Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedregulativ I Svendborg Kommune"

Transkript

1 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi. sikre en korrekt, hensigtsmæssig og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. sikre god bogføringsskik. præcisere ansvar og kompetence i forhold til budgetansvar og ledelsesansvar. uddelegere det interne kontrolniveau via ledelsestilsyn. Det er besluttet at Svendborg Kommune skal være en værdidrevet organisation, hvilket afspejler en opfattelse af at regelstyring i sig selv ikke vil være nok til at realisere kommunens overordnede vision. Derfor tager kontrolniveauet i kasse- og regnskabsregulativet udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko, etablering af et fornuftigt ledelsestilsyn samt tillid til den enkelte Hensigt Det er hensigten: at give medarbejdere og ledere enkle og lette adgange til at søge regler, retningslinier samt administrative vejledninger vedr. den økonomiske styring. Det søges opnået ved i praksis at lade kasse- og regnskabsregulativet fungere som en portal med mere uddybende beskrivelser for udmøntningen af den økonomiske styring. løbende at videreudvikle kasse- og regnskabsregulativet, med henblik på at fremme nytænkning og udvikling indenfor den økonomiske styring Lovgrundlag Regelsættet for økonomistyring beskriver såvel Svendborg Kommunes overordnede rammer for økonomistyring jfr. Styrelseslovens 42, stk. 6, som grundlaget for Økonomiudvalgets ansvar for indsigt i kommunens økonomiske forhold jfr. Styrelseslov og styrelsesvedtægt. Følgende bestemmelser ligger til grund for kasse- og regnskabsregulativet: Lov om kommunernes styrelse, klik her Svendborg kommunes styrelsesvedtægt klik her Svendborg kommunes revisionsregulativ klik her Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v., klik her Side 1

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner, klik her 1.04 Gyldighedsområde Regelsættet gælder for hele kommunens virksomhed. I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, er kasse- og regnskabsregulativet også gældende for disse virksomheder/institutioner Ansvar De budgetansvarlige er ansvarlige overfor Byrådet og Økonomiudvalget, for at regler og forretningsgange bliver overholdt Uddybende beskrivelser Regelsættet/hovedregulativet beskriver kun de af kommunens overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle mht. økonomistyring. Regelsættet suppleres af uddybende forretningsgangsbeskrivelser, som i mere detaljeret grad redegør for, hvordan de overordnede principper i praksis skal udmøntes Ajourføring Økonomi er ansvarlig for at vedligeholde kasse- og regnskabsregulativet. Økonomi har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at fremsætte begrundede forslag til ændringer i kasse- og regnskabsregulativet og de tilhørende bilag. For at videreudvikle kasse- og regnskabsregulativet opfordres organisationen til at tage del i nytænkning og udvikling ved at fremsætte begrundede forslag til ændringer i regler, retningslinier samt administrative vejledninger vedr. den økonomiske styring. Ændringer til hovedregulativet samt til forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb skal gennem Økonomiudvalget forelægges Byrådet til godkendelse. Ændringer til øvrige forretningsgangsbeskrivelser skal alene godkendes af Kommunaldirektøren. Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan dog foretages af ledelsen i Økonomi. Tilsvarende gælder ændringer affødt af byrådsbeslutninger o.a., hvor der også foretages konsekvensrettelser. Side 2

3 Kommunens revision skal underrettes om alle ændringer af hovedregulativet samt forretningsgangsbeskrivelser hertil, før ændringerne sættes i kraft. Side 3

4 2. Styreformer 2.01 Generelt Svendborg kommune har valgt at fokusere på mål- og rammestyring. Styreformen understøtter Svendborg Kommunes vision ved at decentralisere ansvar og kompetence så langt ud i organisationen som muligt Styreform Mål- og rammestyring: Rammestyring bevirker, at der ved udarbejdelse af kommunens budget tages udgangspunkt i hvad har vi råd til. Målstyringen, det medvirker til at koble økonomi og indhold, foregår ved at udvalgene på de enkelte budgetområder opstiller politiske mål og strategier. Målene nedbrydes i årlige resultatkrav til service og kvalitet, som etårige succeskriterier, der beskriver de faglige og økonomiske udfordringer i budgetåret. Opfølgning sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Side 4

5 3. Bevilling, budget og budgetkontrol 3.01 Generelt Det af Byrådet godkendte budget definerer rammerne for næste års forvaltning. Bevillingerne skal overholdes både beløbsmæssigt og indholdsmæssigt. Bevillingsmyndigheden er jf. styrelseslovens 40 alene hos Byrådet. Økonomiudvalget er dog bemyndiget til at meddele tillægsbevillinger, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse til at afholde udgifter og oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Initiativer og foranstaltninger, der netto vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan Borgmesteren om nødvendigt iværksætte lovbundne foranstaltninger uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt Bevillingstyper Der findes tre typer af bevillinger, nemlig Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Tillægsbevillinger Nettobevillinger For hovedkonto 0-6 afgives driftsbevillinger som nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Byrådet alene tager stilling til størrelsen af nettoudgifterne. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifter inden for samme års bevilling uden at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Nettobevillingsprincippet er gældende for hver enkelt budgetområde. Der er ikke knyttet særlige bindinger vedrørende nettobevillingsprincippet, dog skal eventuelle aktiviteter forbundet hermed ske inden for områdets naturlige virke Bevillingsniveau Byrådet tildeler 10 nettodriftsbevillinger fordelt på 2 bevillingstyper: serviceudgifter og indkomstoverførsler. Side 5

6 Skattefinansieret virksomhed A Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget B Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsudvalget En driftsbevilling fastlægges som en samlet ramme, som omfatter både løn og øvrig drift. Økonomi udarbejder en oversigt over budgetområder/politikområder Omplacering Ved omplacering forstås overførsel af budgetbeløb mellem konti inden for samme bevilling. Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at en omplacering kan finde sted: Der skal altid være tale om flytning af beløb fra en underkonto til en anden indenfor samme bevilling. Flytningen må ikke stride imod eventuelle betingelser eller forudsætninger, der er knyttet til bevillingen. Nettoresultatet af en omplacering skal altid være nul indenfor samme bevilling, og må ikke påvirke kassen Kompetence Økonomiudvalget Økonomiudvalget er bemyndiget til at meddele tillægsbevillinger, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Fagudvalgene Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem budgetområder inden for samme bevilling. Direktører Direktørerne kan med ansvar over for deres fagudvalg foretage omplaceringer inden for det enkelte budgetområde. Side 6

7 Afdelingsleder/institutionsleder Afdelingsleder/institutionsleder kan inden for eget budgetansvarsområde med ansvar overfor deres direktør foretage omplaceringer Overførsels- og låneadgang Byrådet tilkendegiver hermed, at man er indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år. Tilkendegivelsen er dog ikke gældende for indkomstoverførslerne. Ved overførselsadgang forstås fagudvalgenes mulighed for enten at overføre over- eller underskud på driftsbevillinger til næste års budget eller at låne af næste års budget. Ved underskud kan der højst overføres 5 pct. af enhedens budgetramme. Der er ikke begrænsninger for størrelsen af positive overførsler Budgetprocedure Forinden den årlige budgetudarbejdelse fastlægger Økonomiudvalget forskrifter for budgetlægningen, herunder tidsplan Politisk økonomiopfølgning Den politiske økonomiopfølgning er en opfølgning på bevillinger. Opfølgningen skal ud over det beløbsmæssige, også være en statusmelding på de vilkår hvorunder bevillingen er givet. Afrapportering til Økonomiudvalget: Økonomiudvalget fastlægger forud for regnskabsåret antallet af afrapporteringer til Økonomiudvalget. Afrapporteringen til Økonomiudvalget udsendes efterfølgende til Byrådet til orientering. Afrapportering til fagudvalgene: Fagudvalget kan fastlægge at afrapporteringer til fagudvalget skal være hyppigere Budgetansvar og budgetopfølgning Budgetstyring er en væsentlig forudsætning for styringen af de generelle politikker og målsætninger for hvert af kommunens indsats- og aktivitetsområder. Borgmesteren har bemyndiget kommunaldirektøren til - via direktørerne - at udpege de personer, der har det daglige budgetansvar/er anvisningsbemyndiget. Side 7

8 Alle budgetbeløb skal entydigt henføres til en person, som har det umiddelbare ansvar for at overholde bevillingen og for at føre tilsyn med anvendelse af den. Dette skal bl.a. sikre den tætte sammenhæng mellem budgetansvaret og ledelsestilsynet. Økonomi vedligeholder en oversigt over budgetansvarlige/anvisningsbemyndigede, direktørerne er ansvarlige for at meddele ændringer til Økonomi Økonomisk ledelsestilsyn Den budgetansvarlige vil have behov for at delegere administrationen af visse dele af budgettet til sine medarbejdere. I disse tilfælde har den budgetansvarlige pligt til at udføre et økonomisk ledelsestilsyn. Det er lederens ansvar, at de interne kontroller tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko: Kontrollerne varetages altovervejende som et led i det almindelige ledelsestilsyn, dvs. af afdelingen eller institutionen selv. For kontante udbetalinger tilrettelægges en 100% funktionsadskilt kontrol af, at der foreligger bilag for de enkelte udbetalinger. Kontrollen med den øvrige bogføring og af dokumentationen herfor kan som et led i det almindelige ledelsestilsyn foretages ved stikprøver. De specifikke regler for bevilling, budget og budgetkontrol findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs-, tillægsbevilling samt rådighedsbeløb Forretningsgangsbeskrivelse for overførsels- og låneadgang Forretningsgangsbeskrivelse for budgetansvar og budgetopfølgning Forretningsgangsbeskrivelse for økonomisk ledelsestilsyn Oversigt over budgetområder/politikområder Side 8

9 4. Regnskabsaflæggelse 4.01 Generelt Velfærdsministeriet fastsætter kravene til kommunernes regnskabsaflæggelse. Forinden den årlige regnskabsaflæggelse fastlægger Økonomi forskrifter for regnskabsaflæggelsen, herunder regnskabsprocedure, tidsplan og supplementsperiode Kommunens årsregnskab Svendborg Kommune aflægger regnskabet i form af et årsregnskab bestående af: Et udgiftsbaseret regnskab i en årsberetning. Et omkostningsbaseret regnskab. Øvrige oversigter og bilag jf. Velfærdsministeriets regler Anlægsregnskaber Der aflægges kun særskilte anlægsregnskaber til politisk behandling, såfremt der fra Velfærdsministeriet er fastsat krav herom (bundgrænsen er p.t. bruttoudgifter på 2 mio. kr.). I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse Eksterne regnskaber Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem kommunen og de eksterne virksomheder/institutioner, som kommunen fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for. Aftalen skal fastlægge relationerne mellem virksomheden/institutionen og kommunen, herunder fastlægge kommunens og virksomhedens/institutionens gensidige forpligtelser og ansvar. De specifikke regler for regnskabsaflæggelsen findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for regnskabsafslutningen Forretningsgangsbeskrivelse for anlægsregnskaber Forretningsgangsbeskrivelse for styring af udstykning, -moms, -regnskab og arealstyring Side 9

10 5. Bogføring og betaling Generelt udarbejdes en finansiel politik omfattende styring og pleje af finansielle aktiver og gæld. Endvidere skal cash management sikre: minimering af kontante beholdninger hensigtsmæssige betalingsstrømme og arbejdsgange Betalinger fra Svendborg Kommune skal, hvad enten det gælder køb af varer og/eller service- og tjenesteydelser, som hovedregel foretages udfra elektronisk betalingsanmodning. Krav der jf. Økonomistyrelsen er undtaget fra Lov om offentlige betalinger skal betales udfra papirbaseret betalingsanmodning. Kontant betaling kan undtagelsesvis og i begrænset omfang foretages for mindre og uafviselige udgifter fra forskudskasser Bogføring, anvisning og attestation Alle ind- og udbetalinger, der hører under kommunens regnskabsområde skal registreres. Kommunens regnskaber føres på grundlag af anviste og attesterede originale regnskabsbilag. Regnskabsbilag kan være elektroniske eller papirbaserede. De budgetansvarlige har ansvaret for, at de papirbaserede regnskabsbilag, som kan være dokumentation til et e-bilag, opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, og kassation normalt først sker efter 5 år. Kommunens regnskabsføring skal uden unødig forsinkelse ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgening og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, dvs. i den driftsvirksomhed, som har truffet dispositionen, der medfører bogføringen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogføringsopgaven dog samles eet sted for flere driftsvirksomheder. Borgmesteren har bemyndiget kommunaldirektøren til - via områdedirektørerne - at udpege de medarbejdere, der har det daglige budgetansvar/er anvisningsbemyndigede. Økonomi vedligeholder en oversigt over anvisningsbemyndigede /budgetansvarlige i økonomisystemet. Direktørerne er ansvarlige for at meddele ændringer til Økonomi. De anvisningsbemyndigede/budgetansvarlige udpeger en eller flere personer til at attestere regnskabsbilag. Anvisning og attestation må som hovedregel ikke foretages af den samme person. Side 10

11 5.03 Bogføringskasser med kontant beholdning Indbetalinger skal i videst muligt omfang foretages ved bankoverførsler eller tilsvarende, indbetalinger i form af kontanter/check skal effektueres ved hovedkassen. Der må IKKE uden Økonomi`s kendskab indsættes kontanter/checks på institutionernes bankkonti (forskudskasser). Det er hensigten at antallet af bogføringskasser med kontant beholdning skal være minimal. Oprettelse af bogføringskasser med kontant beholdning sker derfor kun undtagelsesvis og efter godkendelse af Økonomi Institutionskasser, vekselkasser, rejseudlæg, skoleboder og klassekasser Institutionskasser er alene beregnet til (døgn)institutioner, samt støttecentre og bofællesskaber, hvor der er et særligt behov, og hvor der blandt andet administreres og udbetales lommepenge/tøjpenge m.m. til beboerne, samt til at kunne administrere diverse indbetalinger fra beboerne f.eks. husleje. Vekselkasser er til de afdelinger/institutioner, der har med salg/indtægter at gøre. Rejseudlæg er beregnet til udgifter i forbindelse med rejser såsom skoleture, studieture og rejser i forbindelse med konferencer m.v. Skoleboder drives af eleverne og sælger mælkeprodukter, frugt og brød m.v. Et eventuelt overskud tilfalder eleverne. Klassekasser administreres af forældrene, når det er til arrangementer uden skolens deltagelse (ikke undervisningsrelateret). Klassekasser administreres af skolen, når det er til arrangementer i skolens regi Interne kontroller Interne kontroller tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Undtaget herfra er dog at: Ingen må foretage udbetalinger eller indbetalinger til/fra sig selv, uden at bilaget/udbetalingen er foranvist. Ingen må anvise udbetalinger eller indbetalinger til/fra sig selv. Økonomi udarbejder forretningsgange for, hvordan interne kontroller omkring bogføringen finder sted, idet principperne for kontrol er følgende: Kassekontrollanten må ikke kontrollere bilag, vedkommende selv har oprettet, attesteret, eller bogført. For elektroniske bilag kontrolleres som minimum udbetalinger over kr. incl. moms, for så vidt angår om beløb og betalingsmodtager er korrekt. Det skal ligeledes for e-bilags vedkommende kontrolleres, at den originale dokumentation er korrekt annulleret. Side 11

12 For bilag bogført ved kontantkasser og bogføringskasser foretages kontrol af, at der foreligger dokumentation i form af bilag svarende til alle kassebevægelser. For bogføringer ved automatposteringskasser foretages kontrol af, at der foreligger dokumentation fra det pågældende system eller afstemmer det bogførte med de pågældende systemer. Udførte kontroller og resultatet skal kunne dokumenteres. Økonomi kan anmode de budgetansvarlige om at foretage en kvalitetskontrol af bilag udvalgt af Økonomi, efter væsentlighed og risiko Betalingsformidling og konti i pengeinstitutter Økonomi er ansvarlig for kommunens løbende betalingsformidling. Hovedprincippet er, at uanset bogføringen foregår decentralt, sker betalingsformidlingen centralt og i videst muligt omfang ved automatiske bankoverførsler eller lignende. Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til IT-systemer til betalingsformidling. Ledelsen i Økonomi kan dispensere fra denne regel, hvis der alene er tale om konti med begrænset indestående. Ledelsen i Økonomi er bemyndiget til at oprette og nedlægge konti i pengeinstitutter. Ledelsen i Økonomi bestemmer, hvilke personer, der i forening er berettiget til at disponere NemKonto registeret Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register, som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder. Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændringer til dette register. Afdelings-/institutionslederne er ansvarlige for, hvilke af kommunens medarbejdere, der skal have ret til at indberette ændringer til registeret. Økonomi er ansvarlig for at tilrettelægge reglerne for kontrol af kommunens indberetninger til NemKonto registeret Internetkonto Såfremt det anses som hensigtsmæssigt, kan Økonomi godkende anskaffelse af internetkonto til tjenestligt brug. Side 12

13 Internetkonto er et betalingssystem fra Eurocard, der kan anvendes ved køb på internettet. Ved betaling via internetkonto, betales leverandøren reelt forud, hvorfor denne betalingsform alene må anvendes, hvor der ikke er mulighed for almindelig fakturering 5.09 Afstemning af balancekonti Ledelsen i Økonomi er ansvarlig for, at samtlige balancekonti afstemmes Økonomi fastlægger intervallerne ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko Transporter Ved transport forstås at en leverandør har overdraget sit tilgodehavende ved kommunen til 3. mand, til hvem betalingen skal ske for at have frigørende virkning. Borgerservice er ansvarlig for notering af alle transporter samt registrering heraf i kommunens leverandørregister i økonomisystemet. Betalinger hvor tilgodehavendet er overdraget til 3. mand foretages af Borgerservice. Den enkelte afdeling eller institution er ansvarlig for at betalinger til leverandører/personer der i leverandørregisteret er registreret med transport videresendes til Borgerservice til behandling Afskrivning af restancer i Opkrævning Økonomichefen foretager afskrivninger og kan bemyndige, hvilke af kommunens ansatte, der kan foretage afskrivninger. De foretagne afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet. De specifikke regler for bogføring og betaling findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for bogføring, anvisning og attestation Forretningsgangsbeskrivelse for bogføringskasser med kontantbeholdning Forretningsgangsbeskrivelse for institutionskasser Forretningsgangsbeskrivelse for vekselkasser Forretningsgangsbeskrivelse for rejseudlæg Forretningsgangsbeskrivelse for klassekasser og skoleboder Forretningsgangsbeskrivelse for interne kontroller Forretningsgangsbeskrivelse for konti i pengeinstitutter. Forretningsgangsbeskrivelse for kontrol af ændringer i NemKonto registeret Forretningsgangsbeskrivelse for internetkonto Forretningsgangsbeskrivelse for afstemning Forretningsgangsbeskrivelse for transporter Forretningsgangsbeskrivelse for afskrivning af restancer i Opkrævning Side 13

14 7. Anvendelse af IT-systemer 7.01 Generelt Den væsentligste del af kommunens ind- og udbetalinger stammer fra IT-systemer, som understøtter opgaveløsningen inden for de forskellige områder. Kontrol skal være med til at skabe tillid til de benyttede IT-systemer. De vigtigste formål er at: Sikre en hensigtsmæssig og betryggende anvendelse af IT-systemerne. Sikre en korrekt sammenhæng mellem inddata, data i registrene og uddata, samt mellem indog udbetalinger og regnskabsføring. Forhindre svig. Beskytte personalet mod uberettiget mistanke Systemansvarlig Direktørerne har ansvaret for, at der for hvert af kommunens it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet udpeges en systemansvarlig. Den enkelte systemansvarlige bør være en person, der har praktisk kendskab til det pågældende ITsystems funktioner. De systemansvarliges opgaver og ansvar: At tilrettelægge, beskrive og ajourføre forretningsgangen for brugen af systemet At fastlægge niveauet for den interne kontrol At have et dokumenteret overblik over datakvaliteten At sikre, at der alene sker udbetaling til personer, som er berettiget hertil At sikre, at der mindst en gang årligt foretages kontrol af de data i et system, der vedrører personer med indberetningsadgang til systemet At sikre, at udbetalinger fra opkrævningssystemer fremsendes til rette modtager, og at tilbagebetalingen i øvrigt er dokumenteret At påse, at forretningsgange og interne kontroller efterleves Afdelings-/institutionslederne er ansvarlige for udførelsen af kontrollerne Autorisation Afdelings-/institutionslederne har ansvaret for, hvilke medarbejdere i kommunen, der skal have adgang til systemets forskellige funktioner. De specifikke regler for anvendelse af IT-systemer findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for kontrol ved anvendelse af IT-systemer Side 14

15 8. Andre områder 8.01 Køb af varer og tjenesteydelser Køb af varer og tjenesteydelser udgør en væsentlig del af kommunens udgifter. Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en indkøbspolitik, som ud over de politiske målsætninger fastsætter principperne for indkøb, indgåelse af indkøbsaftaler samt reglerne for udbud. Ansvaret for at leve op til indkøbspolitikken er en del af de budgetansvarliges ledelsestilsyn. Kommunens medarbejdere må ikke privat drage fordel af kommunens indkøbssystem eller aftaler ved rabatter, gaver eller lignende Opbevaring og registrering af midler og værdier for borgere Såfremt kommunen opbevarer eller administrerer værdier tilhørende andre, skal der udarbejdes retningslinier for opbevaring og registrering heraf. Hensigten med retningslinierne er at beskytte kommunens ansatte mod ubegrundet mistanke. De specifikke regler findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for opbevaring og registrering af midler og værdier for borgere Forsikring af værdier Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en forsikringspolitik. Kommunens risikostyringskoordinator er ansvarlig for at udarbejde oplæg hertil, og for at udmønte politikken i praksis Leasing-/lejeaftaler Byrådet har vedtaget en leasingpolitik der skal sikre økonomisk og juridisk sikkerhed omkring leasingaftaler. Det skal ske ved: At indgåede leasingaftaler er økonomisk hensigtsmæssige At der skabes et overblik over de samlede leje- og leasingforpligtelser At kommunen overholder Indenrigs- og sundhedsministeriets regler om låntagning og meddelelse af garantier m.v. De specifikke regler findes i: Forretningsgangsbeskrivelse for leasing. Side 15

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Regler for økonomistyring og registreringspraksis Regler for økonomistyring og registreringspraksis Version 1-3 Senest ajourført den 10. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...4 1.1 Lovgrundlag...4 1.2 Formål...4 1.3 Ansvarsfordelingen mellem det

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Principper for. økonomistyring. i Jammerbugt Kommune

Principper for. økonomistyring. i Jammerbugt Kommune Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune Udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42 17.11.06 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Generelle bestemmelser...4 1.1 Lovgrundlag...4

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere