremsendes korrektionsblanket med redegørelse for årsagen til korrektionen til den tværgående økonomifunktion i Økonomi- og Analysecentret. 3

4 Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen Når mer- og mindreudgifter skyldes forhold, som Høje-Taastrup er uden indflydelse på, men dog må acceptere, betegnes de tekniske korrektioner. Før en teknisk korrektion gennemføres, vurderer Økonomi- og Analysecentret i hvert enkelt tilfælde på, om korrektionen er objektivt begrundet, og at der ikke er tale om en skjult udgifts- eller serviceglidning. Økonomi- og Analysecentret afviser korrektionsønsket, hvis man i afdelingen ikke vurderer, at det er tilstrækkeligt dokumenteret eller ikke er objektivt og neutralt i forhold det politisk godkendte aktivitets- og serviceniveau. Fagcentret kan så i stedet vælge at fremlægge ændringsforslag til politisk behandling. Økonomi- og Analysecentret fremlægger for Økonomiudvalget/Byrådet oversigt over foretagne tekniske korrektioner og forklarer i rimeligt omfang de væsentligste af dem. 3. Central koordinering decentral udførelse Budgetlægningen på hovedkontiene 0-6 foretages i de enkelte fagcentre i samarbejde med relevante økonomikonsulenter i Økonomi- og Analysecentret, men med en central koordinering i den tværgående økonomifunktion i Økonomi- og Analysecentret. Budgetteringen på hovedkontiene 7-9 foretages i den tværgående økonomifunktion. Økonomi- og Analysecentret vedligeholder den fælles kontoplan i det centrale økonomisystem (KMD- ØS), som skal bruges af alle kommunens enheder. Økonomi- og Analysecentret vedligeholder økonomisystemets budgetregister, hvori alle bevillinger registreres. Ingen af kommunens enheder eller ansatte kan lovligt afholde udgifter eller oppebære indtægter, hvis der ikke samtidigt kan henvises til en registreret bevilling, som dækker det pågældende forhold. 4. Oversigter Ifølge Indenrigsministeriets regler stilles alene krav om, at Byrådet skal have forelagt: bevillingsoversigt, personaleoversigt, budgetbemærkninger og, oversigt over takster og gebyrer. Der skal herudover udarbejdes en række oversigter til Indenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Danmarks Statistik jfr. Indenrigsministeriets regler. Høje-Taastrup s budget skal endvidere indeholde følgende frivillige oversigter: hovedoversigt, sammendrag af budget, tværgående artsoversigt, likviditetsoversigt og investeringsoversigt. Økonomi- og Analysecentret er ansvarlig for udarbejdelse af ovenstående oversigter. 4

5 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb Med henvisning til afsnit 2.2 i de generelle bestemmelser for budget og regnskab i Høje-Taastrup fastsættes de nærmere regler omkring bevillingsniveau og for ændring af budgetbeløb således: 1. Bevillinger ns budget består af et antal bevillinger, der igen er opdelt i et antal budgetposter. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling defineres ved: en bevillingstekst et samlet beløb for bevillingen en specifikation på budgetposter Endvidere kan der være tilknyttet forskellige bindinger til bevillingen, hvilket skal fremgå af budgetbemærkningerne. Ved budgetposter forstås de budgetbeløb, der er tilknyttet de enkelte registreringskonti. Der skelnes mellem tre forskellige bevillingstyper: driftsbevillinger og anlægsbevillinger tillægsbevillinger Driftsbevillinger Driftsbevillinger gælder kun for ét regnskabsår. Det vil sige, at de bortfalder ved regnskabsårets udløb. Driftsbevillinger omfatter følgende poster: Driftsudgifter og -indtægter under hovedkonto 0-6 Statsrefusioner under hovedkonto 0-6 Renteudgifter og -indtægter under hovedkonto 7 Generelle tilskud og skatter under hovedkonto 7 Udlån og afdrag på udlån under hovedkonto 8 Låneoptagelse og afdrag på lån under hovedkonto 8 Driftsbevillinger fremgår af bevillingsoversigten i budgettet. Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger kan både være et- og flerårige. Det vil sige, at de kan løbe over flere regnskabsår. Anlægsbevillinger fremgår af kommunens investeringsoversigt. Anlægsposterne optages i årsbudgettet som rådighedsbeløb, der er en del af en samlet anlægsbevilling. Rådighedsbeløbene skal frigives af 5

6 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb Byrådet, før de kan anvendes. De gælder kun for ét regnskabsår og bortfalder således ved regnskabsårets udløb. Anlægsbevillinger omfatter: Anlægsudgifter og -indtægter under hovedkonto 0-6 Anlægsudgifter og -indtægter fremgår af investeringsoversigten. Den del af de enkelte anlægsbevillinger (rådighedsbeløbene), der kan anvendes i et regnskabsår, er anført i bevillingsoversigten. Se også bilag vedrørende regler omkring anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Øvrige konti, der ikke er nævnt i det foregående: Forskydninger i likvide aktiver, tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt (hovedkonto 8) Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre, aktiver tilhørende fonde, legater m.v., passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre og kortfristet gæld (hovedkonto 8). For disse konti gælder, at de alene har en finansiel funktion, og at de derfor er undtaget fra den løbende bevillingskontrol. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger kan gives til: driftsbevillinger anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Tillægsbevillinger kan søges/bevilges i løbet af budgetåret. 3. Bevillingsbindinger 3.1. Generelle bindinger De poster på årsbudgettet, som Byrådet har taget bevillingsmæssig stilling til ved budgetvedtagelsen, er bindende for næste års kommunale forvaltning. Dette betyder, at bevillingerne skal overholdes - både med hensyn til bevillingens beløbsmæssige indhold og de materielle forudsætninger der er tilknyttet bevillingen (skal fremgå af budgetbemærkningerne). Der kan ikke flyttes beløb fra en bevilling til en anden uden Byrådets godkendelse. Budgettet er et bruttobudget, hvilket vil sige, at udgifter og indtægter skal budgetteres hver for sig. Det betyder, at indtægter, der ikke er bevilling til - herunder merindtægter i forhold til en given indtægtsbevilling - ikke må omsættes til merudgifter, med mindre Byrådet har bevilget eller forhåndsgodkendt dette 1. 1 ) f.eks. i forbindelse med en kontrakt indeholdende bestemmelser om styring efter nettobudget-princippet. 6

7 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb For anlægsbevillinger gælder ligeledes, at disse skal overholdes. For rådighedsbeløbene, der fremgår af bevillingsoversigten gælder, at også de kun kan ændres med Byrådets godkendelse. De normer og takster, der fremgår af budgetbemærkningerne, betragtes som bevillingsbindinger. I de tilfælde, hvor bevillinger eller budgetposter er baseret på enheder, som for eksempel antal børn, er bevillingsbindingen også knyttet til det faktiske antal. Væsentlige afvigelser mellem det faktiske og det budgetterede antal enheder udløser derfor en sag til Byrådet om ændring af budgettet (tillægsbevilling). 3.2 Særlige bindinger Der kan ikke uden Byrådets godkendelse overføres budgetbeløb til eller fra konti, afsat til Bygninger og udendørsarealer, herunder vedligeholdelse af fysiske anlæg Skatter og afgifter Forsikringer. Byrådet kan pålægge andre bindinger, herunder gøre en bevilling betinget. Det vil sige, at der kun kan disponeres over bevillingen under ganske bestemte forudsætninger eller efter særlig godkendelse fra Byrådet (frigivelse) Særlige aftaler/beslutninger Byrådet har godkendt: Mål- og rammeaftale for den integrerede hjemmepleje, hvor der kan overføres budgetbeløb fra løn til drift, men ikke fra drift til løn. Forudsætningen er overholdelse af aftalt serviceniveau og normeringsforbrug. Borgerskolen og Reerslev skole indgår i en forsøgsperiode på 3 år fra i et selvforvaltningsprojekt. Selvforvaltningsprojektet betyder, at skolerne, inden for rammerne for Byrådets beslutning, kan flytte beløb mellem løn og drift. Som led i Driftsbyens kontraktstyring gives bevillingen til Driftsbyens kerneydelser (f.eks. veje, parker, rabatter) som en nettodriftsbevilling. Denne bevilling fordeles af Driftsbyen på løn og øvrige omkostninger. Driftsbyen har efter godkendelse i Byrådet overførselsadgang mellem budgetårene, således at maksimalt +15 % / -5 % af nettodriftsbevillingen vil kunne søges overført. Driftschefen alene har kompetence til at købe, sælge og leje maskiner inden for de budgetmæssige rammer. Driftschefen kan ikke indgå eller ændre i leasingaftaler uden teknisk direktørs godkendelse. På området vedr. regningsarbejder, udført for fremmede gælder, at overskud, der ligger ud over det budgetlagte, fordeles med 50 % til kommunekassen og 50 % til produktivitetsfremmende foranstaltninger i Driftsbyen som for eksempel uddannelse, resultatløn, teambuilding m.v. efter indstilling til Byrådet. Driftsbevilling til Rengøringsafsnittet, inkl. lønninger, gives som nettobevilling med lønsumsstyring. Der kan frit omdisponeres mellem løn og andre omkostningsarter. Overførsel af +15/-5 % af 7

8 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb nettodriftsbevillingen. Særlige formålsbestemte overførsler godkendes af Byrådet. (mødesag /1299) Rengøringsafsnittet kan konkret aftale anvendelse af opnåede effektiviserings- eller rationaliseringsgevinster mellem ledelsen, medarbejdere og repræsentanter for den berørte personaleorganisation i henhold til aftale om resultatløn, indgået mellem KL og KTO. Rengøringsafsnittet kan anvende leverandørbonus til kursusvirksomhed for alle medarbejdere i Rengøringsafsnittet (Mødesag 2-1-2/600). Energibank. Formulering af tekst afventer beslutning i sag på Byrådsmødet i november. Sparede lønmidler i forbindelse med vakancer (ekskl. skoleområdet) kan anvendes til stillingsannoncer (Byrådet den 18. juni 1996). Uddannelsestilskud. Tilskud (til uddannelsesorlov, fra AKUT-fonden m.v.), som kommunen modtager i forbindelse med medarbejdere under uddannelse kan anvendes til vikardækning. (Byrådet 2-1-5/0200). Barselsdagpengeindtægter på klub- og plejeområdet samt rengøringsområdet kan anvendes til vikardækning (Byrådet 2-1-5/0200). Forsikringsmoms. Byrådet har godkendt, at momsandelen på forsikringserstatninger kan anvendes til risikostyringsaktiviteter (sikring af bygninger m.v.). 4. Delegation af ansvar og kompetence I den kommunale styrelseslov 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Byrådet i Høje-Taastrup har bemyndiget Økonomiudvalget og de stående udvalg til at afholde udgifter og oppebære indtægter. Udvalgene har delegeret kompetence og ansvar til at disponere videre til den kommunale forvaltning, institutionsledere m.v. (de budgetansvarlige). Fastsættelse af takster på forsynings- og dagpasningsområderne kan ikke delegeres til udvalg eller administration. I henhold til styrelseslovens 41 a, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser til borgerne og om betalingens størrelse træffes af Byrådet. 5. Budgetændringer Tillægsbevillinger Det er de enkelte direktørers ansvar at rejse tillægsbevillingssag over for det pågældende udvalg, hvis der sker lovændringer eller, hvis det i øvrigt kan forudses, at en bevilling vil blive overskredet. Det samme er gældende, hvis nye aktiviteter ønskes iværksat. Af hensyn til Byrådets og Økonomiudvalgets overblik over udviklingen i likviditeten, skal der også søges tillægsbevillinger (negative) på besparelser og ikke budgetterede indtægter. Tillægsbevillinger kan enten søges i budgetopfølgningsrapporterne eller som separat sag. 8

9 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb Inden der søges om tillægsbevilling, skal det sikres, at mulige besparelser/budgetomplaceringer til dækning af uforudsete merudgifter er overvejet seriøst på alle niveauer. Bevillingsansøgninger omkring nye aktiviteter, normeringsændringer eller andre politisk væsentlige spørgsmål skal forelægges Byrådet som separate sager. Øvrige bevillingsansøgninger fremsættes i forbindelse med budgetopfølgningsrapporterne. Budgetopfølgningsrapporter Budgetopfølgningsrapporter udarbejdes 3 gange i løbet af året til politisk behandling i maj, september og november. Det skal tilstræbes, at nødvendige tillægsbevillinger er forudset, vurderet og ansøgt senest i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Tillægsbevillinger skal principielt gives før tingene iværksættes. Dog kan udgifter i henhold til gældende lov afholdes uden, at der er meddelt tillægsbevilling, men ansøgning herom skal indgives snarest. Når der søges om en tillægsbevilling, enten gennem budgetopfølgningsrapporten eller ved en separat sag, skal ansøgningen optages på de pågældende fagudvalgs dagsorden. I sagen skal følgende oplyses: Begrundelse for overskridelse/besparelse Tillægsbevillingens størrelse i indeværende år Ændring i normeringer Har bevillingen virkning i efterfølgende år, skal dette tydeligt fremgå med angivelse af beløb, normering m.v. Ændring i normer og takster Ved anlægsbevillinger skal endvidere oplyses om frigivelse af rådighedsbeløb og eventuelt afledte driftsudgifter. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Ved ansøgning om tillægsbevilling til nye aktiviteter eller til ændringer i udgifts- eller serviceniveau af permanent karakter, skal ansøgningen indeholde oplysning om den fremtidige driftsmæssige virkning. Bevillingsblanket og øvrige økonomiske oversigter skal både være indlagt i mødesagen og sendt til Økonomi- og Analysecentrets tværgående økonomifunktion senest samtidig med, at indstilling sendes til Økonomiudvalget. Pågældende direktør har ansvaret for, at det sker. Udvalgene fremsender ansøgning om tillægsbevilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, der påfører sin indstilling på sagen. Budgetomplaceringer De budgetansvarlige kan foretage omplaceringer af budgettal inden for samme bevilling. Dog skal de materielle forudsætninger, der er tilknyttet bevillingen og eventuelle andre bindinger, som nævnt i afsnit 3, være overholdt. 9

10 Bilag Bevillinger og ændring af budgetbeløb Generelle ændringer Såfremt der i et regnskabsår indtræffer generelle ændringer i budgetgrundlaget på grund af for eksempel afgiftsforhøjelser eller andre forhold, der vil få indvirkning på kommunens samlede budget, påhviler det Økonomi- og Analysecentret at vurdere forholdene og fremsende indstilling herom til Økonomiudvalget. Registrering af budgetændringer Registrering af ændringer i budget- og bevillingsposter sker centralt i Økonomi- og Analysecentret. Meddelelse om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer fremsendes af den budgetansvarlige til Økonomi- og Analysecentrets tværgående økonomifunktion på særlig blanket. For tillægsbevillinger gælder, at disse skal sendes senest samtidigt med ansøgningens fremsendelse til Økonomiudvalget. Økonomi- og Analysecentrets tværgående økonomifunktion er ansvarlig for, at registreringen sker korrekt og at Byrådets godkendelse foreligger i de tilfælde, hvor denne kræves. Bilaget revideres løbende af Økonomi- og Analysecentret i forhold til Byrådets beslutninger. 10

11 Bilag Budget- og bevillingskontrol Bilag Budget- og bevillingskontrol Med henvisning til afsnit 2.2 i de generelle bestemmelser for budget og regnskab i Høje-Taastrup er de regler, som Økonomiudvalget har fastsat omkring bevillings- og budgetkontrol samt administrationen heraf, beskrevet i dette bilag: 1. Ansvar Ifølge den kommunale styrelseslov 21, stk.1 og Høje-Taastrup s styrelsesvedtægt 8 er det de stående udvalg, der har det overordnede ansvar for, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Den enkelte direktør skal løbende sikre sig, at bevillinger inden for pågældendes ansvarsområde ikke overskrides, og at anvendelse sker i overensstemmelse med Byrådets og de stående udvalgs beslutninger samt de forudsætninger, der er indeholdt i budgetbemærkninger m.v. Det daglige ansvar for udførelsen af bevillings- og budgetkontrol ligger hos de budgetansvarlige. Disse personer er forpligtet til løbende at påse, at der ikke sker overskridelser af deres budgetposter. 2. Procedure Bevillings- og budgetkontrollen omfatter driftsbevillinger anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til anlægsbevillinger. Til brug for den løbende bevillings- og budgetkontrol udarbejder Økonomi- og Analysecentret/Regnskabsafdelingen, ved udgangen af hver måned, de nødvendige regnskabsrapporter fra økonomisystemet. Rapporterne er tilgængelige elektronisk i databasen HTK-Tal, under 10 Økonomistyring og administration. Herudover kan budgetkontrol foretages via udtræk i Mål- og midler. Afdelingerne er forpligtet til at udarbejde eventuelle budgetomplaceringer og tillægsbevillingssager, når dette er nødvendigt. Da det er de stående udvalg, der har det overordnede ansvar for, at bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides (Styrelsesloven 21, stk.1), skal opfølgning på de bevillinger, der er tildelt udvalget, forelægges mindst 2 gange årligt. Dette gøres igennem budgetopfølgningsrapporterne. (Se endvidere bilag 2.2.1, punkt 5 om budgetændringer). Udvalgene skal behandle budgetopfølgningsrapporterne og de kommentarer, der er tilknyttet rapporterne, forinden fremsendelse til Økonomiudvalget. I budgetopfølgningsrapporterne foretages en vurdering af det forventede årsforbrug (anslået regnskab) på de bevillinger, der er tildelt de enkelte udvalg. Denne vurdering foretages på grundlag af regnskabsrapporterne pr. ultimo marts og ultimo juli. Grundlaget for vurderingen vil blandt andet være følgende: 11

12 Bilag Budget- og bevillingskontrol Det registrerede forbrug på opgørelsestidspunktet Meddelte tillægsbevillinger og indberettede budgetomplaceringer Resultaterne af den løbende opfølgning Det erfaringsmæssige forbrugsmønster Kendskab til trufne og påtænkte dispositioner. De bevillinger, der hører under Økonomiudvalget f.eks. jordforsyning, beboelsesejendomme og administration, skal vurderes i de afdelinger, der administrerer de pågældende områder. Løn til administrativt personale og de finansielle poster vurderes af Økonomi- og Analysecentret. Afdelingernes bidrag til budgetopfølgningsrapporterne fremsendes til Økonomi- og Analysecentret inden de frister, der er fastsat i tidsplanen herfor. Det er Økonomi- og Analysecentret, der udarbejder denne tidsplan for et år ad gangen. Såfremt vurderingen resulterer i tillægsbevillingsansøgninger, skal afdelingernes bidrag indeholde alle relevante oplysninger, som det fremgår af bilag punkt 5 omkring budgetændringer. På grundlag af ovennævnte materiale udarbejder Økonomi- og Analysecentret budgetopfølgningsrapporterne, hvori der redegøres for kommunens samlede økonomiske situation. Der udarbejdes endvidere en likviditetsoversigt for den resterende del af regnskabsåret. Økonomi- og Analysecentret sørger for udsendelse til politisk behandling. Anlæg Administrationen fremlægger til Byrådets behandling i december måned en vurdering af forbruget af rådighedsbeløb til igangværende anlægsarbejder. Vurderingen foretages på grundlag af regnskabsrapport pr. 30/11 i det foregående år samt kendskabet til endnu ikke-bogførte dispositioner m.m. Der skal udarbejdes en redegørelse over, hvilke ændringer der er i tidsplanerne for anlægsforløbene og hvilke rådighedsbeløb, der som følge heraf skal søges overført til det efterfølgende budgetår. Se også bilag vedrørende regler omkring anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. 12

13 Bilag 2.3 Regnskabsrapportering til Økonomiudvalget Bilag 2.3 Regnskabsrapportering til Økonomiudvalget Med henvisning til afsnit 2.3 i de generelle bestemmelser for budget og regnskab i Høje-Taastrup fastsættes de nærmere regler omkring regnskabsrapportering til Økonomiudvalget således: Hver måned udarbejder Økonomi- og Analysecentret regnskabsrapporter til Økonomiudvalget. Rapporterne laves ud fra seneste måneds ultimoforbrug og forelægges udvalget på førstkommende mellemliggende økonomiudvalgsmøde. De måneder, hvor der ikke er planlagt mellemliggende møde, udsendes rapporterne til orientering sammen med byrådsbeslutningerne. Rapporterne laves i 4 dele: Drifts- og anlægsudgifter på hovedkonto Den 1. opgørelse indeholder driftsudgifter og indtægter inkl. refusion samt netto driftsudgifter på hovedkontoniveau med oplysning om oprindeligt budget, tillægsbevillinger og forbrug. Anlægsudgifter opgøres samlet på alle hovedkonti med samme oplysninger som driftsposterne. Bemærkninger til hovedkonto 06, drift. Da hovedkonto 06 Administration m.v. primært vedrører Økonomiudvalgets bevillingsområde, udarbejdes den 2. opgørelse som en specifikation af hovedkonto 06, opgjort på funktions-/grupperingsniveau, med tilknyttede bemærkninger ved væsentlige afvigelser i forbrugsprocenterne. Den politiske organisation (42) opgøres på funktion 3. niveau. Den administrative organisation (45) opgøres ligeledes på funktion 3. niveau. Dog specificeres lønrelaterede konti på grupperingsniveau. Diverse udgifter og indtægter (48) og Lønpuljer (52) opgøres på funktion 3. niveau. Bemærkninger til hovedkontiene 07 og 08 Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. og hovedkonto 8 Balanceforskydninger vedrører ligeledes primært Økonomiudvalgets bevillingsområde, og den 3. opgørelse laves med en specifikation af hovedkonto 7 på funktion 2. niveau og relevante områder under hovedkonto 8 på funktion 3. niveau. Der tilknyttes også her bemærkninger til væsentlige afvigelser i forbrugsprocenterne. Likviditet og langfristet gæld Den 4. opgørelse skal vise status og forventet udvikling i den likvide beholdning. Unormale udsving i kassebeholdningen bemærkes kort. Endvidere opgøres kommunens langfristede gæld samt eventuelle kassekreditter og byggelån. Såfremt n har langfristede lån, der er optaget med variabel rente, oplyses den gennemsnitlige rente for det pågældende år, samt lånets restgæld. 13

14 Bilag 2.4 Overførsel af ubrugte midler mellem årene Bilag 2.4 Overførsel af ubrugte midler mellem regnskabsårene Med henvisning til afsnit 2.4 i de generelle bestemmelser for budget og regnskab i Høje-Taastrup fastsættes de nærmere regler for udvidet overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene således: Byrådet træffer beslutning om omfanget af overførselsadgangen for bevillinger fra et budgetår til det næste. Fra og med regnskabsåret 2000 med overførsel til 2001 er beslutningen truffet således, at den gælder i årene fremover. (Tidligere blev overførselsadgangen givet for et år ad gangen). Beslutningen vedrører den udvidede overførselsadgang og berører ikke den almindelige overførselsadgang, der ligger i aftalerne omkring institutionernes selvstyre på anden måde, end at procentgrænserne er udvidet. Byrådet godkender overførsler på kr. og derover. Det vil sige, at beløb under kr. kan overføres uden Byrådets godkendelse. Byrådet har bevilget den udvidede overførselsadgang ud fra nedenstående grundprincipper: 1) Der kan kun overføres et mer-/mindreforbrug på områder, hvor de driftsansvarlige institutioner og enheder har en selvstændig indflydelse. Derfor kan følgende områder ikke medtages ved opgørelse af mer-/mindreforbrug til overførsel: overførsler til personer (kontanthjælp m.v.) tilskud til nedsættelse af forældrebetaling o.lign. skatter og afgifter takst- og gebyrindtægter bidrag til fælleskommunale enheder (Vestforbrænding, Avedøre Kloakværk m.v.) overførte andele af administrationsudgifter (fra konto 06 til forsyningsvirksomhederne) mellemregning med andre kommuner/amtskommuner, hvor der ikke stilles krav om afregningsår lovbestemte områder Bevillingen ekskl. disse poster betragtes som muligt overførselsområde, og overførsler foretages kun inden for denne ramme. 2) Alle overførsler gives som engangsbevillinger i det nye budgetår. Overførslerne kan og må derfor ikke anvendes til merudgifter af permanent karakter, f.eks. nye stillinger. 3) På alle områder er der tale om nettooverførsler, d.v.s. udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført. Budgetoverskridelser netto på overførselsområderne overføres som negativ bevilling til nyt år. 4) Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. "Tilfældigt mindreforbrug", som kan opstå hvis f.eks. behov, efterspørgsel eller priser viser sig lavere end budgetteret, kan ikke overføres. 14

15 Bilag 2.4 Overførsel af ubrugte midler mellem årene 5) Overførsler vedrørende energi- og rengøringskonti: Ejendomscentrets energisekretariat samt Rengøringsafsnittet udarbejder en samlet oversigt over institutioner m.fl. s overførselsmuligheder på kontiene el, vand og varme samt rengøring. Oversigterne skal indgå i den samlede overførselssag. Overførselsansøgningerne udfærdiges og behandles politisk parallelt med regnskabet for det år hvorfra bevillingerne overføres. Økonomi- og Analysecentret samler, koordinerer og udsender ansøgningerne til politisk behandling i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Fagcentrene sørger selv for, at sagen optages på det pågældende udvalgs dagsorden. 15

16 Bilag 3.1 Bogføringsgrundlag Bilag 3.1 Bogføringsgrundlag Med henvisning til afsnit 3.1 i de generelle bestemmelser for budget og regnskab i Høje-Taastrup beskriver nedenstående de regler, som er gældende vedrørende bogføring: Elektroniske bilag Med baggrund i Lov om offentlige betalinger skal som hovedregel alle faktureringer til kommunen ske elektronisk. Enten som egentlige elektroniske bilag eller via indscanning. Disse bilag behandles og færdiggøres af personer, der er tildelt betalingsfuldmagt. Lønudbetalinger Udbetalinger, der vedrører løn m.v. skal altid foretages via lønsystemet (dvs. må ikke betales via webbetaling og lignende). Dette af hensyn til korrekt registrering af A-indkomst m.v. Manuelle bilag Registrering sker på grundlag af: godkendte papirbaserede bogføringsbilag, f.eks. regninger vedr. lægehonorar, regninger fra enkelte firmaer, som er undtaget fra Lov om offentlige betalinger, regninger som grundlag for refusion til borgerne jfr. sociale lovgivninger m.v. Disse bilag udbetales enten via enkelte fagsystemer eller i form af et udgiftsbilag via WEB-betaling. Arkivering Alle elektroniske bilag arkiveres elektronisk. Alle manuelle bilag arkiveres ved sagsbehandleren på det decentrale registreringssted. Bilag skal opbevares i indeværende + 5 år og makuleres jfr. gældende lov herom. Bilag, som vedrører projekter med EU-tilskud, skal gemmes i 5 år efter projektafslutning. Etablering af decentrale registreringssteder (enheder i WEB-betaling) Decentrale registreringssteder oprettes af Økonomi- og Analysecentret efter anmodning fra de anvisningsberettigede. Registreringsudstyret Registreringsudstyr, som anvendes til bogføring, skal være integreret med kommunens overordnede økonomisystem (KMD-ØS). Anvendelse af bogføringssystemet WEB-betaling I bogføringssystemet, WEB-betaling, kan der: produceres omposteringsbilag, udgiftsbilag og indtægtsbilag, modtages elektroniske fakturarer (EDI-format eller via autoriserede indscanningsfirmaer), opbevares bilag, udtages stikprøver til kontrol. Adgang til systemet 16

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Principper for ØKONOMI- STYRING

Principper for ØKONOMI- STYRING Principper for ØKONOMI- STYRING Indhold 1. GENERELT... 4 1.1. Lovgrundlag...4 1.2. Formål...4 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau...4 1.4. Opbygningen...4 1.5. Gyldighedsområde...5

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING 2014-2989-18.540 FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING GENERELT... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11 Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune 28-11-2012 1/11 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Lovgrundlag og gyldighedsområde 3 1.2 Formål 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 5. december 2006 Gældende fra 2007 Kasse- og Regnskabsregulativ 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring NORDFYNS KOMMUNE Principper for økonomistyring Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. september 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET... 4 1.1. LOVGRUNDLAG... 4 1.2. FORMÅL... 4 1.3. ROLLEFORDELING

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere